Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

входно ниво бе 3 клас_примерно

37,746 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

входно ниво бе 3 клас_примерно

  1. 1. Самостоятелна работа на....................................................... Зад.1 Диктовка ......................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................ Зад.2 Извадете от диктовката : а/ 3 съществ.имена.................................................................. б/ 3 прилаг.имена................................................................... в/ 3 глагола............................................................................. зад.3 Попълнете пропуснатите букви.Свържете двете части на пословиците: Без тру_ пло_ не дава На чуж_ гръ_ почи_ката не е сла_ка Всяко дърво който е здра_ Богат е, и сто тояги са малко Зад.4 Попълни липсващите гласни звукове в пословиците: а/Стр_хът има бързи кр_ка. б/На л_жата кр_ката са къси. в/Затваряй си _стата, отваряй си _чите. г/Ум и раз_м с пари не се к_пуват. Зад.5 Подредете по азбучен ред имената на градовете: София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Ямбол, Хасково, Лом ........................................................................................................................................ .............................................................. Зад.6 Определете началото и края на изреченията: Едно време лисицата и ежът се побратимили оттогава все заедно ходели един ден решили да отидат в лозята ядяло им се грозде Зад.7 Поставете подходящ препинателен знак в края на изречението и напишете вида му: а/Къде ще ходим утре..../......................................../ б/ Утре имам рожден ден.../.................................../
  2. 2. 1. В кой ред има съществителни имена и глаголи? а) горещ, летен, близко, весели; б) ден, отидохме, заблещукаха, небе; в) село, слънце, въздух, приятна. 2. Разделете думите на части за пренасяне: един - време – азхлади – провиквания – явявам - 3.Попълнете липсващите букви. топ_л вед_р бли_ко ж_на хля_ д_те 4.Свържете съществителните имена с подходящи прилагателни така, че да образуват словосъчетания. скъп кораби крилати буря тъмно шоколад млечен приятел морски небе страшна облачета 5.Поставете необходимите препинателни знаци в текста: - Защо плачеш, Боби - Плача, защото съм остарял като баба ми - Как позна това, Боби - Клати ми се едно зъбче - Кое зъбче, Боби Я дай да видя - Хе това – предното, горното - Дай да видя, моето дете Отвори уста Така Това ли зъбченце - Това - Бива ли да плачеш за нищо Брезички ( диктовка ) Растяха в Пирин стройни брезички. Денем протягаха зелени клони към слънцето и слушаха веселата песен на пойните птици. А вечер се превръщаха в чудни девойки със златни косици и венчета от незабравки. Оля и Мишо често им се любуваха. Тест – входяща диагностика по БЕЛ / ІІІ клас /

×