Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

бел булвест_3клас

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

бел булвест_3клас

 1. 1. Брой учебни часове седмично: Български език – 2 ч. Литература – 3 ч. Формиране на комуникативно-речеви умения – 1,5 ч. Извънкласно четене – 0,5 ч. Брой учебни седмици:32 Всичко учебни часове:БЕ – 64 ч., Л – 96 ч., ИЧ – 16, Ф – 48 ч. Автор/Авторски колектив: Т.Борисова и колектив Издателство:”Булвест 2000” София 2008 г. Български език и литература
 2. 2. Месец и седмица № Дата Тема на урока Брой часове Вид на урока Основни понятия Забележка 1 2 3 4 5 6 7 8 септември 1 седм. 01. Език и реч. Преговор 1 преговор език, реч 02. Звуков състав на думата. Гласни. Преговор 1 преговор гласни 2 седм. 03. Звуков състав на думата. Съгласни.Преговор 1 преговор съгласни 04. Пренасяне на части от думата. Преговор 1 преговор октомври 3 седм. 05. Съществително име.Прилагателно име. Преговор 1 преговор 06. Глагол. Преговор 1 преговор 4 седм. 07. Текст. Изречение. Преговор. 1 преговор текст, изречение 08. Тест за входно ниво 1 5 седм. 09. Текст повествование. Текст описание 1 нови знания худож. и нехудожест вен текст 10. Нехудожествен текст. Художествен текст 1 нови знания худож. и нехудожест вен текст 6 седм. 11. Редактиране на текст 1 нови знания 12. Редактиране на текст 1 затвърдяване ноември 7 седм. 13. Видове изречения. Възклицателно изречение 1 нови знания 14. Видове изречения. Възклицателно изречение. 15. Подбудително изречение 1 нови знания Български език - 2 ч.
 3. 3. 8 седм. 16. Подбудително изречение. Упражнение 1 упражнение 17. Изречение. Обобщение 1 пр.на знан. 9 седм. 18. Самостоятелна работа 1 19. Дума. Значение на думата 1 нови знания 10 седм. 20. Дума.Значение на думата.Упражнение 1 упражнения декември 11 седм. 21. Състав на думата. Корен на думата 1 нови знания 22. Корен на думата. Упражнение 1 упражнение 12 седм. 23. Представка 1 нови знания представка 24. Представка. Упражнение 1 упражнение 13 седм. 25. Наставка 1 нови знания 26. Наставка. Упражнение 1 упражнение януари 14 седм. 27. Състав на думата.Обобщение 1 обобщение 28. Самостоятелна работа 1 пр.на знан. 15 седм. 29. Членуване на съществителните имена 1 нови знания 30. Членуване на съществителните имена. Упражнеие 1 упражнение 16 седм. 31. Правопис на гласните в същ.имена 1 нови знания 32. Правопис и правоговор на съгласните в съществителните имена 1 нови знания 17 седм. 33. Правопис на някои членувани съществителни имена 1 нови знания 34. Правопис на съществителните имена. Упражнение 1 упражнение февруари 18 седм. 35. Съществително име. Обобщение 1 обобщение 36. Самостоятелна работа 1 пр.и оценка 19 седм. 37. Степенуване на прилагателните имена 1 нови знания 38. Степенуване на прилагателните имена. Упражнение 1 упражнение 20 седм. 39. Правопис на гласните в прилагателните имена 1 нови знания 40. Правопис на гласните в прилагателните имена. 1 упражнение
 4. 4. Упражнение 21 седм. 41. Правопис на съгласните в прил.имена 1 нови знания 42. Правопис и правоговор на съгласните в прилагателните имена 1 упражнение март 22 седм. 43. Прилагателно име. Обобщение 1 обобщение 44. Самостоятелна работа 1 пр. и оценка 23 седм. 45. Лични местоимения 1 нови знания 46. Лични местоимения. Упражнение 1 упражнение 24 седм. 47. Глагол. Лице на глагола 1 нови знания 48. Лице на глагола. Упражнение 1 затвърдяване 25 седм. 49. Време на глагола. Сегашно време на глагола 1 нови знания 50. Сегашно време на глагола. Упражнение 1 упражнение април 26 седм. 51. Минало свършено време на глагола 1 нови знания 52. Минало свършено време на глагола. Упражнение 1 затвърдяване 27 седм. 53. Бъдеще време на глагола 1 нови знания 54. Спомагателен глагол съм. Сег. време. 1 нови знания 28 седм. 55. Бъдеще време на глагола съм 1 нови знания 56. Минало време на глагола съм 1 нови знания 29 седм. 57. Правопис и правоговор на глаголите 1 нови знания май 58. Правопис и правоговор на глаголите 1 затвърдяване 30 седм. 59. Глагол. Обобщение 1 затвърдяване 60. Тест за изходно ниво 1 пр. и оценка 31 седм. 61. Текст. Изречение 1 преговор 62. Състав на думата 1 преговор 32 седм. 63. Съществително име. Прилагателно име 1 преговор 64. Глагол 1 преговор
 5. 5. Месец и седмица № Дата Тема на урока Брой часове Вид на урока Основни понятия Забележка 1 2 3 4 5 6 7 8 септември 1. Първият учебен ден 1 нови знания 1 седм. 2. Звънчета. Училищен звънец 1 нови знания 3. Паничка мед 1 нови знания 2 седм. 4. Паничка мед 1 затвърдяване 5. Малкият мъж 1 затвърдяване илюзионист 6. Малкият мъж 1 нови знания илюзионист октомври 7. Ах, колко е хубаво! 1 нови знания 3 седм. 8. Листата 1 нови знания 9. Листата 1 затвърдяване 4 седм. 10. Карнавал в гората 1 нови знания ямурлук 11. Подарък 1 нови знания пъдар 12. Подарък 1 затвърдяване 5 седм. 13. Двеста и двайсет хитрини 1 нови знания повествование, описание 14. Три съвета 1 нови знания битови приказки 15. Умна девойка 1 нови знания сгледник 6 седм. 16. Мара Пепеляшка 1 нови знания къделя ноември 17. Мара Пепеляшка 1 затвърдяване къделя 18. Български будители. Благодаря 1 нови знания будител 7 седм. 19. Песен за приятелството 1 нови знания 20. За да имаш приятели 1 нови знания 21. За да имаш приятели 1 затвърдяване 8 седм. 22. Бяла приказка 1 нови знания 23. Бяла приказка 1 затвърдяване 24. Малкият принц 1 нови знания 9 седм. 25. Малкият принц 1 затвърдяване Литература - 3 ч.
 6. 6. 26. Зима; Зимен пейзаж 1 нови знания пейзаж; волен; взор 27. Зимен ден 1 нови знания 10 седм. 28. Мечо Пух 1 нови знания декември 29. Мечо Пух 1 затвърдяване 30. Болният лебед 1 нови знания 11 седм. 31. Болният лебед 1 затвърдяване 32. За хората 1 нови знания глутница, всявам 33. Детска коледна песен 1 нови знания чиня 12 седм. 34. Гост 1 нови знания кандило, армаган 35. Гост 1 затвърдяване дисаги, кър 36. Нова година; Нова година 1 нови знания 13 седм. 37. Пъстра суровачка.Сурваки 1 нови знания ошаф, камара януари 38. Две сестри 1 нови знания шуба 39. Две сестри 1 затвърдяване бич 14 седм. 40. Песен за доброто 1 нови знания охолство, участ 41. Един за всички 1 нови знания 42. Един за всички 1 затвърдяване 15 седм. 43. Страхливият лъв 1 нови знания 44. Заминаваме при баба и дядо 1 нови знания брадавица, веранда 45. Бобърчето 1 нови знания талаш 16 седм. 46. Бобърчето 1 затвърдяване талаш 47. При сладоледа 1 нови знания маншон 48. При сладоледа 1 затвърдяване маншон 17 седм. 49. Тошко Африкански 1 нови знания февруари 50. Тошко Африкански 1 затвърдяване 51. Бързоходко намира Повлекана 1 нови знания 18 седм. 52. Бързоходко намира Повлекана 1 затвърдяване 53. Чавдар през гора вървеше 1 нови знания
 7. 7. 54. Тих бял Дунав 1 нови знания съзирвам 19 седм. 55. Заветът на Левски 1 нови знания съмишленик, дякон 56. Заветът на Левски 1 затвърдяване архимандрит 57. Де е България 1 нови знания бранните поля 20 седм. 58. Обичам; Родина 1 нови знания искря, жаря 59. Чудесно съобщение 1 нови знания кошник, вратня 60. Очички звездички 1 нови знания 21 седм. 61. Внучка фотографка 1 нови знания видно, март 62. Майчина сълза 1 нови знания морав, кахъря 63. Майчина сълза 1 затвърдяване отмалявам 22 седм. 64. Майчина и таткова милувка 1 нови знания уханен 65. Компютърът на Ани; Чудо 1 нови знания долап, килер 66. Пролет. Гатанка 1 нови знания зачевам, синор 23 седм. 67. Пролет. Минзухар 1 нови знания омаен 68. За два гроша 1 нови знания борч, покои 69. За два гроша 1 затвърдяване 24 седм. 70. При слънцето 1 нови знания плащ, клисура 71. При слънцето 1 затвърдяване плащ, клисура 72. Мишлето и слонът 1 нови знания многолетен 25 седм. 73. Мишлето и слонът 1 затвърдяване многолетен април 74. Лазарки. Цветница 1 нови знания честит 26 седм. 75. Великден 1 нови знания месал 76. Малка мома и славей се надпяват 1 нови знания премълнява 77. Венци 1 нови знания 27 седм. 78. Муха и вол. Паун и лястовица - басни 1 нови знания драголюбен 79. Гълъбицата и мравката 1 нови знания 80. Роза и коза 1 нови знания 28 седм. 81. Селянинът и неговите синове 1 нови знания 82. Селянинът и неговите синове 1 затвърдяване май 83. Свети Георги 1 нови знания хвала Богу,
 8. 8. харен 29 седм. 84. Срещу Гергьовден 1 нови знания берекет 85. Бременските градски музиканти 1 нови знания бунище 86. Бременските градски музиканти 1 затвърдяване бунище 30 седм. 87. Храбрият оловен войник 1 нови знания мундир, табакера 88. Храбрият оловен войник 1 затвърдяване силфида 89. Най-полезното нещо 1 нови знания хамбар, хазна 31 седм. 90. Най-полезното нещо 1 затвърдяване хамбар, хазна 91. Кирил и Методий 1 нови знания бъднина, безвестен 92. Кирил и Методий 1 насърчавам, завет 32 седм. 93. Земя 1 нови знания атлас 94. Празник 1 нови знания 95. Последният звънец удари 1 нови знания стан 96. Книги за лятото 1 Формиране на комуникативно-речеви умения - 1,5 ч.
 9. 9. Месец и седмица № Дата Тема на урока Брой часове Вид на урока Основни понятия Забележка 1 2 3 4 5 6 7 8 септември 1 седм. 1. Как се общува с другите 1 преговор 2. Как се общува с другите 1 преговор 2 седм. 3. Поздравителна картичка 1 нови знания 4. ИКЧ „Радост за всички” 1 нови знания октомври 3 седм. 5. „Сливи за смет” – подробен преразказ 1 6. „Сливи за смет” – подробен преразказ 1 4 седм. 7. Поправка на преразказа „Сливи за смет” 1 8. ИКЧ „Златушко” – Леда Милева 1 нови знания 5 седм. 9. Сбит преразказ „Три сестри” 1 сбит преразказ 10. Сбит преразказ „Три сестри” 1 дюкян, грош 6 седм. 11. Поправка на сбития преразказ 1 12. ИКЧ „Хитрина” 1 ноември 7 седм. 13. Съчиняване на повествование. Текст „Небесно приключение” 1 повествова ние 14. Съчиняване на повествование. 1 повеств.тек ст 8 седм. 15. Поправка на повествованието 1 16. Покана 1 Извънкласно четене- 0,5 ч.
 10. 10. 9 седм. 17. Съчинение по преживяване 1 Затвърдяване 18. Записване на съчинението 1 нови знания 10 седм. 19. Поправка на съчинението по преживяване 1 нови знания 20. ИКЧ „Бяла приказка“ 1 декември 11 седм. 21. Съчинение по картина 1 нови знания 22. Съчинение по картина 1 съчинение 12 седм. 23. Поправка на съчинение по картина 1 24. ИКЧ „Коледа в обора”, „Василица” 1 одая, одър 13 седм. 25. „Откъде е силата на слънцето” – сбит преразказ” 1 нови знания 26. „Откъде е силата на слънцето” – сбит преразказ” 1 януари 14 седм. 27. Поправка на преразказа 1 28. ИКЧ „Червени платна и сини криле“ 1 15 седм. 29. Съчиняване на разказ по дадено начало 1 нови знания 30. Съчиняване на разказ по дадено начало 1 нови знания начало 16 седм. 31. Поправка на съчинението 1 нови знания 32. ИКЧ „Рекс” 1 17 седм. 33. „Умно овчарче” – сбит преразказ 1 34. „Умно овчарче” – сбит преразказ 1 февруари 18 седм. 35. Поправка на преразказа „Умното овчарче” 1 36. ИКЧ „Кутийки с водни боички” 1 19 седм. 37. Съчиняване на битова приказка „Мързеливата снаха” 1 38. Писане на съчинението 1 20 седм. 39. Поправка на битовата приказка 1 40. ИКЧ Наричания: „Мартеничка” 1 21 седм. 41. Съчиняване край на приказка 1 42. Съчиняване край на приказка 1 нови знания март 22 седм. 43. Поправка на съчинението 1 нови знания 44. ИКЧ „Оттук почва обичта”, „Тичайте вълшебни 1 пр.на
 11. 11. колела” знанията 23 седм. 45. Съчиняване на приказка 1 нови знания 46. Съчиняване на приказка 1 24седм. 47. Поправка на приказката 1 48. ИКЧ „Ти, майко”, „Какво е най-горещо” 1 затвърдяване 25 седм. 49. Съчиняване на разказ по картина 1 нови знания 50. Писане на съчинението 1 нови знания април 26 седм. 51. Поправка на разказа по картина 1 нови знания 52. ИКЧ Великден. Народни обичаи 1 27 седм. 53. Описание на човек 1 54. Писане на описанието на човек 1 нови знания 28 седм. 55. Поправка на описанието 1 56. Описание на предмет 1 нови знания май 29 седм. 57. Писане на описание на предмет 1 нови знания 58. Поправка на описанието 1 нови знания 30 седм. 59. ИКЧ Денят на светите братя Кирил и Методий 1 затвърдяване 60. Писмо – стр.113 в учебника и УТ №3 1 31 седм. 61. Препоръка на четиво–стр.112 в учебника 1 62. Препоръка на четиво–стр.112 в учебника 1 32 седм. 63. Любими произведения от български автори за деца 1 64. Любими произведения от световни автори за деца 1
 • animiteva

  May. 16, 2018
 • GalinaNinova

  Sep. 10, 2016

Views

Total views

10,003

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

69

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×