SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Al-maqâmat wa al-ahwâl
Harapandi Dahri
pengertianpengertian
Al-Zikr (al-Shalatu lillah wa al-Dua’ Ilaihi waAl-Zikr (al-Shalatu lillah wa al-Dua’ Ilaihi wa
al-Tsana’ ‘Alaihi wa qiila al-Shalatu, wa al-Zikral-Tsana’ ‘Alaihi wa qiila al-Shalatu, wa al-Zikr
Qiraatul Qur’an, wa al-Zikr al-Tasbih, wa Al-ZikrQiraatul Qur’an, wa al-Zikr al-Tasbih, wa Al-Zikr
al-Du’a wa al-zikr al-Syukr wa al-zikr al-al-Du’a wa al-zikr al-Syukr wa al-zikr al-
Thaat).fi al-Hadits:Tamjidullah wa Taqdisuhu waThaat).fi al-Hadits:Tamjidullah wa Taqdisuhu wa
tasbihuhu wa Tahliluhu, wa altsana alaihi bijamiitasbihuhu wa Tahliluhu, wa altsana alaihi bijamii
Dasar-dasarnya lihat QS;Al-Nur/37, al-Dasar-dasarnya lihat QS;Al-Nur/37, al-
Ahzab/41-42,al-Baqarah/152, al-Ankabut/45, al-Ahzab/41-42,al-Baqarah/152, al-Ankabut/45, al-
Ra’d/28.Ra’d/28.
Al-Zikr waahammiyatuhu waal-Al-Zikr waahammiyatuhu waal-
mauqifu minhumauqifu minhu
Al-Zikr bi al-Qalb; mahamidihi.Ihdlarussyai’ fiAl-Zikr bi al-Qalb; mahamidihi.Ihdlarussyai’ fi
al-Zihn, wa az-Zikr bi al-Lisan al-Talaffudz bial-Zihn, wa az-Zikr bi al-Lisan al-Talaffudz bi
al-syai’.al-syai’.
Qaul Ibnu Abbas;Innazzikra Haqqul ala kulliQaul Ibnu Abbas;Innazzikra Haqqul ala kulli
mukallafin wa alm ya’fa ahadun man tarakamukallafin wa alm ya’fa ahadun man taraka
zikrullah illa man galaba ala aqlihi walakin minzikrullah illa man galaba ala aqlihi walakin min
syuruti al-zikr an yaqtarina bil ikhlash fa al-Zikrsyuruti al-zikr an yaqtarina bil ikhlash fa al-Zikr
huwa Ikhlasun wa istidamatun fi al-qalb fi kullihuwa Ikhlasun wa istidamatun fi al-qalb fi kulli
ahwal (QS Al-Ra’d/28)ahwal (QS Al-Ra’d/28)
Al-Maqamat huwa makasibuAl-Maqamat huwa makasibu
tahassulin lil insan al-mukmintahassulin lil insan al-mukmin
bibazlil majhud wa hiyabibazlil majhud wa hiya
marahil yartaqi fiha al-murid fimarahil yartaqi fiha al-murid fi
thariqihi ila al-tamkin wa al-thariqihi ila al-tamkin wa al-
itmi’nanilqalb li tahaquqin lahuitmi’nanilqalb li tahaquqin lahu
makanatin baynal khasah minalmakanatin baynal khasah minal
musthafainal akhyarmusthafainal akhyar
maqamat adalahmaqamat adalah
station/posisi seorangstation/posisi seorang
hamba disisi Allah SWThamba disisi Allah SWT
dari apapun yang telahdari apapun yang telah
diaplikasikannya terkaitdiaplikasikannya terkait
dengan ibadah,dengan ibadah,
mujahadah, latihan-latihanmujahadah, latihan-latihan
serta mempokuskanserta mempokuskan
hubungannya hanyahubungannya hanya
karena Allah Azzawajalla.karena Allah Azzawajalla.
MaqâmatMaqâmat
Maqam al-TawbahMaqam al-Tawbah
Maqam al-Wara’Maqam al-Wara’
 Maqam al-ZuhdMaqam al-Zuhd
Maqam al-FaqrMaqam al-Faqr
Maqam al-shabrMaqam al-shabr
Maqam al-RidlaMaqam al-Ridla
Maqam al-TawakkalMaqam al-Tawakkal
Maqam al-IkhlashMaqam al-Ikhlash
al-aHwaalal-aHwaal
 Al-Ahwal hiya makna alal qalb min ghairiAl-Ahwal hiya makna alal qalb min ghairi
tasannuin wala iktisabin wa al-ahwal hiyatasannuin wala iktisabin wa al-ahwal hiya
al-mawahib al-faidlah alal abdi minal-mawahib al-faidlah alal abdi min
rabbihi wahiya takunu mirasan yali al-rabbihi wahiya takunu mirasan yali al-
amal al-shaleh al-muqtarin bi shifail qolb.amal al-shaleh al-muqtarin bi shifail qolb.
 Imam Junaid mengatakan bahwa ahwalImam Junaid mengatakan bahwa ahwal
adalah kondisi hati yang tidak selalu adaadalah kondisi hati yang tidak selalu ada
sangat terkait dengan amal ibadah yangsangat terkait dengan amal ibadah yang
dilakukan oleh seseorang.dilakukan oleh seseorang.
Maqam al-TaubahMaqam al-Taubah
 Al-tawbah hiya audatun ilallah wa thaatuhu
ba’da ma’siyatin aw zanbin muqtarinun
binadmin ala maa faalahu minala akhta’ wa
layuridul audah ilaihi al-an wa al-mustaqbal.
 Imam Qusyairi mengatakan bahwa taubah
adalah sebuah tangga pertama yang harus
dilalui seorang salik yang ingin optimal dalam
ibadahnya kepada Allah SWT
 Syarat taubah;1) An-ndam ala maa Faalahu
minal mukhalafat, 2) al-tark al-zillah filhaal, 3)
al-azmu anlayaudu ilaihi
lanjutanlanjutan
 Abu Thalib al-makki mengatakan bahwaAbu Thalib al-makki mengatakan bahwa
seharusnya bagi para pentaubat untukseharusnya bagi para pentaubat untuk
mengintrospeksi diri sendiri pada semua kondisi,mengintrospeksi diri sendiri pada semua kondisi,
meninggalkan seluruh ajakan syahwat,meninggalkan seluruh ajakan syahwat,
meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (al-meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (al-
kalam, al-nadzar, al-masy’I, al-thaam wa al-syurbkalam, al-nadzar, al-masy’I, al-thaam wa al-syurb
wa al-libas) wa la yaqwi ala tarkisyubhaat illa manwa al-libas) wa la yaqwi ala tarkisyubhaat illa man
taraka al-syahwat (lihat Abu Thalib dalam Futultaraka al-syahwat (lihat Abu Thalib dalam Futul
Qulub fi muamalatil Mahbub/370)Qulub fi muamalatil Mahbub/370)
Maqam al-Wara’ (lanjutan)
 Al-wara’ adalah sikap seorang manusia yang telah
dapat menjauhi masalah-masalah yang terkait
dengan haram, dan syubhat (antara yang hala dan
yang haram)=abu Bakar adalah contoh ideal
pelaku wara’ dia tidak akan pernah makan
makanan sebelum mengetahui secara jelas asal
muasal makanan tersebut.
 Resep untuk dapat menjadi Wara’ adalah
membebaskan diri dari hak-hak orang lain (tidak
mendzalimi orang lain)
lanjutanlanjutan
 Imam al-Qusyairi menyatakan bahwa al-Wara’ di bagiImam al-Qusyairi menyatakan bahwa al-Wara’ di bagi
menjadi dua klassifikasi yakni 1) Wara’ fi al-Dzahirmenjadi dua klassifikasi yakni 1) Wara’ fi al-Dzahir
yakni tidak akan pernah bergerak melakukan sesuatuyakni tidak akan pernah bergerak melakukan sesuatu
melainkan karena allah semata, 2) Wara’ fi al-Bathinmelainkan karena allah semata, 2) Wara’ fi al-Bathin
yakni tidak pernah menyibukkan hati melainkan ingatyakni tidak pernah menyibukkan hati melainkan ingat
kepada Allah swt.kepada Allah swt.
 Yunus mengatakan bahwa wara’ adalah mengeluarkanYunus mengatakan bahwa wara’ adalah mengeluarkan
diri dari perilaku syubhat dan mengintrospeksi diridiri dari perilaku syubhat dan mengintrospeksi diri
secara kontinu setiap detakan nafas.secara kontinu setiap detakan nafas.
 Perilaku wara; adalah senang bersedekah, mencariPerilaku wara; adalah senang bersedekah, mencari
yang halal dan jelas, selalu mengingat allah dalamyang halal dan jelas, selalu mengingat allah dalam
keadaan lapang maupun sempit.keadaan lapang maupun sempit.
lanjutan
• Sahl bin Abdullah menjawab
pertanyaan tentang yang halal lagi
bersih al-halal huwa allazi laa Yu’shillah
fihi wa al-Hala al-shafi huwa allazi laa
yunsa allah.
• Abu Bakr berkata; al-wara’ huwa anla
tatasyatat qalbaka anillah azza wajalla
turfatu ainin.
Maqam al-ZuhdMaqam al-Zuhd
• Zuhud yaitu menghilangkan keinginan
secara keseluruhan terhadap persoalan-
persoalan duniawi kecuali apapun yang
telah diperolehnya
• Azzuhdu Qurbatun (hasanatun Tuqarrabu
ila al-Jannah, lihat QS al-Taubah/99)
• Zuhud dalam 3 tingkatan;1) azzuhd fi al-
Syubhat, 2) azzuhd fi al-Fudlul, 3)
azzuhdu fi azzuhdi ai azzuhd lillahi
walaisa bighairihi
Maqam al-Faqr & Al-GhinaMaqam al-Faqr & Al-Ghina
►Al-Faqr ismun Lillbaraati minal malikahAl-Faqr ismun Lillbaraati minal malikah
(QS Fathir/15). Ada tiga derajat kefakiran;(QS Fathir/15). Ada tiga derajat kefakiran;
1) Faqr Azzuhhad yakni Qabdul yaddi1) Faqr Azzuhhad yakni Qabdul yaddi
anidduniya dhabtan au thalaban waanidduniya dhabtan au thalaban wa
iskatullisan anha madhan au Zamma waiskatullisan anha madhan au Zamma wa
al-Salamatu minha thalaban au tarkan, 2)al-Salamatu minha thalaban au tarkan, 2)
al-Ruju’ Ila al-Sabaq bi Muthalaatil Fadl, 3)al-Ruju’ Ila al-Sabaq bi Muthalaatil Fadl, 3)
al-Ithtirar wa al-Wuqu’ fi Yadilmunqathi’ al-al-Ithtirar wa al-Wuqu’ fi Yadilmunqathi’ al-
wihdani.wihdani.
►Al-Ghina huwa Ismun Lil maliki al-TaamAl-Ghina huwa Ismun Lil maliki al-Taam
(QS Al-Dhuha/8). Ada tiga derajat; 1)(QS Al-Dhuha/8). Ada tiga derajat; 1)
Ghina al-qalb, 2) Ghina al-Nafs, 3) GhinaGhina al-qalb, 2) Ghina al-Nafs, 3) Ghina
Maqam al-shabr (22-03-08)Maqam al-shabr (22-03-08)
• Al-Shabru Habsunnafsi alalmakruhi waAl-Shabru Habsunnafsi alalmakruhi wa
aqlullisani Anissyakwa (QS An-Nahl/127)aqlullisani Anissyakwa (QS An-Nahl/127)
• Sabar memiliki tiga derajat;1) Al-Shabru AnilSabar memiliki tiga derajat;1) Al-Shabru Anil
Ma’shiyah bimuthalaatil waid Ibqaan alal imanMa’shiyah bimuthalaatil waid Ibqaan alal iman
wa hazran minal haram, 2) Al-shabru Ala al-wa hazran minal haram, 2) Al-shabru Ala al-
Tha’ah bi al-Muhafazati alaiha dawaman waTha’ah bi al-Muhafazati alaiha dawaman wa
biriayatiha Ikhlashan wa Bitahsiniha Ilman, 3)biriayatiha Ikhlashan wa Bitahsiniha Ilman, 3)
Al-Shabru fi Al-Bala’ bi Mulahazati Husniljaza’Al-Shabru fi Al-Bala’ bi Mulahazati Husniljaza’
(QS Ali Imran/200)(QS Ali Imran/200)
Maqam al-RidlaMaqam al-Ridla
Al-Ridla Ismun Lilwuqufi al-Shadiq HaitsuIsmun Lilwuqufi al-Shadiq Haitsu
Maa waqafal Abdu Laa YaltamisuMaa waqafal Abdu Laa Yaltamisu
Mutaqaddiman Walaa Mutaakhiran WalaaMutaqaddiman Walaa Mutaakhiran Walaa
Yastazidu Mazidan Walaa YastabdiluYastazidu Mazidan Walaa Yastabdilu
Haalan.Haalan.
 Ada tiga tingkatan Ridla;1) Ridla al-ammahAda tiga tingkatan Ridla;1) Ridla al-ammah
wa huwa al-Ridla Billahi Rabban wawa huwa al-Ridla Billahi Rabban wa
Bisahti Ibadatan Maa Dunahu, 2) Al-RidlaBisahti Ibadatan Maa Dunahu, 2) Al-Ridla
anillah,(iradatillah la Iradati Nafsihi), 3)anillah,(iradatillah la Iradati Nafsihi), 3)
Al-Ridla bi Ridlallah
Maqam al-TawakkalMaqam al-Tawakkal
• Al-tawakkal huwa I’timadul qalb alallahAl-tawakkal huwa I’timadul qalb alallah
Ta’ala fi jamiil Ahwal (QS Al-Maidah/23,Ta’ala fi jamiil Ahwal (QS Al-Maidah/23,
Ibrahim/12, al-Thalaq/3)Ibrahim/12, al-Thalaq/3)
• Al-Tawakkal Huwa Kilatul Amri Kullihi IlaAl-Tawakkal Huwa Kilatul Amri Kullihi Ila
Malikihi wa al-Ta’wil (al-I’timad) alaMalikihi wa al-Ta’wil (al-I’timad) ala
Wakalatihi.Wakalatihi.
• Tiga Derajat Tawakkal;1) Al-TawakkalTiga Derajat Tawakkal;1) Al-Tawakkal
maathalab, 2) Al-tawakkal maamaathalab, 2) Al-tawakkal maa
Isqatutthalab, 3) Al-Tawakal maaIsqatutthalab, 3) Al-Tawakal maa
Ma’rifatittawakkulMa’rifatittawakkul
Maqam al-Ikhlash (05-04-08)Maqam al-Ikhlash (05-04-08)
►Al-Ikhlash Tashfiyatul Amali Min Kulli SyūbiAl-Ikhlash Tashfiyatul Amali Min Kulli Syūbi
(al-Mizaj)(al-Mizaj)
►Tajrîdu Qashd al-taqarrub azza wajalla anTajrîdu Qashd al-taqarrub azza wajalla an
JamîishawaibJamîishawaib
►Ifradullah Azza Wajalla bil Qashdi fi al-thaatIfradullah Azza Wajalla bil Qashdi fi al-thaat
►Nisyanu Ru’yatul Khalq Bidawami al-NadzarNisyanu Ru’yatul Khalq Bidawami al-Nadzar
Ila al-KhalqIla al-Khalq
lanjutan
 3 derajat Ikhlash;1) Ikhraju Ru’yatilIkhraju Ru’yatil
Amali Minala amali (anla YaftakhiraAmali Minala amali (anla Yaftakhira
biamalihi)—QS Az-Zariyat/56--,biamalihi)—QS Az-Zariyat/56--, 2)Al-2)Al-
Khajalu minala amali maaKhajalu minala amali maa
Bazlilmajhudi wa taufiril juhdi biBazlilmajhudi wa taufiril juhdi bi
ihtimai minasyuhud wa ru’yatil amaliihtimai minasyuhud wa ru’yatil amali
fi nuritaufiqi min ainil judifi nuritaufiqi min ainil judi, 3) IkhlasulIkhlasul
amali bil Khalash minal amali.amali bil Khalash minal amali.
Rahasia Do’a Yang efektif
MintaMinta
YakinYakin
TerimaTerima
Al-ahwaal
 Haal al-mahabbahHaal al-mahabbah
 Haal al-KhaufHaal al-Khauf
 Haal al-Raja’Haal al-Raja’
Al-Mahabbah
 Al-Mahabbatu Taalluqul Qalbi Baynal HimmahAl-Mahabbatu Taalluqul Qalbi Baynal Himmah
wa al-Uns filbazali walman’i alalifrad --Taaluqulwa al-Uns filbazali walman’i alalifrad --Taaluqul
Qalbi bilmahbub muqtarinan bihmiiatil muhib waQalbi bilmahbub muqtarinan bihmiiatil muhib wa
unsul qalbi bilhaqqi Ta’ala—(QS Al-Maidah/54)unsul qalbi bilhaqqi Ta’ala—(QS Al-Maidah/54)
 Mahabbatul abdu Lillahi wa rasulihi ThaatuhuMahabbatul abdu Lillahi wa rasulihi Thaatuhu
Lahuma wattibauhu Amrahuma WaLahuma wattibauhu Amrahuma Wa
Mahabbatullah lil Ibad al-magfirah wa al-ridla waMahabbatullah lil Ibad al-magfirah wa al-ridla wa
al-Tsawab (QS Al-Baqarah/165, Al-Taubah/24)al-Tsawab (QS Al-Baqarah/165, Al-Taubah/24)
Al-Khauf
 Al-khauf huwa al-Inkhila’u min
Thuma’ninatil amni bi muthalatil
khabari.
 Al-Khauf ada tiga tingkatan;1) Al-Khauf
minal Uqubah, 2) Khauful Makri fi
Juryanil anfas al-Mustagriqah, 3)al-
khauf al-inqitha minallah
Al-raja’
 Al-raja’ huwa ad’afu manazilil murid.
Al-Raja’ ala Tsalasati darajat; 1)
Rajaun yubatsul amili alalijtihad, 2)
Rajaun arbabul riyadlat, 3) Rajaun
arbabil qulub (rajaun liqaal haqq)
Konsep al-suluk
‫ا‬‫ا‬
‫التجلي‬‫التجلي‬ ‫التحلي‬‫التحلي‬ ‫التخلي‬‫التخلي‬
Al-IktitamAl-Iktitam
‫فيه‬ ‫ا‬ ‫يذكرك‬ ‫الآل ء‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫أذكر‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫البغض‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الحب‬

More Related Content

What's hot

Solat solat sunat cara-cara melakukan
Solat solat sunat cara-cara melakukanSolat solat sunat cara-cara melakukan
Solat solat sunat cara-cara melakukannorhudadalha
 
SOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUD
SOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUDSOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUD
SOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUDWanMohamadZulhilmi1
 
Slide dzikir dan doa
Slide dzikir dan doaSlide dzikir dan doa
Slide dzikir dan doaJusuf AN
 
Pagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-Sunnah
Pagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-SunnahPagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-Sunnah
Pagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-SunnahSakinah Saptu
 
Sembahyang-Sembahyang Sunat
Sembahyang-Sembahyang SunatSembahyang-Sembahyang Sunat
Sembahyang-Sembahyang Sunatzero1172
 
Praktikal Solat Subuh
Praktikal Solat SubuhPraktikal Solat Subuh
Praktikal Solat SubuhRosmat Rabu
 
Tata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwi
Tata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwiTata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwi
Tata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwiintanfitriasih
 
Panduan solat sunat dan solat sunat istikarah
Panduan solat sunat dan solat sunat istikarahPanduan solat sunat dan solat sunat istikarah
Panduan solat sunat dan solat sunat istikarahkriptonium
 
(6)solat sunat
(6)solat sunat(6)solat sunat
(6)solat sunatMohd Radhi
 
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benarAnuar Zainal Sepri
 
Terjemah kitab safinatun najah lengkap
Terjemah kitab safinatun najah lengkapTerjemah kitab safinatun najah lengkap
Terjemah kitab safinatun najah lengkapSoim Ahmad
 

What's hot (19)

Solat solat sunat cara-cara melakukan
Solat solat sunat cara-cara melakukanSolat solat sunat cara-cara melakukan
Solat solat sunat cara-cara melakukan
 
Hadis 40_Imam Nawawi
Hadis 40_Imam NawawiHadis 40_Imam Nawawi
Hadis 40_Imam Nawawi
 
SOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUD
SOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUDSOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUD
SOLAT JENAZAH, AZAN DAN IQAMAT SERTA JENIS-JENIS SUJUD
 
Slide dzikir dan doa
Slide dzikir dan doaSlide dzikir dan doa
Slide dzikir dan doa
 
Dzikir dan doa
Dzikir dan doaDzikir dan doa
Dzikir dan doa
 
Maghrib
MaghribMaghrib
Maghrib
 
Pagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-Sunnah
Pagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-SunnahPagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-Sunnah
Pagar diri dan Rumah menurut al-Quran dan al-Sunnah
 
Solat sunat
Solat sunatSolat sunat
Solat sunat
 
Sembahyang-Sembahyang Sunat
Sembahyang-Sembahyang SunatSembahyang-Sembahyang Sunat
Sembahyang-Sembahyang Sunat
 
Praktikal Solat Subuh
Praktikal Solat SubuhPraktikal Solat Subuh
Praktikal Solat Subuh
 
Shalat Berjamaah
Shalat BerjamaahShalat Berjamaah
Shalat Berjamaah
 
Tata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwi
Tata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwiTata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwi
Tata cara shalat 5 waktu dan sujud sahwi
 
Dzikir dan Do'a
Dzikir dan Do'aDzikir dan Do'a
Dzikir dan Do'a
 
Panduan solat sunat dan solat sunat istikarah
Panduan solat sunat dan solat sunat istikarahPanduan solat sunat dan solat sunat istikarah
Panduan solat sunat dan solat sunat istikarah
 
(6)solat sunat
(6)solat sunat(6)solat sunat
(6)solat sunat
 
Materi Ibadah Muhammadiyah full
Materi Ibadah Muhammadiyah fullMateri Ibadah Muhammadiyah full
Materi Ibadah Muhammadiyah full
 
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
 
Dzikir dan doa
Dzikir dan doaDzikir dan doa
Dzikir dan doa
 
Terjemah kitab safinatun najah lengkap
Terjemah kitab safinatun najah lengkapTerjemah kitab safinatun najah lengkap
Terjemah kitab safinatun najah lengkap
 

Viewers also liked

Slide fiqh muamalah
Slide fiqh muamalahSlide fiqh muamalah
Slide fiqh muamalahIrawan Syah
 
Pengantar logika
Pengantar logikaPengantar logika
Pengantar logika1724143052
 
Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam
Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam IslamModel Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam
Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam IslamErwin Wahyu
 
Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)
Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)
Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)Meidyna Aprisa
 
Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2
Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2
Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2Nurul Izza
 
5. hukum-islam-tentang-muamalah1 2
5. hukum-islam-tentang-muamalah1 25. hukum-islam-tentang-muamalah1 2
5. hukum-islam-tentang-muamalah1 2alfathir akbar
 
Pengantar Fiqih Siyasah
Pengantar Fiqih SiyasahPengantar Fiqih Siyasah
Pengantar Fiqih Siyasahatiyu
 
Konsep berfikir kritis
Konsep berfikir kritisKonsep berfikir kritis
Konsep berfikir kritisYesi Tika
 
Makalah berpikir Kritis
Makalah berpikir KritisMakalah berpikir Kritis
Makalah berpikir KritisGoogle
 
Fiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan Wakaf
Fiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan WakafFiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan Wakaf
Fiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan WakafFatkul Amri
 
Manajemen zis muhammad zen 2012
Manajemen zis muhammad zen 2012 Manajemen zis muhammad zen 2012
Manajemen zis muhammad zen 2012 Muhammad Zen
 

Viewers also liked (20)

Slide fiqh muamalah
Slide fiqh muamalahSlide fiqh muamalah
Slide fiqh muamalah
 
Pengantar logika
Pengantar logikaPengantar logika
Pengantar logika
 
Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam
Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam IslamModel Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam
Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam
 
Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)
Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)
Kalimat tanya(meidyna aprisa xii ak2)
 
Pencurian (fiqih)
Pencurian (fiqih)Pencurian (fiqih)
Pencurian (fiqih)
 
Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2
Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2
Konsep fikih dan ibadah dalam islam(1) 2
 
5. hukum-islam-tentang-muamalah1 2
5. hukum-islam-tentang-muamalah1 25. hukum-islam-tentang-muamalah1 2
5. hukum-islam-tentang-muamalah1 2
 
Salah nalar
Salah nalarSalah nalar
Salah nalar
 
Pengantar Fiqih Siyasah
Pengantar Fiqih SiyasahPengantar Fiqih Siyasah
Pengantar Fiqih Siyasah
 
Fiqh Qurban
Fiqh QurbanFiqh Qurban
Fiqh Qurban
 
Konsep berfikir kritis
Konsep berfikir kritisKonsep berfikir kritis
Konsep berfikir kritis
 
Jinayat
JinayatJinayat
Jinayat
 
Makalah berpikir Kritis
Makalah berpikir KritisMakalah berpikir Kritis
Makalah berpikir Kritis
 
Jinayat
JinayatJinayat
Jinayat
 
Hibah
HibahHibah
Hibah
 
Wasiat & hibah
Wasiat & hibahWasiat & hibah
Wasiat & hibah
 
Fiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan Wakaf
Fiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan WakafFiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan Wakaf
Fiqih Muamalah - Luqatah, Hibah dan Wakaf
 
Ppt fiqh bab viii
Ppt fiqh bab viiiPpt fiqh bab viii
Ppt fiqh bab viii
 
Manajemen zis muhammad zen 2012
Manajemen zis muhammad zen 2012 Manajemen zis muhammad zen 2012
Manajemen zis muhammad zen 2012
 
Pp berpikir kritis
Pp berpikir kritisPp berpikir kritis
Pp berpikir kritis
 

Similar to Tasawuf 3

Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)
Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)
Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)danialfaudzi90
 
Bab 7 al qur'an (semester 2)
Bab 7 al qur'an (semester 2)Bab 7 al qur'an (semester 2)
Bab 7 al qur'an (semester 2)Ismail Zain
 
Slide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut Tertib
Slide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut TertibSlide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut Tertib
Slide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut TertibHASHIMFIKRIBINHJAHMA
 
Tasawuf 2
Tasawuf 2Tasawuf 2
Tasawuf 2atiyu
 
_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx
_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx
_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptxssuser9bedd8
 
zikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah saw
zikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah sawzikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah saw
zikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah sawCaknur16
 
grgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerg
grgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerggrgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerg
grgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergergfirdaus523218
 
21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx
21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx
21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptxpogorj36
 
Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...
Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...
Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...Mohammad Hidir Baharudin
 
Ilmu hadis untuk pemula
Ilmu hadis untuk pemulaIlmu hadis untuk pemula
Ilmu hadis untuk pemulaHelmon Chan
 
3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx
3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx
3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptxwindajubaidah2
 
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kitakutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kitaMANDIANGIN1
 

Similar to Tasawuf 3 (20)

Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)
Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)
Hadis 6 : Halal Dan Haram (Melayu)
 
Sedekah dalam dakwah
Sedekah dalam dakwahSedekah dalam dakwah
Sedekah dalam dakwah
 
ASAS-ASAS ISLAM.pptx
ASAS-ASAS ISLAM.pptxASAS-ASAS ISLAM.pptx
ASAS-ASAS ISLAM.pptx
 
Bab 7 al qur'an (semester 2)
Bab 7 al qur'an (semester 2)Bab 7 al qur'an (semester 2)
Bab 7 al qur'an (semester 2)
 
Slide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut Tertib
Slide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut TertibSlide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut Tertib
Slide Pelaksanaan Ibadah Umrah Ikut Tertib
 
Tasawuf 2
Tasawuf 2Tasawuf 2
Tasawuf 2
 
_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx
_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx
_Ghozali_Ibadah Nu Mabrur untuk dakwah.pptx
 
Shalat dhuha
Shalat dhuhaShalat dhuha
Shalat dhuha
 
Doa ibu hamil side
Doa ibu hamil sideDoa ibu hamil side
Doa ibu hamil side
 
zikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah saw
zikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah sawzikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah saw
zikir setelah shalat berdasarkan sunnah rasulullah saw
 
Ihsanul amal
Ihsanul amalIhsanul amal
Ihsanul amal
 
grgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerg
grgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerggrgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerg
grgergwrgwrtgtegtrgrgrtgrtgrgregergergregergerg
 
Tauhid vs Syirik
Tauhid vs SyirikTauhid vs Syirik
Tauhid vs Syirik
 
21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx
21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx
21_Syawal Peningkatan Amal 1444/2023.pptx
 
Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...
Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...
Kuliah 30 Minit Sebelum Jumaat_18 November 2016_Masjid Al-Hidayah Taman Melaw...
 
Ilmu hadis untuk pemula
Ilmu hadis untuk pemulaIlmu hadis untuk pemula
Ilmu hadis untuk pemula
 
3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx
3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx
3. Shalat,Puasa, Haji dan Umrah.pptx
 
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kitakutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
 
Sujud Sahwi_M. Hidir Baharudin
Sujud Sahwi_M. Hidir BaharudinSujud Sahwi_M. Hidir Baharudin
Sujud Sahwi_M. Hidir Baharudin
 
Hadits Arbain Nawawi 5
Hadits Arbain Nawawi 5Hadits Arbain Nawawi 5
Hadits Arbain Nawawi 5
 

More from atiyu

Tasawuf
TasawufTasawuf
Tasawufatiyu
 
Uzlah Pentingkah
Uzlah PentingkahUzlah Pentingkah
Uzlah Pentingkahatiyu
 
Menata Hati Menggapai Ridla Ilahi
Menata Hati Menggapai Ridla IlahiMenata Hati Menggapai Ridla Ilahi
Menata Hati Menggapai Ridla Ilahiatiyu
 
Mujahadah Fi Thulabil Ilmi
Mujahadah Fi Thulabil IlmiMujahadah Fi Thulabil Ilmi
Mujahadah Fi Thulabil Ilmiatiyu
 
Pencalonan Wanita
Pencalonan WanitaPencalonan Wanita
Pencalonan Wanitaatiyu
 
Manajemen Diri Shl
Manajemen Diri ShlManajemen Diri Shl
Manajemen Diri Shlatiyu
 
mother
mothermother
motheratiyu
 
الخصائص العامة
الخصائص العامةالخصائص العامة
الخصائص العامةatiyu
 
Whenever I Love Someone
Whenever I Love SomeoneWhenever I Love Someone
Whenever I Love Someoneatiyu
 
Lilin harapan
Lilin harapanLilin harapan
Lilin harapanatiyu
 
Hadist Arba'in
Hadist Arba'in Hadist Arba'in
Hadist Arba'in atiyu
 
Asy Syumul (Universal) Fixed
Asy Syumul (Universal) FixedAsy Syumul (Universal) Fixed
Asy Syumul (Universal) Fixedatiyu
 
Sahabat
SahabatSahabat
Sahabatatiyu
 
Akhlak Etika Bekerja
Akhlak Etika BekerjaAkhlak Etika Bekerja
Akhlak Etika Bekerjaatiyu
 
Kura dan Kancil
Kura dan KancilKura dan Kancil
Kura dan Kancilatiyu
 
10 Wasiat hasan al banna
10 Wasiat hasan al banna10 Wasiat hasan al banna
10 Wasiat hasan al bannaatiyu
 

More from atiyu (17)

Tasawuf
TasawufTasawuf
Tasawuf
 
Uzlah Pentingkah
Uzlah PentingkahUzlah Pentingkah
Uzlah Pentingkah
 
Menata Hati Menggapai Ridla Ilahi
Menata Hati Menggapai Ridla IlahiMenata Hati Menggapai Ridla Ilahi
Menata Hati Menggapai Ridla Ilahi
 
Mujahadah Fi Thulabil Ilmi
Mujahadah Fi Thulabil IlmiMujahadah Fi Thulabil Ilmi
Mujahadah Fi Thulabil Ilmi
 
Pencalonan Wanita
Pencalonan WanitaPencalonan Wanita
Pencalonan Wanita
 
Manajemen Diri Shl
Manajemen Diri ShlManajemen Diri Shl
Manajemen Diri Shl
 
mother
mothermother
mother
 
الخصائص العامة
الخصائص العامةالخصائص العامة
الخصائص العامة
 
Whenever I Love Someone
Whenever I Love SomeoneWhenever I Love Someone
Whenever I Love Someone
 
Lilin harapan
Lilin harapanLilin harapan
Lilin harapan
 
Hadist Arba'in
Hadist Arba'in Hadist Arba'in
Hadist Arba'in
 
Asy Syumul (Universal) Fixed
Asy Syumul (Universal) FixedAsy Syumul (Universal) Fixed
Asy Syumul (Universal) Fixed
 
Kupu
KupuKupu
Kupu
 
Sahabat
SahabatSahabat
Sahabat
 
Akhlak Etika Bekerja
Akhlak Etika BekerjaAkhlak Etika Bekerja
Akhlak Etika Bekerja
 
Kura dan Kancil
Kura dan KancilKura dan Kancil
Kura dan Kancil
 
10 Wasiat hasan al banna
10 Wasiat hasan al banna10 Wasiat hasan al banna
10 Wasiat hasan al banna
 

Tasawuf 3

 • 2. pengertianpengertian Al-Zikr (al-Shalatu lillah wa al-Dua’ Ilaihi waAl-Zikr (al-Shalatu lillah wa al-Dua’ Ilaihi wa al-Tsana’ ‘Alaihi wa qiila al-Shalatu, wa al-Zikral-Tsana’ ‘Alaihi wa qiila al-Shalatu, wa al-Zikr Qiraatul Qur’an, wa al-Zikr al-Tasbih, wa Al-ZikrQiraatul Qur’an, wa al-Zikr al-Tasbih, wa Al-Zikr al-Du’a wa al-zikr al-Syukr wa al-zikr al-al-Du’a wa al-zikr al-Syukr wa al-zikr al- Thaat).fi al-Hadits:Tamjidullah wa Taqdisuhu waThaat).fi al-Hadits:Tamjidullah wa Taqdisuhu wa tasbihuhu wa Tahliluhu, wa altsana alaihi bijamiitasbihuhu wa Tahliluhu, wa altsana alaihi bijamii Dasar-dasarnya lihat QS;Al-Nur/37, al-Dasar-dasarnya lihat QS;Al-Nur/37, al- Ahzab/41-42,al-Baqarah/152, al-Ankabut/45, al-Ahzab/41-42,al-Baqarah/152, al-Ankabut/45, al- Ra’d/28.Ra’d/28.
 • 3. Al-Zikr waahammiyatuhu waal-Al-Zikr waahammiyatuhu waal- mauqifu minhumauqifu minhu Al-Zikr bi al-Qalb; mahamidihi.Ihdlarussyai’ fiAl-Zikr bi al-Qalb; mahamidihi.Ihdlarussyai’ fi al-Zihn, wa az-Zikr bi al-Lisan al-Talaffudz bial-Zihn, wa az-Zikr bi al-Lisan al-Talaffudz bi al-syai’.al-syai’. Qaul Ibnu Abbas;Innazzikra Haqqul ala kulliQaul Ibnu Abbas;Innazzikra Haqqul ala kulli mukallafin wa alm ya’fa ahadun man tarakamukallafin wa alm ya’fa ahadun man taraka zikrullah illa man galaba ala aqlihi walakin minzikrullah illa man galaba ala aqlihi walakin min syuruti al-zikr an yaqtarina bil ikhlash fa al-Zikrsyuruti al-zikr an yaqtarina bil ikhlash fa al-Zikr huwa Ikhlasun wa istidamatun fi al-qalb fi kullihuwa Ikhlasun wa istidamatun fi al-qalb fi kulli ahwal (QS Al-Ra’d/28)ahwal (QS Al-Ra’d/28)
 • 4. Al-Maqamat huwa makasibuAl-Maqamat huwa makasibu tahassulin lil insan al-mukmintahassulin lil insan al-mukmin bibazlil majhud wa hiyabibazlil majhud wa hiya marahil yartaqi fiha al-murid fimarahil yartaqi fiha al-murid fi thariqihi ila al-tamkin wa al-thariqihi ila al-tamkin wa al- itmi’nanilqalb li tahaquqin lahuitmi’nanilqalb li tahaquqin lahu makanatin baynal khasah minalmakanatin baynal khasah minal musthafainal akhyarmusthafainal akhyar
 • 5. maqamat adalahmaqamat adalah station/posisi seorangstation/posisi seorang hamba disisi Allah SWThamba disisi Allah SWT dari apapun yang telahdari apapun yang telah diaplikasikannya terkaitdiaplikasikannya terkait dengan ibadah,dengan ibadah, mujahadah, latihan-latihanmujahadah, latihan-latihan serta mempokuskanserta mempokuskan hubungannya hanyahubungannya hanya karena Allah Azzawajalla.karena Allah Azzawajalla.
 • 6. MaqâmatMaqâmat Maqam al-TawbahMaqam al-Tawbah Maqam al-Wara’Maqam al-Wara’  Maqam al-ZuhdMaqam al-Zuhd Maqam al-FaqrMaqam al-Faqr Maqam al-shabrMaqam al-shabr Maqam al-RidlaMaqam al-Ridla Maqam al-TawakkalMaqam al-Tawakkal Maqam al-IkhlashMaqam al-Ikhlash
 • 7. al-aHwaalal-aHwaal  Al-Ahwal hiya makna alal qalb min ghairiAl-Ahwal hiya makna alal qalb min ghairi tasannuin wala iktisabin wa al-ahwal hiyatasannuin wala iktisabin wa al-ahwal hiya al-mawahib al-faidlah alal abdi minal-mawahib al-faidlah alal abdi min rabbihi wahiya takunu mirasan yali al-rabbihi wahiya takunu mirasan yali al- amal al-shaleh al-muqtarin bi shifail qolb.amal al-shaleh al-muqtarin bi shifail qolb.  Imam Junaid mengatakan bahwa ahwalImam Junaid mengatakan bahwa ahwal adalah kondisi hati yang tidak selalu adaadalah kondisi hati yang tidak selalu ada sangat terkait dengan amal ibadah yangsangat terkait dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang.dilakukan oleh seseorang.
 • 8. Maqam al-TaubahMaqam al-Taubah  Al-tawbah hiya audatun ilallah wa thaatuhu ba’da ma’siyatin aw zanbin muqtarinun binadmin ala maa faalahu minala akhta’ wa layuridul audah ilaihi al-an wa al-mustaqbal.  Imam Qusyairi mengatakan bahwa taubah adalah sebuah tangga pertama yang harus dilalui seorang salik yang ingin optimal dalam ibadahnya kepada Allah SWT  Syarat taubah;1) An-ndam ala maa Faalahu minal mukhalafat, 2) al-tark al-zillah filhaal, 3) al-azmu anlayaudu ilaihi
 • 9. lanjutanlanjutan  Abu Thalib al-makki mengatakan bahwaAbu Thalib al-makki mengatakan bahwa seharusnya bagi para pentaubat untukseharusnya bagi para pentaubat untuk mengintrospeksi diri sendiri pada semua kondisi,mengintrospeksi diri sendiri pada semua kondisi, meninggalkan seluruh ajakan syahwat,meninggalkan seluruh ajakan syahwat, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (al-meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (al- kalam, al-nadzar, al-masy’I, al-thaam wa al-syurbkalam, al-nadzar, al-masy’I, al-thaam wa al-syurb wa al-libas) wa la yaqwi ala tarkisyubhaat illa manwa al-libas) wa la yaqwi ala tarkisyubhaat illa man taraka al-syahwat (lihat Abu Thalib dalam Futultaraka al-syahwat (lihat Abu Thalib dalam Futul Qulub fi muamalatil Mahbub/370)Qulub fi muamalatil Mahbub/370)
 • 10. Maqam al-Wara’ (lanjutan)  Al-wara’ adalah sikap seorang manusia yang telah dapat menjauhi masalah-masalah yang terkait dengan haram, dan syubhat (antara yang hala dan yang haram)=abu Bakar adalah contoh ideal pelaku wara’ dia tidak akan pernah makan makanan sebelum mengetahui secara jelas asal muasal makanan tersebut.  Resep untuk dapat menjadi Wara’ adalah membebaskan diri dari hak-hak orang lain (tidak mendzalimi orang lain)
 • 11. lanjutanlanjutan  Imam al-Qusyairi menyatakan bahwa al-Wara’ di bagiImam al-Qusyairi menyatakan bahwa al-Wara’ di bagi menjadi dua klassifikasi yakni 1) Wara’ fi al-Dzahirmenjadi dua klassifikasi yakni 1) Wara’ fi al-Dzahir yakni tidak akan pernah bergerak melakukan sesuatuyakni tidak akan pernah bergerak melakukan sesuatu melainkan karena allah semata, 2) Wara’ fi al-Bathinmelainkan karena allah semata, 2) Wara’ fi al-Bathin yakni tidak pernah menyibukkan hati melainkan ingatyakni tidak pernah menyibukkan hati melainkan ingat kepada Allah swt.kepada Allah swt.  Yunus mengatakan bahwa wara’ adalah mengeluarkanYunus mengatakan bahwa wara’ adalah mengeluarkan diri dari perilaku syubhat dan mengintrospeksi diridiri dari perilaku syubhat dan mengintrospeksi diri secara kontinu setiap detakan nafas.secara kontinu setiap detakan nafas.  Perilaku wara; adalah senang bersedekah, mencariPerilaku wara; adalah senang bersedekah, mencari yang halal dan jelas, selalu mengingat allah dalamyang halal dan jelas, selalu mengingat allah dalam keadaan lapang maupun sempit.keadaan lapang maupun sempit.
 • 12. lanjutan • Sahl bin Abdullah menjawab pertanyaan tentang yang halal lagi bersih al-halal huwa allazi laa Yu’shillah fihi wa al-Hala al-shafi huwa allazi laa yunsa allah. • Abu Bakr berkata; al-wara’ huwa anla tatasyatat qalbaka anillah azza wajalla turfatu ainin.
 • 13. Maqam al-ZuhdMaqam al-Zuhd • Zuhud yaitu menghilangkan keinginan secara keseluruhan terhadap persoalan- persoalan duniawi kecuali apapun yang telah diperolehnya • Azzuhdu Qurbatun (hasanatun Tuqarrabu ila al-Jannah, lihat QS al-Taubah/99) • Zuhud dalam 3 tingkatan;1) azzuhd fi al- Syubhat, 2) azzuhd fi al-Fudlul, 3) azzuhdu fi azzuhdi ai azzuhd lillahi walaisa bighairihi
 • 14. Maqam al-Faqr & Al-GhinaMaqam al-Faqr & Al-Ghina ►Al-Faqr ismun Lillbaraati minal malikahAl-Faqr ismun Lillbaraati minal malikah (QS Fathir/15). Ada tiga derajat kefakiran;(QS Fathir/15). Ada tiga derajat kefakiran; 1) Faqr Azzuhhad yakni Qabdul yaddi1) Faqr Azzuhhad yakni Qabdul yaddi anidduniya dhabtan au thalaban waanidduniya dhabtan au thalaban wa iskatullisan anha madhan au Zamma waiskatullisan anha madhan au Zamma wa al-Salamatu minha thalaban au tarkan, 2)al-Salamatu minha thalaban au tarkan, 2) al-Ruju’ Ila al-Sabaq bi Muthalaatil Fadl, 3)al-Ruju’ Ila al-Sabaq bi Muthalaatil Fadl, 3) al-Ithtirar wa al-Wuqu’ fi Yadilmunqathi’ al-al-Ithtirar wa al-Wuqu’ fi Yadilmunqathi’ al- wihdani.wihdani. ►Al-Ghina huwa Ismun Lil maliki al-TaamAl-Ghina huwa Ismun Lil maliki al-Taam (QS Al-Dhuha/8). Ada tiga derajat; 1)(QS Al-Dhuha/8). Ada tiga derajat; 1) Ghina al-qalb, 2) Ghina al-Nafs, 3) GhinaGhina al-qalb, 2) Ghina al-Nafs, 3) Ghina
 • 15. Maqam al-shabr (22-03-08)Maqam al-shabr (22-03-08) • Al-Shabru Habsunnafsi alalmakruhi waAl-Shabru Habsunnafsi alalmakruhi wa aqlullisani Anissyakwa (QS An-Nahl/127)aqlullisani Anissyakwa (QS An-Nahl/127) • Sabar memiliki tiga derajat;1) Al-Shabru AnilSabar memiliki tiga derajat;1) Al-Shabru Anil Ma’shiyah bimuthalaatil waid Ibqaan alal imanMa’shiyah bimuthalaatil waid Ibqaan alal iman wa hazran minal haram, 2) Al-shabru Ala al-wa hazran minal haram, 2) Al-shabru Ala al- Tha’ah bi al-Muhafazati alaiha dawaman waTha’ah bi al-Muhafazati alaiha dawaman wa biriayatiha Ikhlashan wa Bitahsiniha Ilman, 3)biriayatiha Ikhlashan wa Bitahsiniha Ilman, 3) Al-Shabru fi Al-Bala’ bi Mulahazati Husniljaza’Al-Shabru fi Al-Bala’ bi Mulahazati Husniljaza’ (QS Ali Imran/200)(QS Ali Imran/200)
 • 16. Maqam al-RidlaMaqam al-Ridla Al-Ridla Ismun Lilwuqufi al-Shadiq HaitsuIsmun Lilwuqufi al-Shadiq Haitsu Maa waqafal Abdu Laa YaltamisuMaa waqafal Abdu Laa Yaltamisu Mutaqaddiman Walaa Mutaakhiran WalaaMutaqaddiman Walaa Mutaakhiran Walaa Yastazidu Mazidan Walaa YastabdiluYastazidu Mazidan Walaa Yastabdilu Haalan.Haalan.  Ada tiga tingkatan Ridla;1) Ridla al-ammahAda tiga tingkatan Ridla;1) Ridla al-ammah wa huwa al-Ridla Billahi Rabban wawa huwa al-Ridla Billahi Rabban wa Bisahti Ibadatan Maa Dunahu, 2) Al-RidlaBisahti Ibadatan Maa Dunahu, 2) Al-Ridla anillah,(iradatillah la Iradati Nafsihi), 3)anillah,(iradatillah la Iradati Nafsihi), 3) Al-Ridla bi Ridlallah
 • 17. Maqam al-TawakkalMaqam al-Tawakkal • Al-tawakkal huwa I’timadul qalb alallahAl-tawakkal huwa I’timadul qalb alallah Ta’ala fi jamiil Ahwal (QS Al-Maidah/23,Ta’ala fi jamiil Ahwal (QS Al-Maidah/23, Ibrahim/12, al-Thalaq/3)Ibrahim/12, al-Thalaq/3) • Al-Tawakkal Huwa Kilatul Amri Kullihi IlaAl-Tawakkal Huwa Kilatul Amri Kullihi Ila Malikihi wa al-Ta’wil (al-I’timad) alaMalikihi wa al-Ta’wil (al-I’timad) ala Wakalatihi.Wakalatihi. • Tiga Derajat Tawakkal;1) Al-TawakkalTiga Derajat Tawakkal;1) Al-Tawakkal maathalab, 2) Al-tawakkal maamaathalab, 2) Al-tawakkal maa Isqatutthalab, 3) Al-Tawakal maaIsqatutthalab, 3) Al-Tawakal maa Ma’rifatittawakkulMa’rifatittawakkul
 • 18. Maqam al-Ikhlash (05-04-08)Maqam al-Ikhlash (05-04-08) ►Al-Ikhlash Tashfiyatul Amali Min Kulli SyūbiAl-Ikhlash Tashfiyatul Amali Min Kulli Syūbi (al-Mizaj)(al-Mizaj) ►Tajrîdu Qashd al-taqarrub azza wajalla anTajrîdu Qashd al-taqarrub azza wajalla an JamîishawaibJamîishawaib ►Ifradullah Azza Wajalla bil Qashdi fi al-thaatIfradullah Azza Wajalla bil Qashdi fi al-thaat ►Nisyanu Ru’yatul Khalq Bidawami al-NadzarNisyanu Ru’yatul Khalq Bidawami al-Nadzar Ila al-KhalqIla al-Khalq
 • 19. lanjutan  3 derajat Ikhlash;1) Ikhraju Ru’yatilIkhraju Ru’yatil Amali Minala amali (anla YaftakhiraAmali Minala amali (anla Yaftakhira biamalihi)—QS Az-Zariyat/56--,biamalihi)—QS Az-Zariyat/56--, 2)Al-2)Al- Khajalu minala amali maaKhajalu minala amali maa Bazlilmajhudi wa taufiril juhdi biBazlilmajhudi wa taufiril juhdi bi ihtimai minasyuhud wa ru’yatil amaliihtimai minasyuhud wa ru’yatil amali fi nuritaufiqi min ainil judifi nuritaufiqi min ainil judi, 3) IkhlasulIkhlasul amali bil Khalash minal amali.amali bil Khalash minal amali.
 • 20. Rahasia Do’a Yang efektif MintaMinta YakinYakin TerimaTerima
 • 21. Al-ahwaal  Haal al-mahabbahHaal al-mahabbah  Haal al-KhaufHaal al-Khauf  Haal al-Raja’Haal al-Raja’
 • 22. Al-Mahabbah  Al-Mahabbatu Taalluqul Qalbi Baynal HimmahAl-Mahabbatu Taalluqul Qalbi Baynal Himmah wa al-Uns filbazali walman’i alalifrad --Taaluqulwa al-Uns filbazali walman’i alalifrad --Taaluqul Qalbi bilmahbub muqtarinan bihmiiatil muhib waQalbi bilmahbub muqtarinan bihmiiatil muhib wa unsul qalbi bilhaqqi Ta’ala—(QS Al-Maidah/54)unsul qalbi bilhaqqi Ta’ala—(QS Al-Maidah/54)  Mahabbatul abdu Lillahi wa rasulihi ThaatuhuMahabbatul abdu Lillahi wa rasulihi Thaatuhu Lahuma wattibauhu Amrahuma WaLahuma wattibauhu Amrahuma Wa Mahabbatullah lil Ibad al-magfirah wa al-ridla waMahabbatullah lil Ibad al-magfirah wa al-ridla wa al-Tsawab (QS Al-Baqarah/165, Al-Taubah/24)al-Tsawab (QS Al-Baqarah/165, Al-Taubah/24)
 • 23. Al-Khauf  Al-khauf huwa al-Inkhila’u min Thuma’ninatil amni bi muthalatil khabari.  Al-Khauf ada tiga tingkatan;1) Al-Khauf minal Uqubah, 2) Khauful Makri fi Juryanil anfas al-Mustagriqah, 3)al- khauf al-inqitha minallah
 • 24. Al-raja’  Al-raja’ huwa ad’afu manazilil murid. Al-Raja’ ala Tsalasati darajat; 1) Rajaun yubatsul amili alalijtihad, 2) Rajaun arbabul riyadlat, 3) Rajaun arbabil qulub (rajaun liqaal haqq)
 • 26. Al-IktitamAl-Iktitam ‫فيه‬ ‫ا‬ ‫يذكرك‬ ‫الآل ء‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫أذكر‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫البغض‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الحب‬