Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://bkree66.blogspot.com/2011/12/proses-pembentukan-kata.htmlMenurut Tatabahasa Dewan (Edisi ketiga 2008), terdapat emp...
Kata Ganda SeparaKata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaansebahagian kata dasar sahaja. Kata g...
http://pgsrkent08.edublogs.org/2012/03/23/proses-pembentukan-kata-2/Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu ...
b.AnalogiPembentukan kata melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu dengan bentukkata yang telah seia ada ya...
Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan memberikan penambahan kepada kata akarsuku kata dengan perkataan lain ya...
membawa makna yang khusus sebagai rujukan. Sebagai contoh, bentukperkataan gelung, golong, dan gulung tidak boleh disalahg...
Tambahan lagi, kata tunggal juga terbahagi kepada beberapa jenis kata tunggal sepertikata tunggal satu suku kata, kata tun...
kependekkan perkataan tunggal dua suku kataseperti kau untuk engkau, aku untukku, tu untuk itu dan sebagainya.Pola gabunga...
d. KKVK Gred Stor Krime. KVKK Zink Teks Golff. KKKV Bank Volt -g. KKKVK Skrip Spring StrawPola-pola yang mengandungi gugus...
h KV + KVi KV + KVKj KVK + KVk KVK + KVKContohnya:Rajah 1.1.2.1 Bentuk Kata Dua Suku Kata.Bil. Bentuk Kata Contoh 1 Contoh...
Kata tunggal tiga suku agak sedikit dibandingkan dengan kata tunggaldua suku kata. Kebanyakanya kata ini merupakan perkata...
q KV + KVK + KVr KVK + KVK + KVs KV + KVK + KVKt V + KV + KVContohnya:Rajah 1.1.3.1 Bentuk Kata Tiga Suku Kata.Bil. Bentuk...
n. V + KV + VK Elaun Akaun -o. KV + KV + KVK Binatang Belukar Belalangp. KVK + KV + KVK Cendawan Tempurung Matlamatq. KV +...
g KVK + KV + KV + KVKh KVK + KVK + KV + KVi KV + KV + V + KVKj V + KV + KVK + KV + KVk KVK + KV + KV + KV + KVKl KV + KV +...
k. KVK + KV + KV + KV +KVKCenderawasih Kosmopolitan -l. KV + KV + KV + KV + KV +KVMaharajalela - -1.1.5 AkronimKata akroni...
Di samping itu, kedua adalah akronim yang terbentuk dari gabunganbeberapa huruf awal rangkai kata yang lazimnya terdiri da...
http://cikgunoorsgi.blogspot.com/2011/01/proses-pembentukan-kata.htmlPROSES PEMBENTUKAN KATA1. Kata Tunggal2. Kata Terbita...
5. KVK+KV+V={{tempua,mentua,sempua}6. KV+KV+VK={keruan,seluar,haluan}7. KVK+KV+VK={mengkuang,mendiang, berlian}8. V+KV+KV=...
2.Gabungan suku kata dengan huruf awal/gabungan suku kata dengan suku kataContoh:Mara-Majlis Amanah RakyatPerkim-Pertubuha...
Bahan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bahan

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Bahan

 1. 1. http://bkree66.blogspot.com/2011/12/proses-pembentukan-kata.htmlMenurut Tatabahasa Dewan (Edisi ketiga 2008), terdapat empat bentuk kata asasdalam bahasa Melayu iaitu:1. Bentuk kata tungga2. Bentuk kata terbitan3. Bentuk kata majmuk4. Bentuk kata gandaKata TunggalPerkataan-perkataan dalam bahasa Melayu ada yang berbentuk tunggal,terbitan, majmuk dan gandaan. Kata tunggal ialah perkataan yang paling dasar,yang tidak mengalami sebarang proses pembentukan. Contoh kata tunggal:cuaca, gred, seluar, teks, masyarakat dan yu. Daripada segi persukuan kata,kata-kata tersebut terdiri daripada pelbagai bentuk.Setiap bentuk tersebut mempunyai cara pengejaannya yang tersendiri sertamembawa makna yang khusus sebagai rujukan. Sebagai contoh, bentukperkataan gelung, golong, dan gulung tidak boleh disalahgunakan dalam strukturayat kerana perkataan itu sudah jelas memberikan makna yangberbeza. Perkataan gelung merujuk kepada benda-benda yang berlingkar,lengkung atau ikal seperti tali, rotan dan rambut. Perkataan golong bermaksudmengasingkan ke dalam kumpulan tertentu.Kata terbitanKata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitudengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Merujuk kepadakedudukannya dengan kata dasar, imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu(i) awalan, yang hadir sebelum kata dasar, (ii) akhiran, yang hadir sesudah katadasar, (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar, iaitu di awal dan akhirkata dasar, dan (iv) sisipan, yang hadir di celahan kata dasarKata MajmukKata Majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikandua kata dasar atau lebih, dan perkataan yang terhasil membawa maknatertentu, bertindak sebagai satu unit dan lazimnya dieja berpisah. Contoh katamajmuk kerani besar, ruang tamu, biru laut dan telefon dail terus.Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. Dua perkataandigabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagi unit, dengan maksud tidakboleh menerima sebarang penyisipan. Anatara rumah batu, misalnya tidakdapat disisipkan perkataan yang ( rumah yang batu) atau perkataan dan (rumahdan batu). Ini berbeza dengan rumah besar, sebuah frasa yang bolehmenerima yang ( rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk, yangboleh menerima dan ( pinggan dan mangkuk).
 2. 2. Kata Ganda SeparaKata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaansebahagian kata dasar sahaja. Kata ganda boleh terdiri daripada:i. Kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang pengulangaannyaberlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam sukukata tersebut kepada vokal e pepet
 3. 3. http://pgsrkent08.edublogs.org/2012/03/23/proses-pembentukan-kata-2/Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuksehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Ada perkataan yangberbentuk tunggal, misalnya perkataan satu, baik, sekolah dan panjat. Terdapat perkataan yangterbentuk hasil daripada proses pengimbuhan, misalnya perkataan berkawan, terjunam dandisarankan. Ada juga perkataan yang terbentuk hasil daripada pemajmukan dan penggandaan,misalnya buku tulis, gambar rajah, kertas kerja, bahan-bahan, bukit-bukau dan bantumembantu.Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang bersifat aglutinatif, iaitu jenis bahasadan kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu penggabunganmorfem kata dasar dengan morfem imbuhan. Proses pembentukan yang bersifat derivatif inidapat menerbitkan banyak perkataan, iaitu melalui pencantuman kata dasar dengan pelbagaiimbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan “serap” apabilamengalami proses pembentukan kata dapat menerbitkan pelbagai perkataan baharu, iaitu„menyerap’, „menyerapkan’, ‘penyerapan’, ‘terserap’, ‘menyerapi’, ‘serapan’,‘terserapkan’, ‘daya serap’, dan sebagainya.Kaedah pembentukan kata seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu ini tidak sama denganpembentukan perkataan dalam bahasa yang bersifat fleksi seperti bahasa Arab. Caramembentuk dan mewujudkan perkataan dalam bahasa tersebut adalah melalui kejadianperubahan fonem atau bunyi kata dasar bahasa itu sendiri, iaitu berdasarkan golongan kata ataukasusnya.Secara umumnya , perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu itu wujud melalui dua sumber,iaitu melalui asal-usul bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu berasal daripada rumpunbahasa Austronesia dan melalui sumber yang diwarisi itu, sejumlah perkataan yang terdapatdalam bahasa Melayu telah diwujudkan sehingga hari ini. Kedua, perkataan yang dibentukkemudian daripada itu melalui proses-proses tertentu, antaranya seperti yang berikut:-a. AkronimPembentukan kata melalui akronim adalah dengan cara memendekkan atau meringkaskanperkataan yang kebanyakkannya terdiri daripada kata nama supaya mudah ditulis tau dilafazkansebagai satu kata yang wajar. Proses ini banyak berlaku dalam bahasa Melayu pada hari ini.Contohnya:-JAIS – Jabatan Agama Islam SelangorIPBA – Institut Perguruan Bahasa – bahasa AntarabangsaIPG – Institu Pendidikan GuruUPSI – Universiti Sultan Idris
 4. 4. b.AnalogiPembentukan kata melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu dengan bentukkata yang telah seia ada yang telah digunakan sejak dahulu. Misalnya, perkataan tatabahasamemang telah sedia ada dan melalui proses analogi, diciptakan pula bentuk-bentuk sepertitatatertib, tatacara, dan tatahias. Contoh perkataan lain yang dibentuk melalui proses ini adalahseperti berikut:_Prasangka – prasarana, prasekolah, prauniversitiJurunikah – juruwang, juruaudit, juruacara, juruhebahLelabah – gegel;ang, jejari, rerambutc.Peleburan FonemPembentukan kata melalui proses ini adalah dengan cara menggabungkan perkataan agarmenjadi suku kata dengan meleburkan atau menggugurkan fonem-fonem tertentu. Misalnyaperkataan „benda + alir‟ menjadi „ bendalir‟ terbentuk setelah satu fonem vokal / a / digugurkan.d. Peluasan MaknaPembentukan perkataan dengan cara ini adalah dengan mengambil kata-kata yang telah sediaada dan kemudiannya diperluaskan maknanya dalam hal-hal lain. Misalnya, perkataan , familydalam bahasa Inggeris bermakna „keluarga‟ tetapi perkataan i i telah diperluaskan maknanyamenjadi „famili‟ yang bukan sahaja merujuk kepada manusia, malahan kepada haiwan juga.e.Pemberian Makna khususDalam proses ini sesuatu perkataan atau istilah itu dibentuk dengan cara mengambil kata-katayang telah sedia ada lalu diberi makna khusus atau dijadikan istilah. Misalnya, perkataan surihpada asalnya bermaksud „bekas atau nkesan yang dilalui oleh sesuatu seperti jalan yang dilaluioleh siput di atas daun pisang‟. Melalui pemberian itu makna khusus, surih juga membawamaksud „meniru atau melukis peta‟.f.Peminjaman KataPeminjaman kata melalui proses ini sangat lusa digunakan dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan daripada bahasa Ingggeris danbahasa Arab sehingga perkataan tersebut menjadi sebati dengan penutur bahasa Melayu itusendiri. Proses ini berlaku salam sesuatu bahasa disebabkan dalam bahasa tersebut tidakterdapat perkataan atau istilah sedemikian. Contoh peminjaman kata daripada bahasa lain:element – elemenmengisteate – majistretdiplomat – diplomatg. Penambahan
 5. 5. Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan memberikan penambahan kepada kata akarsuku kata dengan perkataan lain yang terdiri daripada satu suku kata juga. Bentuk kata jenis initelah sebati dalam masyarakat penutur bahasa Melayu. Contohnya, kata akar satu suku kata bumerujuk kepada benda yang berbentuk bulat kemudian ditambah pula satu suku kata yang lainuntuk menunjukkan benda0benda tertentu yang berbentuk bulat seperti contoh yang berikut:bu + kit – bukitbu + lan – bulanbu + luh – buluhh. PenciptaanPembentukan kata melalui proses penciptaan bermaksud kata-kata baharu dicipta ataudihasilkan tanpa disandarkan kepada perbendaharaan kata yang sedia ada. Dalam proses ini,perkataan dicipta berdasarkan makna yang ditimbulkan oleh masyarakat atau dikiaskan kepadasesuatu benda. Misalnya , perkataan „kiwi‟ merujuk kepada nama sejenis burung di NewZealand. Daripada makna tersebut, dicipta pula perkataan „mengiwi‟ yang bermaksud„perbuatan menggilap dan mengilatkan kasut menggunakan bahan khas‟i. PenggemblenganBernama – Baerita Nasional MalaysiaProton -j. Penyempitan MaknaPembentukan kata jenis ini dilakukan dengan cara mengambil kata yang telah sedia ada dankemudiannya disempitkan maknanya untuk merujuk kepada sesuatu yang lebih umum.Misalnya, perkataan tuan puteri mempunyai makna yang khusus, iaitu „panggilan bagi wanitabangsawan atau wanita keturunan raja‟. Sebaliknya , pada hari ini terdapat perkataan tuansahaja yang merujuk kepada lelaki yang patut dihormati. Malahan, jika panggilan ini digunakandalam urusan surat – menyurat rasmi, ia boleh merujuk kepada panggilan hormat bagi lelaki danperempuan.k.PenyingkatanMelalui proses penyingkatan ini, perkataan- perkataan tertentu dipendekkan apabila ditulis dansering pula dianggap sebagai satu perkataan sahaja seperti contoh yang berikut:tv – televisyenDr. – DoktorProf. – ProfesorPerkataan-perkataan dalam bahasa Melayu ada yang berbentuk tunggal, terbitan, majmuk dangandaan. Setiap bentuk tersebut mempunyai cara pengejaannya yang tersendiri serta
 6. 6. membawa makna yang khusus sebagai rujukan. Sebagai contoh, bentukperkataan gelung, golong, dan gulung tidak boleh disalahgunakan dalam struktur ayat keranaperkataan itu sudah jelas memberikan makna yang berbeza. Perkataan gelung merujuk kepadabenda-benda yang berlingkar, lengkung atau ikal seperti tali, rotan dan rambut. Perkataangolong bermaksud mengasingkan ke dalam kumpulan tertentu. Gulung pula membawa maksudbenda yang berlembar-lembar atau berutas-utas yang dilipat begitu rupa hingga berbentuk bulatatau bulat panjang. Dalam struktur ayat, kesemua perkataan ini tidak boleh ditukar gantikehadirannya dalam ayat kerana setiap perkataan berbeza dari segi makna.http://lwvc.blogspot.com/2012/07/proses-pembentukan-kata.html7/2/12Proses Pembentukan KataPROSES PEMBENTUKAN KATATerbahagi kepada beberapa bentuk seperti:a. Bentuk kata tunggal.b. Bentuk kata terbitan.c. Bentuk kata majmuk.d. Bentuk kata ganda.1.1 BENTUK KATA TUNGGALKata tunggal ialah perkataan yang tidak mengalami sebarang proses penggandaan danperangkaian kata. Selain itu, kata tunggal juga tidak menerima sebarang penambahan imbuhanpada katanya sama ada imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhansisipan.
 7. 7. Tambahan lagi, kata tunggal juga terbahagi kepada beberapa jenis kata tunggal sepertikata tunggal satu suku kata, kata tunggal dua suku kata, kata tunggal tiga suku kata serta katatunggal empat suku kata dan lebih.Dalam masa yang sama, kata tunggal juga boleh diperluaskan atau dikembangkanmembentuk kata terbitan setelah kata tunggal menerima sebarang proses pengimbuhan,proses penggandaan dan proses pemajmukan.Dalam pembentukan kata tunggal, sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satuvokal(V) disertai satu konsonan(K), satu vokal(V) sahaja atau satu vokal(V) dengan beberapakonsonan(K).Konsonan-konsonan itu hadir dengan beberapa konsonan sama ada hadir di hadapandan di belakang vokal atau secara serentak di hadapan dan belakang serta ada juga konsonanyang boleh hadir secara bergugus(KK).1.1.1 Kata Tunggal Satu Suku KataPerkataan yang terbentuk dari kata tunggal satu suku kata adalah amatterhad jumlahnya. Sebilangannya adalah kata pinjaman daripada bahasaasing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggeris.Selain itu, terdapat juga sebilangan kata tunggal satu suku yang tidakdianggap perkataan satu suku kata. Perkataan ini terbentuk hasil daripada
 8. 8. kependekkan perkataan tunggal dua suku kataseperti kau untuk engkau, aku untukku, tu untuk itu dan sebagainya.Pola gabungan konsonan – vokal dalam perkataan bahasa Melayuadalah seperti yang berikut:a KVb VKc KVKd KKVKe KVKKf KKKVg KKKVKContohnya:Rajah 1.1.1.1 Bentuk Kata Satu Suku Kata.Bil. Bentuk Kata Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3a. KV Ya Yu Rub. VK Am - -c. KVK Bin Sen Cat
 9. 9. d. KKVK Gred Stor Krime. KVKK Zink Teks Golff. KKKV Bank Volt -g. KKKVK Skrip Spring StrawPola-pola yang mengandungi gugusan konsonan seperti yang terdapat dalamcontoh d, e, f dan g ialah bahasa Melayu yang terbentuk akibat proses pengambilan perkataandaripada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris.1.1.2 Kata Tunggal Dua Suku KataKata tunggal dua suku kata merupakan sebahagian besar perkataanyang terdapat dalam perkataan bahasa Melayu.Pola-pola bentuk kata dua suku kata adalah seperti yang berikut:a V + KVb V + VKc V + KVKd VK + KVe VK + KVKf KV + Vg KV + VK
 10. 10. h KV + KVi KV + KVKj KVK + KVk KVK + KVKContohnya:Rajah 1.1.2.1 Bentuk Kata Dua Suku Kata.Bil. Bentuk Kata Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3a. V + KV Ibu Aku Itub. V + VK Air Ais -c. V + KVK Ulat Ekor Emasd. VK + KV Undi Inti Aslie. VK + KVK Ambil Ombak Indahf. KV + V Dia Sia Tuag. KV + VK Jauh Kuih Diamh. KV + KV Kita Buku Sukai. KV + KVK Pukul Kapal Telurj. KVK + KV Janji Lampu Bangsak. KVK + KVK Sandar Jemput Sunting1.1.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata
 11. 11. Kata tunggal tiga suku agak sedikit dibandingkan dengan kata tunggaldua suku kata. Kebanyakanya kata ini merupakan perkataan-perkataanpinjaman. Namun begitu, kata tunggal tiga suku kata ini mempunyai pola-polasusunan konsonan – vokal yang agak banyak.Pola-pola bentuk kata tiga suku kata adalah seperti yang berikut:a KV + V + KVb KV + V + KVKc V + KV + Vd KV + KV + Ve KVK + KV + Vf KV + KV + VKg KVK + KV + VKi V + KV + KVKj VK + KV + KVk KV + KV + KVl KVK + KV + KVm VK + KV + VKn V + KV + VKo KV + KV + KVKp KVK + KV + KVK
 12. 12. q KV + KVK + KVr KVK + KVK + KVs KV + KVK + KVKt V + KV + KVContohnya:Rajah 1.1.3.1 Bentuk Kata Tiga Suku Kata.Bil. Bentuk Kata Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3a. KV + V + KV Niaga Biola Tualab. KV + V + KVK Kiamat Biawak Siasatc. V + KV + V Usia Idea -d. KV + KV + V Setia Deria Semuae. KVK + KV + V Mentua - -f. KV + KV + VK Seluar Maruah Sekiang. KVK + KV + VK Berlian Mendiang -h. V + KV + KV Usaha Udara Utamai. V + KV + KVK Ibarat Alamat Ijazahj. VK + KV + KV Asrama Almari -k. KV + KV + KV Teruna Budaya -l. KVK + KV + KV Mentega Misteri Menterim. VK + KV + VK Ikhtiar Ilmiah -
 13. 13. n. V + KV + VK Elaun Akaun -o. KV + KV + KVK Binatang Belukar Belalangp. KVK + KV + KVK Cendawan Tempurung Matlamatq. KV + KVK + KV Keranda Terumbu Belanjar. KVK + KVK + KV Sempurna - -s. KV + KVK + KVK Kelompok Telanjang Pelantar1.1.4 Kata tunggal Empat Suku Kata dan LebihSama seperti bentuk kata tunggal yang lain, bentuk kata tunggal empatsuku kata dan lebih ini juga kebanyakannya berasal dari kata pinjaman.Hanya sebilangan kecil sahaja kata yang terbentuk dalam bentuk kata tunggalempat suku kata dan lebih.Pola-pola bentuk kata empat suku kata dan lebih adalah seperti yangberikut:a KV + KV + VK + KVb KV + KVK + KV + KVc KVK + KV + KV + KVd KVK + KV + V + KVe KV + KV + KV + KVf KV + KV + KV + KVK
 14. 14. g KVK + KV + KV + KVKh KVK + KVK + KV + KVi KV + KV + V + KVKj V + KV + KVK + KV + KVk KVK + KV + KV + KV + KVKl KV + KV + KV + KV + KV + KVContohnya:Rajah 1.1.4.1 Bentuk Kata Empat Suku Kata dan Lebih.Bil. Bentuk Kata Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3a. KV + KV + VK + KV Keluarga - -b. KV + KVK + KV + KV Sejahtera Sederhana Peristiwac. KVK + KV + KV + KV Laksamana Bendahari Bendaharad. KVK + KV + V + KV Sentiasa - -e. KV + KV + KV + KV Selesema Serigala Bidadarif. KV + KV + KV + KVK Kapitalis Munasabah Kelemumurg. KVK + KV + KV + KVK Sentimeter - -h. KVK + KVK + KV + KV Singgahsana - -i. KV + KV + V + KVK Nasional Mesyuarat -j V + KV + KVK + KV + KV Universiti - -
 15. 15. k. KVK + KV + KV + KV +KVKCenderawasih Kosmopolitan -l. KV + KV + KV + KV + KV +KVMaharajalela - -1.1.5 AkronimKata akronim ialah singkatan yang terbentuk melalui gabungan hurufawal suku kata dan suku kata dari satu rangkai kata. Dalam masa yang sama,akronim juga boleh ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh.Kata akronim juga tergolong dalam kata tunggal dan boleh ditulisdengan tiga cara, bergantung pada cara pembentukan akronim tersebut.Cara yang pertama ialah akronim yang terbentuk dari gabungan sukukata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. Oleh itu,kata akronim yang terbentuk pada awalnya kata nama khas akan diejadengan huruf besar. Sebagai contoh:a Bernama Berita Nasional Malaysia.b Perkeso Pertubuhan Keselamatan Sosial.c Mara Majlis Amanah Rakyat.
 16. 16. Di samping itu, kedua adalah akronim yang terbentuk dari gabunganbeberapa huruf awal rangkai kata yang lazimnya terdiri dari kata nama khasdan ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Sebagai contoh:a SMK Sekolah Menengah Kebangsaan.b SK Sekolah Kebangsaan.Selanjutnya, cara yang terakhir atau ketiga adalah akronim yang terbentuk dengangabungan suku kata dengan suku kata dan ditulis dengan huruf kecil pada keseluruhannyakerana perkataan yang terbentuk bukan kata nama khas. Sebagai contoh:a Tabika Taman bimbingan kanak-kanak.b Cerpen Cerita pendek.Dalam kata lain, kata akronim merupakan satu proses pemendekan dan penggabunganuntuk membentuk kata serta mempunyai potensi dalam bahasa Melayu.Tambahan lagi, pembentukan kata akronim tidak berdasarkan prinsip yang jelas. Haltersebut menyebabkan pembentukan kata akronim adalah agak longgar.Seterusnya, proses pembentukan tidak digalakkan sebagai satu kaedah pembentukankata untuk membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu.
 17. 17. http://cikgunoorsgi.blogspot.com/2011/01/proses-pembentukan-kata.htmlPROSES PEMBENTUKAN KATA1. Kata Tunggal2. Kata Terbitan3. Kata Majmuk4. Kata GandaBentuk Kata Tunggal1. Kata tunggal satu suku kata2. Kata tunggal dua atau lebih suku kataBentuk kata tunggal satu suku kata1. KV={yu,ru,ya}2. VK={am}3. KVK={cat,wang,bah}4. KKVK={stor,gred,skor}5. KVKK={teks,bank,zink}6. KKKV={skru}7. KKKVK={skrip,spring,strawBentuk kata tunggal dua suku kata1. V + KV = { aku,apa, ubi}2. V +VK={air,aur,ais}3. V + KVK={adik,emas,ubat}4. VK+ KV={undi,impi ,angkan}5. VK + KVK={ambil,umpan,angkat}6. KV + V={Dua,doa,tua}7. KV + VK={jauh,tuah,buah}8. KV +KV={jala,pasu,buku}9. KV +KVK={kapal,telur,sikat}10. KVK + KV={lampu,binti,tunggu}11. KVK +KVK={bangsal,bintang,tampung}Bentuk kata tunggal tiga suku kata1. KV+ V+KV{ccuaca,suara,tuala}2. KV+V=KVK{biawak,piutang,ziarah}3. V+KV+V{usia,idea,urea}4. KV+KV+V={semua,mulia,kaedah}
 18. 18. 5. KVK+KV+V={{tempua,mentua,sempua}6. KV+KV+VK={keruan,seluar,haluan}7. KVK+KV+VK={mengkuang,mendiang, berlian}8. V+KV+KV={udara,utama,irama}9. V+KV+KVK={ijazah,amanah,akidah}10. VK+KV+KV={asmara,antara,isteri}11. KV+KV+KV={keliru,budaya,sutera}12. KVK+KV+KV={menteri,bendera,mentega13. VK+KV+VK={ilmiah,ikhtiar}14. V+KV+VK={akaun,elaun,amaun}15. KV+KV+KVK={belalang,senapang, senangin}16. KVK+KV+KVK={tempurung,matlamat,cendawan}17. KV+KVK+KV={belanja,kerengga,keranda18. KVK+KVK+KV={sempurna}19. KV+KVK+KVK={kelongsong,belimbing}Kata tunggal empat suku kata atau lebih1. KV+KV+VK+KV={keluarga,biduanda}2. KV+KVK+KV+KV={sederhan,sayembara}3. KVK+KV+KV+KV+{laksamana,sandiwara}4. KVK+KV+V=KV={sentiasa}5. KV+KV+KV+KV={bidadari,serigala}6. KV+KV+KV+KVK={munasabah,hulubalang}7. KVK+KV+KV+KVK={sentimeter}8. KVK+KVK+KV+KV={singgahsana,9. KV+KV+V+KVK={mesyuarat,nasional}10. V+KV+KVK+KV+KV={universiti}11. KVK+KV+KV+KV+KVK={cenderawasih}12. KV+KV+KV+KV+KV+KV=maharajalelaKata Akronim-Tergolong dalam kata tunggal-Akronim boleh ditulis dalam 3 cara.1. Gabungan beberapa huruf awal rangkai kataContoh:ABIM-Angkatan Belia Islam MalaysiaIKIM-Institut Kemahiran Islam MalaysiaADUN- Ahli Dewan Undangan Negeri
 19. 19. 2.Gabungan suku kata dengan huruf awal/gabungan suku kata dengan suku kataContoh:Mara-Majlis Amanah RakyatPerkim-Pertubuhan Kebajikan Islam MalaysiaBernama-Berita Nasional Malaysia3.Gabungan suku kata dengan suku kata (ditulis dengan huruf kecil kesemuanya)Contoh:tabika- taman bimbingan Kanak-kanakkugiran-Kumpulan gitar rancakcerpen-cerita pendekDalam linguistik, pembentukan kata ialah proses pembentukan perkataan baru. Kata boleh dibentukmelalui tiga cara utama iaitupengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan seperti dalam gambarajah dibawah.Selain itu, ada juga sebilangan perkataan yang dibentuk melalui:

×