Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

γερμανία

849 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

γερμανία

 1. 1. Η Γεξκαλία, επίζεκα Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο (γεξκ. Bundesrepublik Deutschland) είλαη κία από ηηοκεγαιύηεξεο ζε πιεζπζκό ρώξεο ηεο Δπξώπεο, επνιππιεζέζηεξε ρώξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θηλεηήξηαδύλακή ηεο, θαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραληθέο θαηαλεπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. ΢πλνξεύεη πξνο ηα βόξεηα κε ηεΓαλία, ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Πνισλία θαη ηελ ΣζερηθήΓεκνθξαηία, ζηα λόηηα κε ηελ Απζηξία θαη ηελ Διβεηία θαη ζηαδπηηθά κε ηε Γαιιία, ην Λνπμεκβνύξγν, ην Βέιγην θαη ηελΟιιαλδία. ΢ηα βόξεηα βξέρεηαη από ηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη ηεΒαιηηθή. Η Γεξκαλία (ε ηόηε Γπηηθή Γεξκαλία) είλαη έλα από ηαηδξπηηθά κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
 2. 2. ΙζηορίαΠξηλ από πεξίπνπ 5.000 ρξόληα εκθαλίδνληαη νη πξώηνη νηθηζκνί ζηνλ ρώξν ηεο ζεκεξηλήο Γεξκαλίαο. Από ην 58 π.Υ. θαη κεηά, ηα λεξά ηνπ Ρήλνπ απνηεινύλ ην θπζηθό ζύλνξν κεηαμύ ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ γεξκαληθώλ θύισλ. ΢ηα ηέιε ηνπ 1νπ αη. π.Υ. νη Ρσκαίνηδνθηκάδνπλ λα επεθηαζνύλ αλαηνιηθά ηνπ πνηακνύ (Μεγάιε Γεξκαλία), αιιά ε πξνζπάζεηα απνηπγράλεη. Μεηαμύ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 6νπ αηώλα ηα γεξκαληθά θύια εμαπιώλνληαη ζηελΔπξώπε θαη αλακηγλύνληαη κε ηνπο Κέιηεο. Μεγάιεο εθηάζεηο ησλ ζεκεξηλώλ αλαηνιηθώλ θξαηηδίσλ ηεο Γεξκαλίαο παξακέλνπλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ κεζαίσλα πνιηηηζηηθά ζηνλζιαβηθό ρώξν.Τπό ηεο εγεζίαο ηνπ Καξινκάγλνπ, ην Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ αγσλίδεηαη από ην 800 θαη κεηά λα γίλεη πξώηε επξσπατθή δύλακε. Η απηνθξαηνξία ηνπ όκσο δελ ζα δηαξθέζεη γηαπνιύ: θαηά ηε ΢πλζήθε ηνπ Βεξληέλ, πνπ ππνγξάθεηαη ζηελ νκώλπκε πόιε ην 843 νη ηξεηο εγγνλνί ηνπ Καξινκάγλνπ δηαηξνύλ ην ηεξάζηην απηνθξαηνξηθό θξάηνο ηνπ ζηνγαιιόθσλν Γπηηθό Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ θαη ην γεξκαλόθσλν Αλαηνιηθό Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ.΢ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 962 ν Όζσλ Α ζηέθεηαη ζηε Ρώκε πξώηνο απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ Γεξκαληθνύ Έζλνπο, ε νπνία όκσο κε ηελ πάξνδν ησλαηώλσλ δηαηξείηαη ζε πνιπάξηζκα αλεμάξηεηα βαζίιεηα θαη ειεύζεξεο πόιεηο (Freie Reichsstadt). Σέινο, κεηά ηνλ Σξηαθνληαεηή πόιεκν (1618-1648) ν νπνίνο ρσξίδεη ηε δπηηθήΔπξώπε ζε θαζνιηθνύο θαη πξνηεζηάληεο, o απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ράλεη ηελ δύλακή ηνπ θαη ληε θάθην παξακέλεη ζπκβνιηθή κνξθή.Σν 1806 ν Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο αλαγθάδεη ηνλ ηόηε ν απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, Φξαγθίζθν Β, λα παξαηηεζεί. Καηόπηλ ελώλεη πνιιά από ηα γεξκαληθάβαζίιεηα, ζηα νπνία ελζσκαηώλεη θαη πνιιέο αλεμάξηεηεο (άιινηε πεξηζζόηεξεο από 80). Σν Κνγθξέζν ηεο Βηέλλεο ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο έλσζεο κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελίδξπζε ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία απνηειείηαη από 38 γεξκαληθά θξάηε. Η ηζρπξόηεξε δύλακε εληόο ηεο ραιαξήο απηήο νκνζπνλδίαο είλαη ε Απζηξία.Οη ζπλερείο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηεο Απζηξίαο θαη ηεο λέαο γεξκαληθήο δύλακεο Πξσζίαο νδεγνύλ ζηνλ Γεξκαλν-απζηξηαθό πόιεκν ηνπ 1866. Αθνύ ε Πξσζία ληθά ηελ Απζηξία, εΓεξκαληθή Οκνζπνλδία δηαιύεηαη. Μεηά ην Γάιιν-Πξσζηθό πόιεκν ηνπ 1871/72 ηδξύεηαη ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδία ηνπ Βνξξά κε πξώηε δύλακε ηελ Πξσζία θαη δίρσο ηελ Απζηξία.Σν ίδην έηνο νη Γεξκαλνί εγεκόλεο αλαθεξύηηνπλ ζηα αλάθηνξα ησλ Βεξζαιιηώλ ηελ Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Απηνθξαηνξία (ην Ράηρ) θαη πξνζθέξνπλ ην ζηέκκα ζηνλ ΓνπιηέικνΑ ηεο Πξσζίαο. O Όην θνλ Βίζκαξθ νλνκάδεηαη θαγθειάξηνο ηεο απηνθξαηνξίαο.΢ηα ηέιε ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ε γεξκαληθή κνλαξρία βξίζθεη ην ηέινο ηεο. Ο Γνπιηέικνο Β παξαηηείηαη θαη ην Ράηρ κεηαηξέπεηαη ζε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Με ηελζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ νη Γεξκαλνί ράλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο (ζην ζύλνιν πεξίπνπ 11%) ηνπ θξάηνπο ηνπο ζηε Γαιιία, ην Βέιγην, ηε Σζερνζινβαθία, ηε Γαλία, ηε Ληζνπαλία θαηηε Πνισλία. Δπίζεο ράλνπλ όιεο ηηο απνηθίεο ηνπο θαη ππνρξεώλνληαη λα πιεξώλνπλ αξθεηά κεγάιν εηήζην πνζό επαλνξζώζεσλ ζηηο ληθεηήξηεο δπλάκεηο γηα πεξίπνπ 80 ρξόληα.Μεηά ηελ πηώζε ηεο Γεξκαληθήο Γεκνθξαηίαο ε Γεξκαλία ηεο κνξθήο ηνπ Σξίηνπ Ράηρ αθνινπζεί από ην 1933 απζηεξή επεθηαηηθή πνιηηηθή: To 1938 o εγέηεο ηεοΓεξκαλίαο, Αδόιθνο Υίηιεξ, ελζσκαηώλεη ηελ παηξίδα ηνπ Απζηξία θαη εμαζθαιίδεη κε ηελ ζπκθσλία ηνπ Μνλάρνπ ηελ πξνζάξηεζε ηεο ΢νπδεηίαο (πεξηνρή Γεξκαλόθσλσλ ηεοΣζερνζινβαθίαο). Με ηελ γεξκαληθή επίζεζε θαηά ηεο Πνισλίαο ζηηο 1 ΢επηεκβξίνπ 1939 αξρίδεη ν Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο, ν νπνίνο γηα ηελ Γεξκαλία ιήγεη ζηηο 8 Μαΐνπ 1945 κεζπλζεθνιόγεζε άλεπ όξσλ. Πξηλ, ζηηο 30 Απξηιίνπ, ν Υίηιεξ απηνθηνλεί ελώ ην 1946 νη επηδώληεο πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά θπξίσο ππεύζπλνη θαηαδηθάδνληαη ζηελ Γίθε ηεοΝπξεκβέξγεο. Οη ληθεηήξηεο δπλάκεηο ΗΠΑ, Δ΢΢Γ θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην, όπσο θαη ε θαηνπηλή θαηνρηθή δύλακε Γαιιία ηδξύνπλ ζηηο θαηερόκελεο δώλεο ηνπο λέν δεκνθξαηηθόθξάηνο ελώ ε ζηαιηληθή ΢νβηεηηθή Έλσζε ηδξύεη ζνζηαιηζηηθό θξάηνο. H Γεξκαλία ράλεη κεγάια ηκήκαηα ηεο αλαηνιηθήο επηθξάηεηάο ηεο, ηα νπνία απνδίδνληαη θπξίσο ζηελΠνισλία, ελώ ην βόξεην ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο Πξσζίαο ελζσκαηώλεηαη ζηελ Δ΢΢Γ.Η πηώζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ επηηάρπλε ηε δηαδηθαζία ηεο επαλέλσζεο΢ηηο 23 Μαΐνπ 1949 ςεθίδεηαη ην ζύληαγκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία ηδξύεηαη ζηηο ηξεηο δώλεο θαηνρήο ησλ δπηηθώλ δπλάκεσλ. Η Λατθή Γεκνθξαηίαηεο Γεξκαλίαο ηδξύεηαη ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1949 ζηελ ζνβηεηηθή δώλε. Μεγάιεο εθηάζεηο (ηεο αλαηνιήο) ηνπ πξώελ Γεξκαληθνύ Ράηρ παξαρσξνύληαη ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο. Οθαηνπηλόο ςπρξόο πόιεκνο κεηαμύ αλαηνιήο θαη δύζεσο ρσξίδεη ηελ θεληξηθή Δπξώπε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα δύν γεξκαληθά θξάηε κε ην ιεγόκελν "ζηδεξνύλ παξαπέηαζκα"(βι. Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ). ΢ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ε αιιαγή ηεο εγεζίαο ηεο ΢νβηεηηθήο Δλώζεσο νδεγεί ζε πνιηηηθή ζύγθιηζεο, ζε (εηξεληθέο) επαλαζηάζεηο θαη ηειηθά ζηελπηώζε ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο θαη ησλ άιισλ ρσξώλ κειώλ ηνπ ΢πκθώλνπ ηεο Βαξζνβίαο. Με ηελ πηώζε ηνπ ζηδεξνύλ παξαπεηάζκαηνο ζηελθεληξηθή Δπξώπε αλνίγνπλ θαη ηα ζύλνξα κεηαμύ δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. ΢ηηο 3 Οθησβξίνπ 1990 πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζρώξεζε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο ζην δπηηθόθξάηνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο. Οη δπλάκεηο θαηνρήο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ ρώξα, γεγνλόο πνπ γηα ηελ Γεξκαλία ζεκαίλεη ηελ επαλαθνξά ηεοαλεμαξηεζίαο ηεο.
 3. 3. Γεωγραθία Ξεθηλώληαο από ηνλ βνξξά θαη πξνρσξώληαο πξνο ην λόην δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θπζηθέο πεξηνρέο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο: ην Γεξκαληθό Βαζύπεδν (Norddeutsche Tiefebene), ηα Μεζαία Όξε (Mittelgebirge), ην ΢νπεβνβαπαξηθό Τςίπεδν (Nördliches Alpenvorland) θαη νη Γεξκαληθέο Άιπεηο (Ostalpen). Σν Γεξκαληθό Βαζύπεδν θιείλεηαη ζηα λόηηα από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο ελώ ζηα βόξεηα θαηεβαίλεη πξνο ηηο πεδηλέο ιεθάλεο πνπ βξέρνληαη από ηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη ηε Βαιηηθή Θάιαζζα θαη γεληθώο έρεη όςε κάιινλ νκνηόκνξθε. Νόηηα ηνπ Γνύλαβε πςώλεηαη βαζκηαία ην ΢νπεβνβαπαξηθό Τςίπεδν, ην νπνίν απνηειεί θεληξηθό ηκήκα ηεο εθηεηακέλεο πεξηνρήο ησλ ππναιπηθώλ πςσκάησλ, πνπ απιώλνληαη ζηνπο πξόπνδεο ησλ εμσηεξηθώλ πιαγηώλ ησλ Άιπεσλ, αλάκεζα ζηε ΢αβνΐα θαη ζηε ιεθάλε ηεο Βηέλλεο, πινύζηα ζε βνζθόηνπνπο θαη δάζε θσλνθόξσλ. Σν γεξκαληθό ηκήκα ησλ Άιπεσλ απνηειεί ζηελή ισξίδα κνλάρα πνπ αληηζηνηρεί ζην Βαπαξηθό νξνπέδην θαη ηηο Βαπαξηθέο Πξνάιπεηο. Φειόηεξε θνξπθή ησλ Γεξκαληθώλ Άιπεσλ θαη ζπγρξόλσο νιόθιεξεο ηεο Γεξκαλίαο είλαη ε Σζνύγθζπηηζε ζηε Βαπαξία, πνπ θηάλεη ηα 2.962 κ. Η κεγαιύηεξε
 4. 4. Κλίμα Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ρώξαο έρεη έλα εύθξαην θιίκα κε επνρηθέο δηαθπκάλζεηο, ελώ γεληθά επηθξαηνύλ πγξνί δπηηθνί άλεκνη. Σν θιίκα επεξεάδεηαη από ην βόξεην Αηιαληηθό ξεύκα. Απηά ηα ζεξκά λεξά επεξεάδνπλ ηηο βόξεηεο παξάθηηεο ζηε Βόξεηα Θάιαζζα πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε ρεξζόλεζν ηεο Γηνπηιάλδεο θαη ηηο πεξηνρέο θαηά κήθνο ηνπ Ρήλνπ, ν νπνίνο εθβάιιεη ζηε Βόξεηα Θάιαζζα. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξνπζία σθεάληνπ θιίκαηνο ζηηο βνξεηνδπηηθέο θαη βόξεηεο πεξηνρέο, κε κέγηζηε βξνρόπησζε ην θαινθαίξη θαη παξνπζία πεηνύ όιν ην ρξόλν. Οη ρεηκώλεο είλαη ήπηνη θαη ηα θαινθαίξηα δξνζεξά, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νη ζεξκνθξαζίεο ππεξβαίλνπλ θαη ηνπο 30 °C γηα παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο. ΢ηα αλαηνιηθά ηεο ρώξαο ην θιίκα είλαη πεξηζζόηεξν επεηξσηηθό, κε ςπρξνύο ρεηκώλεο θαη ζεξκά θαινθαίξηα, αιιά θαη κε παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο αλνκβξίαο. Η θεληξηθή θαη λόηηα Γεξκαλία απνηεινύλ θιηκαηηθά κεηαβαηηθέο πεξηνρέο από κέζν σθεάλην θιίκα ζε επεηξσηηθό ή νξεηλό, ηδηαίηεξα πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ. Αθόκα θαη εδώ όκσο, νη θαινθαηξηλέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πηζαλό λα ππεξβνύλ θαη ηνπο 30 °C ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. .
 5. 5. Πολίηεσμα Σν πνιίηεπκα ηεο Γεξκαλίαο είλαη Οκνζπνλδηαθή Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. Αξρεγόο θξάηνπο είλαη ν Οκνζπνλδηαθόο Πξόεδξνο, ν νπνίνο είλαη ν εγγπεηήο ηνπ πνιηηεύκαηνο θαη εθπξνζσπεί ην γεξκαληθό θξάηνο δηεζλώο. Η ζεηεία ηνπ δηαξθεί πέληε ρξόληα. Αξρεγόο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν Καγθειάξηνο, ν νπνίνο αζθεί εθηειεζηηθή εμνπζία. ΢ήκεξα Πξόεδξνο είλαη ν Κξίζηηαλ Βνπιθ θαη Καγθειάξηνο ε Άλγθεια Μέξθει. ΢ε νκνζπνλδηαθό επίπεδν ππάξρνπλ δύν λνκνζεηηθά ζώκαηα: ε Οκνζπνλδηαθή Βνπιή (Bundestag) θαη ην Οκνζπνλδηαθό ΢πκβνύιην (Bundesrat). Σα κέιε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Βνπιήο εθιέγνληαη απ επζείαο από ην ιαό ζε εζληθό επίπεδν θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Αξκνδηόηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Βνπιήο είλαη θαη ε εθινγή ηνπ Καγθειάξηνπ. Σν Οκνζπνλδηαθό ΢πκβνύιην αληηπξνζσπεύεη ηα νκόζπνλδα θξαηίδηα θαη ηα κέιε ηνπ νξίδνληαη από ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηηδίσλ.
 6. 6. Κόμμαηα ΢ηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία ηεο Γεξκαλίαο θπξηαξρνύλ δύν θόκκαηα: ην  Οικονομικό και ζσγκοινφνιακό κένηρο Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθό (CDU) θαη ην ηης Γερμανίας είναι η Φρανκθούρηη ΢νζηαιδεκνθξαηηθό (SPD). Καζώο ην εθινγηθό ζύζηεκα επλνεί ηε δεκηνπξγία ζπλαζπηζκώλ, άιια κηθξόηεξα θόκκαηα έρνπλ θαηά θαηξνύο ζπκκεηάζρεη ζηελ θπβέξλεζε. ΢ήκεξα εθηόο ησλ CDU/CSU θαη SPD ζηελ Οκνζπνλδηαθή Βνπιή κεηέρνπλ ην Διεύζεξν Γεκνθξαηηθό Κόκκα (FPD), Η Αξηζηεξά (Die Linke) θαη ε ΢πκκαρία 90/Οη Πξάζηλνη (Bündnis 90/Die Grünen). ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2005 ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ ήηαλ πεξίπνπ ηζόπαιν γηα ηα δύν κεγάια θόκκαηα, κε βξαρεία θεθαιή ηνπ CDU. Έηζη ζρεκαηίζηεθε θπβέξλεζε κεγάινπ ζπλαζπηζκνύ κε Καγθειάξην ηελ αξρεγό ησλ ρξηζηηαλνδεκνθξαηώλ Άλγθεια Μέξθει. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2009 πξώηα θόκκα αλαδείρηεθαλ θαη πάιη νη ρξηζηηαλνδεκνθξάηεο.
 7. 7. Διοικηηική διαίρεζη ηης Γερμανίας και Γερμανικά ομόζπονδα κραηίδια Η Γεξκαλία δηαηξείηαη ζε δεθαέμη νκόζπνλδα θξαηίδηα, ηα ιεγόκελα Bundesländer (ζηνλ εληθό Bundesland). Σν θάζε νκόζπνλδν θξαηίδην έρεη ηε δηθή ηνπ θπβέξλεζε θαη ην δηθό ηνπ θνηλνβνύιην θαζώο θαη ηα δηθά ηνπ ζύκβνια (ζεκαία, εζλόζεκν). Οξηζκέλα κάιηζηα έρνπλ ην δηθό ηνπο εζληθό ύκλν, όπσο π.ρ. ε Βαπαξία. Ο αξρεγόο ηνπ θάζε θξάηνπο θαηέρεη ηνλ ηίηιν ηνπ πξσζππνπξγνύ (γεξκαλ. Ministerpräsident). Από ηα δεθαέμη θξαηίδηα, ηα ηξία απνηεινύλ θξαηίδηα- πόιεηο. Απηά είλαη: ε πξσηεύνπζα Βεξνιίλν, ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε θαη θύξην ιηκάλη ηεο ρώξαο ην Ακβνύξγν θαζώο θαη ε Βξέκε. Οη δύν ηειεπηαίεο πόιεηο έρνπλ καθξά παξάδνζε απηνλνκίαο πνπ ρξνλνινγείηαη από ηα ύζηεξα κεζαησληθά έηε, όηαλ ακθόηεξεο απνηεινύζαλ κέιε ηεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο. Σα ππόινηπα δεθαηξία θξαηίδηα απνηεινύλ είηε ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα αλεμαξηήησλ γεξκαληθώλ θξαηώλ πξηλ από ηελ έλσζε ηνπ 1871 (όπσο π.ρ. ε Βαπαξία, ε Έζζε), άιια δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν (όπσο ε Βόξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία, ε Κάησ ΢αμνλία). Μεηά ηελ επαλέλσζε ηνπ 1990 δεκηνπξγήζεθαλ πέληε λέα θξαηίδηα από ηα εδάθε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ησλ νπνίσλ νη νλνκαζίεο αληηζηνηρνύλ είηε ζε ηζηνξηθά θξάηε πξν ηνπ 1871 (π.ρ. ε ΢αμνλία) είηε ζε ηζηνξηθέο πεξηνρέο (π.ρ. ην Βξαλδεκβνύξγν). Σα κεγάια ζε πιεζπζκό νκόζπνλδα θξαηίδηα ππνδηαηξνύληαη ζε κηθξόηεξεο δηνηθεηηθέο ελόηεηεο, αληηζηνίρσλ ησλ ειιεληθώλ λνκώλ.
 8. 8. Κραηίδια ηης Γερμανίας΢ηα ειιεληθά ΢ηα γεξκαληθάΟκόζπνλδν θξαηίδην Πξσηεύνπζα Bundesland Hauptstadt1 Βάδε-Βπξηεκβέξγε ΢ηνπηγθάξδε Baden-Württemberg Stuttgart2 Βαπαξία Μόλαρν Bayern München3 Βεξνιίλν Βεξνιίλν Berlin Berlin4 Βξαλδεκβνύξγν Πόηζληακ Brandenburg Potsdam5 Βξέκε Βξέκε Bremen Bremen6 Ακβνύξγν Ακβνύξγν Hamburg Hamburg7 Έζζε Βηζκπάληελ Hessen Wiesbaden8 Μεθιεκβνύξγν-Πξνπνκεξαλία ΢βεξίλ Mecklenburg-Vorpommern Schwerin9 Κάησ ΢αμσλία Αλόβεξν Niedersachsen Hannover10 Βόξ.Ρελαλία-Βεζηθαιία Νηίζειληνξθ Nordrhein-Westfalen Düsseldorf11 Ρελαλία-Παιαηηλάην Μάηληο Rheinland-Pfalz Mainz12 ΢άαξιαλη ΢ααξκπξίθελ Saarland Saarbrücken13 ΢αμσλία Γξέζδε Sachsen Dresden14 ΢αμσλία-Άλραιη Μαγδεβνύξγν Sachsen-Anhalt Magdeburg15 ΢ιέζβηρ-Υνιζηάηλ Κίειν Schleswig-Holstein Kiel16 Θνπξηγγία Έξθνπξη Thüringen Erfurt
 9. 9. Πόλεις Οη έμη κεγαιύηεξεο ζε πιεζπζκό  ΢ύγτρονη άπουη ηοσ κένηροσ ηοσ πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο (ρσξίο ηηο Βερολίνοσ από ηα δσηικά προς ηα αναηολικά, με ηην Πύλη ηοσ κεηξνπνιηηηθέο ηνπο πεξηνρέο, 26 Βραδεμβούργοσ και ηο κηιριακό Γεθεκβξίνπ 2010): ζσγκρόηημα ηοσ Ράιτζηαγκ ζε πρώηο πλάνο. Βεξνιίλν κε 3.459.218 θάηνηθνπο Ακβνύξγν κε 1.786.278 θάηνηθνπο Μόλαρν κε 1.330.440 θάηνηθνπο Κνισλία κε 998.105 θάηνηθνπο Φξαλθθνύξηε κε 671.927 θάηνηθνπο ΢ηνπηγθάξδε κε 601.646 θάηνηθνπο Νηίζειληνξθ κε 586.217 θάηνηθνπο Νηόξηκνπλη κε 581.308 θάηνηθνπο
 10. 10. Οικονομία ΜεηαθορέςΗ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο βαζίδεηαη θπξίσο Ωο ππθλνθαηνηθεκέλε ρώξα ζε θεληξηθήζηνλ βηνκεραληθό ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηνπνζεζία ζηελ Δπξώπε θαη κε αλεπηπγκέλεπαξνρήο ππεξεζηώλ. Δλώ κεγάιεο εθηάζεηο νηθνλνκία, ε Γεξκαλία δηαζέηεη ππθλό δίθηπνηεο ρώξαο θαηαιακβάλνληαη από αγξνηηθέο θαη ππνδνκή κεηαθνξώλ. ΢εκαληηθόηεξνθαιιηέξγεηεο, κόλν ην 2-3% ηνπ πιεζπζκνύ ιηκάλη ηεο ρώξαο είλαη ην Ακβνύξγν, ελώαζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα απηό, ιόγσ ηεο λαπζηπινΐα γίλεηαη θαη ζηνπο πνηακνύο, ηνκεραλνπνίεζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Η Γεξκαλία πιείζηνλ γηα ηε κεηαθνξά βαξηώλαπνηειεί ηελ κεγαιύηεξε εζληθή νηθνλνκία εκπνξεπκάησλ. Σν κεγαιύηεξν αεξνδξόκηνζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ηξίηε είλαη ην δηεζλέο αεξνδξόκην ηεοκεγαιύηεξε παγθνζκίσο. Δθηόο απηνύ, ήηαλ ε Φξαλθθνύξηεο, πνπ είλαη θαη ην θέληξν γηακεγαιύηεξε εμαγσγόο ρώξα ηνπ θόζκνπ από ηαμίδηα ζην εμσηεξηθό. Σαμίδηα ζην εζσηεξηθόην 2003 έσο ην 2008. Σν 2011 παξακέλεη ν γίλνληαη ζπλήζσο κε ηξαίλα ηεο εηαηξίαοδεύηεξνο κεγαιύηεξνο εμαγσγέαο. Deutsche Bahn, εθ ηνλ νπνίσλ ηα ICE είλαηΌζνλ αθνξά ην βηνηηθό επίπεδν, ε Γεξκαλία ηα ηξαίλα πςειήο ηαρύηεηαο. Λεσθνξείαείλαη 19ε ζηνλ θόζκν, ελώ ε World Bank ππάξρνπλ κόλν ζηνλ εθδξνκηθό ηνκέα ή ζεGroup εθηηκά ηελ επεκεξία αλά θάηνηθν σο ηελ δηαδξνκέο ειάρηζηεο θίλεζεο.5ε κεγαιύηεξε ζηνλ θόζκν, κεηά από Η ρώξα θαιύπηεηαη από ππθλό δίθηπνΔιβεηία, Γαλία, ΢νπεδία θαη ΗΠΑ. Αμίδεη λα απηνθηλεηνδξόκσλ (Autobahn) πςειήοζεκεησζεί όηη ην πςειό βηνηηθό επίπεδν πνηόηεηαο θαη κε άςνγε ζήκαλζε. Μηαζπλνδεύεηαη κε ηδηαίηεξα ρακειή θνξνδηαθπγή πνιηηηθή ηνλ δήκσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπθαη ρακειό επίπεδν δηαθζνξάο. θιίκαηνο είλαη ε ειάηησζε ηνλ ζέζεσλΩο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ππάξρνπλ ζηάζκεπζεο ζηα θέληξα θαη ζηεοκεγάιεο ηνπηθέο δηαθνξέο, ν λόηνο ηεο γεηηνληέο, Μέρξη ζήκεξα όκσο ην απηνθίλεηνΓεξκαλίαο κε ηα θξαηίδηα Βάδε- έρεη ηζρπξή ζέζε ιόγσ ηεο παξνπζίαοΒπξηεκβέξγε, Βαπαξία θαη Έζζε ζεσξείηαη ζεκαληηθώλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ, πνππινπζηόηεξνο από ηνλ βνξξά. απνηεινύλ θαη παξάγνληα ζέζεσλ εξγαζίαο.
 11. 11. Δημογραθικά ζηοιτείαΜε 82.282.988 θαηνίθνπο, ε Γεξκαλία είλαη ε κεγαιύηεξε πιεζπζκηαθά ρώξα ηεο Δπξώπεο. Γερμανικό νηπιαγφγείοΟ ξπζκόο γελλήζεσλ είλαη όκσο έλαο από ηνπο ρακειόηεξνπο ζηελ ήπεηξν, ελώ ζηαηηζηηθάαληηζηνηρνύλ 1,41 παηδηά αλά γπλαίθα. Ο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ είλαη αξλεηηθόο, κεηειεπηαία εθηίκεζε -0,05% ζε εηήζηα βάζε, θαη δηαηεξείηαη ζε απηό ην επίπεδν απνθιεηζηηθάαπό ην κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα θαη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ εθεί. ΢ε άιιε πεξίπησζε, νπιεζπζκόο ηεο ρώξαο ζα κεησλόηαλ κε ξπζκόο 0,9% ην ρξόλν. Η πιεηνλόηεηα ησλ θαηνίθσλ, πεξίπνπ 68 εθαηνκκύξηα (82%), είλαη Γεξκαληθήοθαηαγσγήο, ελώ ζπλνιηθά πεξίπνπ 75 εθαηνκκύξηα έρνπλ ηελ γεξκαληθή ππεθνόηεηα. Πεξίπνπ15 εθαηνκκύξηα θάηνηθνη είλαη μέλεο θαηαγσγήο, ελώ 8 εθαηνκκύξηα έρνπλ μέλεο ππεθνόηεηεο.Οη κεγαιύηεξεο νκάδεο κεηαλαζηώλ πξνέξρνληαη θπξίσο από ρώξεο ηεο αλαηνιηθήοΔπξώπεο, έρνληαο γεξκαληθή θαηαγσγή, όπσο Ρώζνη θαη Πνισλνί. Δπίζεο, κεγάιν ηκήκαπξνέξρεηαη από ρώξεο ηεο Αζίαο, όπσο Σνύξθνη, Κνύξδνη, Ιξαλνί θαη Άξαβεο. Σν ππόινηπνπνζνζηό ησλ κεηαλαζηώλ πξνέξρεηαη από ρώξεο ηεο λόηηαο Δπξώπεο, όπσο ηελ Ιηαιία, ηεΒνζλία Δξδεγνβίλε, ηε ΢ινβελία, ηε ΢εξβία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Διιάδα. Σέινο, κηθξόπνζνζηό πξνέξρεηαη από ρώξεο ηεο Αθξηθήο. Σν πξνζδόθηκν δσήο (2010), ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ είλαη 79,41 έηε, 76,41 ρξόληα γηα ηνποάλδξεο θαη 82,57 γηα ηηο γπλαίθεο. Μεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ζπγθεληξώλεηαη ζε κεγάια αζηηθά ζπγθξνηήκαηα, όπσο ηνΒεξνιίλν, ην Ακβνύξγν, ην Μόλαρν, ε Κνινλία, ε Φξαλθθνύξηε θαη ε ΢ηνπηγθάξδε.Παξάιιεια, ε επαξρία ηεο ρώξαο είλαη αξθεηά ππθλνθαηνηθεκέλε, κε κηθξέοπόιεηο, θσκνπόιεηο, αιιά θαη κεγάια ρσξηά, ζε όιε ηελ έθηαζή ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηηκεγάιε αζηηθή ζπγρώλεπζε θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρήλνπ ζην Ρνπξ, ζην νκόζπνλδνθξαηίδην ηεο Βόξεηα Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, όπνπ πεξίπνπ 12 εθαη. θαηνηθνύλ ζηηο γεηηνληθέοπόιεηο ηνπ Νηίζειληνξθ, ηεο Κνινλίαο, ηνπ Έζζελ, ηνπ Νηόξηκνπλη, ηνπ Νηνύηζκπνπξγθ θαηηνπ Μπόρνπκ.
 12. 12. ΘρηζκείαΟ ρξηζηηαληζκόο είλαη ε επηθξαηέζηεξε ζξεζθεία ζηε Γεξκαλία, κε πεξίπνπ Καζεδξηθόο Ναόο ηεο Κνισλίαο53 εθαηνκκύξηα πηζηνύο, ζρεδόλ ην 64% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ.΢πγθεθξηκέλα, ην 32,3% (πεξίπνπ 27 εθαη.) είλαη πξνηεζηάληεο, θπξίσοεπαγγειηζηέο, θαη ην ππόινηπν 31% (πεξίπνπ 26 εθαη.) θαζνιηθνί.Δπίζεο, ππάξρνπλ κεηνλόηεηεο νξζνδόμσλ, θνπηώλ θαη άιισλ ρξηζηηαληθώλδνγκάησλ. Οη νξζόδνμνη θπξίσο πξνέξρνληαη από ηε ΢εξβία θαη ηελ Διιάδα.Οη πξνηεζηάληεο θαηαγξάθνληαη ζηε βόξεηα θαη ηελ αλαηνιηθή Γεξκαλία, ελώνη θαζνιηθνί θπξηαξρνύλ ζην λόην θαη ηα δπηηθά ηεο ρώξαο. ΢εκεηώλεηαη όηη νζεκεξηλόο πξνθαζήκελνο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο Πάπαο Βελέδηθηνο Ι΢Σέρεη γελλεζεί ζηε Βαπαξία.Σν Ιζιάκ θαη ν κσακεζαληζκόο απνηειεί ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε ζξεζθεπηηθήθνηλόηεηα ηεο ρώξαο, κε ζρεδόλ 4,5 εθαη. πηζηνύο, πνπ αλαινγνύλ πεξίπνπζην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ.Ο Βνπδηζκόο θαη νη Δβξαίνη έρνπλ πεξίπνπ 200.000 πηζηνύο (0.25%), ελώ νΙλδνπηζκόο θαη νη ΢ηρ αθνινπζνύλ κε κηθξόηεξα πνζνζηά. ΢ρεδόλ ην 50%ησλ βνπδηζηώλ ζηε Γεξκαλία είλαη κεηαλάζηεο από ρώξεο ηεο Αζίαο.Δπίζεο, ε Γεξκαλία έρεη ηνλ ηξίην κεγαιύηεξν πιεζπζκό Δβξαίσλ ζηελΔπξώπε, κεηά ηε Γαιιία θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ελώ πόιεηο κε ζεκαληηθήεβξατθή παξνπζία είλαη ην Βεξνιίλν, ε Φξαλθθνύξηε θαη ην Μόλαρν.Σν πνζνζηό ηνπ κε ζξεζθεπόκελνπ πιεζπζκνύ, πνπ πεξηιακβάλεη άζενποαλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ γεσγξαθηθάθαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα ζηα πξώελ θξαηίδηα ηεο ΑλαηνιηθήοΓεξκαλίαο, θαζώο θαη ζε κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο
 13. 13. ΓλώζζαΣα Γεξκαληθά απνηεινύλ ηελ επίζεκε θαη θπξίαξρε γιώζζα ζηε Γιόταν Βόλθγκανγκ ΓκαίηεΓεξκαλία. Δίλαη κία από ηηο 23 επίζεκεο γιώζζεο ηεο Δπξσπατθήο (Έλσζεο θαη κία από ηηο ηξεηο γιώζζεο εξγαζίαο ηεο ΔπξσπατθήοΔπηηξνπήο, καδί κε ηα Γαιιηθά θαη ηα Αγγιηθά. Αλαγλσξηζκέλεογισζζηθέο κεηνλόηεηεο ζηε Γεξκαλία απνηεινύλ ηα Γαληθά, ηα΢νξβηθά, ηα Ρσκαληθά θαη ηα Φξηδηθά, ελώ ε πην δηαδεδνκέλεο γιώζζεοαλάκεζα ζηνπο κεηαλάζηεο είλαη ηα Σνπξθηθά, ηα Πνισληθά, ηαΡώζηθα, θαη δηάθνξεο Βαιθαληθέο γιώζζεο.Η επίζεκε Γεξκαληθή γιώζζα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δπηηθώλγεξκαληθώλ γισζζώλ, ελώ θαηαηάζζεηαη θαη ζπγγελεύεη κε ηαΑγγιηθά, ηα Οιιαλδηθά, αιιά θαη ηηο Φξηδηθέο γιώζζεο. Σν κεγαιύηεξνκέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο πξνέξρεηαη από ηνλ γεξκαληθό θιάδν ησληλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ, ελώ κηθξά ηκήκαηά ηνπ θαηάγνληαη από ηαΛαηηληθά θαη ηα Διιεληθά, θαζώο θαη ηα Γαιιηθά θαη ηα ζύγρξνλαΑγγιηθά. Η γξαθή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Λαηηληθνύ αιθαβήηνπ, ηννπνίν έρεη 26 ραξαθηήξεο, κε ηελ πξνζζήθε ηξηώλ θσλεέλησλ κε δηπιήάλσ ζηίμε, γλσζηή σο Ούκιανπλη (Umlaut), ησλ ä, ö, θαη ü, θαη ηνπραξαθηήξα Δζηζέη (Eszett), ß, κε ζπξηζηηθή πξνθνξά ηνπ ζίγκα.΢ε παγθόζκην επίπεδν, ε Γεξκαληθή γιώζζα νκηιείηαη από πεξίπνπ 100εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, αιιά ζρεδόλ 80 εθαηνκκύξηα κε Γεξκαλό-θσλνπο. Απνηειεί ηελ θύξηα γιώζζα γηα πεξίπνπ 90 εθαηνκκύξηαθαηνίθσλ (18%) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, ηα Γεξκαληθάαπνηεινύλ επίζεκε γιώζζα ζηελ Απζηξία, ηελ Διβεηία, ηνΛνπμεκβνύξγν θαη ην Βέιγην, ελώ γεξκαλόθσλνη θάηνηθνη ππάξρνπλζηελ Οιιαλδία, ζηελ Γαλία, ζηελ Σζερία, ηελ Πνισλία, ηελ Οπγγαξίαθαη ηε Ληζνπαλία.

×