Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Med Blikket Inn I Fremtiden

869 views

Published on

Teaser for å heva blikket i plansammenheng. Utsira Kommune reviderer Kommuneplanen etter ny planlov som blir gyldig i Juni 09. Eg har utfordret kommunestyret å heve blikket framover. Bruker Framtidsbloggen til Eirik Newth som utgangspunkt for tenkningen

Med Blikket Inn I Fremtiden

  1. 1. Med blikket inn i Fremtiden for verden - regionen og Utsira En tankevekker basert på Framtidsbloggen 2050 Planstrategi – tenke langt fram - utrede uavklarte Konsekvenser CC Atle Grimsby, Utsira CC Gilderic, Belgia
  2. 2. For å kunne se inn i fremtiden må man kjenne fortiden I forkant av Darwin I 1798 lanserte Robert Malthus sin Befolkningslov. 13 år etter at Utsira nåværende kirke ble innviet og Fasmer var Godseier på Utsira. Thomas Robert Malthus, den skotske sosiologen som i verket An Essay On Population skildret det vi nå kaller befolkningseksplosjonen og dens konsekvenser i vitenskapelig form for første gang. Malthus' poeng var enkelt: når vi vet at vi lever på en klode med begrensede ressurser, følger det logisk at en jevnt voksende befolkning er dømt til å overbelaste ressursene. Resultatet vil bli en stadig mer prekær mangel på livsnødvendigheter, og det igjen fører til at samfunnet bryter sammen. Norge i 2050 – Kappløpet mot Malthus Les mer på Fremtidsbloggen 2050
  3. 3. Scenario - Vann • Kina må kutte vannforbruket med 60 % innen 2020. • Utsira rensekapasitet 180.000 liter pr døgn, vannforbruk på Utsira er 32.000 l/pd (pr pers 150 l/pd) • Biobrenselets dilemma – Fotosyntesen! For å lage én liter med bioetanol i USA, kreves det 1000 liter ferskvann. Utnyttelsesgrad fra solen er 1% av energien.
  4. 4. Scenario – Menneskeskapte Klimaeffekter • Bryggen i Bergen kan stå under vann i 2050. Beregningene som er gjort tyder på at havnivået vil stige 60- 110 centimeter innen utgangen av dette århundret. Det mest sannsynlige tallet er 80 centimeter. • Nye kaier på Utsira år 20xx? •.
  5. 5. Scenario - Teknologi • Tidslinje: • 1993 – Internett tilgjenglig for allmuen • 2004 – Det snakkes om Web 2.0 • 2009 – Web 2.0 er her med sosiale medier, bit torrent, og fildeling (det snakkes om Web 3.0 webbasert elstyring osv) • 2011 Robotteknologi: dagens 5 mill støvsugere , blir kanskje 11 mill enkle tjenesteroboter. • 2040 Nok datakraft til Kunstig intelligens i personlige roboter? CC by Salim Fadhly
  6. 6. Vil med dette utfordre politikerne til å tenke høge tanker langt inn i vår tid Vi har nå ryddet bort gamle mål i kommuneplanen – tid for å heva blikket å sjå langt fram! Alt om kommuneplan rullering ligger her

×