Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FolkemøTe Utsira201107

1,922 views

Published on

Lyse Produksjon sine lysark i forbindelse med folkemøte om første fase av Offshore Vindpark sør øst av Utsira

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FolkemøTe Utsira201107

 1. 1. Melding om planlegging av Utsira offshore vindkraftanlegg – fase 1 Folkemøte Siratunet 20. november 2007
 2. 2. Hvorfor havet utenfor Utsira? <ul><li>Svært gode vindforhold. </li></ul><ul><li>Egnet havdyp og bunnforhold. </li></ul><ul><li>Avstand fra land. </li></ul><ul><li>Akseptabelt konfliktnivå. </li></ul><ul><li>Nærhet til verfts- og leverandørindustri. </li></ul>
 3. 3. Utsira har svært gode vindforhold   Longitude: -2.558 to 18.832         Latitude: 56.239 to 64.21 Kilde: met.no ’ Vindrose’ Utsira                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4. 4. Utsira offshore vindkraftanlegg - to faser <ul><li>Utsira offshore vindpark planlegges bygd ut trinnvis, med byggetrinn både innenfor (fase 1) og utenfor (fase 2) grunnlinjen. </li></ul><ul><li>I fase 1 planlegger Lyse å søke konsesjon om bygging av en demonstrasjonspark på inntil fem vindturbiner innenfor Utsira kommunes havområde. </li></ul><ul><li>Fase 2 vest for Utsira planlegges konsesjonssøkt på et senere tidspunkt. </li></ul><ul><li>I denne meldingen er det lagt ved to separate utredningsprogram for henholdsvis fase 1 og fase 2. </li></ul>
 5. 5. Utsira offshore vindpark - melding om igangsatt planlegging Stavanger
 6. 6. Utsira Offshore vinkraftverk – fase 1 <ul><li>Inntil fem turbiner (5 MW) på ca 150 meters dyp sørøst for Utsira. </li></ul><ul><li>Fase 1 vil ha en installert effekt på ca 25 MW. </li></ul><ul><li>Kan gi 100 mill kWh per år. </li></ul><ul><li>Utgjør et areal på ca 2 km ². </li></ul><ul><li>Avstand fra Utsira til nærmeste turbin vil være ca 4 km. </li></ul>
 7. 7. Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 - Ilandføring av kraft og nettilknytning <ul><li>Planlegges tilknyttet et egnet sted på 66 kV regionalnett på Karmøy. </li></ul><ul><li>Flere kystnære tilknytningspunkt på 66 kV-nettet, noe som vil redusere behovet for jordkabler eller luftlinjer. </li></ul><ul><li>Et aktuelt punkt kan være Eide, hvor nettet forgrenes både sørover og nordover. Det foretrukne alternativ vil være nettilknytning på Utsira med ny sjøkabel mellom Utsira og Karmøy. </li></ul><ul><li>Valg av tilknytningspunkt på regionalnettet vil bli foretatt i samråd med Haugaland Kraft. </li></ul>
 8. 8. Utsira offshore vindkraftverk – fase 1
 9. 9. Teknologi <ul><li>Flytende turbiner basert på SWAY- systemet. </li></ul><ul><ul><li>Tårn på 186 meter, med 90 meter over vann og 96 meter ned i havet. </li></ul></ul><ul><ul><li>I bunnen av tårnet plasseres tung ballast (3000 tonn). </li></ul></ul><ul><ul><li>Det flytende tårnet forankres til havbunnen med et ankerstag og sugeanker. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ankerstaget koples til tårnet via en dreieskive som gjør at hele vindmøllen inkludert tårn kan dreie med vindretning. </li></ul></ul><ul><li>Egnet på havdyp mellom 120-400 meter. </li></ul><ul><li>Rotordiameter mellom 110–130 m. </li></ul><ul><li>Medvindsturbin. </li></ul><ul><li>Montering på land; slepes til lokasjon. </li></ul><ul><li>25 års levetid. </li></ul><ul><li>Andre løsninger enn SWAY kan være aktuelle, dersom teknologiløsninger tilsier det. </li></ul>
 10. 11. Foreløpig vurdering av konsekvenser <ul><li>Miljø </li></ul><ul><ul><li>Hovedformålet med Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 er å teste ut og demonstrere ny vindkraftteknologi for store havdyp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektet vil gi fornybar energi inn i det norske kraftmarkedet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Målet er at teknologien skal bli konkurransedyktig og at store havparker på dypt vann kan bygges ut perioden fra 2016 og framover. </li></ul></ul><ul><ul><li>I et slikt perspektiv kan prosjektet bli et viktig bidrag til reduksjon av globale klimagassutslipp. </li></ul></ul>
 11. 12. Foreløpig vurdering av konsekvenser forts. <ul><li>Naturressurser </li></ul><ul><ul><li>Foreløpige vurderinger tyder ikke på at installasjon av vindturbiner, ankersystem og kabler i området vil ha konsekvenser for natur-ressurser som fugl, sjø-pattedyr, fisk og bunnfauna . </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurderingene er gjort på bakgrunn av: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RKU Nordsjøen 2006. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utenlandske studier på offshore vindkraftverk (Horns Rev og Nysted). </li></ul></ul></ul>
 12. 13. Foreløpig vurdering av konsekvenser forts. <ul><li>Samfunn </li></ul><ul><ul><li>Prosjektet vil anvende ny norsk teknologi med stort internasjonalt vekstpotensial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er et mål å etablere en ny industriell næringsklynge i Rogaland (og Norge) for marin fornybar energi. </li></ul></ul><ul><ul><li>En del av utviklingen bør også bli et styrket utdannings- og forskningsmiljø knyttet tilmarin fornybar energi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vindkraftverket er søkt lokalisert på en måte som er forenelig med skipstrafikken, og utenom viktige fiske- og gyteområder. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utsira: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ringvirkninger for lokalt næringsliv. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Økt oppmerksomhet/besøkstall. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eiendomsskatt? </li></ul></ul></ul>
 13. 15. Skipstrafikk
 14. 16. Lyses forslag til utredningsprogram – fase 1 <ul><li>Landskap </li></ul><ul><li>Friluftsliv og ferdsel </li></ul><ul><li>Kulturminner og kulturmiljø </li></ul><ul><li>Bunnforhold og biologisk mangfold, herunder: </li></ul><ul><ul><li>Bunnforhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturtype, flora og vegetasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Fugl </li></ul></ul><ul><ul><li>Annen marin fauna </li></ul></ul><ul><ul><li>Annen terrestrisk fauna </li></ul></ul><ul><li>Støy, skyggekast og forurensning </li></ul><ul><li>Verneinteresser og inngrepsfrie naturområder. </li></ul><ul><li>Lokalisering </li></ul><ul><li>Fiskeri- og havbruksnæring. </li></ul><ul><li>Navigasjon og skipstrafikk </li></ul><ul><li>Luftfart </li></ul><ul><li>Forsvarsinteresser </li></ul><ul><li>Reiseliv og turisme </li></ul><ul><li>Jord- og skogbruk </li></ul><ul><li>Annen arealbruk </li></ul><ul><li>Infrastruktur </li></ul><ul><li>Vindforhold og økonomi </li></ul><ul><li>Samfunnsmessige virkninger </li></ul><ul><li>Oppfølgende undersøkelser </li></ul><ul><li>Nedlegging </li></ul><ul><li>Metode og samarbeid </li></ul>
 15. 17. Fremdriftsplan <ul><li>Forutsatt vellykket uttesting av testturbin (på plass i 20010) kan fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk være i drift i 2012. </li></ul><ul><li>Videre utbygging av vindkraftverket vil avhenge av erfaringene fra noen års drift av testturbin og fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk. </li></ul><ul><li>Lyses mål er at den første store norske havparken på dypt vann er i drift innen år 2020. </li></ul>
 16. 18. Skisse av et havvindkraftverk. Avstand er 17 km. <ul><li>Utsira offshore vindkraftverk i 2020? </li></ul><ul><li>- Takk for oss! </li></ul>

×