FolkemøTe Utsira201107

1,818 views

Published on

Lyse Produksjon sine lysark i forbindelse med folkemøte om første fase av Offshore Vindpark sør øst av Utsira

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FolkemøTe Utsira201107

 1. 1. Melding om planlegging av Utsira offshore vindkraftanlegg – fase 1 Folkemøte Siratunet 20. november 2007
 2. 2. Hvorfor havet utenfor Utsira? <ul><li>Svært gode vindforhold. </li></ul><ul><li>Egnet havdyp og bunnforhold. </li></ul><ul><li>Avstand fra land. </li></ul><ul><li>Akseptabelt konfliktnivå. </li></ul><ul><li>Nærhet til verfts- og leverandørindustri. </li></ul>
 3. 3. Utsira har svært gode vindforhold   Longitude: -2.558 to 18.832         Latitude: 56.239 to 64.21 Kilde: met.no ’ Vindrose’ Utsira                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4. 4. Utsira offshore vindkraftanlegg - to faser <ul><li>Utsira offshore vindpark planlegges bygd ut trinnvis, med byggetrinn både innenfor (fase 1) og utenfor (fase 2) grunnlinjen. </li></ul><ul><li>I fase 1 planlegger Lyse å søke konsesjon om bygging av en demonstrasjonspark på inntil fem vindturbiner innenfor Utsira kommunes havområde. </li></ul><ul><li>Fase 2 vest for Utsira planlegges konsesjonssøkt på et senere tidspunkt. </li></ul><ul><li>I denne meldingen er det lagt ved to separate utredningsprogram for henholdsvis fase 1 og fase 2. </li></ul>
 5. 5. Utsira offshore vindpark - melding om igangsatt planlegging Stavanger
 6. 6. Utsira Offshore vinkraftverk – fase 1 <ul><li>Inntil fem turbiner (5 MW) på ca 150 meters dyp sørøst for Utsira. </li></ul><ul><li>Fase 1 vil ha en installert effekt på ca 25 MW. </li></ul><ul><li>Kan gi 100 mill kWh per år. </li></ul><ul><li>Utgjør et areal på ca 2 km ². </li></ul><ul><li>Avstand fra Utsira til nærmeste turbin vil være ca 4 km. </li></ul>
 7. 7. Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 - Ilandføring av kraft og nettilknytning <ul><li>Planlegges tilknyttet et egnet sted på 66 kV regionalnett på Karmøy. </li></ul><ul><li>Flere kystnære tilknytningspunkt på 66 kV-nettet, noe som vil redusere behovet for jordkabler eller luftlinjer. </li></ul><ul><li>Et aktuelt punkt kan være Eide, hvor nettet forgrenes både sørover og nordover. Det foretrukne alternativ vil være nettilknytning på Utsira med ny sjøkabel mellom Utsira og Karmøy. </li></ul><ul><li>Valg av tilknytningspunkt på regionalnettet vil bli foretatt i samråd med Haugaland Kraft. </li></ul>
 8. 8. Utsira offshore vindkraftverk – fase 1
 9. 9. Teknologi <ul><li>Flytende turbiner basert på SWAY- systemet. </li></ul><ul><ul><li>Tårn på 186 meter, med 90 meter over vann og 96 meter ned i havet. </li></ul></ul><ul><ul><li>I bunnen av tårnet plasseres tung ballast (3000 tonn). </li></ul></ul><ul><ul><li>Det flytende tårnet forankres til havbunnen med et ankerstag og sugeanker. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ankerstaget koples til tårnet via en dreieskive som gjør at hele vindmøllen inkludert tårn kan dreie med vindretning. </li></ul></ul><ul><li>Egnet på havdyp mellom 120-400 meter. </li></ul><ul><li>Rotordiameter mellom 110–130 m. </li></ul><ul><li>Medvindsturbin. </li></ul><ul><li>Montering på land; slepes til lokasjon. </li></ul><ul><li>25 års levetid. </li></ul><ul><li>Andre løsninger enn SWAY kan være aktuelle, dersom teknologiløsninger tilsier det. </li></ul>
 10. 11. Foreløpig vurdering av konsekvenser <ul><li>Miljø </li></ul><ul><ul><li>Hovedformålet med Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 er å teste ut og demonstrere ny vindkraftteknologi for store havdyp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektet vil gi fornybar energi inn i det norske kraftmarkedet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Målet er at teknologien skal bli konkurransedyktig og at store havparker på dypt vann kan bygges ut perioden fra 2016 og framover. </li></ul></ul><ul><ul><li>I et slikt perspektiv kan prosjektet bli et viktig bidrag til reduksjon av globale klimagassutslipp. </li></ul></ul>
 11. 12. Foreløpig vurdering av konsekvenser forts. <ul><li>Naturressurser </li></ul><ul><ul><li>Foreløpige vurderinger tyder ikke på at installasjon av vindturbiner, ankersystem og kabler i området vil ha konsekvenser for natur-ressurser som fugl, sjø-pattedyr, fisk og bunnfauna . </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurderingene er gjort på bakgrunn av: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RKU Nordsjøen 2006. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utenlandske studier på offshore vindkraftverk (Horns Rev og Nysted). </li></ul></ul></ul>
 12. 13. Foreløpig vurdering av konsekvenser forts. <ul><li>Samfunn </li></ul><ul><ul><li>Prosjektet vil anvende ny norsk teknologi med stort internasjonalt vekstpotensial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er et mål å etablere en ny industriell næringsklynge i Rogaland (og Norge) for marin fornybar energi. </li></ul></ul><ul><ul><li>En del av utviklingen bør også bli et styrket utdannings- og forskningsmiljø knyttet tilmarin fornybar energi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vindkraftverket er søkt lokalisert på en måte som er forenelig med skipstrafikken, og utenom viktige fiske- og gyteområder. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utsira: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ringvirkninger for lokalt næringsliv. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Økt oppmerksomhet/besøkstall. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eiendomsskatt? </li></ul></ul></ul>
 13. 15. Skipstrafikk
 14. 16. Lyses forslag til utredningsprogram – fase 1 <ul><li>Landskap </li></ul><ul><li>Friluftsliv og ferdsel </li></ul><ul><li>Kulturminner og kulturmiljø </li></ul><ul><li>Bunnforhold og biologisk mangfold, herunder: </li></ul><ul><ul><li>Bunnforhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturtype, flora og vegetasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Fugl </li></ul></ul><ul><ul><li>Annen marin fauna </li></ul></ul><ul><ul><li>Annen terrestrisk fauna </li></ul></ul><ul><li>Støy, skyggekast og forurensning </li></ul><ul><li>Verneinteresser og inngrepsfrie naturområder. </li></ul><ul><li>Lokalisering </li></ul><ul><li>Fiskeri- og havbruksnæring. </li></ul><ul><li>Navigasjon og skipstrafikk </li></ul><ul><li>Luftfart </li></ul><ul><li>Forsvarsinteresser </li></ul><ul><li>Reiseliv og turisme </li></ul><ul><li>Jord- og skogbruk </li></ul><ul><li>Annen arealbruk </li></ul><ul><li>Infrastruktur </li></ul><ul><li>Vindforhold og økonomi </li></ul><ul><li>Samfunnsmessige virkninger </li></ul><ul><li>Oppfølgende undersøkelser </li></ul><ul><li>Nedlegging </li></ul><ul><li>Metode og samarbeid </li></ul>
 15. 17. Fremdriftsplan <ul><li>Forutsatt vellykket uttesting av testturbin (på plass i 20010) kan fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk være i drift i 2012. </li></ul><ul><li>Videre utbygging av vindkraftverket vil avhenge av erfaringene fra noen års drift av testturbin og fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk. </li></ul><ul><li>Lyses mål er at den første store norske havparken på dypt vann er i drift innen år 2020. </li></ul>
 16. 18. Skisse av et havvindkraftverk. Avstand er 17 km. <ul><li>Utsira offshore vindkraftverk i 2020? </li></ul><ul><li>- Takk for oss! </li></ul>

×