Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aarsmelding 2007 Hoveddokument

1,588 views

Published on

Årsmelding for Utsira Kommune 2007

 • Be the first to like this

Aarsmelding 2007 Hoveddokument

 1. 1. Årsmelding 2007 Utsira kommune www.utsira.no
 2. 2. Forord ved Administrasjonssjef Arna Leidland Årsmeldingen 2007 Reelt sett er dette en nedgang. Samlede netto Med årsmeldingen 2007 håper vi at vi har funnet lønnsutgifter økte med 9,6 % (1,4 million kroner) en form som gir en mest mulig oversiktlig, god og når det justeres for sykepengerefusjoner. Det er bla. kortfattet beskrivelse av den kommunale driften pensjonsutgifter og premieavvik som endret seg med for året som er gått. I år vil årsmeldingen sendes kr. 334. 000. Andre hovedårsaker er helårseffekt av ut til alle husstander i Utsira kommune, slik at du ansettelse av næringsrådgiver kr. 158 000 og noe som innbygger, grovt sett, skal kunne se hvordan større aktivitet i skolen , knyttet til et prosjekt for tilgjengelige midler er brukt. videregående skole. Antall fast ansatte er stort sett Også i 2007 har det blitt ført en restriktiv politikk uendret. Et godt lønnsoppgjør på ca. 5% forklarer når det gjelder investeringer og bruk av også sin del av økningen . Investeringsnivået i 2007 økonomiske midler. Med store framtidige er høyere enn de siste årene med 3,6 millioner investeringsobjekt som å få etablert bredbånd kroner i nye anlegg. gjennom ny fiberkabel til Utsira, ny skole og I tillegg må ny driftsavtale om bredbånd sies å ha barnehage og 6 nye kommunale boliger i løpet av investeringsmessig karakter, selv om utgiftene her 2008/ 2009, har forbruket blitt forsøkt holdt på dekkes over driften siden dette er en leieavtale. et nøkternt nivå. Avtalen har en ramme på 4,4 millioner over 10 år. På investeringssiden er det ryddet opp i Status for kommunens økonomi kloakkproblemer i Nordevågen og Utsira kommunes økonomi er pr. 31.12.07 svært overføringsledning ved vannverket er kommet på god, men alt er relativt. Spesielt gjelder dette sett i plass. Siratun er ombygd og tilrettelagt for forhold til hva planlagte investeringer i for ekspedisjon og NAV–kontor. Ny skole/ barnehage eksempel skole/ barnehage og kommunale boliger har kommet ett skritt videre i det vedtatt tomt er beløper seg til. Kommunens samlede ryddet, og arkitektene er kommet langt i sin driftsinntekter er kr. 2.719.344 større enn prosjektering av bygget. Ny brannbil er innkjøpt, og driftsutgiftene. Netto driftsresultat utgjør prosjekter som ” 1000” – Årsted og ” turistskilting” 10% av driftsinntektene. Årets budsjettavvik er på nærmer seg sluttføring. kr. 1.432.455,58 ( ikke disponert driftsresultat). Det er også brukt midler til kommunal andel i Dette er midler de folkevalgte ikke har tatt stilling forbindelse med trafikksikkerhetsplan. Her utløses til bruken av. Arbeidskapitalen ( ” kommunens samtidig mye midler fra andre statlige regnskaper. pengebinge”) er nå på kr. 11.353 millioner kroner, Prosjekt nye gatelys er så vidt påbegynt. som innebærer en reduksjon på kr. 74.000. Kommunen har kjøpt en ubetydelig andel aksjer i Mesteparten av kommunens arbeidskapital er Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS. avsatt i form av fondsavsetninger. Lånegjelden er Egenkapitalen til Rutebåten Utsira A/S er styrket mindre enn noen gang. Det er ikke tatt med kr. 200. 000 ved at kommunen som opp lån i 2007, og kommunen har bare kr. 68. 810 eneaksjonær øker aksjekapitalen til 1,2 millioner i innlån når formidlingslån holdes utenfor. kroner. Hus i Neset er solgt. Det samme er tidligere Nøktern budsjettering og gode uttellinger fra miljøstasjon på Hovland. Kommunen flyter samtidig staten de siste årene i form av skatt og på renter på et ansvarlig lån til Haugaland Kraft A/S, rammetilskudd er årsaken til dagens status. Skatt utbytte og renter på annen arbeidskapital. Uten disse og rammetilskudd økte med 17% i 2006. For 2007 finansinntektene ville driftsmarginen vært kr. 1,2 er tallet 1,7% ( kr. 342.728). millioner lavere. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 2
 3. 3. Forord Status for kommunens framtidige inntekter Nytt inntektssystem er på trappene, og Utsira kommune har nyttet anledningen til å la seg høre i forhold til ” Sørheim –utvalgets” utredning i samarbeid med Kvitsøy og Bokn. Slik tallene ligger i denne utredningen ligger det an til at Utsira kommune relativt sett får sine inntekter redusert. Sammen med utviklingen i folketall som har betydning for skatt og rammetilskudd, er utviklingen i selve inntektssystemet avgjørende for handlefriheten. Folketallet har imidlertid, gitt foreløpige tall, dessverre gått ned med 4 stk til 210. Kurven nedover fra 256 i 2000 har således vært svært bratt. Det er derfor arbeidet med flere tiltak for å få flere innflyttere til Utsira, og ikke minst skape trivsel blant de som bor på øya allerede. Flere innbyggere forventes å gi større inntekter og muligheter, enn utgifter. Og motsatt, selv om vi her i hovedsak baserer oss på antakelser. Til dels ledig kapasitet i kommunens infrastruktur og tilbud tilsier en slik sammenheng. Handlefriheten er i dag historisk sett svært god. Handlefriheten framover vil avhenge av investeringsnivå, folketall, rentenivå, framtidige statstilskudd og eventuelt andre uforutsette hendelser. Personalressursene i Utsira kommune Alle ansatte i Utsira kommune gjør en strålende arbeidsinnsats. Jeg vil gjerne takke alle for den fleksibiliteten og robustheten dere viser i alle de utfordrende situasjonene vi kommer opp i som liten og sårbar kommune. Uten dere hadde ikke hjulene gått rundt! Mange besitter flere hatter samtidig, og dere blir kontinuerlig involvert i nye problemstillinger der dere viser stor handlingskompetanse! Utsira kommune er en IA – bedrift, og hadde et så lavt sykefravær som 3,8% i 2007. Dette er svært bra, og vi er stolte! Til sammenligning var sykefraværet på 4,7% i 2006 og 6, 4 % i 2004. Nærværet er høyt i alle avdelinger bortsett fra den ene avdelingen der utfordringen først og fremst har vært langtidssykefraværet. Det ble gjennomført en psykososial arbeidsmiljøundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten våren 2007. Resultatene herfra viste at stort sett er trivselen stor i Utsira kommune, men som overalt ellers, må det fortsatt arbeides med kommunikasjonslinjer og tydelige tilbakemeldinger. Dette ble umiddelbart satt på dagsorden. Utsira 25.03.08 Arna Leidland Administrasjonssjef Årsmelding 2007 - Utsira kommune 3
 4. 4. Kontor ass. Ekspedisjon / NAV Ass. Adm. Sjef Kulturminnevern Formannskapssekretær Økonomisjef STAB Skatteoppkrever Miljø- og plansjef Jordbrukssjef Kart og oppmåling Teknisk avdeling Kultursekretær VAR tjeneste Teknisk leder Havnesjef Renhold Brannvernleder Beredskapsansvarlig Drift Administrasjonssjef Oppvekstsjef Grunnskole Barnevernleder Sosialsjef Barnehagestyrer Oppvekst Nav- leder Næringsansvarlig Kulturskole Personalansvarlig Rektor Kulturansvarlig Voksenopplæring SFO Bibliotekssjef Helsesøster Siratun sykestue Pleie og omsorgssjef Hjemmebaserte tjenester Lege Organisasjonskart Psykiatri Utsira kommune Fysioterapi Årsmelding 2007 4
 5. 5. Administrasjonen Sentraladministrasjonen v Arna Leidland Hovedmål: Visjon og hovedmål i arbeidet: I tråd med visjonen er sentraladministrasjonen sitt hovedmål å tilby fullgod service og kvalitet i Gjeldene kommuneplan (2004 – 2016) med tjenestene til beste for Utsiras befolkning og andre Utsira kommune sin visjon, innebærer store som lovverket og den samfunnsmessige utvikling utfordringer for lokalsamfunnet. krever. Visjon: Å være et slagkraftig fellesskap som tar vare på det beste i det gamle og har rom ØKONOMISK RESULTAT for nye idèer, folk som våger å tenke nytt og Lønn og sosiale utgifter utgjør 67% av kommunens har utradisjonelle innfallsvinkler, slik at øya driftsutgifter ( eks avskrivninger). Dette utgjør videre kan bestå som et levende lokalsamfunn i pakt 86,5 av det beløp som fordeles driftsetatene. Utgiftene med naturen. er 9,6 %, kr. 1.465.320, høyere enn i fjor når det justeres for refusjoner av syke – og fødselspenger. Visjonen skal vi ha med oss inn i hverdagen. I Pensjonsposter i form av endringer i, og oppgjør av tråd med tanken om et slagkraftig fellesskap premieavvik forklarer kr. 334. 000 av økningen. må vi stille spørsmålet om hva et slagkraftig Ellers har ordførerlønn og stillingsprosent økt med fellesskap på Utsira betyr, og hva som har 25% til 50% fra oktober (kr. 85.000). Helårseffekt av blitt gjort i 2007 for at både ansatte og stilling som næringsrådgiver utgjør kr. 159. 000. I innbyggere på Utsira skal oppleve at de er skolen er det noe aktivitetsøkning pga deltakere i et slagkraftig fellesskap der vi tar voksenopplæringsprosjekt og i barnehagen er det 0,44 vare på det beste i det gamle og har rom for mer stilling fra høsten av. Ellers skyldes økningen nye idèer, der folk våger å tenke nytt og stort sett årets lønnsoppgjør. handle i tråd med nye tanker. Dette krever Budsjettmessig er det overforbruk for raushet og høyde under taket! administrasjonen og fellesposter på kr. 171.000. Avviket forklares ved poster for premieavvik Det var denne visjonen som lå til grunn for pensjonsposter hvor det er budsjettert kr. 184.000 prosjektsøknaden om Småsamfunnsutvikling mindre enn hva som reelt er bokført. på Utsira, som ble sendt til fylkeskommunen Samlet sett er det registrert et overforbruk på kr. og KRD. 28.06.07 fikk Utsira kommune kopi 201.000. Når avviket for beregnet premieavvik sees av tilsagnbrevet fra KRD til Rogaland bort i fra, er budsjettkontrollen totalt sett bra. fylkeskommune om inntil kr. 1.000.000 til ” Premieavviket kan ikke påvirkes av etatenes drift og Småsamfunnsutvikling i Utsira og Røvær” er således heller ikke etatenes ansvar. over tre år. Rogaland fylkeskommune og Det er utført 34,5 årsverk. I tillegg kommer 8 000 lokalsamfunnene må bidra med tilsvarende timer som er lønnet etter timelister. Dvs. i overkant av beløp/ verdi gjennom dugnad. 4 årsverk. Noen poster med avvik av en viss størrelse: Målet med prosjektet er å skape optimisme og Udisponert rådveldesum kr. 216.000 felles engasjement for at de to stedene skal Udisponert boligtilskudd til etablerere kr. 100 000. være et godt sted å bo og bestå som Ingen søknader mottatt i 2007. levedyktige lokalsamfunn, kartlegge muligheter og å utvikle næringsmiljøer. Arbeidet med å få en best mulig organisering av prosjektet ble satt i gang omgående. Det var en forutsetning i arbeidet at hele befolkningen på Utsira skulle engasjeres / bli ønsket velkommen med i utviklingsarbeidet på egne premisser. 5 Årsmelding 2007 - Utsira kommune
 6. 6. Administrasjonen Edb – formål kr. 517 000. Herav ca kr. Resultat 140 000 grunnet utsatt igangsetting av Mange av de oppgavene driftsavtale bredbånd. I tillegg er det ikke sentraladministrasjonen arbeider med er ofte belastet utgifter til innkjøp av utstyr som er kompliserte, spesialiserte og tunge oppgaver. I stadig større grad ser vi at det kreves et forventet nødvendig i forbindelse med utstrakt partnerskap/samarbeid med instanser avtalen, utgifter til kabling på Siratun og både på Haugalandet, i fylket og av og til annet uforutsatt ved igangsetting ( kr. nasjonalt, for å finne en løsning på dem. Mye 200 000). Driftsavtale med annen kommune tid blir brukt til nettverksarbeid og er heller ikke iverksatt. møtevirksomhet. Kravene til kommunen øker Næringsformål kr. 264 000 generelt stadig, og stadig flere oppgaver blir svært mindreforbruk, og ubrukte egenandeler spesialiserte og kompetansekrevende. tiltenkt ” RUP – søknader”. Det er heller ikke Allikevel har administrasjonen stort sett klart gjort innkjøp fra Haugaland Vekst A/S. å holde tritt med løpende krav og planlagte oppgaver i 2007. Enkelte oppgaver som bygging av ny barnehage/ skole og bygging Arbeidsoppgaver av nye kommunale boliger har trukket ut i tid Administrasjonssjefens stab/ seksjon på grunn av årsaker som jakt på endelig administrasjon finansiering av prosjektene, søking etter Administrasjonssjefens stab har forestått ulike partnerskap,og venting på svar fra andre utredningsoppgaver og løpende saksbehandling i instanser. Overgang til ny politisk ledelse vil 2007. Offisiell åpning av NAV Utsira ble foretatt også alltid kreve ny samordning. 22. oktober med en egen markering og besøk fra NAV Haugesund og fylket. Ca en måned etterpå Næringsutvikling ble det foretatt en endelig markering av ” nye” Utsira kommune har i 2007 hatt en egen Siratun der både foajè og deler av kontorlokalene næringsrådgiver ansatt i full stilling. Med til administrasjonen framstår i ”ny drakt”. utgangspunkt i mandatet i Strategisk Prioriterte oppgaver i administrasjonen er først næringsplan og Strategisk reiselivsplan, har og fremst den løpende driften, men i tillegg har han arbeidet på et vidt plan. Han har blant året vært preget av rydding av tomt og annet hatt ansvar for å utarbeide Utsira prosjektering av ny skole/ barnehage, kommune sin IKT – plan, stått i teten for forberedende arbeid/ fohandlinger for å etablere arbeidet med etablering av bredbånd, og mye bredbånd til Utsira, kloakksanering i Nordevågen, kontaktarbeid med næringsliv og andre vegutbedring og nye gatelys langs fylkesvei 511. samarbeidspartnere innenfor næringslivet på Samtidig er flere planer på ulike områder av Haugalandet. Han har også arbeidet mye med kommunens drift utarbeidet/ revidert, og ulike innflyttingsprosjektet Placement som utviklingsprosjekter/RUP – prosjekter har blitt dessverre har gitt lite resultat, blant annet på fulgt opp. Blant annet ble Utsira kommune på grunn av problemer med boliger på Utsira. tampen av året kontaktet av Lyse omkring et spennende pilotprosjekt som dreier seg om Reiseliv er og har vært en hovedsatsing i vindmøller i havet utenfor øya. Utsira kommune gjennom flere år. Det er etablert en egen markedsgruppe for satsing på turisme i samarbeid med næringen. Det ble i denne sammenheng satt i gang et filmprosjekt som enda ikke er fullført. Kulturbasert næring på Utsira har først og fremst dreid seg om generell Kystkultur og arbeidet på Utsira fyrstasjon i 2007. Det er her etablert noen små tilbud til reisende og fastboende både av kulturell og mer fysisk karakter. Her gjenstår det imidlertid fortsatt mye arbeid. Reiselivsproduktet Losskøyta Sira DA, må også videreutvikles. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 6
 7. 7. Administrasjonen Det er prøvd å gi fiskeri og landbruk, AMU har hatt jevnlige møter i 2007, og det er primærnæringene gjennom alle år på Utsira, mer gjennomført et grunnleggende arbeidsmiljøkurs fokus. Her gjenstår også mye arbeid, ikke minst i for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud. mulighetene dette kan gi for å bygge opp under Arbeidet med revidering/ gjennomgang av reiselivsproduktet til Utsira. Det gjenstår også mye arbeid for å definere og kommunens HMS – system ble startet opp. etablere stedsuavhengige arbeidsplasser med Visjon: utgangspunkt i ny infrastruktur og nye muligheter ”Vi ansatte i Utsira kommune vil bidra til å skape på øya. et helsebringende arbeidsmiljø som fremmer de ansattes trivsel, helse og personlige utvikling, og Personal som effektivt forebygger fysiske og psykiske Personalpolitikk vil si at det til enhver tid blir skadevirkninger med en standard som er i sørget for at administrasjonen er hensiktsmessig samsvar med den teknologiske og organisert, og innenfor den politisk vedtatte samfunnsmessige utvikling økonomiske ramme har den arbeidskraft som behøves for å løse de ulike oppgavene på en tilfredsstillende måte. Noen av arbeidsoppgavene Framtidige mål og utfordringer: har blant annet blitt omfordelt i tråd med denne Alltid gi kvalitativ og rettidig service til tenkningen. Blant annet har ekspedisjonen på innbyggere og andre samarbeidspartnere Siratun/ NAV blitt utvidet til en halv stilling. Rett og nok kompetanse for å kunne løse stadig I 2007 har administrasjonen ofte kjent seg presset nye oppgaver på tid og personalressurser i forhold til en Nok og rette personalressurser til å løse stadig nye kvalitativ god løsning på ulike problemstillinger. oppgaver gitt fra både sentrale og lokale Det er tydelig at vi stadig oftere kommer opp i situasjoner og bort i arbeidsoppgaver der faglig styringsmakter kompetanse er en utfordring. Alle ansatte blir Bygge ny barnehage/ skole derfor sterkt oppfordret til å videreutvikle sin Bygge og tilrettelegge for nye boliger kompetanse gjennom kurs og ulike studier. I stadig Videreutvikle og modernisere all infrastruktur og større grad blir andre kommuner og andre kommunikasjon på Utsira offentlige instanser kontaktet for råd og Legge til rette for å utvikle et mangfoldig veiledning. Administrasjonen merker også et næringsliv på Utsira stadig større behov for interkommunalt samarbeid Etablere Utsira kommune som en bærekraftig og innenfor flere fagområder. moderne kommune Sykefravær, IA og HMS Videreutvikle en god personalpolitikk i Utsira Imidlertid ser det ut til at både trivsel og andre kommune nærværsfaktorer må være til stede i de fleste enhetene. Sykefraværet var på lave 3,8 % for hele kommunen, og helt nede i 0,2 % for administrasjonen. Det ble også utarbeidet en konkret handlingsplan med utgangspunkt i IA – avtalen. 51 personer utfører 34,5 årsverk i Utsira kommune. Av disse er 36 kvinner( 71%) og 15 menn (29%). Antall kvinner i høyere stillinger er 5 stk. som utgjør 42 %, mot 7 menn i høyere stillinger som utgjør 58%. Som i de fleste kommuner har altså også Utsira kommune en utfordring når det gjelder kjønnsfordeling i høyere stillinger. I tillegg har vi 23 ansatte i deltidsstillinger. Av disse er 21 kvinner ( 91%) og 2 menn ( 9%). 11personer som kun er ansatt i deltids og frivillig brannkorps er holdt utenfor. .” Årsmelding 2007 - Utsira kommune 7
 8. 8. Politiske utvalg v/ Formannskapssekretær Arnstein Eek Endring i representasjon Juni Utsira kommune er organisert med Låneopptak ny skole. kommunestyre (11 representanter), før Brannisolering Siratun/Sirahallen. Ny elektrokjel Siratun. 1.10.2007 med 13 repr. Formannskapet har 5 Avtale om fibernett til Utsira. representanter og administrasjonsutvalget 7 Reguleringsplan for ny skole. representanter. Bruk av bakvakt. Formannskapet foretar de kortsiktige og langsiktige Avskoging Siratun disposisjoner og overvåker den daglige drift. Kommunestyret tar endelig avgjørelser i viktige saker, August og fungerer som klageinstans for politiske underutvalg. Fradelt 3 boligtomter på Skare. Administrasjonen er organisert etter etatsledermodellen med administrasjonssjefen som September øverste leder. Politiråd ble etablert. Høy og lavspentnett og nye veglys langs hovedvegen Antall saker i styrer og utvalg ble vedtatt. Formannskapet hadde 15 møter og behandlet Leieavtale for Utsira Fyrstasjon. 94 saker. Kommunestyret hadde 8 møter og Godkjent masseutfylling byggeområde i Sørevågen. behandlet 65 saker. Lokal samarbeidsavtale med Nav. Åpning av Nav kontor. Utdrag av saker som ble behandlet: Oktober Januar: Kommune og fylkestingsvalget 2007. Salg av Miljøstasjonen ved Klopp. Konstituering av nytt kommunestyre. Kommunale boliger legges ut for salg.. Vedtak om å renovere vareskuret i Sørevågen. November Revisjon av tilskudd til skyss for eldre og uføre. Strategisk IT plan Arkitekt for den nye skolen ble valgt. Utvidelse av aksjekapitalen i MS Utsira. Det ble inngått samarbeidsavtale om å delta i Kompetanseutviklingsplan for barnehagen. nærings- og bygdeutviklingsarbeidet på Kompetanseplan for Utsira kommune. Haugalandet. Felles forliksråd Utsira og Karmøy. Plan for psykisk helse. Mars: Vegutvidelse mellom Siratun og Nordevågen. Etiske retningslinjer for folkevalgte. Oppstart kulturplan. Utsira Ungdomsråd ble nedlagt. Organisering av skoleutbygging April Desember Intensjonsavtale mellom Utsira kommune og Økonomiplan og budsjett. Haugaland Vekst. Søknader om tildeling av festetomter på Plan for sanering av avløpsvann til indre Brakkebrygga. havneområde ble vedtatt. Høring Utsira Offshore Windpark Årsmelding 2006. Lokalisering av nye kommunale boliger. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 8
 9. 9. Økonomi kommunekasse og skatteinnkreving ved Økonomisjef Rune Solevåg Kommunekassen Mål: Forsvarlig og rettidig drift av regnskap for lønn, skatt, og øvrige inn- og utbetalinger. Alle regnskaper og statistikker er avlagt og godkjent innen fastsatte frister. Driften av hovedoppgavene har stort sett gått greit. Back-up rutinene ved fravær/sykdom er begrensede. Sykefravær Det er registrert 1 dag sykefravær. Resultater Nytt skatteregnskap – SOFIE- er tatt i bruk. Regnskapskontroll uført Framover: Større kommunale prosjekter som ”Bulyst” vil kreve mye tidsbruk. Eiendomsskattegrunnlaget må i samarbeid med Eiendomsskatteutvalget gjennomgås. Mål 2007: Forsvarlig og rettidig drift av økonomifunksjonen Årsmelding 2007 - Utsira kommune 9
 10. 10. Andre stabsoppgaver v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek Kulturminnevern: I spesialområde bevaring i Nordevågen fikk ”Esterhuset på siden av Dalanaustet” nye eiere etter Hovedmål: flere års forfall. Rehabiliteringsarbeider på huset er Et representativt utvalg av kulturminner og på begynt. kulturmiljø skal tas vare på og aktiviseres for fremtiden, som en del av befolkningens kulturarv. Revidering av kulturminneplanen for Utsira Dette gjelder fasader, gamle bygningsdeler og kommune er snart ferdig. Det er redigeringsarbeid interiører. som gjenstår. Oppnådde mål: Ressurs/økonomi: Det viktigste som har skjedd er at Kystverket Vest En har ikke overskridelser på budsjettet og påbegynte restaureringsarbeider på de to kulturminnevern er noe det blir jobbet med fyrtårnene ved Utsira Fyr. Det vestre tårnet er kontinuerlig. rensket for maling og sement. Det er fuget opp på nytt igjen med en mørteltype som puster. Utfordringer framover: Ellers er øvre del tettet mot vanninntregning med Utfordringene ligger i de byggene som ikke har noen mellom annet nye vinduer i linsehuset. alternative bruksmuligheter. Det kan i noen tilfeller På det østre tårnet er det laget et provisorisk tak være vanskelig å få gjennomslag for restaurering av slik at ikke alt vannet renner inn i bygg som ikke har noen bruksmuligheter. Ellers er murkonstruksjonen. det utfordringer å få eiere av bygg og anlegg å Dette er som et resultat av deltakelse i Pharos benytte gode nok materialer i forbindelse med prosjektet. Arbeidene med vestre fyrtårn fortsetter restaureringer. i 2008. Det er gitt tilskudd fra Utsira kommune på totalt kr 30 000 til kulturminnevern til 4 ulike objekter. Det mest gledelige var at Litlastova på Hovland ble ferdig restaurert før nyttårskiftet. Litlastova er etter all sannsynlighet det eldste bolighuset på Utsira som er bygget mellom ca 1800 – 1840. Huset er registrert som A objekt i SEFRAK og har innvendig originalmaling fra før 1880. Litlastova - Hovland ’Gamle-fyren’ - tvillingtårnet Gamle-fyren’ Årsmelding 2007 - Utsira kommune 10
 11. 11. Andre stabsoppgaver Byggesak: Det årlige julebordet på Siratun samlet 40 personer. Hovedmål: Dette er et meget positivt arrangement hvor alle Byggesakene skal behandles i henhold til sammen hygger seg. lovverket og til rett tid. Aktivitetene med stavgang forsetter og de eldre driver det selv. Oppnådde mål: ”Taxitilbudet ” fortsatte og det settes pris på av de Det er behandlet 18 byggesaker i 2007. eldre. Byggesakene er blitt behandlet til rett tid. Eldrerådet bidrar med en del i forbindelse med Ressurs/økonomi: forskjellige arrangementer på biblioteket. Biblioteket På dette budsjettet er det bare inntektsposter og gjør en kjempejobb som møtested på tvers av byggesaksgebyrene er innkrevd til rett tid. generasjonene. Det er forsøkt med innføringskurs i bruk av internett Utfordringer framover: uten at noen meldte seg på. Dette er et tjenesteområde som er svært Tirsdagskafeen på Dalanaustet har blitt arrangert utfordrende å holde seg faglig oppdatert. Det er noen ganger med varierende oppmøte. helt umulig å ha den fulle oversikt over alle regler og forskrifter som regulerer fagområdet. De aller Nytt eldreråd/råd for funksjonshemmede ble valgt i fleste kommunene har egne saksbehandlere som forbindelse med konstitueringen av nytt kun jobber med byggesak. kommunestyre høsten 2007. Konsekvensene kan være store ved mangelfull Anders Klovning ble valgt som leder, ellers er saksbehandling. Det er derfor svært viktig å følgende med: Hilgot Gjellestad, Bjørg Skålnes, behandle sakene til rett tid, og sørge for at det Irene Austrheim og Jostein Nilsen (kommunestyrets kjøres ryddige prosesser når det kommer representant). innvendinger fra naboer på byggeprosjekt. Ressurser/økonomi: Eldrerådet har holdt budsjettet sånn noenlunde. Utsira Eldreråd/råd for funksjonshemmede Utfordringer framover: Vi er fornøyd hvis vi klarer å holde den aktiviteten Hovedmål: Skape samhold og aktiviteter for som er i rådet i dag. Det er viktig å ha i bakhodet at pensjonister over 60 år. eldre gruppen består av en sammensatt gruppe av de eldste eldre og en gruppe bestående av yngre eldre. Oppnådde mål: Det er utfordrende å ha tilbud som treffer begge Eldrerådet har gjennomført de aktivitetene som var disse gruppene. planlagt i 2007. Årets eldrerådstur gikk til Farsund og var en 4 dagers tur hvor 20 pensjonister deltok. Det viktigste med disse turene er den sosiale delen. Det blir færre eldre og vanskelig å få nok personer til å fylle opp bussen. Eldrerådet har problemer med å få med de yngre eldre på tur. Dette skyldes nok at de er sprekere og vant til å reise på egenhånd. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 11
 12. 12. Miljø og plansjef Atle Grimsby HOVEDMÅL: Tydelighet og ryddighet Nytt innen Landbruk: Delmål miljø/plan: Utarbeide reguleringsplan Gårdskart for samtlige landbruksarbeider ble nytt skolebygg i Siratunskogen. distribuert i mai. I desember ble det utarbeidet Delmål landbruk: Utarbeide landbruksplan Prosjektsøknad for deltakelse i Økoløftet i regi av Delmål kultur: Ferdigstille helhetlig kulturplan Statens Landbrukssforvaltning. Delmål IT: Innsyn via GIS Line, www.utsira.no skal være første innfallsport for statlige, Ett husdyrbruk la ned driften i 2007 fylkeskommunale og kommunale brukerbaserte tjenester på nett. Nytt innen Kart, oppmåling : Det er foretatt Manuskontroll i forbindelse med Nytt innen Miljø og plan: Sammenstilling av GAB og DEK i november. Fra og med 1 januar, ble det lagt opp til en Kommunen gikk samtidig over fra koordinatsystem endring i saksbehandlingsrutiner mellom NGO Sone1 til EUREF89 Dette gjøres fordi Assisterende Administrasjonssjef og Miljø- og Kommunen fra og med 2008 skal føre Matrikkelen plansjef. Dette ble gjort for å få til en smidigere selv online. saksbehandling fra jordlovsbehandling til endelig Byggemelding. Samt enklere håndtering av Det ble avholdt 9 kartforretninger i 2007. Samt 4 kulturminneverdier i sefrak-bygg i byggesak. mindre forretninger på eksisterende eiendommer Miljø- og plansjef har overtatt ansvar for (justeringer, påvisninger av grenser mv). To oppmålingstjenester og er fritatt ansvar eiendommer ble seksjonert i 2007 (1 er ikke som byggesaksbehandler. ferdigbehandlet) Reguleringsplan for nytt skolebygg R-6 ble Utsira kommune har inngått kartsamarbeide med utarbeidet av miljø- og plansjef i april/mai og Karmøy Kommune. Manuskart til reguleringsplan endelig vedtatt i kommunestyre i sak nr 31/07 den R-6 ble digitalisert i Karmøy kommune. 26. juni . Artsdatabanken lanserte Norsk Svarteliste i juni. Ikke gjennomført: Som landets første kommune, ble det utarbeidet en Landbruksplan egen Svarteliste for Utsira kommune noen uker Innsyn via GIS senere. Nye introduserte arter er listet opp i tre ulike kategorier. Fem arter: Platanlønn, Hagelupin, Hvorfor ikke? Rynkerose, Iberiaskogsnegl (brunsnegl) og Kanin I løpet av 2007 ble det gjennomført flere større er fremmede arter som kan gjøre stor skade på vår planarbeider som bla helhetlig kulturplan og naturlige fauna. Spannholmane Naturreservat ble reguleringsplan for nytt skolebygg. Arbeidspress er gjennomført tellet den 10. juni. en god forklaring. Men planmodning av nytt kommunestyre, er et vel så viktig argument. En Ukens blomst er presentert i egen vase i NAV- landbruksplan er avhengig av stor /kommuneskranke og på kommuneweb siden juli. brukermedvirkning fra husdyrbrukerene, for å avklare strategier for bruk av SMILmidler og andre Det er foretatt offentlig høring av første fase for virkemidler i Landbruksnæringen . bygging av SWAY offshore vindmøllepark vest i GIS innsyn har ventet på Bredbånd tilførsel og havet for Utsira. Samt høring av Energiutredning overgang til nytt koordinatsystem 2007. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 12
 13. 13. Miljø- og plansjef Nytt innen web og online systemer: Mål for 2008: Den 23 mai ble det opprettet en felles møte - og Forberede Rullering av kommuneplan – aktivitetskalender i AirSet. Føst i konsekvensutrede nye fag som har dårlig dekning i Kommuneadministrasjonen, siden er tjenesten bygget ut til å gjelde ca 10-12 nettverk i gjeldende plan. kommunen. Det er blant annet opprettet en Sluttføre Landbruksplan – avklare fellesbeite. publikumskalender og egen online utleigebok for Gjennomføre Økoløftet i kommunen. kommunale rom. Økt bistand i bygdeutvikling/næring. Mer utviklingsarbeid i forbindelse med realfagsatsning i nytt skolebygg. Alt på nett - digitalt løft i kommunen med nytt Kvalitet 2007: Norge.no, rangerer årlig alle bredbånds nett. offentlige nettsteder. Takket være gode løsninger med publisering i Plone har Karmøy og Utsira kommune lagt i toppskiktet i Rogaland.siden 2004. I år var det kun Karmøy som klarte å beholde sine 5 stjerner. www.utsira.no taper terreng med tanke på nyttig innhold og har en oppgave med å få samlet alt på nett. Kulturadministrasjon: Utsira har fått sin første helhetlige kulturplan som ser sektorovergripende på kulturliv i kommunen. Planen omfatter: kutlurbygg, idrett og Iberiaskogsnegl (Brunsnegl) er på friluftslivsanlegg, kulturminnevern, kommunen sin svarteliste bibliotektjenester, kulturelle skolesekk og foreningsliv. Fordeing av årets kulturmidler til foreningsliv ordinær u-pott sum Utsira Musikkorps 10000 5000 15000 Utsira Idrettslag 6000 0 6000 Utsira Velforening 8000 3000 11000 Utsira husflidslag 2000 0 2000 Gneist 4000 3000 7000 Ungdomsklubb 0 4000 4000 Sum 30000 15000 45000 Nytt i 2007: Det er innredet nytt galleri oppe i vekstedet ved Utsira Fyr. Det er avholdt to utstillinger i Nytt utstillingssted - Fyrgalleriet Fyrgalleriet: Marn Klovning Hansen – Masteroppgave, samt en dikt og fotoutstilling med Kjellaug og Lars Thomas Skare. Nymånekvelder, Ny giv i Den kulturelle Skolesekk (DKS) v/Tove Helen Grimsby, og kultursamarbeid på tvers mellom lag, foreninger , folkebiblioteket og kulturadministrasjonen, har ført til rekordmange og god oppslutning kulturarrangement på Utsira i 2007. Største årlige begivenhet er Siradager som hadde stor oppslutning i 2 dager. Ekstra kjekt for ungene var Velforeningen sitt bidrag til Siradagene med Kaptein Rødskjegg. De tre busserulls underholdt på søndagen. Konsert med Benny Borg i mars i regi av Utsira Folkebibliotek og Velforeningen var Siradager 2007 – Kaptein Rødskjegg også et større fellesløft arrangement. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 13
 14. 14. Utsira Folkebibliotek Biblioteksjef, Bjørg Rasmussen Utviklingsarbeid: Visjon: Bibliotek til alle formidler-rollen markedsføring Hovedmål: samarbeid med andre Biblioteket skal være stedet for kunnskap, læring og opplevelse. Utfordringer framover: Biblioteket skal være treffstedet for alle som bor Delmål: her. Gi brukeren gode opplevelser til leselyst. Og at Utvikle IKT en har mulighet til mer læring. Aktualitet/ gode rammer Billedbase Utvikle Bokøya Samle lokalhistorie i tekst og bilder Oppnådde mål: Foajeen ferdigstilt til flerbruk Deler av Bokøya er på plass Helårstilbud/åpning på biblioteket Studierom ferdigstilt Ikke oppnådde mål: Billedbase Bokøya Lokalhistorie i tekst og bilder Den gyldne spaserstokk Leser søker bok/bok til alle Nytt i 2007. Fortellerstund. Strikkekafeer. Verdensbokdag. Bamsedag. 2 Lesegledere. 4 forfattere. Konsert Benny Borg. Nina Nesheim. Nordisk bibliotekveke. Personalsituasjon – sykefravær og IA – HMS – kompetanseutvikling: Stabilt. Besøk fra BHT hvor der ble påpekt arbeidsplassen, og ting som burde utbedres. Kompetanseutvikling blir i kursing/møter der faget vårt utvikles. Ressurser/økonomi: ressurser økt til helårsåpent bibliotek, ellers ingen auke til driften. Og når 40% av bokauken er sentralt styrt, så kan nok ikke tilbudet dekkes. Da blir det innlån fra andre bibliotek. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 14
 15. 15. Teknisk etat v Teknisk leder Rolf Skare Hovedmål for etaten Mål for 2007: Innenfor vedtatte rammer yte Utsiras befolkning • Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten eller ingen avvik. utfører, herunder også tjenester som er regulert • Systematisk oppfølging av ”Drifts- og gjennom lovverk med tilhørende forskrifter. vedlikeholdsplaner” for kommunale bygg og anlegg, Gjennom samarbeid og dialog med andre slik at man unngår store kostnader og avvik som vil gå kommuner og offentlige instanser eller private ut over den daglige drift på de kommunale bygg. virksomheter, tilstrebe at de tjenester som blir • Oppfølging og utbedring av pålegg gitt i forbindelse levert inneholder et høyt kvalitetsmessig nivå. med lovpålagt brannsyn. Innenfor vedtatte rammer ha kontinuerlig fokus på et planmessig og systematisk vedlikehold av Utførte arbeidsoppgaver i 2007: kommunale bygg og boliger Ny brannbil Utskifting rør konsoller / kuplinger / kummer, Resultat: vannledningsnett Ansvar 510: Budsjett: 1 893 927 Overføringsledning, nedslagsfelt vannverk Regnskap: 1 693 163 Overskudd: 200 764 Avskoging skoletomt, Siratunskogen NAV-kontor, oppussing Ansvar 520: Budsjett: 506 305 Persienner 1. etg. Siratun Regnskap: 524 536 Avløpsplan Nordvik, utslippsledning fra Dalanaustet Underskudd: 18 231 Oppgradering vareskur, Sørevågen. Kostra rapportering Ansvar 530: Budsjett: 277 191 Innrapportering av vannverksdata Regnskap: 242 188 Årsrapport til DBS Overskudd: 35 003 Vedlikehold vinduer innvendig, Siratun Samlet overskudd Ansvar 510, 520, 530: 217 565 Serviceavtaler Oppfølging av skriv fra Nordrevågens venner, politisk Ansvar 600: Budsjett: 116 000 behansling Regnskap: 74 481 Problemer med vann over veg i Herberg Overskudd: 41 519 Revidering av avløpsplan indre havneområde Nordvikvågen, politisk behandling Overskudd Ansvar 510 Tekn. avd., relateres i Ferdigstilling vegutvidelse 2006 hovedsak til tiltak som ikke ble gjennomført, se Maling kommunale boliger pkt. 4 Arbeidsoppgaver/resultat. Lavere Brannisolering iht. krav fra brannsyn strømkostnader enn antatt har også bidratt til sin Øvelse Rogaland del av overskuddet. Ny elektrokjel Siratun / Sirahallen Vegutvidelse, nye gatelys i forb. Med H.K. omlegging Underskudd Ansvar 520 Renhold, skyldes til jordkabel underbudsjettering. Søknad om TS midler for 2008, før 4. desember Brannøvelser: 9 øvelser i 2007 Overskudd Ansvar 530 Brannavd., relateres i Brannutrykninger: 2 (turisthytte – Nordvikgården, og hovedsak til ikke brukte kurs/opplæringsmidler bolighus på Myre Overskudd Ansvar 600 Havner, relateres til ikke gjennomført tiltak, se pkt. 4 Arbeidsoppgaver/resultat Årsmelding 2007 - Utsira kommune 15
 16. 16. Teknisk etat Ikke fullført i 2007: Ombygging laboratoriet Sykehjemmet. Ombygging kontor helsesøster. Dusj ”Konjakken”, kildesorteringsskur Gjerde ved Siratun. Sees i sammenheng med ny skole. Oppgradering smørehall til ny Miljøstasjon. Tømming av slamavskillere. Etaten har pga. ikke planlagte arbeidsoppgaver som til stadighet dukker opp, ikke hatt kapasitet til å gjennomføre alle tiltakene iht. fremdriftsplan for Ny brannbil, kom på plass i januar året. Dette, kombinert med vanskeligheter på tilgang av innleid arbeidskraft er hovedårsak til at planlagte tiltak ikke er gjennomført. Personalutvikling: Tekn. leder påbegynte høsten 2007 et nettbasert studie i ”Praktisk juss i offentlig saksbehandling” ved UIB. Eksamen gjennomføres i mai 2008. Utover dette ble det ikke gjennomført kompetansehevende kurs/opplæring av etatens øvrige personell i løpet av året. Nytt fra Havnesjefen: Vareskur i Sørevågen ble oppgradert utvendig og installert med nytt og kraftigere strømuttak. Faste rutebåtanløp fra nord gjør Sørevågen mer attraktiv som fritidshavn. Fremtidige mål: Avskoging av ny skoletomt v Siratun i juli Hovedmål: Oppfølging av kommuneplanens hoved og delmål. Delmål: Oppfølging av etatens Hoved- og delmål. To tragiske branner i desember Årsmelding 2007 - Utsira kommune 16
 17. 17. Barnehagen ved Barnehagestyrer Lillian Solberg Hovedmål: Resultat: Full barnehagedekning – plass til alle som Barnehagedriften går bra. Vi har kunnet tilby alle søker barnehageplass innen gitte tidsfrister som har søkt om barnehageplass innen fristen, (15.april og 15.november) plass. Dette har jo vært et mål i kommunen i Opprettholde et så godt barnehagestilbud at flere år. Det at vi har fått ekstra i skjønnsmidler alle barn i barnehagealder på Utsira ønsker har bl.a hjulpet oss til å gjøre innkjøp og plass i barnehagen. ansettelser uten å måtte søke om ekstra midler. Lov om barnehager: ”…gi barn under I og med at barnetallet minket da høsten opplæringspliktig alder gode utviklings- og begynte, pga overgang til skole og fraflytting, aktivitetsmuligheter…..” gikk også bemanningen ned. En annen årsak er også at deler av behovet for spesialpedagogisk Økonomisk resultat: hjelp og støtte til enkeltbarn, ble flyttet over til Som følge av merinntekter i forhold til skolen. Det ble før sommeren søkt etter en statstilskudd og tildelte skjønnsmidler, var ekstra førskolelærer uten hell. Stillingen ble også 2007 et godt år for barnehagen. En del omgjort til assistentstilling, og vi fikk ansatt en av merinntektene ble brukt til innkjøp av ting assistent. Bemanningen har vært stabil, og det det var behov for, bl.a ny lekehytte, komfyr og har vært lite fravær blant personalet. Nå har oppvaskmaskin m.m. Et lite overskudd ble også tre av personalet vært trofaste i flere år, satt i fond til fremtidig barnehageformål. noe som en merker som positivt, både for barn og voksne. Arbeidsoppgaver og mål for 2007: Barnehagen skal være en barnehage der små Vi har gjennom året hatt fokus på og store trives, både barn, foreldre og språk og språkutvikling, men ser at vi fremdeles personale. kan utvikle og jobbe mer med dette fremover. Plass til alle. Lære barna å forholde seg til andre Vi er blitt mer bevisste på den nye mennesker og det å fungere i en gruppe. rammeplanen, og synes innlemmingen av den Fokus på språk og språkutvikling blir stadig bedre. Allikevel er dette noe som må tas opp med jevne mellomrom. Hjemmesidene er fremdeles ikke bra nok. En grunn til dette er både mangel på kunnskap og tid. Samarbeidet med andre kommuner kunne også vært bedre, også her er en årsak mangel på tid. 17 Årsmelding 2007 - Utsira kommune
 18. 18. Barnehagen Personalutvikling: Barnehagen har nå fått på plass en egen kompetanseutviklingsplan. I fjor, og i 2005, fikk vi øremerkede statlige midler til kompetanseheving i barnehagen. Hele personalgruppa har deltatt på kurs i løpet av året, både samlet og hver for seg. En av assistentene holder fremdeles på med brevkurs: pedagogisk assistent. Styrer har også begynt på videreutdanning innen spesialpedagogikk, da vi ser at dette er et stort behov i barnehagen, og problemer med å få kvalifisert personell. Barnehagen er alltid på pass. Her en strandet ung Havert – gråsel Framtidige mål: • Barnehageplass til alle som søker innen gitte frister • Opprettholde et så godt barnehagetilbud at alle barn i barnehagealder på utsira ønsker plass i barnehagen • Gjøre alt vi kan for å leve opp til mål og satsingsområder som kommer fra sentralt hold i forhold til barnehager • Bedre tilgjengelighet på internett, få på plass en egen hjemmeside for barnehagen • Få på plass et godt og gjennomførbart HMS-system som favner om både barn og voksne • Øke antall barn i barnehagen Bibliotekbesøk er en fast hendelse Hogst av julegrana til Barnehagen Årsmelding 2007 - Utsira kommune 18
 19. 19. Utsira Skole Ved Rektor, Bjørn Aadnesen Hovedmål: Utsira skole – hovedmål for undervisningen Formålsparagrafen i opplæringsloven § 1.2 Våre verdier og pedagogiske grunnsyn Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevene ei Vi bryr oss om alle elevene våre og vil legge til kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene rette for tilpasset og selvstendig læring for den og føresetnadne deira, åndeleg og kroppsleg, enkelte. og gi dei god allmennkunnskap, slik at de kan bli gagnlige og sjølstendige menneske i heim Vi vil legge vekt på: og samfunn. Å være tydelige voksne gjennom felles standarder og regler. God kompetanse., godt humør, Kunnskapsløftet: engasjement og samarbeid i arbeidet. Respekt og Læringsplakaten -Skolen skal: toleranse for den enkelte og nulltoleranse mot mobbing • Gi alle elever like muligheter til å utvikle Elevsyn: sine evner og talenter individuelt og i Elevene våre er forskjellige, men de har alle samarbeid med andre samme menneskeverd, sine unike evner og • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og egenskaper. nysgjerrighet • Stimulere elevene til å utvikle egne De trenger: læringsstrategier og evne til kritisk tenkning et stimulerende og inspirerende miljø for læring • Stimulere elevene i deres personlige klare grenser og standarder utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, å oppleve at de mestrer noe selvstendig og sosial og kulturell kompetanse og evne til gjennom samarbeid med andre demokratiforståelse og demokratisk deltakelse å ta ansvar for egen læring og egne handlinger • Legge til rette for elevmedvirkning og for at trygghet og omsorg å bli sett og bli tatt på alvor elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Vår pedagogikk • Fremme tilpasset opplæring og varierte skal kjennetegnes ved: arbeidsmetoder tilpasset opplæring – stasjonsbasert undervisning • Stimulere, bruke og videreutvikle den som aktiv læringsmetode enkelte lærers kompetanse individuelle krav til elevene • Bidra til at lærere fremstår som tydelige fokusering på basiskunnskapene – med spesiell ledere og som forbilder for barn og unge vekt på realfagene • Sikre at det psykososiale arbeids- og Variasjon i læringsstrategier og læringsstiler læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og bruk av moderne teknologi og læremiddel – læring etablering av vitensenter • Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i Økonomisk resultat: skolen • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir Regnskap Budsjett Rest involvert i opplæringen på en meningsfylt Utsira skole 3801129 3994785 193656 måte Utsira Kulturskole 16637 37938 21301 Voksenopplæring 101350 -215000 113650 Voksenopplæring 107675 50000 -57675 De fem grunnleggende ferdigheter SFO 235228 244940 9712 Elevene skal: DKS 29895 55000 25105 *SUM 305749 kunne uttrykke seg muntlig, kunne uttrykke seg skriftlig, *(Netto tall) Virksomhetens samlede økonomiske kunne lese resultat for 2007 viser et mindre forbruk på kr. kunne regne 305 749, som en kan si seg meget fornøyd med, kunne bruke digitale verktøy når forhåpentligvis disse midlene settes av til ”Bygging ny skole/barnehage” og gjerne Inventar i den forbindelse. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 19
 20. 20. Utsira Skole Arbeidsoppgaver Resultat •Grunnskoleopplæring for 1. – 10.trinn for 30 Innenfor den økonomiske rammen (1) skolen elever skoleåret 2007/08 hadde tilgjengelig ble arbeidsoppgavene (3) •Kulturskolen og målene (4) for 2007 innfridd på en •Voksenopplæring. Herunder VO for 1 student tilfredsstillende måte. utenfor EU/EØS, samt 3 studenter innenfor Samarbeidet med barnehagen er voksende og EU/EØS området. Dessuten delt ansvar med i stadig utvikling. Mye av dette har videregående skole for opplæring av 1 elev sammenheng med prosjektet ny fra Utsira skole/barnehage på Utsira og samlokalisering •SFO av disse virksomhetene i framtiden. •Den kulturelle skolesekken De ulike planene er rullert. Det er også gjennomført flere Mål for 2007 budsjettjusteringer, slik at en har fått et •Systematisere de nye læreplanene og få dem økonomisk resultat som viser et integrert den lokale tilpassningen. Det har mindreforbruk på kr. Xxxxxxxxxx vært en stor utfordring at læreplanen ble I løpet av høsten begynte en arbeidet med en innført før det var blitt produsert lærerbøker. pedagogisk plattform og en samlet •Utarbeide kvalitetsvurderingssystem virksomhetsplan for skolen. Mesteparten av •Utvikle samarbeidet skole og barnehage dette arbeidet er ferdig. Resten skal være •Rullere ”Gi rom for lesing” ferdig innen skoleåret er ferdig. •Rullere ”Strategiplan IKT ” Ny plan for den kulturelle skolesekken DKS •Rullere ”Strategi for kompetanseutvikling i er utarbeidet, og har fått mange lovord i grunn opplæringen” fylkeskommunen for sin utforming og •Oftere budsjettjusteringer innhold. Skolens web sider ble ferdige i løpet av Målene for 2007 er i det følgende kalenderåret. supplert/justert i forhold til justering av Innholdet i informasjonsbrosjyren er på plass prioriteringer og rektorskifte i løpet av høsten og sendes ut i slutten av skoleåret 2007. Supplerende mål for skoleåret 2007/08: Stasjonsbasert undervisning er innført på 1. - 7.trinn. Våren 2008 begynner en gradvis •Utarbeiding av plan for den kulturelle skolering av de ansatte på 8. – 10.trinn i skolesekken, knyttet opp til samme metoden. kompetansekravene i Kunnskapsløftet. •Utarbeiding av egen web side for Utsira Hva vi ikke fikk gjort? skole Det er innkjøpt nye lærerbøker på nesten •Utarbeiding av en pedagogisk plattform med samtlige trinn som setter fokus på en samlet virksomhetsplan for skolens hovedpunktene i den nye læreplanen – arbeidsoppgaver (3) Kunnskapsløftet, men det er ikke utarbeidet •Informasjonsbrosjyre lages og sendes ut før kompetansemål for elevene på 1., 3., 5., 8., og skoleåret 2007/08 er ferdig 9.trinn i de forskjellige fagene. Her står •Fokus på ”stasjonsbasert undervisning” skolen overfor en situasjon hvor en definerer (Nylund modellen, Nylund skole i Stavanger) arbeidsmetoder og hvilket innhold som skal for best mulig å imøtekomme kravene i legges til hvilket trinn, basert på lokal Kunnskapsløftet til TILPASSET kompetanse, lokalt miljø og egne OPPLÆRING for den enkelte elev. satsingsområder. Vi starter opp dette arbeidet neste skoleår. I løpet av skoleåret 2007/08 bør alle trinn i Ikke utarbeidet kvalitetsvurderingssystem ulik grad benytte denne undervisningsmetoden, sammen med andre metoder. Første prioritet er å innføre arbeidsmetoden på 1. – 7.trinn. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 20
 21. 21. Utsira skole Hvorfor? Som regel har dette sammenheng med at en ikke får tid til å realisere de målene en har satt. Det gjelder også i denne sammenheng. Ellers er resultat- og rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mer intense enn noensinne. Dette medfører mye ekstra ”ikke-produktivt” arbeid for både skoleledelse og lærere. Personalutvikling Personalutvikling som begrep knyttes i skolesammenheng ofte opp til kommunens Skoleåret 2007/2008 kompetanseplan for lærere. Som igjen er en konsekvens av de mest prioriterte satsingsområdene i Kunnskapsløftet – videre- og etterutdanning av lærere og skoleledere. For flere detaljer henvises det til kompetanseplanen. Ellers har fokus vært følgende: Studietur til Ålborg – Skole-/barnehageutbygging, Utvikling av pedagogisk plattform, plan for DKS Kurs på Utsira skole – ”Stasjonsbasert undervisning” ved Aud Åse Knutsen, som tidligere har arbeidet ved Nylund skole Diverse dagskurs ”programfag til valg”, m.m. Framtidige mål Småkryp- Småkryp-prosjekt i mellomskoletrinnet Rektor frikjøpt i forhold til undervisning med 20 % for å være prosjektleder for byggeprosjektet ”Ny skole- og barnehage på Utsira”. Prosjekterings- og byggefasen vil strekke seg over Småskolen i ringmerkeskogen 2007, 2008 og 2009. Ferdigstillelse, forhåpentligvis, til begynnelsen av skoleåret 2009/10. Utarbeiding av lokale fagplaner med tilhørende kompetansemål Hovedfokus på stasjonsbasert undervisning, som undervisningsmetode Satsing på å utvikle leseferdighetene til elevene på alle trinn. Satsing på realfagene (Ny skole: Vitensenter & TeknoLab) Den 9. mai 2007 fikk Skolen ny hjemmeside, og ble en del av Skoleveven.no 21 Årsmelding 2007 - Utsira kommune
 22. 22. Pleie og omsorg ved Pleie- og omsorgsleder Arild Søyland HOVEDMÅL Omsorgstjenesten i Økonomi – budsjett og regnskap Utsira kommune skal gi trygghet, profesjonell og Regnskapet for helse viser et underforbruk på nødvendig helsehjelp ved alle behov til beboerne kr.172.000.- i forhold til budsjett. Det skyldes på Utsira, og når som helst på døgnet. overføringer grunnet sykefravær. Ellers viser regnskap et overforbruk på lønn innen tjeneste 2533 Driftsmål: Bakvakt og innen 2531 Siratun sykestue, men grunnet Driften skal være i samsvar med gjeldende lover ovennevnte overføring endte regnskap ut i pluss. og regler. Brukerne skal få den hjelp som er påkrevd uten å Mål: bli fratatt muligheten til å opprettholde egne Videreføre det positive arbeidet som er inne i en funksjoner og være med på å ta avgjørelser som prosses gjelder deres livssituasjon. Opplæring i organisasjonsvei og sakshåndtering Brukerne skal ha et trygt og hensiktsmessig Øke fagkompetansen. Satse på hospitering og data opphold, ut fra egne behov, fysisk, psykisk, HMS arbeid i samarbeid med bedriftshelsetjenesten åndelig og sosialt. Jobbe med forebygging av skader og miljømessige Personalet skal ha en arbeidsplass som gir belastninger trygghet, utfordringer og økt kunnskap. Samtidig Ombygging av lab stilles det krav til god samarbeidsevne og empati Få en helhet i arkivene tilhørende etaten med brukere og kollega, for å skape ett IT-plan utviklende og positivt miljø. Lage fagutviklingsplan Befolkningen skal føle trygghet i forhold til Ikke oppnådde mål: beredskapssituasjonen i kommunen. På grunn av at etaten stod uten formell leder siste Vi skal jobbe for å ha en beredskap som kan halvår 2007, stoppet en del av målarbeidet opp. ivareta den enkeltes behov i en akuttsituasjon. Det ble igangsatt samarbeid NBT(Norsk Dette gjelder personal, kunnskap og utstyr. Bedriftshelsetjeneste) i løpet av høsten. Ett godt samarbeid med legevakt, sykehus og I siste del av året ble det ansatt 2 sykepleiere og ny andre instanser som kan avhjelpe oss ved behov. Pleie- og omsorgssjef ble ansatt ultimo desember med ansettelse i januar 2008. Fysioterapi tjenesten i kommunen skal dekke Arbeidet med ombygging av lab. ble overført til å brukernes behov for veiledning og hjelp i ferdigstilles i løpet av 2008, før høsten. situasjoner der det er behov for opptrening, De av målene som ikke ble oppnådd og som er verdt å vedlikeholdstrening og lignende. fortsette arbeidet med vil bli videreført i 2008 22 Årsmelding 2007 - Utsira kommune
 23. 23. Pleie og omsorg STATUS 31.12.07: Helsestasjonen: Siratun sykestue: Det har vært et jevnt antall pasienter gjennom Hovedmål: året. + - 3 Periodevis store utfordringer på det Helsestasjonsarbeidet skal forebygge fysiske, psykiske og sosiale helseskader hos barn, og sykepleiefaglige. Men uten spesiell opplæring fremme deres totale helse. fra andre samarbeidsparter. Personalgruppen Driftsmål: har vært stabil. Opplæring på noen nye Målsettingen for helsestasjonen er å forebygge ekstravakter. sykdom og skade blant barn. Samt fremme barns Nytt kjøleskap og fryseskap ble bestilt på helse og trivsel. Det legges vekt på barnets slutten av året. psykiske, fysiske og sosiale utvikling. Helsestasjonen skal gi undervisning og Hjemmebaserte tjenester: informasjon til barn, foreldre og lærere, etter Det har vært få brukere av hjemmesykepleie. behov og ønske. Hjemmehjelpstjenesten har økt brukerantallet noe. Oppnådde mål Målsettingene som er lagt for helsestasjonen følges opp. Personalsituasjon – sykefravær og IA – Ikke oppnådde mål HMS – kompetanseutvikling Liten stillingsprosent og stor arbeidsbelastning En del sykemeldinger i 2007 også. Fysiske fører til at helsesøster ikke kan delta i den grad årsaker til hoveddelen av det er ønskelig i forhold til forebyggende arbeid sykemeldingene/egenmeldinger. på skolen, barnehage og blant de eldre. Etter ansettelser av sykepleiere ansees nå Metodeboken for Utsira helsestasjon er delvis personaldekningen å være tilfredstillende. ferdig. Nye emner blir lagt inn etter hvert. Det er ikke blitt jobbet med dataprogram for Målsetting for 2008 helsestasjonen. medikamenthåndteringkurs for alle som Resultat: trenger i løpet av første halvår Gjennomføringen av pålagte arbeidsoppgaver ferdigstilling av HMS som barnekontroller, skolekontroller og dokumenthåndteringshåndbok vaksinering har gått greit. øke kompetanseutvikling for alle ansatte Influensavaksine er gitt til den del av hospitering for 1 til 2 ansatte befolkningen som dette er anbefalt for. I tillegg anskaffe nye garderobeskap for samtlige blir den gitt til helsepersonell. Individuell ansatte planskriving er kommet i gang. anskaffe ny dekontaminator Laboratorieoppgaver og sekretærtjeneste for utvide tilbudet til eldre med trim/sosialt legen er utført. Deltatt på trimopplegg på samvær sykestua. Syn og hørselskontakttjenesten er utvide tilbudet med matombringing ivaretatt. Bedriftshelsetjenesten i Utsira kommune : 3 lage ny turnusplan innen turnusprogrammet dagers opplegg hvor helsesøster deltok sammen ”MinVakt” med lege. Finne en løsning med kokketjenester og matinnkjøp Årsmelding 2007 - Utsira kommune 23
 24. 24. Pleie og omsorg Personalsituasjonen – sykefravær : Psykiatri Personalsituasjonen er stabil. HOVEDMÅL: ..Forebyggende arbeid er Kompetanseutvikling : satsningsområde innen psykisk helse. Kurs : Overvekt hos barn og unge. Kurs : Grunnkurs i laboratoriearbeid. Å måle resultater og konsekvenser av denne Kurs : Språkutvikling/språkvansker. typen arbeid er vanskelig, men følgende tiltak er Opplæringsprogrammet TaKT – Tilrettelegging av gjennomført i 2007: det kommunale tjenestetilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Oppnådde Mål: Besøk på Åkra helsestasjon. Observatør i Ungdomsprosjektet som innebærer oppfølging og undervisningopplegg : Sex og samliv. kontakt med ungdommene som er flyttet til Deltatt på informasjonsmøte vedrørende Vardafjell Haugesund er utført med jevne mellomrom. ca 1 Omsorgssenter – Lindrende behandling. gang pr mnd. Oppmøtet er godt og det er gode tilbakemeldinger fra brukerne. Denne formen for Målsetting for 2008 : kontakt er svært nyttig i det forebyggende Delta mer i det forebyggende arbeidet i forhold til arbeidet skoleelever. Oppfølging innen det psykiatriske hjelpeapparatet Øke fagkompetansen – spesielt i forhold til barn Tverrfaglig samarbeid gjennom oppvekstmøter, og unges psykiske helse. samarbeid med Haugesund DPS og BUP Hjemmebesøk til eldre over 80 år. Idrettsnatt vår og høst. Samarbeid mellom idrettslag, psykiatri og andre(foreldre) Temadager med ungdomskolen ”alle har en psykisk helse” Kurs : ”Førstehjelp ved selvmordsfare” Kompetanseutvikling: Ressurser / økonomi / IKT: Det er en del ubrukte midler fra regnskapsåret 2007 som er overført til 2008, slik at budsjett for året 2008 er romslig med ca. kr.350.000.-. Mål for 2008: Oppfølging og videreføring av allerede iverksatte tiltak Øke faglig kompetanse ved kursing og hospitering Markering av psykiatridagen (blir i oktober) Forumteater Swingkurs ”Syng med oss” Styrke psykiatrien med 0.1 årsverk Utvide tilbudet med sosialt samvær til eldre Årsmelding 2007 - Utsira kommune 24
 25. 25. Utsira som samfunn Informasjon – Klipp fra Siralappen Siralappen kommer ut hver 14. dag og ligger på: http://lokal.utsira.kommune.no/siralappen Januar: På årsfesten for Langvarig kommuneansatte 5. strømbrudd januar overrakte medførte til varaordfører Tormod branntilløp i Kvalvik agregatrom på Det Kongelige selskap Siratun for Norges vel sin medalje for lang og tro tjeneste til Jostein Nilsen og Bjørg Rasmussen. Februar: Hilsen fra Sirabuer i eksil i Bergen. April: Pangstart på påske og stor konsert med Benny Borg. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 25
 26. 26. Utsira som samfunn Informasjon – Klipp fra Siralappen Siralappen kommer ut hver 14. dag og ligger på: http://lokal.utsira.kommune.no/siralappen Mai: Fotosafari med Fotojournalist Siv Dolmen Populær fiske konkurranse på kaien Juni: Himmel og Hav. Siri Kallvik på turne . Store deler av tv programmet ble filmet på Utsira i juni Årsmelding 2007 - Utsira kommune 26
 27. 27. Utsira som samfunn Informasjon – Klipp fra Siralappen Siralappen kommer ut hver 14. dag og ligger på: http://lokal.utsira.kommune.no/siralappen September: Korpstur til Grinde Kulturminnedagen – om misjonshus. Flott arrangement med Kolbein Falkeid, Nils Økland, Jon Ådnøy og Karmøy brass. Oktober: Spleising av NAV og kommunekontor på Siratun. Nyvalgt ordfører Jarle Nilsen og Per-Arne Risanger tester om spleisen til Vibeke Thomassen holder mål. Desember: Tenning av julegrana. Et fast arrangement i regi av Velforeningen og Utsira Musikkorps. Årets Julegrantenner var Rex Simmons vår nye Sirabu fra Wales. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 27
 28. 28. Utsira som samfunn statistikk Befolkningen etter kjønn og alder. 1.1. 2008. Prosent Innbyggere 1.1.2008: 212 Folkemengde 1995-2008 og framskrevet, middelvekst 2009-2025 Årsmelding 2007 - Utsira 28 kommune

×