Wiring

1,970 views

Published on

kongsi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wiring

 1. 1. Pendawaian Elektrik
 2. 2. PENGENALAN
 3. 3. PENGENALANThe Institution of Electrical Engineers (IEEE).Ibu pejabat di London.Sistem pendawaian Malaysia mengikut sistemdaripada negara Britain.Di Malaysia, Suruhanjaya Tenaga (ST) berkuasapenuh.TNB tidak berkuasa penuh, jika TNB melakukankesalahan ST boleh mengenakan tindakan terhadapTNB.
 4. 4. SISTEM-SISTEM PENDAWAIANSistem pendawaian adalah merupakan pemasanganlitar-litar yang mengandungi pengalir, penebat danperlindungan mekanik untuk kabel yang digunakan.Dianggap sebagai nama bagi sistem perlindunganbagi pemasangan dan cara bagaimana ianyadipasangkan
 5. 5. SISTEM-SISTEM PENDAWAIANDefinisi pendawaian domestik pendawaian yang dilakukan di rumah-rumah atau premis-premis kediamanDefinisi pendawaian industri pendawaian yang dilakukan dikilang-kilang atau perindustrianpendawaian domestik menggunakan kabel yangmempunyai 2 lapisan penebat dan pendawaianindustri mempunyai 1 lapisan penebat kerana kabelpendawaian telah dilindungi oleh conduit atautrunking.
 6. 6. SISTEM-SISTEM PENDAWAIANMengikut IEE terdapat 20 jenis pendawaianAntara jenis pendawaian yang banyak sekalidigunakan di Malaysia pendawaian permukaan pendawaian tersembunyi pembuluh sesalur pendawaian bawah tanah
 7. 7. SISTEM PENDAWAIAN PERMUKAANVoltan yang digunakan ialah voltan lampau rendahHanya punca-punca lampu dan kuasa sahajadibenarkan di dalam sistem iniBoleh dipasang secara terus ke dinding kayu atau diatas lapik kayu pada dinding batu atau konkritKabel yang digunakan mestilah daripada jenis yangmempunyai tebatan berlapis( PVK )
 8. 8. Pendawaian permukaan
 9. 9. Pendawaian permukaan
 10. 10. Pendawaian permukaan
 11. 11. SISTEM PENDAWAIAN TERSEMBUNYIBoleh dibahagi kepada dua jenis sistem pendawaian tersembunyi kabel bertebat sistem pendawaian pembuluh tersembunyiHanya dibenarkan membawa voltan rendah
 12. 12. Pendawaian tersembunyi
 13. 13. Pendawaian tersembunyi
 14. 14. Pendawaian tersembunyi
 15. 15. SISTEM PENDAWAIAN PEMBULUHBiasanya digunakan di tempat yang terdapat bahayakerosakan mekanik, terdedah kepada tindakan kimia,cecair di bahagian luar bangunan.Digunakan di kilang-kilang, bengkel dan makmal.Boleh di pasang secara permukaan atau tersembunyiSelain daripada memberi perlindungan mekanik ataukimia, pembuluh yang digunakan boleh dijadikansebagai pengalir keselanjaran bumi tambahantebahagi kepada dua jenis iaitu pembuluh logam danpembuluh PVK
 16. 16. Pendawaian pembuluh
 17. 17. Pendawaian pembuluh
 18. 18. Pendawaian pembuluh
 19. 19. SISTEM PENDAWAIAN SESALURBiasanya digunakan di tempat yang terdapat bahayakerosakan mekanik, terdedah kepada tindakan kimia,cecair di bahagian luar bangunan.Digunakan di kilang-kilang, bengkel dan makmal.Selain daripada memberi perlindungan mekanik ataukimia, pembuluh yang digunakan boleh dijadikansebagai pengalir keselanjaran bumi tambahan
 20. 20. SISTEM PENDAWAIAN SESALUR
 21. 21. SISTEM PENDAWAIAN SESALUR
 22. 22. SISTEM PENDAWAIAN SESALUR
 23. 23. PENGENALAN KEPADAPERALATAN & LITAR-LITAR
 24. 24. PENGENALAN LITARLITAR PENGGUNA Setiap pemasangan, pengguna haruslah dilindungi dari: a) Arus lebihan seperti(Litar pintas dan beban lampau b) kebocoran arus ke bumi bagi mengelakkan kejutan, kebakaran & sebarang bahaya yg mungkin terjadi.
 25. 25. PENGENALAN LITARSetiap alat kawalan dalam pemasangan mestilahmudah digunakan & mudah dicapai oleh penggunabagi tujuan:- i) Pengasingan & penyuisan ii) Perlindungan arus lebihaniii) Perlindungan kebocoran arus ke bumiLitar pengguna terbahagi kepada 2 iaitu:-1. Litar Kawalan2. Litar Akhir
 26. 26. LITAR KAWALAN1 Litar Kawalan Definisi: Litar kawalan ialah turutan alat-alat kawalan & perlindungan yang terdapat pada litar utama pemasangan pengguna. Litar ini termasuklah pengasingan, pensuisan, perlindungan arus lebihan dan perlindungan kebocoran arus ke bumi.
 27. 27. LITAR KAWALANAlat-alat kawalan dan perlindungan dalam litarKawalan adalah seperti berikut:-i) FIUS PERKHIDMATAN DAN PENGHUBUNG NEUTRAL Berfungsi sebagai perlindungan arus lebihan dan menghadkan arus penguna
 28. 28. LITAR KAWALAN FIUS PERKHIDMATAN
 29. 29. LITAR KAWALANPENGHUBUNG NEUTRAL
 30. 30. LITAR KAWALANii) JANGKA KILOWATT JAM Berfungsi sebagai pengukur jumlah tenaga yang digunakan oleh pengguna bagi menetapkan kadar bayaran tarif
 31. 31. LITAR KAWALAN
 32. 32. LITAR KAWALANiii) SUIS UTAMA Terdapat dua jenis iaitu:- a)Suis fius( rumah lama byk guna jenis ini) b)Fius suis( supply terus pd fius-sekarang byk digunakan) Suis utama berfungsi sebagai pengasing/ pensuisan litar & perlindungan arus lebihan
 33. 33. LITAR KAWALANiv) PEMUTUS LITAR BOCOR KE BUMI(ELCB) Berfungsi sebagai perlindungan kebocoran arus kebumi dan pengasing litar.
 34. 34. LITAR KAWALANv) PAPAN AGIHAN (DB) Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan
 35. 35. LITAR KAWALANv) PAPAN AGIHAN (DB) Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan
 36. 36. LITAR KAWALANv) PAPAN AGIHAN (DB) Berfungsi sebagai pengagih litar akhir dan perlindungan arus lebihan
 37. 37. PAPAN AGIHAN INDUSTRI
 38. 38. PAPAN AGIHAN INDUSTRI
 39. 39. PAPAN AGIHAN INDUSTRI
 40. 40. PAPAN AGIHAN INDUSTRI
 41. 41. LITAR AKHIRDefinisi:- Litar akhir adalah litar yang disambungkan keluar dari kotak fius agihan(DB) dan berakhir di beban atau soket alur keluar atau kelengkapan elektrik di pemasanagn itu. (mula dari DB dan berakhir ke beban pengguna)
 42. 42. LITAR AKHIRTerdapat 2 jenis litar akhir:-i) litar pencahayaan (litar lampu, kipas,loceng dan jam elektrik)ii) Litar Kuasa( soket alur keluar(SAK) biasanya- 13A, 15A)
 43. 43. LITAR AKHIRi) Litar pencahayaan Litar ini termasuk untuk lampu, kipas siling, loceng pintu dan jam elektrik. Jumlah beban yang boleh dipasang pada satu litar kecil akhir lampu adalah berkadaran 5A. Setiap satu point lampu atau kipas dianggarkan berkadaran 100W. Satu litar akhir bagi litar lampu/kipas jumlah point maksima ialah 10 poin lampu dan kipas
 44. 44. LITAR AKHIRii) Litar Kuasa Litar pendawaian kuasa terbahagi kepada dua jenis:-1) Litar jejari2) Litar gelang(ring)
 45. 45. LITAR AKHIR1) Litar Jejari Litar ini adalah sejenis litar pendawaian biasa di mana dawai Hidup-(L), dawai Neutral(N) dan dawai Bumi(E) diambil dari kotak fius agihan sebagai satu litar akhir dan disambungkan ke punca soket alur keluar(SAK)
 46. 46. LITAR AKHIRLitar Jejari & gelang
 47. 47. LITAR AKHIRPERATURAN IEE Saiz kabel minima yg boleh digunakan ialah 2.5mm2 pvc/pvc. Sekiranya bilik hendak dipasang dengan soket alur/alir keluar kurang dari 30m2 maka bilangan maksimum yang boleh dipasang ialah sebanyak 6 unit soket alur keluar dan dikawal oleh fius yang berkadaran 20 amp.
 48. 48. LITAR AKHIRJika keluasan bilik melebihi 30m2, maka bilangansoket alir keluar yang dibenarkan ialah 2 unit soketalir keluar sahaja.Sekiranya soket alir keluar hendak dipasang dalambilik yang berasingan, maka bilangan soket alirkeluar yang dibenarkan adalah sebanyak 6 unitsoket yang dikawal oleh fius yang berkadaran 30amp, dan saiz kabel yang digunakan adalah 4mm2pvc/pvc
 49. 49. LITAR AKHIR2) LITAR GELANG Kabel litar gelang mestilah bermula dari satu fius di dalam kotak fius agihan dan disambungkan ke tiap-tiap punca soket alir keluar(SAK) dan akhirnya hendaklah kembali ke fius asalnya. Jumlah SAK di dalam litar gelang hendaklah tidak melebihi 10 unit SAK dengan keluasan bilik/kediaman yang tidak melebihi 100m2 Saiz kabel yang digunakan ialah tidak kurang dari 2.5mm2 dan fius yg mengawal litar ini tidak melebihi 30 amp
 50. 50. LITAR AKHIRDapur Elektrik termasuk dalam litar kuasa.Dapur elektrik yg tidak melebihi 3kW bolehlahdisambung pada soket SAK 15 amp.Saiz flexible cord tidak kurang dari 50/0.25 mm2Dapur yang lebih besar tapi tidak melebihi 8kWmestilah disambung tetap dan kadaran kuasanyaialah 30 amp. Unit kawalan dapur mestilah dipasang pada jarak 2 meter meter dari dapurelektrik dan disambungkan terus kepada kotakfius agihan dengan SAK 13 amp.
 51. 51. LITAR AKHIRPenyaman udara yang berkadaran sehingga 1 ¼kuasa kuda boleh disambung pada SAK 15 ampbeserta penghidup.Sais flexible cord yang digunakan adalah tidakkurang dari 50/0.25mm2.Penyaman udara yang 1 ½ hingga 3 kuasa kudamestilah disambung tetap kpd kotak fius agihandan kadar arus tidak melebihi 30 amp. Pengasingdan penghidup yang mempunya ‘No volt coil’ mestidipasang berhampirannya.
 52. 52. RADAS/BAHAN
 53. 53. MCB 6Amp, 15Amp, 20Amp, 30Amp
 54. 54. Cables 1.25mm,1.5mm, 2.5mm
 55. 55. Bus bar
 56. 56. Sesalur mini PVC
 57. 57. Choke
 58. 58. Starter
 59. 59. Lampu kalimantang
 60. 60. Perkakasan pendawaian
 61. 61. ELCB tester
 62. 62. CARA PEMASANGAN
 63. 63. LITAR PENDAWAIANLitar dilukis dalam bentuk litar skema yangkemudiannya ditukar kepada gambarajahpendawaianSimbol litar elektrik digunakan di dalamgambarajah pendawaian
 64. 64. LITAR PENDAWAIAN
 65. 65. SUIS 1 HALA MENGAWAL LAMPU(a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian
 66. 66. SUIS 1 HALA MENGAWAL 2 LAMPU(a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian
 67. 67. 2 SUIS 2 HALA MENGAWAL 1 LAMPU (a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian
 68. 68. SOKET KELUARAN 13AMP LITAR JEJARI(a) Litar Skema (b) Gambarajah Pendawaian
 69. 69. CARA-CARA PENDAWAIANUntuk Bengkel Pendawaian FKEKK, 2 jenisLitar akan di pasang iaitu litar kuasa dan litarpencahayaan.Gambarajah Kaedah dan Pendawaian telah diberikan di dalam labsheet.MCB 6A digunakan untuk lampu dan 20A untuksoket kuasa.Gunakan saiz kabel yang betul. Arusmenentukan saiz kabel yang hendak digunakan.
 70. 70. CARA-CARA PENDAWAIANUntuk litar lampu, gunakan kabel saiz 1.5mm2.Untuk litar soket alir keluar, gunakan kabel2.5mm2.Selain itu, gunakan 6/4 mm2.Mengikut peraturan IEE, saiz arus kabelmestilah lebih besar daripada fius iaitu kabelyang akan bertindak menjadi fius iaitu kabelyang musnah manakala fius tidak
 71. 71. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR KUASA
 72. 72. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR KUASA Pendawaian di soket alir keluar
 73. 73. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYALampu pendarflour terdiri daripada body,holder , starter dan choke.Pastikan body lampu pendarflour jugadibumikan.
 74. 74. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA
 75. 75. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian di suis 2 hala
 76. 76. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian ros siling
 77. 77. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian lampu kalimantang
 78. 78. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYA Pendawaian di choke
 79. 79. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYAPendawaian di hujung housing lampu kalimantang
 80. 80. CARA-CARA PENDAWAIAN LITAR CAHAYAPendawaian di hujung housing lampu kalimantang
 81. 81. PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN KUASA DAN KOTAK AGIHAN Setelah pendawaian litar pencahayaan dan litar kuasa dilakukan, pendawaian untuk keseluruhan litar hendaklah dilakukan. Litar lengkap bagi kotak agihan (DB) mestilah mempunyai main switch dan ELCB dan disambung ke punca kuasa. Pastikan DB dibumikan.
 82. 82. PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN KUASA DAN KOTAK AGIHAN Di dalam penghantaran tenaga elektrik yang sebenar, bekalan dari TNB ( 240Vac) akan di sambungkan ke Kilowatt Hour Meter Board dan kemudiannya disambung ke kotak agihan. Untuk bengkel ini, bekalan kuasa akan disambungkan ke 1 ELCB berasingan dan bekalan kuasa tersebut akan di sambungkan ke main switch.
 83. 83. PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN KUASA DAN KOTAK AGIHAN
 84. 84. KOTAK AGIHAN
 85. 85. KOTAK AGIHAN
 86. 86. KOTAK AGIHANPendawaian di antara kotak agihan dan sumber kuasa
 87. 87. SUMBER KUASA
 88. 88. TEKNIK PENDAWAIANPotong saluran mini PVCyang menjadi laluan kabel
 89. 89. TEKNIK PENDAWAIANPastikan sambungan sesalur mini PVC rapat
 90. 90. TEKNIK PENDAWAIANPastikan penutup sesalur PVC juga rapat
 91. 91. TEKNIK PENDAWAIAN Contoh penyambungan sesalur PVC yang tidak rapat
 92. 92. TEKNIK PENDAWAIANPastikan penyambungan sesalur PVC di kotak agihan tidak terlalu rapatsupaya penutup kotak agihan boleh di pasang
 93. 93. WIRING BAY
 94. 94. WIRING BAY
 95. 95. PERATURAN PEMASANGAN
 96. 96. PERATURAN PEMASANGAN1. Ikatan mestilah kuat. Jika longgar boleh menyebabkan spark yang akan mengakibatkan kebakaran.2. Semasa ikatan jangan masukkan kabel terlampau ke dalam sehingga ikatan skru berlaku penebat.3. Jangan biarkan pengalir pada kabel terdedah, pastikan panjangnya betul-betul sepada dengan ikatan.
 97. 97. PERATURAN PEMASANGAN4. Pastikan ada kabel bumi5. Mengikut peraturan IEE, setiap badan (rangka) logam perlu dibumikan6. Lebihkan 12 inci pada kotak agihan7. Lebihkan 4 inci pada soket
 98. 98. PERATURAN PEMASANGAN Ikatan yang betul
 99. 99. PERATURAN PEMASANGAN Ikatan bumi yang betul
 100. 100. PENGUJIAN PENDAWAIAN
 101. 101. PENGUJIAN PENDAWAIANMerupakan bahagian yang paling penting.Memastikan pemasangan baik, selamat digunakandan mematuhi peraturan IEE, ST, dan TNB.Dapat mengenalpasti kekurangan, kelemahan,dan kerosakan dalam pemasangan.Ujian juga dilakukan bagi mengelakkan daripada: Membahayakan diri sendiri, orang lain dan haiwan. Merosakkan alatan elektrik.
 102. 102. PENGUJIAN PENDAWAIANInsulation tester dan multimeter digunakandalam pengujian pendawaian yang dilakukan.Terdapat lebih 15 cara pengujian.Bagaimanapun, hanya 3 cara pengujian yangakan dilakukan di dalam makmal iaitu: Ujian Rintangan Ujian Kekutuban Ujian Keterusan Pengalir
 103. 103. PENGUJIAN PENDAWAIAN Digital insulation tester
 104. 104. PENGUJIAN PENDAWAIAN Analog insulation tester
 105. 105. PENGUJIAN PENDAWAIAN Multimeter
 106. 106. UJIAN RINTANGAN2 ujian akan dilakukan: Rintangan penebat bumi Nilai rintangan bagi kabel Life- Earth (L- E) dan Neutral-Earth (N-E) diuji menggunakan insulation tester . Rintangan penebat antara pengalir Nilai rintangan bagi kabel Life – Neutral (L-N) ditentukan.
 107. 107. UJIAN RINTANGAN Bagi kedua-dua ujian rintangan di atas, bacaan yang direkodkan perlulah melebihi 1 .Bagaimanapun nilai sepatutnya yang dicapaiadalah infiniti iaitu berada dalam keadaanlitar terbuka (open circuit).
 108. 108. UJIAN KEKUTUBANPengujian kekutuban dilakukan bagi memastikanpemasangan dilakukan dengan betul ke punca-punca dan kekutubannya.Dapat tentukan dengan menguji nilai rintangandari hujung kabel ke hujung kabel yang dipasang.Rintangan bagi kabel Life– Life (L-L) danNeutral- Neutral (N-N) ditentukan.Bacaan yang perlu dicapai adalah 0 . Litarberoperasi dalam keadaan yang baik.Mengikut IEE, bacaan bagi litar tertutup perlukurang dari 1 .
 109. 109. UJIAN KETERUSAN PENGALIRDi namakan juga ujian litar tertutup.Rintangan antara hujung kabel Earth,E padakotak agihan dan hujung kabel Earth,E litarditentukan.Bacaan yang perlu dicapai adalah 0 .Litar berada dalam keadaan yang baik tanpakebocoran arus.
 110. 110. BORANG UJIANButir- Butir Bilangan Bilangan Ujian-ujian Menurut Peraturan Bekalan LembagaBilangan Mata Motor 7 (2)Radas Lampu Elektrik Rintangan Rintangan Kekutuban Keterusan Dan Penebat Penebat Suis Dan Bumi Soket Bumi Antara Soket Alir Diperiksa Alir Pengalir Keluar1. Litar Cahaya keluar 1 -2. Litar Kuasa 1 - (SAK 13 A) Ujian Ujian Ujian Rintangan Kekutuban Keterusan Bumi

×