Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Aliran Kebatinan

 1. Muhammad Idrus Ramli (facebook) www.aswaja-nu.com
 2. Secara kebahasaan, Batin bermakna bagian dalam, samar dan tersembunyi Secara istilah, batiniyah bermakna kelompok yang mengaku bahwa zhawahir (makna-makna terang) al-Qur’an dan hadits memiliki makna batin (tersembunyi), tak obahnya kulit dengan sari patinya, yang dapat dipahami oleh orang- orang tertentu, bukan oleh orang-orang awam.
 3. Dalam sejarah, aliran kebatinan lahir pada masa-masa pemerintahan Khalifah al- Ma’mun (198-218 H/dan tersebar luas pada masa Khalifah al-Mu’tashim Aliran kebatinan didirikan oleh beberapa orang, antara lain: 1. Maimun bin Daishan (al-Qaddah) 2. Muhammad bin al-Husain (Dandan) 3. Hamdan Qirmith
 4. Mengembalikan kejayaan agama Majusi Mengembalikan kejayaan Persia/Iran Menghancurkan Islam dari dalam Meraup keuntungan materi dari pengikutnya Memenuhi kebutuhan biologis
 5. Aliran Syi’ah (Rafidhah) dengan propaganda membela Ahlul Bait yang telah dizhalimi oleh penguasa Bani Umayah dan Bani Abbasiyah serta mengembalikan kekuasaan politik ke tangan Ahlul Bait Ajaran Tashawuf dengan paradigma bahwa orang yang telah mencapai tingkat ma’rifat dan kesucian tertentu tidak berkewajiban mengamalkan ajaran syari’at, tetapi cukup dengan mendalami ilmu hakikat
 6. Pada masa-masa yang silam kaum Muslimin wilayah Nusantara mengikuti madzhab Imam al- Syafi’i dalam bidang amaliyah (fiqih), madzhab al-Asy’ari dalam ideologi (akidah) serta madzhab al-Imam al-Ghazali dan al-Imam Abu al-Hasan al-Syadzili dalam tashawuf.
 7. Pada tahun 1330 H merebaklah berbagai aliran dan golongan di wilayah nusantara seperti Wahhabi, Syiah, Kebatinan (Ibahiyyun atau libertinisme), inkarnasi dan manunggaling kawulo gusti.
 8. Di antara aliran yang berkembang sejak tahun 1330 H di Nusantara adalah Ibahiyyun (Libertinisme, Liberalisme dan serba boleh). Menurut aliran ini, orang yang telah mencapai maqam mahabbab (cinta kepada Allah) dan mendapat kesucian hati, tidak perlu mengamalkan syari’at, tetapi cukup dengan hakikat.
 9. 1. Mencintai Allah dengan sepenuh hati 2. Mensucikan hati dari ghaflah (lalai kepada Allah). 3. Memilih iman dari pada kufur 4. Apabila 3 kewajiban di atas telah dicapai, maka ia tidak wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama dan Allah tidak akan memasukkannya ke neraka sebab melakukan dosa besar. 5. Ia tidak wajib melakukan ibadah-ibadah zhahir, tetapi cukup merenung (tafakkur) dan memperbaiki akhlaq hati.
 10. Penyebaran isu bahwa dirinya seorang wali Allah yang telah mencapai ma’rifat Melayani pengobatan alternatif Melayani konsultasi kesulitan ekonomi, sosial, politik dan lain-lain Menyebarkan isu dan menampakkan bahwa dirinya mengetahui perkara ghaib Menyebarkan isu memiliki karomah seperti halnya para wali Allah Meremehkan para Kiai dan Ulama yang konsisten dengan ajaran syari’at
 11. 1 Mengukur perbuatan seseorang dengan ajaran syara’ (melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya).
 12. Apabila Anda melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas air dan mengetahui hal-hal yang ghaib, tetapi ia menyalahi syara’ dengan melakukan larangan dan meninggalkan kewajiban tanpa ada uzur, maka dia sebenarnya adalah syetan yang dibuat oleh Allah sebagai fitnah bagi orang-orang awam.
 13. 2 Mengetahui tanda-tanda wali Allah @ Al-Imam al-Hafizh Abu Nu’aim al- Ashfihani berkata: “Sesungguhnya para wali Allah itu memilii sifat-sifat yang jelas dan tanda-tanda yang terang”. Hilyah al-Auliya’ wa Thabaqat al-Ashfiya’, juz 1 hal. 5.
 14. 1 Disukai dan ditaati oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang shaleh.
 15. Rasulullah saw: “Sesungguhnya ada hamba- hamba Allah, sekelompok manusia, bukan nabi dan bukan syuhada’, tetapi derajat mereka di akhirat menjadi perhatian para nabi dan syuhada’”. Seorang laki-laki bertanya: “Siapa mereka dan apa amal mereka?”
 16. 2 Dapat membawa orang lain untuk mengingat Allah secara sempurna dan menjadi lebih baik.
 17. Rasulullah saw ditanya: “Siapakah wali Allah itu?” Beliau menjawab: “Wali Allah adalah orang-orang, yang apabila orang lain melihat mereka, maka akan ingat kepada Allah SWT.”
 18. Rasulullah saw telah menunjukkan sifat wali Allah, “Orang-orang apabila dilihat, maka orang yang melihat akan mengingat Allah SWT.” Maksudnya, apabila seorag Mukmin melihat wali Allah, maka orang tersebut akan mengagungkan Allah dan mengingat dosa-dosanya.
 19. 3 Pakaian dan makanannya sangat sederhana, tetapi doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah SWT
 20. Seorang laki-laki berkata kepada al-Junaid al- Baghdadi, “Orang yang ma’rifat kepada Allah akan mencapai maqam tidak bergerak (tidak melaksanakan kewajiban) untk mendekatkan diri kepada Allah.” Al-Junaid menjawab: “Mencuri dan berzina masih lebih baik dari pada berkata seperti ini.”
 21. Al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi berkata: “Kebatinan lebih berbahaya bagi umat Islam daripada golongan Yahudi, Nasrani dan Majusi, lebih berbahaya daripada ateisme dan seluruh golongan kafir lainnya, bahkan lebih berbahaya daripada Dajjal di akhir zaman.”
 22. Imam al-Ghazali dan Imam Ibnu al-Jauzi: “Aliran kebatinan itu, luarnya syiah (rafidhah), sedangkan isinya adalah kekafiran.”
 23. Imam al-Zabidi dalam Syarh Ihya’ dan KH. Hasyim Asy’ari, “Kebatinan itu adalah kekufuran, kezindiqan dan kesesatan.”
Advertisement