Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
12CB ÔN TẬP CHƯƠNG V:SÓNG ÁNH SÁNG
1.Chiếu một chùm tia sáng trắng,song song,hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một
...
1/Trong TN Young,vân tối thứ nhất xuất hiện trên màn tại các vị trí cách vân trung tâm là
i/4
2/Hiện tượng tán sắc ánh sán...
28.Câu nào sai khi nói về máy quang phổ lăng kính?
A.Có cấu tạo gồm ống chuẩn trực,hệ tán sắc và buồng tối
B.Là dụng cụ để...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

12cb on tap-chu-ong-v.thuvienvatly.com.68a5f.28713

127 views

Published on

kjhkhjk

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12cb on tap-chu-ong-v.thuvienvatly.com.68a5f.28713

  1. 1. 12CB ÔN TẬP CHƯƠNG V:SÓNG ÁNH SÁNG 1.Chiếu một chùm tia sáng trắng,song song,hẹp coi như một tia sáng vào mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A =60 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc A.Biết chiết suất của LK đối với tia đỏ là 1,64;với tia tím là 1,68.Chùm tia ló khỏi LK chiếu vào một màn ảnh đặt song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A một đoạn 2m. a/Góc hợp bởi giữa tia sáng màu tím và tia sáng màu đỏ khi ra khỏi LK là: A.0,240 B. 0,480 C. 0,520 D. 0,360 b/bề rộng dải quang phổ thu được trên màn là?A.8,3cm B.0,48cm C.0,48mm D.8,38mm 2.Trong TN Young về GTAS.Vân sáng bậc 5 xuất hiện trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ás từ hai khe đến vị trí bằng?A. 2 λ B. 5 2 λ C.5λ D.4,5 λ 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young,gọi i là khoảng vân giao thoa,khoảng cách từ vân tối thứ 8 đến vân sáng bậc 3 ở cùng bên với vân trung tâm là:A.10,5i B.5i C.11i D.4,5i 4.Trong TN về GTAS với hai khe Young cách nhau 2mm,cách màn 1,25m.Trên màn khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 2,25mm.Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: A.0,4μm B. 0,36μm C. 0,6μm D. 0,74μm 5.Trong TN Young về GTAS,khoảng cách từ vân sáng bậc ba đến vân tối thứ tư ở cùng bên vân trung tâm đo được là b.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 trên màn là?A.10b B.20b C. 5b D. 50b 6.Thí nghiệm khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm;hai khe cách nhau 2mm,cách màn 1m.Vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn tại các vị trí: A.0,45mm B. ± 0,45mm C. ±4,5mm D. 0,45mm và -0,75mm 7. Thí nghiệm khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42μm;hai khe cách nhau 3mm,cách màn 2,5m.Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này đến vân tối thứ 5 bên kia vân trung tâm là: A.2,8mm B.2,625mm C.2,975mm D.0,525mm 8.Hai khe Young cách nhau 2,5mm,cách màn 2m.Chiếu sáng hai khe bằng nguồn đơn sắc có bước sóng 500nm.Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,6mm ta có : A.Vân sáng bậc 6 B. Vân sáng bậc 7 C. Vân tối thứ 6 D. Vân tối thứ 7 9.Trog tnghiệm GTAS với 2khe Yâng cách nhau 2mm,cách màn 1m được chiếu sáng bởi nguông đơn sắc có bước sóng λ= 0,64 μm.Độ rộng vùng giao thoa trên màn đo được là 6,8mm.Khi đó trong vùng giao thoa ta quan sát được: A.21 vân sáng và 22 vân tối B.21 vân sáng và 20 vân tối C.23vân sáng và 22 vân tối D.10 vân sáng và 11 vân tối 10.Thực hiện thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng vân đo được là 0,6mm.Thay nguồn λ1 bằng một nguồn đơn sắc khác có bước sóng λ2=0,72 μm thì khoảng vân đo được là mm.Giá trị của λ1 là: A.0,55μm B. 0,38μm C. 0,48μm D. 0,75μm 11. Trong TN về GTAS với hai khe Young cách nhau 0,5mm,cách màn 2m.Ánh sáng đơn sắc làm TN có bước sóng 0,5 μm.Khoảng vân i có giá trị? A.1mm B.1,5mm C.4mm D.2mm 12.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young,hai khe cách nhau 2mm,hai khe cách màn 1m,ánh sáng đơn sắc làm TN có bước sóng 700nm.Xét điểm M ở bên phải vân trung tâm và cách vân trung tâm 4,7mm,điểm N ở bên trái vân trung tâm và cách vân trung tâm và cách vân trung tâm 1,75mm.Trong khoảng giữa M và N có bao nhiêu vân sáng?A.19 VS B.18VS C.8VS D.6VS *∗*Chọn câu sai và sửa lại cho đúng
  2. 2. 1/Trong TN Young,vân tối thứ nhất xuất hiện trên màn tại các vị trí cách vân trung tâm là i/4 2/Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng 3/Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì bước sóng không thay đổi 4/Ống chuẩn trực của máy quang phổ lăng kính gồm một thấu kính hội tụ và một lăng kính đặt gần nhau 5/Buồng tối của máy quang phổ có tác dụng hội tụ các chùm sáng đơn sắc song2 sau khi ra khỏi hệ tán sắc thành các vạch màu trong dải quang phổ 6/Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay điện đều cho quang phổ liên tục 8/Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của tia X và lớn hơn tần số của tia hồng ngoại 7/Tác dụng nổi bật nhất của tia X là tác dụng nhiệt 9/Tia hồng ngoại,tia tử ngoại,tia X đều có thể phát ra từ Mặt Trời 10/Các vật được nung nóng đến 5000 C là nguồn phát tia hồng ngoại và tia tử ngoại 12/Khả năng đâm xuyên của tia X được ứng dụng trong y học để chụp X quang và chữa bệnh ung thư nông A) IV, II, III; B) IV, III, II C) II, III, IV; D) I, III, IV. 22. Cho c¸c chïm ¸nh s¸ng sau: Tr¾ng, ®á, vµng, tÝm. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. ¸nh s¸ng tr¾ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh. B. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng vµo m¸y quang phæ sÏ thu ®îc quang phæ liªn tôc. C Mçi chïm ¸nh s¸ng trªn ®Òu cã mét bíc sãng x¸c ®Þnh. D. ¸nh s¸ng tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y l¨ng kÝnh nhiÒu nhÊt nªn chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi nã lín nhÊt. 23. §Ó hai sãng ánh sáng cïng tÇn sè truyÒn theo mét chiÒu giao thoa ®îc víi nhau, th× chóng ph¶i cã ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y?A. Cïng biªn ®é vµ cïng pha. B. Cïng biªn ®é vµ ngîc pha. C. Cïng biªn ®é vµ hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian. D. HiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian 24. Tõ hiÖn tîng t¸n s¾c vµ giao thoa ¸nh s¸ng, kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ chiÕt suÊt cña mét m«i trêng? A. ChiÕt suÊt cña m«i trêng nh nhau ®èi víi mäi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. B. ChiÕt suÊt cña m«i trêng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã bíc sãng dµi. C. ChiÕt suÊt cña m«i trêng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã bíc sãng ng¾n D. ChiÕt suÊt cña m«i trêng nhá khi m«i trêng cã nhiÒu ¸nh s¸ng truyÒn qua. 25. Chän c©u ®óng. Quag phæ liªn tôc : A. cña mét vËt phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vËt. B. phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng C.kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt. D. phô thuéc c¶ nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt. 26.Quang phæ liªn tôc ph¸t ra bëi hai vËt cã b¶n chÊt kh¸c nhau th× A. Hoµn toµn kh¸c nhau ë mäi nhiÖt ®é. B. Hoµn toµn gièng nhau ë mäi nhiÖt ®é. C. Gièng nhau nÕu mçi vËt cã mét nhiÖt ®é thÝch hîp. D. Gièng nhau nÕu hai vËt cã nhiÖt ®é b»ng nhau 27.Quang phổ vạch phát xạ thu được khi chất phát sáng ở trạng thái: A.lỏng bị nén mạnh. B.khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp C.rắn lỏng khí nóng sáng ở áp sất cao D. khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao
  3. 3. 28.Câu nào sai khi nói về máy quang phổ lăng kính? A.Có cấu tạo gồm ống chuẩn trực,hệ tán sắc và buồng tối B.Là dụng cụ để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau C.dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn phát ra D.dùng để tổng hợp các chùm sáng phức tạp khác nhau thành những chùm sáng đơn sắc 29.Ống chuẩn trực trong máy Qp lăng kính có tác dụng: A.tạo ra chùm sáng song song đơn sắc B.làm tán sắc chùm sáng chiếu tới C.tăng cường độ sáng của các chùm tia phức tạp D.Tạo ra chùm sáng song song 30.Trong Tn yang về GTAS,a= 2mm;D=1m.Sử dụng ás có bs λ thì khoảng vân đo được là 0,2mm.thay bức xạ trên bằng bức xạ λ’> λ thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của λ có một vân sáng của λ’.Giá trị của λ’ là: A. 0,52 μm B.0,58μm C. 0,48μm D. 0,6μm

×