programacion-por-horas

385 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

programacion-por-horas

 1. 1. PROGRAMACIÓN TEMPORIZADO POR HORAS E MÓDULOS DO CURSO: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE DATOS XERAIS DO CURSO 1. FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 2. DENOMINACIÓN DO CURSO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE 3. CÓDIGO: ADGG0208 NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 4. OBXECTIVO XERAL: Realizar as operacións de recepción e apoio á xestión administrativa derivada das relacións co público ou cliente, interno ou externo, con calidade de servizo, dentro do seu ámbito de actuación e responsabilidade, utilizando os medios informáticos e telemáticos, e en caso necesario, unha lingua estranxeira, e aplicando os procedementos internos e a normativa vixente. 5. REQUISITOS DO PROFESORADO 5.1. Para o Módulo Formativo “TÉCNICAS DE RECEPCIÓN E COMUNICACIÓN” Nivel académico:  Licenciado en Administración e Dirección de Empresas  Licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras  Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración  Licenciado en Economía  Licenciado en Dereito; Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas.  Diplomado en Ciencias Empresariais  Diplomado en Biblioteconomía e Documentación  Diplomado en Xestión e Administración Pública  Técnico Superior en Administración e Finanzas  Técnico Superior en Secretariado Experiencia profesional: 2 anos se se conta coa titulación e 3 anos se non. Nivel pedagóxico: preferiblemente experiencia docente ou formación metodolóxica. 5.2. Para o Módulo Formativo “OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS COMERCIAIS” Nivel académico:  Licenciado en Administración e Dirección de Empresas  Licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras
 2. 2.  Licenciado en Economía  Licenciado en Dereito  Licenciado en Investigación e Técnicas de Mercado  Licenciado en Publicade e Relacións Públicas.  Diplomado en Biblioteconomía e Documentación  Diplomado en Ciencias Empresariais  Diplomado en Xestión e Administración Pública.  Técnico Superior en Administración e Finanzas  Técnico Superior en Secretariado  Técnico Superior en Comercio Internacional  Técnico Superior en Xestión Comercial e Mercadotecnia  Técnica Superior en Xestión do transporte  Técnico Superior en Servizos ao Consumidor Experiencia profesional: 2 anos se se conta coa titulación e 3 anos se non Nivel pedagóxico: preferiblemente experiencia docente ou formación metodolóxica. 5.3. Para o Módulo Formativo “GRABACIÓN DE DATOS” Nivel académico:  Ingeniero  Licenciado  Ingeniero Técnico  Diplomado  Técnico Superior  Certificado de Profesionalidade da mesma familia profesional ou informática. Experiencia profesional: 1 ano se se conta coa titulación e 2 anos se non. Nivel pedagóxico: preferiblemente experiencia docente ou formación metodolóxica. 5.4. Para o Módulo Formativo “XESTIÓN DE ARQUIVOS” Nivel académico:  Licenciado en Administración e Dirección de Empresas  Licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras  Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración  Licenciado en Economía; Licenciado en Dereito.  Diplomado en Biblioteconomía e Documentación  Diplomado en Ciencias Empresariais  Diplomado en Xestión e Administración Pública  Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos  Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas  Técnico Superior en Administración e Finanzas  Técnico Superior en Secretariado  Certificado de Profesionalidade da mesma familia profesional ou informática.
 3. 3. Experiencia profesional: Se se conta coa titulación 1 ano e 3 se non se conta. Nivel pedagóxico: preferiblemente experiencia docente ou formación metodolóxica. 5.5. Para o Módulo Formativo “LINGUA EXTRANXEIRA PROFESIONAL PARA A XESTIÓN ADMINISTRATIVA NA RELACIÓN CO CLIENTE” Nivel académico: Profesorado español:  Licenciado en: Filoloxía da Lingua Estranxeira correspondente.  Licenciado en Tradución ou Interpretación da área lingüística.  Calquera Titulación Superior con Certificado de aptitude nos Idiomas correspondentes da Escola Oficial de Idiomas.  Calquera Titulación Universitaria Superior cursando un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura do idioma correspondente xunto cos estudos citados e/ou algún dos diplomas que así o certifiquen. Nivel A2. Profesorado estranxeiro:  Mínimo titulación universitaria, recoñecida, do seu país de orixe, e/ou capacitación profesional equivalente na actividade relacionada co curso. Experiencia profesional: 2 anos. Nivel pedagóxico: preferiblemente experiencia docente ou formación metodolóxica 5.6. Para o Módulo Formativo “OFIMÁTICA” Nivel académico:  Licenciado  Enxeñeiro  Diplomado  Enxeñeiro Técnico  Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos  Certificado de Profesionalidade da mesma familia profesional ou informática. Experiencia profesional: 2 anos se se conta coa titulación, 3 anos se non. Nivel académico: preferiblemente experiencia docente ou formación metodolóxica 6. REQUISITOS DE ACCESO DO ALUMNADO 6.1. NIVEL ACADÉMICO OU DE COÑECEMENTOS XERAIS  Para o MF0975_2, MF0973_1 e MF0978_2 (MÓDULOS 1, 3 E 4) • Comunicación en lingua castellana. • Competencia dixital.  Para o MF0976_2 (MÓDULO 2) • Comunicación en lengua castellana. • Competencia matemática
 4. 4. • Competencia digital.  Para o MF0985_2 (MÓDULO 5) • Comunicación en lengua castellana. • Comunicación en lengua extranjera- Nivel A2.Nivel Usuario basico según o Marco Común Europeo de Referencia. • Competencia digital.  Para o MF MF0233_2 (MÓDULO 6) • Comunicación en lengua castellana. • Competencia matemática • Competencia digital. • Competencia tecnolóxica. 6.2. NIVEL PROFESIONAL OU TÉCNICO Non se requiren coñecementos específicos. 6.3. CONDICIÓNS FÍSICAS Non se require ningunha en especial, salvo aquelas que impidan o normal desenvolvemento da actividade obxecto do curso. 7. NÚMERO DE ALUMNOS/AS Máximo 15 8. RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS FORMATIVOS E UNIDADES FORMATIVAS A) MÓDULO FORMATIVO 1: TÉCNICAS DE RECEPCIÓN E COMUNICACIÓN. (90 horas) Código: MF0975_2 B) MÓDULO FORMATIVO 2: OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS COMERCIAIS (160 horas) Código: MF0976_2 Consta das seguintes UNIDADES FORMATIVAS:  Atención ó cliente no proceso comercial (40 horas)  Xestión administrativa do proceso comercial (80 horas)  Aplicacións informáticas de xestión comercial (40 horas). C) MÓDULO FORMATIVO 3: GRABACIÓN DE DATOS (90 HORAS) Código: MF0973_1 D) MÓDULO FORMATIVO 4: XESTIÓN DE ARQUIVOS (60 HORAS) Código: MF0978_2 E) MÓDULO FORMATIVO 5: LINGUA EXTRANXEIRA PROFESIONAL PARA A XESTIÓN ADMINISTRATIVA NA RELACIÓN CO CLIENTE (90 HORAS)
 5. 5. Código: MF0977_2 F) MODULO FORMATIVO 6: OFIMÁTICA (190 HORAS) Código: MF0233_2 Consta das seguintes UNIDADES FORMATIVAS:  Sistemas operativos, busca de información: Internet/Intranet e correo electrónico (30 horas)  Aplicacións Informáticas de Tratamento de Textos (30 horas)  Aplicacións Informáticas de Follas de Cálculo (50 horas)  Aplicacións Informáticas de Bases de Datos relacionais (50 horas)  Aplicacións Informáticas para Presentacións Gráficas de Información (30 horas) G) Módulo de prácticas profesionais non laborais de ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE (120 horas) Código: MP0075 9. CONTIDOS DOS MÓDULOS FORMATIVOS A) MÓDULO FORMATIVO 1  Denominación: TÉCNICAS DE RECEPCIÓN E COMUNICACIÓN  Código: MF0975_2  Nivel de cualificación profesional: 2  Asociado á Unidade de Competencia: UC0975_2 Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas  Duración: 90 horas  Contidos: 1. Procesos de comunicación nas organizacións e Administración Pública.1. - Tipoloxía das organizacións por: - o Sector de actividade. o Tamaño. o Forma xurídica de constitución e outras. - Identificación da estrutura organizativa empresarial: - o Horizontal. o Vertical. o Transversal. - Identificación da estrutura funcional da organización: - o Estrutura departamental. o A organigrama da empresa: a súa elaboración. - Fluxos de comunicación: elaboración de diagramas de fluxos e información - gráfica. - Canles de comunicación: tipos e características.- - A Administración Pública: a súa estrutura organizativa e funcional.- - Técnicas de traballo en grupo:-
 6. 6. o Relacións xerárquicas. o Relacións funcionais. - Estructuración e aplicación práctica dos diferentes manuais de - procedemento e imaxe corporativa. - Normativa vixente en materia de:- o Seguridade, rexistro e confidencialidade da información e a comunicación. o Protección de datos, e servizos de información e comercio electrónico. 2. Comunicación interpersoal en organizacións e Administracións Públicas. - A comunicación oral: Normas de información e atención, internas e - externas. - Técnicas de comunicación oral:- o Habilidades sociais. o Protocolo. - A comunicación non verbal.- - A imaxe persoal nos procesos de comunicación: - o Actitudes. o Usos. o Costumes. - Criterios de calidade no servizo de atención ao cliente ou interlocutor:- o Empatía. o Principios básicos da asertividad. 3. Recepción de visitas en organizacións e Administracións Públicas. - Organización e mantemento da contorna física do espazo de acollida: - Aspecto e disposición de materiais auxiliares e equipos. - Control de entrada e saída de visitas, e os seus rexistros.- - Funcións das relacións públicas na organización.- - Proceso de comunicación na recepción: - o Acollida. o Identificación. o Xestión. o Despedida. - Aplicación de técnicas de conduta e relacionales específicas aos - visitantes: o Escucha activa, empatía e outras. o Aplicación de técnicas correctivas. - Formulación e xestión de incidencias básicas.- - Normativa vixente en materia de rexistro.- 4. Comunicación telefónica en organizacións e Administracións Públicas. - Medios, equipos e usos da telefonía: tipos máis habituais nas - comunicacións orais. - Manexo de centrais telefónicas.- o A comunicación nas redes - intranet e Internet. - Modelos de comunicación telefónica: barreiras e dificultades na transmisión - da información. - A comunicación comercial básica na comunicación telefónica.- - A expresión verbal e non verbal na comunicación telefónica: -
 7. 7. o Recepción. o Identificación. o Xustificación de ausencias. o Peticións, solicitudes e inscricións. - Destrezas na recepción e realización de chamadas. - - Normativa vixente en materia de seguridade, rexistro e confidencialidade de - chamadas telefónicas. 5. Elaboración e transmisión de comunicacións escritas, privadas e oficiais. - Formatos tipo de impresos e documentos na empresa, institucións e - Administracións Públicas: Tipoloxía e características dos documentos. - Normas de comunicación e expresión escrita na elaboración de documentos - e informes, internos e externos: o Normas ortográficas, sintácticas e de léxico socioprofesionales. o Uso de abreviaturas comerciais e oficiais. - Técnicas de comunicación escrita: - o Identificación de documentos. o Mensaxes por correo electrónico ou correo postal. - Cartas comerciais.- - Soportes para a elaboración e transmisión de información segundo:- o Canles de comunicación. o Obxectivos. - Elaboración de documentos de información, e comunicación, privados e - oficiais: o Formatos. o Criterios de realización. o Verificación. o Control de erros. - Utilización de medios e equipos ofimáticos e telemáticos: con axilidade - e destreza para a elaboración e transmisión da información e documentación. - Aplicación práctica dos manuais de comunicación corporativa nas - comunicacións escritas. 6. Rexistro e distribución da información e documentación convencional ou electrónica. - Organización da información e documentación: - o Obxectivos. o Finalidade. o Técnicas a aplicar. - Correspondencia e paquetería: - o Tipoloxía. o Tratamento. o Verificación de datos. o Subsanación de erros. o Accesos. o Consulta.
 8. 8. o Conservación. - Recepción da información e paquetería: - o Ferramentas: servizo de correos, mensaxería, circulación interna, correo electrónico, fax, foros, chats, áreas de FAQ ou ferramentas similares. o Revisión periódica destas comunicacións. o Distribución por canles adecuadas. - Procedementos de rexistro de entrada e saída de correspondencia e - paquetería: cotejo, xestión e compulsas. - Actuación básica nas Administracións Públicas: - o Nocións básicas do Procedemento Administrativo Común. o Procedemento básico do Rexistro Público. - Coñecemento e difusión dos manuais de procedemento e imaxe.- - Aplicación da normativa vixente de procedementos de seguridade, rexistro e - confidencialidade da información e documentación convencional ou electrónica. B) MÓDULO FORMATIVO 2  Denominación: OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS COMERCIAIS  Código: MF0976_2  Nivel de cualificación profesional: 2  Asociado á Unidade de Competencia: UC0976_2 Realizar as xestións administrativas do proceso comercial  Duración: 160 horas UNIDADE FORMATIVA 1  Denominación: ATENCIÓN Ao CLIENTE NO PROCESO COMERCIAL  Código: UF0349  Duración: 40 horas  Contidos: 1. Atención ao cliente nas operacións de compravenda. - O departamento comercial: - o Funcións básicas. o Identificación de necesidades e gustos do cliente: clasificación do cliente. - Procedemento de comunicación comercial: - o Elementos de comunicación institucional. o Fases do procedemento. o Soportes da comunicación. o Tratamento cara ao cliente: léxico correcto, formulación adecuada de preguntas/respostas e outras técnicas. - Identificación do perfil psicolóxico dos distintos clientes: - o Aplicación de condicións de venda.
 9. 9. o Transmisión de información comercial relevante segundo o tipo de cliente. o Motivación. - Relación co cliente a través de distintas canles: - o Características. o Vantaxes e inconvenientes. o Internet como canle de comunicación. - Criterios de calidade na atención ao cliente: satisfacción do cliente. - - Aplicación da confidencialidade na atención ao cliente. 2. Comunicación de información comercial nos procesos de compravenda. - O proceso de compravenda como comunicación: - o Aspectos básicos: Identificación da comunicación na venda. o Técnicas e medios de comunicación da compra e a venda. o Argumentación comercial. o Tratamento de obxeccións. o Comunicación da información sobre os produtos: - A venda telefónica.- o A venda por catálogo. o Televenta. o Internet e outras formas. 3. Adaptación da comunicación comercial ao Telemarketing. - Aspectos básicos do - Telemarketing: o Conceptos: Mercadotecnia, Telemarketing, teleoperador, sectores empresariais do mercado e outros. - A operativa xeral do teleoperador: - o Conectar co cliente. o Motivación do teleoperador cara á comunicación. o Afianzar actitudes positivas do teleoperador. - Técnicas de venda:- o Principais técnicas de venda comercial. o Os guións: planificar a súa existencia. o A entrevista: necesidades dos clientes e o correcto uso dos produtos.. o Elementos para o éxito das distintas técnicas de venda. - Peche da venda:- o Obxeccións dos clientes: principais causas e actitudes. o Minimizar as hostilidades dos clientes. o Tipoloxía de peches de venda 4. Tramitación nos servizos de postventa. - Seguimento comercial: concepto.- - Fidelización da clientela:- o Instrumentos de fidelización: bonificacións, cartóns de puntos ou de club, cupóns desconto e outros. o Finalidade.
 10. 10. - Identificación de queixas e reclamacións. - o Concepto. o Características. o Tipoloxía: presenciais e non presenciais. - Procedemento de reclamacións e queixas:- o Recepción. o Formulación documental. o Resolución de dúbidas. - Valoración dos parámetros de calidade do servizo e a súa importancia ou - consecuencias da súa non existencia. - Aplicación da confidencialidade á atención prestada nos servizos de - postventa. UNIDADE FORMATIVA 2  Denominación: XESTIÓN ADMINISTRATIVA DO PROCESO COMERCIAL  Código: UF0350  Duración: 80 horas  Contidos: 1. Tramitación administrativa do procedemento de operacións de compra- venda convencional. - Selección de provedores: Criterios de selección. - - Xestión administrativa do seguimento de clientes: - o Procedementos e fases postventa. o Instrumentos, produtos ou servizos que o requiren. o Trámites. o Valoración. - Identificación de documentos básicos:- o Orzamento. o Proposta de pedido. o Pedido. o Albarán. o Notas de entrega. o Facturas. o Carta-porte e outros. - Confección e cumplimentación de documentación administrativa en - operacións de compravenda. - Identificación e cálculo comercial nas operacións de compra e venda: - o IVE. o Prezo de custo e de venda. o Portes. o Embalaxes e envases.
 11. 11. o Corretajes. o Desconto comercial e outros. - Cotejo dos datos dos documentos formalizados con: os precedentes, os - datos proporcionados por clientes-provedores. - Tramitación e xestión das incidencias detectadas no procedemento - administrativo de compra-venda: o Reclamación e/ou provisión da documentación non recibida ou remitida a provedores ou clientes. o Transmisión de incidencias a departamentos correspondentes. o Resolución de incidencias en función das competencias. - Aplicación da normativa vixente en materia de actualización, seguridade e - confidencialidade. 2. Aplicación da normativa mercantil e fiscal vixente nas operacións de compravenda. - Lexislación mercantil básica: - o Conceptos básicos. • Código de Comercio: aspectos básicos. - Lexislación fiscal básica:- - Lexislación sobre IVE: - o Concepto. o Réximes de IVE: xeneral, recarga de equivalencia, operacións básicas intracomunitarias. o Tipos impositivos. o Cumplimentación dos modelos de liquidación de IVE. - Conceptos básicos de Lexislación mercantil e fiscal da Unión Europea: - Directivas Comunitarias e operacións intracomunitarias. 3. Xestión de stocks e inventarios. - Conceptos básicos: existencias, materias primas, embalaxe, envasado e – etiquetaxe - Almacenamento: sistemas de almacenaxe, localización de existencias, análises - da rotación. - Procedemento administrativo da xestión de almacén: - o Recepción e entrega de documentación e mercadoría: anomalías, deterioracións, devolucións. o Rexistro de entradas e saídas. o Elaboración e interpretación de inventarios. o Control e organización do almacenamento de produtos: cotejo de produtos inventariados e rexistrados, desviacións, perdas e obsolescencia dos produtos almacenados o Distribución de mercadoría e documentación correspondente. - Sistemas de xestión de existencias convencionais: características e - aplicación práctica. - Control de calidade na xestión de almacén:- - Os distintos sistemas de control de calidade: aspectos básicos.- o Manuais de procedemento da organización.
 12. 12. o Normativa vixente en materia de control e seguridade da mercadoría e a súa documentación. UNIDADE FORMATIVA 3  Denominación: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DA XESTIÓN COMERCIAL  Código: UF0351  Duración: 40 horas  Contidos: 1. Utilización de aplicacións de xestión en relación con clientes-provedores 1. (CRM): - Actualización de ficheiros de información de:- o Clientes. o Provedores. o Produtos e servizos. o Axentes de venda e distribución. o Empresas da competencia. o Parámetros comerciais: descontos, tipos impositivos e outros. - Tramitación administrativa da información de clientes-provedores: - o Recepción da información-documentación. o Organización. o Dixitalización da documentación para o seu rexistro. o Rexistro. o Transmisión. o Procuras. 2. Utilización de aplicacións de xestión de almacén. - Xerar os arquivos de información de:- o Existencias. o Materias primas. o Envases o Embalaxes e outros. - Sistemas de xestión informática de almacéns. – 3. Utilización de aplicacións informáticas de xestión da facturación: - Xeración de: - o Orzamentos. o Pedidos. o Albaranes. o Facturas e outros. - Realización de ligazóns con outras aplicacións informáticas de: - o Contabilidade.
 13. 13. o Xestión de datos ou outras. 4. Utilización de ferramentas de aplicacións de xestión da postventa para: - Xestionar a información obtida na postventa:- o Organización. o Rexistro. o Arquivo. - Realizar accións de fidelización. - - Xestión de queixas e reclamacións: - o Rexistro. o Arquivo - Obtención mediante aplicacións de xestión de: - o Informes relacionados. o Formularios. o Estatística. o Cadros de datos. - Aplicación de sistemas de salvagarda e protección da información:- o Consecuencias da súa non aplicación. o Copias de seguridade. MÓDULO FORMATIVO 3  Denominación: GRAVACIÓN DE DATOS  Código: MF0973_1  Nivel de cualificación profesional: 1  Asociado á Unidade de Competencia: UC0973_1 Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia  Duración: 90 horas  Contidos 1. Organización e mantemento do posto de traballo e os terminais informáticos no proceso de gravación de datos. - Planificar no proceso de gravación de datos:- o Os espazos de traballo. o As ferramentas a usar no proceso. o As actividades a realizar. o Os obxectivos a cumprir. - Organización do tempo de actividade, a área de traballo e documentos a - gravar: técnicas de optimización, recursos e criterios de organización. - Programación da actividade de gravación de datos.- - Mantemento e reposición de terminais informáticos e recursos ou - materiais. - Postura corporal ante o terminal informático: - o Prevención de vicios posturales e tensións. o Posición dos brazos, bonecas e mans.
 14. 14. - Mitigación dos riscos laborais derivados da gravación de datos: - adaptación ergonómica das ferramentas e espazos de traballo. - Normativa vixente en materia de seguridade, saúde e hixiene postural.- 2. A actuación persoal e profesional na contorna de traballo da actividade de gravación de datos - Organización do traballo na actividade de gravación de datos en terminais - informáticos: o Funcións e instrucións, obxectivos, formas. o Pautas de actuación, actitude e autonomía persoal e no grupo. - Aplicación do concepto de traballo no equipo dentro da actividade de - gravación de datos en terminais informáticos: o espírito de equipo e a sinerxía. - Identificación de parámetros de actuación profesional na actividade de - gravación de datos: o Indicadores de calidade da organización. o Integración de hábitos profesionais. o Procedementos de traballo sometidos a normas de seguridade e saúde laboral. o Coordinación. o A orientación a resultados. o Necesidade de melloras e outros. - Caracterización da profesionalidade: ética persoal e profesional na - contorna de traballo. 3. Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados estendidos de terminais informáticos. - Funcionamento do teclado estendido dun terminal informático: - o Posta en marcha e configuración. o Composición e estrutura do teclado estendido. o Teclas auxiliares, de funcións e de movemento do cursor. o Combinación de teclas na edición de textos. - Técnica mecanográfica: - o Simultaneidade escritura-lectura. o Colocación dos dedos, mans e bonecas. o Filas superior, inferior e dominante. o Posición corporal ante o terminal. - Desenvolvemento de destrezas nun teclado estendido de velocidade e precisión. - - Trascripción de textos complexos, táboas de datos, envorcados de voz, - gravacións e outros. - Aplicación de normas de hixiene postural e ergonómica ante o teclado dun - terminal informático. 4. Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de terminais informáticos. - Funcionamento do teclado numérico dun terminal informático: - o Posta en marcha e configuración.
 15. 15. o Composición e estrutura. o Teclas de funcións e de movemento do cursor. o Combinación de teclas na edición de datos numéricos. - Técnica mecanográfica: - o Simultaneidade escritura-lectura. o Colocación dos dedos, mans e bonecas. o Posición corporal ante o terminal. - Desenvolvemento de destrezas nun teclado numérico de velocidade e precisión.- - Trascripción de táboas complexas de datos e datos numéricos en xeral.- 5. Utilización de técnicas de corrección e aseguramiento de resultados. - Proceso de corrección de erros:- o Verificación de datos. o Localización de erros e a súa corrección con ferramentas adecuadas. - Aplicación no proceso de corrección de: - o Regras gramaticales, ortográficas e mecanográficas. o Técnicas e normas gramaticales, e construción de oracións. o Signos de puntuación. División de palabras. - Coñecemento do tipo de siglas e abreviaturas. Utilización de maiúsculas. - - Rexistro da documentación a gravar en medios adecuados.- - Motivación á calidade: formas de asegurar e organizar a mellora da - calidade. - Aseguramiento da confidencialidade da información e consecución de - obxectivos. D) MÓDULO FORMATIVO 4  Denominación: XESTIÓN DE ARQUIVOS  Código: MF0978_2  Nivel de cualificación profesional: 2  Asociado á Unidade de Competencia:  UC0978_2 Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático  Duración: 60 horas  Contidos: 1. Xestión de arquivos, públicos e privados. - Aplicación de técnicas de arquivo documental: - o Sistemas de clasificación e ordenación. o Finalidade e obxectivos. o Índices de arquivo: actualización. o Aplicación de manuais de axuda. o Melloras ante detección de problemas de organización. - Procedemento de rexistro e posterior arquivo: - o Identificación de soportes, mobiliario, útiles, elementos de arquivo e colectores. o Reprodución e cotejo da información de arquivo documental a dixital.
 16. 16. - Procedementos de acceso, procura, consulta, recuperación, actualización, - conservación e custodia da información arquivada. - Funcións e características dos sistemas operativos e de arquivo: - o Configuración de obxectos en sistemas operativos. Forma de operar. o Creación/nomeamento, copia e eliminación de arquivos, cartafol, subcarpetas e outras. - Técnicas de protección de accesos públicos e privados, en arquivos - convencionais e informáticos: o Niveis de protección: determinación. o Disposición de contrasinais e atributos de acceso. o Autorizacións de acceso ou consulta, detección de erros no procedemento. - Aplicación de procedementos de seguridade e confidencialidade da información: - o Normativa vixente de protección de datos e conservación de documentación. o Copias de seguridade. 2. Optimización básica dun sistema de arquivo electrónico. - Equipos informáticos: posta en marcha, mantemento operativo e revisión - periódica que eviten anomalías de funcionamento. o Elementos de hardware: Unidade Central de Proceso e Almacenamento, equipos periféricos, compoñentes físicos de redes locais, supervisión de conexións. o Elementos de software: instalación e desinstalación, programas, aplicacións actualizadas e asistentes. o Equipos de reprodución. - Optimización de sistemas operativos monousuario, multiusuario, e en rede:- o Funcións e comandos básicos. o Ferramentas básicas do sistema operativo. - Sistemas operativos en redes locais: configuración básica dun sistema de - rede, actualización e accións para compartir recursos. - Aplicación de medidas de seguridade e confidencialidade do sistema operativo: - programas de protección (antivirus, firewire, antispam, outros). - Medidas conservación e integridade da información contida nos - arquivos. E salvagarda dos dereitos de autor. - Normas vixentes en materia de protección de datos e confidencialidade - electrónica. 3. Xestión básica de información en sistemas xestores de bases de datos. - Bases de datos:- o Tipos e características. o Estrutura. o Funcións. o Asistentes. o Organización. - Mantemento de información en aplicacións de bases de datos: introdución, - ordenación, asistentes para formularios de introdución de información e actualización de datos. - Procuras de información en aplicacións de bases de datos: -
 17. 17. o Filtros. o Consultas. o Asistentes para consultas e outras prestacións. - Presentación de información en aplicacións de bases de datos:- o Informes. o Asistentes para informes. - Interrelaciones con outras aplicacións.- - Aplicación de normas vixentes de seguridade e confidencialidade no manexo - de datos. E) MÓDULO FORMATIVO 5  Denominación: LINGUA ESTRANXEIRA PROFESIONAL PARA A XESTIÓN ADMINISTRATIVA NA RELACIÓN CO CLIENTE  Código: MF0977_2  Nivel de cualificación profesional: 2  Asociado á Unidade de Competencia: UC0977_2 Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente limiar B1 (equivalente a intermedio) nas actividades de xestión administrativa en relación co cliente  Duración: 90 horas  Contidos 1. Utilización básica dunha lingua estranxeira na recepción e relación co cliente. - Coñecementos básicos de sintaxes, morfoloxía, fonética, expresións, - estruturas lingüísticas, vocabulario e léxico: o Conceptos básicos da lingua estranxeira. o Coñecementos relacionados con saúdos, presentacións, despedidas, tratamentos de cortesía habituais, comunicación telefónica, descrición e os seus consecuentes aspectos fonológicos da recepción e relación co cliente. - Identificación e análise das normas e hábitos básicos que rexen as - relacións humanas e socioprofesionales. - Convencións e pautas de cortesía, relacións e pautas profesionais, - horarios, festas locais e profesionais e adecuación á linguaxe non verbal. - Presentación de persoas, saúdos e identificación dos interlocutores.- - Recepción e transmisión de mensaxes en distintos soportes: - o Presencial. o Telefónico. o Telemático. - Identificación e resolución de peticións sinxelas de información ou doutra - índole. - Diferenciación de estilos comunicativos formais e informais na recepción - e relación co cliente. - Elaboración de material audiovisual ?promocional, dossier informativo ou - outros.
 18. 18. 2. Comunicación básica oral e escrita, nunha lingua estranxeira, na atención ao cliente e tratamento de queixas ou reclamacións. - Vocabulario, recursos, estruturas lingüísticas, léxico básico e os seus - consecuentes aspectos fonológicos relacionados coa atención ao cliente, e tratamento de queixas e reclamacións en distintos soportes: o Telefónica. o Presencial. o Telemática. - Técnicas a usar na atención ao cliente e, tratamento de queixas e - reclamacións: frases feitas, xiros, convencións, pautas de cortesía, relacións e pautas profesionais. - Intercambio de información oral ou telefónica na recepción e atención de - visitas na organización: o Estructuración do discurso. o Formulación de preguntas e respostas. o Actitudes básicas. - Presentación de produtos/servizos: características de produtos/servizos, - medidas, cantidades, servizos engadidos, condicións de pago e servizos postventa entre outra - Argumentación en conversacións nunha lingua estranxeira de condicións - de venda ou compra, e logros de obxectivos socioprofesionales. - Interacción en situacións de interposición de queixas e reclamacións, e - aplicación de estratexias de verificación: o Solicitude de aclaracións ou repeticións. o Confirmación de significados ou reformulación dunha comunicación. - Planificación de axendas: concerto, adiamento, anulación de citas e - recompilación de información socioprofesional relacionada. - Cumplimentación de documentos relacionados coa atención ao cliente, e - tratamento de queixas e reclamacións, en todo tipo de soporte. 3. Elaboración nunha lingua estranxeira de documentación administrativa e comercial. - Recursos, vocabulario, estruturas lingüísticas e léxico básico:- o Aspectos fonológicos propios da xestión de pedidos, compra-venda e ? correspondencia comercial. o Soportes utilizados: fax, correo electrónico, carta ou outros análogos.? - Uso na comunicación escrita do ámbito administrativo e comercial de: - convencións e pautas de cortesía, relacións e pautas profesionais. o Estrutura e fórmulas habituais ?estilos formal e informal? na elaboración - de documentos do ámbito administrativo e comercial. - Interpretación de documentación e información relacionada co proceso - administrativo e comercial - Tradución de textos sinxelos.- - Cumplimentación de documentos rutineiros en distintos soportes: - o Correspondencia comercial. o Cartas de solicitude de información. - Condicións de compravenda, de petición de orzamentos e as súas respostas - de pedido: o Albaranes.
 19. 19. o Documentos de transporte. o Facturas. o Ofertas. o De envío de mercadoría e acuses de recibo. o Cartas relacionadas coa falta de pagamentos nas súas distintas fases ou outros de natureza análoga. - Elaboración de presentacións de carácter administrativo ou comercial en - lingua estranxeira a través de distintos soportes. F) MÓDULO FORMATIVO 6  Denominación: OFIMÁTICA  Código: MF0233_2  Nivel de cualificación profesional: 2  Asociado á Unidade de Competencia: UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.  Duración: 190 horas UNIDADE FORMATIVA 1  Denominación: SISTEMA OPERATIVO, PROCURA DA INFORMACIÓN: INTERNET/INTRANET E CORREO ELECTRÓNICO.  Código: UF0319  Duración: 30 horas  Contidos: 1. Introdución ao computador (hardware, software). - Hardware.- o Tipoloxía e clasificacións. o Arquitectura dun equipo informático básico. o Compoñentes: Unidade Central de Proceso (CPU), memoria central e tipos de memoria. o Periféricos: Dispositivos de entrada e saída, dispositivos de almacenamento e dispositivos multimedia. - Software.- o Definición e tipos de Software. o Sistemas operativos: Obxectivos, composición e operación. 2. Utilización básica dos sistemas operativos habituais. - Sistema operativo.- - Interface- . o Partes de contorna de traballo. o Desprazamento pola contorna de traballo. o Configuración da contorna de traballo.
 20. 20. - Cartafol, directorios, operacións con eles.- o Definición. o Creación o Acción de renombrar. o Acción de abrir. o Acción de copiar. o Acción de mover. o Eliminación - Ficheiros, operacións con eles.- o Definición. o Crear. o Acción de renombrar. o Acción de abrir. o Gardado. o Acción de copiar. o Acción de mover. o Eliminación - Aplicacións e ferramentas do Sistema operativo- - Exploración/navegación polo sistema operativo.- - Configuración de elementos do sistema operativo.- - Utilización de contas de usuario.- - Creación de Backup.- - Soportes para a realización dun Backup.- - Realización de operacións básicas nunha contorna de rede.- o Acceso. o Procura de recursos de rede. o Operacións con recursos de rede. 3. Introdución á procura de información en Internet. - Que é - Internet - Aplicacións de - Internet dentro da empresa. - Historia de - Internet. - Terminoloxía relacionada.- - Protocolo TCP/IP.- - Direccionamiento.- - Acceso a - Internet. o Provedores. o Tipos. o Software. - Seguridade e ética en - Internet. o Ética. o Seguridade. o Contidos. 4. Navegación pola World Wide Web.
 21. 21. o Definicións e termos.- o Navegación.- o Histórico.- o Manexar imaxes.- o Gardado.- o Procura.- o Vínculos.- o Favoritos.- o Impresión.- o Caché.- o Cookies- . o Niveis de seguridade.- 5. Utilización e configuración de Correo electrónico como intercambio de información. - Introdución.- - Definicións e termos.- - Funcionamento.- - Xestores de correo electrónico.- o Xanelas. o Redacción e envío dunha mensaxe. o Lectura do correo. o Resposta do correo. o Organización de mensaxes. o Impresión de correos. o Caderno de direccións. o Filtrado de mensaxes. o Correo - Web. 6. Transferencia de ficheiros FTP. - Introdución.- - Definicións e termos relacionados.- UNIDADE FORMATIVA 2  Denominación: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS  Código: UF0320  Duración: 30 horas  Contidos: 1. Conceptos xerais e características fundamentais do programa de tratamento de textos. - Entrada e saída do programa. – - Descrición da pantalla do tratamento de textos (- Interface). - Xanela de documento.-
 22. 22. - Barra de estado.- - Axuda da aplicación de tratamento de textos.- - Barra de ferramentas Estándar.- 2. Introdución, desprazamento do cursor, selección e operacións co 2. texto do documento. - Xeneralidades.- - Modo Inserir texto.- - Modo de sobrescribir.- - Borrado dun carácter.- - Desprazamento do cursor. - - Diferentes modos de seleccionar texto.- - Opcións de copiar e pegar.- - Uso e particularidades do portapapeles.- - Inserción de caracteres especiais (símbolos, espazo de non separación, etc)- - Inserción de data e hora- - Desfacer e refacer os últimos cambios.- 3. Arquivos da aplicación de tratamento de textos, localización, tipo e 3. operacións con eles. - Creación dun novo documento.- - Apertura dun documento xa existente.- - Gardado dos cambios realizados nun documento.- - Duplicación un documento con gardar como.- - Peche dun documento.- - Compatibilidade dos documentos de distintas versións ou aplicacións - - Menú de xanela. Manexo de varios documentos.- 4. Utilización das diferentes posibilidades que ofrece o procesador de textos 4. para mellorar o aspecto do texto. - Fonte.- o Tipo, estilo, tamaño, cor, subliñado e efectos de fonte. o Espaciado entre caracteres. o Cambio de maiúsculas a minúsculas o Teclas rápidas asociadas a estas operacións. - Parágrafo.- o Aliñación de parágrafos. o Utilización de diferentes tipos de sangrías desde menú e desde a regra. o Espaciado de parágrafos e liñas. o Teclas rápidas asociadas a estas operacións. - Bordos e sombreados.- o Bordos de parágrafo e texto. o Sombreado de parágrafo e texto. o Teclas rápidas asociadas a estas operacións. - Numeración e viñetas.- o Viñetas.
 23. 23. o Listas numeradas. o Esquema numerado. - Tabulaciones.- o Tipos de tabulaciones. o Manexo dos tabuladores desde o cadro de diálogo de tabuladores. o Uso da regra para establecer e modificar tabulaciones. 5. Configuración de páxina en función do tipo de documento a desenvolver utilizando as opcións da aplicación. Visualización do resultado antes da impresión. - Configuración de páxina.- o Marxes. o Orientación de páxina o Tamaño de papel. o Deseño de páxina. o Uso da regra para cambiar marxes. - Visualización do documento.- o Modos de visualizar un documento. o Zoom. o Vista preliminar. - Encabezados e pés de páxina. Creación, eliminación e modificación.- - Numeración de páxinas.- o Numeración automática das páxinas dun determinado documento. o Eliminación da numeración. o Cambiando o formato do número de páxinas. - Bordos de páxina- - Inserción de saltos de páxina e sección - Inserción de columnas xornalísticas.- o Creación de columnas con distintos estilos. o Aplicar columnas en distintos espazos dentro do documento. - Inserción de Notas ao pé e ao final- 6. Creación de táboas como medio para mostrar o contido da información, en todo o documento ou en parte de é. - Inserción ou creación de táboas nun documento- - Edición dentro dunha táboa.- - Movemento dentro dunha táboa.- - Selección de celas, filas, columnas, táboa.- - Modificando o tamaño de filas e columnas.- - Modificando as marxes das celas- - Aplicando formato a unha táboa (bordos, sombreado, autoformato).- - Cambiando a estrutura dunha táboa (inserir, eliminar, combinar e dividir - celas, filas e columnas). - Outras opcións interesantes de táboas (Aliñación vertical do texto dunha - cela, cambiar a dirección do texto, converter texto en táboa e táboa en texto, Ordenar unha táboa, introdución de fórmulas, fila de encabezados).
 24. 24. 7. Corrección de textos coas ferramentas de ortografía e gramática, utilizando as diferentes posibilidades que ofrece a aplicación. - Selección do idioma.- - Corrección mentres se escribe.- - Corrección unha vez escribiuse, con menú contextual (botón dereito).- - Corrección gramatical (desde menú ferramentas).- - Opcións de Ortografía e gramática.- - Uso do dicionario personalizado.- - Autocorrección.- - Sinónimos.- - Tradutor.- 8. Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel, e soportes como sobres e etiquetas. - Impresión (opcións ao imprimir).- - Configuración da impresora.- 9. Creación de sobres e etiquetas individuais e sobres, etiquetas e documentos modelo para creación e envío masivo. - Creación do documento modelo para envío masivo: cartas, sobres, etiquetas - ou mensaxes de correo electrónico. - Selección de destinatarios mediante creación ou utilización de arquivos de - datos. - Creación de sobres e etiquetas, opcións de configuración.- - Combinación de correspondencia: saída a documento, impresora ou correo - electrónico 10. Inserción de imaxes e autoformas no texto para mellorar o aspecto do mesmo. - Desde un arquivo.- - Empregando imaxes prediseñadas.- - Utilizando o portapapeles.- - Axuste de imaxes co texto.- - Melloras de imaxes. - Autoformas (incorporación e operacións que se realizan coa autoforma - no documento). - Cadros de texto, inserción e modificación.- - Inserción de - WordArt. 11. Creación de estilos que automatizan tarefas de formato en parágrafos con estilo repetitivo e para a creación de índices e persoais. - Estilos estándar.- - Asignación, creación, modificación e borrado de estilos.- 12. Utilización de persoais e asistentes que incorpora a aplicación e creación de persoais propios baseándose nestas ou de nova creación. - Utilización de persoais e asistentes do menú arquivo novo.- - Creación, gardado e modificación de persoais de documentos.-
 25. 25. 13. Traballo con documentos longos - Creación de táboas de contidos e índices- - Referencias cruzadas- - Títulos numerados- - Documentos mestres e subdocumentos.- 14. Fusión de documentos procedentes doutras aplicacións do paquete ofimático utilizando a inserción de obxectos do menú Inserir. - Con follas de cálculo.- - Con bases de datos.- - Con gráficos.- - Con presentacións.- 15. Utilización das ferramentas de revisión de documentos e traballo con documentos compartidos - Inserción de comentarios.- - Control de cambios dun documento- - Comparación de documentos- - Protección de todo ou parte dun documento.- 16. Automatización de tarefas repetitivas mediante gravación de macros - Gravadora de macros.- - Utilización de macros.- UNIDADE FORMATIVA 3  Denominación: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE FOLLAS DE CÁLCULO  Código: UF0321  Duración: 50 horas  Contidos: 1. Conceptos xerais e características fundamentais da aplicación de folla de cálculo. - Instalación e inicio da aplicación.- - Configuración da aplicación.- - Entrada e saída do programa.- - Descrición da pantalla da aplicación de folla de cálculo.- - Axuda da aplicación de folla de cálculo.- - Opcións de visualización (zoom, vistas, inmovilización de zonas da folla - de cálculo, etc) 2. Desprazamento pola folla de cálculo. - Mediante teclado.- - Mediante rato.- - Grandes desprazamentos.- - Barras de desprazamento.-
 26. 26. 3. Introdución de datos na folla de cálculo. - Tipos de datos:- o Numéricos. o Alfanuméricos. o Data/hora. o Fórmulas. o Funcións. 4. Edición e modificación da folla de cálculo. - Selección da folla de cálculo- o Rangos o Columnas o Filas. o Follas - Modificación de datos.- o Edición do contido dunha cela o Borrado do contido dunha cela ou rango de celas o Uso do corrector ortográfico o Uso das utilidades de procura e substitución. - Inserción e eliminación:- o Celas o Filas o Columnas o Follas ce cálculo - Copiado ou recolocación de:- o Celas ou rangos de celas o Follas de cálculo 5. Almacenamento e recuperación dun libro. - Creación dun novo libro.- - Abrir un libro xa existente.- - Gardado dos cambios realizados nun libro.- - Creación dunha duplica dun libro.- - Pechado dun libro.- 6. Operacións con rangos. - Recheo rápido dun rango.- - Selección de varios rangos. (rango múltiple, rango tridimensional)- - Nomes de rangos.- 7. Modificación da aparencia dunha folla de cálculo - Formato de cela- o Número. o Aliñación. o Fonte.
 27. 27. o Bordos. o Recheo. o Protección. - Anchura e altura das columnas e filas- - Ocultando e mostrando columnas, filas ou follas de cálculo- - Formato da folla de cálculo- - Cambio de nome dunha folla de cálculo- - Formatos condicionais.- - Autoformatos ou estilos predefinidos 8. Fórmulas. - Operadores e prioridade.- - Escritura de fórmulas.- - Copia de fórmulas.- - Referencias relativas, absolutas e mixtas.- - Referencias externas e vínculos- - Resolución de erros nas fórmulas- o Tipos de erros o Ferramentas de axuda na resolución de erros 9. Funcións. - Funcións matemáticas predefinidas na aplicación de folla de cálculo.- - Regras para utilizar as funcións predefinidas.- - Utilización das funcións máis usuais.- - Uso do asistente para funcións.- 10. Inserción de Gráficos, para representar a información contida nas follas de cálculo. - Elementos dun gráfico.- - Creación dunha gráfico - - Modificación dun gráfico.- - Borrado dun gráfico.- 11. Inserción doutros elementos dentro dunha folla de cálculo - Imaxes- - Autoformas- - Texto artísticos- - Outros elementos.- 12. Impresión. - Zonas de impresión.- - Especificacións de impresión.- - Configuración de páxina- o Marxes? o Orientación o Encabezados e pés e numeración de páxina - Vista preliminar-
 28. 28. o Formas de impresión. o Configuración de impresora. 13. Traballo con datos. - Validaciones de datos.- - Esquemas- - Creación de táboas ou listas de datos.- - Ordenación de lista de datos, por un ou varios campos.- - Uso de Filtros.- - Subtotales- 14. Utilización das ferramentas de revisión e traballo con libros compartidos - Inserción de comentarios.- - Control de cambios da folla de cálculo- - Protección dunha folla de cálculo- - Protección dun libro- - Libros compartidos- 15. Importación desde outras aplicacións do paquete ofimático. - Con bases de datos.- - Con presentacións.- - Con documentos de texto.- 16. Persoais e macros. - Creación e uso de persoais- - Gravadora de macros.- - Utilización de macros.- UNIDADE FORMATIVA 4  Denominación: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES  Código: UF0322  Duración: 50 horas  Contidos: 1. Introdución e conceptos xerais da aplicación de base de datos. - Que é unha base de datos- - Entrada e saída da aplicación de base de datos.- - A xanela da aplicación de base de datos.- - Elementos básicos da base de datos.- o Táboas. o Vistas ou Consultas. o Formularios. o Informes ou reports. - Distintas formas de creación unha base de datos.- - Apertura dunha base de datos.-
 29. 29. - Gardado dunha base de datos.- - Peche dunha base de datos.- - Copia de seguridade da base de datos.- - Ferramentas de recuperación e mantemento da base de datos 2. Creación e inserción de datos en táboas. - Concepto de rexistros e campos.- - Distintas formas de creación de táboas.- o Elementos dunha táboa. o Propiedades dos campos. - Introdución de datos na táboa.- - Movementos polos campos e rexistros dunha táboa.- - Eliminación de rexistros dunha táboa.- - Modificación de rexistros dunha táboa.- - Copiado e movemento de datos.- - Procura e substituído de datos.- - Creación de filtros.- - Ordenación alfabética de campos.- - Formatos dunha táboa.- - Creación de índices en campos- 3. Realización de cambios na estrutura de táboas e creación de relacións. - Modificación do deseño dunha táboa.- - Cambio do nome dunha táboa.- - Eliminación dunha táboa.- - Copiado dunha táboa.- - Exportación unha táboa a outra base de datos.- - Importación de táboas doutra base de datos.- - Creación de relacións entre táboas.- o Concepto do campo crave principal. o Tipos de relacións entre táboas. 4. Creación, modificación e eliminación de consultas ou vistas. - Creación dunha consulta.- - Tipos de consulta.- o Selección de rexistros de táboas. o Modificación de rexistros, estrutura da táboa ou base de datos. - Gardado dunha consulta.- - Execución dunha consulta.- - Impresión de resultados da consulta.- - Apertura dunha consulta.- - Modificación dos criterios de consulta.- - Eliminación dunha consulta.- 5. Creación de formularios para introducir e mostrar rexistros das táboas ou resultados de consultas. - Creación de formularios sinxelos de táboas e consultas.-
 30. 30. - Personalización de formularios utilizando diferentes elementos de deseño.- - Creación de subformularios.- - Almacenado de formularios.- - Modificación de formularios.- - Eliminación de formularios.- - Impresión de formularios.- - Inserción de imaxes e gráficos en formularios.- 6. Creación de informes ou reports para a impresión de rexistros das táboas ou resultados de consultas. - Creación de informes sinxelos de táboas ou consultas.- - Personalización de informes utilizando diferentes elementos de diseño - Creación de subinformes.- - Almacenado de informes- - Modificación de informes- - Eliminación de informes.- - Impresión de informes- - Inserción de imaxes e gráficos en informes.- - Aplicación de cambios no aspecto dos informes utilizando o procesador - de texto. UNIDADE FORMATIVA 5  Denominación: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIÓNS: GRÁFICAS DE INFORMACIÓN  Código: UF0323  Duración: 30 horas  Contidos: 1- Deseño, organización e arquivo das presentacións. - A imaxe corporativa dunha empresa.- o Importancia o Respecto polas normas de estilo da organización - Deseño das presentacións- o Claridade na información. o A persuasión na transmisión da idea - Avaliación dos resultados.- - Organización e arquivo das presentacións.- o Confidencialidade da información. - Entrega do traballo realizado- 2. Introdución e conceptos xerais. - Execución da aplicación para presentacións.- - Saída da aplicación para presentacións.- - Creación dunha presentación.- - Gravación dunha presentación.-
 31. 31. - Peche dunha presentación.- - Apertura dunha presentación.- - Estrutura da pantalla - - As vistas da aplicación para presentacións o Normal. o Clasificador de diapositivas. o Esquema. 3. Accións con diapositivas - Inserción de nova diapositiva.- - Eliminación de diapositivas.- - Duplicación de diapositivas- - Ordenación de diapositivas.- 4. Traballo con obxectos. - Selección de obxectos.- - Desprazamento de obxectos.- - Eliminación de obxectos.- - Modificación do tamaño dos obxectos.- - Duplicación de obxectos.- - Recolocación de obxectos.- - Aliñación e distribución de obxectos dentro da diapositiva- - Traballo con textos.- o Inserción de texto (desde a diapositiva, desde o esquema da presentación) o Modificación do formato do texto. - Formato de parágrafos.- o Aliñación. o Listas numeradas. o Viñetas. o Estilos. - Táboas.- o Creación de táboas. o Operacións con filas e columnas. o Aliñación horizontal e vertical das celas. - Debuxos.- o Liñas. o Rectángulos e cadrados. o Círculos e elipses. o Autoformas. o Sombras e 3D. o Regras e guías. - Imaxes.- o Prediseñadas e inseridas. - Gráficos.- o Creación de gráficos - Diagramas.-
 32. 32. o Creación de organigramas e diferentes estilos de diagramas. - WordArt- ou texto artístico - Inserción de sons e películas.- o Formato de obxectos o Recheos o Liñas o Efectos de sombra ou 3D 5. Documentación da presentación - Inserción de comentarios- - Preparación das Notas do orador- 6. Deseños ou Estilos de Presentación - Uso de persoais de estilos- - Combinación de Cores- - Fondos de diapositivas- - Patróns- 7. Impresión de diapositivas en diferentes soportes. - Configuración da páxina- - Encabezados, pés e numeración- - Configuración dos distintos formatos de impresión.- - Opcións de impresión- 8. Presentación de diapositivas tendo en conta lugar e infraestrutura. - Animación de elementos.- - Transición de diapositivas.- - Intervalos de tempo- - Configuración da presentación.- o Presentación con orador o Presentación en exposición o Presentacións personalizadas - Conexión a un proxector e configuración- - Ensaio da presentación - Proxección da presentación.  MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECEPCIÓN E RELACIÓN CO CLIENTE  Código: MP0079  Duración: 120 horas  Contidos:
 33. 33. 1. Comunicación na empresa. - Organización e mantemento da área de traballo.- - Comunicación verbal, en situacións formais ou informais, aplicando as - técnicas de cortesía, adecuando a linguaxe non verbal con respostas, actitudes e habilidades sociais adecuadas. - Atención de chamadas telefónicas adecuadamente identificando ao interlocutor, - a mensaxe e dando resposta ao mesmo, mediante filtrado, desvío a outra persoa ou solución da demanda de información. - Recepción das visitas ou clientes.- - Atención a clientes externos e internos da organización antes, durante ou a - posteriori no proceso de compra venda da entidade. - Comunicación escrita en todos os formatos utilizados pola empresa.- - Atención dunha posible reclamación, tanto verbal como escrita.- 2. Aplicación de técnicas de xestión documental da organización, en formato 2. convencional e/ou informático. - Operacións de xestión, clasificación, codificación, rexistro, arquivo e - distribución da información e documentación. - Procesos relacionados coa xestión documental en soporte informático: - gravación de datos. - Xestión da información con sistemas xestores de bases de datos.- - Sistematización de procesos de salvagarda da información relevante.- - Destrución de documentos: normativa vixente.- 3. Tramitación administrativa do proceso comercial.3. - Realización e cumplimentación de toda a documentación relacionada co - proceso de compravenda de maneira convencional e/ou informática. - Elaboración dos cálculos de parámetros comerciais.- - Sistemas de xestión e control das existencias de almacén: convencional e - informático. - Realizar inventarios.- 4. Comunicación por medio dunha lingua estranxeira en todas as actividades administrativas de recepción e relación co cliente. - Recepción e atención de visitas en lingua estranxeira, tendo en conta os - hábitos e costumes dos asistentes. - Tradución e interpretación de textos en lingua estranxeira.- - Comunicación telefónica e telemática en lingua estranxeira.- - Elaboración de escritos en lingua estranxeira, habituais e usados na - empresa. 5. Integración e comunicación no centro de traballo. - Comportamento responsable no centro de traballo.- - Respecto aos procedementos e normas do centro de traballo.- - Interpretación e execución con dilixencia as instrucións recibidas.- - Recoñecemento do proceso produtivo da organización.- - Utilización das canles de comunicación establecidos no centro de - traballo.
 34. 34. - Adecuación ao ritmo de traballo da empresa. 10.DURACIÓN: 800 horas 11.TIPOLOXÍA DAS PROBAS DE AVALIACIÓN Ademais da proba para selecciona-los alumnos do curso, levaranse a cabo ao remate de cada módulo probas de avaliación tipo test, para axiliza-lo proceso, dos coñecementos teóricos obtidos en cada un, así como exercicios prácticos dos temas mais representativos de cada módulo os cales serán avaliados de forma individual atendendo á capacidade de traballo, o desenvolvimento individual das práticas, tempo empregue en elas, limpeza e aplicación das normas de seguranza entre outros factores. A avaliación será un proceso continuo e reflexivo, no que o/os profesor/es, ademais da observación dos alumnos, o seguimento da aprendizaxe e as distintas probas obxectivas de avaliación (os alumnos serán calificados en base ó nível acadado dos contidos do módulo dende os tres xeitos fundamentais: conceptual, procedemental e actitudinal), sexan tamén eles mesmos avaliados polos alumnos sobre as habilidades docentes, tamén sobre o material empregado na realización do curso, o tempo empregado, a aula, o material e medios didácticos, etc. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN A avaliación dous alumnos realizarase mediante probas de tipo escrito, oral, prático ou traballos Farase un seguemento diário dos procesos de aprendizaxe dos contidos conceptuais e procedimentais (e se observarán os actitudinais) propiciando a participación activa do alumnado no desenvolvementos dos mesmos. A presentación puntual e semanal de propostas para detectar a comprensividade dos conceitos, que nos permita realizar unha análise que nos indique se o nível dos contidos se axusta ao nível do alumnado e propicie a posibilidade dunha diversificación.
 35. 35. PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN. Segundo os momentos nos que se avalie aos alumnados se desenvolverán tres tipos de avaliación: Avaliación inicial: Ao comezo das actividades formativas de cada módulo (principio de curso) poderá estabelecerse mediante probas o nível de coñecementos de partida dos alumnos. Asi mesmo este tipo de probas poderá desenvolverse cando se inicien as distintas unidades de contido. Avaliación formativa ou contínua: A avaliación do proceso contínuo de formación dos alumnados valorarase durante todo o proceso de aprendizaxe mediante a aplicación dos instrumentos enumerados anteriormente. Avaliación somativa ou global: Ao final de cada avaliación e/ou de cada unidade de traballo desenvolveranse aquelas probas que se estimen oportunas (escritas, práticas, traballos, memórias...) para determinar o aprendizaxe global do alumnado. Probas que son coñecidas como "exames finais" e que non poderán supor en nengun caso mais do 40% da calificación final do alumnado. PONDERACIÓN PARA A AVALIACIÓN DE CONTIDOS Os contidos procedementais, conceptuais e actitudinais serán avaliados según a seguinte ponderación: · Contidos procedementais: 50%. · Contidos conceptuais: 35%. · Contidos actitudinais: 15%.

×