Modulo 1-punto-1

721 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
266
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modulo 1-punto-1

 1. 1. MÓDULO FORMATIVO 1 Denominación: TÉCNICAS DE RECEPCIÓN E COMUNICACIÓN Nivel de cualificación profesional: 2 Horas: 90 Contidos: 1. Procesos de información e comunicación das organizacións e da Administración Pública 2. O proceso da comunicación: Comunicacións presenciais. 3. Recepción de visitas 4. Comunicacións non presenciais 5. Comunicación telefónica 6. Rexistro e distribución da información e documentación
 2. 2. Punto 1: Procesos de información e comunicación nas organizacións e na Administración Pública UD.1. A EMPRESA E A SUA ORGANIZACIÓN U.D.2. FUNCIÓNS DA EMPRESA U.D.2. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL U.D.4 A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA
 3. 3. UNIDAD DIDÁCTICA 1 A EMPRESA E A SÚA ORGANIZACIÓN OBXECTIVOS: • Comprender o concepto xurídico-económico de empresa • Identificar os factores que determinan a ubicación dunha empresa • Recoñecer os tipos de empresas existentes no mercado • Distinguir os elementos que conforman unha empresa • Saber estructurar os signos que distinguen unha empresa de outra
 4. 4. ÍNDICE 1. CONCEPTOS DE EMPRESA E EMPRESARIO 2. OBXECTIVOS DUNHA EMPRESA 3. A IDEA DE EMPRESA 4. ELEMENTOS DA EMPRESA 5. TIPOS DE EMPRESAS: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 6. A LOCALIZACIÓN DA EMPRESA 7. OS SIGNOS IDENTIFICATIVOS DA EMPRESA
 5. 5. INTRODUCCIÓN A empresa representa un dos pilares fundamentais do sistema actual. A través dela se realizan todas as actividades mercantís e industriais que a vida moderna demanda, o que permite cubrir as necesidades humanas. Entre as funcións que realiza a empresa están: • Ofrece bens e servicios que satisfacen as necesidades da sociedade • Xera emprego e riqueza. • Implusa as grandes innovacións que posibilitan o desenvolvemento económico.
 6. 6. INTRODUCCIÓN II Tamén é un sistema social no que se integran un conxunto de personas e medios cos que conseguir uns obxectivos. Isa integración traballador-empresa vese favorecida si o traballador coñece canto antes a organización da empresa e asume o seu posto co conxunto de posibilidades e deberes que se lle asignan, asume a súa responsabilidade fronte os seus subordinados, asi como as relacións cos seus superiores, descobre a cultura da empresa e se adapta a ela. E é a cultura empresarial a que en gran medida determinará o reparto do poder, o sistema de toma de decisións e os sistemas de información presentes na empresa que seran a clave do seu funcionamento.
 7. 7. 1. CONCEPTOS DE EMPRESA E EMPRESARIO EMPRESA: conxunto de medios materiais e humanos organizados co fin de producir un ben ou servicio destinado a conseguir un beneficio económico. EMPRESARIO: é a persona ou conxunto de personas que por si mesmas ou por medio de delegados se encarga de xestionar e dirixir a empresa, tomando as decisións necesarias para a boa marcha do negocio e asumindo as responsabilidades. Nas empresas pequenas adoitan coincidir a figura do empresario coa do propietario Para logar ter éxito como empresario debense posuir unhas determinadas cualidades personais e uns coñecementos profesionais da actividade a desenvolver e do sector no que se pensa competir. Ademáis, é recomendable dominar as técnicas de xestión empresarial ou contratar os servicios de profesionais especializados.
 8. 8. 2. OBXECTIVOS DUNHA EMPRESA I Son moitos os motivos polos que unha persoa pode crear unha empresa: ter un posto de traballo, poñer en marcha unha idea novedosa, perpetuar unha tradición familiar… En xeral poden agruparse en: • ECONÓMICOS: a maioría das empresas pretenden gañar cartos. • HUMANOS: As empresas contribúen a cubrir as necesidades de interrelación persoal e autorealización ó poñer en práctica os seus coñecementos e competencias profesionais. • TÉCNICOS: elaboran os productos que a sociedade demanda a partires de ideas novas, innovacións tecnolóxicas, comercialización de patentes… • SOCIAIS: as empresas pagan Impostos que o Estado aproveita para satisfacer necesidades da sociedade como a sanidade, a xustiza, seguridade…
 9. 9. OBXECTIVOS DUNHA EMPRESA II Unha vez creada, desenvolver calquera actividade implica deseñar e planificar o proxecto empresarial o que inclue a fixación de obxectivos que poden ser de 2 tipos: - Xerais. Abarcarían toda a organización. Son: • De rentabilidade:centrará á empresa na consecución do máximo beneficio (control minucioso de ingresos e gastos) • De crecemento: conseguir a expansión mediante novos productos, novos servicios e/ou novos mercados. • Social. - Específicos: serven de guía para o traballo en cada un dos departamentos. É a dirección da empresa quen debe fixar os xerais e os responsables de cada departamento os específicos que deberán conducir á consecución dos xerais.
 10. 10. EXERCICIOS  IDENTIFICA E ANALIZA OS OBXECTIVOS QUE TEÑEN AS EMPRESAS QUE ESTÁN O VOSO REDOR  COMPLETA UNHA TÁBOA COAS VANTAXES E DESVENTAXAS QUE SUPÓN TRABALLAR POR CONTA ALLEA OU MONTAR UNHA EMPRESA  ENUMERA CINCO CUALIDADES QUE SEGUNDO A TUA OPINIÓN DEBA POSUIR UN EMPRESARIO
 11. 11. 3. A IDEA DE EMPRESA I A idea de negocio é o punto de partida de calquera proxecto empresarial. Consiste en pensar ou descubrir algún producto que ninguén estea a comercializar (ou que o faga deficientemente). Para que esa idea teña éxito debe cumplir as seguintes condicións: • Que se poida materializar nun producto e que produza beneficios. • Que sexa novedosa: que mellore un producto ou que se ofreza un servicio de forma máis rendible e/ou atractiva. • Que sexa necesaria para a sociedade e resposte as necesidades das persoas que aínda están sin atender. Existen unha serie de oportunidades de negocio coñecidas como NXE relacionadas cos cambios experimentados pola sociedade actual tales como:
 12. 12. A IDEA DE EMPRESA II NXE RELACIONADOS CON: - Maior nivel de vida - Mellora da vivenda - Turismo e ocio - Novas tecnoloxías - Incorporación da muller ó mundo laboral - Servizos sociais - Maior soidade - A seguridade de persoas e posesións
 13. 13. A IDEA DE EMPRESA III MOTIVOS QUE INFLUEN NA COMPRA • ECONÓMICOS: O prezo adoita ser o factor determinante á hora de elixir un producto • RACIONAIS: Valórase a comodidade, confianza, calidade, garantía… • ESTÉTICOS: A presentación do producto: deseño do envase, cor, tamaño… • EMOCIONAIS: o desexo de identificarse con determinados grupos sociais
 14. 14. EXERCICIOS  QUE FACTORES SON DETERMINANTES A HORA DE ELIXIR OS SEGUINTES PRODUCTOS: - Coche - Perfume - Refresco - Pantalóns vaqueiros - Teléfono móvil • CITA TRES EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN RESPONDER Á DEMANDA DOS XÓVENES ¿QUÉ NECESIDADES CUBREN?
 15. 15. 4. ELEMENTOS DA EMPRESA I PROVEEDORES Factores de producción (imputs): materias primas, electricidade,maquinaria, mobiliario… EMPRESA -Elaboración ou transformación -Organización CLIENTES
 16. 16. ELEMENTOS DA EMPRESA II A actividade empresarial consiste en ofrecer un producto ós consumidores a cambio de obter un beneficio económico. Ese producto pode ser un ben material, un servicio ou unha combinación de ambos. Para a producción e/ou comercialización dos bens precisánse de diversos elementos que influirán directa ou indirectamente no seu funcionamento. Os máis importantes son: • PERSONAS: aportan o seu traballo e perciben un beneficio • TECNOLOXÍA: conxunto de procesos produtivos e técnicas precisas para fabricar o ben. • CAPITAL: valor da empresa. Formado polo conxunto de bens, e dereitos que constituen o patrimonio da empresa, menos as obrigas. • MATERIAS PRIMAS: materiais que a empresa precisa para elaborar os productos ou servizos.
 17. 17. ELEMENTOS DA EMPRESA III  ENTORNO: factores que afectan ó desempeño das funcións da empresa pero sobre os que non se ten control. Pódese distinguir entre: - Microentorno: composto polos proveedores e os clentes - Macroentorno: constituido por variables tales como:  Factores tecnolóxicos  Demográficos  Económicos  Xurídicos  Socioculturais  Políticos O mercado no que se desenvolverá a empresa tamén forma parte do entorno, polo que deberá terse en conta á competencia.
 18. 18. ELEMENTOS DA EMPRESA IV Desde un punto de vista económico, o mercado pode definirse como o órgano de formación de prezos. CLASIFICACIÓN DOS MERCADOS - MERCADO LIBRE: o prezo fíxase como resultado das accións e reaccións de compradores e vendedores. - MERCADO REGULADO: o estado determina ou inflúe na fixación dos prezos. - COMPETENCIA PERFECTA: hai moitos compradores e vendedores que comercializan un producto homoxéneo polo que o factor competitivo é o prezo. - MONOPOLIO: unha soa empresa vende un producto totalmente diferente doresto polo que decidirá o seu prezo e a cantidade de producto. - OLIGOPOLIO: poucas empresas comercializan un producto: poden competir en prezo pero adoitan chegar a un acordo para manter ou subir os prezos.
 19. 19. ELEMENTOS DA EMPRESA V Segundo as teorías clásicas os elementos claves dunha empresa son 3: - A terra: agora empregada nun sentido global incluindo o conxunto de recursos naturais imprescindibles para a producción: auga, enerxía… - O traballo: a empresa non pode funcionar sen o esforzo e a dedicación dos seres humanos (traballo físico e intelectual de empresario e traballadores) - O capital: o conxunto de bens e dereitos que ten a empresa e que se incluen no seu patrimonio (bens inmobles e mobles.
 20. 20. 5. TIPOS DE EMPRESAS: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN I A. SEGÚN o SECTOR ECONÓMICO - EMPRESAS DO SECTOR PRIMARIO: obteñen o producto directamente da natureza - DO SECTOR SECUNDARIO: transforman as materias primas en productos eleborados para que poidan ser usados polos consumidores. - DO SECTOR TERCIARIO: prestan servizos os consumidores B. SEGÚN O TAMAÑO - MICROEMPRESA - PEQUENAS EMPRESAS PEMES - MEDIANAS EMPRESAS - GRANDES EMPRESAS
 21. 21. TIPOS DE EMPRESAS: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN II C. SEGÚN A PROPIEDADE DA EMPRESA De quen sexa o capital da empresa - PRIVADAS - PÚBLICAS - MIXTAS D. SEGÚN A RESPONSABILIDADE FRONTE AS DÉBEDAS - LIMITADA: o empresario resposta as débedas e obrigas con patrimonio empresarial exclusivamente - ILIMITADA: o empresario deberá pagar as débedas co seu patrimonio persoal cando non sexa suficiente o da empresa. E. SEGÚN A FORMA XURÍDICA - PERSONA INDIVIDUAL - SOCIEDADE F- SEGÚN O ÁMBITO TERRITORIAL Poden ser locais, provinciais, nacionais, multinacionais…
 22. 22. EXERCICIO  DEFINE AS SEGUINTES EMPRESAS SEGUNDO AS DIFERENTES CLASIFICACIÓNS: - REPSOL - MARTIN CODAX - CARREFOUR - RENAULT - MARISCOS DAPORTA - IBERIA - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - TELEFÓNICA - NIKE - FEMXA
 23. 23. TIPOS DE EMPRESAS: FORMAS XURÍDICAS INTRODUCCIÓN Para crear unha empresa deben tomarse unha grande variedade de decisións como a forma xurídica a adoptar. Nalgús casos esa decisión estará condicionada olos nosos recursos (a cifra de capital da sociedade) ou polo número de socios que van a emprender o proxecto empresarial. Tamén é preciso atender á regulación de cada tipo social para beneficiarnos, segundo os nosos intereses, da limitación da nosa responsabilidade polas débedas que poida contraer a empresa.
 24. 24. 1. ELECCIÓN DA FORMA XURÍDICA A creación dunha empresa supón unha serie de decisións que marcarán o seu desenvolvemento posterior e influirán no éxito ou fracaso do proxecto. Unha delas é a elección da súa forma xurídica. Nun primeiro momento decidiremos si en solitario ou asociarnos, y si optamos por esta última qué forma xurídica elixir. Razóns para crear unha sociedade: - Necesidade de financiación - Necesidade de expansión - Apoio na xestión - Distribución ou limitación na responsabilidade Polo tanto, a elección da forma xurídica virá determinada pola conxunción entre as características que reunen na regulación os distintos tipos de sociedades e as posibilidades ou expectativas dos empresarios.
 25. 25. 2. EMPRESARIO INDIVIDUAL I Unha opción é crear a empresa por nos mesmos: convertirnos en autónomos  VENTAXAS: – És o titular da totalidade do beneficio que produza a empresa. – É a forma que menos xestións e tramites necesita para desenvolver a actividade, xa que non é necesario realizar ningún tramite de adquisición de personalidade xurídica. – Resulta máis económico. – Posues total autonomía na toma de decisións, sen ter que ceder ás opinións de outras persoas.
 26. 26. EMPRESARIO INDIVIDUAL II  INCONVINTES: – Responde co seu patrimonio persoal das deudas xeradas na súa actividade. – Si o volumen de beneficios é moi importante, pode estar sometido a tipos impositivos elevados. CAPACIDADE LEGAL PARA DESENVOLVER UNHA ACTIVIDADE EMPRESARIAL Terana os maiores de idade e con libre disposición sobre os seus bens NOTA: existen outras formas de empresa individual (verémolas mais adiante) como a SLU e a SAU
 27. 27. EMPRESARIO INDIVIDUAL III REQUISITOS E CARACTERÍSTICAS:  Persona física que realiza en nome propio e por medio dunha empresa unha actividade comercial, industrial ou profesional.  Non teñen regulación legal específica (sometidas as disposicións xerais do Código de Comercio en materia mercantil e ó disposto no Código Civil en materia de dereitos e obligacións).  Control total da empresa por parte do empresario.  A personalidade xurídica da empresa é a misma que a do empresario.  Responsabilidade ilimitada  Non precisa proceso previo de constitución.  A aportación de capital á empresa non ten máis límite que a voluntade do empresario.
 28. 28. EMPRESARIO INDIVIDUAL IV  A titularidade da empresa pertence a un único individuo que pode transmitila libremente.  As súas obrigas fiscais son o IRPF no apartado de rendementos derivados de actividades económicas (e o IVE si fose o caso)  Os libros que ten que levar o empresario dependen do Rexime Fiscal ó que esté sometido: – Estimación Directa: Libro Diario e Libro de Inventarios e Cuentas Anuais. – Estimación Obxectiva: Libro de Compras e Gastos e Libro de Rexistro de Bens de Inversión.
 29. 29. 3. SOCIEDADES CON PERSONALIDADE XURÍDICA I  Todas as empresas, antes de comezar suas operacións, deben cumplir duas formalidades: 1. Constar en escritura mediante documento escrito otorgado ante notario 2. A escritura publica de constitución inscribirase no Rexistro Mercantil  Unha vez constituida, a sociedade tendrá personalidade xurídica en todos seus actos e contratos  Obter a condición de persona xurídica implica que a sociedade aparece como unha entidade distinta dos seus socios coas siguientes consecuencias: – A sociedad posee un patrimonio diferenciado do patrimonio dos socios. – A sociedade asume seus propios dereitos e é responsable das suas obligacións.
 30. 30. SOCIEDADES CON PERSONALIDADE XURÍDICA II NOTA: Obxecto do Rexistro Mercantil: - Inscrición dos empresarios e os seus actos e contratos. - Legalización dos libros dos empresarios, nombramento de expertos independientes e de auditores de contas e depósito e publicidade dos documetos contables. - A centralización publicación da información rexistral
 31. 31. 4. CLASES DE SOCIEDADES I CLASIFICACIÓN DE SOCIEDADES NO REGULAMENTO DO REXISTRO MERCANTIL SOCIEDADES MERCANTILES Sociedade Regular Colectiva Sociedade comanditara Simple Sociedade Comanditaria por acciones Sociedade de Responsabilidad Limitada Sociedade Anónima Sociedade Anónima Laboral e Sociedade de Responsabilidad Limitada Laboral SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES Sociedade de Garantía Reciproca Sociedade de Inversión Mobiliaria Agrupación de interés Económico Agrupación Europea de Interés Económico
 32. 32. CLASES DE SOCIEDADES II SOCIEDADES REGULADAS NA LEI DE COOPERATIVAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Coexisten diferentes tipos de sociedades cooperativas dependendo da actividade que deserrollan SOCIEDADES REGULADAS NO CODIGO CIVIL SOCIEDADES CIVILES Sociedade Civil Comunidade de Bens
 33. 33. EXERCICIOS En grupos de 2-3 persoas, confeccionade unha lista de 10 empresas. Agrupádeas segundo forma xurídica. - ¿Qué actividade desenvolven? - ¿Qué sector? - ¿Cal é a súa dimensión?
 34. 34. 5. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES I A. SOCIEDADE COLECTIVA Baséase na confianza existente entre os socios que a xestionan conxuntamente. • Características: - Todos os socios responden con todo o seu patrimonio das débedas da sociedade (responsabilidade solidaria) - A administraión da sociedade corresponderalle a todos os socios (deben poñerse dacordo para calquera contrato ou contraer obrigas) (ainda que se pode limitar mediante un acto especial a algún socio Contido obligatorio da escritura social de constitución - Nome, apelidos e domicilio dos socios, e razón social (que ten que ser o nome dun socio ou algúns socios máis “e compañía” ou o nome de tódos os socios) - Nome e apelidos dos socios ós que se lle enomende a xestión da compañía e o uso da firma social
 35. 35. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES II - Capital que cada socio aporte en efectivo, créditos ou efectos con expresión do valor que se lles dea. - Duración da compañía - Cantidades que no seu caso se lle asignen ós socios para os seus gastos particulares. • Requisitos: - Número mínimo de socios: 2 - Nos se precisa capital social mínimo - Requisitos de constitución: Otorgamento de escritura pública e inscrición no Rexistro Mercantil - Obrigas fiscais: IS - Non se pode transmitir a propiedade na sociedade sen o consentemento dos socios. - Responsabilidade dos socios por débedas da sociedade ilimitada.
 36. 36. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES III B. SOCIEDADE COMANDITARIA SIMPLE • Características: Ten dous tipos de socios: - Socios colectivos: responden con todo o seu patrimonio das débedas da sociedade (mesmo réxime que os socios da sociedade colectiva). - Socio comanditarios: responden das débedas sociais ate o límite da súa aportación. • Administración: - Os socios colectivos: todos poden dirixir os negocios comúns (mediante un acto especial pódese limitar a lgún) - Socios comanditarios: non poden aministrar a sociedade nin sequera en representación dos colectivos. Só teñen dereito a coñecer o estado e situación da administración en épocas determinadas (balance a fin de ano)
 37. 37. EXERCICIO TENDO EN CONTA AS CARACTERÍSTICAS E REGULACIÓN DAS SOCIEDADES COLECTIVAS: ELABORADE POR GRUPOS DE 5 A ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DUNHA DELAS DESENVOLVENDO CADA UN DOS ASPECTOS QUE SE INCLUEN NO CONTIDO
 38. 38. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES IV  Contido da escritura social de constitución O mesmo que o da sociedade colectiva  Denominación O nome dun socio ou algúns máis compañía e sociedade en comandita, ou de todo os socios e a expresión sociedade en comandita. C. Un tipo especial é a sociedade comanitaria por accións • Características: - O seu capital, formado polas aportacións dos socios divídese en accións. - Alomenos un socio (colectivo) responde con todo o seu patrimonio das débedas). Se morren, cesan ou quebran todos os socios colectivos, disólvese a sociedade salvo que se tranforme noutro tipo social. - Aplícasell a Lei de SA
 39. 39. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES V  Requisitos e características da forma xurídica: - Número mínimo de socios: 2 - Non se precisa capital social mínimo (a comanditaria por accións: 60.101,21€ dos que o 25% debe ser desembolsado na constitución) - Requisitos de constitución: Otorgamento de escritura pública e inscrición no Rexistro Mercantil - Obrigas fiscais: IS - Socios colectivos: Non se pode transmitir a propiedade na sociedade sen o consentemento dos socios. Socios comanditarios: libre trasmisión. - Responsabilidade dos socios por débedas da sociedade: colectivos: ilimitada, comanditarios: ata o límite da súa aportación. • Denominación: - O nome dun soio, algúns ou todos máis a expresión “sociedade en comanita por accións, ou unha denominación obxectiva máis a expresión.
 40. 40. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES VI D. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA • Características:  Sociedade de carácter mercantil na que o capital social (que está dividido en participacións sociais), se integrara polas aportacións dos socios.  O capital social será como mínimo de 3005,06 € e debe estar totlmente desembolsado no momento da constitución da sociedade.  As aportacións estaran constituidas por bens e dereitos patrimoniais susceptibles de valoración económica (non por traballo nin servicios).  Na denominación figurará a indicación “Sociedade de Responsabilidade Limitada”, “Sociedade Limitada” ou as abreviaturas “S.R.L.” ou “S.L.”
 41. 41. EXERCICIOS RONALDO FIGUROA QUERE CREAR UNHA EMPRESA E BARALLA AS SEGUINTES IDEAS: - O IMPORTANTE SON OS SOCIOS COS QUE TRABALLAR - QUERE DISPOÑER DE LIBERDADE RESPECTO DA CONTÍA DAS APORTACIÓNS - NON CONSIDERA IMPORTANTE A RESPONSABILIDADE DAS DÉBEDAS (SI HAI CONFIANZA TODO IRÁ BEN) ¿QUÉ FORMA XURÍDICA SE AXUSTA MÁIS ÓS DESEXOS DE RONALDO?
 42. 42. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES VII  Os socios poden transmitir suas participacions libremente ainda que deben comunicalo á sociedade.  Os socios non responden das deudas da sociedade co seu patrimonio. • Contido da escritura de constitución - Identidade do socio ou socios - Vontade de constituir a SL - Aportacións de cada socio e numeración das participacións asignadas en pago. - Estatutos - Organización da Administración
 43. 43. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES VIII - Identidade da persoa ou persoas que se encarguen da administración e representación. - A escritura debe inscribirse no Rexistro Mercantil. • Denominación Calquera mais SL ou SRL, pero non pode existir outra idéntica, por iso un dos trámites é o de obter a certificación negativa do nome. E. SLU • Características - Un único socio (farase constar no Rexistro Mercantil a súa identidade) - A súa condición constará en documentación, correspondencia, notas de pedido, facturas e anuncios
 44. 44. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES IX  Requisitos e características - Número de socios mínimo: 1 - Capital social mínimo: 3.005,06 € - Requisito de constitución: certificación negativa de nome, outorgamento de escritura pública e inscrición no Rexistro Mercantil. - Obrigas fiscais: IS - Responsabilidade por débedas: limitada - Trasmisibilidade da participación: libre pero coa obriga de comunicarlle a venda pactada á sociedade (salvo a cónyuge, ascendente, descendente ou herdanza)
 45. 45. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES X F. SLNE  Concepto Introducida pola Lei 7/2003, de 1 de abril, como expresión simplificada da S.L., e coa que se pretende crear un nuevo réxime societario máis sinxelo, así como reducir o tempo necesario para a constitución de sociedades. O capital social está dividido en participacións indivisibles e acumulables. A denominación social estará formada polos dous apelidos e o nome dun dos socios fundadores seguidos dun código alfanumérico que permita a súa identificación. Deberá figurar necesariamente a indicación Sociedad Limitada Nueva Empresa ou a súa abreviatura SLNE (logo se poderán cambiar os estatutos e nomeala como queiramos).
 46. 46. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XI  Escritura e estatutos Existen uns estatutos tipo moi sinxelos aprobados por orde ministerial que, si se adoptan na súa integridade, permiten tramitar a creación e alta da sociedade por vía telemática nun plazo de 48 horas.  Características Socios. Ó igual que nas SL, non existe un número mínimo de socios, pudindo constituirse con un único socio (sociedade unipersonal). Non obstante, non poderán constituir nin adquirir a condición de socio único dunha Sociedade Nova Empresa os que xa ostenten a condición de socios únicos de outra Sociedade Nueva Empresa. O número máximo de socios fundadores está limitado a cinco, podendo ampliarse nun momento posterior. Só poderán ser socios da Sociedade Nueva Empresa as personas físicas. Os socios non responden das débedas sociais, estando limitada a súa responsabilidade ó capital aportado.
 47. 47. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XII  Capital. Transmisión de participacións.- O capital social non poderá ser inferior a 3.012€ nin superior a 120.202 €. Os 3.012 so poderán ser desembolsados mediante aportacións dinerarias. A transmisión voluntaria de participacións só a favor de personas físicas.  Órganos sociais.- A Xunta Xeral funciona igual que na S.R.L.  Obligacións contables.- Idénticas ás da S.L  Fiscalidade.- IS. Tipo aplicable:35%(aínda que existe un réximen fiscal especial, dentro do IS, para as empresas de reducida dimensión, quedando reducido ó 30% para os primeiros 120.000 € de beneficio.  Tramitación telemática.- Posibilidade de realizar os trámites de constitución e alta por medios telemáticos e en 48 horas. Tamén se poden realizar pola vía ordinaria. A tramitación telemática realizarse nos Puntos de Asesoramento e Inicio de Tramitación (PAIT) das SNE, que xunto ás Ventanillas Únicas Empresariais poderán realizar funciones de orientación, tramitación e asesoramento.
 48. 48. EXERCICIO  SI NUNHA SL DOUS SOCIOS DEBEN APORTAR CONXUNTAMENTE ALOMENTOS 3.005,06 € PARA INTEGRAR O CAPITAL DA SOCIEDADE, ¿NAS SLU CANTO DEBE APORTAR O ÚNICO SOCIO?
 49. 49. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XIII G. S.A.  Sociedade de carácter mercantil na que o capital social (que está dvidido en accións), se integrará polas aportacións dos socios.  As aportacións dos socios que forman o capital social non serán inferiores a 60.101,21 €.  No momento da suscripción habrá que desembolsar polo menos un 25% do valor nominal das accións  Na denominación figurará a expresión “Sociedade Anónima” ou “S.A.”  Esta sociedade se rixe polo principio xeral de libre trasmisión das accións.  Os socios non responden co seu patrimonio persoal das deudas sociais.  A Escritura Social debe ser presentada no R. Mercantil polos fundadores e administradores.
 50. 50. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XIV  Contido da escritura de constitución: - Nomes, apelidos, idade, nacionalidade e domicilio das persoas ou entidades que otorguen a escritura. - Vontade de formala - Aportacións dos socios e nº de accións que lle corresponden. - Contía aprox. Dos gastos de constitución. - Estatutos - Organización da administración. - Identidade do/s que se encarguen da súa administración e representación, e no seu caso, dos auditores de contas.
 51. 51. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XV  Existen 2 sistemas de fundación: - Nun so acto (por acordo entre fundadores). Os socios fundadores otorgarán a escritura social e suscriben todas as accions da sociedade. Responderán dos actos e contratos celebrados en nome da sociedade antes da sua inscripción no Rex Mercantil quenes o celebren ata que os asuma a sociedade. O patrimonio da sociedade en formación responde se os actos ou contratos son indispensables para inscribir a sociedade ou son realizados polos administradores - En forma sucesiva, por suscripción pública de accions. Antes do otorgamento da sociedade, promoveráse públicamente a suscripción pública das accions para que as adquiran persoas interesadas.
 52. 52. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XVI Os promotores da sociedade comunicaran o proxecto á CNMV, entregando unha copia do programa de fundación redactado polos promotores que será depositado no Rex Mercantil, un informe técnico da viabilidade da sociedade, un informe coas características das accions e os dereitos que recoñecen e un folleto informativo. As persoas que fosen designadas na 1º reunión dos accionistas otorgarán escritura pública e inscribirán la sociedad no Rex Mercantil
 53. 53. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XVII  ACCIÓNS: – As accións otorgan ó accinista os seguinte dereitos: asistir as xuntas e participar nos beneficios en función do establecido nos estautos da sociedade. – As acción teñen os segintes valores:  Valor nominal: obtense dividindo o Capital social entre o número de accións.  Valor de cotización ou valor de mercado: e o valor ó que cotizan as accións nun determinado momento (BBVA cotizan 14 € na Bolsa).  Valor teórico: obtense a través do estudio dos balances da empresa (dividese o que a empresa ten neste momento entre o número de accións).
 54. 54. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XVIII H. SOCIEDADE ANÓNIMA LABORAL E SOCIEDADE LIMITADA LABORAL • Características - Existen dous tipos de socios: traballadores que posuirán accións (SAL) ou participacións (SLL), e socios non traballadores (capitalistas). Poderán obter a calificación de sociedade laboral as SA ou SL nas que a maioría do capital social (50,01%) sexa propiedade de traballadores que presten nelas servicios retribuidos en forma personal e directa, con relación laboral indefinida e cando concurran os seguintes requisitos:  O número de horas/ano traballadas polos contratados indefinidos non socios non pode ser superior ó 15% do total de horas/ano traballadas polos socios traballadores (se son menos de 25 socios traballadores esta porcentaxe pode chegar ó 25%).
 55. 55. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XIX - A calificación como laboral é outorgada pola Xunta. - O límite de acións ou participacións propiedade de cada socio non pode superar a terceira parte do capital social, salvo si a participación corresponde ó Estado, CCAA, Entidades Locais ou Sociedades Públicas e entidades sen fin de lucro (onde pode chegar ó 50%) - Os socios traballadores terán a consideración de por conta allea. • Estructura: As sociedades laborais posuen a mesma estructura que as SA e as SL • Denominación Debe figurar a indicación SAL ou SLL debendo constar en toda a súa documentación, crrespondencia, cartas de pedido, facturas, así como en todos os demáis que haxa que publicar por disposición legal ou estatutaria.
 56. 56. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XX  Requisitos e características da forma xurídica - Número mínimo de socios: 3 - Contía mínima do capital social preciso: igual que nas SL e SA - Requisitos de constitución: Certificación negatia de nome, otorgamento de escritura pública, inscrición no rexistro mercantil, inscrición no rexistro de sociedades laborais. - Obrigas especiais: Otorgamento da calificación de sociedade laboral. - Obrigas fiscais: IS - Transmisibilidade da participación na sociedade: libre en caso de socio traballador. Ten que comunicalo ofrecéndollas os socios non traballadores que teñen dereito de adquisición preferente. - Responsabilidade fronte a débedas: limitada
 57. 57. EXERCICIO CLARA GARCIA TEN PARTICIPACIÓNS NA SOCIEDADE LAS CASTILLAS S.R.L. E ATOPA UN COMPRADOR QUE LLE OFRECE UN MOI BO PREZO - ¿PODERÁ VENDER AS SÚAS PARTICIPACIÓNS LIBREMENTE? - ¿ E SE FOSE UNHA S.L.L.?
 58. 58. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXI I. SOCIEDADE COOPERATIVA • Características A cooperativa é unha sociedade constituida por persoas que se asocian para a realización de actividades empresariais encamiñadas a satisfacer as súas necesidades e aspiracións económicas e sociais. Calquer actividade económica lícita poderá ser organizada e desenvolvida por este tipo de sociedade. • Socios: existen os socios traballadores (participan na actividade que desenvolve a cooperativa) e colaboradores (contribuen a conseguir o obxecto social) O número mínimo de socios é: - Cooperativas de 1º grao: mínimo 3 - De 2º grao: alomenos 2 cooperativas A participación de cada socio non pode superar o 33% do capital social e as aportacións dos colaboradores no seu conxunto o 45%
 59. 59. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXII  Constitución Mediante escritura pública no rexistro de Sociedades Cooperativas. Contido da escritura: - Identidade dos outorgantes - Manifestación de que reunen os requisitos - Vontade de constituila - Acreditación de suscrición das aportacións obligatorias e o seu desenbolso. - Identificación ds persoas que ocparán os diversos cargos nos distintos órganos. - Declaración da inexistencia doutra entidade con igual denominación. As cooperativas incluirán necesariamente as palabras sociedade cooperativa ou S. coop. (demáis dunha expresión calquera). - Estatutos.
 60. 60. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXIII  Órganos da sociedade - Asamblea Xeral: integrada por todos os socios - Consello Rector: órgano colexiado de goberno e representación da cooperativa (elixido pola asemblea xeral) - Intervención: órgano de fiscalización(aproba as contas, vlora os riesgos das operacións, leva o control dos libros e das contas internas. - Poden existir outros órganos de carácter consultivo (comité de recursos). • Obrigas responsabilidades e dereitos dos socios: - Participar nas actividades cooperativizadas - Aceptar os cargos para os que fosen elixidos - Responsabilidade dos socios limitada a aportacións
 61. 61. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXIV - O socio que cause baixa responderá persoalmente polas débedas sociais (durante 5 anos, polas obrigas constraidas pola sociedade antes da súa baixa)  Requisitos e características - Nº mínimo de socios: 3 - Cuantía mínima do capital social: a establecida en estatutos. - Requisitos de constitución: certificación negativa do nome, otorgamento de escritura pública, inscrición no rexistro mercantil, inscrición no rexistro de sociedades cooperativas. - Obrigas especiais: IS en réxime especial - Trasmisibilidade da participación: os socios teñen dereito á baixa voluntaria, e a admisión solicitarase por escrito ó consello rector. - Responsabilidade limitada.
 62. 62. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXV  CLASES DE COOPERATIVAS – De 1º grado: son as formadas por socios ordinarios (empresas ou persoas), por exemplo, cooperativas agrícolas (Horsal, Hortumia,…) – De 2º grado: son as que están formadas polas cooperativas de 1º grado, por exemplo Hortas de Galicia e unha cooperativa formada por pequenas cooperativas como Horsal Hortumia,.. Esto permitelles coordinarse mellor xa que poden ter unha producción máis ampla xa que hai zonas nas que se dan mellor uns productos que outros.  VENTAXAS: – Menor tributación no Imposto de sociedades. – Teñen bonificacións fiscais, e laborales (reciben subvencións da Xunta para a contratación de traballadores, pagan menos seguridade social polos traballadores,..)
 63. 63. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXVI J. COMUNIDADE DE BENS Contrato polo cal a propiedade dunha cusa ou dun dereito pertenece proindiviso a varia persoas.  Se rixen polo Código Civil en materia de dereitos e obligacións.  Minimo duas persoas que aportan diñeiro ou traballo  Carecen de personalidade xurídica  Non requiren inscripción no Rex. Mercantil (máis economicas)  Non hai que aportar un capital inicial mínimo.  Tributan por IRPF, non por Sociedades.  Responsabilidade Ilimitada  Requirese a existencia dun contrato privado no que se detalle a naturaleza das aportacións e o porcentaxe de participación que cada comuneiro ten nas pérdas e ganancias.
 64. 64. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXVII  A denominación social levara un nombre acompañado de “Comunidade de Bens” ou “CB” K. SOCIEDADE CIVIL  Contrato polo que duas ou máis persoas poñen en común capital, con proposito de repartir entre si as ganancias.  Pode haber dous tipos de socios: socios (aportan cartos ou bens) e socios industriais (os que aportan traballo).  O capital social está formado polas aportacións dos socios, tanto en diñeiro como en bens ou industria.  Non existe capital mínimo legal para a súa constitución.  O número mínimo de socios será dous.  A denominación social debe levar “Sociedade Civil” ou a abreviatura “S.C.P.”
 65. 65. ANÁLISE DALGÚNHAS CLASES DE SOCIEDADES XXVIII - Ventaxas:  tramites de formalización máis sinxelos.  Non é necesario capital mínimo para a sua constitución.  Mais facilidade á hora de conseguir préstamos (avalados por todos os socios). - Inconvenientes:  A sociedade civil responderá frente a terceiros con todos os seus bens e si éstos non foran suficientes responderán os socios co seu patrimonio persoal.  Imaxe “pobre” no tráfico mercantil.  Tipo impositivo elevado no IRPF dos comuneiros a partir de determinado volume de beneficios (se non poden acollerse á estimación obxectiva).  O beneficio se reparte según a cota pactada polos socios, sin que o socio poda percibir unha retribución polo traballo.
 66. 66. EXERCICIOS 1. CELIA CIFRESA, MEMBRO DUNHA COOPERATIVA DESEXA VENDER A SUA PARTICIPACIÓN PARA PODER IRSE DE VACACIÓNS ¿PODE POÑER A COOPERATIVA ALGÚN REPARO A ESA VENDA? FARTA DA COOPERATIVA, PODERÁ CELIA OLVIDARSE DELA CANDO A ABANDONE? 2. CANTAS FORMAS XURÍDICAS DE SOCIDADE COÑECES? 3. INVENTA TRES DENOMINACIÓNS PARA SOCIEDADES COLECTIVAS E 2 PARA COMANDITARIAS 4. QUE DIFERENCIA ÓS 2 TIPOS DE SOCIOS NAS COMANDITARIAS? 5. ASUMEN TODOS OS SOCIOS AS MESMAS RESPONSABILIDADES NAS COLECTIVAS? ¿E NAS COMANDITARIAS? 6. TB CON RESPECTO ÁS DÉBEDAS, DIFERENCIAS ENTRE SOCIOS DUNHA COMANDITARIA E DUNHA SL
 67. 67. EXERCICIOS 7. NORMALMENTE QUE SOCIEDADES TEÑEN MÁIS TAMANO SL OU SA? 8. QUE OBRIGA FORMAL DIFERENCIA AS SLL DO RESTO DE SOCIEDADES 9. QUE DISTINGUE A UNHA SAL DUNHA SA RESPECTO Á TRASMISIÓNS DE ACCIÓNS? 10. EXISTEN AS SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIPERSOAIS? 11. QUE DIFERENCIA ÓS SOCIOS COLABORADORES DO RESTO DE SOCIOS DUNHA COOPERATIVA?
 68. 68. 6. LOCALIZACIÓN DA EMPRESA O éxito dun proxecto empresarial non só radica nunha boa idea, sinón que debe ubicarse no lugar idóneo. E para elixilo haberá que considerar, entre outros, osseguintes factores: - O tipo de actividade - A quen se quere dirixir o producto - Cercanía cos proveedores e consumidores - A disponibilidade de traballadores - O custo de comprar ou alquilaro local - As licencias - As axudas e subvencións - A existencia dos servizos que a empresa necesita
 69. 69. EXERCICIOS  ¿QUE EMPRESAS PORÍAS Ó LADO DUN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA? ¿É O LADO DUN CENTRO MÉDICO? XUSTIFICA AS RESPOSTAS  ¿ONDE ADOITAN LOCALIZARSE AS EMPRESAS DE OCIO NUNHA CIDADE? ENUMERA TRES TIPOS DE COMERCIOS QUE SE PODERÍAN ATOPAR NESAS ZONAS
 70. 70. 7. OS SIGNOS IDENTIFICATIVOS DA EMPRESA Os signos distintivos da empresa deben rexistrarse no Rexistro da Propiedade Industrial ou Intelectual para protexerse do intrusismo ou do uso indebido dos seus productos emarcas polos seus competidores. Os signos máis comúns son: - Denominación ou razón social: debe figurar nos estatutos e seguidamente as siglas que identifiquen a súa forma xurídica (no caso dun empresario individual coincide co da persona física que exerce a actividade). Esa denominación non debe coincidir con ningunha outra existente no Rexistro Mercantil Central. - Nome comercial - Rótulo do establecemento - Logotipo - Marca - Patente
 71. 71. U.D.2. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA Henry Fayol partindo dun principio no que afirma que a empresa pode ser dividida en funcións, plantexa as seguintes áreas: I. Funcións Técnicas: directamente ligados coa producción de bens. II. Funcións Comerciais: asociadas coas actividades de compra, venda e intercambio da empresa. III. Funcións Financeiras: son aquelas que implican a busca e manexo de capital. IV. Funcións de Seguridade: son as que velan polo benestar das personas que traballan na organización e os mobles e maquinaria con que conta a mesma. V. Funcións Contables: controlan a parte que ten que ver cos inventarios, costos,. rexistros, balances e as estadísticas empresariais. VI. Funcións Administrativas: aquelas que regulan e controlan as cinco funcións anteriores.
 72. 72. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA II A. AS ÁREAS DA EMPRESA As áreas de actividade, coñecidas tamén como áreas de responsabilidade, departamentos ou divisións, están en relación directa coas funcións básicas que realiza a empresa a fin de lograr os seus obxectivos. Ditas áreas comprenden actividades, funcións e labores homoxéneos. A efectividade dunha empresa non depende do éxito dunha área funcional específica; senón do exercicio dunha coordinación equilibrada entre as etapas do proceso administrativo e a adecuada realización das actividades das principais áreas funcionais, que son as seguintes:
 73. 73. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA III 1. MERCADOTECNIA É o proceso de planeación, execución e conceptualización de prezo, promoción e distribución de ideas, mercadorías e termos para crear intercambios que satisfagan obxectivos individuais e organizacionais. A súa finalidade é a de reunir os factores e feitos que inflúen no mercado, para crear o que o consumidor quere, desexa e necesita, distribuíndoo en forma tal, que estea á súa disposición no momento oportuno , no lugar preciso e ao prezo máis adecuado. Funcións: 1. Investigación de mercados: Implica coñecer quen son ou poden ser os consumidores ou clientes potenciais; e identificar as súas características. Canto máis se coñeza do mercado maior serán as posibilidades de éxito.
 74. 74. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA IV 2. Decisións sobre o produto e prezo: Este aspecto refírese ao deseño do produto que satisfará as necesidades do grupo para o que foi creado. É moi importante darlle ao produto un nome adecuado e un envase que, ademais de protexelo, o diferencie dos demais. É necesario asignarlle un prezo que sexa xusto para as necesidades tanto da empresa como do mercado. 3. Distribución: É necesario establecer as bases para que o produto poida chegar do fabricante ao consumidor; estes intercambios pódense dar xa sexa a través de almacenistas, comerciantes polo miúdo ou comisionistas. 4. Promoción: É dar a coñecer o produto ao consumidor. Débese persuadir aos clientes a que adquiran produtos que satisfagan as súas necesidades. Non só se promocionan os produtos a través dos medios masivos de comunicación, tamén por medio de folletos, agasallos, mostras, etc.
 75. 75. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA V 5. Venda: É toda actividade que xera nos clientes o último impulso cara ao intercambio. Nesta fase faise efectivo o esforzo das actividades anteriores. 6. Postvenda: É a actividade que asegura a satisfacción de necesidades a través do produto. O importante non é vender unha vez, senón permanecer no mercado, neste punto analízase novamente o mercado con fins de retroalimentación. Ningunha destas funcións é, por si soa a mercadotecnia. Só cando todas se interrelacionan. Estas funcións proporcionan en conxunto o método necesario para realizar unha adecuada mestura de mercadotecnia, proporcionándonos os pasos a seguir para o seu bo desenvolvemento.
 76. 76. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA VI PROCESO
 77. 77. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA VII 2. VENDAS É unha orientación administrativa que supón que os consumidores non comprarán normalmente o suficiente dos produtos da compañía a menos que se chegue até eles mediante un traballo substancial de promoción de vendas. O departamento de vendas é o encargado de persuadir a un mercado da existencia dun produto, valéndose da súa forza de vendas ou de intermediarios, aplicando as técnicas e políticas de vendas acordes co produto que se desexa vender.
 78. 78. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA VIII Funcións: 1. Desenvolvemento e manipulación do produto: Consiste en perfeccionar os produtos xa existentes, introducir novos produtos, darlles outro uso ou aplicación, facerlle modificacións aos seus estilos, cores, modelos, eliminación dos produtos pasados de moda, observación do desenvolvemento dos produtos elaborados pola competencia, o seu envase, accesorios do produto, da súa eficiencia, as súas características distintivas e o seu nome. 2. Distribución física: Responsabilidade que cae sobre o xerente de vendas a cal é compartida co de tráfico e envíos. O xerente de vendas coordina estas co tráfico, nos problemas relativos ao manexo de materiais dos produtos desde a fábrica até o consumidor, que comprende os custos e métodos de transporte, a localización de almacéns, os custos de manexo, os inventarios, a redución de reclamacións por atrasos e prexuízos de vendas.
 79. 79. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA IX 3. Estratexias de vendas: son algunhas prácticas que regulan as relacións cos axentes distribuidores, comerciantes polo miúdo e clientes. Ten que ver coas condicións de vendas, reclamacións e axustes, calidade do produto, método de distribución, créditos e cobros, servizo mecánico, funcionamento das sucursais e entrega dos pedidos. 4. Finanzamento das vendas: As operacións a crédito e a contado son esenciais para o desenvolvimiento das transaccións que requiren da distribución de bens e servizos desde o produtor ao almacenista, vendedores por xunto e consumidores. Para financiar vendas a prazo é necesario que o xerente de vendas este amplamente relacionado co de crédito, para determinar os plans de pago que deben adoptarse, a duración do período de crédito, o premio por pronto pago ou o castigo por pago atrasado, é dicir, todo o relacionado coa práctica crediticia.
 80. 80. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA X 5. Custos e Orzamentos de Vendas: Para controlar os gastos e planear a ganancia, o executivo de vendas, previa consulta co persoal investigador do mercado co de contabilidade e o de orzamentos, debe calcular o volume probable de vendas e os seus custos para todo o ano. 6. Estudo de mercado: O conocimientode os mercados, as preferencias do consumidor, os seus hábitos de compra e a súa aceptación do produto ou servizo é fundamental para unha boa administración de vendas, debido a que se debe recoller, rexistrar e analizar os datos relativos ao carácter, cantidade e tendencia da demanda, o estudo de mercado debe incluír a análise e a investigación de vendas, estudos estatísticos das vendas ou produtos, territorio, distribuidores e tempadas; os custos dos axentes de vendas, custos de venda e de operación.
 81. 81. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XI 7. Promocións de venda e publicidade: Estas axudan a estimular a demanda de consumo e contribuír a que os axentes de venda de fabríca, os almacenistas e os comerciantes polo miúdo vendan os produtos: o axente de vendas aproba os plans de promoción e publicidade, os horarios de traballo, as asignacións orzamentarias, os medios de propaganda, as promocións especiais e a publicidade en colaboración cos comerciantes. 8. Planeación de Vendas: O administrador de vendas debe fixar os obxectivos das mesmas e determinar as actividades mercantís necesarias para lograr as metas establecidas. A planeación de vendas debe coordinar as actividades dos axentes, comerciantes e persoal anunciador, a distribución física; o persoal de vendas, as datas dos plans de produción, os inventarios, os orzamentos e o control dos axentes de vendas.
 82. 82. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XII 9. Servizos técnicos ou mecánicos: Corresponde aos xerentes de vendas cuxos produtos mecánicos requiren de servizos de instalación e técnicos, establecer normas respecto diso; ter o equipo e os locais destinados pola empresa vendedora para tal servizo. 10. Relacións cos distribuidores e comerciantes polo miúdo: As boas relacións con estes requiren proporcionarlles asistencia de vendas, servizos mecánicos de entrega e axuste, informarlles sobre os produtos, servizos, tácticas e normas da compañía e contestar pronta e detalladamente ás súas preguntas. 11. O persoal de vendas: Consiste en desenvolver da maneira máis eficiente o proceso de integración o cal comprende buscar, seleccionar e adestrar aos axentes de vendas; así como da súa compensación económica, supervisión, motivación e control.
 83. 83. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIII  12. Administración do departamento de vendas: É responsabilidade dos xerentes da mesma, o cal debe establecer a organización, determinar os procedementos, dirixir o persoal administrativo, coordinar o traballo dos membros do departamento, levar o rexistro das vendas e asignar tarefas aos xefes das diversas seccións deste departamento.
 84. 84. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIV O PROCESO DE VENDAS
 85. 85. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XV 3. PRODUCIÓN Tradicionalmente considerado un dos departamentos máis importantes, xa que formula e desenvolve os métodos máis adecuados para a elaboración dos produtos e/ou servizos, ao fornecer e coordinar: man de obra, equipo, instalacións, materiais, e ferramentas. Funcións: 1. Enxeñaría do Produto: comprende o deseño do produto que se desexa comercializar, tomando en conta todas as especificacións requiridas polos clientes. Unha vez elaborado devandito produto débense realizar certas probas de enxeñaría, consistentes en comprobar que o produto cumpra co obxectivo para o cal foi elaborado; E por último brindar a asistencia requirida ao departamento de mercadotecnia para que estea poida realizar un adecuado plan.
 86. 86. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVI 2. Enxeñaría da planta: realizar o deseño pertinente das instalacións tomando en conta as especificacións requiridas para o adecuado mantemento e control do equipo. 3. Enxeñaría Industrial: Comprende a realización do estudo de mercado concernente a métodos, técnicas, procedementos e maquinaria; investigación das medidas de traballo necesarias, así como a distribución física da planta. 4. Planeación e Control da Produción: É responsabilidade básica deste departamento establecer os estándares necesarios para respectar as especificacións requiridas en canto a calidade, lotes de produción, stocks (mínimos e máximos de materiais en almacén), diminucións, etc. Ademais deberá realizar os informes referentes aos avances da produción como unha medida necesaria para garantir que se esta cumprindo coa programación fixada.
 87. 87. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVII 5. Abastecemento: O abastecemento de materiais, depende dun adecuado tráfico de mercadorías, embarques oportunos, un excelente control de inventarios, e verificar que as compras locais e internacionais que se realicen sexan as máis apropiadas. 6. Control de Calidade: É o resultante total das características do produto e/ou servizo en canto a mercadotecnia, enxeñaría, fabricación e mantemento refírese, por medio das cales o produto ou servizo en uso é satisfactorio para as expectativas do cliente; tomando en conta as normas e especificacións requiridas, realizando próbalas pertinentes para verificar que o produto cumpra co desexado 7. Fabricación: É o proceso de transformación necesario para a obtención dun ben ou servizo.
 88. 88. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVIII PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS
 89. 89. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIX TAREFAS QUE SE REALIZAN NO DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN  Elixir as pezas, compoñentes, materiais e outros elementos para a produción, e establecer os requisitos que estes deben cumprir en canto a características, calidade, etc.  Planificar a produción a curto e medio prazo, así como os materiais e materias primas necesarios.  Control das entradas de materiais que van ser procesados ou incorporados aos produtos.  Deseño, execución e control do proceso de transformación e produción.  Controis relacionados cos produtos que se obteñen tras o proceso produtivo. Controis de calidade.  Relacións cos outros departamentos da empresa, sobre todo cos de compras, vendas, almacén e persoal.
 90. 90. EXEMPLO A empresa LIMPIAMAX fabrica lavadoras e lavalouzas. Dispón de alta tecnoloxía e instalacións modernas e ben dotadas. No departamento de produción atópase o gabinete de deseño, que realiza os proxectos dos novos aparellos; estuda as melloras que van incorporarse, e investiga novas liñas de electrodomésticos, a fin de incorporar as melloras e novidades que a sociedade actual demanda. Tamén aquí planifícanse as actividades a levar a cabo durante os próximos meses, é dicir, a produción que vai saír ao mercado. Isto é imprescindible para determinar as compras de materiais e doutros compoñentes. As pezas que entran a produción para ser incorporadas aos aparellos, pasan por un control co fin de verificar que cumpren os requisitos de calidade establecidos. Cando os electrodomésticos están totalmente acabados, antes de envialos ao almacén, sométense a unha proba ou control de calidade para detectar calquera posible defecto de fabricación.
 91. 91. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XX 4. FINANZAS De vital importancia, xa que toda empresa traballa con base en constantes movementos de diñeiro. Esta área encárgase da obtención de fondos e da subministración do capital que se utiliza no funcionamento da empresa, procurando dispor cos medios económicos necesarios para cada un dos departamentos, co obxecto de que poidan funcionar debidamente. A área de finanzas ten implícito o obxectivo do máximo aproveitamento e administración dos recursos financeiros. Funcións: 1. Tesouraría: O tesoureiro é a persoa encargada de controlar o efectivo, tomar de decisións e formular os plans para aplicacións de capital, obtención de recursos, dirección de actividades de créditos e cobranza, manexo da carteira de investimentos.
 92. 92. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXI 2. Controller: é o que realiza polo común as actividades contables relativas a impostos, orzamentos, auditoria interna, procesamiento de datos e estatísticas, contabilidade financeira e de custos, etc.  Nota: Este departamento non posúe un diagrama que mostre os pasos a seguir para a realización das devanditas funcións, debido a que son moitas as variables que fan única a forma de rexistrar os seus movementos financeiros e contables.
 93. 93. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXII A área de finanzas adoita corresponderse coa función económico financeira. A empresa necesita realizar desembolsos para facer fronte aos pagos, tales como compra de materias primas, pagos ao persoal, compra e mantemento de equipos, etc. Para iso debe dispor de recursos financeiros que poden proceder da propia empresa (do seu capital e as súas ganancias) ou poden conseguirse no exterior (préstamos, créditos, etc.). A función económico-financeira pode estar repartida en dous departamentos: finanzas e contabilidade. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Parte da súa actividade é conseguir os recursos financeiros mencionados, xestionalos e administralos adecuadamente.
 94. 94. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXIII COMPETENCIAS DO DEPARTAMENTO DE FINANZAS  Estudar e analizar proxectos de investimento e financiamento.  Conseguir préstamos e créditos na contía e momento precisos, e ao tipo de interese máis baixo posible.  Administración e control dos recursos, de maneira que se obteña a máxima rendibilidade dos mesmos.  Administración e control do diñeiro dispoñible na caixa e nas contas bancarias.  Colocación e investimento dos excedentes de caixa.  Relacións co resto de departamentos, en especial co de contabilidade.
 95. 95. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXIV DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Encárgase de rexistrar, en termos monetarios, as operacións que se realizan, e que deben reflectirse nos libros contables, tal como establece a lexislación mercantil. A contabilidade é o rexistro de gastos e ingresos, cuxa diferencia é o resultado económico que consistirá en ganancias ou en perdas para a empresa. A análise destes datos é imprescindible para a toma de decisións financeiras, de produción, comerciais, etc. TAREFAS QUE SE REALIZAN NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  Levar os libros de contabilidade.  Elaborar as contas anuais.  Realizar inventarios e balances periódicos.
 96. 96. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXV  Efectuar diversos informes sobre contas con clientes, con provedores, con bancos, etc.  Informar a outros departamentos, e á dirección da empresa, sobre a marcha e o estado das contas.  Relacións co resto dos departamentos. EXEMPLO LIMPIAMAX necesita renovar a súa maquinaria. O departamento financeiro realiza un estudo sobre as posibilidades do investimento e avalía:  Custo da maquinaria.  Rendemento e vida útil.  Forma de pago, as fontes de financiamento, etc. Para tomar estas decisións será necesario dispor de informes sobre o estado das contas da empresa, datos que proceden do departamento de contabilidade...
 97. 97. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXVI 5. RECURSOS HUMANOS Son todas aquelas persoas que integran ou forman parte dunha organización. O obxecto do Departamento de Recursos Humanos é conseguir e conservar un grupo humano de traballo cuxas características vaian de acordo cos obxectivos da empresa, a través de programas adecuados de recrutamento, selección, capacitación e desenvolvemento. Funcións: 1. Contratación e emprego: é necesario contar cun procesamiento eficaz de Recrutamento e selección de persoal, unha vez que se teñen ás persoas desexadas procédese á contratación das mesmas, dándolles unha instrución acerca da empresa. Se a posto vacante pódese cubrir con persoal propio da empresa, entón realízase unha avaliación de méritos e outórgaselle ao máis capaz.
 98. 98. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXVII 2. Capacitación e desenvolvemento: Acción que consiste en, adestrar e capacitar a todo o persoal, xa sexa de novo ingreso, ou non, co obxecto de incrementar o desenvolvemento persoal. A capacitación non se lle outorga exclusivamente aos de novo ingreso, posto que os nosos actuais empregados poden aspirar a un posto mellor, o cal require dunha maior preparación. 3. Soldos e Salarios: Para poder realizar unha xusta asignación de soldos, é necesario elaborar unha análise e avaliación de postos (procedementos sistemáticos para determinar o valorde cada traballo), só así, poderemos saber que tanto debemos pagar por cada un dos nosos empregados. Ademais, hai que considerar que o soldo esta formado por outros elementos tales como: as vacacións e a cualificación de méritos.
 99. 99. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXVIII 4. Relacións laborais: Toda relación de traballo debe estar regulada por un contrato xa sexa colectivo ou individual, no que se estipularán os dereitos e obrigacións das partes que o integran. O seu obxectivo é manter unha boa relación de traballo e disciplina. Por outra banda, a comunicación é de vital importancia para toda organización, xa que por medio desta pódese manter unha adecuada relación de traballo. 5. Servizos e Prestacións: Comunmente as organizacións hoxe en día ofrecen aos seus traballadores co fin de facer máis atractivo o seu emprego, unha serie de prestacións distintas ás marcadas pola Lei, tales como: actividades recreativas, actividades culturais, prestacións en especie, recoñecementos, etc.
 100. 100. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXIX 6. Hixiene e Seguridade Industrial: Consiste en levar un rexistro das causas que orixinan principalmente o ausentismo e os accidentes de traballo, así como de proporcionar aos seus empregados os servizos médicos necesarios, e as medidas de hixiene e seguridade requiridas para o bo desempeño dos seus labores. 7. Planeación de Recursos Humanos: A planeación dos recursos humanos consiste en realizar periodicamente unha auditoria dos mesmos para ver se están a desempeñar satisfactoriamente os seus labores, podendo rotar aos que considere inapropiados para o devandito posto.
 101. 101. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXX PROCESO DE RECRUTAMENTO
 102. 102. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXI PROCESO DE SELECCIÓN
 103. 103. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXII COMPETENCIAS E TAREFAS DO DPTO DE PERSOAL /RRHH  Planificar o número adecuado de persoas necesarias para cubrir os postos de traballo.  Estudar as capacidades que se requiren para desempeñar cada unha das tarefas.  Programar as necesidades futuras, e a posibilidade de atendelas co persoal actual.  Planificar e desenvolver cursos de actualización e formación do persoal.  Admisión de novo persoal. Proceso de selección, contratación e formación.  Remuneracións, salarios.  Controis de asistencia.  Plans de axuda e melloras ao persoal, tales como bolsas, axudas, comedores, etc.  Relacións co resto de departamentos da empresa.
 104. 104. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXIII EXEMPLO LIMPIAMAX está en fase de expansión e necesita ampliar o persoal. No departamento de persoal estúdanse as características que deben cumprir os novos empregados: formación necesaria, especialización, coñecementos, etc. Faise pública a oferta de emprego, a través da Oficina de Emprego e da prensa. leva a cabo o proceso de selección, que consiste nunha proba e unha entrevista persoal. Todo iso foi deseñado e controlado polo departamento de persoal. Formalízanse os novos contratos e organízanse cursos de formación para os novos empregados. Tamén estas fases corresponden ao departamento de persoal.
 105. 105. EXERCICIOS  CAL É O FUNDAMENTO DA FUNCIÓN FINANCEIRA?  QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE FINANZAS E CONTABILIDADE?  QUE SON AS CONTAS ANUAIS?  CANDO SE PRODUCEN GANANCIAS NA EMPRESA?  QUE SON OS RECURSOS HUMANOS?  QUE É O PERSOAL NA EMPRESA?  EXPLICA TODO O QUE SAIBAS SOBRE O CONTRATO DE TRABALLO.  QUE SON AS REMUNERACIÓNS?  CON QUE DEPARTAMENTO SE RELACIÓNA O DEPARTAMENTO DE PERSOAL?
 106. 106. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXIV 6. COMPRAS O departamento de compras é o encargado de realizar as adquisicións necesarias no momento debido, coa cantidade e calidade requirida e a un prezo adecuado. Este departamento debe de proporcionar a cada departamento de todo o necesario para realizar as operacións da organización Funcións: 1. Adquisicións: Acción que consiste en adquirir os insumos, materiais e equipo, necesarios para o logro dos obxectivos da empresa, os cales deben axustarse aos seguintes lineamientos: prezo, calidade, cantidade, condicións de entrega e condicións de pago; unha vez recibidas as mercadorías é necesario verificar que cumpran cos requisitos antes mencionados, e por último aceptalas.
 107. 107. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXV 2. Garda e Almacenaxe: É o proceso de recepción, clasificación, inventario e control das mercadorías de acordo ás dimensións das mesmas (peso e medidas. 3. Prover ás demais áreas: Unha vez que o departamento de compras forneceuse de todos os materiais necesarios, é a súa obrigación prover ás demais áreas tomando en conta: a clase. Cantidade e dimensións das mesmas.
 108. 108. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXVI As áreas de mercadotecnia, compras e vendas adoitan estar integradas no que se conoce como función comercial. Pois todo o que a empresa adquire non o consome ao instante, nin todo o que produce véndeo de inmediato; por iso, asociadas á función comercial, aínda que mantendo certa independencia, atopamos as tarefas relacionadas co almacén, que constitúe en por si un departamento que se relaciona por igual coa función comercial e coa de produción. TAREFAS QUE SE REALIZAN NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS  Conseguir información sobre os produtos que se van a adquirir; empresas que os comercializan e condicións en que os venden.  Análise e estudo das ofertas que se reciben.  Relacións cos provedores. Pedidos de materiais.  Relacións con outros departamentos, en especial con: almacén, produción, financiamento e persoal.
 109. 109. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXVII EXEMPLO A empresa LIMPIAMAX necesita comprar diversas pezas e compoñentes para os seus produtos. Unha vez que o departamento de produción planificou as súas actividades para un período de tempo determinado, fai unha estimación dos materiais que se van a necesitar. O departamento de produción notificará ao de compras ditas necesidades, e este (en colaboración co almacén), encargarase de localizar aos provedores que serven os materiais, para decidir cal é a oferta máis vantaxosa, tendo en conta que se deberán cumprir as especificacións técnicas e de calidade que produción estableceu. Logo negociará as operacións de compra e, finalmente, comprará.
 110. 110. EXERCICIOS  EN QUE SECTORES DE ACTIVIDADE TEN ESPECIAL IMPORTANCIA O DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN?  EXPLICA OS OBXECTIVOS QUE SE PERSEGUEN CON CADA UN DOS CONTROIS SEGUINTES: SOBRE AS MATERIAS PRIMAS, PEZAS OU COMPOÑENTES DO PROCESO PRODUTIVO; SOBRE OS PRODUTOS TERMINADOS.  ENTRE O MOMENTO DA ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS E OUTROS COMPOÑENTES E A SAÍDA DE PRODUTOS TERMINADOS, QUE OPERACIÓNS INTERVEÑEN?  POR QUE O DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN NON ADQUIRE DIRECTAMENTE OS PRODUTOS, E NOTIFICA AS SÚAS NECESIDADES AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS?  POR QUE O DEPARTAMENTO DE COMPRAS TEN QUE TRABALLAR EN COORDINACIÓN CON PRODUCIÓN?
 111. 111. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXVIII TAREFAS QUE SE REALIZAN NO DEPARTAMENTO DE VENDAS  Atención aos clientes.  Estudos de mercado para coñecer os produtos que os compradores necesitan e demandan.  Deseño de estratexias de venda.  Promoción dos produtos e servizos. Campañas publicitarias e/ou promocionais.  Estudo e deseño das canles de comercialización.  Deseño da política de prezos e condicións de venda.  Relación con outros departamentos, entre eles: produción, almacén e persoal.
 112. 112. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XXXIX EXEMPLO En LIMPIAMAX, desde o departamento de vendas deséñanse e pon en marcha campañas de publicidade e promoción dos produtos; distribúen folletos informativos e realizan sondaxes de mercado e enquisas aos consumidores para detectar os seus gustos e necesidades. Tamén investigan sobre os produtos da competencia; para coñecer as súas características, o departamento de vendas decide en que tipo de establecementos vanse a pór á venda os electrodomésticos, quen serán os distribuidores, que marxe comercial ofreceráselles, fíxanse os prezos de venda e deséñase todo o sistema de garantías e servizos posventa.
 113. 113. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XL O ALMACÉN Calquera empresa necesita almacenar os diferentes produtos que manexa, e debe facelo nunhas condicións que garantan debidamente a súa conservación. Pero isto, a pesar de ser importante, non é suficiente, xa que ademais interesa levar un control para saber en todo momento, e sen necesidade de facer un reconto físico, as cantidades que ten almacenadas, é dicir, os stocks. Podemos atopar os seguintes tipos de almacén:  O almacén nas empresas do sector secundario. Antes de producir bens é necesario comprar as materias primas e outros materiais que se empregan no proceso de elaboración. O normal é que transcorra certo tempo entre o momento da compra e a súa utilización; entre tanto, deberán gardarse nun lugar adecuado. Pola mesma razón, cando os produtos fabricados están dispostos para a venda, e ata que se produce a saída ao mercado, hai que telos almacenados.
 114. 114. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIL A necesidade do almacén acentúase cando as mercadorías requiren unhas condicións especiais de conservación, cando hai que controlar non só as cantidades existentes, senón tamén a súa caducidade, datas de fabricación, temperatura, etc.  O almacén nas empresas comerciais. Tamén necesitan gardar as mercadorías durante o período que transcorre entre o momento en que as compran aos provedores e o da súa venda aos clientes. Toda actividade empresarial, de calquera dos sectores, necesita dispor dalgún almacén. TIPOS DE ALMACÉNS  De materias primas.  De produtos destinados á venda.  De produtos non acabados ou en proceso de elaboración (semiacabados).  De combustibles, ferramentas, accesorios, etc.
 115. 115. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIIL TAREFAS QUE SE REALIZAN NO ALMACÉN  Rexistro e control das entradas de artigos en cada un dos almacéns.  Entradas procedentes de compras no exterior, e entradas desde a propia produción.  Control das existencias, atendendo ás condicións de conservación.  Rexistro e control das saídas, xa sexa con destino á venda ou porque van ser consumidas no proceso de produción.  Valoración das existencias por calquera dos métodos legalmente aceptados.  Xestión e mantemento dos stocks: cantidade a comprar, prazos de compra, etc.  Reconto de materiais. Inventarios.  Relacións con outros departamentos, sobre todo cos de compras, vendas e produción.
 116. 116. EXERCICIOS  SEGUNDO A TÚA OPINIÓN, EN QUE CONSISTE A ATENCIÓN AOS CLIENTES?  COMO DEFINIRÍAS A POLÍTICA DE VENDAS?  QUE É A ESTRATEXIA DE VENDAS?  EN QUE CONSISTE A POLÍTICA DE PREZOS?  CITA ALGÚN CASO NO QUE SEXA ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE ATENDER ÁS DATAS DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORÍAS NO ALMACÉN, ASÍ COMO ÁS CONDICIÓNS DE ALMACENAMENTO DAS MESMAS.  EN QUE CONSISTE O CONTROL DE ENTRADAS NO ALMACÉN?  QUE É O RECONTO FÍSICO DO ALMACÉN?  POR QUE PODE OCASIONAR PERDAS A MALA XESTIÓN DO ALMACÉN?
 117. 117. EXERCICIOS Para comprender mellor o estudo da empresa e as súas principais áreas de actividade deberedes visitar unha organización, na que teredes que realizar o seguinte estudo:  Introdución.  Nome da empresa.  Datos xerais.  Clasificación.  Tamaño.  Obxectivos organizacionales.  Recursos cos que conta.  Organigrama xeral e por departamento.  Descrición de postos.  Obxectivos por departamento.  Principais procesos que utilizan.  Conclusión.
 118. 118. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIIIL B. ¿COMO AFECTA A ORGANIZACIÓN Á ACTIVIDADE? Pódese estudar a organización no mundo empresarial en dous sentidos:  Organización-función. É preciso que haxa unha persoa con autoridade e competencia para revisar e coordinar as tarefas e para administrar os recursos dispoñibles.  Organización-estrutura. A estrutura dunha organización determina as funcións que corresponden a cada persoa no posto que ten asignado. A ORGANIGRAMA Non existe unha forma única de organizar. Tampouco existe unha estrutura única que valga como modelo para todas as situacións; cada empresa adopta a que considera máis adecuada ás súas necesidades.
 119. 119. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIVL Dependendo da forma que adopte a organización, chégase á estrutura organizativa como un sistema de funcións, de relacións e de responsabilidades; é dicir, obtense o modelo de organización empresarial que se representa mediante o que chamamos a organigrama. Organigrama é a representación gráfica dunha organización. Indica o sistema de relacións, funcións e responsabilidades existentes na mesma En todo organigrama aparecen diferentes niveis, e para interpretar o que significa teremos en conta o seguinte:  Cada nivel está relacionado coa responsabilidade e a autoridade que se ten na organización.  A niveis máis baixos, corresponde menor autoridade e responsabilidade.  Canto máis alto é o nivel, a responsabilidade é maior e de carácter máis xeral.
 120. 120. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVL C. O DEPARTAMENTO, ALICERCE BÁSICO DA ORGANIZACIÓN Na linguaxe propia da economía de empresa, enténdese por departamentar a acción de organizar a actividade empresarial por departamentos. O departamento é unha consecuencia da división do traballo. Será a actividade da empresa e as súas necesidades as que determinen o modelo de organización e a estrutura dos departamentos. Os modelos máis habituais que podemos atopar na realidade empresarial son:  Por funcións: Organigrama funcional  Por territorio: Organigrama xeográfico  Por produtos: Organigrama por produtos ou servizos  Por clientes: Organigrama por clientes  Por varios criterios: Organigrama matricial
 121. 121. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVIL 1. ORGANIZACIÓN POR FUNCIÓNS Agrúpanse as actividades e créanse departamentos, de acordo coas funcións principais da empresa, tales como produción, compras, vendas, financiamento, recursos humanos, etc. Departamento: área, división ou sucursal específica onde se agrupan distintas funcións e traballos que desenvolven as persoas asignadas ao mesmo, baixo a dirección dun responsable. 2. ORGANIZACIÓN POR TERRITORIO. CRITERIO XEOGRÁFICO Este modo de organización é frecuente en empresas cuxas actividades se desenvolven en distintas zonas xeográficas, como é o caso, entre outros, dos hipermercados e grandes superficies comerciais. As actividades dun determinado territorio agrúpanse; a función directiva asígnase a unha persoa que será responsable e representante da empresa no ámbito do devandito territorio.
 122. 122. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVIIL Segundo o criterio territorial, a sucursal ou departamento adoita funcionar como unha pequena empresa dependente da central. Por isto é frecuente atopar no departamento xeográfico distintas funcións, agrupadas co mesmo criterio que viamos na organización funcional. 3. ORGANIZACIÓN POR PRODUTOS É adecuada para empresas con actividades moi diferenciadas, que requiren instalacións, equipos e sistemas de produción altamente especializados para cada unha das liñas dos seus artigos ou servizos.
 123. 123. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XVIIIL 4. ORGANIZACIÓN POR CLIENTES Neste caso, as actividades agrúpanse por sectores ou grupos de clientes definidos por características comúns. O obxectivo desta organización é atender mellor e máis directamente ás necesidades específicas de cada sector da clientela. É un modelo de organización frecuente no sector de servizos: bancos, seguros, comercio, etc. 5. ORGANIZACIÓN MATRICIAL Este sistema combina dous, ou máis, dos criterios estudados anteriormente; xeralmente, o funcional e o de organización por produtos ou por territorio.
 124. 124. EXERCICIOS 1. EXPLICA AS SEMELLANZAS E DIFERENZAS QUE SE DAN ENTRE A ORGANIZACIÓN POR FUNCIÓNS E A ORGANIZACIÓN POR CRITERIOS XEOGRÁFICOS. 2. PARA A ORGANIZACIÓN DUN INSTITUTO, CAL DOS CRITERIOS (FUNCIONAL OU XEOGRÁFICO) SERÍA O MÁIS ADECUADO? ARGUMENTA A TÚA RESPOSTA. 3. EN QUE SE BASEA A ORGANIZACIÓN POR FUNCIÓNS? 4. EN QUE CONSISTE A ORGANIZACIÓN XEOGRÁFICA? 5. CAL É O FUNDAMENTO DA ORGANIZACIÓN POR CLIENTES?
 125. 125. FUNCIÓNS BÁSICAS DA EMPRESA XIXL D. ¿É IMPORTANTE QUE OS DEPARTAMENTOS SE RELACIONEN ENTRE SI? As funcións clásicas dunha empresa, é dicir, aquelas que lle permiten levar a cabo a súa actividade, son: función produtiva, función comercial, función financeira e xestión de recursos humanos. Na maioría dos casos, cada unha destas funcións organízase e desenvolve nun departamento. Iso non significa que cada departamento sexa autónomo e que non teña relación cos demais; todo o contrario, é imprescindible que sexan interdependientes, e estean en permanente contacto e comunicación. EXERCICIO: Consecuencias para unha empresa que fabrica moitos bos productos pero que vende pouco.
 126. 126. UNIDADE DIDÁCTICA 3. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL ÍNDICE: 1. INTRODUCCIÓN 2. CONCEPTO 3. FUNCIÓNS 4. CLASIFICACIÓN DO ORGANIGRAMA 5. CONCLUSIÓN
 127. 127. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL I 1. INTRODUCCIÓN Para que a empresa funcione, débense analizar os diferentes traballos que nela se fan co fin de agrupar as tarefas que resulten semellantes ó que da lugar á creación de departamentos. Dentro de cada departamento existirán tarefas de diferente grao de complexidade que serán asignadas ás persoas más adecuadas por cualificación e/ou intereses. Isto supón o deseño dunha estructura que será ordenada de maneira xerárquica para que se poidan coñecer as relacións de dependencia ou igualdade entre as personas que forman parte da empresa. A Estructura organizativa dunha empresa é o conxunto de departamentos, niveles de autoridade, funcións, interrelacións, canales de comunicación… que permiten o adecuado funcionamento dunha empresa para que poida acadar os seus obxectivos.
 128. 128. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL II Polo tanto a estructura, é a organización dos elementos da empresa e o primeiro paso é a descrición dos postos de traballo así como a asignación de responsabilidades. Logo se establecerán as relacións de autoridade e coordinación mediante a determinación de niveis de xerarquía ou escalóns de autoridade: é o que se chama structura horizontal ou vertical. Todo ese entramado de personas, postos de traballo, relacións de dependencia… pódense representar gráficamente a través dos organigramas que son a representación gráfica da estructura organizativa dunha empresa e son un elemento clave pois para coñecer o funcionamento dunha empresa.
 129. 129. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL III 2. CONCEPTO O organigrama é a gráfica que representa a organización dunha empresa, a súa estructura organizacional. É a gráfica estatística que se corresponde coa radiografía da empresa amosando o seu esqueleto e constitución interna, pero non o seu funcionamento nin a súa dinámica.
 130. 130. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL IV 3. FUNCIÓNS - Para a ciencia da administración: serve de asistencia e orientación de tódalas unidades administrativas da empresa ó reflectir a estructura organizativa. - Para o área de organización e sistema: Serve para reflectir a organización así como velar pola súa permanente revisión e actualización que se dará a coñecer a toda a empresa mediante os manuais de organización. - Para o área de administración de persoal: o organigrama é un instrumento para os estudios de descrición e análises de cargos, os plans de soldos e salarios e en xeral como elemento de apoio para a implementación, seguemento e actualización de todos os sistemas de persoal. E de forma xeral sirve para: - Descobrir e eliminar fallos na organización. - Comunicar a estrutura organizativa. - Reflectir os cambios organizativos
 131. 131. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL V 4. CLASIFICACIÓN DO ORGANIGRAMA A. POLO CONTIDO Poden ser: - Estructurais: teñen por obxecto a representación dos órganos da empresa. - Funcionais: Indican no corpo da gráfica ademáis dos órganos as funcións principais que éstes realizan. - De integración de postos: sinalan en cada órgano os diferentes postos establecidos, así como o número de postos existentes e requeridos.
 132. 132. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL VI B. POLO ÁMBITO DE APLICACIÓN Poden ser: - Xerais: representan só ós órganos principais da empresa e as súas interelacións. - Específicos: ofrecen maior detalle sobre determinados aspectos da organización dunha unidade ou área da empresa. C. POLA PRESENTACIÓN Son: - Verticais: é o que amosa a xerarquía orgánica nos seus diferentes niveis, dende o máis baixo ata o máis alto. - Horizontais: se aprecia e interpreta de esqerda a dereita.
 133. 133. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL VII - Mixtos: se representa a estrutura dunha empresa empregando combinacións horizontais, verticais e circulares. - De bloque: teñen a particularidade de representar un maior número de unidades en espacios reducidos. - Circular: sitúase ó executivo no centro dun círculo con liñas horizontais da gráfica vertical, formando unha serie de círculos concéntricos ó redor do executivo xefe.
 134. 134. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL VIII NOTA: Aínda que existen moitos tipos de organigrama, en todos debe primar a sinxeleza e claridade de interpretación e facer constar: - Divisións de departamentos e seccións: hai que reflectir as diferentes tarefas ou funcións que se realizan. Representanse con triángulos. - Graos de autoridade ou responsabilidade - Relacións dun departamento con outro ou entre seccións dun mesmo departamento.  Algunhas empresas contratan os servizos especializados de profesionais como informáticos, asesores xurídicos… que axudan ós directivos. A súa relación represéntase con liñas discontínuas.
 135. 135. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL IX  Meter gráficos
 136. 136. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL X
 137. 137. A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: O ORGANIGRAMA EMPRESARIAL XI 5. CONCLUSIÓN O organigrama é a gráfica que amosa a relación dos departamentos dunha empresa a través das liñas de autoridade. É o esquema da organización; o que se simboliza con rectángulos que indican as diferentes áreas da empresa. É o modelo bidimensional da estrutura organizativa que permite a súa fácil visualización así como a interpretación da posición resultante dacordo co código da organización. Nos proporciona unha fiel representación da división do traballo e a visualización rápida dos seguintes aspectos: - As posicións dentro da organización. - Como se agrupan as unidades - Como flue entre elas a autoridade Tamén nos permite establecer as relacións dentro do definido como organización informal, ainda que a elección do tipo de organigrama depende da finalidade que se pretenda. En canto ó grao de detalle e de precisión, organigrama clásico é o máis adecuado.
 138. 138. UNIDADE DIDÁCTICA 4. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA As grandes áreas de actividade administrativa son:  ADMINISTRACIÓN XESTIÓN  INFORMACIÓN COMUNICACIÓN A. ADMINISTRACIÓN XESTIÓN: ÁMBITOS DE ACTIVIDADE 1.1. ACTIVIDADE FINANCEIRO-CONTABLE: tesoureiría, facturación, xestión bancaria, fiscalía, ... A importancia da función financeira depende en gran parte do tamaño da empresa. En empresas pequenas a función financeira lévaa a cabo normalmente o departamento de contabilidade, a medida que a empresa crece a importancia da función financeira dá por resultado normalmente a creación dun departamento financeiro separado; unha unidade autónoma vinculada directamente ao presidente da compañía, a través dun administrador financeiro.
 139. 139. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA Contabilidade e finanzas Para moitos a función financeira e contable dun negocio é virtualmente a mesma. Aínda que hai unha relación estreita entre estas funcións, a función contable debe considerarse como un insumo necesario da función financeira. Fronte ao tratamento do manexo dos fondos, o contador cuxa función principal é producir e fornecer información para medir lle funcionamento da empresa, prepara os Estados financeiros partindo da premisa de que os ingresos se recoñecen como tales no momento da venda e os gastos cando se incorren neles. O administrador financeiro ocúpase de manter a solvencia da empresa, obtendo os fluxos de caixa necesarios para satisfacer as obrigacións e adquirir os activos fixos e circulantes necesarios para lograr os obxectivos da empresa e no canto de recoñecer os ingresos e os gastos como o fai o contador, leste recoñéceos con respecto a entradas e saídas de efectivo.
 140. 140. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA Fronte á toma de decisións, as obrigacións do funcionario financeiro dunha empresa difiren das do contador en que este último presta a maior parte da súa atención á compilación e presentación de datos financeiros, o funcionario financeiro avalía os informes do contador, produce datos adicionais e toma decisións baseado na súa análise. O contador da empresa fornece datos de fácil presentación en relación coas operacións da empresa no pasado, presente e o futuro. o administrador financeiro utiliza estes datos na forma en que se lle presentan ou despois de facer certos axustes e modificacións como un insumo importante no proceso da toma de decisións financeiras. Isto non implica que o contador nunca tome decisións ou que o administrador financeiro nunca recolla información.
 141. 141. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA FUNCIÓN FINANCEIRA O administrador financeiro xoga un papel importante na empresa, as súas funcións e o seu obxectivo poden avaliarse con respecto aos Estados financeiros Básicos. O seu tres funciones primarias son:  A análise de datos financeiros  A determinación da estrutura de activos da empresa  A fixación da estrutura de capital  Análise de datos financeiros Esta función refírese á transformación de datos financeiros a unha forma que poidan utilizarse para controlar a posición financeira da empresa, a facer plans para financiamientos futuros, avaliar a necesidade para incrementar a capacidade produtiva e a determinar o financiamiento adicional que se requira.
 142. 142. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA  Determinación da estrutura de activos da empresa O administrador financeiro debe determinar tanto a composición, como o tipo de activos que se atopan no Balance da empresa. O termo composición refírese á cantidade de diñeiro que comprenden os activos circulantes e fixos. Unha vez que se determinan a composición, o xerente financeiro debe determinar e tratar de manter certos niveis óptimos de cada tipo de activos circulante. Así mesmo, debe determinar cales son os mellores activos fixos que deben adquirirse. Debe saber en que momento os activos fixos fanse obsoletos e é necesario substituílos ou modificalos. A determinación da estrutura óptima de activos dunha empresa non é un proceso simple; require de perspicacia e estudo das operacións pasadas e futuras da empresa, así como tamén comprensión dos obxectivos a longo prazo.
 143. 143. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA  Determinación da estrutura de capital Esta función ocúpase do pasivo e capital no Balance. Deben tomarse dúas decisións fundamentais acerca da estrutura de capital da empresa. Primeiro debe determinarse a composición máis adecuada de financiamiento a curto prazo e longo prazo, esta é unha decisión importante por canto afecta a rendibilidade e a liquidez xeral da compañía. outro asunto de igual importancia é determinar cales fontes de financiamiento a curto ou longo prazo son mellores para a empresa nun momento determinado. Moitas destas decisións imponas a necesidade, peor algunhas requiren unha análise minuciosa das alternativas dispoñibles, o seu custo e as súas implicacións a longo prazo.
 144. 144. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA A avaliación do Balance por parte do administrador financeiro reflicte a situación financeira xeral da empresa, ao facer esta avaliación, debe observar o funcionamento da empresa e buscar áreas problemáticas e áreas que sexan susceptibles de melloras. Ao determinar a estrutura de activos da empresa, dáse forma á parte do activo e ao fixar a estrutura de capital están a construírse as partes do pasivo e capital no Balance. Tamén debe cumprir funcións especificas como:  Avaliar e seleccionar clientes  Avaliación da posición financeira da empresa  Adquisición de financiamiento a curto prazo  Adquisición de activos fixos  Distribución de utilidades
 145. 145. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA O obxectivo final que debe cumprir o administrador financeiro debe ser alcanzar os obxectivos dos donos da empresa. Fronte a isto a función financeira, o administrador debe expor unha estratexia máis viable que os esforzos para maximizar utilidades. É unha estratexia que fai fincapé no aumento do valor actual do investimento dos donos e na implementación de proxectos que aumenten o valor no mercado dos valores da empresa. Ao utilizar a estratexia de maximizar a riqueza, o xerente financeiro enfróntase co problema da incerteza ao ter en conta as alternativas entre diferentes tipos de rendemento e os niveis de risco correspondentes. Utilizando o seu coñecemento destas alternativas previstas de risco - rendemento, perfecciona estratexias destinadas a incrementar ao máximo a riqueza dos donos a cambio dun nivel aceptable de risco.
 146. 146. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA 1.2. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL É o proceso administrativo aplicado ao achegamento e conservación do esforzo, as experiencias, a saúde, os coñecementos, as habilidades, etc., dos membros da organización, en beneficio do individuo, da propia organización e do país en xeral. Estas tarefas pódeas desempeñar unha persoa ou departamento en concreto (os profesionais en Recursos Humanos) xunto aos directivos da organización. O obxectivo básico que persegue a función de Recursos Humanos (RRHH) con estas tarefas é aliñar as políticas de RRHH coa estratexia da organización, o que permitirá implantar a estratexia a través das persoas. Xeralmente a función de Recursos Humanos está composta por áreas tales como Recrutamento e Selección, Compensacións e Benéficos, Capacitación e Desenvolvemento e Operacións.
 147. 147. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA Dependendo da empresa ou institución onde a función de Recursos Humanos opere, poden existir outros grupos que desempeñen distintas responsabilidades que poden ter que ver con aspectos tales como a administración da nómina dos empregados, o manexo das relacións con sindicatos, etc. Para poder executar a estratexia da organización é fundamental a administración dos Recursos humanos, para o que se deben considerar conceptos tales como:  Comunicación Organizacional  Liderado  Traballo en Equipo  Negociación  Cultura  Sistema de Administración de Recursos Humanos
 148. 148. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA A Administración de Recursos Humanos é aquela que ten que ver co aproveitamento e mejoramiento das capacidades e habilidades das persoas e en xeral cos factores que lle rodean dentro da organización co obxecto de lograr o beneficio individual, da organización e do país.  OBXECTIVOS DA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS O obxectivo xeral da administración de Recursos Humanos é o mejoramiento do desempeño e das achegas do persoal á organización, no marco dunha actividade ética e socialmente responsable. Este obxectivo guía o estudo da Administración de Recursos Humanos, o cal describe as accións que poden e deben levar a cabo os administradores desta área. De aquí derívanse os seguintes obxectivos específicos:
 149. 149. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA - OBXECTIVOS SOCIAIS: A contribución da Administración de Recursos Humanos á sociedade baséase en principios éticos e socialmente responsables. Cando as organizacións perden de vista a súa relación fundamental coa sociedade, non só faltan gravemente ao seu compromiso ético, senón que xeran tamén tendencias que repercuten na súa contra en forma inevitable. Unha das súas responsabilidades é o feito de brindar fontes de emprego á sociedade, onde as persoas póidanse desenvolver e contribuír ao crecemento da organización. - OBXECTIVOS CORPORATIVOS: O administrador de Recursos Humanos debe recoñecer que a súa actividade non é un fin en si mesmo; soamente un instrumento para que a organización logre as súas metas fundamentais. O departamento de Recursos Humanos existe para servir á organización proporcionándolle e administrando o persoal que apoie á organización para cumprir cos seus obxectivos.
 150. 150. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA - OBXECTIVOS FUNCIONAIS: Manter a contribución dos Recursos Humanos nun nivel adecuado ás necesidades da compañía é outro dos obxectivos fundamentais da Administración de Recursos Humanos. Cando as necesidades da organización cóbrense insuficientemente ou cando se cobren en exceso, incórrese en dispendio de recursos. - OBXECTIVOS PERSOAIS: A Administración de Recursos Humanos é un poderoso medio para permitir a cada integrante lograr os seus obxectivos persoais na medida en que son compatibles e coinciden cos da organización. Para que a forza de traballo póidase manter, reter e motivar é necesario satisfacer as necesidades individuais dos seus integrantes. Doutra maneira é posible que a organización empece a perdelos ou que se reduzan os niveis de desempeño v satisfacción.
 151. 151. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA FUNCIÓNS DA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS O departamento de Administración de Recursos Humanos cumpre con diversas funcións dentro da organización dependendo do seu tamaño e complexidade. O obxectivo das funcións consiste en desenvolver e administrar políticas, programas e procedementos para prover unha estrutura administrativa eficiente, empregados capaces, trato equitativo, oportunidades de progreso, satisfacción no traballo e unha adecuada seguridade no mesmo, coidando o cumprimento dos seus obxectivos que redundará en beneficio da organización, os traballadores e a colectividade. 1.3. SOPORTE ADMINISTRATIVO DA EXECUCIÓN DE TAREFAS
 152. 152. A ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE OFICINA B. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN: ÁMBITOS DE ACTIVIDADE 1. ACTIVIDADES XERAIS DE INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN:  Transmisión, clasificación, tratamento de información  Redacción de correspondencia e proceso de documentos  Organización de actividades... 2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN- COMUNICACIÓN:  Soporte da dirección  Especificidades departamentais, ...

×