Drijfveren in hetOnderwijs
inHOUdsOPGAVeDe methode                                          2In gesprek met...
VAnUit resPect dUrVen zeGGen wAt je dwArszit…             Waarschijnlijk delen wij een      Medio 2010 h...
de metHOde                 MenS                       viSie            ...
Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel)                           rAAd              ...
maken. Dit maakt het mogelijk om zelf de Management                                 Drives...
de OnderneminG                           de eiGenArenWij geloven in een moderne vernieuwende sa...
Primair Onderwijsin GesPreK met liA zwAAn-VAn scHijndel,AlGemeen directeUr rOtterdAmse VereniGinG KAtHOlieK Onderwijs (rVK...
rolmodellen. Het heeft daarnaast een positieve invloedop de sfeer in de klassen en de teams als er meermannen zijn. Voor a...
c V l i A z wA A n  “Wat maakt jou als                                 Lia Zwaan (1956) h...
Primair                                                        Ond...
“In een vrij korte tijd heb                   ik hier veel winst gehaald                ...
voor het MT, die voorheen niet zo voor de hand liggend                                  ...
Primair Onderwijsin GesPreK met rOb smit, cOördinAtOr beweGinGsOnderwijs sticHtinG de HAAGse scHOlen“Zij werden alleen gel...
“Samen leren is   samen presteren.”13
Wat heeft het je nog meer heeft                                 opgeleverd?       ...
Primair                                                       Onder...
ontplooiing belangrijk, maar ook dat kinderen zich thuis    voor nodig om dat te bewerkstelligen. De vraag is: watvoel...
“Het is een professionele                                     kennismaking.”hadden. M...
Voortgezet Onderwijs in GesPreK met nynKe GerritsmA, cOnrectOr PersOneel en Onderwijs Vrije scHOOl zUtPHen VO“Alleen met ...
Over management drives                     Wat hebben jullie metIs er een voedingsbodem voor     ...
van ons directieteam naar de kleuren en dus de balansgekeken.                               ...
Voortgezet                                                        ...
een teamorganisatie met teamleiders. Een teamleider is      Wij hebben op een gegeven moment een sessie met allevera...
Voortgezet                                                       Ond...
onderwijs is zo rood als het maar kan. Die gaat rechtdoor                                 ...
Voortgezet                                                     Onderw...
dan wel op een andere school onder dit bestuur. Omdat      veranderingen in de aansturing. Vroeger was ik algemeenwi...
hun geld aan uitgeven. Je kunt je gang gaan als je weetwat de budgetten behelzen en je er niet overheen gaat.Discipline op...
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onderwijs brochure Management Drives

2,256 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderwijs brochure Management Drives

 1. 1. Drijfveren in hetOnderwijs
 2. 2. inHOUdsOPGAVeDe methode 2In gesprek met: Lia Zwaan-van Schijndel - Algemeen directeur Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 6 Elise Geerdink - Directeur RKBS De Verrekijker 9 Rob Smit - Coördinator bewegingsonderwijs Stichting Haagse Scholen 12 Albert Renders - Algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 15 Nynke Gerritsma - Conrector Personeel en Onderwijs Vrije School Zutphen VO 18 Karin van Oort - Voormalig rector Veenlander College Mijdrecht/Vinkeveen 21 Henk Lighthart - Rector Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert 23 Ronald Gase - Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar VO Noord Nederland 25 Marjan Freriks - Domeinvoorzitter Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam 28 Herre Dijkema - Directeur Intern Servicebedrijf Rijn IJssel 31Voorbeeldpagina’s 34Slot 45
 3. 3. VAnUit resPect dUrVen zeGGen wAt je dwArszit… Waarschijnlijk delen wij een Medio 2010 heb ik de kans gekregen bij Management grote passie: het begeleiden Drives om mij volledig in te gaan zetten voor het van leerlingen in hun ontwik- opzetten van een aparte afdeling voor het onderwijs. keling in de breedste zin van Dit heeft ertoe geleid dat wij een specifieke versie van het woord. Daarom stel ik mij de drijfverentest hebben ontwikkeld voor het onderwijs. graag aan u voor. Ik ben mijn Als jezelf kennen de sleutel is van succes, dan is dat bij loopbaan namelijk gestart in uitstek van belang voor de doelgroep die werkt met onze het onderwijs. De liefde voor kinderen. kinderen en de passie voorhet onderwijs heb ik vastgehouden toen ik de overstap In al die tijd dat ik Management Drives toepas in hetmaakte naar een organisatie-adviesbureau. Hier heb ik onderwijs lijken de zeggingskracht en toepassingsmo-mij verdiept in het gedrag van mensen en de dynamiek gelijkheden nog steeds vrijwel onuitputtelijk. Om uvan groepsprocessen. Ik heb altijd een voorkeur gehad daarvan een beeld te schetsen, hebben wij tien managersvoor de trainings-, coachings- en adviestrajecten binnen uit het onderwijsveld gevraagd om hun ervaring met uhet onderwijs. En dat zijn er veel geweest! Gelukkig maar, te delen. Bijvoorbeeld over teams die zich bewust zijnwant wat zou er met de kinderen gebeuren als wij zouden geworden dat meer overleg en nog betere afspraken nietstoppen met onze eigen persoonlijke ontwikkeling? de oplossingen waren voor een betere samenwerking, maar juist elkaar aanspreken en vanuit respect durvenToen ik in 2004 directeur werd van dit adviesbureau, zeggen wat je dwarszit. Of over scholen die de focuskwam ik in aanraking met Management Drives. Er ging hebben kunnen verleggen naar resultaat en efficiëntie;een wereld voor mij open. Dit instrument gaf antwoord die van bezuinigingen een kans wisten te maken en nuop vragen van klanten en onszelf waar wij tot nu toe het zelfs opbrengstgericht aan de slag zijn. Stuk voor stukantwoord schuldig op moesten blijven. Waarom doen prachtige verhalen die voor u een inspiratie kunnen zijn.mensen soms niet wat zij wel kunnen? Waarom lopen wijals team steeds tegen dezelfde problemen op? Inzicht in Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennisdrijfveren van mensen bleek steevast het begin te zijn te maken met Management Drives Onderwijs, kom ikvan grip op de ontwikkeling van het individu, het team graag bij u langs om u te ontmoeten. Hopelijk tot ziens!en de organisatie. Voor mij was het daarom logisch omManagement Drives in te zetten voor de bakermat vanonze ontwikkeling: het onderwijs. Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives info@managementdrives.com tel +31 (0)30-63 55 400 1
 4. 4. de metHOde MenS viSie mensen verbinden Analyseren contacten leggen conceptualiseren communiceren Visie formuleren draagvlak zoeken innoveren Harmonie creëren inspireren StrAteGie Vooruitgang boeken Ambities hebben Uitdagingen aangaan resultaten halen efficiency creëren StrUCtUUr fOCUS MiSSie structureren Kracht gebruiken Veiligheid creëren Organiseren tempo maken Familiegevoel creëren zekerheden creëren Knopen doorhakken traditie levend houden Plannen confronteren identiteit behouden Afspraken nakomen druk opbouwen dienstbaar zijnde metHOdeManagement Drives is een unieke methode om naar Daarnaast helpt Management Drives bij de ontwikkelingmensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel van een gemeenschappelijke visie, de vertaling naarsnel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde een heldere strategie en van daaruit naar gedragenleidende denkpatronen en gewoontes hebben. Als jaarplannen.gevolg daarvan hebben we een bepaalde voorkeursstijl,met als valkuil enerzijds continu te overdrijven enanderzijds andere zaken geen aandacht te geven. de mAnAGement driVes testWe zitten als het ware gevangen in onze eigen denk- De Management Drives test is een online vragenlijstpatronen. die drijfveren meet van individuele medewerkers en van daaruit de vertaling maakt naar teams, businessDeze denkpatronen worden door ons gemeten in de units en de gehele organisaties. Een beter begrip vanvorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft deze drijfveren helpt teams en organisaties om beter tenieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen communiceren, helpt mensen verder in hun ontwikkelingimmers in hoge mate hoe een individu, team of een en helpt de prestaties van teams te verbeteren.organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijftbepaalt namelijk in grote mate zijn waarneming, zijn De test is geschikt voor iedereen in een werkomgeving.gedrag, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, Al meer dan 200.000 mensen uit de meest uiteenlopendede zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn manage- functies hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betreftmentstijl en eigen wijze van besluitvorming. bestuursleden, directeuren, facilitair medewerkers, leraren en ook helpdeskmedewerkers, afdelings-In iedere zakelijke relatie zijn het de combinaties van managers, ministers en captains of industry.drijfveren die maken hoe de samenwerking verloopt.Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten weelkaar in de weg en praten we teveel langs elkaar heen? 2
 5. 5. Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel) rAAd VAn tOezicHt cOlleGe VAn bestUUr FinAnciën P&O bOVenscHOOls medezeGGenscHAP mAnAGement identiteit leerKrAcHtenwAt wOrdt Gemeten?Onze drijfveren bepalen ons functioneren in het team De trainer/coach licht de uitslagen toe aan diegenen dieen binnen de organisatie. Deze drijfveren worden de vragenlijst hebben ingevuld en laat het team vervol-bepaald door onze neurofysiologie en door de omge- gens zien hoe en waarom het op die wijze samenwerktvingsfactoren; nature en nurture! Er worden 6 drijfveren en waar verbeteringen mogelijk zijn.onderscheiden en gemeten, en vervolgens overzichtelijkgepresenteerd in verschillende kleuren. cOnsUltAncyDeze drijfveren hebben bij iedereen een verschillende Management Drives levert een reeks aan adviesdienstenvolgorde en intensiteit. Dit resulteert in een oneindig die gebruikmaken van deze unieke methodiek.groot aantal verschillende profielen. De Management Management Drives Consultancy onderscheidt zich doorDrives test meet deze drijfveren accuraat. Door de de objectieve meting van drijfveren centraal te stellen endrijfveren te duiden met kleuren en deze vervolgens in de aanpak vervolgens daarop te baseren. Dit is altijd eeneen vaste matrix te plaatsen, worden de resultaten op volledig transparant en gedeeld proces. Wij zullen nieteen duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven. alleen verklaren waarom problemen ontstaan maar ook oplossingen voorstellen en de daarbij passende methode van implementatie aanpassen aan de organisatie.HOe wOrden de AntwOOrden VerwerKt? Vanuit de meetresultaten kunnen wij begrijpelijk makenDe vragenlijst wordt in circa 20 minuten online ingevuld. waarom de ene afdeling graag wil meepraten en erbijDe antwoorden worden vervolgens verwerkt bij Manage- betrokken wil worden, terwijl de andere afdeling juistment Drives met behulp van speciaal ontwikkelde analyse- snelle duidelijkheid prefereert.software. Het resultaat wordt altijd teruggekoppeld dooreen gecertificeerde trainer/coach. Daarbij hoort ook een De taak die vervuld moet worden is een belangrijkuitgebreide uitlegbrochure, waarvan een aantal voorbeeld- vertrekpunt bij de ontwikkeling van de organisatie, hetpagina’s zijn opgenomen in deze brochure vanaf pagina 34. team en de individuen. De personen moeten niet alleen 3
 6. 6. maken. Dit maakt het mogelijk om zelf de Management Drives methode onder licentie toe te passen en gebruik te maken van onze testfaciliteiten. De Management Drives certificatieopleiding ‘Individuele Profielen’ is een 4-daagse opleiding gericht op het meten,de juiste competenties hebben voor de taak, hun drijfveren interpreteren en toepassen van de testresultaten vanbepalen in grote mate op welke manier ze de taak vorm individuen.willen geven. Daarover overeenstemming bereiken geeft De Management Drives certificatieopleiding vooreen basis voor goed functioneren. Vervolgens komt aan de ‘Groepen, Teams en Organisatie-advies’ is een vervolg-orde of mensen en groepen onderling adequaat samen- opleiding van 4 dagen, gericht op het toepassen vanwerken. Op basis van de Management Drives testresultaten de testresultaten van groepen. De deelnemer leertis eenvoudig te zien welke individuen uit de verschillende groepsuitslagen samen te stellen en te interpreteren‘subculturen’ van nature goed of minder goed communi- waarop hij vragen leert stellen over de organisatie- enceren (en samenwerken) en wat daaraan te verbeteren is. teamcultuur en methodes leert toepassen om groepen te adviseren. Daarnaast zijn er nog opleidingen op expertniveau. Voor een volledig beeld kunt u kijken opOPleidinGen onze website www.managementdrives.com.Uit onderzoek blijkt dat 80% van de projecten opzogeheten ‘zachte factoren’ vastloopt. In onze opleidingleren we u met die zachte factoren, ofwel drijfveren van internAtiOnAAlmedewerkers, teamleiders en andere stakeholders, De test is beschikbaar in meer dan 10 talen en daarmeeom te gaan. goed inzetbaar voor multiculturele instellingen, inter- nationaal werkende bedrijven en organisaties waar deWij bieden opleidingen aan voor managers, adviseurs, betreffende landentaal leidend is. Testen die in verschil-trainers en coaches die willen leren hoe ze die zachte lende talen gemaakt zijn kunnen gezamenlijk wordenfactoren inzichtelijk en beter beheersbaar kunnen verwerkt. Kleuren zijn immers universeel. 4
 7. 7. de OnderneminG de eiGenArenWij geloven in een moderne vernieuwende samenwer- Management Drives is een zelfstandige onafhankelijkeking tussen u, uw organisatie en onszelf. Het werkt BV die werkt in een maatschapsvorm met vier eigenaren.alleen als we elkaar versterken. Het wordt een succes als Ieder heeft zijn sporen in het bedrijfs- en overheidslevenwe elkaar verder helpen. verdiend en heeft zijn eigen expertise binnen de Manage-Onze mensen en aan ons gelieerde partners zijn daarom ment Drives methode en haar toepassingen.stuk voor stuk geïnteresseerd in menselijke ontwikke-ling en organisatievraagstukken en gedreven om dietwee met elkaar naar een volgende fase te helpen. Een tOePAssinGenvolgende fase in ontwikkeling, in begrip, respect, in Op basis van onze methode hebben we een aantalsamenwerking en succes! specifieke toepassingen ontwikkeld.Management Drives bestaat ruim 10 jaar en is • Coaching. De Management Drives methode geeft ugestoeld op drie poten: meetbaar maken van zachte een stevige basis om inzicht in uw eigen drijfveren tefactoren, consultancy en opleidingen. Deze drie krijgen waardoor u anders en objectiever leert kijkenactiviteiten bestaan niet naast elkaar maar zijn in elkaar naar uw eigen profiel. In een aantal gesprekken lerenvervlochten: het een geschiedt niet zonder het ander. wij u om te gaan met uw eigen drijfveren en die vanWe leiden mensen op om met onze methode te werken, uw directe werkomgeving.maar wij adviseren ook organisaties om verder tekomen. Dit doen we altijd vanuit en op basis van de • Leiderschap. Indien u als leidinggevende de drijf-Management Drives methodiek. veren van uw medewerkers kunt bepalen, dan weet u ook hoe u daarin het meest inspirerend kuntKlanten zijn beursgenoteerde, grote en middelgrote zijn. In een trainingsprogramma beoordelen we inondernemingen, ministeries, zorginstellingen, hoeverre uw drijfveren bij die van uw team passen.onderwijsinstellingen, sportorganisaties en collega- Indien daar een discrepantie in zit, leren wij u hoeconsultancybedrijven. Onze klanten zijn bewuste daarmee om te gaan.organisaties die hun mensen zien als een van hunbelangrijkste waarden en daar met alle liefde in willen • Projectmanagement. Als projectleider heeft u teinvesteren. maken met vele belangen en heeft u vaak niet de hiërarchische positie om zaken makkelijker voor elkaarOnze stelling is dat ons model praktisch moet zijn en te krijgen. Door inzicht in drijfveren leert u sneller deeen diepgaand inzicht moet bieden zonder overmatig te belangen en belangentegenstellingen te herkennen ensimplificeren. In die spanning hebben wij Management daarmee te werken.Drives ontwikkeld. Na meting van honderdduizendenmensen hebben wij het unieke model ontwikkeld • Sales. Zodra u als verkoper in staat bent om dedat werkt met 6 drijfveren die zowel in volgorde als drijfveren van uw inkoper in te schatten, weet u ookkleurintensiteit per persoon verschillen. Ieder unieke- welke verkoopstrategie u het beste kunt volgen. In depersoonsprofiel wordt weergegeven in een herkenbare training leert u waarom de ene klant een ‘natural fit’en logische vaste matrix. met u heeft terwijl u bij de andere klant wellicht beter uw collega kunt sturen.De directie Management Drives: Cor, Richard, Harry en Stephan 5
 8. 8. Primair Onderwijsin GesPreK met liA zwAAn-VAn scHijndel,AlGemeen directeUr rOtterdAmse VereniGinG KAtHOlieK Onderwijs (rVKO)“Binnenhouden is een grotere uitdaging dan binnenhalen!”Over de organisatie: Over de huidige situatie:Hoe zou je jouw organisatie Hoe ziet het management van debeschrijven? scholen eruit?De RVKO is één van de grootste schoolbesturen van Vrijwel iedere school van de RVKO heeft een directie,Nederland voor primair onderwijs. Al ruim 135 jaar bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur.bestuurt en beheert de vereniging scholen voor Katholiek Een aantal scholen kent een meerscholige directie,Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten. Dat zijn waarbij op iedere locatie een locatieleider werkzaam is.54 scholen voor primair onderwijs en 3 voor speciaal De directies zijn zoveel mogelijk autonoom en leggenbasisonderwijs, waartoe bijna 18.000 kinderen en 1.850 verantwoording af aan onze bovenschoolse managers.personeelsleden behoren. De organisatie is plat enwarm. De katholieke identiteit is voelbaar in de gemeen- Wat zijn de laatste drie jaar deschapszin. Er is oog voor de kansen en belemmeringen grootste veranderingen binnen hetvan de kinderen en ouders binnen onze kleurrijke popu- bestuur?latie. Als algemeen directeur die met name gericht is op De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd op het welbe-personeel en personeelsbeleid blijf ik dicht bij de scholen vinden van de leraar, zowel op het gebied van persoon-en de mensen in het veld, zodat ik weet wat nodig is om lijke ontwikkeling als ook op het gebied van welzijn.optimale kansen te bieden aan al onze leerlingen. Goed toegeruste leraren bereiken betere resultaten en staan met meer plezier voor de klas. In toenemendeWelke positie neemt de RVKO- mate hebben we ons de afgelopen jaren zorgen gemaaktorganisatie in de maatschappelijke om de afnemende instroom en toenemende uitstroomomgeving in? van mannelijke leraren. Veel leerlingen op onze scholenMet name in de binnenstad van Rotterdam heeft de komen uit eenoudergezinnen en worden uitsluitend doorRVKO een grote maatschappelijke rol. Van oudsher vrouwen opgevoed. Zij kennen vrijwel geen mannelijkeheeft het Katholiek onderwijs haar deuren geopendvoor alle sociale klassen en culturen. Daarmee is eenenorme hoeveelheid kennis opgebouwd in het omgaanmet achterstanden en diversiteit. Vanuit deze kennisleveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikke-ling van onze leerlingen en daarmee aan de toekomstvan de stad. Zo heeft onlangs onze Emmausschool deDr. Mommersprijs gewonnen, een prijs voor excellentescholen in Nederland die doelgericht hebben gewerktaan het verbeteren van de kwaliteit van hun lees- entaalonderwijs. Een goede taalbeheersing is voorwaardeom je optimaal te kunnen ontwikkelen. 6
 9. 9. rolmodellen. Het heeft daarnaast een positieve invloedop de sfeer in de klassen en de teams als er meermannen zijn. Voor alle kinderen is het goed als er een “Goed toegeruste lerarenevenwichtige verdeling komt tussen juffen en meesters. bereiken betere resultatenDe RVKO is toonaangevend bij ontwikkelingen en inno- en staan met meer pleziervaties in het onderwijs en bepaalt mede welke nieuwewegen worden ingeslagen. De landelijke ontwikkelingen voor de klas.”om het tekort aan mannen voor de klas tegen te gaanduurden ons te lang. Daarom hebben wij het initiatief mentvoering. Op dat moment was door het vertrek vangenomen tot een Hij-instroomtraject. Daartoe hebben twee collega’s binnen het bestuursbureau een nieuwwij een mannenklas op de Pabo geïnitieerd en gefaci- managementteam gevormd. Het bleek niet eenvoudig omliteerd. Onze doelstelling is dat iedere leerling die aan te komen tot een optimale verdeling van taken, verant-onze zorg is toevertrouwd in zijn of haar schoolloopbaan woordelijkheden en bevoegdheden. We hebben daarop detenminste twee jaar een mannelijke leraar treft. hulp van Astrid Oostrom ingeroepen om door middel van Management Drives hieraan een goede invulling te geven.Over management drives:Via welke weg is Management Drives Wat heeft Management Drives teweeg-op jullie pad gekomen? gebracht?In januari 2006 bleek dat een aantal van onze scholen Management Drives heeft de relatie gelegd tussenmet behulp van Management Drives tot bijzondere individuele drijfveren, teambuilding en organisatieont-resultaten was gekomen op het gebied van manage- wikkeling. Het inzicht dat we hebben gekregen door deze 7
 10. 10. c V l i A z wA A n “Wat maakt jou als Lia Zwaan (1956) heeft een langedirectielid zo bijzonder?” carrière achter de rug bij de rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs. tijdens haar studie rechten is zij in 1976sessies is opmerkelijk en tot op heden plukken we in contact gekomen met de rvKO, eerstdaar de vruchten van. Sindsdien hebben we het instru- in een onderwijzende functie, later in een functie op het bestuursbureau. in 1985 is zij daar benoemdment meerdere malen ingezet om een verdiepingsslag tot adjunct-secretaris (later algemeen directeur). in die functiete maken als managementteam. We waren inmiddels is zij belast met de interne organisatie van de rvKO met namezo enthousiast geraakt, dat we een tweedaagse hebben waar het personeelsbeleid en beheer betreft en participeert zijgeorganiseerd voor al onze directieleden, die geheel in diverse onderwijsgerelateerde organen en besturen binnengewijd was aan Management Drives. Daarbij lag de de gemeente rotterdam.focus op de volgende onderwerpen: Hoe kun je als(adjunct-) directeur je teamleden motiveren, stimu- wat Astrid Oostrom met management drives heeftleren en ondersteunen zodat zij het verschil kunnen gedaan binnen de rVKOuitmaken voor de leerlingen? Wat maakt jou • Diverse loopbaan- en coachingstrajecten met behulp vanals directielid zo bijzonder? Management Drives • Management Drives-sessie met bovenschools MTDe laatste twee jaar zetten we het instrument preventief • Verdiepingssessie op missie en visie van het MT en dein op scholen waar de communicatie en samenwerking onderlinge samenwerkingaandacht behoeven. Wij hebben gemerkt dat Manage- • Clustertweedaagse “Trots op jezelf, jij maakt het verschil!”ment Drives een waardevolle bijdrage levert aan het om directeuren en adjunct-directeuren ook bewust te maken van hun drijfveren.vergroten van eenheid, uniformiteit en professionaliteit • Op schoolniveau begeleiding MT n.a.v. inspectierapportenbinnen teams. Daarom hebben wij recent een Corporate • Op schoolniveau Teamsessie professionele samenwerking entestfaciliteit aangeschaft. Dit is een internet-gebaseerd communicatietestmanagementsysteem, waarmee wij zelf testen via het • Op schoolniveau verdiepingssessie teamontwikkelinginternet kunnen uitgeven en beheren. Onze organisatie • Verdiepingssessie Bovenschools MT op communicatie enkrijgt hiermee de mogelijkheid om zelfstandig testen samenwerking, introductie nieuw Mt-lidaan te maken en te verwerken. Medewerkers van hetbestuursbureau van de RVKO die verantwoordelijk zijnvoor personeel hebben wij laten certificeren om het dat binnen het Hij-instroomtraject de juiste manneninstrument te kunnen gebruiken bij o.a. werving en een passende begeleiding en plaats krijgen binnen deselectie, mediation en teamontwikkeltrajecten op onze organisatie. Binnenhouden is een grotere uitdaging danscholen. Hiermee kunnen wij ons er ook van verzekeren binnenhalen! 8
 11. 11. Primair Onderwijsin GesPreK met elise GeerdinK, directeUr rKbs de VerreKijKer“Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer presteren als je hoge verwachtingen van hen hebt.”Over de school maken hebben komen hier expliciet naar voren, vanKun je iets vertellen over de school kleine opvoedingsproblemen tot zeer grote zaken.waar jij verantwoordelijk voor bent? Binnen het team houden 18 leerkrachten zich bezig metDe Verrekijker in Bergen op Zoom is een van de scholen vragen als: Hoe ga ik daar mee om? Wat is mijn rol als van de de Lowys Porquin leerkracht? Pak ik de begeleiding zelf op of moet ik door- Stichting. Onder de stichting verwijzen? Na de zomer vormen wij een Brede School met vallen 31 scholen in de een mooi geheel van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, Zuidwest-hoek van Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau. Brabant. De Verrekijker Waar ik voor wil waken is dat het geen verzamelgebouw is een echte buurtschool. wordt, maar een intensieve en constructieve samenwer- De wijk waar de king met alle partijen. De school krijgt ook een nieuwe school staat zit naam: Het Palet. Als je de talenten die allerlei mensen in in een project van deze samenwerking meebrengen op het palet aanbrengt, stedelijke vernieuwing. kun je een prachtig schilderij maken. De problemen die met opvoeding en ontwik- Over de ontwikkelingen keling van kinderen te De brede school: welke ontwikkelingen verwacht je? Wij worden gezien als een zwarte school, terwijl wij minder zwart zijn dan sommige ouders denken. Wij willen ons meer focussen op de autochtone buurtbewoners. Kom nu eerst eens binnen, kom eens kijken wat wij te bieden hebben, wij hebben een goed product. Wij zijn nu bezig om vast te leggen wat goed werkende interventies in de leerlingenzorg zijn. Samen met de zorgroute zou dat onze resultaten moeten verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer presteren als je hoge verwachtingen van hen hebt. Wat dan toch hard aankomt, zijn de bezuinigingen. We moeten hetzelfde werk leveren met minder mensen en middelen, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Je kan heel crea- tief worden van dit soort zaken. Wat je te besteden hebt moet je heel bewust gaan inzetten. 9
 12. 12. “In een vrij korte tijd heb ik hier veel winst gehaald binnen een team waar veel aan de hand was.”En jullie hebben onlangs je missie hebben wij voor jouw aanpak met Management Drivesbijgesteld. Hoe is dat gegaan? gekozen. Wij zijn begonnen met het afnemen van de testIk ben hier drie en een half jaar geleden begonnen. Ik bij het net samengestelde managementteam. Toen bleekwist dat hier een hoop uitdagingen lagen, zowel bij dat wij heel veel op elkaar leken. Die ‘beheerskant’ vande inhoud en kwaliteit van het onderwijs richting de de blauwe drijfveer is in ons MT minder aanwezig. Bijkinderen als bij de teamsamenwerking en communicatie. collega’s die dat wel hebben, heb ik in het verleden bestHet is een team waar veel is gebeurd. Natuurlijk lag er wel wat irritaties gehad. “Daar heb je ze weer, muggen-een missie en een visie, maar ik voelde het niet, ik zag zifters…” Nu moet ik er wel om lachen. Die ergernissenhet niet en ik beleefde het niet. Als ik een intakegesprek worden ook weggenomen. Je ziet de kwaliteiten ervan enhoud voor een nieuwe leerling, vind ik het belangrijk kan ze beter inzetten. Wij hebben een collega gevraagddat je waarmaakt wat je zegt; dat mensen dat voelen enmerken. Wij zijn een traject ingestapt om te benoemenwat onze kernwaarden zijn. Daar zijn wij op gaan voort-borduren met de letters van Palet. P voor Persoonlijke “Daar heb je ze weer,ontwikkeling. A voor Alert zijn op talent en er actie in muggenzifters…”nemen. L voor Leren communiceren: spreek ik de juistepersoon aan, zeg ik de juiste dingen? E voor Efficiënt:je wilt toch een gezamenlijk resultaat halen. En T voorTransparant: wij willen toegankelijk zijn naar elkaar,open staan voor elkaar. Dat is wat je wilt uitdragen enals het goed is zie je dat ook terug in de school. Danvoel je dat, dan merk je dat door de opmerkingen en deafspraken en zie je het in de structuren die er zijn.Over management drivesHoe ben je met Management Drivesin aanraking gekomen?Twee jaar geleden stopte ik de samenwerking met eenbureau dat niet meer voor het gewenste effect zorgde.Een regioadviseur van het Vervangingsfonds heeftmij toen een aantal bureaus genoemd die ons zoudenkunnen ondersteunen. Naar aanleiding van gesprekken 10
 13. 13. voor het MT, die voorheen niet zo voor de hand liggend cV elise GeerdinKwas. Dat is mede door drijfveren gekomen, omdat hij elise is sinds 1980 in het basisonderwijskwaliteiten meebrengt waar wij in de ontwikkeling van in Bergen op Zoom werkzaam. Zij isonze school gebruik van kunnen maken en waardoor wij begonnen als leerkracht op De Borghoek.als team veel meer in balans zijn. in 1985 maakt zij de overstap naar De Welle, waar zij in 1990 adjunct-directeurAls ik zie wat wij in dat jaar geleerd hebben en hoe wij werd en in 2001 directeur. in 2007 is zijveranderd zijn, hebben wij een hele grote slag in een vrij naar rKBS De verrekijker gekomen. Binnen de Lowys Porquinkorte periode geslagen. Er is een basis van vertrouwen Stichting zit zij tevens in de werkgroep Onderwijsinhoudelijkenaar elkaar gekomen. Je spreekt je makkelijker uit. Ook zaken, die onder het bestuur valt. Daarvoor heeft zij in debinnen het team leerkrachten is men zich nu bewust van werkgroep Personeel gezeten.de eigen kleuren en de kleuren waar zij tegenaan lopen. wat heeft management drives gedaan binnen rKbsHet leren begrijpen van elkaar, daar zie je zeker bewe- de Verrekijker?ging in. Het team begrijpt nu ook hoe wij in elkaar zitten • Management Drives-sessie in het kader van een MT--en zij geven ons feedback met behulp van de kleuren ontwikkeltrajecten vice versa gebeurt dat ook. Wij hebben nu draagvlak • Verdiepingssessie Management Team gericht op de borgingvoor beslissingen die wij nemen. Bij sommige zaken zijn in de praktijkwij ons zeer bewust: zo gaat het en niet anders. Daar • Met het gehele schoolteam reflecteren op de huidige cultuurvraagt het team ook om, om helderheid en focus. Aan de en de visie op de ideale cultuurandere kant zetten wij het team aan het werk. Wij geven • Relatie leggen tussen individuele drijfveren, teambuilding enduidelijke kaders en leggen verantwoordelijkheid bij wie organisatieontwikkelinghet hoort. • Coaching directie en team m.b.t. de ontwikkeling van hun persoonlijke vaardighedenWij hebben onlangs bezoek van de inspectie gehad entoen werd duidelijk welke groei wij in de afgelopen jarenhebben doorgemaakt. Wij zijn er apetrots op, maar wijzijn er nog niet. Het grote goed is dat wij weer een basishebben in de zorg die wij geborgd hebben met regels en Waar onderscheidt Managementafspraken. Dat was niet ons sterkste punt. Mede door Drives zich van andere instrumenten?de drijfveren zijn wij ons ervan bewust geworden: daar In een vrij korte tijd heb ik hier veel winst gehaaldmoeten wij wat mee. binnen een team waar veel aan de hand was. Maar ook als een team goed draait zou ik het aanbevelen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen. Hoe kun je nog beter worden? Hoe kun je elkaars talenten beter inzetten? Daarnaast helpt het je de problemen op te lossen die voor je liggen. Het bevordert het onderling begrip en het geeft je als directie middelen in handen om zaken zo te laten lopen dat eenieder in zijn kracht zijn dingen kan doen. Als wij een bepaalde groei kunnen doormaken en de mensen op de juiste plaatsen aan het werk hebben waarbij zij elkaar ondersteunen bij datgene wat minder bij hen past… Wat is er fijner dan een stukje vreugde in je werk? 11
 14. 14. Primair Onderwijsin GesPreK met rOb smit, cOördinAtOr beweGinGsOnderwijs sticHtinG de HAAGse scHOlen“Zij werden alleen gelaten in het bos en moesten zelf de weg terugvinden.”Over de organisatie baan. Door de bezuinigingen gaan zij minder urenKun je iets over jouw organisatie gymles geven, maar meer buiten schooltijd bezig zijn omvertellen? onderwijs en sport te combineren in de wijk. NaschoolseDe Haagse Scholen is een organisatie voor openbaar sport wordt belangrijk. “Dring criminaliteit terug enonderwijs in Den Haag, met 1967 medewerkers en 54 bevorder de gezondheid”, wordt er gezegd. Daar komenscholen, waarvan 9 scholen voor speciaal onderwijs. subsidies voor vrij.Het is het grootste onderwijsbestuur hier in Den Haag.Oorspronkelijk vielen wij onder de gemeente, maar sinds Heeft het ook een link met de brededrie jaar zijn wij zelfstandig. Wij hebben vooral kinderen school?uit de buurt en de meeste scholen in de krachtwijken, Samen leren is samen presteren. Dat geldt voorde achterstandswijken in Den Haag. Omdat wij openbaar leerlingen, maar natuurlijk ook voor gymleerkrachtenzijn, mogen en willen wij geen kinderen weigeren. Daar en voor projectleiders sport in brede scholen. Dat is danstaan wij voor: ieder kind is welkom. ook precies de reden waarom wij Management Drives zijn gaan doen. Wij zagen dat de projectleiders zoWat is jouw rol en functie verschillend zijn, dat zij een geweldige denktank wordenMijn taak is Coördinator bewegingsonderwijs voor de open- voor alle projecten als zij elkaar gaan aanvullen. Iederbare basisscholen. Ik ben de spin in het web die ervoor zorgt doet zijn project op zijn eigen manier, dus als je diedat binnen het bewegingsonderwijs de kwaliteit bewaakt kwaliteiten koppelt, kun je van elkaar leren. Samen lerenwordt, het personeelsbeleid klopt en de verbinding met is samen presteren. Wij willen straks de ervaringen diehet bestuurskantoor gemaakt wordt. Er werken 66 vakleer- de projectleiders in hun project hebben, koppelen aankrachten bewegingsonderwijs, waarvan 5 projectleiders. De het nieuwe project ‘brede school Moerwijk’ en kijken ofprojectleiders zijn bezig met prachtige projecten om ‘sport wij dan de grootste gemene deler voor Den Haag kunnenin de wijk’ neer te zetten. Bijvoorbeeld: een sporttuin in vinden: Hèt concept voor de brede school. De doelstel-de schilderswijk. Dat is een besloten omgeving waar 500 ling is om er een groep van te maken, zodat de rest vankinderen in de week onder toezicht allemaal verschillende de stad kan profiteren van de expertise en werkkrachtsporten komen doen. Kinderen die anders niets doen aan van deze projectleiders.sport. Er zijn vijf van dit soort projecten over de hele stad.Ik denk dat wij van alle schoolbesturen in Den Haag het Over management drivesmeest innovatief aan het werk zijn in het primair onderwijs, Wat hebben jullie gedaan?zeker op het gebied van bewegingsonderwijs. Wij zijn drie dagen op Papendal verbleven, van donder- dagmiddag tot zaterdagochtend. Eerst hebben wij deOver de ontwikkelingen persoonlijke profielen doorgenomen en bekeken hoeHet nieuwe kabinetsbeleid, heeft dat deze op elkaar inspelen; hoe de projectleiders als groepinvloed op jouw tak van sport? zouden functioneren. Dat hebben wij afgewisseld metVakleerkrachten krijgen zo langzamerhand een andere bewegingsactiviteiten, waar wij Management Drives- 12
 15. 15. “Samen leren is samen presteren.”13
 16. 16. Wat heeft het je nog meer heeft opgeleverd? Een mooi resultaat is dat zij nu een paar keer gezamen- lijk een presentatie hebben gegeven: o.a. voor het eigen bestuur en voor de Adviesraad voor sport. Dat heeft ertoe geleid dat de aandacht op deze club is gevestigd en dat de discussie op gang komt over naschools sporten. Nu weet ook de directeur van De Haagse Scholen wat er speelt, dat was eerst niet zo. Hij heeft nu toegestaan dat de projectleiders één keer in de zes weken een middag bij elkaar komen om over nieuwe projecten te praten en dat zij ingevlogen kunnen worden als scholen daar vraag naar hebben. Hij heeft het nut ervan ingezien. Waarvan onderscheidt MD zich van andere instrumenten?gerichte opdrachten aan verbonden. Zo kregen zij heel Het gaat wat meer de diepte in dan bijvoorbeeld desnel door hoe ieders profiel in elkaar stak. Daardoor kernkwaliteiten. Ik vind het heel duidelijk, vormgevendraakten zij heel enthousiast. Het respect dat zij toch en praktisch. Wat men in het verleden zei: “Daar heb jeal voor elkaar hadden werd enorm versterkt, omdat zij hem weer.” Dat heb je nu niet. Het is volledig geaccep-inzagen waar de sterke punten zaten. Op een gegeven teerd. Het geeft ook een gemeenschappelijke taal. Datmoment ontstond door het enthousiasme in de groep praat makkelijker.een drive en ging men ideeën uitwisselen over wat erverbeterd kon worden. Toen zijn wij op het versterkenvan hun eigen projecten gaan inzoomen. Tenslotte cV rOb smitkwamen wij tot een concept van de brede school als na zijn opleiding als Docent bewegings-gezamenlijk project. onderwijs aan de haagse academie voor Lichamelijke Opvoeding is rob vanaf 1979Gecombineerd met als vakleerkracht werkzaam geweest bijbewegingsactiviteiten? verschillende openbare scholen in DenBijvoorbeeld met mountainbiken. Zij werden alleen haag. in 1994 maakte hij de overstap naargelaten in het bos en moesten zelf de weg terugvinden. een school die verbonden was aan het Pedologisch instituutDe mensen met veel rood in hun profiel zeiden: “Wij gaan te Den haag. vanaf 2001 is rob werkzaam als Coördinatordie kant op”. Onderweg kwamen zij langs een ANWB- bewegingsonderwijs bij het openbaar onderwijs in Den haagpaddenstoel waarop een andere richting stond aange- wat sinds 2008 stichting De haagse Scholen is geworden.geven. De enige die veel blauw in het profiel had, zei: Sinds 2003 heeft hij de nevenfuncties van Docent aan de“Hé jongens, kijk wij moeten die kant op.” “Nee!” zeiden haagse Academie voor Sportstudies en van Bestuurslid van dede anderen, “Wij gaan toch deze kant op.” De jongen die stichting internationale Onderwijsontwikkeling te Den haag.vooral groen in zijn profiel had zei: “Volgens mij moetenwij erover praten en samen een knoop doorhakken.” In wat heeft de roo management en Advies met behulp van management drives gedaan bij stichting de Haagsehet nagesprek kwam dat mooi naar voren. Dat heeft de scholenogen geopend van degenen die echt rood waren. Een van • Driedaagse heisessie met projectleiders bewegingsonder-hen is als een blad aan de boom omgedraaid. Vroeger gaf wijs. Doel: er één groep van maken die elkaar versterkt doorhij gelijk aan hoe hij het allemaal wilde hebben als hij de inzet van ieders kwaliteiten en de denktank wordt metals projectleider een project met een paar man startte. betrekking tot naschools sporten in Den haag. ManagementNu stuurt hij mij een mail met de tekst: “Rob, ik weet dat Drives werd als middel ingezet en gekoppeld aan bewe-ik wat doortastend ben, maar wat vind jij met jouw visie gingsactiviteiten, projectmanagement en samenwerking.daarvan?” Hij is echt vraaggericht aan het werk. 14
 17. 17. Primair Onderwijsin GesPreK met Albert renders,AlGemeen directeUr sticHtinG OPenbAAr Onderwijs lAnd VAn AltenA“Wij willen alle krachten benutten van de mensen, de scholen en de organisatie.”Over de organisatie en missie op schoolniveau. Ik focus mij op de ondersteu-Kun je iets over de organisatie ning van de directeuren. De directeuren zijn een dagdeelvertellen? in de week ambulant om bovenschoolse taken uit teDe stichting is in augustus 2009 ontstaan uit de fusie voeren. Door buiten de eigen school met elkaar mee tevan drie verschillende bestuurlijke organisaties van kijken maken wij onderlinge afstemming, bevruchting enopenbaar primair onderwijs in het Land van Altena d.w.z. interactie mogelijk en kunnen zij hun eigen drijfverenin de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. verder ontwikkelen. Dat is een heel mooi proces.Wij zijn gefuseerd omdat wij cultureel veel met elkaardelen, kleinschalig waren en de drie gemeenten de wens Wat is jullie maatschappelijke positie?hadden om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Wij kunnen heel makkelijk opereren tussen de liniesWij hebben 7 basisscholen met 9 vestigingen, vrij van de verschillende denominaties, omdat wij ookgelijkmatig verdeeld over het Land van Altena. Er werken echte openbare scholen willen zijn. Dat wil zeggen datongeveer 100 mensen in 60 fte voor 900 kinderen. wij met respect voor alle gezindten opereren. Wat ons vooral onderscheidt is dat wij gaan voor het hele kind.Met 8 directeuren hebben wij een stevig ambulant Wij willen onderwijs bieden dat past bij de ontwikkelingmanagement op alle scholen. Wij geloven dat je kwali- en mogelijkheden van kinderen en recht doet aan hunteiten kan genereren door gerichte aansturing op visie eigen ambitie. Wij vinden niet alleen de zelfstandige 15
 18. 18. ontplooiing belangrijk, maar ook dat kinderen zich thuis voor nodig om dat te bewerkstelligen. De vraag is: watvoelen en zich in een groep goed weten te manifesteren. willen wij dan als opbrengsten zien? Dat moeten wij nietDat betekent dat veiligheid en de sociaal-emotionele één op één overnemen van hetgeen bijv. de inspec-vorming centraal staan. teur op school terug wil zien. Het dient een bredere opbrengstgerichtheid te zijn die doorleefd en dus echt uitgedragen kan worden door de leerkrachten; effectief “De ontwikkeling staat en efficiënt. In de samenwerking en communicatie rondcentraal en niet de beleidsvorming komt het aan op goede planmatigheid en daadkracht. Dat betekent dat je ook moet weten hoe de stigmatisering. het bovenschoolse MT in elkaar zit, want op organisatie-Het is niet goed, niveau moet het meer zijn dan de som van de 8 delen. Wij willen alle krachten benutten van de mensen, de het is niet slecht: het is.” scholen en de organisatie.Over de situatie Over management drivesWat was de aanleiding om We zijn met de directeuren vier dagenManagement Drives in te zetten? aan de slag geweest en daarna hebbenEen van onze voormalige directeuren heeft mij op het wij een Management Drives-dag voorspoor van Management Drives gebracht. Wij stelden vast alle leerkrachten gedaan. Wat heeftdat aandacht besteed moest worden aan de teams op het je opgeleverd?schoolniveau om het primaire proces sterker te maken. Het heeft mensen verrijkt met de bevestiging van hunHoe krijg je die eenheid tot de meest werkbare eenheid? sterke kanten en hun minder sterke motivaties. Het isWat is er nodig om veranderingsprocessen in gang te winst dat mensen dat met elkaar kunnen delen. Datkrijgen? Wat wij nodig hebben is een opbrengstgerichte hebben wij op MT-niveau heel sterk. Het MT was geenmanier van denken. Daar hebben wij goede schoolleiders ingewerkt team omdat wij veel nieuwe directeuren 16
 19. 19. “Het is een professionele kennismaking.”hadden. Management Drives is wat dat betreft echt een zie werken. Ik heb wel met andere instrumenten overschot in de roos is geweest, omdat het houvast geeft. Het motivaties gewerkt, maar deze kan heel goed focussen.is een professionele kennismaking. Wij hebben bijvoor- De ontwikkeling staat centraal en niet de stigmatisering.beeld ontdekt dat ons MT niet overloopt van de blauwe Het is niet goed, het is niet slecht: het is. Wij mogen hetdrijfveer. Wij hebben echt wel behoefte aan systeem- ermee doen en ermee bouwen.denken, maar ook het rode handelen dat erna komt.De teams hebben meer inzicht in hoe de dingen lopen c V A l b e rt r e n d e r sin hun eigen school. Wij horen van leerkrachten en Albert renders (1954) kent het basison-directeuren dat zij bezig zijn met wat zij in hun team derwijs als zijn broekzak. hij is in 1976te weinig of te veel hebben en hoe zij dat kunnen begonnen als groepsleerkracht en isverbeteren. Die manier van kijken kan je ook toepassen vanaf 1984 jarenlang werkzaam geweestop de functiemix. Wij hebben heel diep met elkaar als schoolleider. Met het behalen van denagedacht over de positionering van de LB-functie. Daar educational Master of Superintendency,kun je kwaliteiten aan vastkoppelen, maar minstens zo heeft zijn loopbaan vanaf 2001 de gewenste veranderingbelangrijk is de drijfveer die je bestendigd wil zien in je gekregen: in korte trajecten, bijna altijd ad interim, deteam. Daar is Management Drives een fantastische oplos- gewenste doelen realiseren vanuit een integrale verantwoor-sing voor. Daarom willen wij iemand in de organisatie delijkheid als manager. Sinds 2009 is hij in deeltijd Algemeendie daarvoor gecertificeerd is, voor de borging in onze Directeur van SOO Land van Altena.gehele organisatie en bijvoorbeeld bij sollicitaties willen wat heeft management drives gedaan binnen dewij hier snel op kunnen schakelen. stichting Openbaar Onderwijs land van Altena • Tweedaagse Management Drives-sessie met het MTZou je Management Drives adviseren • Tweedaagse verdiepingsslag op het implementeren vanaan andere scholen? doelstellingen en het creëren van een passende cultuurVoor de school die echt wil gaan voor de principes • Eendaagse Management Drives-sessie voor alle leerkrachtenvan de lerende organisatie is dit een fantastisch en en directeurenprobaat middel. Daar ben ik van overtuigd omdat ik het 17
 20. 20. Voortgezet Onderwijs in GesPreK met nynKe GerritsmA, cOnrectOr PersOneel en Onderwijs Vrije scHOOl zUtPHen VO“Alleen met bezielde docenten kun je kinderen echt tot leren brengen.” Over de school deel uit jezelf komen. Daarbij hoort een stuk vrijheid en Kun je iets vertellen over jouw school? autonomie. Dan moet je er wel voor zorgen dat je op een Wij maken deel uit van de Stichting Vrije Scholen Noord aantal punten gemeenschappelijkheid hebt. De school als en Oost Nederland. Deze bestaat uit drie basisscholen sociale gemeenschap is dan heel belangrijk. Dat brengen en één school voor voortgezet onderwijs, met twee wij ook aan de leerlingen over. Je leeft in een sociale vestigingen: één in Zutphen en één in Groningen. Deze structuur. Daarin heb je rekening met elkaar te houden, vestigingen opereren zelfstandig. Beide hebben een dus je maakt afspraken met elkaar. rector; de rectoren stemmen het beleid onderling af samen met de directeur van de stichting. Onze vesti- Over de situatie ging bestaat uit een team van 100 docenten (67 fte) Wat is jouw rol in de organisatie? die lesgeven aan 1045 leerlingen en daarin geholpen Ik ben conrector Onderwijs en Personeel. Wij hebben worden door 20 fte onderwijsondersteunend personeel. ook nog een conrector Organisatie en Beheer. Dat is Voor Vrijeschool-begrippen is het een hele grote school een structuur waarmee wij dit jaar gestart zijn. Van geworden in Nederland. Dat is niet vreemd, want oudsher kent de vrije school nauwelijks hiërarchie. Zutphen is een antroposofische stad. Er was altijd een roulerend schoolleiderschap vanuit het ideaal dat er leiding gegeven moet worden vanuit Onze leerlingen krijgen aan het eind een eigen vrijeschool- de plek waar het allemaal gebeurt: de werkvloer en de getuigschrift naast hun vmbo-t-, havo- of vwo-diploma. klas. Uit het docententeam kwam altijd één iemand die Dat getuigschrift staat voor de brede ontwikkeling die de voor een jaar of drie de rol van schoolleider had. Het leerlingen op onze school krijgen. Wij willen de leerlingen nadeel daarvan is, dat niemand echt deskundig werd ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die met op het gebied van leidinggeven en management. Er een kritische blik in de samenleving staan. Daarin doen zat geen enkele continuïteit in. Langzamerhand begint zij veel zelfkennis op. Het is aantoonbaar dat leerlingen het leiderschap te professionaliseren. Bijna alle vrije die een vrije school hebben gedaan op het terrein van EQ scholen maken momenteel de overstap naar profes- verder zijn in hun ontwikkeling. Je ziet bijvoorbeeld dat de sioneel leiderschap. keuze voor een vervolgopleiding vaak klopt. Aan het eind van hun schoolloopbaan weten ze wat ze willen, want zij Vorig jaar zijn de twee vrije scholen VO hier in Zutphen hebben geleerd om naar zichzelf te kijken. samengevoegd en toen is gekozen voor deze structuur met een rector, twee conrectoren en daaronder vier Wat voor een type docenten werken afdelingscoördinatoren en twee taakgroepcoördinatoren. hier dan? Wij hebben op papier hoe de besluitvorming nu gaat. Het zijn allemaal heel gedreven en bezielde mensen. Het duurt een tijd voordat het geaccepteerd is en het in Bezield docentschap is een van de centrale termen in de de cultuur zit. Bij de invoering van deze structuur en school. Alleen met bezielde docenten kun je kinderen de onderwijsvernieuwing die daarmee gepaard ging is echt tot leren brengen. Dat moet voor een belangrijk daarom het instrument Management Drives ingezet. 18
 21. 21. Over management drives Wat hebben jullie metIs er een voedingsbodem voor Management Drives gedaan?Management Drives? Met behulp van Management Drives is een schoolont-Antroposofen kijken vanuit hun mensbeeld naar de wikkeltraject ingezet. Om van de twee samengevoegdevolledige ontwikkeling van de mens in voelen, denken locaties echt een nieuwe school te maken, wilden wijen willen. Om te bekijken wat voor drijfveren mensen het vanuit het onderwijs benaderen en de mensenhebben, gebruiken zij aan de ene kant de tempera- daarin meekrijgen. Wij hebben een weekend georga-mentenleer van de oude Grieken (Hippocrates) en aan niseerd waarop wij met het bestuur, de schoolleidingde andere kant de planetentypen om de kwaliteiten te en 15 docenten bij elkaar gezeten hebben. Iedereenbenoemen. Het mooie van Management Drives is dat had de test gedaan. Er is een onderwijsgroep ingerichtdit hierop aansluit, maar dat het er een hele nieuwe en daaromheen zijn projectgroepen opgezet. Bij determinologie en dynamiek aan geeft. Het accent op samenstelling is gekeken naar de profielen: welkebezield docentschap brengt met zich mee dat je moet drijfveren hebben wij nodig. Zo is ook bekeken wie dekunnen reflecteren op wie je bent, hoe je in elkaar zit projectleider moest worden van een groep. Wij hebbenen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En dat gekeken hoe de projectleiders met elkaar matchen.je in staat bent om je van daaruit op een professionele Die kregen een meer overstijgende blik om vanuit demanier te ontwikkelen. verschillende projecten de verbindingen te leggen. Uiteindelijk hebben wij bij de definitieve samenstelling 19
 22. 22. van ons directieteam naar de kleuren en dus de balansgekeken. cV nynKe GerritsmA nynke Gerritsma (1964) werkt alsWat merken de mensen ervan? conrector aan de vrije School Zutphen vO.Het maakt je bewust van je drijfveren. Het zorgt na haar studie geschiedenis werkte ze als beleidsmedewerker aan de rijksuni-ervoor dat je de dingen die je onbewust bekwaam maken versiteit Groningen. vervolgens leiddenog bewuster kunt inzetten. Maar ook zaken waar je ze diverse projecten op het raakvlak vangeïrriteerd door raakt kun je hiermee veel meer handen kerk en samenleving. nadat ze een aantal jaren als traineren voeten geven. Het gedrag van anderen ga je anders heeft gewerkt maakte ze 10 jaar geleden de stap naar hetinterpreteren door dit instrument, en dat helpt in het voortgezet onderwijs.strategisch daarmee omgaan. Je ziet mensen zeggen:“Dat ligt mij niet, dus heb ik jou nodig.” Je gaat anderen wat heeft de roo management en Advies met manage-bewuster in hun kwaliteiten zetten. Ik doe nog steeds de ment drives bij Vrije school zutphen VO gedaan?coaching van een aantal projectleiders en ik doe dat puur • Weekendconferentie waar de basis voor de schoolontwikke-intuïtief op basis van Management Drives. Het proces ling gelegd is met behulp van MD Samenstellen van project-wordt bewuster doorleefd en daarmee maak je een en werkgroepen op basis van MD-profielen en coaching vanprofessionaliseringsslag. de voortrekkers aan de hand van hun MD-profielen • Wervings- en selectieprocedure waarbij de MD-profielen vanHoe kan Management Drives het de kandidaten gematcht werdenverschil maken bij docenten? • Bij het samenstellen van de nieuwe schoolleiding speelde het MD-profiel een rolIn mijn visie ben je een goede docent als je weet hoe je zelf • MD-training voor de nieuwe schoolleidingin elkaar zit. Als je kunt reflecteren op je gedrag en je weet • Coaching van nieuwe afdelingsleiders en voortrekkers doorwaarom je naar leerlingen bepaalde dingen doet en nalaat. de conrector Personeel en Organisatie, mede op basis vanDit instrument kan je daar nog meer inzicht in geven en de MD-profielendaarmee de professionaliteit van docenten verhogen. “Het zorgt ervoor dat je de dingen die je onbewustbekwaam maken nog bewuster kunt inzetten.” 20
 23. 23. Voortgezet Onderwijs in GesPreK met KArin VAn OOrt, VOOrmAliG rectOr VAn Het VeenlAnden cOlleGe mijdrecHt/VinKeVeen “het is een feest van herkenning.”Over de school ermee uit de voeten kan. Met bezuinigen is niets mis.Kun je iets vertellen over het De vraag is: laat je het aan de sector over of zeg je alsVeenlanden College? ministerie wat eruit moet. Je ziet dat de overheid zichHet Veenlanden College is een christelijke scholenge- concentreert op Nederlands, Wiskunde, Engels en nogmeenschap met 1900 leerlingen voor vmbo-t t/m vwo, een beetje op natuur- en scheikunde; meer hoeven wijontstaan uit de fusie van een protestants-christelijke niet meer te weten in de toekomst. Maar wat is nu heten een rooms-katholieke vestiging. Het is onderdeel eigenlijke doel? Een mens is meer dan een paar vakkenvan de Ceder Groep. Daaronder vallen nog vier andere en een school is meer dan een leerfabriek. Wij hebbenscholen in Amsterdam en omgeving. Wij vinden dat wij ook onze taak om mensen tot volwaardige burgers tevooral een school zijn van kwalitatief goed onderwijs. maken. En dan is filosofie, maatschappijleer en hoe wijEen aantal jaren geleden stonden wij in de top 20 van de met elkaar omgaan buitengewoon belangrijk.beste vwo-scholen van Nederland. Wij willen het besteuit leerlingen halen. Dat doen wij vanuit de christelijke Over de situatiewaarden van onze gemeenschap. Het is belangrijk dat Hoe trof je de school aan toen je daariedereen tot zijn recht komt. begon? De school werd top-down aangestuurd vanuit de situatieHoe kijk je aan tegen de verande- uit het verleden waar het nog een kleinere school was.ringen die op je af komen vanuit het Er lagen weinig verantwoordelijkheden in de organisatie,ministerie? terwijl het wel een grote organisatie was geworden. ErRegelgeving moet niet zo stringent zijn dat niemand waren wel coördinatoren, maar wij zijn overgestapt naar 21
 24. 24. een teamorganisatie met teamleiders. Een teamleider is Wij hebben op een gegeven moment een sessie met alleverantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling teamleiders gedaan. Wat ik leuk vind aan het Veenlandenin een deel van de organisatie, bijvoorbeeld de havo- is dat er niet heel veel weerstand op voorhand is, maaronderbouw, en geeft leiding aan 15 tot 20 docenten. het moet wel wat opleveren. Omdat ik het zelf gedaanDaarnaast zijn wij begonnen met het introduceren van had kon ik makkelijk aangeven waarom ik vind dat heteen professionele cultuur. goed is. Je leert elkaar beter kennen en je leert elkaars drives beter kennen. Het vergroot de professionaliteit van het team. Wat je op een gegeven moment hebt, is dat je denkt: “O, hier ben ik gewoon niet de beste in. Laat haar het maar vertellen, want zij heeft veel meer van die“Management Drives zegt kleur in zich, dus zij gaat het oplossen.” Dat zijn hele iets over je drijfveren handige strategieën in contacten met leerlingen, ouders en docenten. en je allergieën en niet of dat goed of fout is.” Ik denk dat iedereen het wel leuk vindt, omdat het je een handvat geeft en een taal geeft om bepaalde dingen bespreekbaar te maken. Als je moet zeggen, “Wat ben jij drammerig”, is dat veel moeilijker dan te zeggen, “Je doetHoe heb je die veranderingen tot weer rood”. Omdat je gedragingen in kleuren benoemtstand gebracht in je school? heeft het geen connotatie. Management Drives zegt ietsHet is niet zo goed om een volledig uitgewerkt plan te over je drijfveren en je allergieën en niet of dat goed ofhebben voor een verandering, want het is een proces. Je fout is.laat mensen meedenken over ontwikkelingen, maar jemoet wel de richting bepalen als schoolleider. Als school- Zou je het aan collega’s aanbevelen?leider bewaak je het tijdpad en de grenzen waarbinnen Ja. Ik denk dat het een heel goede manier is om een soortde oplossingen gekozen kunnen worden. Vaak komt men taal te ontwikkelen, kennis van elkaar te vergroten enin eerste instantie met vrij traditionele oplossingen. Dus situaties te analyseren. Ik geloof erin dat je in de topis het belangrijk dat je de actualiteiten in onderwijsland moet beginnen. Het is belangrijk dat je het zelf ervaartvolgt en van onderzoek in het kader van onderwijs en en zelf inzicht krijgt en je bewust wordt, waardoor je hetontwikkeling op de hoogte blijft. makkelijk in de organisatie kunt uitrollen.Over management drivesHoe ben je met Management Drives inaanraking gekomen?Wij hadden gesprekken over de vraag waarom je somszo verschillend reageert op situaties als je toch weet wat c V K A r i n VA n O O rteen professionele cultuur inhoud. Toen kwam iemand Karin heeft haar opleiding aan de hKUmet het advies om Management Drives toe te passen en gevolgd.heb ik samen met een conrector de test gedaan. Grappig in 2000 is zij rector geworden op het Alberdingk thijm College te hilversum,dat eruit komt wat je ook eigenlijk wel weet. Het is een waarna zij in 2005 de overstap maaktefeest van herkenning. Daarna hebben wij het met alle naar het veenlanden College in Mijdrechtdirectieleden gedaan, waarbij je nog meer inzicht krijgt en vinkeveen. het onderwijs kent zij ook van de kant vanin wat elkaars voorkeursstijlen zijn en hoe je daarmee de bestuurder; van 2002 tot 2005 was zij voorzitter vanomgaat. Wij vonden het ook goed om te kijken wat wij het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Gooi enmisten. Wij hadden met elkaar te weinig groen. Dat is eemland. Sinds het nieuwe schooljaar van 2010 is Karin voor-geen natuurlijke voorkeursstijl van ons vieren, maar dat zitter van het College van bestuur van de Stichting Katholiekis wel belangrijk voor de organisatie, dus wij zijn daar Onderwijs Leiden.meer op gaan letten. 22
 25. 25. Voortgezet Onderwijsin GesPreK met HenK liGHtHArt,rectOr cHristelijKe scHOlenGemeenscHAP bUitenVeldert“hier kan ik meer mee dan met andere instrumenten. het is praktisch en meteen toepasbaar in de praktijk.” Als ouders over deze school praten, wat zeggen zij dan? Ouders praten erg goed over de school. De verbetering van de kwaliteit van de school gaat van mond tot mond. Men zegt dat het onderwijs op orde is. Het gebouw, na de opknapbeurt en de nieuwe vleugels, wordt als fraai en functioneel ervaren. Men weet dat de groep docenten zeer bevlogen is. Leerlingen en ouders voelen daar heel snel vertrouwen bij. Het zijn mensen die heel veel hart voor de school hebben. Ik heb een belangrijke referen- tiebron in de buurt: dat is mijn eigen moeder. Die houdt feilloos bij hoe erover gepraat wordt en daarin zie je dat de school in de buurt een betere naam opbouwt op alle fronten. Over de situatieOver de school Uit welk dal kwam de school?Hoe ziet de school er op dit Het ging helemaal niet goed met de school. Heel veelmoment uit? primaire processen die niet klopten. De onderwijsresul-De Christelijks Scholengemeenschap Buitenveldert taten waren onvoldoende. Veel achterstallig onderhoudis één van de vijf scholen van de Ceder Groep. Onze in het gebouw en de nieuwbouwplannen zaten vast.school heeft een teamstructuur. Iedere teamleider is De mensen die hier werkten hadden geen sturing. Deverantwoordelijk voor zijn eigen afdeling: brugklas, school was door de inspectie op de lijst met zwakkemavo, havo of vwo. Daarboven hebben wij een school- scholen geplaatst. Dat is het moment geweest waarop erleiding van drie mensen: rector, conrector onderwijs en ingegrepen is. Een algemeen directeur van Ceder heeftconrector personeel. mij en de rector van het Veenlander College aangesteld om de veranderingen in gang te zetten.Op dit moment hebben wij zo’n 700 leerlingen en datgroeit door tot ongeveer 850. In het jaar dat ik kwam, Wat hebben jullie onderwijskundigwas de toevoer van de basisscholen opgedroogd tot 80 aangepakt en veranderd?aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Nu zitten wij op Stukje bij beetje hebben wij de zaak weer recht gekregen.196 aanmeldingen. Ik ben er trots op dat ik rector ben Een van de eerste zaken die wij op orde moesten brengenvan een Amsterdamse school, die een afspiegeling is van was de herkeuring van de inspectie. Daarvoor hebben wijde Amsterdamse maatschappij en waar de leerlingen een aantal zaken in het onderwijs kwalitatief verbeterd.goed met elkaar omgaan. Wij hebben de secties bij ons geroepen en geconfron- 23
 26. 26. onderwijs is zo rood als het maar kan. Die gaat rechtdoor en dat kan onze school goed gebruiken. Iemand die zegt: “Heb je nu alweer je cijfers niet ingeleverd?” De conrector personeel komt uit de organisatie en heeft meer blauw en groen. Zij bewaakt de goede dingen uit het verleden en zorgt voor draagvlak bij de mensen. Ikzelf ben oranje, wat het kleurenpalet redelijk compleet maakt. De school moest op de schop en die is ook op de schop gegaan, maar er zijn natuurlijk ook dingen die heel erg goed waren. De discussie daarover moet je aangaan met elkaar. Zijn er veranderingen de afgelopen periode die je toe kan schrijven aan dit instrument?“Je zag dat wij de juiste Het heeft zeker een goede invloed gehad op onze mensen bij elkaar hebben.” communicatie. Het maakt het allemaal wat transparanter. Wij praten nu wel eens in kleuren: “Je bent er weer rood doorheen gevaren.” Je gaat ook denken in kleuren, dat isteerd met de resultaten. Soms wisten zij niet dat niet aan makkelijk. Ik vind het een verhelderend instrument, ookde eisen van de inspectie werd voldaan. De resultaten in de verdeling van taken. Het is bijvoorbeeld nooit fijnmaakten wij ook gerust openbaar, met naam en toenaam. om een gesprek te voeren waarin je moet aangeven dat jeIk weet nog dat ik op dat moment ook zelf een eind- niet meer van iemand gebruik gaat maken als docent. Enexamengroep nam voor economie. Toen dacht ik: “Henk, dan weet ik ook: dat is een gesprek waar ik de conrectordit is wel het moment waarop je het moet laten zien.” Ik personeel bij betrek. Dat werkt ook echt. Hier kan ikheb nog nooit zo hard gewerkt om ervoor te zorgen dat meer mee dan met andere instrumenten. Het is praktischde discrepantie tussen schoolexamen en eindexamen en meteen toepasbaar in de praktijk.helemaal in orde was. En dat werkt wel. Je zag dat hetsnel resultaten opleverde, dat secties erover na gingen Het is ook handig om het van je hele management tedenken, plannen maakten en er bewust mee bezig waren. weten. Wij gaan het nu uitbouwen: de teamleiders door de molen te halen. Het is ook goed voor hen om te wetenWat mij betreft staan de deuren van de klassen open. Het hoe zij met bepaalde dingen omgaan. Ik heb toevalligis goed als je collega ook bij je komt kijken. In het team vandaag de data doorgegeven waarop wij de sessieis nu afgesproken dat iedere docent twee maal in het jaar gaan houden. Daar doen wij als schoolleiding aan mee.bezocht wordt en zelf twee bezoeken doet. Daar komt Mensen mogen weten hoe het is. Waarom zouden wij dateen verslag van. Dat verzamelen wij en dan zien wij wat geheim houden? Het is goed om te weten waar je elkaarde gemeenschappelijke deler is wat er in ons onderwijs kan aanvullen.verbeterd moet worden.Over management drives c V H e n K l i G t H A rtWanneer is Management Drives in henk Ligthart, geboren op 8 maart 1961beeld gekomen? in Amsterdam, is na zijn studie geografieDat is meer dan een jaar geleden. Het is goed om aan de UvA in 1987 als docent aan de slagManagement Drives als schoolleiding te doen om te weten gegaan op het hervormd Lyceum West.hoe mensen in elkaar steken, hoe je elkaar aanvult en of Binnen deze school is hij doorgegroeider evenwicht in je team is. Het was zeer verhelderend. van afdelingshoofd naar de functie vanJe zag dat wij de juiste mensen bij elkaar hebben. De conrector. Sinds 2007 is hij werkzaam op de CSB, inmiddels ineen verwerpt wat bij de ander een sterk punt is of waar de functie van rector.in ieder geval een andere invalshoek ligt. De conrector 24
 27. 27. Voortgezet Onderwijsin GesPreK met rOnAld GAse,VOOrzitter cOlleGe VAn bestUUr sticHtinG OPenbAAr VO nOOrd nederlAnd“Wat ‘rood’ doet is de besluiten nemen en tempo erin houden.”Over de organisatie Holland-Noord, van Alkmaar-Zuidwest tot Den Oever. DeKun je iets over de organisatie kleinste school is een praktijkschool van 140 leerlingenvertellen? en de grootste is een scholengemeenschap van ruim 1000SOVON is een openbaar schoolbestuur, waarvan de leerlingen. In totaal hebben wij 6000 leerlingen en 800statuten zijn vastgesteld door een viertal gemeenteraden. medewerkers in 400 tot 500 fte. Wat betreft het personeelOnder deze stichting vallen acht zelfstandige scholen van streven wij naar een divers docentencorps dat zoveelalle niveaus in het reguliere voortgezet onderwijs: twee mogelijk een afspiegeling is van de samenleving.praktijkscholen aan de ene kant, een gymnasium aan deandere kant en daartussen vijf scholengemeenschappen. Wat voor maatschappelijke rol neemtWij staan voor een heel gedifferentieerd onderwijsaanbod de SOVON in?en goed bereikbare scholen. Wij hebben een Kunst en Leerlingen die extra zorg behoeven, worden relatief vaakcultuurschool, een Daltonschool, een school voor twee- aan het openbaar onderwijs toevertrouwd. Bij binnen-talig onderwijs en topsport, en scholen met een streek- komst geven wij feitelijk de garantie dat de leerlingfunctie. De scholen bevinden zich binnen de regio Noord- met een diploma vertrekt. Is het niet op de ene school, “Als collega’s met veel ‘geel’ het zeggen, is het goed doordacht en heeft men veel vertrouwen.”
 28. 28. dan wel op een andere school onder dit bestuur. Omdat veranderingen in de aansturing. Vroeger was ik algemeenwij relatief veel zorgleerlingen hebben, krijgen wij met directeur, nu ben ik voorzitter van het College vangrote bezuinigingen te maken. Daar komt bij dat onder Bestuur. Besturen krijgen hun budget van het ministerie.minister Plasterk een aantal regelingen getroffen is waar Het College van Bestuur vertaalt dat in budgetten voorgeen dekkende vergoeding tegenover staat. de scholen. In het Directiestatuut staat dat rectoren/ directeuren verantwoordelijk zijn voor het maken enKun je hier een voorbeeld bij noemen? handhaven van de begroting. Daarbij kon je in hetEen voorbeeld daarvan is de invoering van de zgn. verleden nog zeggen: dit is de begroting, maar dat isfunctiemix in het kader van het actieplan Leerkracht. Dat slechts een richtlijn. Nu moeten wij de broekriem gaanbetekent dat wij bij gelijkblijvend budget op termijn tot aanhalen en zeggen: dit is de begroting en die wordt5% minder personeel in kunnen zetten dan nu. door jullie nauwgezet uitgevoerd, want anders komenTen aanzien van Passend Onderwijs: iedereen erkent wij en met name jullie in grote problemen. De rectoren/dat het aantal rugzakjes te sterk is gegroeid, maar de directeuren zijn daar lang niet altijd voldoende van door-bezuiniging gaat ten koste van de begeleiding van en drongen en voor opgeleid. De tools om bedrijfsmatig teaandacht voor kinderen. denken, zijn niet vanzelfsprekend bij iedereen aanwezig, waardoor een aantal rectoren/directeuren in het verledenOver de situatie onbedoeld te veel geld heeft uitgegeven. Dat kan nuWat zijn de grootste veranderingen niet langer. Er is een tijdelijke personeelsstop ingevoerdvoor de rectoren en directeuren? en de rectoren/directeuren kunnen aan de hand vanDat zij meer bedrijfsmatig moeten denken door de de maandelijkse rapportages goed bijhouden waar zij “Die meneer of mevrouw is bijvoorbeeld helemaal geen nare dwarsligger.” 26
 29. 29. hun geld aan uitgeven. Je kunt je gang gaan als je weetwat de budgetten behelzen en je er niet overheen gaat.Discipline op dat punt geeft tegelijkertijd een zekeremate van vrijheid.Over management drivesHoe heeft Management Drives eenbijdrage geleverd?Het maakte bij ons een hele discussie los en vervolgenskwamen wij tot de kern. Ik heb mijn problemen op tafelgelegd, met name dat ik het heel vervelend vind dat nietalle rectoren/directeuren zich houden aan afsprakendie wij gemaakt hebben. Uit de profielen blijkt danbijvoorbeeld een rector hoog te scoren op ‘groen’: veelwaarde te hechten aan het creëren van draagvlak engoede verhoudingen op de eigen school. Dat betekentdat hij het erg moeilijk zal vinden om ‘thuis’ een heelvervelende beslissing te verkopen. Om te zeggen: “Jasorry, wij moeten 250.000 euro bezuinigen en dat heeftvoor een aantal mensen vervelende consequenties.” voor elkaars gedrag. Die meneer of mevrouw is bijvoor-Zo kan hij eigenlijk niet werken. Nu ik zijn drijfveren beeld helemaal geen nare dwarsligger. Die denkt juistin combinatie met zijn positie beter begrijp, kan ik heel goed na over de consequenties voor de organisatie.bijvoorbeeld aanbieden om overleg met de MR inciden-teel samen te voeren.Ik wil dat wij als organisatie de best mogelijke resultatenhalen en ik wil dat zo snel mogelijk gerealiseerd zien. cV rOnAld GAseHoe gaan wij dat nu doen? Hoe luidt het plan van aanpak ronald is tijdens de laatste fase van zijn studie in 1973 in het onderwijs begonnenen wat is het tijdpad? Wij hebben een aantal denkers die als leraar wiskunde. hij vervolgde ditalles eerst heel goed willen bekijken. Dat is perfect. Zo’n carrièrepad na afronding van zijn promo-‘gele’ rector/directeur zal een formatieplan zo opstellen tieonderzoek in 1978 als leraar schei- endat het beschikbare geld het uitgangspunt is en niet het natuurkunde. hij werd afdelingsleider inaantal fte’s. Dat is onlangs door een collega gepresen- 1984, conrector in 1986 en rector in 1989 van wat thans hetteerd en ook door de anderen geaccepteerd. Iedereen is Stedelijk Dalton College Alkmaar is. vanaf het ontstaan vaner meteen mee gaan werken, want als collega’s met veel SOvOn op 1 januari 1995, heeft ronald aan het roer gestaan.‘geel’ het zeggen, is het goed doordacht en heeft men Zijn functie en bevoegdheden zijn sindsdien veranderd vanveel vertrouwen. Tegelijkertijd vind ik het plezierig dat voorzitter van het College van Schoolleiders, via algemeenik op de stoel zit waar de beslissingen moeten worden directeur, naar voorzitter van het College van Bestuur sindsgenomen, want wat ‘rood’ doet is de besluiten nemen en 1 januari 2011. voor een uitgebreider Cv: http://www.gase.nl/tempo erin houden. Zo kun je een team complementair ronald/personal.htm.maken. Wij voelen elkaar nu beter aan en benaderenelkaar anders. Het is heel nuttig geweest. wat heeft de roo management en Advies met management drives gedaan bij sOVOnZou je het aan andere scholen • MD-afname en terugkoppeling bij Ronald Gaseadviseren? • Tweedaagse met 8 rectoren/directeuren en Ronald Gase overAbsoluut, ook als je denkt dat het goed gaat. Het geeft de onderlinge samenwerkinginzicht in handelingsmotieven die je soms helemaal niet • MD-afname bij scholen binnen de stichtinghad vermoed. Het leidt ertoe dat je meer begrip hebt 27

×