Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennisclip public affairs voorstelling

320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kennisclip public affairs voorstelling

 1. 1. Kennisclip Public AffairsCorporate Communicatie III<br /> Door Anneke van Veen, Astrid Scheringa, Jennifer Aalberse<br />September 2011<br />
 2. 2. Definitie Public Affairs<br />Erzijnveelverschillendedefinitiesgeformuleerdvoorditbegrip die nietallemaal even eenvoudigzijn. Het is meestaleenflinkemond vol. <br />
 3. 3. Definitie Public Affairs<br />Dezevondenwij het duidelijkst:<br />Public affairsis de communicatie met lokale, nationale en supranationale overheden en richt zich op het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen. Een aantal elementen die bij public affairs horen, zijn: - uitoefenen van invloed op het openbare bestuur;- verschaffen (en verkrijgen) van informatie;- werken in een informele ambiance van formele gezaghebbers.’(Michels, 2006)<br />
 4. 4.
 5. 5. Definitie Public Affairs<br />In de praktijkkomt het er in onzeogen met name op neer, dat je alsbedrijfervoorzorgtdat je vriendjesblijft met hogereen voorjoubelangrijkeinstantieszodateenvoorbeidepartijengunstigesamenwerkingontstaat. <br />
 6. 6. Toepassing<br />Met de inzet van public affairs , wordt gericht tot onder andere de doelgroepen, politieke organisaties en gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden. <br />Ook aan maatschappelijke groepen, consumentenorganisaties, patiëntenverenigingen en actiegroepen kan gedacht worden. Het doel van public affairs is de beïnvloeding van besluitvormingsprocessen. (Michels, 2006)<br />
 7. 7. Middelen<br />Om public affairs in de praktijk toe tepassen kun je verschillendemiddeleninzetten.<br />Public affairs heeft een planmatige aanpak nodig. Wanneer er een gesprek plaats vindt met de opdrachtgever worden de kansen en de problemen gezocht. In het plan komen de volgende onderwerpen voor: doelen, middelen, spelers, timing en meten van resultaten. <br />
 8. 8. Middelen<br />Het is van groot belang om een goed medium te vinden bij de juiste doelgroep. Diverse mogelijkheden en middelen die gebruikt kunnen worden zijn:<br />
 9. 9. Middelen<br />Brief<br />Hierin staat een beperkt aantal informatie en is een zakelijke brief. Je kunt mensen prikkelen met een plaatje. De brief wordt persoonlijk aangeschreven.<br />
 10. 10. Middelen<br />Dorpskrant<br />De krant die speciaal voor het dorp is. Bijvoorbeeld een krant alleen voor Heerhugowaard.<br />
 11. 11. Middelen<br />Affiches<br />De slogan is kort, opvallend en groot, omdat het van een grote aftand bekeken word.<br />
 12. 12. Middelen<br />regionale krant<br />Dit is nieuws dat actueler is dan bv. de folder.<br />
 13. 13. Middelen<br />(lokale, regionale) radio en tv<br />Op dit medium heb je veel grip. Vooral als het live is. Bij live tv/radio is het wel van belang dat je, je goed voorbereid want het moet in 1x goed gaan.<br />
 14. 14. Middelen<br />website<br />Op de site vooral algemene informatie zetten, dat vinden de bezoekers interessant. Verder is de website ook goed voor intern gebruik.<br />
 15. 15. Middelen<br />e-mail<br />Via dit medium kan goedkoop en gericht worden geïnformeerd.<br />
 16. 16. Middelen<br />sociale media<br />Veel mensen bereiken met korte berichtjes. Het is ook heel actueel.<br />
 17. 17.
 18. 18. De Praktijk<br />Hoe zien we public affairs terugomonsheen?<br />Het meestegebeurtachter de schermen.<br />Maar er is genoeg op straat en in de media terugtevinden.<br />
 19. 19. De praktijk<br />We latenjullie 3 geslaagdesituaties van public affairs zien.<br />Greenpeace<br />Heineken<br />Vluchtelingenwerk<br />
 20. 20. De praktijk<br />Greenpeace<br />
 21. 21. De praktijk<br />Dezereclamehebbenjullie vast weleensgezien.<br />http://youtu.be/34mpVexpAYo<br />In dezetv-spot wordtEssenttotaalbelachelijkgemaaktomtrenthungroenestroom. Greenpeace zetzegoed op hunplaats, door de consumenttelatenziendatEssenthelemaalnietzogroenbezig is…<br />
 22. 22. De praktijk<br />HiermeewordenzowelEssentals de consument alert gemaaktomhungedragaantepassennaar de normenvan Greenpeace<br />Ondertussengaat Greenpeace met de overheid in discussieom regel en wetgevingaantepassen in het belang van het behoud van de natuur in nederland.<br />
 23. 23. De praktijk<br />Heineken<br />Ook Heineken timmertaan de weg. Natuurlijkveelal op grootschaligewijze, maar somsooklokaal.<br />
 24. 24. De praktijk<br />Met de campagne ‘know the signs’ probeert Heineken mensenbewusttemaken van huneigengedragalszedrinken. <br />Samen met eenaantalgemeentesdoet Heineken zijn best om de jeugdbewusteromtelatengaan met drank.<br />Ditheefteenmaatschappelijkdoel, is gunstigvoor het ‘verantwoorde’ imago van Heineken, en bevordertbovendien de samenwerking met de gemeentes.<br />
 25. 25. De praktijk<br />Vluchtelingenwerk<br />Een ander goed voorbeeld is ‘vluchtelingen werk’. Zij komen op voor de belangen van vluchtelingen. <br />knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving bij de politiek aan te kaarten;<br />voorstellen te doen voor beter beleid;<br />Te reageren op wetsvoorstellen;<br />de rechter te vragen om de uitleg van de wetgeving te toetsen.<br />
 26. 26. De praktijk<br />De pardonregeling is het resultaat van het werk van vluchtelingenwerk. Een grote groep asielzoekers zat in een uitzichtloze situatie. In Nederland blijven mochten ze niet en terugkeer bleek in de praktijk meestal onmogelijk.Uiteindelijkkregen 28.100 mensen in 2007 een pardonvergunning en eindigde voor hen een vaak jarenlange periode van onzekerheid. <br />
 27. 27. Interview<br />We hebbentelefonischeenpaarvragenkunnenstellenaaniemand van Delta Loyd over public affairs.<br />
 28. 28. Interview<br />Wat doen jullie aan public affairs?<br />Onze focus ligt bij de politieke en maatschappelijke relaties van de organisatie. Wij spelen in op de kansen en bedreigingen, die voortkomen uit de politieke en maatschappelijke veranderingen en uit de processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.<br />
 29. 29. Interview<br />Waarom is public affairs een belangrijke modaliteit (voor jullie)?<br />Het dialoog met onze stakeholders is van groot belang voor de kwaliteit van zowel onze dienstverlening en bedrijfsvoering als de manier waarop wij ons manifesteren in de samenleving.Elk jaar wisselt Delta Lloyd Groep op verschillende manieren van gedachten met uiteenlopende stakeholders over diverse politieke en maatschappelijke thema’s.<br />
 30. 30. Interview<br />U had het net over het dialoog met de stakeholders. Zijn er nog andere aspecten die jullie uitvoeren die bij public affairs horen?<br />Wij brengen ook actief onze standpunten naar buiten over maatschappelijke vraagstukken in sectoren waarin wij als financiële instelling actief zijn. Ook brengen we sinds 2001 elk jaar een maatschappelijk jaarmagazine uit. Zo leggen we verantwoording af voor het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten tegenover belangengroepen. <br />

×