Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sergey

487 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sergey

  1. 1. Syunik Սյունիք մաս 1-ին/Part one
  2. 2.  Syunik is a green but mountainous area. The high-water major rivers are the Meghri, Voghdji, and Vorotan. Summertime temperatures can reach more than 40 °C, although the average temperature is around 22 °C. Its border with Nakhchivan to the west is defined by the Zangezur Mountains.  Սյունիքը կանաչ, բայց լեռնոտ տարածք է:  Բարձրաջուր գլխավոր գետերն են՝ Մեղրին, Ողջին և Որոտանը: Ամռան ընթացքում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 40 °C, թեև միջին ջերմաստիճանը մոտավորապես 22 °C: Դրա սահմանը Նախիջևանի հետ կազմում են Զանգեզուրի լեռները: Syunik Սյունիք
  3. 3.  Goris is a town in the southern Syunik Province of Armenia. Located in the valley of river Goris or Vararak, it is 254 km away from the Armenian capital Yerevan and 67 km from the provincial centre Kapan. Goris is the 2nd largest city in Syunik province.  Գորիսը Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզում գտնվող քաղաք է:  Գտնվում է Գորիս կամ Վարարակ գետի հովտում , Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից 254կմ և մարզկենտրոն Կապանից 67 կմ հեռավորության վրա : Գորիսը երկրորդ մեծ քաղաքն է Սյունիքի մարզում: Goris Գորիս
  4. 4.  Khndzoresk is a village and rural community in the South- East of Armenia, in the province of Syunik. The village is located to the right of Goris. Crossing the bridge at the entrance of the village, the road continues towards the towns of Lachin and Stepanakert.  Խնձորեսկը գյուղ է և գյուղական համայնք է Հայաստանի հարավ -արևելքում, Սյունիքի մարզում: Գյուղը հիմնադրվել է Գորիսի աջ կողմում: Անցնելով գյուղի կողքի կամուրջը ճանապարհը շարունակվում է դեպի Լաչին և Ստեփանակերտ քաղաքը: Khndzoresk Խնձորեսկ
  5. 5. Khndzoresk brisge Խնձորեսկի կամուրջը
  6. 6.  Sergey Boyakhchyan  5th grade

×