Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Basset Hound
Elina Grigoryan
5 class
Basset Hound
• The Basset Hound is a short-legged
breed of dog of the hound family, as
well as one of six recognized Basse...
• Basset Hounds are usually Tricolors of
standard hound coloration. Bassets are large,
short, long dog. Basset is 20 and 3...
Rottweiler
Rottweiler
The Rotteriler is a large dog. Usually Rottweilela’
said butchers dogs: Children Rottweiler dogs says
<<German ...
Elina
Elina
Elina
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elina

292 views

Published on

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elina

  1. 1. Basset Hound Elina Grigoryan 5 class
  2. 2. Basset Hound • The Basset Hound is a short-legged breed of dog of the hound family, as well as one of six recognized Basset breeds in France. • Basset -ը որսաշների ընտանիքի էկարճ ոտքերով տեսակ է , ինչպես նաև ճանաչված է վեց Basset տեսակներից մեկը Ֆրանսիայում:
  3. 3. • Basset Hounds are usually Tricolors of standard hound coloration. Bassets are large, short, long dog. Basset is 20 and 35 kilograms.​ • Basset տեսակը ստանդարտ որսաշների գույներից երեքն են լինում՝ : Basset-ը լինում է խոշոր , կարճ , և երկար: Basset-ը կշռում է 20 - 35 կգ:
  4. 4. Rottweiler
  5. 5. Rottweiler The Rotteriler is a large dog. Usually Rottweilela’ said butchers dogs: Children Rottweiler dogs says <<German Rottweiler>> because they were used to herd livestock and pull carts laden with butchered meat and other products to market. Ռոտվելերը մեծ շուն է: Սովորաբար Ռոտվելեր շներին ասում են մսագործի շներ: Փոքր Ռոտվելերին ասում են «Գերմանական Ռոտվելիեր», որովհետեւ նրանց օգտագործում էին անասունների նախիրը հսկելու համար և մորթած միսը և այլ ապրանքներ շուկա տեղափոխելիս՝ սայլակները քաշելու համար:

×