Pemikiran pendidikan menurut al

3,996 views

Published on

Published in: Education

Pemikiran pendidikan menurut al

  1. 1. PEMIKIRAN PENDIDIKAN MENURUT AL-FARABI 1.0 Latar belakang Al-Farabi Maklumat tentang biografi Al-Farabi sering menimbulkan perbezaan dalam kalangan para pengkajinya. Hal ini demikian kerana, beliau sendiri tidak memperincikan dirinya sendiri sebaliknya Al-Farabi gemar mengasingkan diri daripada kehidupan dan kesibukan di tengahtengah orang ramai serta memilih hidup secara zuhud menyebabkan beliau tidak semasyhur seperti Ibn Sina (370–428H=980–10367M), Ibn Rusyd (520-529H=1126-1178M), dan Imam Ghazali (450-505=1058-111M)1. Nama sebenarnya ialah Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Awzalagh Al-Farabi dan dalam sumber tradisional Islam lebih dikenali sebagai Abu Nasr yang merupkan tokoh kedua ahli sains-falsafah daripada aliran mashasai Muslim.2 Beliau dilahirkan di Wasij iaitu sebuah perkampungan kecil di daerah perbandaran Farab di Wilayah Transoxiana (Turki) Tukestan pada tahun 257H/870M. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan alMu’tamid alAllah iaitu pada masa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Dalam Latin, lebih dikenali sebagai Al-Farabius atau Avennasar. Tempat kelahiran beliau sebenarnya bukanlah termasuk dalam Dar al-Islam sehinggalah tempat kelahiran beliau ditakluk dan diIslamkan oleh Nuh ibn Asad, iaitu seorang anggota keluarga Samaniah dalam tahun 225H/839M. Sarjana mutakhir yang mengkaji tentang al-Farabi iaitu M. Dunlop menyatakan al-Farabi datang daripada sebuah keluarga yang dihormati, dan keluarga yang sangat kaya.3 Al-Farabi menerima pendidikan awal dan asas di Farab iaitu bandar kelahirannya sendiri dengan mempelajari ilmu-ilmu seperti fiqh, tauhid, hadith, tafsir al-Quran, dan bahasa Arab. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran ke kota Bashrah dan Baghdad untuk mendalami dan meneroka ilmu tatabahasa, kesusasteraan Arab, ilmu mantiq, logikal, matematik, fizik, muzik dan falsafah. Guru beliau dalam bidang ilmu falsafah pada masa itu adalah Yuhanna ibn Hailan dan Abu Bisyr ibn Matta. Kedua-duanya ini merupakan tokoh falsafah dan ahli perubatan Arab Nestorian yang beragama Kristian. 4 Namun, Al-Farabi lebih dikenali sebagai seorang tokoh falsafah Muslim. Oleh itu, Syed Hossien Nasr (1984) telah menobatkan al-Farabi sebagai salah seorang Universal Figures dalam sistem keilmuan Islam. Kebanyakan biografer tradisional tidak 1 Fadzullah Hj Shuib (1996), Teori-teori Ilmu Al-Farabi (257-339H = 870–950M), Pusat Pendidikan Islam UiTM:Shah Alam, m.s 25. 2 Osman Bakar (1992), Al-Farabi: Kehidupan, Hasil Karyanya dan Peri Penting Tokoh, Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur, ms. 19. 3 Ibid., ms. 21 4 Op.cit, ms. 28
  2. 2. menyebut tarikh sebenar kematian Al-Farabi, tetapi menurut al-Bayhaqi 5 Al-Farabi meninggal dunia pada bulan Rejab 339H bersamaan Disember 950M di Damsyik ketika usianya 80 tahun. Beliau dikebumikan di sebuah perkuburan di bahagian luar pintu selatan kota Damsyik. Al-Farabi meninggal dunia semasa pemerintahan Abu Qasim al-Mu’ti iLlah yang mana pada masa itu kerajaan Abbasiyah berada pada tahap kedua dan wilayah-wilayah Islam pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Turki, Bani Buwaih dan Bani Saljuk. 1.1 Sumbangan Al-Farabi atau Hasil Karya Beliau Beliau merupakan seorang ilmuan yang cukup terkenal pada zamannya. Beliau berkemampuan menguasai 70 bahasa, menguasai pelbagai cabang keilmuan dan juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik, beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu, malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan, sains, matematik, dan sejarah. Namun, keterampilannya sebagai seorang ilmuan yang terulung lebih kepada bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato, dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Maka tidak hairanlah, Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Beliau juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Menurut Osman Bakar,6 Al-Farabi banyak menulis tentang hampir keseluruhan cabang ilmu yang diketahui wujud pada Zaman Pertengahan. Namun, penulisan Al-Farabi ini kesemuanya dalam bahasa Arab. Para biografer tradisional dapat mengenal pasti lebih 100 karya yang ditulis oleh Al-Farabi sesetengahnya panjang dan sesetengahnya pula pendek dan ada antara karya tersebut berterusan wujud dalam terjemahan Ibrani dan Latin. Antara hasil karya beliau adalah 7: 1) 2) 5 Tahsil as-Saadah (Tentang Upaya Mewujudkan Kebahagiaan) Agrad al-Kitab ma Ba’da at-Tabiah (Intisari Buku Metafisika) Ibid., ms. 41 Osman Bakar (1992), Al-Farabi: Kehidupan, Hasil Karyanya dan Peri Penting Tokoh, Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur, ms. 43 7 Azyumardi Azra M.A (2005), Ensiklopedia Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta. 6
  3. 3. 3) 4) Ihsya’ al-Ulum (Statistik Ilmu) 5) Ar-Ra’yu ahl Al-Madinah (Fikiran-fikiran Penduduk Kota) 6) Risalah fi Isbat al-Makriqat 7) Al-Ra’dd ‘ala al-Razi fi’l-‘ilm al-Ilahi (Sanggahan Terhadap Metafizik al-Razi) 8) 2.1 Uyun al-Masail (Pokok-pokok Persoalan) Kitab al-Musiqa al-Kabir Pengertian Pendidikan Menurut Al-Farabi Al-Farabi banyak menggunakan istilah untuk menggambarkan konsep pendidikan. Antaranya ialah istilah ta’dib (proses mendidik), taqwim (proses menilai), tahzib (proses melatih), tasydid (proses memberi tunjuk ajar ), ta’lim (proses mengajar), irtiyad (proses melatih) dan tarbiah (proses membentuk). Namun, pendidikan yang sebenar dalam pandangannya adalah adab iaitu gabungan kepada semua istilah yang mana memandu dan membina akhlak dan etika serta peradaban individu. 8 Al-Farabi membezakan antara ta’dib dan ta’lim yang mana ta’lim adalah satu proses yang hanya memberi penyampaian secara lisan tentang teori tanpa memberi kepada praktikal dan kejiwaan itu sendiri. Jika dilihat maksud ta’lim yang diberikan di sini jelaslah ianya hanya secara penyampaian sesuatu pelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada pelajarnya. Sementara istilah ta’dib pula dijelaskan oleh Al-Farabi ialah untuk membentuk individu agar beretika dan mahir dalam sesuatu perkara dengan melalui proses mendidik.9 Seseorang guru perlu mendidik dan membentuk pelajarnya di samping melalui proses ta’lim. Hal ini akan menjadikan seseorang itu individu sempurna bagi mencapai tahap kehidupannya. Al-Farabi percaya bahawa manusia sememangnya dilahirkan mempunyai bakat semulajadi iaitu keunikan yang diperoleh ketika dilahirkan. Bakat semulajadi ini perlu dikembangkan apabila dilahirkan dan dibesarkan. Ilmu pengetahuan bermula daripada pancaindera kemudian menjadi konsep akal melalui imiginasi. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan yang tulen adalah dengan pancaindera. Kebanyakan pandangannya pada hari ini dikenali sebagai psikologi pendidikan dan bidang psikologi yang mana pelajaran ini adalah satu pelajaran yang amat menarik untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, beliau membahagikan pancaindera dengan ilmu pengetahuan, beliau lebih mempertimbangkan bahawa pancaindera itu hanyalah satu alat bagi akal untuk mencapai sesuatu tahap pemahaman sesuatu perkara. 8 9 Internet. Al-Farabi UNESCO © International Bureau of Education 2000, vol XXIII, no.1/2 1993 Internet. Al-Farabi UNESCO © International Bureau of Education 2000, vol XXIII, no.1/2 1993
  4. 4. 2.3 Tujuan Pendidikan Menurut Al-Farabi Menurut Al-Farabi, pendidikan sememangnya penting dalam kehidupan seseorang individu. Pendidikanlah yang dapat membina dan menyediakan seseorang itu menjadi sesebuah masyarakat yang sempurna yang mana dalam dirinya boleh mencapai sesuatu matlamat. Walau bagaimanapun, dalam pengkajian tentang Al-Farabi ini, kebanyakannya tidak terdapat banyak tentang penulisannya dan pengkajian berkenaan pendidikan menurut AlFarabi. Secara keseluruhannya, boleh dilihat pendidikan menurut pandangan Al-Farabi adalah dapat menjumlahkan perolehan nilai, pengetahuan, kemahiran dalam diri seseorang individu dalam masa yang khusus dan budaya yang khusus. Oleh itu, matlamat akhir pendidikan adalah untuk membentuk seseorang individu yang sempurna dan mencapai tujuan kemanusiaan sebagai hamba Allah yang sebenar dalam dunia ini iaitu mencapai tahap kebahagiaan sejati. Ini kerana, menurut Al-Farabi, tujuan manusia hidup dan menerima pendidikan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup. Hal ini merupakan kesempurnaan dan objektif yang tertinggi dalam hidup seseorang. Menurut Al-Farabi, untuk menjadi seseorang manusia yang lengkap, perlu mempunyai empat aspek keutamaan kebahagiaan sejati iaitu keutamaan hasil pemikiran teoritis, keutamaan hasil pemikiran praktis, keutamaan sikap mental, dan keutamaan dalam perbuatan. Manusia pada umumnya perlu hidup bermasyarakat dan perlu bekerjasama, saling membantu untuk mencapai tujuan hidup iaitu kebahagiaan yang tertinggi di sisi Allah swt. Menurut Al-Farabi, masyarakat yang sempurna dapat dikaitkan dengan penubuhan sebuah masyarakat kota, bangsa dan negara yang saling bekerjasama antara satu sama lain dapat diibaratkan seperti satu tubuh manusia dengan anggota-anggotanya yang lain.10 Masyarakat yang sempurna yang dimulakan oleh kepimpinan ini akan menjadi model kepada orang lain yang mana Al-Farabi amat menitikberatkan akhlak dan ilai-nilai moral yang baik di samping ditambah lagi dengan kebijaksanaan seseorang itu. Seterusnya, beliau meletakkan pendidikan juga penting untuk membentuk seorang ketua yang baik dan sempurna. Matlamat pendidikan dalam hal ini diharapkan agar seorang ketua itu dapat berfungsi dengan baik dalam sesuatu kelompok masyarakat. Sumber peraturan dan keserasian hidup dalam masyarakat mestilah seseorang yang pintar, cerdas, kuat, berani serta cinta kepada keadilan dan pengetahuan.11 Ini menunjukkan dalam konteks pendidikan menurut Al-Farabi mestilah merangkumi pengajar dan pendidik terhadap sesuatu anggota masyarakat. Matlamat lain pendidikan bukan sahaja untuk melahirkan manusia yang sempurna dan pemimpin yang ideal, bahkan pendidikan adalah untuk melahirkan seseorang individu yang 10 Taufik Abdullah et.al (2002), Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, “Pemikiran dan Peradaban”, Jilid IV, PT Ichtiar Baru van Hoeve : Jakarta. 11 Ibid.
  5. 5. mahir dalam ilmu-ilmu kesusasteraan. Dalam hal ini, pendidikan itu mestilah seiring antara teori dan praktikal bagi menggambarkan kebijaksanaan seseorang individu itu. Oleh yang demikian, pendidikan itu mestilah menggabungkan unsur-unsur teori dan praktikal bukan semata-mata teori sahaja. Ini menunjukkan sesuatu pendidikan tidak bermakna andainya hanya diberikan secara teori yang mencapai matlamatnya melalui praktikal. 2.3 Kurikulum Al-Farabi Al-Farabi berpendapat untuk menjadi ahli falsafah Islam mestilah klasifikasikan sains dan pengajaran itu, ia bukanlah untuk kebaikan mereka semata-mata, tetapi ia adalah untuk objektif pendidikan itu sendiri. Menurut beliau lagi, turutan pengajaran mestilah bermula dengan bahasa dan struktur seperti tatabahasa. Maka pelajar boleh mengungkapkan dirinya sendiri sebagaimana orang lain boleh bercakap dengan menggunakan bahasa tersebut. Selain itu, tanpa keupayaan, seseorang itu tidak mampu untuk memahami yang lain dan juga tidak mampu untuk membangun atau memperbaiki diri dengan baik dan sempurna. Bagi Al-Farabi, kaitan sains dengan teologi (kalam) adalah jiwa manusia yang mana beliau menimbangkan bahawa antara sains semulajadi walaupun dalam aspek metafizikal dan tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid secara benar kerana tauhid merupakan dasar dari ajran Islam. Di samping itu, Al-Farabi tidak hanya menumpukan sains itu kepada ubat-ubatan sahaja tetapi ia lebih seperti mentadbir masyarakat dan undang-undang yang melibatkan perniagaan dan juga melindungi kepercayaan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, untuk membangunkan suatu sistem alam semesta yang dapat memajukan ajaran agama dengan tuntutan akal dan ini merupakan dasar utama dalam membangunkan alam semesta. 2.3.1 Falsafah Al-Farabi meletakkan bidang falsafah sebagai tempat yang tertinggi dalam kalangan manusia kerana dengan pengetahuan yang lengkap ia dapat mengawal manusia dengan terkawal. Falsafah membolehkan kita mempelajari tentang sesuatu perkara yang baik dalam suatu cara yang bagus dan sempurna. Melalui falsafah, jiwa seseorang itu akan berada dalam keadaan rasional atau terkawal dalam dua elemen iaitu natural (semulajadi) dan biological serta intelektual dan spiritual. Tujuan utama dalam mempelajari falsafah ini ialah melibatkan dua perkara iaitu tentang teori dan praktikal (amalan). Bahagian teori adalah pengetahuan tentang Pencipta yang Maha Esa yang menciptakan bumi dan alam ini serta mengawal seluruh makhluk dan alam ini dengan kuasa-NYA. Manakala untuk bahagian praktikal dan etika bagi manusia sejagat ialah mengandungi tentang amalan dan etika mereka diatas muka bumi dengan membawa tindakan
  6. 6. atau amalan yang terpuji dan mulia. Bagi pelajar falsafah mereka perlu memiliki intelektual, moral dan agama dalam mempelajari ilmu falsafah ini. Laluan utama yang perlu di ambil oleh seseorang untuk mempelajari ilmu falsfah ini ialah tindakannya dalam menggapai atau memenuhi impiannya dengan memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai ke peringkat tertinggi itu, seseorang pelajar perlulah mengambil kira perkara-perkara yang penting seperti natural sains atau matematik sains tetapi untuk memperoleh kecemerlangan peringkat sedemikian seseorang itu perlulah memperbaiki dirinya terlebih dahulu barulah berkongsi dengan orang lain atau masyarakat tentang ilmu yang diketahuinya. 2.4 Kaedah Pengajaran Menurut Al-Farabi Al-Farabi mengatakan kaedah yang digunakan dalam pengajaran mestilah bersesuaian dengan tahap individu yang hendak belajar. Tidak kira sama ada seseorang itu dari golongan biasa atau golongan atasan. Al-Farabi menganggap pendidikan adalah penting dan meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya.12 Beliau berpendapat bahawa seseorang itu tidak boleh dianggap sempurna sekiranya tidak mempunyai pendidikan. Apabila pendidikan itu dianggap penting dalam kehidupan seseorang, maka kaedah atau teknik pengajaran mestilah disesuaikan mengikut kesesuaian akal pemikiran individu yang hendak belajar. Menurut beliau, terdapat dua kaedah pengajaran iaitu golongan biasa menggunakan kaedah kuliah dan golongan atasan menggunakan kaedah demonstrasi.13 Kaedah pengajaran yang pertama adalah kaedah kuliah yang dijalankan dengan cara memberi penerangan diikuti dengan aktiviti kepada semua pelajarnya. Kebiasaannya, kaedah pengajaran ini sesuai diaplikasikan dalam pengajaran yang berbentuk kesenian dan kesusasteraan. Kaedah pengajaran ini dianggap mencapai objektif sekiranya pendengar melakukan sesuatu pergerakan atau tindakan yang menunjukkan kenyataan yang diterima itu adalah benar. Contohnya pendengar menganggukkan kepala tanda faham pengajaran yang dipelajarinya. Kaedah pengajaran yang kedua yang digunakan oleh al-Farabi ialah kaedah demonstrasi. Kaedah ini dijalankan dengan cara memberi penerangan sahaja kerana golongan atasan ini merupakan golongan yang mempunyai pemikiran yang tinggi dan tidak perlu diadakan penerangan sepertimana untuk golongan biasa. Kaedah pengajaran ini dianggap mencapai objektif sekiranya demonstrasi yang ditunjukkan menggunakan bukti-bukti yang tepat. 12 Muhammad Zuhdi Ab Majid (2003), Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 36. 13 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08.
  7. 7. Al-Farabi juga ada menggunakan kaedah dialog atau perdebatan berdasarkan model 14 Plato. Beliau menekankan teknik perbincangan dan dialog ini dalam kaedah pengajarannya. Kaedah ini sesuai untuk seseorang yang ’besar kepala’. Beliau juga menerangkan apabila seseorang itu hendak bertutur dengan seseorang yang lain, hendaklah dengan bahasa yang mudah difahami oleh pendengar supaya pemahamannya tercapai. Kesimpulannya, semua elemen pengajaran al-Farabi bertujuan memberi kefahaman kepada pelajarnya. 2.5 Ciri-Ciri Guru Dan Pelajar Menurut Al-Farabi Al-Farabi turut membincangkan ciri-ciri seorang guru sebagai seorang pendidik dalam membentuk pelajar-pelajar untuk menjadi manusia berguna. Al-Farabi turut mengulas tentang sifat-sifat yang perlu ada bagi seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Ciri-ciri seorang guru menurut al-Farabi ialah seoarang yang mengajar secara sukarela iaitu bukan secara paksaan. Guru tersebut hendaklah mahir dalam bidang yang diambil seperti guru al-Quran mestilah mahir dalam hukum tajwid dan pembacaannya. Selain itu, seorang guru juga harus berkebolehan untuk memberi penerangan terhadap persoalan yang diterimanya dan mampu untuk membidas serta memperbetulkan perkara yang terpesong.15 Bagi pelajar pula, al-Farabi telah menggalakkan pelajar mendalami ilmu fiqh dan ilmu kalam dahulu iaitu berbeza dengan al-Ghazali yang menggalakkan para pelajarnya mempelajari al-Quran, bahasa dan ilmu-ilmu al-Quran. Selain itu, al-Farabi menyarankan pelajar supaya memahami konsep ilmu-ilmu yang dipelajarinya, boleh menerima segala ilmuilmu yang telah diterimanya dan berkebolehan untuk menerangkan apa yang telah dipelajarinya. Menurut al-Farabi, seseorang itu boleh dianggap guru sekiranya guru itu mampu menerapkan tiga perkara ini kepada pelajar-pelajarnya. Al-Farabi juga menekankan kepada pelajar supaya berusaha dalam pembelajaran dengan mengambil contoh bahawa air yang menitik semakin lama akan merekahkan batu yang keras.16 2.6 Konsep Dan Teknik Penerangan Dalam Pengajaran Al-Farabi menitikberatkan tentang penerangan, pemahaman pengertian sesuatu istilah. Sekiranya hendak memerhatikan sesuatu perkara, hendaklah meletakan sesuatu benda yang hendak di perhatikan itu ada di hadapan mata. Menurutnya, langkah pertama ialah pengunaan istilah yang sesuai dan mempunyai makna yang tersendiri dan berkesan. Sebagai contoh membuat gambaran sesuatu perkara itu mestilah jelas dan mudah difahami oleh pelajar serta 14 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08. www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08. 16 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08. 15
  8. 8. memberi penerangan mengenainya dengan penerangan yang mudah. Hal ini demikian akan memudahkan pemahaman dan memudahkan proses mengingati dengan mudah bagi pelajar tersebut dengan membayanginya atau mengimaginasikannya.17 Di samping itu, beliau juga menyebut tentang “pengertian” yang mana sesuatu perkara yang hendak diterangkan itu tidak mempunyai istilah yang khusus. Dengan kata lain, sesuatu benda yang susah untuk difahami dan diterjemahkan. Oleh itu, menurut al-Farabi ia mestilah menggunakan istilah lain untuk mengambarkan istilah yang tidak difahami itu dengan mengunakan ilustrasi dengan cara menerangkan ciri-ciri istilah tersebut dengan meniru konsep Aristotle melalui cara mengalakan pelajar berfikir dan memahami tentang objek yang tidak jelas itu. Selain itu, cara lain yang digunakan di dalam pengajaran matametik ialah geometri dengan melukis di papan tulis untuk mengalakan pelajar membayangkan sesuatu perkara itu agar pelajar yakin atau tidak keliru tentang sesuatu objek itu. Selain itu, beliau juga menjelaskan pembelajaran mengenai astronomi antara sesuatu benda yang melibatkan pengunaan alat sejak dari dahulu lagi yang banyak kepentingan untuk dipelajari dalam bentuk pemerhatian dengan mengunakan sesuatu alat.18 Seperti astronomi teori berkenaan dengan benda-benda dunia dan langit dalam tiga hal iaitu, 1) bentuk, masa dan jarak relatifnya; 2) geraknya yang umum mahupun yang khusus, dan hubungan-hubungannya 3) posisinya dalam hubungannya dengan bumi daerah-daerah utamanya. Manakala astronomi praktik (astrologi) berkenaan dengan cara yang menjadikan gerakan-gerakan planet-planet berlaku sebagai alamat bagi ramalan dan sebagai petunjuk untuk memahami kejadian-kejadian masa lalu dan masa kini di dunia ini. Al-Farabi meneliti dengan tenang tuntutan-tuntutan astrologi sebagai disiplin yang sahih. Menurut pengamatannya, ia boleh jadi ditentukan oleh sebab-sebab partikular tertentu yang dapat diketahui dengan pasti atau bersifat kebetulan. Seterusnya al-Farabi juga mewujudkan hukuman dalam teori pendidikan. Beliau menjelaskan bahawa guru sepatutnya tidak perlu terlampau garang dan juga tidak boleh terlampau lembut. Hal ini demikain kerana, sekiranya guru terlampau garang pelajar akan membenci guru tersebut dan sekiranya terlalu lembut pelajar tidak serius,malas, tidak tumpu perhatian dalam kelas. Oleh itu, cara yang terbaik dalam kaedah mendidik adalah cara yang sederhana yang mana amat sesuai untuk mengawal sikap dan tingkahlaku seseorang pelajar. Di sini dapat beliau jelaskan bahawa jika seseorang pelajar itu nakal, seorang guru seharusnya menambat hati pelajar dengan memberikan ganjaran atau sesuatu benda yang disukai pelajar. Namun, sekiranya pelajar itu masih lagi nakal, guru hendaklah memainkan peranan membuat hukuman 17 18 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08. www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08.
  9. 9. yang setimpal terhadap pelajar tersebut dengan melakukan sesautu yang pelajar tidak gemar dengan berulang kali sehinggalah pelajar tersebut rasa benci akan hukuman berkenaan dan tidak akan melakukan lagi kesalahan itu. Selain itu, al-Farabi menjelaskan bahawa hukuman yang akan diberikan kepada pelajar adalah tertakluk kepada kebebasan kepada pendidik atau guru untuk memikirkan bentuk atau cara penyelesaiannya dan juga bergantung kepada keadaan serta situasi kesalahan pelajar tersebut. Begitu juga beliau tidak menyatakan bahawa hukuman secara fizikal adalah terbaik dan lebih berkesan. Hal ini demikian kerana, jika pelajar diberikan hukuman psikologi akan memberi kesan yang baik kepada pelajar sebagaimana contoh perasaan takut.19 2.7 Penilaian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Farabi begitu menitik beratkan tentang penilaian hasil pengajaran dan pembelajaran iaitu beliau menekankan bahawa peperiksaan adalah untuk mengenal pasti tahap pemahaman pelajar terhadap apa yang dipelajari. Oleh itu, sesuatu penilaian yang dilaksanakan hendaklah mengandungi dua bentuk iaitu teori pendidikan atau secara uji kaji. Melalui kaedah pertama iaitu teori pendidikan, seorang guru dapat mengetahui tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu perkara. Namun, jika seseorang guru hendak menggunakan penilaian melalui cara atau kaedah kedua iaitu melalui uji kaji (experiment) guru perlulah menyediakan alat-alat yang sesuai untuk menilai pelajar seperti dalam bidang astronomi harus menyediakan alat kompas, pengukuran, penimbangan dan jadual astronomi. Selain itu, seorang guru juga boleh menilai pelajar dengan cara melihat sejauh manakah kebolehan pelajar dalam membezakan sesuatu perkara, keupayaan memikirkan perkara yang kritikal serta analitikal dan melihat tahap kefahaman dalam hubungan sesuatu perkara. Dengan itu, menurut al-Farabi yang paling penting untuk mengiktiraf seseorang itu cerdik adalah melalui kebolehan dalam matametik.20 2.8 Penutup Al- Farabi bukanlah ahli falsafah yang terawal yang memulakan kegiatan mengklasifikasikan dalam bidang Sains dan Astronomi tetapi beliau merupakan seorang yang menerokai sesuatu disiplin ilmiah secara lebih bidang logikal, linguistik dan muzik. Beliau juga 19 20 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/farabi.pdf diakses pada 21/5/08
  10. 10. menonjol dalam konsep dan teknik mempelajari pelbagai ilmu sebagai alat untuk menguasai ilmu yang lain. Al-Farabi juga banyak mengambil falsafah Aristotal, namun beliau tidak menolak nilainilai Islam. Latar belakang al-Farabi dari aspek pendidikannya dan kebanyakan hasil karya tidak dikaji secara mendalam oleh ilmuan Islam menyebabkan nama al-Farabi tidak tersohor ibn Rusyd, ibn Sina, al-Kindi dan al-Ghazali. Walau bagaimanapun, hasil karya dan sumbangan beliau dalam bidang pendidikan amat besar terutama dalam bidang falsafah. Justeru, kita sebagai muslim perlulah mengkaji dengan lebih mendalam lagi hasil sumbangan beliau untuk ketamadunan ummah.

×