Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SAINS TEKNOLOGI DAN
KEJURUTERAAN DALAM ISLAM
Mohd Azli Adnan
Asnuurien Najma Ahmad
Rasdin Husin

Seksyen Pembangunan dan P...
© Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya
Jabatan Pengajian Politek...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

Editorial
Editor

Pn. Yusma bt. Yusof
Ketua Penolong Pengarah
Seksyen Pemban...
Bab - 1
Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam
Asnuurien Najma bt. Ahmad (PMM)
Rusdin b. Husin (PNS)
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

TOPIK 1

SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

Topik ini menj...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

TOPIK 1.0 : SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

HASIL PEMBE...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

1.1

AA203

Memahami Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Menurut Islam

1.1.1

...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Definisi Sains dari Aspek Keilmuan Islam

SAINS DARI ASPEK KELIMUAN I...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

i.

AA203

Definisi Teknologi dari Aspek Bahasa :
TEKNOLOGI DARI ASPEK BAHAS...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

ii.

AA203

Definisi Teknologi dari Aspek Keilmuan Islam :
TEKNOLOGI DARI AS...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

iv.

AA203

Definisi Kejuruteraan dari Aspek Keilmuan Islam :
KEJURUTERAAN D...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

4. Terikat dengan batas-batas hukum dan
etika Islam.
 Terikat dengan...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

1.1.2 Menyatakan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan

Peranan Sa...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

2.

AA203

Membantu Manusia Supaya Bertafakkur.


Penyelidikan sains teknol...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

5.

AA203

Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi.


Dengan mengkaji ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

A.

AA203

IMPAK PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI KE ATAS UMAT ISLAM
Bidang

B...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

B.

AA203

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN
TERHADAP ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

dan racun dalam sektor
pertanian.
 Memberi pengetahuan
baru kepada m...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Antara perisitwa sejarah yang banyak disebut oleh Allah SWT dalam
Al-...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

Kisah Nabi

Kisah Nabi Adam a.s

Kisah Nabi Idris a.s

Kisah Nabi Nuh a.s

A...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

Kisah Nabi Ibrahim
a.s

Kisah Nabi Daud a.s

Kisah Nabi Sulaiman
a.s

AA203
...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

1.1.4.3

AA203

Teknologi Kaum Terdahulu dan Pengajaran Daripada
Peristiwa Y...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

1.1.4.4

AA203

Sejarah Sains dan Teknologi Zaman Rasulullah SAW dan
Zaman K...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

1.1.4.5

AA203

Pencapaian Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam

Sum...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

Ibn Sina (370 – 480H / 980 –
1037M)
- Nama sebenar adalah Abu
Ali Hussain bi...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam




Ab Rahman
986M)

al-Sufi

(903

–






Jabir Ibn Hayyan (750 – 803...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

Al-Jahiz
- Nama sebenarnya adalah
Abu Uthman Amr ibn Bhar
al-Jahiz
dilahirka...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Tokoh-Tokoh Kejeruteraan Dalam Islam Yang Lain.
1)

Al-Jazari dan Taq...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

1.1.4.6

AA203

Sumbangan Sains Teknologi Dan Kejuruteraan kepada
Institusi ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

d.

AA203

Balai Cerap.
o

Berperanan

sebagai

pusat

penyelidikan,

pusat
...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Aktiviti yang dicadangkan
1.

Pelajar dikehendaki menjelaskan definis...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Bibliografi
Abdullah Basmeih. (2001) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Rumi)...
Bab - 2
Wahyu Sebagai Sumber Sains Teknologi & Kejuruteraan
Asnuurien Najma bt. Ahmad (PMM)
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

TOPIK 2

WAHYU SEBAGAI SUMBER SAINS TEKNOLOGI &
KEJURUTERAAN

Topik i...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

TOPIK 2.0 : WAHYU SEBAGAI SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN
DALAM ISLA...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Daripada ayat di atas menjelaskan bahawa Allah SWT telah menerangkan ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

3

Menghuraikan
Islam

Akhlak - Wahyu Allah menjelaskan berkenaan
dengan pan...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Bukti-bukti dalam ayat al-Quran :1) Firman Allah dalam Surah al-Ghasi...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

2

AA203

bagi kaum yang (mahu) berfikir. (3)
Dan Dia lah yang menjadikan bu...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

‫وسخر لَكم الف ُْلك لِتَجري فِي البَحر بِأَمره‬
َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ
َ ِ ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

2) Firman Allah dalam Surah Al-Anbiya’
ayat 80:

‫وعلَّمنَاهُ صنعةَ ل...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

‫البَر والبَحر بِما كسبَتْ أَيدي‬
َ َ َ ِ ْ ْ َ ِّ ْ
ِْ
‫بَعض الَّذي عملُوا ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran dan al-Hadis

2....
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mer...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

‫فِيهنَّ نُورا وجعل الشمس سراجا‬
ً َ ِ َ ْ َّ َ َ َ َ ً
ِ

b. Alam
di...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

Bukti Dalam AlQuran
4) Peredaran
planet bumi
dalam
orbitnya
mengelillingi
ma...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

5) Penciptaan
langit/

AA203

 Allah telah menciptakan langit dan meninggik...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

‫فِيها منْ بَرد فَيُصيب بِه منْ يَشَاء ويَصرفُهُ عَنْ منْ يَشَاء‬
ُ
ٍ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

‫إِنَّ فِي خلق السماوات واْلَرض واختَِلف اللَّيل والنَّهار‬
ِ َ َ ِ ْ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

9) Kejadian
matahari
dan fakta
mengenai
matahari

AA203

 Matahari adalah s...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam



AA203

Al-Quran menerangkan berkenaan ciptaan manusia dengan jelas dalam
...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

 Allah telah melantik Adam sebagai khlaifah di muka
bumi dan telah m...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta
Kami tetap me...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian haiwan dan alam fauna
a) ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

ْ ُ
‫ثُم كلِي منْ كل الثَّمرات فَاسلُكي سبُل ربِّك ذلَُل يَخرج منْ بُ...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Hadith
1)

Pengertia...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

“Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas’ud r.a katanya : telah
me...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Aktiviti yang dicadangkan
1.

Pelajar dikehendaki mencari fakta-fakta...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

Bibliografi
Abdullah Basmeih. (2001) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Rumi)...
Bab - 3
Prinsip Syariah Dan Etika Islam
Dalam Sains Teknologi Dan Kejuruteraan
Mohd Azli b. Adnan (PBU)
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

AA203

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO3]
Membincangkan prinsip syariah dan et...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

2

Wasatiah
[Kesederhanaan]

3

Tawazun
[Keseimbangan]

4

Mizan
[Kesetaraan...
Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam

5

Tetap & Anjal
[Mutlak & Murunah]

AA203

Kesetaraan dalam syariat menuntu...
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
AA209  sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AA209 sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

8,229 views

Published on

Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Islam, menghuraikan mengenai kursus ini di peringkat politeknik Malaysia. Menjelaskan juga kaedah dalam mengeluarkan hukum secara qawaid fiqhiyyah

Published in: Education
 • Be the first to comment

AA209 sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

 1. 1. SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM Mohd Azli Adnan Asnuurien Najma Ahmad Rasdin Husin Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi
 2. 2. © Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi All right reserved. No part of this publication may be reproduced, copied, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any mean – electronics, mechanical, photocopying, recording or otherwise; without prior permission in writing from the : Curriculum Development and Assessment Section, Curriculum Development and Career Training Division Department of Polytechnic Education, MOHE Galeria PjH, Aras 4, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. Perpustakaan Negara Cataloguing –in- Publication Data Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam – Mohd Azli Adnan, Asnuurien Najma Ahmad, Rasdin Husin ISBN 1. 2. 3. 4. Islam Sains Islam Teknologi Islam Kejuruteraan Islam
 3. 3. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Editorial Editor Pn. Yusma bt. Yusof Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, KPT En. Yusni b. MohamadYusak Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, KPT Pn. Suzianah bt. Sahar Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, KPT Penulis En. Mohd Azli b. Adnan Politeknik Balik Pulau (PBU) Cik Asnuurien Najma bt. Ahmad Politeknik Merlimau, Melaka (PMM) En. Rasdin b. Husin Politeknik Nilai, Negeri Sembilan (PNS) AA203
 4. 4. Bab - 1 Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam Asnuurien Najma bt. Ahmad (PMM) Rusdin b. Husin (PNS)
 5. 5. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 1 SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM Topik ini menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam, peranan, impak serta pencapaiannya dalam tamadun Islam. Hasil Pembelajaran : CLO 1 : Mejelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan dari perspektif Islam. 1.1 Memahami sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam. 1.1.1 Menyatakan maksud sains teknologi dan kejuruteraan daripada aspek bahasa dan keilmuan Islam. 1.1.2 Menyatakan peranan sains teknologi dan kejuruteraan. 1.1.3 Menyatakan impak sains teknologi dan kejuruteraan. 1.1.4 Membincangkan pencapaian tamadun Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan. 5
 6. 6. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 1.0 : SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO 1] Menjelaskan Konsep Sains Teknologi dan Kejuruteraan dari Perspektif Islam 1.0 Pendahuluan Sains dan teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam.Dalam bidang sains, sains adalah satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi’i dan perjalanannya melalui pengamatan, hipotesis dan eksperimen yang benar.Antara konsep dalam sains adalah hukum, sebab dan akibat.Dalam hal ini, sains dan Islam sama-sama berpegang kepada prisnsip bahawa ala mini adalah bersifat konseptual iaitu sesuatu yang boleh difahami dan dimengertikan. Bidang sains sendiri belum menemui kebenaran yang sejati dan hakiki. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para sainstis berteknologi muslim yang beriman dan berahklak dan Islam menolak kemajuan teknologi tanpa akhlak dan sains yang menolak spiritual. Sains dalam pandangan Barat beranggapan sumber wahyu tidak diperlukan berasaskan kepada prinsip logos dan mitos.Logos adalah satu penemuan yang paling ampuh hasil dari eksperimen manakala mitos pula umpama khayalan yang tidak wujud dan tidak dapat dibuktikan secara tepat dan konkrit. 6
 7. 7. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1 AA203 Memahami Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Menurut Islam 1.1.1 Menyatakan maksud sains teknologi dan kejuruteraan daripada aspek bahasa dan keilmuan Islam. Definisi Sains dari Aspek Bahasa dan Istilah SAINS DARI ASPEK BAHASA DAN ISTILAH  Daripada perkataan Inggeris iaituscience. Juga berasal daripada perkataan scio, scire atau scientia (dari bahasa Latin) yang bermaksud pengetahuan.  Sains mengikut Encarta Encyclopedia ialah, “Systematized knowledge in any field, but applied usually to the organization of objectively verifiable sense experience.”  Sains dalam skop yang luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif.  Boleh didefinisikan sebagai satu ilmu yang dihasilkan melalui proses cerapan (iaitu analisis dengan menggunakan panca indera) serta fahaman yang lahir daripadanya.  Sains adalah satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi’i atau alam semula jadi yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur (kuantitatif).  Sains adalah satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi’i atau alam semula jadi yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur (kuantitatif).  Kajian yang rasional dan emprikal yang mana tiada kaitan dengan wahyu, intuisi, emosi dan perkara-perkara agama.  Sains terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :1. Sains Tulen atau Sains Tabi’i 2. Sains Gunaan (Teknologi dan Kejuruteraan) 3. Sains Sosial (Tabiat Manusia) 7
 8. 8. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Definisi Sains dari Aspek Keilmuan Islam SAINS DARI ASPEK KELIMUAN ISLAM  Sains Islam berasaskan wahyu dan akal. Menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan tertinggi kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan akal adalah satu perkara yang terbatas.  Sains dalam Islam adalah sains yang berkonsepkan tauhid yang mana ianya tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui rasul-Nya.  Ia adalah satu maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan yang mengunakan kaedah-kaedah tertentu tidak bercanggah dengan syarak untuk mencari fakta atau bukti bagi menjelaskan sesuatu kebenaran.  Dikaitkan dengan cabang ilmu pengetahuan yang sistematik, yang bertolak dari sesuatu sebab dan akibat yang boleh diuji dan dikaji kebenarannya.  Menggabungkan unsur metafizik (ketuhanan) dan fizik, ilmu aqli dan naqli, ilmu intelek dan ilmu wahyu.  Sains Islam berasaskan nilai, neutral dan objektif.  Sains dalam Islam merangkumi 3 kategori utama iaitu:- Sains Propaedeutik • Melibatkan kemahiran seperti membaca, menulis, ilmu pengetahuan, timbangan, pertanian, biografi dan sejarah. • Sains ini adalah satu bidang yang yang sama Sains Syariah Sains Falsafah dengan ilmu agama pada hari ini. • Bidang yang termasuk adalah ilmu tajwid, hadith, syariah, tafsir, dan lain-lain. • Merangkumi 4 bahagian utama. • Merangkumi bidang matematik propaedeutik, logik, sains tabi’ie dan matematik tabi’ie. 8
 9. 9. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam i. AA203 Definisi Teknologi dari Aspek Bahasa : TEKNOLOGI DARI ASPEK BAHASA DAN ISTILAH       Perkataan technology berasal dari perkataan Greek (technología), dari perkataan Yunani (téchnē), yang bermaksud seni, kemahiran, rekaan.(Hairudin Harun, 2007 : 2) Teknologi adalah satu sains gunaan di mana ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang praktikal. Secara etimologinya, teknologi berasal dari dua kata bahasa Yunani iaitu ‘techne’ dan ‘logos’. ‘Techne’ adalah seni (art), kerja tanganatau keterampilan.Teknobermaksud kemahiran teknik atau hasil kerja. Logos bermaksud wacana atau kata-kata sistematis. Teknologi boleh merujuk kepada pertama; penggunaan kaedah-kaedah dan teknik-teknik pembuatan barang atau perkhidmatan yang dihasilkan melalui rekaan sains untuk menyelesaikan masalah. Kedua; teknik-teknik yang meliputi kaedah, bahan-bahan, peralatan dan proses-proses untuk menyelesaikan masalah. Ketiga; penggunaan sumber-sumber seperti pengetahuan, kemahiran, proses, teknik, peralatan dan bahan untuk menyelesaikan masalah. Ini bermakna teknologi adalah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memberi manfaat dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi oleh dalam kehidupan seharian.  Dari istilah; teknologi adalah ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem dan biasanya dikaitkan dengan proses industri.  Kesimpulannya, ialah ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusi membuat sesuatu perubahan yang bemanafaat ke atas alam tabi’i. Robert E. McGinn membahagikan teknologi kepada empat maksud iaitu : a. Teknologi sebagai teknik-teknik  Teknologi selalunya dirujuk sebagai produk-produk material buatan manusia atau segala rekaannya. b. Teknologi sebagai satu teknologi c. Teknologi sebagai satu bentuk aktiviti kebudayaan manusia. d. Teknologi sebagai satu perusahaan kemasyarakatan yang menyeluruh. 9
 10. 10. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam ii. AA203 Definisi Teknologi dari Aspek Keilmuan Islam : TEKNOLOGI DARI ASPEK KEILMUAN ISLAM   Teknologi dalam Islam satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar, bertunjangkan tauhid kepada Allah, seimbang antara satu sama lain, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi’i dengan baik. (Wan Ramli Wan Daud, 1991) Dalam sejarah sains Islam, istilah yang bertepatan dengan teknologi ialah istilah ‫‘صناعة‬sina’ah’ yang bermaksud ilmu gunaan.  Pengetahuan yang berhubung dengan teknik menggunakan pengetahuan sains.  Bertujuan memberi kemudahan dan kemakmuran kepada manusia.  Teknologi dalam Islam adalah berbentuk teknologi yang memberi manfaat iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam.  Teknologi satu pengetahuan kemahiran yang memberikan fokus kepada cara menggunakan ciptaan sains untuk membantu kehidupan manusia mengabdikan diri kepada Allah SWT.  Ia merujuk kepada dua kemahiran iaitu :  Kemahiran dalam bidang pembuatan atau pengeluaran.  Kemahiran dalam bidang arkitek dan kejuruteraan. iii. Definisi Kejuruteraan dari Aspek Bahasa : KEJURUTERAAN DARI ASPEK BAHASA DAN ISTILAH  Kejuruteraan termasuk dalam bidang sains gunaan (applied science) yang berkaitan dengan teori asas dengan mereka bentuk sesuatu hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat kepada manusia.  Kejuruteraan juga bermaksud proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisyen. 10
 11. 11. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam iv. AA203 Definisi Kejuruteraan dari Aspek Keilmuan Islam : KEJURUTERAAN DARI ASPEK KEILMUAN ISLAM  Kejuruteraan adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisyen bagi tujuan kebaikan manusia.  Kejuruteraan dalam Islam digunakan untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. CIRI-CIRI SAINS ISLAM Ciri-ciri Huraian 1. Menerima wahyu sebagai sumber ilmu.  Kajian sains dalam Islam bersumberkan wahyu dan akal.  Merujuk kepada ayat al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu sumber untuk menrangkan tentang alam tabi’i dan sifat-sifatnya.  Kaedah penyelidikan melalui ilmu saintifik. (al-Quran dan Hadith) Ciri Keagamaan 2. Sains bersifat Rabbani  Adanya peranan Allah dalam kewujudan dan proses alam dan konsep kausaliti (sebab dan musabab)  Dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam.  Tujuan terakhir keputusan sains adalah untuk mencari pembuktian kebenaran Allah SWT. 3. Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT.  Penyelidikan mengandungi nilai ibadah.  Mengkaji, memerhati dan mencerap segala ciptaan Allah adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT.  Menelti dan mengkaji kebesaran ciptaan Allah salah satu wasilah pengabdian diri kepada Allah SWT. 11
 12. 12. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 4. Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam.  Terikat dengan batas hukum dan etika Islam.  Sainstis dan teknokrat yang berjaya adalah mereka yang mematuhi segala suruhan dan meninggalkan larangan serta menyeru kebaikan.   Ciri Saintifik   Sains Islam menggunakan kaedah emperikal yang diperkenalkan oleh Islam sejak abad ke7 Masihi lagi. Adanya formula dan alat-alatan yang berbentuk klinikal. Menggunakan kaedah sintesis ke atas sumber-sumber tamadun yang terdahulu. Bentuknya sejagat yang melibatkan pelnagai bangsa, agama, bahasa, tamadun, wilayah, zaman dan sebagainya.  Sains Islam bersifat universal atau sejagat kerana bukan sahaja dihasilkan oleh Muslimtetapi juga non-Muslim.   Tidak memisahkan cabang-cabang ilmu. Tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah yang bersepadu. Kajian yang bersifat menyeluruh. Kajian alam fizik tidak terpisah dengan metafizik. Tidak terpisah daripada kepercayaan kepada Allah SWT kerana keimanan kepada Allah SWT dijadikan sebagai asas kajian. Ciri Universal Ciri Sepadu     Ciri Harmoni  Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. Kajian yang dijalankan menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah SWT. 12
 13. 13. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 1.1.2 Menyatakan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam.  Ayat al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya.  Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta.Firman Allah SWT dalam Surah ‘Ali ‘imran yang bermaksud: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal”. (Surah ‘Ali ‘Imran : 190)  Islam menetapkan sebarang perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah berada dalam kerangka dan panduan syariat bagi tujuan kebaikan manusia dan keredhaan Ilahi.  Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah SWT, sebaliknya dapatan sains Barat lebih menjadikan manusia bongkak dan jauh daripada Allah SWT.  Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran manusia tentang keagungan Allah SWT melalui kecanggihan ciptaan manusia, Sementera teknologi dan kejuruteraan Barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri. 13
 14. 14. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 2. AA203 Membantu Manusia Supaya Bertafakkur.  Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakkur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal.  Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam AlQuran surah Al-Baqarah iaitu : Maksudnya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Surah Al-Baqarah : 164) 3. Membantu Pelaksanaan Syariat  Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam.  Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka.  Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. 4. Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara.  Menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan iaitu mencerap bulan akan dapat memberi ketentuan contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain.  Manusia dapat menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca. 14
 15. 15. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 5. AA203 Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi.  Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya. 6. Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan.  Dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain.  Menjadikan kehidupan manusia selesa.  Memenuhi keperluan dharuriyat dan hajiyat manusia itu sendiri. 1.1.3 Menyatakan Impak/Kesan Sains Teknologi dan Kejuruteraan Jika kita lihat, sains, teknologi dan kejuruteraan sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini juga sebenarnya mempunyai perkaitan dengan dunia Islam silam dan hari ini. Kemajuan teknologi kini adalah sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang akan dapat memperkukuhkan keimanannya terhadap Allah SWT Dalam hal ini, kita tidak nafikan bahawa sains teknologi dan kejuruteraan sangat penting kepada kita terutama pada dunia hari ini. Namun, ianya juga terdapat impak lain dalam kemunculan sains, teknologi dan kejuruteraan ini. 15
 16. 16. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam A. AA203 IMPAK PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI KE ATAS UMAT ISLAM Bidang Bidang Sosial Bidang Ekonomi Bidang Politik Huraian  Umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju.  Maruah umat Islam akan dipandang hina di mata agama lain dan umat Islam akan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain.  Umat Islam akan menjadi satu umat yang suka bergantung kepada kuasa asing.  Kebanyakan penguasaan bidang ekonomi dakan diterajui oleh bangsa asing dan penguasaan teknologi juga didominasi oleh bangsa asing.  Umat Islam akan ditindas dan seterusnya dijajah oleh bangsa dan agama lain.  Umat Islam menjadi satu umat yang tidak pandai berdikari memimpin negaranya sendiri  Bidang Pendidikan     Bidang Sains, Teknologi dan Kejuruteraan   Penerapan dan pelaksanaan sains teknologi dan kejuruteraan akan terpisah dari nilai-nilai agama yang sebenar. Unsur-unsur kesepaduan ilmu dengan agama sudah tidak wujud lagi. Pelaksanaan sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah secara dualisme. Umat Islam akan bergantung kepada sains dan teknologi barat yang mana akan menimbulkan masalah kepada umat Islam sendiri. Contohnya hari ini umat Islam sendiri bergantungkepada dunia teknologi barat seperti penggunaan internet, telefon bimbit dan lain-lain peralatan teknologi terkini. Memberi keuntungan yang besar kepada dunia teknologi barat sendiri. Umat Islam semakin mundur dan malas untuk mencipta sesuatu teknologi baru yang boleh digunakan oleh sejagat. 16
 17. 17. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam B. AA203 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN TERHADAP UMAT ISLAM. Bidang / Aspek Pertahanan Teknologi maklumat Bio-teknologi Kebaikan  Mampu melindungi negara dari serangan musuh-musuh. Contohnya dengan penciptaan senjata dan kelengkapan perang.  Membolehkan semua lapisan masyarakat mendapat maklumat dengan begitu mudah.  Jalan dakwah terbuka luas (alternatif medan dakwah)  Maklumat dapat dicapai dengan pantas dan dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sempadan.  Mampu menghasilkan makanan ubah suaian genetik (Genetically Modified Food) yang mempunyai cirri-ciri terbaik seperti tahan lama, sedap dan bermutu.  Teknik dan teknologi pertanian mengalami transformasi.  Membantu meningkatkan produktiviti.  Membantu dalam penghasilan baka, benih, Keburukan  Membawa kepada kemusnahan dunia termasuklah alam sekitar, dan juga nyawa yang terkorban.  Menyebabkan rusuhan berlaku  Menyebabkan tamakkan kuasa berlaku.  Muda mudi terpengaruh dengan kelebihan teknologi ini.  Teknologi mengabaikan nilai-nilai murni.  Berlakunya pencerobahan maklumat ‘penggodam’ .  Pengubahsuaian terhadap sesuatu fakta atau gambar akan berlaku.  Berlakunya kegiatan seks melalui internet sahaja.  Sumber genetik yang digunakan untuk mengubah suaian makanan mengandungi bahan yang dilarang dalam syarak.  GMF memberi kesan terhadap kesihatan manusia kerana mengandungi bendasing yang tidak diketahui kesan buruknya. 17
 18. 18. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 dan racun dalam sektor pertanian.  Memberi pengetahuan baru kepada manusia. Pengklonan  Banyak kelebihannya dalam membantu mengatasi pelbagai penyakit. Perubatan (Stem Cell)  Menggantikan peranan kabel dengan fiber optik untuk bidang komunikasi dan perindustrian.  Maklumat yang dihantar adalah lebih cepat dan tepat serta meminimumkan kehilangan data. Teknologi laser  Disalahgunakan oleh pihak tertentu.  Menyimpang dari landasan agama yang sebenar kerana menyalahi apa yang telah Allah ciptakan mengikut fitrah.  Penggunaan “embryonic stem cell” bakal disalahgunakan juga untuk kegunaan pengklonan manusia.  Penyelewengan penggunaan akan berlaku.  Mudah diubahsuai oleh mereka yang mahir dan pakar. 1.1.4 Membincangkan Pencapaian Tamadun Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan 1.1.4.1 Keperluan Untuk Mengkaji Sejarah Dalam Islam Dalam Al-Quran telah menjelaskan dan menunjukkan betapa pentingnya sejarah dan hubungannya engan kewujudan sesebuah tamadun manusia melalui terdahulu.Kisah peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dan serta contoh-contoh diceritakan dalam umat Al -Quran sebenarnya adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku dan perlu dijadikan pengajaran kepada kita pada hari ini. 18
 19. 19. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Antara perisitwa sejarah yang banyak disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran dianggarkan sebanyak 1,000 ayat mengenai kisah-kisah nabi terdahulu dan rasul sebelum ini seperti menceritakan hebatnya kerjaan Thamud, Kaum ‘Ad, Kaum Madyan dan juga mengenai keingkaran Firaun laknatullah. Tujuan dan matlamat utama kisah-kisah dan peristiwa tersebut dalam AlQuran adalah:Tujuan Huraian Supaya manusia menjadikan Firman Allah SWT yang bermaksud: contoh dan teladan aras apa “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka yang berlaku terdapat pengajaran bagi orang yang berakal”. (Surah Yusuf: 111) Mengesahkan bahawa Al- Umat manusia sekarang selalu ingin Quran itu adalah kalam Allah kepada bukti. Jadi, segala kisah yang berlaku dalam Al-Quran adalah untuk mengesahkan bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kaedah untuk manusia Kisah dan peristiwa yang berlaku adalah berfikir. untuk mendidik dan salah satu daripada kaedah untuk mengajak manusia berfikir. Untuk membenarkan janji baik Segala peristiwa yang berlaku adalah untuk dan janji buruk dari Allah membuktikan bahawa segala apa yang SWT. dijanjikan Allah adalah perkara yang benar. 1.1.4.2 Sejarah Sains dan Teknologi Zaman Nabi Sebelum Ini Al-Quran banyak menceritakan kisah dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman nabi terdahulu dan umat-umat sebelum ini.Tujuan Allah menceritakan cerita-cerita tersebut adalah sebagai pedoman dan panduan kepada manusia pada hari ini. Berikut adalah antara kisah yang terdapat dalam Al-Quran berkenaan dengan sejarah umat terdahulu. 19
 20. 20. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Kisah Nabi Kisah Nabi Adam a.s Kisah Nabi Idris a.s Kisah Nabi Nuh a.s AA203 Huraian  Merupakan nabi dan juga manusia pertama bergelar khalifah Allah SWT. Adam dijadikan oleh Allah setelah Allah menjadikan dunia dan Adam tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sehinggalah Allah mengajarnya melalui malaikat Jibril.  Firman Allah yang bermaksud :“dan Dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman:Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar”.  Dalam Al-Quran hanya terdapat dua ayat sahaja yang menceritakan kisah Nabi Idris iaitu dalam Surah Maryam yang bermaksud: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad pada smereka kisah) Idris (yang tersebut) dalam alQuran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi” (Surah Maryam : 56-57)  Keturunan ke-6 dari Nabi Adam dan orang yang pertama menulis menggunakan pena dan mengenakan baju yang berjahit. Bahkan orang yang mula-mula menggunakan kulit sebagai pakaian. (Ab. Aziz Ismail, 2008:15)  Nabi ke-4 selepas Nabi Adam, Syith dan Nabi Idris a.s.  Menyampaikan dakwah selama 950 tahun tetapi ditolak oleh kaumnya.  Akibat keingkaran kaumnya, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membina kapal untuk menyelamatkan diri apabila musim banjir melanda kelak.  Beliau juga pakar dalam bidang sains, matematik dan teknologi logam. 20
 21. 21. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Kisah Nabi Ibrahim a.s Kisah Nabi Daud a.s Kisah Nabi Sulaiman a.s AA203  Putera kepada Azar seorang menteri kepada raja Namrud dan seorang ahli bintang.  Nabi Ibrahim juga pakar mengenai perjalanan cakerawala di langit.  Firman Allah dalam Surah al-An’am yang bermaksud : “dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan Kami yang terdapat di langit dan di bumi, supaya menjadilah ia daripada orang-orang yang penuh yakin ”.  Daud bin Yisya adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim yang tinggal di Baituleham.  Allah mengurniakan ketelitian, kebijaksanaan ilmu pengetahuan serta kesempurnaan ilmu.  Antara kepakaran beliau adalah teknologi dalam pembuatan baju besi.  Allah mengajar baginda cara-cara membuat baju besi untuk kegunaan peperangan.  Firman Allah dalam surah al-Anbiya’: 80 yang bermaksud: “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, dalam peperangan…” (Surah al-Anbiya:80)  Allah mengurniakan kepada Nabi Sulaiman yang sangat memahami semua bahasa termasuklah bahasa haiwan.  Nabi Sulaiman juga merupakan Nabi yang mempunyai kerajaan yang banyak termasuklah pemerintahannya meliputi jin yang mana Allah memudahkan golongan itu bekerja dengan Baginda.  Allah berfirrman dalam surah Saba’ yang bermaksud: “Dan Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan; dan Kami alirkan baginya mata air dari tembaga; dan Kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah Kami, Kami akan merasakannya (pukulan) dari azab neraka. (Surah Saba’: 12) 21
 22. 22. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.3 AA203 Teknologi Kaum Terdahulu dan Pengajaran Daripada Peristiwa Yang Berlaku Kaum Terdahulu Teknologi  Pakar dalam membina Balasan  Allah telah membinasakannya bangunan yang tinggitinggi tiangnya. Kaum ‘Ad (Kaum Nabi Hud) kerana ingkar kepada perintah Allah SWT.  Membinasakan bangunan-  Merupakan kaum yang sangat kuat dan kukuh dari segi bangunan yang tinggi itu.  Allah membinasakan mereka dengan ribut kencang. pemerintahannya.  Kepakaran dalam  Mereka telah dibinasakan oleh memahat batu-batu besar dan dapat dilihat Kaum Thamud (Kaum Nabi Soleh) Allah SWT dengan satu letusan suara yang sangat di lembah (Wadil-Qura menggemparkan pada waktu iaitu tempat tinggalnya) pagi.  Mereka telah dibinasakan dengan petir yang sangat dahsyat.  Kepakarannya pada masa itu adalah Teknologi Firaun  Negeri mereka dibinasakan.  Kaum ini telah menguasai bangunan- ditenggelamkan oleh Allah bangunan yang handal SWT akibat kesombongan dan dan kukuh. keingkaran mereka. 22
 23. 23. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.4 AA203 Sejarah Sains dan Teknologi Zaman Rasulullah SAW dan Zaman Kerajaan Islam. Kronologi Zaman Pencapaian    Zaman Rasulullah SAW    Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin   Zaman Kerajaan Umayyah     Zaman Kerajaan Abbasiyyah    Zaman Kerajaan Islam di Andalus Meletakkan asas dalam sains dan teknologi. Sains yang berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Rasulullah SAW sering mengubati pesakit dengan membaca ayatayat al-Quran. Sains Islam bertapak di Madinah dan Mekah. Menuntut manusia mengkaji tentang manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Perluasan wilayah sehingga ke Romawi dan Parsi. Zaman pertembungan sains Islam dengan Yunani, Parsi dan Romawi. Perkembangan ilmu sains sudah mula meluas. Terciptanya beberapa teknologi seperti perkapalan, alat peperangan & pertanian. Munculnya Pusat Sains Islam di Baghdad. Wujudnya aktiviti penMaksudnya secara besar-besaran. Munculnya Baitul Hikmah dalam kegiatan sains dan teknologi. Munculnya cendekiawan muslim yang ramai. Wujudnya institusi sains seperti balai cerap dan hospital. Pusat-pusat sains dan intelektual muncul di kota-kota seperti Cordova, Granada, Seville. 23
 24. 24. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.5 AA203 Pencapaian Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam Sumbangan Sarjana Islam Tokoh Islam Sumbangan Al-Razi (865 – 925M) - Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Zakaria alRazi dalam Barat disebut Rhazes. - Lahir di Ray berhampiran dengan Taheran Parsi.  Tokoh perubatan Islam  Karyanya : Kitab al-Hawi, dan yang paling terknenal adalah Kitab Tib alMansur dan Kitab al-Tib al-Ruhani.  Sumbangannya adalah mengenal pasti perbezaan penyakit cacar dan campak. Al-Khawarizmi (780 – 850M) - Nama sebenarnya Muhammad ibn Musa alKhawarizmi. - Dianggap sebagai bapa alJabar.  Tokoh matematik dan tokoh algebra.  Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1120M dengan judul De Numero Idorom.  Antara karya yang terkneal adalah alJami’ Wa al-Jabar dan Kitab alMukhtasar fi Hisab al-Jabr wa alMuqabalah.  Sumbangannya dalam bidang geometri ialah memperkenalkan konsep segitiga sama, mengira luas segitiga, segiempat dan bulatan serta memperkenalkan algebra.  Turut berperanan dalam bidang mekanikal tentang bagaimana menentukan ketumpatan spesifik dan berat kegravitian (tarikan bumi dan keapungan).  Merupakan penyumbang kepada bidang astronomi dengan membuat beberapa jadual perjalanan matahari yang dikenali dengan namaZij.  Jadual ini digunakan sebagai rujukan kepada pusat pengajian di Timur dan Barat.  Antara buku beliau adalah Kitab alRakhamah, Kitab Zij al-Awwal, Kitab Zij al-Thani dan lain-lain. 24
 25. 25. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Ibn Sina (370 – 480H / 980 – 1037M) - Nama sebenar adalah Abu Ali Hussain bin Abdullah bin Sina. - Dilahirkan di Afshina berhampiran Bandar Bukhara. - Di Barat dikenali dengan namaAvicenna. - Diikenali dengan nama tokoh perubatan agung dalam dunia Islam dan juga di Barat dikenali sebagai ‘al-Sheikh al-Rais’ atau ‘Prince of Physicians’. Al-Zahrawi (936 – 1013M) - Nama sebenarnya Abu Qasim al-Zahrawi. - Di Barat dikenali dengan nama Abu Casis. Al-Battani (858 – 929M) - Nama sebenarnya adalah Muhammad ibn Jarir Sinan Abu Abdullah al-Battani dan dilahirkan di Battan. - Di Barat dikenali dengan namaAlbategannius. AA203  Tokoh perubatan Islam yang agung.  Karyanya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tibb (Canon of Medicine).  Qanun fi al-Tibb mengandungi 5 buku dan merupakan enskiopedia perubatan.  Sumbangannya adalah menganalisa pelbagai jenis penyakitdan telah menjadi doktor kepada beberapa khalifah al-Gurgan, Hamadan dan Isfahan.  Juga orang pertama yang menemui ubat bius.  Juga turut menyumbangkan kepada bidang mekanikal.  Tokoh pembedahan dan pakar bedah serta pernah berkhidmat sebagai doktor di istana al-Hakam II.  Karya beliau dalam bidang bedah ialah Kitab al-Tasrif.  Beliau menghasilkan karya mengenai penyediaan dadah daripada tumbuhan, mineral dan haiwan dengan nama Latinnya ialah Liber Servitoris.  Antara sumbangan lain adalah mencipta teknik pembedahan dan mencipta alat pembedahan.  Tokoh matematik dan astronomi.  Beliau memperkenalkan teorem tangent, kotangen, sinus dan kosinus serta menghasilkan sifir kotangen.  Karya beliau adalah Kitab al-Zij iaitu menerangkan tulisan kritis yang membetulkan pelbagai kesilapan dalam takwim pada masa itu.  Karyanya yang lain adalah Kitab alMa’rifat Matali al-Buruj fi Ma Baina Arba’ al-Falak, Risalah fi Miqdar, Tahqiq al-Ittisalat dan lain-lain.  Sumbangan beliau adalah dalam 25
 26. 26. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam   Ab Rahman 986M) al-Sufi (903 –     Jabir Ibn Hayyan (750 – 803M) - Di Bar dikenali dengan namaGeber. - Dianggap sebagai ‘Bapa Kimia Arab’ dilahirkan di Kufah.      AA203 bidang trigonometri iaitu mengemukakan kaedah pengiraan astronomi secara trigonometri. Sumbangan beliau adalah memulakan pencerapan terhadap bintang sejak tahun 264H sehingga tahun 306H. Kejayaannya beliau berjaya dalam menyiapkan jadual gerhana matahari. Tokoh dalam bidang astronomi. Orang pertama menulis mengenai astronomi. Berjaya mengkatalogkan lebih daripada 1000 jenis bintang. Memperkenalkan nama-nama bintang iaitu al-ghurab (al-gorab), alDabara (adbera), Agrab (acrab), alAdi (al-Gedi), al-Tair (Altair), dan Dhanah (Deneb). Tokoh Kimia Islam. Teori kimia beliau adalah logam seperti timah, timah hitam, besi dan suasa (gangsa) boleh bertukar menjadi emas dan perak melalui proses menggunakan bahan-bahan Kimia seperti cinnaban (sulphide of mercury), arsenik oksid dan sebagainya. Antara karyanya adalah Kitab Ustuqus al ‘As al-Awwal ila alBaramikah, Kitab Tafsir al-Ustiqus alWahid al-Kabir, Kitab al-Rukn dan lain-lain. Sumbangannya adalah pengasas kepada kaedah penghabluran, penyulingan, pemejalwapan dan penyejatan. Sumbangan lain mencipta peralatan bagi kardah-kaedah ini dan memperkenalkan istilah kimia dan digunakan di Eropah iaitu alkali, antimoni, alembik (anbique), dan alchemy. 26
 27. 27. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Al-Jahiz - Nama sebenarnya adalah Abu Uthman Amr ibn Bhar al-Jahiz dilahirkan di Bashrah. Hunain Ibn Ishaq. - Dilahirkan pada tahun 2921H di Bandar Hirah, Iraq. Abu Raihan al-Biruni (362 – 442H / 973 – 1051M) - Nama sebenarnya adalah Abu Raihan al-Biruni dilahirkan di luar Kota Khwarazm, bandar Khiva dalam tahun 362H / 973M. AA203  Tokoh terpenting dalam Sains Biologi.  Menyusun sebuah buku pengajian komprehensif dalam bidang Zoologi melalui kitabnya Al-Hayawan.  Kitab ini mengandungi jenis-jenis haiwan, perwatakan dan tabiat haiwan, penyakit-penyakit yang dihidapi oleh binatang serta caracara rawatannya.  Merupakan tokoh dalam bidang farmasi berasal dari agama Kristian.  Tokoh terulung ilmu perubatan dan mendahului tokoh perubatan yang lain.  Seorang yang genius dalam bidang penMaksudnya, mampu menguasai 14 bahasa antaranya bahasa Parsi, Yunan, Syiria, Arab dan lain-lain.  Sumbangan beliau dalam bidang perubatan yang sangat besar ialah mencipta istilah-istilah baru dalam ilmu tersebut.  Antara karya beliau adalah Kitab alAsr Maqalat al-‘Ayn, Kitab Masail Fi al-‘Ayn, Kitab al-Haman, Kitab alLaban dan lain-lain.  Tokoh astronomi  Menuntut ilmu di bawah seorang guru dan bimbingan Abu Nasr alMansur seorang ahli astronomi dan matematik yang pernah menulis syarahan ke atas buku Spherics karya Menelaus dan merupakan penuntut kepada Abu al-Wafa’.  Antara karyanya ialah al-Athar alBaqiy’ah, al-Hind, dan Kitab alTafhimim. 27
 28. 28. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Tokoh-Tokoh Kejeruteraan Dalam Islam Yang Lain. 1) Al-Jazari dan Taqi ad Din - Berjaya membuat modifikasi kepada shaduf dan menerangkan kaedah penggunaannya dalam kitab-kitab karangan mereka. - Shaduf ini adalah alat mengangkut air untuk kegunaan bagi tujuan pengairan, perumahan, industri dan lain-lain. - Mesin yang telah dicipta telah digunakan di Sungai Yazid di Damascus di mana mesin ini berfungsi menerusi roda yang separuh terbenam dalam sungai dan akan berputar disebabkan oleh aliran sungai tersebut. - Taqi Ad Din menerangkan dalam kitabnya mengenai alat mengepam air menggunakan roda berskoop. 2) Banu Musa - Mencipta mesin yang menggunakan bantuan air dan angin. - Digunakan untuk memesin jagung, menghancurkan gula dan mengepam air. - Berjaya mencipta bejana automatik yang boleh mengisi bejananya sendiri. Gambar Jam Air Gajah Ciptaan Ilmuan Islam Gambar Jam Air Gajah yang telah yang asal. diubah suai 28
 29. 29. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.6 AA203 Sumbangan Sains Teknologi Dan Kejuruteraan kepada Institusi Intelektual Islam Institusi intelektual Islam sangat memainkan peranan penting dalam pembinaan dan dalam membangunkan tamadun Islam.Antaranya : a. Universiti dan institusi pendidikan. o Wujudnya universiti-universiti di wilayah timur antaranya Univeristi al-Azhar, universiti di Andalus contohnya Universiti Granada, Univerisiti Cordova dan Universiti Seville. b. Perpustakaan o Wujudnya Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rsyid di Baghdad. o Sumbangannya berjaya melahirkan golongan penterjemah yang mahir, menjadi agen penukaran budaya dan pemindahan teknologi, menerbitkan bahan penMaksudnya yang berkualiti dan berjaya menhghidupkan budaya ilmu. o o c. Menghimpunkan penterjemah dari pelbagai bangsa. Berjaya menginstitusikan ilmu pengetahuan. Hospital o Berperanan sebagai pusat pengajian dan penyelidikan perubatan, rawatan dan pusat latihan kejururawatan dan kedoktoran. o Berjaya mempelbagaikan kaedah rawatan terutama dalam spiritual, pencegahan, aromaterapi dan mengeluarkan penyakit. o Memperkenalkan kaedah pembedahan untuk penyakit- penyakit tertentu. o Berjaya menginstitusikan pusat rawatan iaitu hospital, hospital bergerak dan pusat kecemasan. o Memperkenalkan etika dalam profesion kedoktoran dan pusat pengajian perubatan yang lebih teratur. 29
 30. 30. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam d. AA203 Balai Cerap. o Berperanan sebagai pusat penyelidikan, pusat latihan pembelajaran astronomi dan pusat pengumpulan data. o Berjaya menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dan pengkajian astronomi seperti matematik, trigonometri dan algebra. o Dapat menghubungkan manusia dengan Penciptanya, membuat pembetulan data-data yang kurang tepat dalam tamadun silam, mewujudkan kecenderungan mengkaji alam secara rasional dan emprikal serta menekankan kaedah penggunaan instrument dan cerapan untuk mengisahkan teori. e. Kejuruteraan Awam o Teknologi bangunan mempunyai kaitan rapat dengan bidang arkitek, berjaya menonjolkan teknologi senibina Islamyang mengkagumkan seperti Masjid al-Aqsa di Jurusalem dan juga Masjid Ummayad di Damascus yang dibina pada kurun ke-7 M. f. Teknologi Kejuruteraan Jalan Raya dan Jambatan. o Yang dikagumi adalah pembinaan jambatan Shahristan di Isfahan, Iran pada kurun ke-12M yang mempunyai pintu gerbang yang sangat banyak dan bersegmen. g. Kejuruteraan Hidrologi o Ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yang panjangnya 10 km untuk mengalirkan air Sungai Furat ke Bashrah sebagai punca air kerana berlakunya kemarau yang panjang. o Di Parsi pula, teknologi air bawah tanah telah dibina di sekeliling Bandar Isfahan dengan mengalirkan air daripada Sungai Zayandirud bagi kegunaan pertanian dan perumahan. 30
 31. 31. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Aktiviti yang dicadangkan 1. Pelajar dikehendaki menjelaskan definisi sains teknologi dan kejuruteraan Islam menurut bahasa dan aspek kejuruteraan. 2. Pelajar diminta untuk menjelaskan dan menghuraikan peranan sains teknologi dan kejuruteraan Islamdan kemudian dikehendaki bentangkan dalam bentuk pembentangan (power point) atau pun dalam bentuk projek yang boleh dikaitkan dengan topik dan tajuk pada bab yang akan datang iaitu bab 3 dan bab 4. 3. Peranan dan keburukan sains teknologi dan kejuruteraan Islam berkenaan sains dan teknologi serta buktinya secara emprikal boleh dijadikan sebagai bahan dan tugasan pelajar. Kaedah Library Base Learning (LBL) 4. Pensyarah juga boleh mencadangkan kepada para pelajar untuk mencari sesuatu ciptaan dan sumbangan Ilmuwan Islam dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dan kaitkan dengan sumber-sumber dan fakta dari al-Quran dan al-Hadith kemudian dibentangkan di hadapan rakanrakannya di kelas. Kaedah Libaray Base Learning (LBL) dan Project Base Learning (PBL) 5. Pelajar juga dicadangkan untuk menonton video yang berkaitan dengan sains, teknologi dan kejuruteraan Islam sekurang-kurangnya 5 video yang berkaitan dalam kumpulan sekurangnya 3 orang sekumpulan dan bentangkan di hadapan kelas mengenai hasil dapatan mereka. 6. Pelajar juga dicadangkan untuk mencari dan membincangkan pencapaian tamadun Islam serta tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam bidang sains teknologi dan kejuruteraan Islam. 31
 32. 32. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Bibliografi Abdullah Basmeih. (2001) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Rumi), Kuala Lumpur : Darul Fikir Ab. Aziz Ismail. (2008). Beberapa Aspek Sauns dan Teknologi Dalam Islam, UiTM, Shah Alam: Penerbitan Universiti (UPENA) Hairudin Harun (2007). Cetakan Ke-3. Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam Peranan Dan Proses Penyerapan Sains Asing Dalam Pembentukan Sains Islam Klasikal. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Kamarudin Abu Taib. (t.t). Teknologi dan Kejuruteraan. UKM, Bangi : Pengajian Umum. Mahyudin Hj Yahya. (1984). Pengertian Sejarah Islam dan Permasalahannya, Kuala Lumpur : Penerbit Saujana. Shahril Mohamad Zin (Penyunting), (1985). Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Nordin, (2005) Sains Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Noordin. (1993). Sains, Falsafah dan Islam, UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Al-Quran dan Sains. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Biologi. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. Zulekha Yusoff dan Asmak Hj. Ali, (2011) Cetakan ke-3. Ikhtisar Sains dan Teknologi Dalam Islam. UiTM, Shah Alam : Penerbitan Universiti (UPENA). 32
 33. 33. Bab - 2 Wahyu Sebagai Sumber Sains Teknologi & Kejuruteraan Asnuurien Najma bt. Ahmad (PMM)
 34. 34. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 2 WAHYU SEBAGAI SUMBER SAINS TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN Topik ini menjelaskan kedudukan sains serta fakta-fakta saintifik yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis. Hasil Pembelajaran : CLO 2 : Menerangkan al-Quran dan al-Hadith sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. 2.1 Memahami wahyu sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. 2.1.1 Menjelaskan pengertian wahyu menurut Islam. 2.1.2 Menerangkan peranan wahyu menurut Islam. 2.1.3 Membincangkan wahyu sebagai sumber dalam bidang sains teknologi dan kejuruteraan. 2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran dan al-Hadith. 2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran. 2.2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Hadith. 34
 35. 35. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 2.0 : WAHYU SEBAGAI SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO2] Menerangkan Al-Quran dan Al-Hadith Sebagai Sumber Sains, Teknologi dan Kejuruteraan 2.1 Memahami Wahyu Sebagai Sumber Sains, Teknologi dan Kejuruteraan 2.1.1 Menjelaskan pengertian wahyu menurut Islam Bil Aspek Bahasa Aspek Keilmuan Islam 1 Wahyu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada orang pilihan-Nya dan ia merupakan hidayah dan ilmu (yang diberi) secara rahsia dan tersembunyi bukan diperoleh melalui cara biasa. Wahyu adalah apa-apa yang diturunkan kepada nabi dan rasul-Nya, melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bentuk yang bertulis [‫ ]وحي متلو‬atau yang tidak bertulis [ ‫ ] وحي غير متلو‬yang mengandungi syariat bagi mengurus kehidupan manusia. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (Wahai Muhammad) sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya dan Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaakub, serta nabi-nabi keturunannya dan nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman, dan juga Kami telah memberikan kepada Nabi Daud Kitab Zabur” (Surah an-Nisa: 163) Firman Allah SWT lagi yang bermaksud : “Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui” (Surah An-Nahl:43) 35
 36. 36. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Daripada ayat di atas menjelaskan bahawa Allah SWT telah menerangkan bahawa semua para rasul dan nabi menerima wahyu daripada Allah SWT secara langsung. 2.1.2 Menerangkan Peranan Wahyu Menurut Islam Peranan al-Quran dan dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam. Definisi Al-Quran : Kalam Allah atau wahyu Allah yang mengandungi mukjizat kepada Nabi Muhammad dan ditulis dalam mashaf dan disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadat. Isi kandungan Al-Quran mengandungi lebih 6000 ayat yang membincangkan perkara-perkara mengenai soal kepercayaan atau akidah, asas dan bimbingan akhlak manusia, asas sususnan ekonomi, asas politik dan asas ilmu pengetahuan. (Ab Aziz Ismail, 2008:45) Bil Peranan 1 Menjelaskan Islam 2 Menerangkan Islam Huraian Aqidah - Wahyu Allah SWT diturunkan bagi menjelaskan maksud aqidah, peranannya dalam kehidupan, faktor-faktor naik turunnya aqidah dan sesuatu yang boleh merosakkan akidah. - Firman Allah SWT yang bermaksud : - “Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian ia akan mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya)? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. - (Surah Al-Ankabut: 19) Syariat - Wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah sebagai menjelaskan hukum syariat dalam sesuatu kehidupan manusia. - Sebagai penjelas kepada syariat manusia dan menjadi panduan dalam pelaksanaan tersebut. 36
 37. 37. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 3 Menghuraikan Islam Akhlak - Wahyu Allah menjelaskan berkenaan dengan panduan akhlak sebagai seorang muslim. - Semua cara kehidupan manusia juga terkandung dalam ayat al-Quran. - - - - 4 5 AA203 Antara akhlak yang wajib dihayati ialah sikap bertanggungjawab ataupun amanah. Lihatlah apa yang berlaku pada hari ini apabila sains dan teknologi terbabas daripada nilai-nilai amanah dan agama. Sebagai contoh, bidang bioteknologi telah melahirkan satu konsep baru yang dikenali sebagai kejuruteraan genetik (genetic engineering). Teknologi ini mampu memindahkan bahan genetik yang bernama DNA dari satu spesies ke spesies yang lain. Walau bagaimanapun untuk berjaya, proses ini memerlukan bantuan virus tertentu agar DNA daripada spesies yang berbeza dapat mengenali antara satu sama lain. Penggunaan kuman-kuman virus ini akhirnya menyebabkan kelahiran pelbagai kuman serta penyakit baru yang mampu membunuh manusia. Menjadi panduan hidup - Dalam Al-Quran juga menjelaskan manusia dalam panduan hidup manusia dalam mengurus dunia mengurus sesuatu dunia. Menegakkan keadilan - Dalam ayat Al-Quran juga menerangkan mengenai keadilan yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan. - Keadilan ini sangat dituntut dalam Islam untuk melahirkan umat yang berakhlak. 2.1.3 Membincangkan wahyu sebagai sumber dalam bidang Sains Teknologi dan Kejuruteraan 1) Peranan al-Quran dalam Sains dan Teknologi Bil 1 Wahyu Sumber Bidang Sains Teknologi & Kejuruteraan Garis panduan kepada saintis dalam melaksanakan sesuatu ujikaji Huraian  Menggalakkan supaya mengkaji alam tabi’i.  Mengajak manusia supaya menggunakan akal fikiran dan mata hati untuk berfikir. 37
 38. 38. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Bukti-bukti dalam ayat al-Quran :1) Firman Allah dalam Surah al-Ghasiah : 17-20 ُ َ ِ ِْ ‫أَفََل يَنظُرونَ إِلَى اْلبِل كيْفَ خلِقَتْ * وإِلَى‬ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ َّ َ‫السماء كيْفَ رفِعتْ * وإِلَى الجبَال كيْف‬ َ ُ َ َ ِ ْ ْ * ْ‫نُصبَتْ * وإِلَى اْلَرض كيْفَ سطحت‬ َ ِ ُ ِ َ Maksudnya: “Mengapa mereka yang kafir masih Mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? (17) Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya?(18) Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? (19) Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?” (20) (Surah Al-Ghasiah :17-20) 2) Firman Allah dalam Surah Al-Ankabut :19 َ ْ َ ْ َ َّ‫أَولَم يَروا كيْفَ يُبدئ َّللاُ الخلق ثُم يُعيدهُ إِن‬ ُ ِ َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ِ ْ * ‫ذلِك علَى َّللاِ يَسير‬ َ َ َ ِ َّ Maksudnya : “Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhlukmakhluk pada mulanya, kemudian Ia akan mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya)? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah”. 3) Firman Allah dalam Surah Ar-Ra’d : 3 – 4 ‫وهُو الَّذي مد اْلَرض وجعل فِيها رواسي‬ ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ ‫وأَنهارا ومنْ كل الثَّمرات جعل فِيها زوجين‬ ِ َْ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِّ ُ ِ َ ً َ ْ َ ‫اثنَين يُغشي اللَّيل النَّهار إِنَّ فِي ذلِك َليَات‬ ٍ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ْ َ ْ ‫لِقَوم يَتَفَكرونَ * وفِي اْلَرض قِطَع متَجاورات‬ ُ َّ َِ َ ُ َ ٍْ ِ ْ ْ ‫وجنَّات منْ أَعنَاب وزرع ونَخيل صنوان‬ ْ َ َ ٍ ْ َ َ ِ َ ِ َِْ ‫وغير صنوان يُسقَى بِماء واحد ونُفَضل‬ ْ ٍ َِْ َُْ َ ُ ِّ َ ٍ ِ َ ٍ َ ‫بَعضها علَى بَعض فِي اْلُكل إِنَّ فِي ذلِك َليَات‬ َ َ َ ْ ٍ َ َ َ ُِ ْ ٍ ْ َ‫لِقَوم يَعقِلُون‬ ْ ٍْ Maksudnya : “Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungaisungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah 38
 39. 39. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 2 AA203 bagi kaum yang (mahu) berfikir. (3) Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tandatanda kekuasaan Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir.(4)” Kitab yang menjadi  Sifat al-Quran sebagai petunjuk dan sumber pelbagai rahmat yang dapat menjadi panduan cabang sains / kepada pembentukan bidang-bidang dan teknologi. cabang-cabang ilmu atau klasifikasi ilmu dalam Islam.  Bukti-bukti ayat-auat al-Quran antaranya :1) Firman Allah dalam Surah Rum ayat 22 : َ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُ‫ومنْ آياتِه خلق السماوات واْلَرض واختَِلف‬ * َ‫أَلسنَتِكم وأَلوانِكم إِنَّ فِي ذلِك َليَات لِلعالِمين‬ ِ َْ ٍ َ َ َ ُْ َْ َ ُْ ِ ْ Maksudnya : “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.” 2) Firman Allah dalam surah An-Nahl : 11 ْ ‫يُنبِتُ لَكم بِه الزرع والزيتُونَ والنَّخيل واْلَعنَاب‬ ْ َّ َ َ ْ َّ ِ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ ‫ومنْ كل الثَّمرات إِنَّ فِي ذلِكَ َليَةً لِقَوم‬ ِ َ َ ِ َ ٍْ ِّ ُ َ‫يَتَفَكرون‬ ُ َّ Maksud ayat : “Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur; dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu berfikir”. 3) Firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 32-33: َ‫من‬ ِ ‫لَكم‬ ُْ ‫َّللاُ الَّذي خلَق السماوات واْلَرض وأَنزل‬ َ َ ِ َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ِْ ِ َ َ ‫السماء ماء فَأَخرج بِه منَ الثَّمرات رزقًا‬ ِ ِ َ َ ْ ً َ ِ َ َّ 39
 40. 40. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫وسخر لَكم الف ُْلك لِتَجري فِي البَحر بِأَمره‬ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ِ ْ ِِ ْ ِ ْ ْ ‫وسخر لَكم اْلَنهار * وسخر لَكم الشمس‬ َ ْ َّ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ‫والقَمر دَائِبَين وسخر لَكم اللَّيل والنَّهار‬ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ Maksud ayat : “Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buahbuhan untuk menjadi makanan bagi kamu dan Dia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu (mengambil manfaat darinya). Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu”. 3 Menggalakkan pembangunan teknologi.  Memberi galakan dalam membina teknologi.  Umat Islam mestilah sentiasa bersedia dengan teknologi semasa.  Bukti-bukti dalam ayat al-Quran : 1) Firman Allah dalam Surah al-Anfal ayat 60: ‫وأَعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوة ومنْ ربَاط‬ ِ ِ ِ َ ٍ َّ ِ ْ ْ ْ ِ َ َ ُْ َ‫الخيل تُرهبُونَ بِه عدو َّللاِ وعدوكم وآخرين‬ ِ ْ َِْ ْ ِ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ‫منْ دُونِهم ََل تَعلَمونَهُم َّللاُ يَعلَمهُم وما تُنفِقُوا‬ ِ ِْ ُ ْ ‫منْ شَيء فِي سبِيل َّللاِ يُوفَّ إِلَيكم وأَنتُم ََل‬ ٍ ْ ِ َ َّ ِ َ ْ ْ َ ُْْ َ‫تُظلَمون‬ ُ ْ Maksud ayat : “Dan sediakakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukanpasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengentahuinya sedangkan Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya”.(Surah alAnfal:60) 40
 41. 41. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2) Firman Allah dalam Surah Al-Anbiya’ ayat 80: ‫وعلَّمنَاهُ صنعةَ لَبُوس لَكم لِتُحصنَكم منْ بَأْسكم‬ ََْ ِ ُْ ِ ْ ُْ ٍ ُْ ِ ْ َ َ َ‫فَهل أَنتُم شَاكرون‬ ُِ ْ ْ َْ Maksud ayat : “Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur?” 3) Firman Allah dalam surah al-Mukminun ayat 27: َ ‫فَأَوحينَا إِلَيه أَن اصنَع الف ُْلك بأَعيُنِنَا ووحيِنَا فَإِذا‬ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ َ ‫جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور فَاسلُكْ فِيها منْ كل‬ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ٍّ ُ ِ َ ‫زوجين اثنَين وأَهلَك إِ ََّل منْ سبَق علَيه القَول‬ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ َْ ْ َ ُ ْ ْ ِ ْ َ َ َ َ ‫منهم و ََل تُخاطبنِي في الَّذينَ ظَلَموا إِنَّهم‬ ِْ َ ِ ِ َ ُْ ِْ ُْ ُ َ‫مغرقُون‬ َُْ 4 Maksud ayat : “Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.” Panduan dalam  Al-Quran memberi garis panduan dan penggunaan teknologi penggunaan teknologi bagi membangunkan alam.  Untuk membangunkan alam mestilah berbentuk yang tidak merosakkan dan memusnahkan alam dan juga memusnahkan nilai akhlak manusia. 1) Ayat al-Quran yang berkaitan adalah dalam Surah Rum:41 41
 42. 42. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam ‫البَر والبَحر بِما كسبَتْ أَيدي‬ َ َ َ ِ ْ ْ َ ِّ ْ ِْ ‫بَعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم‬ َ ْ ِ َ ِ ُْ َ 5 Menjadikan sains teknologi dan kejuruteraan mencapai fakta dan bukti ke arah kebenaran AA203 ‫ظهر الفَساد فِي‬ ُ َ ْ ََ َ ‫النَّاس لِيُذيقَهم‬ ُْ ِ ِ َ‫يَرجعُون‬ ِ ْ Maksudnya : “Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)”.  Menunjukkan kebenaran hakikat sesuatu kejadian yang diciptakan Allah berdasarkan kepada sains, teknologi dan kejuruteraan Islam.  Membuktikan akan fakta-fakta yang dapat mencapai sesuatu kea rah kebenaran sesuatu perkara dan kejadian.  Dapat mengaitkan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam al-Quran dengan fakta sains hari ini.  Mengenai Teori Ledakan Besar (The Big Bang Teori). Ada yang percaya kepada ‘teori keadaan yang tidak berubah’ (steady state) iaitu dunia ini adalah seperti purbakala, tidak berubah. Dibuktikan dengan ayat-ayat al-Quran dan kata-kata Allah sendiri.  Bukti-bukti ayat al-Quran antaranya: 1) Firman Allah dalam surah Yaasin ayat 82: ُ ُ ُ‫إِنَّما أَمرهُ إِذا أَراد شيئًا أَنْ يَقُول لَهُ كنْ فَيَكون‬ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ Maksudnya : “Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi.” 42
 43. 43. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran dan al-Hadis 2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran 1) Menjelaskan fakta-fakta tentang alam tabi’i a. Proses kejadian alam tabi’i.  Allah telah menjelaskan kepada umat manusia mengenai perkara-perkara yang tidak dapat difikirkan oleh manusia melalui wahyu.  Istilah-istilah yang sering diguna pakai untuk alam tabi’i adalah kosmos / cosmos yang bermaksud tertib, harmoni, peraturan dan perhiasan.  Kosmos juga bermaksud satu sistem yang tersusun secara harmoni dan istilah kosmos dalam islam meliputi makhluk rohaniah yang tidak dapat dikaji menerusi pengajian saintifik dan emrprikal.  Ilmu kosmos atau kosmologi lahir kerana membicarakan tentang asal-usul alam, struktur atau perlembagaan alam, penciptaan dan kesudahan alam serta matlamat penciptaan alam.  Ilmu kosmologi dalam Islam adalah mengaitkan alam dengan Penciptanya.  Dalam Al-Quran pula, alam tabi’i meliputi seluruh langit dan isi kandungannya serta penghuninya, bumi dan seluruh isi kandungannya serta penghuninya dan juga segala apa yang berada antara di langit dan bumi.  Firman Allah SWT dalam Surah Al-Fussilat ayat 53: َ‫سنُريهم آيَاتِنَا فِي اَلفَاق وفِي أَنفُسهم حتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحق أَولَم يَكف بِربِّك‬ َ ِ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ْ ِْ ِ َ ‫أَنَّهُ علَى كل شَيء شهيد‬ ِ َ ٍ ْ ِّ ُ َ Maksudnya ayat : “Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas 43
 44. 44. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?”  Daripada ayat tersebut, Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambaNya di segenap dan pelusuk penjuru kehidupan ini dan satu daripadanya ialah melalui pengkajian-pengkajian sains, supaya menjadi jelas kepada manusia bahawa al-Quran itu adalah satu kebenaran.  Penemuan-penemuan sains yang telah disentuh oleh Al-Quran ratusan tahun sebelumnya akan menjelaskan kepada manusia pada zaman ini dan pada zaman akan datang bahawa Al-Quran itu adalah satu kebenaran yang mutlak. b. Fenomena alam tabi’i dalam al-Quran Bukti Dalam AlQuran Fakta Al-Quran mengenai kejadian alam a. Alam ini diciptakan oleh yang menciptkana dan bukan terjadinya dengan sendiri. Fakta Dalam Al-Quran 1) Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 117 َ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ُ ِ ُ‫بَديع السماوات واْلَرض وإِذا قَضى أَمرا فَإِنَّما يَقُول لَه‬ ً ْ َ ُ َ ُ ُ ُ‫كنْ فَيَكون‬ Maksudnya: “Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya); dan apabila Ia berkehendak (untuk menjadikan) suatu, maka Ia hanya berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" Lalu menjadilah ia” 2) Surah Al-Furqan ayat 59 ‫الَّذي خلَق السماوات واْلَرض وما بَينَهما فِي ستَّة أَيَّام ثُم‬ َّ ٍ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ِ َ َ َّ َ َ ِ ‫استَوى علَى العرش الرحمنُ فَاسأَل بِه خبِيرا‬ َ َ ْ ً َ ِ ْ ْ َ ْ َّ ِ ْ َ ْ Maksudnya: “Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, Ialah ArRahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan hal itu kepada Yang Mengetahuinya”. 3) Surah Nuh ayat 15 – 16 َ ْ َ ْ ‫أَلَم تَروا كيْفَ خلَق َّللاُ سبع سماوات طبَاقًا * وجعل القَمر‬ َ َ ْ َ َ َ َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ 44
 45. 45. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫فِيهنَّ نُورا وجعل الشمس سراجا‬ ً َ ِ َ ْ َّ َ َ َ َ ً ِ b. Alam diciptakan secara berpasangpasangan Maksudnya : "Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat, "Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang)”.  Allah memberitahu bahawa Dia telah mencipta semua kehidupan di alam semesta ini secara berpasangpasangan, baik dari alam, tumbuh-tumbuhan, manusia, haiwan, hidupan seni dan lain-lain makhluk yang kita tidak ketahuinya.  Penemuan sains yang terbaru menunjukkan bahanbahan (unsur-unsur) yang amat seni mempunyai pasangan umpamanya sel.  Sel kulit tetap akan menjadi kulit dan sel daging akan menjadi daging.  Kod tersebut terdapat dalam molekul Deoxyribo – nucleic – asid (DNA). 1) Firman Allah dalam Surah ar-Ra’d ayat 3: ْ‫وهُو الَّذي مد اْلَرض وجعل فِيها رواسي وأَنهارا ومن‬ ِ َ ً َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ ِ َ َ َّ‫كل الثَّمرات جعل فِيها زوجين اثنَين يُغشي اللَّيل النَّهار إِن‬ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِّ ُ َ‫فِي ذلِك َليَات لِقَوم يَتَفَكرون‬ ُ َّ ٍْ ٍ َ َ َ Maksudnya : “Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir”. 2) Surah Az-Zukhruf ayat 12 : ‫والَّذي خلَق اْلَزواج كلَّها وجعل لَكم منَ الف ُْلك واْلَنعام ما‬ َ ِ َْ ْ َ ِ ْ ِ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ‫تَركبُون‬ Maksudnya : “Dan (Dia lah) yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya; dan Ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya” 3) Surah An-Naba’ ayat 8 : ‫وخلَقنَاكم أَزواجا‬ ً َ ْ ُْ ْ َ َ Maksudnya : “Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang?” 45
 46. 46. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Bukti Dalam AlQuran 4) Peredaran planet bumi dalam orbitnya mengelillingi matahari. AA203 Fakta Dalam Al-Quran  Menunjukkan bahawa alam ini dan seluruh isinya bergerak dalam paksinya mengikut yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.  Sebenanrnya, gunung-gunung juga bergerak, sedangkan kita sebenarnya tidak mengetahuinya kerana ia tidak bergerak seperti geraknya awan.  Menurut fakta sains, planet Bumi ini berpusing atas paksinya satu pusingan dalam masa 24 jam dan dalam pada masa yang sama planet bumi bergerak menurut orbit berpusing mengelilingi matahari.  Tiap-tiap satu pusingan orbitnya, Bumi mengambil masa lebih kurang 365 hari dan 6 jam dan bergerak sejauh 585 juta batu iaitu beredar lebih kurang 18.5 batu sesaat atau 66,600 batu sejam.  Merupakan 30 kali ganda lebih pantas dari kelajuan pergerakan peluru.  Banyak ayat al-Quran menerangkan mengenai peredaran alam ini antaranya : 1) Firman Allah dalam an-Naml ayat 88 : ‫وتَرى الجبَال تَحسبُها جامدةً وهي تَمر مر السحاب صنع‬ َ ْ ُ ِ َ َّ َّ َ ُّ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ‫َّللاِ الَّذي أَتقَنَ كل شَيء إِنَّهُ خبِير بما تَفعلُون‬ َْ َِ ٍ ْ َّ ُ ْ ِ َّ Maksudnya : “Dan engkau melihat gunung-ganang, engkau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan; (demikianlah) perbuatan Allah yang telah membuat tiap - tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya; sesungguhnya Ia Amat Mendalam Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu lakukan”. 2) Firman Allah dalam surah Al-Anbiya’ ayat 33 menjelaskan mengenai peredaran matahari dan bulan : ‫وهُو الَّذي خلق اللَّيل والنَّهار والشمس والقَمر كل فِي‬ ِ َ َ ٌّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ‫فَلَك يَسبَحون‬ ُ ْ ٍ Maksudnya : “Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masingmasing (di angkasa lepas)”. 3) Firman Allah dalam surah Yaasin ayat 38 menjelaskan juga mengenai peredaran alam ini. َ َ ٍّ ْ ُ ‫والشمس تَجري لِمستَقَر لَها ذلِكَ تَقدير العزيز العلِيم‬ ِ َْ ِ ِ َْ ُ ِْ ِ ْ ُ ْ َّ َ Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;” 46
 47. 47. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 5) Penciptaan langit/ AA203  Allah telah menciptakan langit dan meninggikannya da juga telah menyempurnakan penciptaan-Nya daripada unsur-unsur dukhan (asap).  Juzuk-juzuk yang terdiri daripada jirim dukhan telah menjadikannya kuat dan kukuh.  Kemudian langit itu dijadikan berlapis-lapis dan daripada unsur dukhan itu terbentuknya bintang dan planet.  Firman Allah dalam surah Fussilat ayat 11 : َ َ ِ َ ِ َ َّ ‫ثُم استَوى إِلَى السماء وهي دُخان فَقَال لَها ولِْلَرض ائتِيَا‬ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ‫طَوعًا أَو كرهًا قَالَتَا أَتَينَا طَائِعين‬ ْ َْ ْ ِ ْ Maksudnya : “Kemudian Ia menunjukkan kehendak-Nya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh dengan sukarela"  Al-Quran juga turut menggambarkan kepada kita keadaan langit yang membuktikan tentang peristiwa Ira’ dan Mikraj Nabi Muhammad SAW merentasi langit melalui pintu-pintu yang dijaga oleh para malaikat menggambarkan alam ini mempunyai tutupan lahiriah yang bersifat pepejal.  Firman Allah dalam Surah Al-Qaf ayat 6 menjelaskan peristiwa ini yang bermaksud :  “Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasainya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun”.  Selain itu, terdapat juga ayat-ayat yang menggambarkan keadaan pencairan yang berlaku kepada langit apabila suhu meningkat terlalu tinggi iaitu dalam surah al-Maarij ayat 8 yang bermaksud : ُ َ ْ ‫يَوم تَكونُ السماء كالمهل‬ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ 6) Kejadian dan proses terjadinya awan “ Pada hari ketika langit seperti luluhan perak”.  Awan memainkan peranan penting dalam proses kejadian air hujan kerana awan menjadi penyebab kepada satu proses kondensasi (proses gas air berubah menjadi cecair).  Kondensasi hanya boleh berlaku pada permukaaan butir-butir debu, garam dan lainnya.  Firman Allah dalam surah an-Nur ayat 43 yang bermaksud: َ َّ ‫أَلَم تَر أَنَّ َّللاَ يُزجي سحابًا ثُم يُؤلِّفُ بَينَهُ ثُم يَجعلُهُ ركاما‬ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َّ ً َ ُ َ ْ َّ ‫فَتَرى الودق يَخرج منْ خَللِه ويُنَزل منَ السماء منْ جبَال‬ ِ ُ ِّ َ ِ َ ِ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ٍ ِ ِ ِ َ َّ 47
 48. 48. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫فِيها منْ بَرد فَيُصيب بِه منْ يَشَاء ويَصرفُهُ عَنْ منْ يَشَاء‬ ُ ٍَ ِ َ ِ ْ َ ُ َ َ ِ ُ ِ ‫يَكاد سنَا بَرقِه يَذهَب بِاْلَبصار‬ ِ َ ْ ْ ُ ْ ِ ْ َ ُ َ  “Tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarakkan awan, kemudian mengumpulkan antaranya kemudian Dia menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu kan melihat hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah juga menurunkan air dari langit iaitu dari gumpalangumpalan awan seperti gunung-gunung”. 7) Menjelaskan mengenai wujudnya kejadian siang dan malam dalam AlQuran  Kejadian siang dan malam telah diterangkan dalam Al-Quran.  Dari pandangan mata kasar, boleh dikatakan siang akan mendahului malam atau malam akan mendahului siang tetapi dalam al-Quran menyatakan siang bukan mendahului malam dan malam juga tidak mendahului siang.  Bukti dijelaskan dalam Al-Quran antaranya : 1) Dalam surah Yunus ayat 6: َّ َ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ‫إِنَّ فِي اختَِلف اللَّيل والنَّهار وما خلَق َّللاُ فِي السماوات‬ ِ َ َ َّ َ‫واْلَرض َليَات لِقَوم يَتَّقُون‬ ٍْ ٍ َ ِ ْ ْ َ Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui Kami (pada hari akhirat untuk menerima balasan), dan yang reda (berpuashati) dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat (keterangan dan tanda-tanda kekuasasaan) Kami”. 2) Firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 5 : ‫خلَق السماوات واْلَرض بالحق يُكور اللَّيل علَى النَّهار‬ َ َ ْ ُ ِّ َ ِّ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ِ َ َ َّ َ َ ِ َ ‫ويُكور النَّهار علَى اللَّيل وسخر الشمس والقَمر كل يَجري‬ َ َ َ ُ ِّ َ َ ِ ْ ٌّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ ِ ْ ‫ِْلَجل مسمًى أَ ََل هُو العزيز الغفَّار‬ ُ َْ ُ ِ َْ َ َ ُ ٍ َ 8) Menjelaskan berlakunya fenomena hujan. Maksudnya : “Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar; Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya); dan Ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya, - tiap-tiap satu dari keduanya, beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah! Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni.”  Menjelaskan serta menreangkan penurunan hujan dari langit dan diturunkan dengan kadar yang tertentu. 1) Surah al-Baqarah ayat 164 : 48
 49. 49. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫إِنَّ فِي خلق السماوات واْلَرض واختَِلف اللَّيل والنَّهار‬ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ِ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ ُ‫والف ُْلك الَّتِي تَجري فِي البَحر بِما يَنفَع النَّاس وما أَنزل َّللا‬ ِ ْ ‫منَ السماء منْ ماء فَأَحيَا بِه اْلَرض بَعد موتِها وبَث فِيها‬ ْ ٍ َ ِ ِ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ‫منْ كل دَابَّة وتَصريف الريَاح والسحاب المسخر بَيْن‬ ِ َّ َ ُ ْ ِ َ َّ َ ِ ِّ ِ ِ ْ َ ٍ ِّ ُ ِ َ‫السماء واْلَرض َليَات لقَوم يَعقلُون‬ ِ ْ ٍ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َّ Maksudnya : “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa bendabenda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran.” 2) Surah az-Zukhruf ayat 11 : ‫والَّذي نَزل منَ السماء ماء بِقَدر فَأَنشَرنَا به بَلدةً ميتًا‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ْ ٍ َ ً َ ِ َ َّ ِ َ َّ ِ َ َ‫كذلِك تُخرجون‬ ُ َ ْ َ ََ Maksudnya: “Dan (Dia lah) yang menurunkan hujan dari menurut sukatan yang tertentu, lalu Kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan (hidup semula dari kubur).” 49
 50. 50. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 9) Kejadian matahari dan fakta mengenai matahari AA203  Matahari adalah sebuah bintang yang jaraknya dengan bumi lebih kurang 148.8 juta kilometer denan diameternya 1.4 juta kilometer.  Matahari adalah sebuah bintang yang sederhana dan mengeluarkan tenaga dalam bentuk haba dan cahaya.  Penghasilan tenaga ini disebabkan berlakunya perlanggaran nucleus hydrogen antara satu sama lain.  Proses ini menyebabkan lahirnya beberapa lapisan matahari, iaitu koroma, kromosfera dan fotosfera.  Koroma merupakan lapisan matahari yang paling luar mengandungi gas panas suhunya dianggarkan 22 juta darjah celcius.  Lapisan kromosfera pula terletak di bawah koroma. Pada bahagian ini berlaku letupan gas panas yang memancutkan hidrogen panas sehingga 10, 000 km.  Manakala fotosfera mempunyai suhu purata sehingga 6000 darjah.  Matahari berputar pada paksinya mengambil masa kirakira 25 hari untuk melengkapi satu pusingan.  Pergerakan kedua ialah beredar mengelilingi galaksi selaju 786,000 kilometer sejam dengan mengambil masa 225 juta tahun untk satu revolusi.  Ayat al-Quran mengenai matahari adalah dalam surah alAnbiya’ ayat 33: ‫وهُو الَّذي خلَق اللَّيل والنَّهار والشمس والقَمر كل فِي فَلَك‬ ٍ ِ َ َ ٌّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ‫يَسبَحون‬ ُ ْ Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”.  Matahari juga merupakan satu jisim haba dan cahaya seperti mana yang digambarkan dalam Surah Yunus ayat 5 yang bermaksud :  “Dialah yang menjadikan matahari bersinar (nur), bulan bercahaya (Dhiya’) dan menerbitkan orbit (manzilah). (Surah Yunus : 5) 2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian manusia dan proses kejadian manusia.  Dalam Bahasa Arab, manusia disebut al-basyar dan perkataan yang sama erti dengannya adalah an-nas, al-insan dan dalam bahasa Melayu disebut sebagai pelupa. 50
 51. 51. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam  AA203 Al-Quran menerangkan berkenaan ciptaan manusia dengan jelas dalam beberapa surah. Antaranya firman Allah dalam surah at-Tiin : ‫لَقَد خلَقنَا اْلنسانَ فِي أَحسن تَقويم‬ َ ْ ِْ ْ َ ْ ٍ ِ ْ ِ َ ْ Maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. ( Surah at-Tiin : 4)  Malaikat telah sujud kepada Nabi Adam a.s setelah dicipta oleh Allah SWT sebagai satu tanda penghormatan yang agung. Adam a.s bukanlah makhluk ‘Homo Eretus’ seperti yang dikatakan oleh Teori Darwin. Jika Adam a.s adalah makhluk Homo Eretus’ sudah tentu Allah tidak melantiknya sebagai khalifah Allah. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud : “ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini”. Bukti Dalam AlQuran a. Mengenai penciptaan dan kejadian Adam a.s Fakta Dalam Al-Quran  Allah menjelaskan kejadian dan rupa bentuk Adam adalah sebaik-baik kejadian.  Bukanlah berkembang dari satu bentuk kepada bentuk yang lain mengikut perederan masa seperti dakwaan salah oleh Darwin.  Nabi Adam a.s diciptakan dari tanah.  Al-Quran menjelaskan dan menggunakan beberapa istilah tentang kejadian manusia antaranya 1. Air (al-ma’) seperti dalam al-Quran srah al-Furqan ayat 54. 2. Daripada tanah / debu (al-Turab) seperti dalam alQuran surah Ali Imran ayat 59, al-Hajj ayat 5 dan Surah Fathir ayat 11. 3. Pati tanah (at-Tiin) seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 49, surah al-A’araf ayat 12, Surah alIsra’ ayat 61 dan Surah al-Mukminun ayat 11. 4. Tanah liat dansebati (tin lazib) seperti dalam alQuran surah al-Safaat ayat 11. 5. Tanah yang keras seperti tembikar (shahshal) seperti dalam al-Quran surah al-Hijj ayat 26, 28 dan 29, Surah al-Rahman ayat 14. 6. Tanah bumi (al-ardh) seperti dalam al-Quran surah an-Najm ayat 32. 51
 52. 52. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203  Allah telah melantik Adam sebagai khlaifah di muka bumi dan telah mengajar Adam a.s nama-nama benda seluruhnya seperti yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 31. b. Mengenai  Al-Quran menceritakan penciptaan Hawa melalui penciptaan hawa surah an-Nisa’ ayat 1 yang bermaksud: “Hai sekalian manusia , bertaqwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak….” c. Penciptaan  Al-Quran menggunakan beberapa istilah mengenai zuriat Adam penciptaan zuriat Adam (kecuali Isa bin Maryam) antaranya :  Menciptakan kamu secara berperingkat-peringkat seperti dalam Al-Quran surah Nuh ayat 14.  Zuriat daripada pati air yang hina (ma’mahin) seperti dalam al-Quran surah as-Sajadah ayat 8 dan surah alMursalat ayat 20.  Daripada titisan air yang kotor iaitu air mani (nutfah) seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surah an-Najm ayat 46 dan surah al-Qiamah ayat 37.  Menciptakan kamu dalam perut ibu kamu dalam tiga kegelapan (fi zulumat thalathah) seperti yang dijelaskan dalam surah az-Zumar ayat 6.  Janin dalam perut ibu (fi butun ummuhat) seperti yang diterangkan dalam surah an-Najm ayat 32.  Manusia biasa diciptakan melalui proses tertentu yang memerlukan percantuman mani dalam rahim wanita seperti yang dijelaskan dalam surah al-Qiamah ayat 37 hingga 40 yang bermaksud : “Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang, lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati”. d. Peringkat  Nutfah (Air mani) kejadian  Peringkat pertama bermula selepas persenyawaan – manusia dalam berlaku pada minggu pertama dan bermula selepas al-Quran percantuman antara air mani lelaki dan perempuan.  Nutfah disebut sebanyak 12 kali dan perkataan air mani disebut dalam al-Quran sebanyak 13 kali.  Antara ayat al-Qurannya adalah dalam surah al-Insan ayat 2: َْ َ ِ ْ ٍ ‫إِنَّا خلَقنَا اْلنسانَ منْ نُطفَة أَمشَاج نَبتَلِيه فَجعلنَاهُ سميعا‬ ً َِ ِ َ ْ ِْ ْ َ ْ ٍ ْ ‫بَصيرا‬ ً ِ Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang 52
 53. 53. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat.”  Selain itu, dalam surah an-Najm ayat 46 – 47 menjelaskan mengenainya yang bermaksud :“Dan bahawa sanyalah Dialah yang menciptakan berpasangpasangan lelaki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan”. 1) ‘Alaqah  Perkataan bahasa ‘Arab yang bermaksud ‘sesuatu yang tergantung, melekat atau bergantung’ kepada sesuatu yang lain.  Mempunyai maksud perkataan lain iaitu ‘suatu buku atau ketulan darah’.  Perkataan ‘alaqah disebutkan dalam al-Quran sebanyak lima kali iaitu dalam surah al-Hajj ayat 5, surah al-Qiyamah ayat 37 – 40, surah al-Mu’min ayat 67 dan surah al-‘Alaq ayat 1 -3.  Peringkat ini terbentuk pada hujung minggu pertama atau pada hari ketujuh dan telur yang disenyawakan ini akan tertanam di dinding (qarar makin). 2) Mudghah  Terjadi pada minggu ke-4. Dalam al-Quran menyebutkan ada dua mudghah iaitu mudghah mukhallaqah (sempurna) dan mudghah ghair mukhallaqah (tidak sempurna).  Peringkat ini terbentuknya otak, saraf tunjang, telinga, dan anggota-anggota lain.  Jantung juga sudah mula berdegup dan darah sudah mula mengalir lebih banyak ke jantung bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. 3) Nasyatan Khalqan Akhar  Berlakunya pada akhir minggu ke-8.  Perubahan berlaku iaitu pertukaran embrio kepada janin. Semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna. Pada bukan ke-4, pembentukan uri menjadi lengkap menyebabkan baki pranatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang telah wujud. 4) Nufkh ar-Ruh Proses peniupan roh berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ seks. 53
 54. 54. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian haiwan dan alam fauna a) Labah-labah 1. Allah menjelaskan penciptaan labah-labah dalam al-Quran. Labah-labah mampu menangkap mangsanya yang sedang terbang tinggi dari jarak setengah meter lebih. 2. Teknik yang digunakan oleh labah-labah adalah menggunakan daya tekan hidrolik yang terdapat pada 8 kakinya. 3. Pada akhir penyerangan, labah-labah menyerang ke arah mangsanya dan memakan dengan taringnya. 4. Secara alaminya, labah-labah ini tidak terfikir bahawa mata-mata tambahannya mampu memberi kemudahan kepadanya lalu ia kemudian menggunakan kemudahannya tersebut dengan secara keseluruhan. b) Lebah 1. Allah menjelaskan dalam al-Quran dalam surah an-Nahl ayat 68 : َ َ َ ْ َ َ‫وأَوحى ربُّك إِلَى النَّحل أَن اتَّخذي منَ الجبَال بُيُوتًا ومنَ الشَّجر ومما يَعرشُون‬ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِِ ِ ِ ْ ِ ْ َّ ِ َ ِ َ Maksudnya : “Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: "Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia.” 2. Lebah madu membuat tempat penyimpanan madu lebah dengan bentuk yang amat baik dan menarik sekali. Para ahli matematik merasa kagum ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat itu dalam mengendalikan tempat penyimpanan makanannya. 3. Lebah adalah seekor binantang yang amat patuh pada perintah Allah apabila Allah menyatakan buatlah sarang di gunung-ganang dan pokokpokok kayu, maka lebah taat pada perintah Allah. 4. Menggunakan cara yang sangat menarik ketika membuat sarangnya yang mana dimulai dengan membangunkan sel-sel tempat penyimpanan madu dari sudut-sudut yang berbeza seterusnya pada akhirnya mereka akan bertemu di tengah. 5. Madu lebah yang telah dihasilkan tadi sebenarnya banyak kegunaan untuk manusia dalam kehidupan. Firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 69 iaitu: 54
 55. 55. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ْ ُ ‫ثُم كلِي منْ كل الثَّمرات فَاسلُكي سبُل ربِّك ذلَُل يَخرج منْ بُطُونِها شراب مختَلِف‬ ََ َ ِ ُ ُ ْ ً ُ ِ َ َ ُ ِ ْ ِ َ َ ِّ ُ ِ ُ َّ َ َ َ َ‫أَلوانُهُ فِيه شفَاء لِلنَّاس إِنَّ فِي ذلِك َليَةً لِقَوم يَتَفَكرون‬ ُ َّ ِ ِ َْ ٍْ ِ Maksudnya : “Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.” c) Fakta mengenai fauna 1. Dalam al-Quran Allah menjelaskan dalam Surah al-An’am ayat 95 : ‫إِنَّ َّللا فَالق الحب والنَّوى يُخرج الحي منَ الميت ومخرج الميِّت منَ الحي ذلِكم‬ َ َ ِّ َ ْ ُ ِ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِّ َ ْ ِ َّ َ ْ ُ ِ ْ َّ ُ ْ َ‫َّللاُ فَأَنَّى تُؤفَكون‬ Maksudnya : “Sesungguhnya Allah jualah yang membelah (menumbuhkan) butir (tumbuh-tumbuhan) dan biji (buah-buahan). Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang sedemikian itu kekuasaannya ialah Allah. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembah-Nya (oleh benda-benda yang kamu jadikan sekutu-Nya)?” 2. Antara fungsi tumbuh-tumbuhan adalah : a. Sebagai bahan makanan bagi haiwan dan manusia seluruhnya. b. Sebagai bahan makanan. c. Menyejukkan muka bumi daripada kehangatan matahari. d. Menghalang dari berlakunya hakisan tanah dan banjir. e. Sebagai hasil pendapatan manusia. f. Sebagai bahan ubat-ubatan kepada manusia khususnya herba-herba. g. Membekalkan gas oksigen kepada hidupan dan menyingkirkan gas karbon dioksida daripada atmosfera. h. Sebagai punca untuk mengindahkan dan menceriakan alam ini. 55
 56. 56. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Hadith 1) Pengertian Al-Hadith / As-Sunnah - Segala apa yang datang dari pada Rasulullah SAW selain al-Quran sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan mahu pun pengakuan Baginda yang boleh dijadikan dalil kepada sesuatu hokum syara’. - Al-Hadith terbahagi kepada 3 iaitu :1) As-Sunnah Qauliyyah (perkataan) – hadith-hadith yang dituturkan sendiri oleh Baginda SAW seperti sabdanya mengenai kejadian Hawa yang bermaksud : “Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam”. 2) As-Sunnah Fi’liyyah – perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Baginda SAW yang dimaksudkan untuk dijadikan kepada hukum. Ini bermaksud, tidak semua perlakuan Baginda itu adalah dianggap sebagai Sunnah. Contohnya adalah mengenai proses solat yang mana sabdanya: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang”. 3) As-Sunnah Taqririyyah – suatu persetujuan yang diberikan oleh Baginda SAW. Ini termasuklah diam Baginda apabila melihat atau mendengar sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat sama ada di hadapan atau di belakang Baginda akan tetapi perkara itu telah dimaklumkan. Oleh sebab Baginda tidak mengingkari perkara tersebut, maka jelas menunjukkan pengakuan Baginda terhadap perkara tersebut. Sebagai contoh, pengakuan Nabi Muhammad SAW kepada Muaz bin Jabal untuk berijtihad semasa ketiadaan nas daripada al-Quran dan as-Sunnah. 2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian manusia dan proses kejadian manusia dalam al-Hadith a) Hadith tentang kejadian manusia. Sabda Rasulullah SAW mengenai kejadian manusia adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: 56
 57. 57. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 “Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas’ud r.a katanya : telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW dan ia yang benar lagi dibenarkan (Rasulullah SAW yang benar dan dibenarkan segala tndakannya); sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga 40 hari, kemudian diutuskan kepadanya malaikat lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis 4 kalimah iaitu rezekinya, umurnya, amalannya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan lalu iapun mengerjakan dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya; dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta, kemudian terdahulu atsnya ketentuan tulisan lalu ia pun mengerjakan pula dengan amalan ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya.” 57
 58. 58. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Aktiviti yang dicadangkan 1. Pelajar dikehendaki mencari fakta-fakta dari al-Quran dan al-Hadith mengenai bukti-bukti sains, teknologi dan kejuruteraan yang terdapat dalam sumber-sumber yang lain. 2. Pelajar diminta untuk menjelaskan dan menghuraikan dalam bentuk pembentangan atau pun dalam bentuk projek yang boleh dikaitkan dengan topik dan tajuk pada bab yang akan datang iaitu bab 3 dan bab 4. 3. Fakta-fakta berkenaan sains dan teknologi dalam Islam serta buktinya secara emprikal boleh dijadikan sebagai bahan dan tugasan pelajar. Kaedah Library Base Learning (LBL) 4. Pensyarah juga boleh mencadangkan kepada para pelajar untuk mencari sesuatu ciptaan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dan kaitkan dengan sumber-sumber dan fakta dari al-Quran dan al-Hadith kemudian dibentangkan di hadapan rakan-rakannya di kelas. Kaedah Libaray Base Learning (LBL) dan Project Base Learning (PBL) 5. Pelajar juga dicadangkan agar menonton video yang berkaitan dengan sains, teknologi dan kejuruteraan Islam sekurang-kurangnya 5 video yang berkaitan dalam kumpulan sekurangnya 3 orang sekumpulan dan bentangkan di hadapan kelas mengenai hasil dapatan mereka. 58
 59. 59. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Bibliografi Abdullah Basmeih. (2001) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Rumi), Kuala Lumpur : Darul Fikir Ab. Aziz Ismail. (2008). Beberapa Aspek Sauns dan Teknologi Dalam Islam, UiTM, Shah Alam: Penerbitan Universiti (UPENA) Hairudin Harun (2007). Cetakan Ke-3. Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam Peranan Dan Proses Penyerapan Sains Asing Dalam Pembentukan Sains Islam Klasikal. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Kamarudin Abu Taib. (t.t). Teknologi dan Kejuruteraan. UKM, Bangi : Pengajian Umum. Mahyudin Hj Yahya. (1984). Pengertian Sejarah Islam dan Permasalahannya, Kuala Lumpur : Penerbit Saujana. Shahril Mohamad Zin (Penyunting), (1985). Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Nordin, (2005) Sains Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Noordin. (1993). Sains, Falsafah dan Islam, UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Al-Quran dan Sains. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Biologi. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. Zulekha Yusoff dan Asmak Hj. Ali, (2011) Cetakan ke-3. Ikhtisar Sains dan Teknologi Dalam Islam. UiTM, Shah Alam : Penerbitan Universiti (UPENA). 59
 60. 60. Bab - 3 Prinsip Syariah Dan Etika Islam Dalam Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Mohd Azli b. Adnan (PBU)
 61. 61. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO3] Membincangkan prinsip syariah dan etika Islam dalam bidang Sains Teknologi dan Kejuruteraan TOPIK 3.0 : PRINSIP SYARIAH DAN ETIKA ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN 1 Memahami prinsip syariah dalam sains teknologi dan Islamiah dalam sains perkataan syarak yang kejuruteraan 3.1.1 Menerangkan prinsip syariah teknologi dan kejuruteraan [ILO] i Syariah adalah memberi berasal maksud jalan dari ke arah sumber air atau memberi makna jalan yang kurus [al-Jathiyah : 18] ii Syariah segala dari hukum aspek yang istilah adalah disyariatkan merujuk oleh Allah kepada SWT kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. iii Dipanggil sumber air kerana syariat diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Manusia akan mati tanpa air, manusia akan sesat tanpa syariat. Kewujudan syariat bukan menyusahkan tetapi dipatuhi bagi kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Bil Prinsip Syariah Huraian 1 Rabbaniah [Ketuhanan] Prinsip yang pertama ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah SWT. Segala kandungannya yang meliputi aspek aqidah, ibadat dan muamalat adalah secocok dengan keperluan manusia. Alam yang terbentang luas dengan segala khazanah di dalamnya boleh diterokai dengan mematuhi peraturan Allah SWT. Seluruh ciptaan alam adalah milik Allah SWT. Maka kita sebagai khalifah tertakluk 61
 62. 62. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 2 Wasatiah [Kesederhanaan] 3 Tawazun [Keseimbangan] 4 Mizan [Kesetaraan] kepada peraturan alam milikNya. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah SWT dan menginsafi keagunganNya. Para saintis, teknokrat dan jurutera tertakluk kepada prinsip ketuhanan dan bermatlamatkan kemakmuran sarwajagat. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana. Tidak ekstrem kepada yang berlebihan atau berkurangan. Boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya solat fardu hendaklah hendaklah dilakukan secara berdiri. Diberikan kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Wasatiah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara. Mengambil tindakan antara dua kecenderungan. Contohnya antara kaya dan miskin. Maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Keseimbangan dalam syariat bermaksud segala kandungannya adalah mengimbangi antara keperluan manusia di dunia dan akhirat. Contohnya manusia diminta untuk mencari rezeki bagi menyara hidup diri dan keluarga. Dalam waktu yang sama rezeki tersebut hendaklah dicari secara yang halal, baik dan dilaksanakan secara paling terbaik. Impaknya dia akhir bulan gaji diperolehi, pahala diganjari dan pengurusan kerja dihargai. Keseimbangan ini menuntut saintis, teknokrat dan jurutera mengimbangi keperluan manusia di dunia bagi menjadi bekalan di akhirat nanti. Kesetaraan dalam syariat terlihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraikan keperluan dunia dan akhirat. AA203 62
 63. 63. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 5 Tetap & Anjal [Mutlak & Murunah] AA203 Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum-hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambilkira item-item yang digunakan benar menurut sukatan atau had yang ditentukan oleh syariat. Tetap dan anjal menurut syariat terlihat dalam aspek hukum hakamnya tetap untuk semua zaman dan umat. Tiada berlaku sebarang perubahan hukum seperti pengharaman arak. Namun begitu, pengharamannya boleh dikecualikan atau digugurkan seandainya ada keperluan yang syar’i untuk menggunakannya. Contohnya arak terpaksa digunakan untuk tujuan perubatan. Kelonggaran ini boleh berlaku seandainya tiada pilihan lain bagi mengubati penyakit yang merbahaya. Kemutlakan dalam hukum diperlukan bagi memelihara kesucian prinsip syariat dan keanjalan wajar dilakukan bagi meraikan sifat kehidupan manusia yang sentiasa berubah dan dinamik. 63

×