Βασίλης Σωτηρόπουλος

1,051 views

Published on

Πνευματικά δικαιώματα των food bloggers - 1st GR food blogger Camp

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Βασίλης Σωτηρόπουλος

 1. 1. st 1 Greek Food Bloggers Camp !"#$µ%&'() *'(%'+µ%&% &," food bloggers !"#$%&' ()*&+,-./%.' www.elawyer.blogspot.com
 2. 2. 0+.#*"*1/,µ12" 3+4" 5"6 76"*/-8#16' 1. (/2*"43' 2. 9)*.4+":$1' 3. Video/podcast -"+"#51/;' 4. 0+)*,*/-" .2,µ"*" 5.Domain name
 3. 3. 0+.<-.=3#16' 2.µ65;' -+.#*"#$"' 1. -./&0.,12 (#3µ#"//#'(4"%/56/7 (,>6 “& 673"”, %.>. #*;%& *?-./ Cine Gourmet ) 2. !8,&/&$.3% (,>6 "-%; %$#*" #/#*"*6582, "%%@ 7&µ6./+465; #/µA.%;)
 4. 4. B12 "-.*1%1$ -+.<-,=1#& 2.µ65; -+.#*"#$"' 1. C (%&/608,12 516µ32)2 ; 165,2)2 (%.>. #1 #/µA.%"6.4+@:.) 2. D" 1$2"6 %.4882&2 & #/2*"4; (-+.#*"*1?1*"6 "5,µ" 5"6 *. 7&µ.#61/µ32. 51$µ12.) BEFGE *" 765"68µ"*" "-.5*82*"6 “µ1 *&2 76"*?-)#&”
 5. 5. A-"6*1$*"6 & 5"*.>?+)#& 1. H-)2/µ$1' -./ 5"*"*$=12*"6 )' 1µ-.+65@ 15µ%&% #*. I-./+41$. Hµ-.+$./(%.>. Goodissimo). 2. Domain names #*. J7+/µ" G1>2.%.4$"' 5"6 K+1/2"'(%.>. kouzinatismamas.gr) 3. D3.6 *1>265.$ 5"2,21' -"+"#51/;' – *3.9,µ% #$8#1'&#6"3%7 (F+4"26#µ.' !6.µ&>"265;' E76.5*&#$"')
 6. 6. 0.6" 1$2"6 *" 765"68µ"*"; 1. (1A"#µ,' *&' .%&84&2&%7 2. (1A"#µ,' *&' %(#8%'4&2&%7 3. B65"$)µ" %.%:48#$127 >+;#&' 4. B65"$)µ" %./;2µ3,127
 7. 7. 1. (1A"#µ.' *&' -"*+,*&*"' - C 7&µ.#$1/#& 12,' 3+4./ 712 *. 5"=6#*@ “"428#*./ -"*+,'” - H:,#.2 /-@+>16 /-.4+":; ; 3#*) L1/782/µ., "-.*1%1$ “-&4;” - C “-&4;” -+3-16 2" "2":3+1*"6 /-.>+1)*65@ "5,µ" 56 ,*"2 1-6*+3-1*"6 & "2*64+":; ; & -"+"-.µ-; #1 social media - A-"4.+1?1*"6 & .6516.-.$&#& 12,' 3+4./
 8. 8. 1. “M+6"” *&' -"*+,*&*"' 1. 0"+"7.#6"53' #/2*"43' = 712 “5"*.>/+82.2*"6” #1 32"2 7&µ6./+4, 2. N7/2"µ$" 76"-$#*)#&' *&' -"*+,*&*"' (-.%%3' “-&43'”).
 9. 9. 2. (1A"#µ,' *&' "51+"6,*&*"' 1. K2" 3+4. "-.*1%1$ 126"$. #?2.%. 2. B12 1-6*+3-1*"6 & "-.5.-; *µ&µ@*)2 *./ 3+4./ (%.>. "%%.$)#& :)*.4+":682, 516µ32./, A$2*1., %;L& "-.#-"#µ@*)).
 10. 10. M+6" *&' “"51+"6,*&*"'” 1. 0"+@=1#& "-.#-@#µ"*.' 46" 15-"671/*65.?'/12&µ1+)*65.?' %,4./' 2. B&µ6./+4$" 23"' #/2*"4;' µ1 “3µ-21/#&” "-, -"%"6,*1+&
 11. 11. 3. B65"$)µ" "-"4,+1/#&' >+;#&' 1. C 7&µ.#$1/#& 712 7$216 765"$)µ" "2*64+":;' 2. F 7&µ6./+4,' µ-.+1$ 2" 1-6*+3L16 *&2 1%1?=1+& "2*64+":; µ1 -+.<-.=3#16' (A%. @7161' >+;#&' Creative Commons). 3. B/2"*,*&*" 5"*"441%$"' "2*64+":;' #*.2 blogger.com/wordpress.com/youtube.com
 12. 12. M+6" *&' "-"4,+1/#&' 1. O65+, "-,#-"#µ" -./ 712 >+&#6µ.-.61$*"6 46" 1µ-.+65.?' #5.-.?' 5"6 /-@+>16 -"+"-.µ-; #*&2 -&4;. 2. H5-"671/*65.$ – 12&µ1+)*65.$ #5.-.$
 13. 13. 4. B65"$)µ" "-.P&µ$)#&' 1. N2 >+&#6µ.-.6&=1$ 3+4. >)+$' #/45"*@=1#&, & "-.P&µ$)#& "23+>1*"6 #*. 76-%@#6. *&' 5"2.265;' "µ.6A;' *./ 7&µ6./+4.?. 2. N2 712 -+.A%3-1*"6 5"2.265; "µ.6A;, & "-.P&µ$)#& ":.+@ µ,2. *&2 -+.#A.%; *&' "51+"6,*&*"'/-"*+,*&*"'/"-"4,+1/#&' >+;#&'
 14. 14. 4. B65"$)µ" "-.P&µ$)#&' 1. Domain name – /-@+>16 "-,:"#& 46" 2.000 1/+8 %,4) -"+1µ-,76#&' >+;#&' 2. Hµ-.+65@ #;µ"*" + 76":/4,2*" 53+7&
 15. 15. N7&µ.#$1/*1' #/2*"43' -"+"#51/"#µ@*)2 1. 0+.#*"#$" A@#16 *./ 2,µ./ 46" *. 1µ-.+65, "-,++&*. (1/=?2& -+8&2 /-"%%;%)2 ; “5"*"#5.-$"”) 2. N=3µ6*.' "2*"4)26#µ,' "2@µ1#" #1 1-6>16+;#16' (/-,=1#& Sacher #*& !6322&)
 16. 16. </8#37 .8/1&%13%7 1. B65"#*;+6" 2. B65&4,+.6 – 1Q)765"#*65; -+.#*"#$" 3. H=265; H-6*+.-; G&%1-65.62)2682 G">/7+.µ1$)2 (46" *" domain names) 4. O&>"26#µ.$ 1-$%/#&' 76":.+@' #1 I-&+1#$1' R.62)265;' B65*?)#&' (“!"#$%&'” #*. blogger, wordpress, youtube, facebook 5%-).
 17. 17. H+)*;#16' ? vsotiropoulos@gmail.com facebook.com/Vasilis Sotiropoulos twitter.com/Sotiropoulos youtube.com/vsotiropoulos www.elawyer.blogspot.com www.datpro.gr

×