Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parteneriatul durabil în dezvoltarea profesională continuă- un imperativ al timpului

1,098 views

Published on

Autor: Vlasova Ala, Colegiul Tehnologic

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parteneriatul durabil în dezvoltarea profesională continuă- un imperativ al timpului

 1. 1. Parteneriatul în dezvoltareaprofesională continuă –un imperativ al timpului Ala Vlasova şef bibliotecă, Colegiul Tehnologic
 2. 2. Motto: „Între o idee bună şi o faptăfrumos realizată stau cel puţin douăminţi luminate”
 3. 3. Necesitatea perfecţionării, formării profesionale continue este problema numărul unu în toate domeniile de activitate, dar mai ales în zona profesiilor infodocumentare. Bibliotecile parcurg în prezent o perioadă de dezvoltare şi transformare atît de rapidă, încît succesul lor depinde de „re-formarea” personalului. Bibliotecarii sunt în situaţia cînd trebuie să-şi modernizeze, amplifice permanent cunoştinţele şi deprinderile profesionale. Trebuie să-şi reînnoiască cunoştinţele, să capete altele noi. Viitorul aparţine acelora care au iniţiativă, pot să-şi menţină individualitatea prin acumulare de noi experienţe, prin adaptarea la nevoile, în permanentă schimbare, a beneficiarilor.
 4. 4. Toate acestea se pot obţine în situaţia în care este un sistem bine determinat de şcolarizare al bibliotecarilor. În caz contrar, formarea profesional continuă se poate efectua doar prin colaborarea, cooperarea bibliotecilor de diferite tipuri, prin parteneriat.
 5. 5. Parteneriatul reprezintă o realitate nouă, specifică pentru epoca în care trăim, caracterizată prin colaborare şi schimb de experienţe între oameni, organizaţii. Folosit iniţial în business, termenul parteneriat a trecut apoi şi în alte domenii, inclusiv în sfera culturii, învăţămîntului. Colaborarea şi cooperarea între parteneri sunt nişte piloni siguri ai succesului, în beneficiul fiecărei părţi. Un parteneriat sănătos şi în dezvoltare este atunci cînd ambele părţi sunt interesate de a merge împreună spre scopuri comune.
 6. 6. Parteneriatul, în formarea profesional continuă a bibliotecarilor, e o strategie generală de învăţare – e deschidere spre dialog, schimbul de competenţe, susţinerea noilor idei, îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă, conştientizarea responsabilităţilor fiecărei părţi.
 7. 7. Ce prevede parteneriatul în formareaprofesional continuă? Cooperarea şi coordonarea eforturilor bibliotecilor de diferite tipuri pentru desfăşurarea procesului de instruire continuă a personalului; studierea şi analiza necesităţilor de instruire a bibliotecarilor; întocmirea programului de formare profesional continuă; stabilirea obiectivelor de formare profesional continuă; diversificarea subiectelor de instruire; promovarea experienţelor interesante.
 8. 8. Care sunt avantajele parteneriatului înformarea profesional continuă ? parteneriatul determină înţelegere, armonie; ajută în atingerea unui maximum de performanţă în realizarea activităţii; contribuie la înaintarea ideilor avansate; contribuie la atitudini pozitive reciproce; facilitează succesul reciproc.
 9. 9. Problema cadrelor din bibliotecile de colegii şi şcoli profesionale, problema formării profesional continuă a bibliotecarilor a fost ridicată la diferite întruniri, unde s-a menţionat caracterul ocaziţional, nesistematic a acţiunilor de instruire, a numărului mic de bibliotecari implicaţi în acestea. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează cursuri de formare continuă şi pentru bibliotecarii şcolari la care se alipesc şi cîţiva bibliotecari din colegii, dar aceasta este insuficient, nu rezolvă problema formării profesional continuă. Au fost înaintate propuneri concrete pentru ameleorarea situaţiei. Din păcate schimbări nu au avut loc. Rămîne să căutăm alte forme şi metode pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de formare profesională continuă în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare a beneficiarilor bibliotecii.
 10. 10. Parteneriatul. Cine pot fi parteneri în formarea profesional continuă a bibliotecarilor din colegii şi şcoli profesionale? Pot fi bibliotecile de colegii care organizează diferite activităţi cu caracter instructiv, formativ, educativ – ateliere profesionale, traininguri, seminare, activităţi culturale.
 11. 11. Parteneri în formarea profesional continuă a bibliotecarilor din colegii şi şcoli profesionale pot fi şi catedrele din instituţiile date şi anume prin organizarea şedinţelor metodice cu abordarea subiectelor pedagogice şi psihologice necesare şi bibliotecarilor în activitate, prin cursuri de iniţiere în tehnologiile informaţionale, care ar duce la adresări mai insistente la administraţia instituţiei pentru informatizarea bibliotecii, dotarea cu tehnică performantă.
 12. 12. Parteneri în formarea profesional continuă a bibliotecarilor din colegii şi şcoli profesionale pot fi şi sunt bibliotecile universitare de profil şi nu numai prin activităţile organizate: seminare, conferinţe, ateliere profesionale, acordarea consultaţiilor în grup şi individuale .
 13. 13. Catedra de Biblioteconomie şiAsistenţă Informaţională, USMpoate fi un bun partener în instruireacadrelor pentru bibliotecile de colegiişi şcoli profesionale şi în formareaprofesional continuă prin organizareade stagii, vizite de documentare,conferinţe, seminare.
 14. 14. Parteneri perfecţi în formareaprofesional continuă a bibliotecarilor dincolegii şi şcoli profesionale suntbibliotecile publice. Astfel departeneriat ajută la realizareaobiectivelor informaţionale, educative şiformative, facilitează comunicarea înscopul de a dezvolta relaţiile pozitive şide a crea acord de deschidere şicooperare. Activităţile de parteneriatstabilesc şi menţin legături reciprocebenefice .
 15. 15. Partener în formarea profesional continuă a bibliotecarilor din colegii şi şcoli profesionale poate fi şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova prin activităţile de amploare organizate. Anul Bibliologic, simpozioane, conferinţe, mese rotunde care întrunesc bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din întreaga republică.
 16. 16. Pînă nu avem un centru de instruire şiformare profesională continuă, unicaposibilitate a bibliotecarilor din colegii şi şcoliprofesionale de a rezolva problema instruiriieste parteneriatul. Este... dacă: bibliotecarii din colegii şi şcoli profesionale conştientizează necesitatea instruirii ; bibliotecarii doresc schimbare, formare profesională; bibliotecarii sunt activi (nimeni n-o să vă tragă de mînecă); bibliotecarii sunt membri ABRM (sub egida ABRM se desfăşoară majoritatea activităţilor de instruire).
 17. 17. Unirea eforturilor profesionale dă posibilitatea de a moderniza şi actualiza cunoştinţele, deprinderile, permit dezvoltarea unui sisten de formare profesional continuă prin programe care asigură dobîndirea competenţelor necesare pentru a face faţă cerinţelor mereu crescînde ale învăţămîntului modern. Putem accepta schimbarea atunci cînd ea intervine sau ne putem pregăti pentru ea printr-un proces permanent. Bibliotecile din colegii şi şcoli profesionale sunt pentru schimbare, sunt deschise colaborării şi parteneriatului.
 18. 18. Referinţe bibliografice: Calitatea învăţămîntului profesional-tehnic şi cerinţele pieţei muncii: Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 26-27 octombrie 2007. Ch.:UTM, 2007. 187p. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte ale eficienţei prefesionale. Ch.: Epigraf SRL,2009.112p Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate: Culegere de comunicări de la Conferinţa Internaţională consacrată aniversării a 130-a a BM. Ch.: Epigraf SRL, 2007. 336p. Enache, I. Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor. În : Biblioteca, 2010, nr. 12, p. 16-18.
 19. 19. Vă mulţumesc

×