Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Demersuri de formare profesională continuă în cadrul filialei Bălţi a ABRM

1,194 views

Published on

Autori: Elena Harconita si Elena Stratan, BŞ a US „A. Russo”, Bălţi ()

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Demersuri de formare profesională continuă în cadrul filialei Bălţi a ABRM

 1. 1. ABRM-20 ANI CONFERINŢA ANIVERSARĂ http://libruniv.usb.md„BIBLIOTECA MAI MULT DECÂT BIBLIOTECA: INTEGRARE, INOVARE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI” Atelier „Formarea profesionala continua: implicatii ale ABRM. Impact pentru biblioteci” Organizator: comisia „Formare profesionala continua. Etica si Deontologie Demersuri de formare profesională continuă în cadrul Filialei Bălţi a ABRM ELENA HARCONIŢA, director, ELENA STRATAN, şef serviciu Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo ”
 2. 2. Filiala ABRM din Bălți - Carte de vizită Conform articolului 23 al Statutului ABRM: Filialele ABRM se organizează după criteriile teritorial sau Învățăm profesionalismul în Asociație departamental şi pot alege la adunarea generală a membrilor ei un împuternicit care le reprezintă în Consiliul ABRM. „Filiala Bălţi se remarcă prin activităţi organizate în scopul promovării asociaţiei, îmbunătăţirii imaginii bibliotecarului în societate, instruirii continue a bibliotecarilor”... /Ludmila Costin, ABRM - mediu de instruire şi comunicare intraprofesională, Buletinul ABRM, 2008, nr.1, p.4/
 3. 3. Anul constituirii: 1991 În urma apelului preşedintelui Asociaţiei la Conferinţa ABRM (3-4 octombrie 2006) de a crea filiale şi a susţine demersul ABRM, bibliotecarii Bibliotecii Științifice a Universității de Stat “Alecu Russo”, si-au asumat decizia în impulsionarea demersului bibliotecilor dîn Nordul Moldovei. Învățăm profesionalismul în Asociație Reconstituire în ipostaza actuală: 6 martie 2007, la Adunarea generală şi atelierul profesional Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie Sediu: Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți Președinte: Elena Harconița, director BȘU Membri: 134 de bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului Contact: str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova , tel./fax: (0231) 52445, e-mail: libruniv@usb.md, elena.harconita@mail.ru, web: http://libruniv.usb.md
 4. 4. Învățăm profesionalismul în AsociațieMEMBRI
 5. 5. MISIUNE Amplificarea relaţiei Promovarea imaginii dintre Asociaţie - bibliotecarului în bibliotecă – Învățăm profesionalismul în Asociație societate bibliotecar Dezvoltarea / Augmentarea modernizarea comunicării competenţelor profesionale inter- bibliotecarilor bibliotecare Unirea eforturilor in solutionarea problemelor profesionale
 6. 6. STRATEGII ŞI ACŢIUNI DE FORMARE PROFESIONALĂCONTINUĂ ALE FILIALEI: Slogan: Învăţăm profesionalismul în Asociaţie Învățăm profesionalismul în Asociație Axarea pe module: Informare Tehnologii Comunicare Management
 7. 7. PLANIFICAREA ACŢIUNILOR DE FORMARE • conform Învățăm profesionalismul în Asociație solicitărilor Planul membriloranual de • subiecte deactivitate al actualitate Filialei: • schimbări în profesie • tehnologii noi
 8. 8. TEMATICA SUBIECTELOR ABORDATE: Informare Statistici de bibliotecă bibliografică Învățăm profesionalismul în Asociație Indicatori de performanţă Animaţii culturale Planificare Tehnologii Word, Excel, PowerPoint Evidenţa colecţiilor Internet/Web 2.0 Actualizări în Bloguri/Rețele catalogare, clasificare sociale etc.
 9. 9. GENURI DE ACTIVITĂŢI: seminare, lansări pagini web, baze de date, Învățăm profesionalismul în Asociație traininguri,ateliere profesionale, prezentări de standarde, experienţe bibliotecare workshopuri, mese rotunde, întîlniri cu personalităţi notorii din biblioteconomialansări de documente, naţională, scriitori etc.
 10. 10. FORMATORI 3 licențiați ai cursurilor Formarea Formatorilor (SOROS, ȘBM)- E.Harconiţa, V.Topalo, E.Stratan, Specialiști cu experiență și abilități de predare de la Biblioteca universitară bălțeană: L.Mihaluţa, Învățăm profesionalismul în Asociație S.Ciobanu, L.Răileanu, E.Cristian, A.Nagherneac, V.Ganea, R.Toncoglaz. Personalități notorii din domeniu: Claudia Balaban, Valentina Chitoroagă, dr.Hermina AnghelescuFEEDBACK Evaluarea acțiunilor de formare și a prestanței formatorilor prin chestionare, analize, interviuri etc.
 11. 11. ECHIPAMENT ŞI PORTOFOLII EDUCAŢIONALE: Colecția de specialitate și inovații a Bibliotecii ( acces la 3 500 documente, cărți, reviste, standarde, mape didactice) Multiplicarea materialelor Învățăm profesionalismul în Asociație acțiunilor de formare (Tabele de autor, capitole din standarde, mostre de descrieri bibliografice, referințe, textele lecţiilor). Plasarea materialelor pe blog în colecția Profesionalizare http://bsubalti.wordpress.com și pe slideshare http://slideshare.net/libruniv Expedierea prin e-mail, Oferirea donaţiilor de cărţi, reviste, CD, materiale promoționale etc.
 12. 12. Învățăm profesionalismul în Asociație
 13. 13. INSTRUMENTE DE PROMOVARE A DEMERSURILOR DE FORMARE: Lucrarea editată în colecția ABRM – 20 de ani Harconiţa, Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan; Învățăm profesionalismul în Asociație lector: G. Mostovic; design: S. Ciobanu; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 32 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). În lucrare sînt evidenţiate activităţile de formare profesională continuă (seminare, ateliere, traininguri) desfăşurate în Filială şi Centrul Biblioteconomic BŞU în cadrul modulelor: Actualizări în catalogare, clasificare, Cadrul de reglementare, Marketing, Comunicare, Informatizare etc.
 14. 14.  Revista Confluenţe Bibliologice (rubrica ABRM-20) Comunicări la diverse Învățăm profesionalismul în Asociație reuniuni profesionale Publicații în presa de specialitate
 15. 15. SITUL BIBLIOTECII: RUBRICILE - FILIALA ABRM -CENTRUL BIBLIOTECONOMIC Învățăm profesionalismul în Asociație
 16. 16. BLOGUL BIBLIOTECII http://bsubalti.wordpress.com Categorii:  Filiala ABRM Bălți  Formare profesională Învățăm profesionalismul în Asociație  Profesionalizare
 17. 17. Învățăm profesionalismul în Asociație SlideshareYouTubeFacebook Flickr 
 18. 18. COLABORĂRI Ministerul Educației al RM ABRM Învățăm profesionalismul în Asociație Centrul de Resurse Informaţionale a Ambasadei SUA Biblioteci din țară și de peste hotare Organisme internaționale (ONU,NATO, EUI, Biroul Consiliului Europei) Personalități notorii din domeniu Scriitori
 19. 19. FILMUL ACŢIUNILOR DE INSTRUIRE:ANII 2007-2011 În perioada 2007-2011 au fost organizate 15 acțiuni de instruire fiind antrenați circa 700 bibliotecari. Învățăm profesionalismul în Asociație6 martie, 2007 Adunarea generală și Atelierul profesional: Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie Fiecare participant a intrat în posesia unui set de materiale cu mostre ale descrierilor bibliografice, Ghidul Licenţiatului (BŞ a US �A. Russo�), materiale promoţionale şi documente de la CD a ONU
 20. 20. 25 APRILIE, 2007 Inaugurarea Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei Difuzarea donației BICE Învățăm profesionalismul în Asociație  Atelierul profesional: Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii  Difuzarea ghidului metodic: Calcularea indicatorilor de performanță
 21. 21. 25 MAI, 2007 Conferința de diseminare a Claudiei Balaban, directorul general al Bibliotecii Naţionale pentru copii „I. Creangă”, Învățăm profesionalismul în Asociație preşedinte al Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru copii şi tineret (IBBY) pe lîngă UNESCO, cu genericul „Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea la Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY în China şi la Festivalul Internaţional de carte pentru copii din Coreea”
 22. 22. 22 - 24 AUGUST, 2007 Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă Învățăm profesionalismul în Asociație - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, desfăşurată, în premieră, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. Conferinţa Ştiinţifică “Biblioteca – portal educational intelectual si informational in edificarea Societatii Cunoasterii”
 23. 23. 28 OCTOMBRIE, 2009 Reuniunea profesională învederea diseminăriiinformaţiilor de la: Masa Învățăm profesionalismul în Asociațierotundă „Accesul Deschis înRepublica Moldova” din 14octombrie şi Conferinţa Anualăa ABRM Provocări pentruprofesionişti în erainformaţiei din 15-17 octombrie Atelierul profesional„Măsurători statistici şiindicatori de performanţă îngestiunea bibliotecilor”Suporturi educaţionale: StandardulInternaţional ISO 2789:2009 “Informareşi documentare. Statistici internaţionalede bibliotecă” (capitolul 1-3),
 24. 24. 1 DECEMBRIE, 2009 Atelierul profesional Metodologia de colectare şi prezentare Învățăm profesionalismul în Asociație a datelor statistice în baza Standardului: Statistici internaţionale de bibliotecă
 25. 25. 7 DECEMBRIE, 2010 Atelierul profesional  Modulele: Instruire pentru cultura 1. Actualizări în informaţiei şi catalogare/clasificare profesionalizarea Învățăm profesionalismul în Asociație 2. Comunicare bibliotecarului şcolar 3. Tehnologii
 26. 26.  Suportul educaţional: Tabele de autori; Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic; Mostre de descriere bibliografică; Resurse electronice în ajutorul bibliotecarului şcolar; Indicaţii metodice privind organizarea expoziţiilor/ revistelor bibliografice / materialului promoţional; Formularul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare; Buletinul InfoStand biblioteconomic; Revista Bibliotecii Învățăm profesionalismul în Asociație Confluenţe Bibliologice; Revista Universităţii Sintagmele; prospectul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Cărţi şi reviste, materiale promoţionale de la CD ONU, Punctul de Informare al Consiliului Europei, Punctul de Informare NATO.
 27. 27. 11 APRILIE, 2011 Conferinţa „Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de biblioteci” şi „Cultura Învățăm profesionalismul în Asociație informaţională: implicarea bibliotecilor”, susţinută de Dr. Hermina G. B. Anghelescu, School of Library &Information Science Wayne State University Detroit, Michigan
 28. 28. 18 MAI, 2011  Zilele Literaturii Române, ediţia a II-a, desfăşurată în Seminarul CADRUL Universitate, la care au fost prezenţi scriitori notorii: Ion LEGISLATIV Vianu, fiul lui Tudor Vianu, NAŢIONAL: SUGESTII, Emil Brumaru, Ion Mureşan, OPINII, NECESITĂŢI, Arcadie Suceveanu, Maria Învățăm profesionalismul în Asociație DIFICULTĂŢI Şleahtițchi, Vasile Ernu, ACTUALE Emilian Galaicu-Păun.
 29. 29. Perspective Învățăm profesionalismul în AsociațieIMPACTAntrenarea în acțiuni de formare profesională a bibliotecarilor dinZona de Nord a RMFacilitarea accesului bibliotecarilor la resurse metodice și despecialitateExtinderea comunicării profesionale a bibliotecarilor din rețeauade învățămîntAsigurarea informațională și metodică a necesităților bibliotecilormembre a filialei
 30. 30. Învățăm profesionalismul în AsociațieCONCLUZIIOrganizarea acţiunilor de instruire în cadrul Asociaţieiintensifică şi optimizează comunicarea profesională,stabileşte relaţii de colaborare şi cooperare bibliotecară,mobilizează şi dinamizează demersul informaţional-biblioteconomic comunitar.
 31. 31. Învățăm profesionalismul în AsociațiePERSPECTIVE• Interacţionarea filialelor ABRM în cadrul reţelelor sociale / comunităților profesionale din Internet (Facebook, Google+, Linkedin, Twitter etc.)• Organizarea acţiunilor de formare profesională online: webinare, videoconferinţe etc
 32. 32. CONTACT Învățăm profesionalismul în Asociație Elena Harconița Elena Stratan • tel./fax: (0231) 52445 • tel.: (0231) 52427 • e-mail: • e-mail: elena.harconita@mail.ru elena.stratan1@gmail.co m • http://twitter.com/elenast ratan

×