Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare continuă ale ABRM

1,926 views

Published on

Autor: Tatiana Ambroci, Biblioteca Colegiului de Construcţii, Chişinău

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare continuă ale ABRM

 1. 1. Formarea profesională a bibliotecarilor de colegi u : implicaţii ale ABRM Tatiana Ambroci Biblioteca Colegiului de Construcţii
 2. 2. Motto: <ul><li>&quot;Adevãrata provocare a societãţii contemporane constã în capacitatea şi modalitãţile </li></ul><ul><li>de a organiza un sistem </li></ul><ul><li>viabil şi productiv </li></ul><ul><li>de educaţie permanentã&quot; </li></ul><ul><li>Stoica I. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A învăţa să ştii , ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor de cunoaştere; </li></ul><ul><li>A învăţa să faci </li></ul><ul><li>A învăţa să trăieşti împreună cu alţii , ceea ce înseamnă a putea coopera </li></ul><ul><li>A învăţa să fii şi a învăţa să devii , aceasta reprezentând elementul valoric rezultat din cele trei tipuri menţionate mai sus. </li></ul>Formarea continuă este axată pe patru tipuri fundamentale de învăţare, ce constituie pilonii cunoaşterii profesionale:
 4. 4. Obiectivele generale ale formării profesionale continue sunt: <ul><li>Modernizarea şi dezvoltarea sistemului de formare continuă în raport cu cerinţele societăţii contemporane şi cu tendinţele pe plan internaţional; </li></ul><ul><li>Integrarea formării continue într-un sistem educaţional unitar; </li></ul><ul><li>Stabilirea cadrului motivaţional pentru formare continuă; </li></ul><ul><li>Facilitarea integrării sociale a persoanelor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile domeniului; </li></ul><ul><li>Crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ ; </li></ul><ul><li>Recalificarea, reconversia determinată de restructurare, modernizare a instituţiei; </li></ul><ul><li>Asigurarea implementării noilor tehnologii informaţionale; </li></ul><ul><li>Managementul schimbărilor prin formarea continuă a cadrelor ; </li></ul><ul><li>Realizarea continuităţii între formarea iniţială, continuă şi recalificarea cadrelor. </li></ul>
 5. 5. Sunt diferite f orme de formare profesională continuă: <ul><li>Cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţii proprii ( formarea continuă la locul de muncă ) sau de instituţii specializate în formare profesională; </li></ul><ul><li>Cursuri şi programe de formare organi z ate de asocia ţ ii profesionale ; </li></ul><ul><li>Vi z ite de documentare </li></ul><ul><li>Seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere, traininguri; </li></ul><ul><li>Stagii şi specializări în unităţi din ţară şi străinătate; </li></ul><ul><li>autoformare </li></ul><ul><li>cursuri de formare continuă la distanţă etc. </li></ul>
 6. 6. Formarea continuă a bibliotecarilor de colegiu <ul><li>Formarea profesională continuă a cadrelor bibliotecare din colegii a fost şi rămâne a fi una din cele mai stringente probleme , în deosebi acum, când au loc schimbări spectaculoase în toate domeniile, inclusiv , în domeniul tehnologiilor informaţionale, care se dezvoltă într-un ritm accelerat. </li></ul><ul><li>Pentru a face faţă noilor cerinţe înaintate de societatea informaţiei bibliotecarii din instituţiile de învăţământ încearcă să-şi actualizeze cunoştinţele şi deprinderile, utilizând, în acest scop, toate posibilităţile şi oportunităţile. </li></ul>
 7. 7. Bibliotecarii de colegiu- ieri <ul><li>Bibliotecarii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate până la 1989 erau antrenaţi permanent pentru participare la seminare, î ntruniri metodice , alte acţiuni de formare, de către centrele metodice din cadrul bibliotecilor universitare de profil , </li></ul><ul><li>unde erau informaţi despre noutăţile din domeniu, </li></ul><ul><li>pentru ei se elaborau indrumări metodic e , </li></ul><ul><li>erau ghida ţ i de metodişti în toată activitatea biblioteconomică. </li></ul><ul><li>După desfiinţarea acestor centre, bibliotecarii de colegiu au fost lăsaţi în voia sorţii, astfel nici Ministerul Educaţiei, nici o altă instituţie nu s-a preocupat de soarta bibliotecilor şi de personalul acestora mai bine de 14 ani. </li></ul><ul><li>Mulţi din specialişti au părăsit domeniul, în locul lor fiind angajate persoane fără nicio pregătire în domeniul biblioteconomic şi fără motivaţie de a schimba ceva, fiind axate pe evoluţia carierii în domeniul de bază- pedagogie sau altceva. </li></ul>
 8. 8. Anii 90, marcaţi de criză socială cu consecinţe negative pentru unii, inclusiv, pentru bibliotecile de colegiu: <ul><li>Bibliotecarii au intrat în pătura celor mai săraci oameni ai societăţii </li></ul><ul><li>Bibliotecarii au început să plece în masă din bibliioteci , inclusiv, şi cei de colegiu </li></ul><ul><li>A scăzut evident motivaţia profesională </li></ul><ul><li>A scăzut brusc finanţarea învăţământului, inclusiv , a bibliotecilor </li></ul><ul><li>A scăzut esenţial prestigiul profesiei </li></ul><ul><li>A imbătrânit personalul de bibliotecă </li></ul><ul><li>bibliotecarii de colegiu au rupt toate relaţiile de colaborare şi comunicare cu alte instituţii, izolare totală de toată comunitatea profesională şi au trecut în anonimat. </li></ul>
 9. 9. Centrul metodologic pentru bibliotecile de colegiu şi universitare- Biblioteca USM <ul><li>Au fost organizate două întruniri, organizate de Centrul metodologic BCU la iniţiativa bibliotecarilor de colegiu, în cadrul cărora s-a discutat mai mult despre probleme, fără a se veni şi cu soluţii. </li></ul><ul><li>În anul 1992 în spaţiul Colegiului de Informatică </li></ul><ul><li>1997-septembrie, Masa Rotundă „Biblioteca de colegiu în Sistemul Naţional de Biblioteci”. Biblioteca Colegiului Construcţii. </li></ul>
 10. 10. ABRM- iniţiator în formare continuă <ul><li>În lipsa unui sistem de formare continuă asigurat de stat pentru bibliotecarii de colegiu, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a luat asupra sa această misiune. </li></ul><ul><li>ABRM a fost iniţiatoarea antrenării bibliotecarilor de colegiu în acţiuni de formare continuă în cadrul Şcolii de Biblioteconomie , astfel peste 17 bibliotecari au participat la activităţile de instruire. </li></ul><ul><li>După aproape 14 ani de anonimat şi absenţă din comunitatea profesională, bibliotecarii de colegiu au beneficiat de acţiuni de formare continuă : mese rotunde, ateliere, traininguri pe cele mai diverse teme şi probleme de activitate profesională, fiind asiguraţi şi cu un suport informaţional în mape. </li></ul><ul><li>Şcoala de Biblioteconomie a impulsionat şi stimulat bibliotecarii de colegiu pentru schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor privind dezvoltarea profesională, formarea continuă, actualizarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice şi, nu în ultimul rând, pentru o comunicare profesională cu colegii de breaslă. </li></ul>
 11. 11. Secţiunea ABRM “Biblioteci de colegiu“ <ul><li>În anul 2006 în cadrul ABRM a fost creată o secţiune </li></ul><ul><li>„ Biblioteci de colegiu „ , ce a avut ca obiective- </li></ul><ul><li>direcţionarea activităţii bibliotecilor de colegii în conformitate cu legislaţia şi documentele normative în vigoare, cu politicile şi recomandările instituţiilor profesionale naţionale şi internaţionale, </li></ul><ul><li>formarea profesională continuă a bibliotecarilor de colegii </li></ul><ul><li>Din 2007 secţiunea ABRM” Biblioteci colegiu” a informat comunitatea bibliotecară respectivă despre cadrul de reglementare existent, a diseminat informaţii privind noutăţile, schimbările şi modificările documentelor normative din domeniu, atât în cadrul reuniunilor profesionale, precum şi prin alte metode, utilizând faxul, telefonul, poşta tradiţională şi e-mail. </li></ul>
 12. 12. Colaborarea cu comisiile ABRM <ul><li>În organizarea activităţilor de formare continuă secţiunea a mers pe calea colaborării cu alte comisii ABRM, cea mai productivă şi eficientă colaborare fiind cu comisia </li></ul><ul><li>„ Formare profesională continuă. Etică şi deontologie”, preşedinte- L. Corghenci. Această conlucrare a fost foarte benefică pentru această categorie de bibliotecari, astfel într-un timp relativ scurt, au fost organizate un şir de acţiuni de formare continuă cu un impact deosebit pentru această comunitate. </li></ul><ul><li>Secţiunea „ Biblioteci de colegiu „ în colaborare cu comisia „ Formare profesională continuă. Etică şi deontologie „ , a iniţiat un ciclu de reuniuni profesionale cu genericul „ Biblioteca de colegiu: aliniere la cerinţele Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii „, care a avut ca scop amplificarea cunoştinţelor şi deprinderilor bibliotecarilor, aprofundarea comunicării profesionale, stabilirea relaţiilor de colaborare, unirea eforturilor în soluţionarea problemelor profesionale. </li></ul>
 13. 13. Un nivel înalt al calităţii educaţiei nu poate fi atins fără formarea culturii informaţiei <ul><li>Pornind de la ideia că Biblioteca rămâne a fi instituţia care învaţă, ghidează, informează, îndrumează, prima reuniune a fost pe tema </li></ul><ul><li>„ Cultura informaţiei a utilizatorilor şi a personalului bibliotecii de colegiu- cerinţă indispensabilă a Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii „- acţiune organizată la 2 luni după crearea secţiunii , în februarie 2007, în spaţiul Bibliotecii Colegiului Financiar-Bancar. </li></ul><ul><li>Atelierul profesional a fost doar un î nceput , ce a cuprins aspectele generale privind formarea culturii informaţiei, reflectate în documentele internaţionale, accentul fiind pus pe implementarea standardului ISO 690. Referinţe bibliografice </li></ul>
 14. 14. Anul 2007 <ul><li>Conferinţa ştiinţifico-practică </li></ul><ul><li>„ Secolul XXI- secolul comunicării: aspecte etico-morale „; Biblioteca Colegiului de Construcţii </li></ul><ul><li>Atelier profesional „ Bibliotecile de colegiu în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor vis-a-vis de problemele de instruire profesională: starea actuală şi perspective „; BŞUS „ A. Russo „, Bălţi. </li></ul>
 15. 15. Anul 2008-2009 <ul><li>Atelier profesional „ Bibliotecile şcolare şi de colegiu în sistemul educaţional: aliniere la cerinţele şi priorităţile învăţământului actual „; Biblioteca Colegiului de Construcţii. </li></ul><ul><li>Seminar „ Modificări în Clasificarea Zecimală Universală şi descrierea bibliografică a documentelor „; Colegiul Tehnologic din Chişinău. </li></ul><ul><li>Atelier profesional „ Programul Integrat de informatizare a bibliotecii „ BiblioPhil „: caracteristici şi posibilităţi de aplicare „. Formator- Cosmin Sabo, Universitatea de Nord , Baia Mare, România; Colegiul de Construcţii. </li></ul><ul><li>Masă rotundă „ Aspecte ale gestiunii activităţii de bibliotecă: provocări instituţionale şi sociale „; Biblioteca CNVV Stăuceni. </li></ul>
 16. 16. Anul 2010-2011 <ul><li>Atelier profesional „ Evidenţa colecţiilor de bibliotecă: aspecte conceptuale şi aplicative „; Biblioteca ASEM. </li></ul><ul><li>În cadrul Atelierului bibliotecarilor le-a fost oferit un suport în procesul de implementare a instrucţiunii naţionale „ Evidenţa colecţiilor de bibliotecă „, ei luând act de experienţele reprezentative ale Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Bibliotecii Colegiului Naţional de Comerţ, DIB ULIM, portofoliul recepţionat conţinând multe materiale utile, inclusiv şi instrucţiunea în cauză. </li></ul><ul><li>Atelier profesional „Biblioteca de colegiu/şcoală profesională în dialog cu fenomenul 2.0”; Biblioteca Colegiului de Informatică </li></ul>
 17. 17. Este important de menţionat: <ul><li>S-a convenit de a organiza aceste reuniuni în spaţiile bibliotecilor de colegii, pentru a face cunoştinţă mai aproape cu aceste instituţii, cu personalul acestora, cu direcţia instituţiei de învăţământ, astfel beneficiul fiind triplu: </li></ul><ul><li>scoaterea din anonimat a bibliotecilor de colegiu pentru comunitatea infobibliotecară; </li></ul><ul><li>impulsionarea bibliotecarilor de colegiu pentru a face prezentări, comunicări </li></ul><ul><li>atenţionarea direcţiei instituţiei asupra importanţei bibliotecii ca structură a procesului educaţional şi asupra susţinerii materiale şi financiare; </li></ul><ul><li>schimbarea de atitudini, îmbunătăţirea imaginii, ridicarea prestigiului bibliotecii şi personalului la nivel de instituţie şi comunitate profesională. </li></ul>
 18. 18. Este important de menţionat: <ul><li>Acţiunile organizate în cadrul acestui ciclu de reuniuni au fost organizate în colaborare cu alte comisii ABRM, astfel nivelul de pregătire şi de organizare a acestora a fost destul de înalt, în calitate de formatori fiind antrenaţi cei mai buni specialişti din domeniu. </li></ul><ul><li>Astfel, la Atelierele menţionate şi-au adus contribuţia : </li></ul><ul><li>comisia „ Formare profesională continuă. Etică şi deontologie „ </li></ul><ul><li>comisia „ Cultura informaţiei „ </li></ul><ul><li>comisia “Catalogare şi indexare” </li></ul><ul><li>comisia “ Statistică” </li></ul><ul><li>Comisia “Informatizare şi tehnologii informaţionale” </li></ul><ul><li>Formatori: L. Corghenci, E. Bejan, I. Tătărescu, V. Chitoroagă, A. Susarenco etc. </li></ul>
 19. 19. Filiala ABRM a BŞUS “ A. Russo “ Bălţi: contribuţii la formarea continuă a bibliotecarilor de colegii <ul><li>Un lucru enorm a făcut pentru bibliotecarii de colegiu din nordul republicii filiala ABRM a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „ A. Russo „ din Bălţi, unde activează şi membra secţiunii “ Biblioteci de colegiu”- dna E. Stratan, care pe parcursul ultimilor 4 ani a organizat un ciclu de acţiuni de formare continuă, preocupându-se şi de elaborarea şi diseminarea diferitor materiale şi îndrumări metodice necesare exercitării activităţii biblioteconomice. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Bibliotecarii de colegiu au participat şi la alte activităţi de formare continuă ale ABRM, altor instituţii infodocumentare: </li></ul><ul><li>DIB ULIM </li></ul><ul><li>Biblioteca Naţională </li></ul><ul><li>Biblioteca ASEM </li></ul><ul><li>Biblioteca UASM </li></ul><ul><li>Biblioteca UTM </li></ul><ul><li>Biblioteca Municipală B. P. Haşdeu etc. </li></ul>
 21. 21. Impact <ul><li>Toate acţiunile de formare continuă organizate de ABRM în ultimii ani au contribuit la faptul că o parte a bibliotecarilor de colegiu au învăţat a ştie , au învăţat să facă, să comunice şi să coopereze, să fie şi să devină, acest fapt fiind demonstrat de performanţele în carieră (obţinerea gradelor de calificare, participarea la Concursului Naţional “Cel mai bun bibliotecar al anului”, participare cu comunicări, publicaţii în periodice etc.) </li></ul><ul><li>ABRM a consolidat şi a promovat bibliotecile de colegiu în comunitatea bibliotecară, provocând bibliotecarii la comunicare profesională, schimb de idei şi experienţe, contribuind simţitor la îmbunătăţirea imaginii acestor instituţii. </li></ul>
 22. 22. Impact <ul><li>Asociaţia Bibliotecarilor, inclusiv secţiunea Biblioteci de colegii” şi comisia „ Formare Profesională continuă. Etică şi deontologie „, au încurajat bibliotecile de colegiu să-şi promoveze serviciile şi activităţile în publicaţii periodice, inclusiv, de specialitate, astfel, pe parcursul ultimilor 3-4 ani au apărut mai multe articole semnate de bibliotecari din colegii şi şcoli profesionale : </li></ul><ul><li>Liceul Profesional nr. 1, </li></ul><ul><li>Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, </li></ul><ul><li>Colegiul Politehnic, </li></ul><ul><li>Colegiul Tehnologic, </li></ul><ul><li>Colegiul de Construcţii, </li></ul><ul><li>Colegiul de Medicină din Ungheni etc. </li></ul><ul><li>Articolele au apărut în: Gazeta bibliotecarului, Buletinul ABRM, BiblioPolis, Confluenţe bibliologice, Univers pedagogic, Făclia, Literatura şi arta etc. </li></ul>
 23. 23. Impact <ul><li>Acţiunile de formare continuă organizate pentru bibliotec ile de colegiu de ABRM au format la bibliotecari şi abilităţi de elaborare şi prezentare a comunicărilor . </li></ul><ul><li>Astfel, Asociaţia Bibliotecarilor, prin comisiile menţionate mai sus, a încurajat bibliotecarii de colegii de a participa la reuniuni profesionale cu comunicări şi prezentări, printre acestea menţionăm: </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie- Cereş L., </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ- Melihov V., </li></ul><ul><li>Colegiul Tehnologic- Vlasova A., </li></ul><ul><li>Colegiul de Informatică- Tanaşciuc V., </li></ul><ul><li>Colegiul Financiar-Bancar- Samohvalova A., </li></ul><ul><li>Colegiul de Construcţii- Malina L., </li></ul><ul><li>Colegiul de Transporturi- L. Marciuc etc. </li></ul>
 24. 24. Impact <ul><li>Asociaţia Bibliotecarilor a jucat un rol semnificativ şi în completarea bibliotecii profesionale a bibliotecarilor de colegii cu publicaţii de specialitate. </li></ul><ul><li>Bibliotecile de colegiu au beneficiat de donaţii de carte, printre care menţionăm: </li></ul><ul><li>eIFL-IP. Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile. Ch., 2009 </li></ul><ul><li>Ghinculov, S. Managementul informaţional în instituţiile informaţionale. Ch., 2007 </li></ul><ul><li>Biblioteca publică: Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare. Ch., 2007 </li></ul><ul><li>Şcoala de Biblioteconomie din Moldova. Buletin trimestrial. Ch., 2002-2005 </li></ul><ul><li>Buletinul ABRM </li></ul><ul><li>BiblioPolis etc. </li></ul><ul><li>Aniversări culturale etc. </li></ul>
 25. 25. Impact <ul><li>Concursurile profesionale stimulează creativitatea şi contribuie la acumularea unor competenţe şi abilităţi în procesul de pregătire. </li></ul><ul><li>Scopul oricărui concurs este de a scoate în evidenţă calităţile profesionale şi personale ale specialistului, performanţele acestuia la locul de muncă, talentele şi alte calităţi. </li></ul><ul><li>Asociaţia Bibliotecarilor a contribuit mult la stimularea şi încurajarea bibliotecarilor de colegiu pentru participare la Concursul Naţional “ Cel mai bun bibliotecar al anului “ , astfel câştigători ai acestui concurs au devenit 4 bibliotecari de colegiu. </li></ul><ul><li>Bibliotecarii de colegiu recunosc faptul că ABRM a fost acel catalizator , care i-a determinat să fie mai activi şi participativi în comunitatea servită, în comunitatea profesională şi în activitatea ABRM. </li></ul>
 26. 26. Impact <ul><li>Atestarea bibliotecarilor este un examen destul de serios unde sunt puse pe cântar cunoştinţele, competenţele şi abilităţile bibliotecarului ca specialist profesionist şi cercetător. </li></ul><ul><li>Comisiile ABRM au organizat mai multe acţiuni , prin care au informat şi încurajat bibliotecarii pentru participare la procesul de atestare. </li></ul><ul><li>Şi secţiunea ” Biblioteci colegii “ , împreună cu comisia “ Formare profesională continuă . Etică şi deontologie” au informat comunitatea respectivă despre procedura de atestare, bibliotecarii primind şi o asistenţă profesională la alcătuirea portofoliului, la elaborarea Raportului de evaluare astfel, la moment , s-au atestat 8 bibliotecari de colegi u din Chişinău, care au obţinut grade de calificare II, I şi superior. </li></ul><ul><li>Am solicitat informaţia la Ministerul Culturii privind numărul de bibliotecari de colegii din republică care au susţinut atestarea, dar mi-au promis mai târziu acestă informaţie.  </li></ul>
 27. 27. Credibilitatea faţă de ABRM e în creştere <ul><li>Credibilitatea bibliotecarilor de colegiu faţă de ABRM creşte din ce în ce tot mai mult şi aceasta se vede din numărul crescând al membrilor ABRM din rândul acestui contingent. </li></ul><ul><li>Actualmente 29 biblioteci de colegiu din 42 sunt membre ABRM, bibliotecari -35 sunt membri ABRM </li></ul><ul><li>Prezenţa bibliotecarilor de colegiu la toate acţiunile ABRM demonstrează preocuparea Asociaţiei Bibliotecarilor pentru bibliotecile de colegiu. </li></ul><ul><li>Bibliotecarii de colegiu au convingerea că doar cu implicarea ABRM vor putea soluţiona unele probleme importante: </li></ul><ul><li>dotarea bibliotecilor de colegii cu echipament tehnic necesar, inclusiv, cu soft de bibliotecă; </li></ul><ul><li>elaborarea cadrului de reglementare pentru bibliotecile de colegiu </li></ul><ul><li>continuarea ciclului de acţiuni de formare a bibliotecarilor de colegiu, inclusiv, în direcţia utilizării tehnologiilor informaţionale </li></ul>
 28. 28. Perspective <ul><li>Viitorul profesiei depinde în mare parte de programele educaţionale de formare iniţială profesională şi de formare continuă a specialiştilor din domeniul infodocumentar, care ar trebui să răspundă nevoilor de pregătire şi dezvoltare profesională, inclusiv şi în utilizarea tehnologiilor informaţionale. </li></ul><ul><li>Acţiunile ABRM de formare profesională continuă, care sunt de scurtă durată nu sunt suficiente pentru o aprofundare a cunoştinţelor profesionale şi nu pot cuprinde tot spectrul de deprinderi practice, bibliotecarii de colegiu pledând pentru cursuri de lungă durată cu un program bine determinat la un centru de formare continuă acreditat de Ministerul Educaţiei. </li></ul><ul><li>Acest centru ar putea fi: </li></ul><ul><li>Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei , care, actualmente este preocupat doar de formarea bibliotecarilor şcolari, din colegii beneficiind de cursuri de formare psihopedagogică doar 4 bibliotecari </li></ul><ul><li>Catedra de specialitate de la USM </li></ul><ul><li>Revitalizarea Şcolii de Biblioteconomie </li></ul><ul><li>Acreditarea ABRM de către Ministerul Educaţiei pentru formarea continuă a bibliotecarilor, după exemplul ABR , o experienţă demnă de urma t, unde ABR , atestată ca formator prin decizia CNFPA, organizează pentru bibliotecari cursuri de formare continuă de lungă durată cu înmânarea certificatelor sub auspiciile Ministerului Educaţiei. Cursurile sunt contra cost cu preţuri reduse pentru membrii ABR. </li></ul>
 29. 29. Concluzii: <ul><li>Resursele umane sunt definitori pentru identitatea şi imaginea instituţiei infodocumentare. </li></ul><ul><li>Bibliotecarii de colegiu trebuie permanent motivaţi şi încurajaţi a-şi asuma şi construi un traseu propriu de formare continuă , pentru aşi menţine şi dezvolta competenţele profesionale, pentru a diversifica metodele de formare continuă. </li></ul><ul><li>Bibliotecarii de colegiu conştientizează că trebuie să fie responsabili de reuşita carierei lor , trebuie să fie cooperanţi cu toate instituţiile abilitate în formare continuă, cu colegii de breaslă, cu toate structurile, care pot interveni sau contribui la creşterea profesionalismului şi actualizării cunoştinţelor şi abilităţilor din domeniu. </li></ul><ul><li>Să sperăm că ABRM va fi şi în continuare susţinător al bibliotecilor şi bibliotecarilor de colegiu, acea structură, care consolidează, promovează şi învaţă. </li></ul>
 30. 30. Epilog <ul><li>Educaţia permanentă ne fereşte de îmbătrânirea timpurie din punct de vedere cerebral şi psihosocial, ne menţine tinereţea spirituală. </li></ul><ul><li>Savantul japonez Matsuzava spunea : «  Să gândeşti activ, continuu şi intens, căci opreşti îmbătrânirea creierului şi obţii performanţe deosebite, până la creaţii de mare valoare şi eficienţă « . </li></ul><ul><li>Deci, îndemnul meu pentru bibliotecarii de colegiu este- să ne ferim de îmbătrânirea spirituală, căci de cea fizică nu scăpăm  ) </li></ul>
 31. 31. Vă mulţumesc pentru atenţie! <ul><li>Tatiana Ambroci </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Construcţii Chişinău </li></ul><ul><li>Preşedinte al secţiunii ABRM </li></ul><ul><li>“ Biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale “ </li></ul><ul><li>Contact: tel. 73-92-00 </li></ul><ul><li>e-mai: t [email_address] </li></ul>

×