Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Congo Teach In Romana

928 views

Published on

Aceasta prezentare este o adaptare in limba romana a unei prezentari raspandite la nivel global pentru a porni un dialog despre atrocitatile care se intampla in Republica Democrata Congo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Congo Teach In Romana

 1. 1. Lec ț ia despre Congo : Educ ă ș i activează O resursă educațională pusă la dispoziția voastră de către :
 2. 2. Republica Democrată Congo
 3. 3. Cauzele conflictului : Colonizarea <ul><li>În anii 1880 , regele Belgiei Leopold al II -lea a preluat personal controlul asupra teritoriului Congo, exploatând vastele sale resurse naturale; </li></ul><ul><li>10 milio a n e de oameni au murit ca urmare a violenței, muncii forțate, și înfometării </li></ul><ul><li>Leopold a transferat controlul asupra ”Statului Liber Congo” guvernului belgian în 1908 . </li></ul>
 4. 4. Cauzele Conflictului : Decolonizarea <ul><li>Independența statului Congo față de Belgia a fost recunoscută în 1960, cu foarte popularul Patrice Lumumba în funcția de prim ministru și Joseph Kasavabu în cea de președinte; </li></ul><ul><li>Sprijinit de SUA și Belgia, Kasavabu l-a îndepărtat de la putere pe Lumumba, care a fost arestat și asasinat în 1961 . </li></ul>
 5. 5. Cauzele conflictului : Regimul lui Mobutu Sese Seko <ul><li>Sprijinit de SUA și Belgia , c olonel ul Joseph Desire Mobutu a preluat puterea printr-o lovitură de stat în 1965 ,o dictatur ă ce a durat 32 de ani ; </li></ul><ul><li>Prin “ c leptocra ție ,” Mobutu a folosit î n mod sistematic bog ăţ ia mineral ă a ţă rii pentru ca el ş i alia ţ ii s ă i s ă se î mbog ăţ easc ă . </li></ul>
 6. 6. Ecourile Genocidului <ul><li>Dup ă genocidul din Rwanda din 1994, Motubu a f ă cut front comun cu r ă m ăş i ţ ele regimului Hutu, ce a omorat 800.000 de oameni. </li></ul><ul><li>Rwanda şi Uganda au su sţ inu t r ă zboiul rebel ului Laurent-Desire Kabila împotriva lui Mobutu, care în final a fost î nl ă turat de la putere în 1997, iar Kabila a preluat puterea. </li></ul>
 7. 7. R ă zboi î n Congo <ul><li>În 1998, Kabila se separ ă de Rwanda ş i Uganda. Congo este i nvadat de cea din urmă . </li></ul><ul><li>Zimbabwe, Angola şi Namibia intervin pentru a î l sprijini pe Kabila </li></ul><ul><li>“ Primul Razboi Mondial” al Africii – cel mai mortal din lume de la cel de-al doilea r ă zboi mondial </li></ul>
 8. 8. ArmateleStr ă ine se Retrag … <ul><li>Tratatul de pace din 2002 a condus la retragerea celor mai multe trupe str ă ine, dar r ă zboiul continu ă î n estul ţă rii Congo. </li></ul><ul><li>Tranzi ţ ia politic ă a fost dublat ă de opera ţ iunea ONU, MONUC , ce are ca scop pentru p ă strarea p ă cii. </li></ul><ul><li>În 2006, Joseph Kabila a devenit primul pre ş edinte al ţă rii Congo ales î n mod democratic,dup ă i ndependen ţ a ob ţ inut ă cu 40 de ani î n prealabil. </li></ul>
 9. 9. … Dar R ă zboiulContinu ă <ul><li>Conflictul din estul ţării Congo se transform ă î ntr-o lupt ă local ă pentru controlul asupra resurselor naturale. </li></ul><ul><li>Violen ţ a sexual ă devine o tactic ă folosit ă de toate p ă r ţ ile pentru a muta, c ontrola ş i traumatiza comunit ăţ i ; </li></ul><ul><li>Milioane de ameni continu ă s ă moar ă; </li></ul>
 10. 10. Blestemul resurselor naturale <ul><li>Locuitorii ţă rii Congo nu s-au bucurat niciodat ă de vastele resurse ale ţă rii. </li></ul><ul><li>Resursele naturale, î n special cele minerale, f inan ţ eaz ă g rupările armate care comit violen ţ a sexual ă î n estul ţă rii. </li></ul><ul><li>Dou ă dintre cele mai importante resurse minerale, c ostitorul ş i coltan ul sunt folosite î n fabricarea circuitelor integrate din telefoane le mobile ş i computere . </li></ul><ul><li>Consumatorii din Statele Unite contribuie f ă r ă s ă ş tie la acest conflict, prin achizi ţ ionarea acestor produse! </li></ul>
 11. 11. Un armistițiu este semnat … <ul><li>În ianuarie 2008, Președintele Kabila și milițiile rebele din est au semnat un armistițiu. </li></ul><ul><li>Acesta a fost mai mult un succes diplomatic cu puține urmări vizibile, conflictul a c ontinuat și civilii au continuat să sufere. </li></ul><ul><li>Eforturile internaționale privitoare la situația din Congo sunt doar răspunsuri unor cazuri izolate, care nu se concentr ează asupra cauzel or crizei. </li></ul>
 12. 12. … dar suferința continuă <ul><li>Crimele împotriva umanității de mare amploare și executate sistematic încă bântuie regiunea, mai ales provinci a Kivu. </li></ul><ul><li>În fiecare zi, 1500 de congolezi, j um ă tate dintre ei copii, mor de foame, de boli ce puteau fi prevenite , dar și ca urmare a violen ț ei și mutărilor forțate . </li></ul><ul><li>1.3 milioane de oameni au fost nevoiți să plece din casele lor din Congo ca urmare a conflictului continuu. </li></ul>
 13. 13. Criza umanitară <ul><li>Mai mult de 200.000 de femei ş i fete au fost violate de la î nceputul conflictului </li></ul><ul><li>33.000 de copii au fost de asemenea recruta ţ i ş i folosi ţ i de diverse grup ă ri armate, fetele fiind folos i te ca sclave sexuale ş i concubine ale militarilor </li></ul><ul><li>Violen ţ a sexuala continu ă cu rate î nsp ă im â nt ă toare </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Estul ţă rii Congo este î n acest moment cel mai periculos loc din lume s ă fii femeie sau fat ă </li></ul><ul><li>Folosit ca arma de r ă zboi, violul exist ă î n Congo la o scala nema iî nt â lnit ă oriunde altundeva î n lume </li></ul><ul><li>Violen ţ a sexual ă este o tactic ă eficace , folosit ă de grup ă rile armate pentru a subjuga ş i umili popula ţ iile pe care vor s ă le controleze </li></ul><ul><li>Eforturile de a proteja femeile ş i fetele din Congo e ş ueaz ă în mod spectaculos </li></ul>Vio l ența împotriva femeilor în Congo
 15. 15. <ul><li>Sl ă biciunea Statului Congolez </li></ul><ul><li>Cultura Impunit ăţ ii </li></ul><ul><li>Inegalitatea de Gen ş i Barierele Culturale </li></ul><ul><li>Interesele economice ş i exploatarea resurselor naturale </li></ul>Violența împotriva femeilor: Cauzele principale
 16. 16. Violența împotriva femeilor <ul><ul><li>“ Nimic din ce am v ă zut ş i am tr ă it nu a fost a ş a de ş ocant ş i de terifiant ca torturile sexuale ş i î ncerc ă rile de a distruge complet femeile de acolo. Violen ţ a este o amenin ţ are pentru to ţ i, de la fete tinere p â n ă la b ă tr â nii satelor, to ţ i sunt î n pericol. Nu este exagerat s ă numim acest fenomen femicid, ţ in â nd cont c ă viitorul femeilor î n Congo este î n pericol.” </li></ul></ul><ul><li>– Eve Ensler, fondator şi director artistic al V-Day (www.vday.org) </li></ul>
 17. 17. Violența împotriva femeilor: cifrele <ul><li>Aproximativ 3.500 de violuri raportate în Kivu de Nord si de Sud în primele 6 luni ale anului 2008. </li></ul><ul><li>50% dintre supraviețuitoare aveau mai puțin de 18 ani; </li></ul><ul><li>Doctors Without Borders au afirmat ca 75 % dintre violurile din lume au loc în Congo de est. </li></ul>
 18. 18. Multe femei aşteaptă zile întregi,chiar şi săptămâni până ce fac operaţia pentru repararea rănilor provocate de violuri şi tortură. FOTO: femei ce aşteaptă operaţia de reconstrucţie vaginală şi fistulae la spitalul Panzi , Bukavu . Foto : Paula Allen/V-Day
 19. 19. Femeile ce suferă de fistula suferă si de incontinență urinară (pierdere necontrolată de urină). Foto: Urină lăsată de supravieţuitoare care stăteau la o întrunire. Paula Allen/V-Day
 20. 20. <ul><li>Î n ciuda atrocit ăţ ilor teribile pe care aceste femei le î ndur ă , ele nu se dau u ş or b ă tute. </li></ul><ul><li>Foto: Femei dans â nd. Paula Allen/V-Day </li></ul>
 21. 21. JANET <ul><li>“ C â nd aud bufnituri, sunt î nsp ă im â ntat ă . Durerea pe care am sim ţ it-o c â nd mi-au tras piciorul peste cap î n timp ce m -a u violat. Piciorul era dizlocat ş i ei tr ă geau de el. Eu urlam de c â t de tare m ă durea. M-au operat de dou ă ori , dar nu mai pot face nimic. C ă p ă tul osului nu mai exist ă . O s ă merg î n c â rje toat ă via ţ a mea. Î ntotdeauna am fost curajo asă . T otdeauna voi fi curajoas ă . Dac ă armata va vrea s ă m ă omoare fiindc ă mi-am spus povestea, eu sunt preg ă tit ă s ă mor . </li></ul><ul><li>12 Septembrie 2008 , Goma, DRC </li></ul>
 22. 22. LUMO <ul><li>Mi-au v â r â t iarb ă î n gur ă ş i m-au legat cu propriile mele haine. Dup ă aceea nu am mai putut merge. Mi-au folosit hainele ca s ă m ă t â rasc ă pe jos. A doua zi, m-a g ă sit un v â n ă tor. Am fost spitalizat ă timp de trei ani. Am fistula de la violuri. Î nc ă am fistula, C hiar ş i dup ă 9 opera ţ ii. Urma s ă m ă m ă rit. Logodnicul meu m-a p ă r ă sit dup ă violuri. Ş i-a primit zestrea î napoi. Prietena mea a murit p â n ă la urm ă. </li></ul><ul><li>12 S eptem brie 2 008, Goma, DRC </li></ul>
 23. 23. Ce ar Trebui sa Cerem Comunităţii Internaţionale? <ul><li>Pacificare și reconciliere </li></ul><ul><li>2. Protecţie </li></ul><ul><li>3. P edepsire </li></ul><ul><li>4. Pr evenire </li></ul>
 24. 24. O Cerere Către Lume din partea femeilor din RDC <ul><li>Î n s eptemb rie 2008, î n Bukavu şi Goma, 12 femei abuzate sexual au mărturisit în mod public experienţele lor şi împreună cu alţi activişti din regiune au facut o Cerere către Lume. Au cerut urmatoarele : </li></ul><ul><li>“ Comunitatea internaţională trebuie să acţioneze în numele femeilor şi fetelor congoleze fie că servesc sau nu propriului lor interes politic sau economic .” </li></ul><ul><li>Încetarea stigmatizării femeilor supravieţuitoare violenţelor sexuale. </li></ul><ul><li>Un angajament al Guvernului la toate nivelurile, local, judeţean, naţional şi internaţional de a proteja femeile şi fetele. </li></ul><ul><li>Un angajament mai serios din partea Naţiunilor Unite de a proteja femeile şi fetele din Congo. </li></ul><ul><li>Sfârşitul impunităţii şi îmbunătăţire a sistemului judiciar. </li></ul><ul><li>Sprijin medical şi psihologic – urgent şi necesar – pentru supravieţuitori. </li></ul><ul><li>Solidaritatea oamenilor. </li></ul><ul><li>“ Suntem mai mult de 52% din p opula ţ i e, dar suntem mai puţin de 1 0% femei în poziţii cu autoritate. Sprijiniți femeile pentru a ocupa funcţii de conducere şi decizie în RDC. ” </li></ul>
 25. 25. Alătură-te mişcării <ul><li>Înscrie-te în campania Enough RAISE Hope for Congo de protejare ș i sprijinire a femeilor ș i fetelor congoleze </li></ul><ul><li>Învață cum poți colabora cu alți studenți pentru a pune capăt conflictului din Congo cu ajutorul STAND , the student-led division of the Genocide Intervention Network . </li></ul><ul><li>Alatură-te V-Day and UNICEF ( în parteneriat cu Acțiunea ONU împotriva Violenței Sexuale în cadrul conflictelor) î n campania “ Încetați violarea celei mai importante resurse: Putere femeilor din Republica Democrată Congo”. Te poti înscrie să participi la campania Vday 2009 ce se concentrează asupra femeilor și fetelor din Congo și să strângi fonduri pentru contruirea Orașului Bucuriei la Bukavu, Kivu de Sud, RD Congo </li></ul><ul><li>Arată această prezentare prieteni lor și comunit ății ta le. Adevărul și vocile femeilor trebuiesc auzite! </li></ul>
 26. 26. Resurse <ul><li>Cărţi : </li></ul><ul><li>King Leopold’s Ghost de A dam Hochschild </li></ul><ul><li>All Things Must Fight to Live: Stories of War and Deliverance in Congo de B ryan Mealer </li></ul><ul><li>In the Footsteps of Mr. Kurtz de Michela Wrong </li></ul><ul><li>Documentari i : </li></ul><ul><li>Lumo : Un documentar despre lupta şi triumful unei femei în Congo </li></ul><ul><li>Altele : </li></ul><ul><li>The ENOUGH Project : Lucruri strategice despre Congo de Est. </li></ul><ul><li>Rape of a Nation de Marcus Bleasdale. </li></ul><ul><li>Women left for dead—and the man who’s saving them de Eve Ensler î n Glamour Magazine . </li></ul><ul><li>Covering the War in Eastern Congo : Un articol special despre Dateline. </li></ul>
 27. 27. TU EȘTI PARTE A SOLUȚIEI Alătură - te !

×