Rekod transit pi thn 1 2013 individu

393 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rekod transit pi thn 1 2013 individu

 1. 1. REKOD PENCAPAIAN INDIVIDUPENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1NAMA :.............................................KELAS : 1 AKTIF(BAND 1)BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN1Tahubacaan alQurandansurah-surahhafazan,asasakidah,ibadah,adab danHadisterpilih,sirahRasululllah S.A.W.dan asasjawi.AL-QURANB1D1E1Menyebut dan mengiyakan / menggeleng (bodylanguage) bunyi huruf hijaiyah yang berbaris satu di atasdan bunyi huruf yang hampir sama.PemerhatianTasmikUjian LisanUjian BertulisB1D2E1Mengiakan / menggeleng /diam dengan pergerakanbadan (body language) seperti mengangguk dan memberiisyarat mengenai surah hafazan.PemerhatianTalaqqiMusyafahahTasmikB1D2E2 Membaca potongan –potongan ayat daripada surah alFatihahPemerhatianTalaqqiMusyafahahTasmikUjian LisanUjian BertulisAKIDAHB1D3E1Menyebut mengiakan / menggeleng badan (bodylanguage) seperti mengangguk, memberi isyaratmengenai pengertian Rukun Iman.PemerhatianTalaqqiMusyafahahTasmikUjian LisanUjian BertulisB1D3E2 Beriman kepada AllahPemerhatianBersoaljawabUjian LisanUjian BertulisB1D4E1Menyebut mengiakan / menggeleng badan (bodylanguage) seperti mengangguk, memberi isyaratmengenai pengertian Rukun Islam.PemerhatianBersoaljawabUjian LisanUjian BertulisB1D4E2Mengucap dua kalimah syahadahPemerhatianBersoaljawabUjian lisanUjian bertulisIBADAHB1D5E1Menunjukkan pergerakan badan ( body language)seperti mengangguk dan memberi isyarat mengenaikonsep bersuci dan beristinjak.BersoaljawabBerceritaUjian lisanB1D6E1Menyebut nama solat, bilangan rakaat dan waktunyamelalui pergerakan badan ( body language).BersoaljawabBerceritaUjian lisanSIRAHB1D7E1Menunjukkan pergerakan badan / mengiyakan (bodylanguage) seperti mengangguk dan memberi isyaratserta menyebut nama ibu, bapa dan datuk nabiMuhammad S.A.WBersoaljawabBerceritaUjian lisanB1D8E1Menyebut peristiwa semasa kelahiran Nabi MuhammadS.A.W.BersoaljawabBerceritaUjian lisanB1D9E1 Menyebut nama ibu susu nabi Muhammad S.A.WPemerhatianSoaljawabUjian lisanADABB1D10E1Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan /mengiyakan (body language) tentang adab makan danminum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guruPemerhatianSoaljawabUjian lisanUjian bertulisAmaliJAWIB1D11E1Menyebut, menulis dan mengiyakan (body language) hurufjawi tunggal.PemerhatianUjian lisanUjian BertulisB1D11E2Menyebut, menulis dan membezakan huruf yang hampirsama bentuk dan bunyiPemerhatianTasmikSoaljawabUjian lisan1
 2. 2. *(BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN2Tahudanfahambacaanal Qurandansurah-surahhafazan,asasakidah,ibadah,adabdanHadisterpilih,sirahRasululllahS.A.Wdanasasjawi..AL-QURANB2D2E1Membaca kalimah yang bersambung dengan hurufmad.PemerhatianTalaqqimushyafahahTasmikSoal jawabUjian lisanB2D2E2Membaca kalimah yang mengandungi tanda danbacaan mad.PemerhatianTalaqqimushyafahahTasmikSoal jawabUjian lisanB2D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaqdan al-IkhlasPemerhatianTalaqqimushyafahahTasmikSoal jawabUjian lisanAKIDAHB2D4E1Menyenaraikan Rukun Iman secara rawak dan tidakmengikut urutanSoal jawabPemerhatianTunjukcaraUjian lisanB2D5E1Menyenaraikan Rukun Islam secara rawak dantidak mengikut urutan.Soal jawabPemerhatianTunjukcaraUjian lisanB2D5E2Menyebut lafaz dua kalimah syahadah dan ertinyadengan betul.Soal jawabPemerhatianTunjukcaraUjian lisanIBADAHB2D6E1Menyatakan cara bersuci dan beristinjak. PemerhatianUjian LisanUjian BertulisB2D7E1Menerangkan nama solat fardu, bilangan rakaat danwaktu.PemerhatianUjian LisanUjian BertulisSIRAHB2D8E1Menyebut salasilah keturunan nabi MuhammadS.A.W. sebelah ibu dan bapa.PemerhatianUjian LisanUjian BertulisB2D9E1Menyebut peristiwa semasa dan selepas NabiMuhammad S.A.W. dilahirkan.Soal jawabUjian lisanUjian BertulisB2D10E1Menyebut nama ibu dan ibu susuan nabi sertatempoh penjagaannya.Soal jawabUjian lisanUjian BertulisADAB B2D11E1Menyebut adab-adab sebelum, semasa danselepas makan dan minum.BersoaljawabUjian lisanUjian bertulisJAWIB2D12E1Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yangboleh disambung dan tidak boleh disambung sertamembezakannya.Soal jawabPemerhatianTunjukcara /amaliUjian bertulis2(BAND 2)
 3. 3. BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN3Tahudanfahambacaanal Qurandansurah-surahhafazan,asasakidah,ibadah,adabdanHadisterpilih,sirahRasululllahS.A.Wdanasasjawi..AL-QURANB3D1E1Membaca kalimah yang mengandungi bacaanpanjang dan pendek, tanwin, Nun dan Mim sakinah,qalqalah dan huruf-huruf sakinah.BersoaljawabPemerhatianUjian lisanUjian bertulisB3D2E1Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapatdalam al Quran dengan betulPemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikBersoal jawabB3D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq danal-Ikhlas dengan betul dan fasih.PemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikBersoal jawabAKIDAHB3D4E1Menyenaraikan Rukun Iman dengan betul danmengikut urutan.PemerhatianBersoal jawabUjian bertulisB3D5E1Menyenaraikan Rukun Islam dengan betul danmengikut urutan.BersoaljawabUjian lisanUjian bertulisIBADAHB3D6E1Menyatakan cara bersuci dan beristinjak denganbetulBersoaljawabUjian lisanUjian bertulisB3D7E1Melakukan wuduk dengan betul. Bersoal jawabUjian lisanUjian bertulisB3D8E1Menghafaz lafaz dan niat solat.PemerhatianAmali / TunjukcaraBersoal jawabUjian bertulisADAB B3D9E1Melakukan adab makan dan minum, adab bersamaibu bapa, rakan dan guru.PemerhatianAmaliBersoal jawabUjian bertulisJAWIB3D10E1Mengenal, membaca, menulis membina perkataandaripada suku kata terbuka.PemerhatianUjian LisanTunjuk caraBersoal jawabB3D10E2Mengenal, membaca, menulis membina perkataandaripada suku kata tertutup.MembacaTasmik UjianbertulisB3D10E3Membina perkataan daripada suku kata terbuka +tertutup dan tertutup + terbuka.MembacaBersoal jawabUjian bertulisB3D11E1Membaca, membina dan menulis rangkai kata.MembacaBersoal jawabUjian bertulis3(BAND 3)
 4. 4. BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN4Tahu,faham danbolehmembacaal Qurandanmenghafazsurah-surahhafazandenganbertajwid,menghayatiasasakidah,melaksanakan ibadah,adab danHadisterpilih,meneladanisirahRasululllahS.A.W.denganberadabdanmembacadanmenulisjawi.AL-QURANB4D1E1Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yangmengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan, waqaf,tanda bacaan panjang, nun dan mim syaddah, alif lamqamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-hurufbertasydid.PemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikUjian bertulisB4D2E1Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq danal-Ikhlas mengikut makhraj yang betul, fasih danbertajwidPemerhatiaTalaqqimusyafahaTasmikUjian bertulisIBADAHB4D3E1 Menyatakan alat-alat yang boleh dibuat bersuci danberistinjak dengan cara yang betul.Bersoal jawabUjian bertulisB4D4E1Melakukan wuduk dengan betul dan sempurna(rukun dan sunat).Amali / TunjukcaraUjian lisanUjian bertulisB4D5E1Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinyaserta melakukan perlakuan solat dengan betul.Amali / TunjukcaraUjian lisanUjian bertulisADABB4D6E1Melakukan adab makan dan minum serta membacadoa sebelum dan selepas makan dengan betul.PemerhatianSoal jawabUjian bertulisB4D6E2Melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan gurudengan betul.PemerhatianSoal jawabUjian bertulisJAWIB4D7E1Mengenal, membaca, menulis membina perkataandaripada suku kata terbuka dengan betul.MembacaBersoal jawabUjian lisanUjian bertulisB4D7E2Mengenal, membaca, menulis membina perkataandaripada suku kata tertutup dengan betul.MembacaBersoal jawabUjian lisanUjian bertulisB4D7E3Membina perkataan daripada suku kata terbuka +tertutup dan tertutup + terbuka dengan betul.MembacaBersoal jawabUjian lisanUjian bertulisB4D8E4Membaca, membina dan menulis rangkai katadengan betul.MembacaBersoal jawabUjian lisanUjian bertulis4(BAND 4)
 5. 5. BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN5Tahu,faham danbolehmembacaal Qurandanmenghafazsurah-surahhafazanmengikutmakhrajyang betul,fasih danbertajwid.Menghayatiasasakidah,melaksanakan ibadah,adab danHadisterpilih,meneladanisirahRasululllahS.A.W.denganberadabsertamembacadanmenulisjawi.AL-QURANB5D1E1Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungiMim dan Nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruftertentu iaitu bacaan panjang enam harakat pada tandamelintang bersyaddah (ّ), tanda-tanda waqaf dan wakafpada kalimah tertentu (Huruf muqattaah) dengan betul,fasih dan bertajwid.PemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikUjian LisanB5D2E1Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq danal-Ikhlas dengan makhraj yang betul, fasih danbertadwirPemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikUjian LisanIBADAHB5D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada’ hajatdengan betul dan sempurna.Soal jawabUjian lisanUjian bertulisB5D4E1Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhiperkara-perkara makruh serta membatalkan wudukdengan betul, sempurna dan beradabPemerhatianAmali / TunjukcaraBersoal jawabUjian bertulisB5D5E1Membaca dan menghafaz lafaz niat danertinya serta melakukan perlakuan solat dengansempurnaPemerhatianAmali / TunjukcaraBersoal jawabUjian lisanADABB5D6E1Beristiqamah melakukan adab makan dan minumserta membaca doa sebelum dan selepas makan.PemerhatianSoaljawabUjian bertulisB5D6E2Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa,rakan dan guruPemerhatianSoaljawabUjian bertulisJAW IB5D7E1Membaca, membina dan menulis ayat mudahdengan betul dan berterusan.PemerhatianSoal jawabLatihan Bertulis5(BAND 5)
 6. 6. BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN6Tahu,faham danbolehmembacaal Qurandanmenghafazsurah-surahhafazanmengikutmakhrajyang betul,fasih,bertajwidsertamenjagaadab danlayakmenjadinaqib.Menghayatidanmempercayai konsepiman dan,melaksanakan ibadahsecaraistiqamah,mengamalkan adabdengansempurnadan Hadisterpilih,meneladanisirahRasululllahS.A.W.denganberadabsertamembacadanmenulisjawi.AL-QURANB6D1E1Membaca potongan ayat al Quran dengan makhrajdan bertajwid, menjaga adab-adab membaca alQuran seperti berwuduk dan menutup aurat sertaboleh membetulkan bacaan rakanPemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikUjian bertulisB6D2E1Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaqdan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, bertajwid,bertadwir dan boleh dicontohi.PemerhatianTalaqqimusyafahahTasmikUjian bertulisIBADAHB6D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada’ hajatdan dicontohi.Tunjuk caraAmaliUjian bertulisB6D4E1Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhiperkara-perkara makruh serta membatalkan wudukserta boleh dicontohi.PemerhatianTunjuk cara /AmaliBersoal jawabUjian lisanB6D5E1Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinyaserta melakukan perlakuan solat dengan sempurnadan boleh dicontohi.SoaljawabPemerhatianUjian BertulisTunjuk caraADABB6D6E1Beristiqamah melakukan adab makan dan minumserta membaca doa sebelum dan selepas makandan boleh dicontohi.SoaljawabPemerhatianUjian BertulisTunjuk caraB6D6E2Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa,rakan dan guru serta boleh dicontohi.SoaljawabPemerhatianUjian BertulisTunjuk caraJAW IB6D7E1Membaca, membina dan menulis ayat mudahdengan betul dan berterusan serta mengaplikasikandalam penulisan jawi serta boleh di contohi.PemerhatianBersoal jawabLatihan BertulisNAMA PENTAKSIR :...................................................(ASMAH BT HASSAN)6(BAND 6)
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14

×