Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mοναδικές φωτογραφίες

552 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mοναδικές φωτογραφίες

 1. 1. Μοναδικζσ ιςτορικζσ φωτογραφίεσ Ραρμζνεσ από http://www.facebook.com/group.php?gid=40347363414 Π.Κ./P.K.
 2. 2. Γερμανοί Αξιωματικοί ςτθν Ακρόπολθ…, ςτθν υπό κατάλθψθ Ακινα
 3. 3. Φψωςθγερμανικισ ςθμαίασ ςτθν ακρόπολθ27 Απριλίου 1941
 4. 4. ΡλατείαΚολωνακίου,από τθν οδό Κουμπάρθ και ςτο βάκοσ θΡατριάρχου Ιωακείμ το 1926
 5. 5. Ρλατεία Κολωνακίου, από τθν οδό Κουμπάρθκαι ςτο βάκοσ θ Ρατριάρχου Ιωακείμ το 1926 και ςιμερα
 6. 6. Βερολίνο 1936Ο Χίτλερ βραβεφειτον Σπφρο Λοφθ, ο οποίοσ παρζλαςεμε φουςτανζλα, ωσ επίτιμο μζλοσ τθσ ελλθνικισ αποςτολισ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Βερολίνου ςτθ Γερμανία.
 7. 7. Μετακόμιςθ ςτθν οδόΞενοκράτουσςτο τζλοσ του 1920 με αρχζσ 1930
 8. 8. Το πρϊτο ξενοδοχείοπου ζκανε οΣταμάτθσ και θ Αςθμίνα Απζργθ.
 9. 9. Τα ΡαλαιάΑνάκτορα, ςιμερα θ Βουλι.1912-1950
 10. 10. Ρλανόδιοσψιλικατηισ.1912- 1950. Με γραβάτα!!!Κομψοί οι παλιοί Ακθναίοι!!!
 11. 11. Συςςίτιο κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ. Ακινα 1941
 12. 12. Ρατθςίων και Χαλκοκονδφλθ. Μζγαρο Σαρίπολου. Άρχιςε ναχτίηεται το 1865.Κατεδαφίςτθκε το 1956-65.Από τα λίγα νεο- γοτκικά ςπίτια τθσ Ακινασ.
 13. 13. Ακινα 1929
 14. 14. Ρατθςίων, φψοσ Ιουλιανοφ
 15. 15. Τραμ ςτθ διαςταφρωςθ Ακαδθμίασ και Βουκουρεςτίου Μεταξφ 1920 και 1930
 16. 16. 1933. Διανομι νεροφ ςε γειτονιά τθσ Ακινασ
 17. 17. Μπροςτά ςτο τρζνο 1980-1890
 18. 18. Το ςπίτι και ατελιζ του φωτογράφου Ρουλίδθ, του οποίουείναι οι φωτογραφίεσ, που βρίςκονταν ςτθν οδό Σκουφά 23
 19. 19. Ξενοδοχείο "Excelsior"επί τθσ πλατείασ Ομονοίασ-Ρανεπιςτθμίου-Ρατθςίων. 1910-1914
 20. 20. Μζγαρο Κορομθλά που ςτεγάηει το καφζ "Ηαβορίτθ". Το κτίριοκατεδαφίςτθκε το 1960 και ςτθ κζςθ του βρίςκεται ςιμερα το υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ.
 21. 21. Ρειραιάσ
 22. 22. Το κζντρο τθσ Ακινασ, (Σφνταγμα) με τθν Ακρόπολθ να δεςπόηει από τθν ταράτςα τουξενοδοχείου Μεγάλθ Βρετάνια.
 23. 23. Ρλατεία Συντάγματοσ 1927. Το αρχοντικό Βοφρου που ςτεγάηεται το καφζ- Ηαχαράτοσ και δίπλα ςε αυτό ,το αρχοντικό Σκουλοφδθ. Και τα δφο κατεδαφίςτθκαν ςτθ δεκαετία του 1960
 24. 24. Οδόσ Ερμοφ ςτθν πλατεία Αςωμάτων, ςτισ αρχζσ του 1920
 25. 25. Επζκταςθ ςιδθροδρομικισ γραμμισ από μοναςτθράκι 1895
 26. 26. Ροδθλάτεσ τθσ Χωροφυλακισ ςε παρζλαςθ ςτο Σφνταγμα (25 Μαρτίου 1937).
 27. 27. Υδρολθψία εποχισ, 1933
 28. 28. Καλλικζα 1930:Πψθ τθσ λεωφόρου Θθςζωσ με τισ γραμμζσ των τραμ
 29. 29. Απρίλιοσ 1928Ρλικοσ περαςτικϊν ςτθν πλατεία Ομόνοιασ, προσ τθν πλευρά τθσ οδοφ ΆγιουΚωνςταντίνου κατά τθν επίςκεψθ τθσ οργάνωςθσ ΑΧΕΡΑΝΣ. Διακρίνεται ςτοκτιριο θ επιγραφι ‘ομογενείσ ΑΧΕΡΑΝΣ καλϊσ ιρκατε’.
 30. 30. 1928 - Ζργα του ΘΣΑΡ ςτθν 3θσ Σεπτεμβρίου κοντά ςτθν Ομόνοια
 31. 31. 1930. Κτιριο ςτθν ςυμβολι των οδϊν Αμαλίασ και Διονυςίου Αρεοπαγίτου. Διακρίνεται ςτακμευμζνο αυτοκίνθτο που φζρει τθν επιγραφι τθσ θλεκτρικισ εταιρείασ POWER.
 32. 32. 1938. Άποψθ τθσ οδοφ Σταδίου με τθν καμάρα. Τα κτιρια ςτολιςμζνα για τον εορταςμό τθσ 2θσ επετείου τθσ 4θσ Αυγοφςτου (δικτατορία Μεταξά).
 33. 33. Σταδίου ςτο φψοσ τθσ πλατείασ Κλαυκμϊνοσ. Δεκαετία 1960
 34. 34. 1920. Οδόσ Ρατθςίων-τραμ και κάρα...
 35. 35. 1934. Ρειραιάσ-Ραςαλιμάνι με χιόνια..
 36. 36. 1938. Μετοχικό ταμείο Στρατοφ από πλατεία Συντάγματοσ
 37. 37. Το άγαλμα του Κολοκοτρϊνθ ςτθν παλιά του κζςθ, Σταδίου και Κολοκοτρϊνθ το 1925. Μετά τον πόλεμο μετακινικθκε μπροςτά ςτο κτιριο τθσ Ραλιάσ Βουλισ
 38. 38. Ρράςινο λεωφορείο Ακινασ-Καλλικζασ-Ρειραιά 1955
 39. 39. 1950. Βαςιλίςςθσ Σοφίασ.
 40. 40. 1900. Οδόσ Ακθνάσ
 41. 41. 1949. Ραγκράτι - Κυψζλθ
 42. 42. Αεροφωτογραφία τθσ κεντρικισ Ακινασ το 1934 - δθλαδι ςτθν καλφτερθ εποχι του. Πλα τα νεοκλαςικά κτιρια του 19ου αιϊναείναι ςτθ κζςθ τουσ, ενϊ ζχουν προςτεκεί και μια ςειρά αξιόλογα μοντζρνα, όπωσ το ΜΜΤΣ, που εδϊζχει τισ δφο από τισ τρεισ πτζρυγζσ του (θ πτζρυγα τθσ Ρανεπιςτθμίου κατελείωνε αργότερα, λίγο πριν τον πόλεμο).

×