Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahagian 3 senarai semak pjkm

5,240 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance

Bahagian 3 senarai semak pjkm

  1. 1. SENARAI SEMAK PROGRAM JAMINAN KESELAMATAN MAKANAN (PJKM) Objektif  Senarai semak ini adalah untuk membantu para pengusaha dan pengeluar makanan untuk mewujudkan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) di premis masing-masing.  Senarai semak ini boleh dijadikan penentu ukur tahap pelaksanaan PJKM oleh pengusaha.  SENARAI SEMAK Senarai semak ini juga boleh digunakan oleh Pegawai Berkuasa dalam aktiviti penilaian dan pemantauan PJKM di premis pengusaha. Skop PROGRAM JAMINAN KESELAMATAN Senarai semak PJKM ini boleh digunapakai oleh pengusaha dan Pegawai Berkuasa di semua jenis kilang penyediaan makanan. Kaedah menggunakan MAKANAN (PJKM AM) Senarai Semak PJKM  Senarai Semak PJKM ini mempunyai dua (2) dokumen yang perlu digunakan bersama ; Bahagian I : Garispanduan Am Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM Am) Bahagian II : Manual Perlaksanaan PJKM BAHAGIAN III  Senarai Semak PJKM ini perlu dibaca bersama dengan Bahagian I : Garis panduan Am PJKM yang mengandungi panduan dan : Senarai semak sebagai penentu ukur dan panduan Bahagian llI maklumat pelaksanaan PJKM dan Bahagian II : Manual Pelaksanaan PJKM yangdalam perlaksanaan program jaminan keselamatan makanan di mengandungi contoh dokumentasi. kilang/ premis pengusaha  Senarai Semak berfungsi sebagai penentu ukur tahap pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan dan dokumen ini juga boleh dijadikan rekod dan bukti pelaksanaan.  Senarai Semak PJKM juga dapat digunakan sebagai penilaian kepatuhan kepada pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan. Nama Syarikat : Alamat : BAHAGIANKESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIANKESIHATAN MALAYSIA 2010 Hak Cipta © 2010 Kementerian Kesihatan Malaysia i Copyright © 2010 Ministry of Health Malaysia
  2. 2. SENARAI SEMAK PROGRAM JAMINAN KESELAMATAN MAKANAN (PJKM)Objektif  Senarai semak ini adalah untuk membantu para pengusaha dan pengeluar makanan untuk mewujudkan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) di premis masing-masing.  Senarai semak ini boleh dijadikan penentu ukur tahap pelaksanaan PJKM oleh pengusaha.  Senarai semak ini juga boleh digunakan oleh Pegawai Berkuasa dalam aktiviti penilaian dan pemantauan PJKM di premis pengusaha.SkopSenarai semak PJKM ini boleh digunapakai oleh pengusaha dan Pegawai Berkuasa di semua jenis kilangpenyediaan makanan.Kaedah menggunakan Senarai Semak PJKM  Senarai Semak PJKM ini mempunyai dua (2) dokumen yang perlu digunakan bersama ; Bahagian I : Garispanduan Am Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM Am) Bahagian II : Manual Perlaksanaan PJKM  Senarai Semak PJKM ini perlu dibaca bersama dengan Bahagian I : Garis panduan Am PJKM yang mengandungi panduan dan maklumat pelaksanaan PJKM dan Bahagian II : Manual Pelaksanaan PJKM yang mengandungi contoh dokumentasi.  Senarai Semak berfungsi sebagai penentu ukur tahap pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan dan dokumen ini juga boleh dijadikan rekod dan bukti pelaksanaan.  Senarai Semak PJKM juga dapat digunakan sebagai penilaian kepatuhan kepada pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan. i
  3. 3. SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESELAMATAN MAKANAN (PJKM)NAMA SYARIKAT : MasaTarikh Pemeriksaan: Pemeriksaan:Pegawai Pemeriksa:Pegawai Penyemak:1. Latihan Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Mempunyai program latihan untuk pekerja? 1.1 Latihan Pengendali Makanan 1.2 Lain-lain latihan untuk pekerja (sila nyatakan)2 Pekerja yang baru diberikan latihan?3 Penilaian Program Latihan 3.1 Pekerja dinilai semula selepas menjalani latihan 3.2 Ujian kefahaman pekerja bagi latihan dari semasa ke semasa4 Latihan Ulangan5 Rekod 5.1 Adakah semua latihan direkodkan? 5.2 Adakah setiap pekerja mempunyai rekod latihan peribadi? 5.3 Terdapat rekod penilaian?2. Pemeriksaan Kesihatan Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan Ada sistem yang mengawal selia1 pemeriksaan kesihatan pekerja? Buku pemeriksaan perubatan2 masih dalam tempoh sah (kurang dari 3 tahun) 1
  4. 4. Buku pemeriksaan kesihatan3 disimpan dalam fail pekerja 3.1 Perakuan pemeriksaan kesihatan daripada hospital yang diiktiraf Ada senarai pengendali makanan4 yang menjalani pemeriksaan kesihatan Pekerja telah mendapat suntikan5 Tifoid / typhim3. Kawalan Penyakit Berjangkit Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan Mempunyai sistem kawalan1 penyakit berjangkit Prosedur untuk melaporkan2 pekerja berpenyakit berjangkit4.Amalan Kebersihan Pengendali Makanan (Pakaian) Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Pakaian perlu berkeadaan bersih Memakai pelindung pakaian2 (apron) luar, bersih & cerah3 Memakai penutup kepala / rambut4 Memakai penutup mulut (jika perlu) Tidak memakai aksesori / rantai /5 gelang cincin / jam / dll. Memakai kasut bertutup6 (selipar adalah tidak dibenarkan)7 Kawalan dan rekod5. Amalan Kebersihan Pengendali Makanan (Amalan) Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Kuku pendek dan bersih2 Tiada luka / kudis Tidak sakit perut / menghidap3 penyakit berjangkit Cuci tangan dengan langkah4 mencuci tangan yang betul dan sempurna5 Kawalan dan rekod6. Penyelenggaraan & Sanitasi6.1 Sistem Pembersihan Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan Mempunyai sistem pembersihan bagi;1 1.1 Sistem pembersihan bagi semua kawasan? 1.2 Sistem pembersihan bagi semua peralatan? 2
  5. 5. Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan2 Sistem pembersihan yang lengkap (Skop, ojektif, kaedah, jadual/ kekerapan, rekod tanggungjawab dinyatakan dengan jelas)3 Prosedur pembersihan yang betul dan mencukupi (Cth: cucian/ biasa/ CIP: kepekatan/ masa pemeriksaan/ ujian)4 Kalibrasi dijalankan mengikut jadual5 Pembersihan direkodkan6 Pelan Kilang6.2 Kaedah Pembersihan Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Prosedur pembersihan diverifikasi 1.1 Kaedah/ prosedur : Betul & mencukupi 1.2 Kekerapan langkah pembersihan yang mencukupi 1.3 Kaedah verifikasi yang sesuai Contoh kaedah: Visual, Ujian, Analisis atau penggunaan alat, sila nyatakan2 Mempunyai rekod MSDS spesifikasi teknikal bahan cuci / detergen6.3 Kawalan & Rekod Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Prosedur dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan2 Mempunyai rekod pencucian7. Kawalan Pemprosesan Makanan Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem kawalan pemprosesan? 1.1 Ada prosedur yang didokumenkan 1.2 Ada rekod kawalan2 Prosedur, teknik dan parameter pemprosesan; kawalan parameter pemprosesan; suhu / masa; paramater matrik makanan.3 Carta aliran proses yang menunjukkan maklumat penting seperti masa, suhu dll. 3
  6. 6. 4 Prosedur turut memasukkan kawalan terhadap peralatan dan kesihatan pekerja5 Prosedur turut memasukkan kawalan terhadap keadaan dan kebersihan kontainer produk6 Amalan mencegah pencemaran silang dengan berkesan7 Verifikasi membuktikan keberkesanan sistem Cth : Kawalan suhu produk (semasa penerimaan, semasa pemprosesan, selepas penyejukbekuan dan semasa penstoran sejuk)8 Sistem bagi kawalan penyahbekuan yang didokumenkan 8.1 Prosedur didokumenkan 8.2 Ada rekod kawalan7.1 Keperluan Khas Pemprosesan (hanya untuk yang berkenaan sahaja)7.1.1 Pengalengan Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem kawalan proses yang didokumenkan dan rekod?2 Parameter proses retort ditentusahkan dan dikawal dengan baik.3 Kaleng atau kantung disejukkan dalam keadaan terkawal (Penyejukan adalah kritikal dari segi air yang digunakan dan kawasan penyejukan).4 Ada kawalan ketahanan kaleng atau kantung. Terdapat verifikasi bagi kelim dubel.5 Ujian inkubasi (35 – 37°℃) dijalankan bagi setiap lot.7.1.2 Pembungkusan Makanan (Per.36) Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem kawalan proses yang didokumenkan dan rekod? 4
  7. 7. 2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi.3 Prosedur mengikut peraturan/ prosedur kawalan/ pemeriksaan/ ujian yang telah ditetapkan?8. Penyimpanan Makanan (Per.37) Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem kawalan proses yang didokumenkan dan rekod?2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi3 Prosedur dijalankan mengikut peraturan/ prosedur kawalan/ pemeriksaan/ ujian4 Terdapat sistem kawalan suhu semasa penstoran yang didokumenkan. (Bagi alat kawalan suhu automatik perlu guna thermologger)5 Verifikasi membuktikan keberkesanan sistem. Penyimpanan bagi membenarkan pengaliran udara, storan sejuk/ suhu dalaman (Core T)9. Pengedaran Makanan (Per. 56) Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem didokumenkan dengan rekod2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi3 Pengedaran mengikut prosedur (Prosedur ikut peraturan/ prosedur kawalan/ pemeriksaan/ ujian)10. Bahan Mentah ( Per. 36) Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem didokumenkan dengan rekod2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi3 Penerimaan mengikut peraturan/ prosedur kawalan/ pemeriksaan/ ujian. 5
  8. 8. 11. Kawalan Makhluk Perosak Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem didokumenkan dengan rekod2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi12. Kawalan Bahan Kimia Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem didokumenkan dengan rekod2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi13. Kawalan Pembuangan Bahan & Pelupusan Sisa Perkara Ya Tidak Tindakan Pembetulan1 Ada sistem didokumenkan dengan rekod2 Ada rekod kawalan, pemeriksaan dan verifikasi PENGESAHAN PEMERIKSAANDisemak Oleh : Disahkan Oleh :Tandatangan : Tandatangan :Nama : Nama :Jawatan : Jawatan : 6
  9. 9. SENARAI SEMAK PROGRAM JAMINAN KESELAMATAN MAKANAN (PJKM)Objektif  Senarai semak ini adalah untuk membantu para pengusaha dan pengeluar makanan untuk mewujudkan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) di premis masing-masing.  Senarai semak ini boleh dijadikan penentu ukur tahap pelaksanaan PJKM oleh pengusaha.  Senarai semak ini juga boleh digunakan oleh Pegawai Berkuasa dalam aktiviti penilaian dan pemantauan PJKM di premis pengusaha.SkopSenarai semak PJKM ini boleh digunapakai oleh pengusaha dan Pegawai Berkuasa di semua jenis kilangpenyediaan makanan.Kaedah menggunakan Senarai Semak PJKM  Senarai Semak PJKM ini mempunyai dua (2) dokumen yang perlu digunakan bersama ; Bahagian I : Garispanduan Am Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM Am) Bahagian II : Manual Perlaksanaan PJKM  Senarai Semak PJKM ini perlu dibaca bersama dengan Bahagian I : Garis panduan Am PJKM yang mengandungi panduan dan maklumat pelaksanaan PJKM dan Bahagian II : Manual Pelaksanaan PJKM yang mengandungi contoh dokumentasi.  Senarai Semak berfungsi sebagai penentu ukur tahap pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan dan dokumen ini juga boleh dijadikan rekod dan bukti pelaksanaan.  Senarai Semak PJKM juga dapat digunakan sebagai penilaian kepatuhan kepada pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan. BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 2010 Aras 3, Blok E7, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya Tel : 03-8883 3558 Fax : 03-8889 3815 http://fsq.moh.gov.my i

×