Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bi̇li̇m Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanliği Destekleri̇

1,213 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bi̇li̇m Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanliği Destekleri̇

  1. 1. 1 Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır. b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır. c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır. ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır. Destek HİBE olarak verilir. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek. Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. KDV Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ürettikleri "sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı" şeklindeki hizmetleri KDV'den muaftır. Personel Ücret Vergileri Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Sigorta Primi Teşviği: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışanların sigorta primi işveren hissesinin %50’si desteklenmektedir.
  2. 2. 2 Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini- üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını- ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğinin artırılmasını- üretim maliyetlerinin düşürülmesini- teknolojik bilginin ticarileştirilmesini- rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini- teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını- Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar- Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80 i gelir vergisinden müstesnadır. Ar-Ge merkezinde çalışan Mühendis ve teknikerlerin yanında teknik bölüm yöneticileri destek personeli olarak bu sayı içerisinde yer alabilmektedir. (Ar-Ge çalışanlarının %10 ile sınırlandırılmıştır) Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sözleşme kapsamında yer alan desteklenecek bütçe giderleri; Makine/Donanım/Yazılım/Yayın, Sarf Malzemesi, Hizmet Alımı ve Danışmanlık, Personel Giderleri ve Genel İşletme Giderleri’nden oluşur. Destek Miktarı en fazla 100.000 TL dir.
  3. 3. 3 Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 30 milyon TL ‘dir. Bu miktar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullandırılacaktır: planı ve bütçe hazırlamaları beklenmekte olup, Bakanlıkça kümelenme birlikteliği başına tahsis edilecek hibe tutarında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Söz konusu hibe, program bütçesi doğrultusunda kullandırılacaktır. %10’undan az; %50’sinden fazla olamaz. klinde sağlanacak katkı ile kümelenme birlikteliğinin iş planı toplam bütçesi arasındaki fark kümelenme birlikteliğinde yer alan kurum, kuruluş, özel hukuk tüzel kişileri ve kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden firmalar tarafından karşılanmalıdır. Bu tutar iş planı bütçesinde yer alır. Bakanlık, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar. Kümelenme birlikteliğinin iş planı toplam bütçesi, 5 yıllık iş planı çerçevesinde kümelenme birlikteliğince belirlenir. Başkent Danışmanlık Yapı ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Ebru OKUMUŞOĞLU Hibe ve Teşvik Projeleri Uzmanı Endüstri Mühendisi Necatibey Cd. Sezenler Sk. 1/9-10 Kızılay-ANKARA Tel: 0312-2310022 (225) Faks: 0312-2314598 Cep: +90 533 500 50 99 Mail:ebru.okumusoglu@baskent.com.tr Web:www.baskent.com.tr

×