Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personal learning environments

272 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personal learning environments

 1. 1. La construcció del coneixement enentorns personals d’aprenentatge Doctoranda:Alexandra SazDirector: César Coll Juny 2012
 2. 2. Objectiu general analitzar  com  s’introdueixen  les  TIC  i  més  concretament  els  entorns  personals  d’aprenentatge  en dues seqüències instruccionals.
 3. 3. Justificació de la recerca
 4. 4. Revisió de l’estat art  Majoria de recerques realitzades per informàtics, molt  centrades en aspectes tècnics (Casquero, Portillo, Ovelar, Romo &  Benito, 2008; Van Harmelen, 2008).  Recerques camp docència universitària metodologia estudi de casos (Castañeda & Soto, 2010; Aresta, Pedro, Moreira & Santos,  2011; Salinas, Marin & Escandell, 2011; Ebner & Maurer, 2007). Es requereix més investigació empírica per validar la  utilitat d’aquests entorns en situacions educatives (Casquero,  Portillo, Ovelar, Romo & Benito, 2011).  Camp d’estudi nou disciplina Psicologia de l’educació.
 5. 5. Marc teòric
 6. 6. Metodologia
 7. 7. Objectius específics1. analitzar  com  els  estudiants  construeixen  i  donen  sentit  als  seus  espais  personals  de  treball  i  aprenentatge  en  funció  d’unes  activitats concretes.2. analitzar  com  els  estudiants  articulen  els  diferents  nivells  de  privacitat  i  publicitat  en  els  seus  espais  personals  de  treball  i  aprenentatge.3. analitzar  les  valoracions  i  percepcions  dels  estudiants  i  del  professorat  sobre  l’ús  dels  espais  personals  de  treball  i  aprenentatge  per  la  realització  d’unes  activitats  d’ensenyança  aprenentatge formals.4. analitzar  l’adequació  de  la  plataforma  Elgg  com  eina  base  dels  espais personals de treball i aprenentatge dels estudiants.
 8. 8. Metodologia: estudi de casos No pretén la generalització dels resultats sinó comprendre  en  profunditzar  un  fenomen  i  oferir  pautes  d’acció  (Yin,  1994). Observa  les  característiques  d’una  unitat  individual,  un  nen, una escola o una comunitat.
 9. 9. Disseny tecnopedagògic Comunitat Virtual dAprenentatge. Espais Personals de Treball i Aprenentatge. Disponibilitat de diferents eines de:  Accés i  selecció de la informació  Creació  i presentació de la informació  Interacció i comunicació Possibilitat crear grups de treballs. Tenien 5 nivells de privacitat:  privat, grups, amics, comunitat, públic.
 10. 10. Elecció de l’eina tecnològica i desenvolupament de l’entorn Comparació:  iGoggle/ Netvibes/ Elgg. Criteris: personalització, privacitat, finestra única d’entrada, col·laboració, publicació, etiquetatge semàntic, usabilitat, accessibilitat, gratuïtat, ubiqüitat, mètrica. Desenvolupament de l’entorn: Cas 1(UB): http://www.paype.org/    Empresa externa de serveis informàtics. Caso 2: http://www.alexandrasaz.com/etap/   Consultor extern.
 11. 11. Prova pilot: descripció Segon semestre de 2010-2011 Psicologia de leducació: 10 estudiants Objectiu: valorar la idoneïtat de Elgg i el disseny cas 2 (UdA) Introducció  dels  EPTA  i  la  metodologia  aprenentatge basat en problemes Qüestionari:  a)  personals, b) el nivell de coneixement de les TIC, c) accessibilitat i ús dInternet, d) recursos o eines de lentorn més valorats per a laprenentatge, e) tipus de continguts desenvolupats dins de lentorn, f) gestió de la privacitat g) tipus dusos que permet lentorn, i) satisfacció general i la usabilitat de lentorn  Entrevistes 
 12. 12.  The construction of knowledge in personal learning environments. A constructivist perspective. Saz, A., Coll, C., Bustos, A., Engel, A.  (2011).  The PLE Conference  2011  July  Southamptom.  The PLE Conference  2011  July  Southamptom.  Publicada: Journal Web Science Trust
 13. 13. Eines Mitjana Desv. tipBlog 4,11 1,05Grups 4,00 1,00Arxius 4,00 1,15Activitat 3,90 1,19Vídeos 3,50 1,43Discussions 3,33 1,11Pàgines 3,30 1,05Álbums de fotos 3,11 1,53Etiquetes 3,11 1,45Favorits 3,00 1,50Amics 2,87 ,64Perfil Progrés 2,50 1,06Missatges 2,50 1,41Taulell d’anuncis 2,44 1,13Latests  fotos 2,44 1,013RSS Feed 2,22 1,39Cerca  2,14 1,06Àudio 2,00 1,06Tag Cloud 2,00 1,06Calendari 1,66 1,00Xat 1,37 ,74Usuaris Online  1,37 ,51TwitScoop 1,12 ,35Twitter 1,12 ,35 Escala Likert 1-5 Talk me in Messenger 1,12 ,35
 14. 14. Accions Mitjana Desv. tipRealitzar tasques individuals 4,00 1,05Presentar informació existent a Internet 4,00 1,15Treballar la metodologia ABP 3,80 1,22Compartir informació amb altres estudiants 3,70 1,15Realitzar tasques grupals 3,70 ,94Comunicar amb altres estudiants 3,70 1,05Crear nous continguts 3,70 1,25Connectar amb el professor i rebre ajuda 3,60 1,17Adquirir els continguts de la assignatura 3,20 1,13Marcar el propi ritme de treball 3,00 1,15Organitzar el meu propi espai personal de treball i  3,00 1,24aprenentatge Escala Likert 1-5 
 15. 15. Prova pilot: millores introduïdes sha solucionat el problema tècnic que no permetia crear carpetes i  organitzar la informació. es va decidir utilitzar lentorn Elgg per al desenvolupament de tota  lassignatura i no compaginar lús de dos entorns virtuals (Elgg i  Moodle) es va decidir fomentar la Comunitat Virtual dAprenentatge  mitjançant la creació dun espai comú a tots els membres de la  comunitat (perfil de la professora) shan revisat els enunciats dels problemes per concretar millor les  tasques individuals i grupals. shan planificat i realitzat més accions de suport a la implementació  dels EPTA. Per aquest motiu shan realitzat algunes sessions a  laula dinformàtica.
 16. 16. Fase 1. Informacions prèvies a l’inici de la recerca Accions InstrumentsObtenció  de  la  documentació  relativa  a  les  dues  Plans docents de les dues seqüències didàctiques  seqüències didàctiques Anàlisi de l’estat inicial dels estudiants en l’ús de les  Qüestionari Inicial (CI)  TIC i Internet Fase 2. Informacions durant el desenvolupament Accions InstrumentsRecollida de la valoració de l’ús de l’entorn per part  Qüestionari de del estudiants  Desenvolupament (CD)Recollida de la valoració de l’ús de l’entorn per part  Pauta de Observació (PO) dels professors participants  Fase 3. Informacions al final de la recerca Accions InstrumentsRecollida quantitativa de la valoració de l’ús de  Qüestionari Final (CF)  l’entorn per part dels estudiantsRecollida qualitativa de la valoració de l’ús de  Guió Entrevista Estudiants l’entorn per part dels estudiants   (GEE)  Sessió de valoració final (SVF) Recollida qualitativa de la valoració de l’ús de  Guió Entrevista Professors l’entorn per part dels professors  (GEP)Recollida dels registres d’activitat logs que ofereix  phpMyAdminl’entorn 
 17. 17. Elaboració  i validació dels instruments de recercaInstrument ValidacióQüestionari Inicial (CI)   Experience with Technology Questionnaire students. University of  Melbourne (2007). Kennedy et al. Validació  6 experts (Univocitat, Pertinència i Importància)  2 entrevistes amb expertsQüestionari de Desenvolupament (CD) Validació per 15 experts (Univocitat, Pertinència i Importància)Qüestionari Final (QF) 3 entrevistes amb expertsPauta de Observació (PO)  Validació: 3 professors Cas 1Guió Entrevistes Estudiants GEE Director tesi  Resultats preliminars del QD i QFGuió Entrevistes Professors  GEP
 18. 18. Desenvolupament dels dos casos d’estudi
 19. 19. Anàlisi de les dades: perspectiva multimètode 
 20. 20. Referències bibliogràfiques Aresta,M.,  Pedro,  L.,  Moreira,  A  i  Santos,C.  (2011)  Learning  beyond  the  curriculum:  PLE  and  the  development  of  soft-skills.  pp.  1-6.  In:  Proceedings  of  the  The  PLE  Conference  2011,  10th  -  12th  July  2011,  Southampton, UK.  Barron,  B.  (2005).  Learning  ecologies  of  Digitally  Adept  Youth:  Implications  for  seeding  the  development  of  technological  fluency  for  all.  Presentation  at  the  Power  Users  conference  in  San  Jose,  Costa  Rica.  August, 2005. Sponsored by Education Development Center (EDC). Casquero,  O.,  Portillo,  J.,  Ovelar,  R.,  Romo,  J.  &  Benito,  M.  (2008).  iGoogle and gadgets as a platform for integrating institutional and external  services.  Workshop  on  Mash-Up  Personal  Learning  Environments  (MUPPLE’08) Castañeda,  L.,  &      Soto,  J.(2010).  Patchworking  web  2.0  for  learning:  Introducing  ICT  as  a  professional  tool  building  personal  learning  environments. Comunicación presentada en  PLE  Conference. Julio 2010  Barcelona.
 21. 21.  Coll,  C.,  Bustos  A.,  Engel  A.  (2011)  Perfiles  de  participación  y  presencia docente distribuida en redes asíncronas de aprendizaje: la  articulación  del  análisis  estructural  y  de  contenido.  Revista  de  educación, núm. 354. Ebner,  M.;  Maurer,  H.  (2007).  Blogging  in  Higher  Education.  In:  Proceeding E-Learn 2007. Quebec City,Canada, S. 767 -774 Salinas, Jesús & Marín, Victoria & Escandell, Catalina (2011) A case  of  institucional  PLE:  integration  of  VLE  and  e-portfolio  for  students.  pp.  1-16.  In:  Proceedings  of  the  The  PLE  Conference  2011,  10th  -  12th July 2011, Southampton, UK. Piaget,  J.  (1977).  The  development  of  thought:  Equilibrium  of  cognitive structures. In New York: Viking Vigotsky,  L.  S.  (1979).  El  desarrollo  de  los  procesos  psicológicos  superiores. Madrid: Critica. (publicación versión inglesa en 1978)

×