Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Գյուղատնտեսություն

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Գյուղատնտեսություն

 1. 1. Գյուղատնտեսություն
 2. 2. Գյուղատնտեսություն Գյուղատնտեսությունը նյութական արտադրության հնագույն ու հիմնարար ճյուղն է: Այն մարդկանց տալիս է անհրաժեշտ սնունդ, իսկ արդյունաբերությունը` հումք:
 3. 3. Գյուղատնտեսության տարբերությունները • Առաջին տարբերությունն այն է, որ հիմնական արտադրողական ուժը հողն է, այն ամբողջությամբ հենվում է հողի բնական բերրիության և մշակաբույսերի ու ընտանի կենդանիների աճի ու զարգացման, այսինքն բնական երևույթների վրա և ուղղակիորեն կախված է դրանից:
 4. 4. Գյուղատնտեսության տարբերությունները • Երկրորդ տարբերություն. Հողը առկա է ամենուրեք, որտեղ մշտական բնակչություն կա: Այն զբաղեցնում է ընդարձակ տարածություններ և ունի ոչ թե կետային տեղաբաշխում, ինչպես բնակավայրերը, հանքավայրերը և անդյունաբերական ձեռնարկությունները, այլ տարածքային համատարած տեղաբաշխում: • Երրորդ տարբերություն. Գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքը բացառապես կախված է տեղի բնական պայմաններից ու ռեսուրսներից և հողի օգտագործման տեսակից:
 5. 5. Գյուղատնտեսության ճյուղերը գյուղատնտեսություն բուսաբուծություն անասնապահություն
 6. 6. Հողահանդակներ • Գուղատնտեսական հողահանդակները բաղկացած են վարելահողերից, բազմամյա տնկարկներից, արոտավայրերից ու խոտհարքներից:
 7. 7. Հողային ֆոնդ Եթե արդյունաբերության աշխատանքի գլխավոր միջոցը սարքավորումներն ու մեքենաներն են, ապա գյուղատնտեսությունում դա հողն է: Հողերի ամբողջությունն անվանում են հողային ֆոնդ, որի կազմում առանձնացվում են գյուղատնտեսական արտադրությունում օգտագործելի` գյուղատնտեսական հողեր կամ հողահանդակներ` վարելահողեր, այգիներ, արոտավայրեր, խոտհարքներ և գյուղատնտեսական արտադրությունում չօգտագործվող հողատարածքներ` անտառներ, ճահիճներ, լերկ ժայռեր, սառցադաշտեր, կառուցապատված տարածքներ, ամայի անապատներ: Գյուղատնտեսական հողահանդակները կազմում են աշխարհի հողային ֆոնդի 1/3-ը:
 8. 8. Հողերի բարելավումը Բերրիության բարձրացման համար կատարվում են հողերի բարելավմանը (մելիորացիա) նպատակաուղղված բազմաբնույթ աշխատանքներ. • չոր հողերի արհեստական ոռոգում, • գերխոնավ հողերի չորացում, • քարքարոտ հողերի քարամաքրում • և այլն: Արհեստական ոռոգումը ամենատարածված հողաբարելավման միջոցառումն է:
 9. 9. Ջրի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ
 10. 10. Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հին ուղղությունը էքստենսիվն է, երբ հողագործության արտադրանքի ծավալն աճում է ցանքատարածքների ավելացման` ընդարձակման, իսկ անասնապահության արտադրանքի ծավալը` կենդանիների գլխաքանակի ավելացման շնորհիվ: Որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության արտադրանքի ավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է ծառայել գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը: Գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվող հողի միավոր տարածքից` մեկ հեկտարից ստացվող բերքի` բերքատվության, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մեկ գլուխ կենդանուց ստացվող մթերքի` մթերատվության ավելացում: Գյուղատնտեսության ուղղությունները Էքստենսիվ Ինտենսիվ
 11. 11. ԷքստենսիվԻնտենսիվ
 12. 12. Վերջ Հեղինակներ՝ Սիրանուշ Ասատրյան, Գոհար Հվհաննիսյան 7-1 դասարան

×