Successfully reported this slideshow.

El teu municipi en xarxa

171 views

Published on

Published in: Internet
  • Be the first to comment

El teu municipi en xarxa

  1. 1. El teu municipi en xarxa Ana B. Santos Hompanera
  2. 2. El projecte El teu municipi en xarxa sorgeix del compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que obliga a les entitats locals a iniciar un procés de transformació que permeti donar resposta a un entorn de creixents demandes socials, afrontant el repte de la modernització, per tal d’oferir serveis de forma igualitària i personalitzada a la ciutadania i a les empreses. Per aquest motiu la Generalitat Valenciana va promoure la iniciativa El teu municipi en xarxa, que va néixer al 2008 com una experiència pilot i que a data 14 de maig de 2012 comptava amb 497 ajuntaments adherits. La iniciativa té per objectiu principal la creació d’una Plataforma que ofereix serveis d’administració electrònica als seus ciutadans, a tots els municipis de la Comunitat Valenciana. En aquesta iniciativa, la Generalitat involucra a les Diputacions de València, Alacant i Castelló, junt amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies La Plataforma d’administració electrònica dota a tots els Ajuntaments adherits dels components tecnològics necessaris per a oferir als seus ciutadans la possibilitat d’interactuar amb el seu ajuntament a través de mitjans telemàtics. Situaciódepartida
  3. 3. Els principals objectius del projecte són: • Que els ciutadans disposin d’un canal addicional per interactuar amb el seu ajuntament i que, aquest nova via, els permeti tenir accés a les seves sol·licituds, notificacions i documentació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, de manera senzilla i segura • Que les empreses es beneficiïn d’una relació més eficient i fluïda amb l’Administració Local. D’una banda, des de l’accés a la Plataforma de Contractació de la Comunitat Valenciana, que és l’arxiu centralitat i únic d’informació de licitacions obert a totes les administracions de la Comunitat i que permet a les empreses consultar a una única base de dades; i d’altra, amb la tramitació de forma telemàtica de serveis com les llicències, obtenció de certificats, etc. Objectius/2
  4. 4. • Donar a les entitats locals que s’adhereixin, una solució integral i homogènia d’administració electrònica complint la Llei 11/2007. • Impulsar el procés de modernització de l’administració electrònica a les entitats locals a través de la difusió dels beneficis que aporta • L’estalvi per part del ajuntament en disposar d’una Plataforma unificada. La seva adquisició, per part dels ajuntaments que la sol·licitin, és gratuïta. • Permetre la interoperabilitat entre organismes del govern central i autonòmic, es a dir, compartint dades i possibilitant l’intercanvi d’informació i coneixements. Objectius/1 En resum, arribar a tenir una Administració Pública Valenciana coordinada, cohesionada, interrelacionada i interoperable; i que això es tradueixi en una major eficàcia en els serveis que ofereix al ciutadà.
  5. 5. Dificultats Però també hi ha barreres i aspectes que dificulten la implantació de la plataforma: • D’una banda, la gran quantitat d’entitats amb característiques diferents que poden adherir-se al projecte, dificulta els aspectes organitzatius i els treballs de comunicació, difusió i coordinació. • D’altre, els aspectes legals que s’han de tenir en compte per posar en marxa la iniciativa a cada Ajuntament. Des del punt de vista jurídic, no existeix un òrgan de suport centralitzat al que es puguin consultar dubtes. • També la dificultat que presenten algunes administracions locals per a l’adaptació als nous processos de gestió, ja que durant anys, la gestió manual i en paper han estat la seva base.
  6. 6. Solucionsplantejades Per a intentar posar solucions a les dificultats plantejades es va crear l’Oficina de Projecte. Aquesta Oficina té diverses funcions: • atén als ajuntaments que vulguin informació sobre el projecte; • es dona suport als ajuntament ja adherits; • elabora el model de memòria tècnica i coordina les tasques de sol·licitud de subvencions; • facilita la incorporació de nous Ajuntaments a la Plataforma d’e- Administració; • i vetlla per el compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. També es crea l’Oficina de Certificació de Programari per tal de unificar els components de programari que s’incloguin a la Plataforma. Aquesta Oficina s’encarrega de la supervisió de les proves i revisió del codi font i requisits d’eficiència i seguretat, conforme al protocol d’actuació prèviament establert.
  7. 7. Valoraciópersonal/1 Des del meu punt de vista, les noves tecnologies són fonamentals per a poder oferir a tots els ciutadans oportunitats iguals de desenvolupament, creixement i benestar. Amb l’ús de les noves tecnologies es poden oferir més i millors serveis, de forma més eficaç i eficient, estalviant en costos, permetent que sigui més fàcil i còmode relacionar-se amb l’administració pública, eliminant el paper i reduint la burocràcia. Eines com la Plataforma, augmenten la qualitat dels serveis públics, agilitzant la tramitació dels procediments, eliminant desplaçaments i esperes innecessàries. El desenvolupament de l’Administració electrònica és el mitjà per a millorar la qualitat dels serveis públics augmentant, al mateix temps, l’eficiència en l’ús dels recursos. La innovació tecnològica serveix per a dinamitzar el sector TIC, motor d’un creixement sostenible. Les TIC produeixen un augment de la productivitat d’altres sectors i augmenten la cohesió social.
  8. 8. Valoraciópersonal/2 També el paper de la ciutadania és molt important i ha anat canviat de manera progressiva. Des d’un comportament inicial passiu, a on rebia els serveis públics i es conformava amb poder resoldre els seus assumptes; a un paper actiu, que compara la qualitat dels serveis amb altres administracions, inclús amb l’empresa privada, i que planteja els seus suggeriments, millores i necessitats, per tal de contribuir en el procés de canvi i de continua evolució de l’administració pública. La implantació d’un projecte com aquest requereix una forta inversió econòmica. D’una banda s’ha de garantir l’accés de tota la població als mitjans tècnics necessaris, no només de forma física fent arribar la banda ampla a totes les poblacions sinó, destinant recursos per a la impartició de cursos als grups amb un risc especial de quedar-se al marge de les noves tecnologies, com poden ser les mestresses de casa, la tercera edat, els discapacitats, o els immigrants. També, s’han d’establir les mesures de seguretat necessàries per a generar la confiança dels usuaris al nou mètode; i per últim, i no menys important, que els empleats de les administracions públiques rebin la formació necessària per a poder respondre als nous processos; i aconseguir la seva implicació i participació en el canvi.

×