Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

מניות והטבות

Download to read offline

 • Be the first to like this

מניות והטבות

 1. 1. ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 2. 2. ‫מניות‬ ‫מניה הינה תעודה המונפקת על ידי חברה ומעניקה‬ ‫‪‬‬ ‫למחזיק בה זכות השתתפות בהון החברה, חלק‬ ‫ברווחים המחולקים ולעיתים בהחלטות החברה.‬ ‫במניה כלולים מכלול החובות והזכויות של בעליה‬ ‫‪‬‬ ‫בחברה.‬ ‫המניה מגדירה את חלקו של המחזיק בה ברכוש‬ ‫‪‬‬ ‫החברה, זכותו להשתתפות ברווחים (דיבידנד) וחלקו‬ ‫בעת פירוק החברה.‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 3. 3. ‫מניות‬ ‫ההחזקה במניה מתבטאת ביכולתו של בעל המניות גם‬ ‫‪‬‬ ‫לקבל החלטות עבור החברה (זכויות הצבעה)‬ ‫בעת פירוק החברה, בעלי המניות הינם אחרונים‬ ‫‪‬‬ ‫לקבל את חלקם.‬ ‫למניה אין מועד פירעון.‬ ‫‪‬‬ ‫הנפקת מניות על ידי החברה מצרפת לבעלי מניות‬ ‫‪‬‬ ‫קיימים, שותפים חדשים ללא הגבלת זמן.‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 4. 4. ‫חלוקת הטבות‬ ‫מניות הטבה‬ ‫‪‬‬ ‫דיבידנד‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות‬ ‫‪‬‬ ‫לעניין אגquot;ח - ריבית‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 5. 5. ‫חלוקת הטבות‬ ‫יום הקום – יום לפני יום ההטבה‬ ‫יום האקס – יום ההטבה‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 6. 6. ‫חישוב שערי אקס‬ ‫‪ =A‬מחיר קום (הישן)‬ ‫נגדיר =‬ ‫‪ =B‬מחיר ‪EX‬‬ ‫‪ =D‬דיבידנד (באגורות)‬ ‫‪ =T‬מס‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 7. 7. ‫מניות הטבה‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫הטבה ‪1 ‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 8. 8. ‫דיבידנד‬ ‫‪B  A  D 1  T ‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 9. 9. ‫זכויות‬ ‫רקע‬ ‫פירמה רוצה לגייס הון.‬ ‫‪‬‬ ‫במקום לצאת בהנפקה שדורשת עלויות, תהליך ,‬ ‫‪‬‬ ‫תשקיף מורכב, היא מציעה זכויות לבעלי המניות‬ ‫הקיימים.‬ ‫המטרה להקטין עלויות הנפקה.‬ ‫‪‬‬ ‫מטרה נוספת לאפשר לבעלי המניות למנוע דילול.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 10. 10. ‫הגדרת זכות‬ ‫להוסיף כסף ולקנות מניה נוספת במחיר זול ממחיר‬ ‫‪‬‬ ‫השוק.‬ ‫כל מניה שיש לנו מזכה בזכות.‬ ‫‪‬‬ ‫סכום נוסף‬ ‫‪‬‬ ‫יחס זכויות למניה נוספת.‬ ‫‪‬‬ ‫הזכות היא הטבה למחזיק מניה קיים.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 11. 11. ‫הזכויות בזכויות‬ ‫כל בעל מניות מקבל ללא תמורה זכות אחת עבור כל‬ ‫‪‬‬ ‫מניה שיש ברשותו.‬ ‫נקבע כמה זכויות נדרשות כדי לרכוש מניה חדשה‬ ‫‪‬‬ ‫אחת, ומה יהי מחיר החתימה (‪.)Subscription Price‬‬ ‫יש תאריך הנפקת זכויות ליום אקס ‪ – Ex‬עד לאותו יום‬ ‫‪‬‬ ‫כל מי שרוכש או מחזיק מניה של החברה המחלקת‬ ‫לפני‬ ‫ימים 3-5‬ ‫אחרי‬ ‫יכול לזכות בזכות.‬ ‫שליחת זכות‬ ‫‪Com rights‬‬ ‫‪Ex‬‬ ‫‪Ex rights‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 12. 12. ‫האפשרויות העומדות בפני בעל המניה‬ ‫לממש את הזכויות במחיר מוזל ולקבל מניות.‬ ‫‪‬‬ ‫לסחור בזכויות ביום המסחר בזכויות, קבלת כספים‬ ‫‪‬‬ ‫כנגד דילול הבעלים.‬ ‫לא לעשות כלום.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 13. 13. ‫דוגמה‬ ‫ליובל יש 000,1 מניות בחברה.‬ ‫‪‬‬ ‫מחיר שוק של כל אחת 84 $.‬ ‫‪‬‬ ‫נקבע שכל 4 זכויות יאפשרו לרכוש מניה חדשה.‬ ‫‪‬‬ ‫מחיר חתימה של 04 $.‬ ‫‪‬‬ ‫מהו התהליך שיתבצע.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 14. 14. ‫פתרון‬ ‫יובל תקבל 000,1 זכויות מהתקרה.‬ ‫‪‬‬ ‫אפשר לחתום על 052 מניות חדשות.‬ ‫‪‬‬ ‫מחיר כל מניה $04, ($000,01=04*052).‬ ‫‪‬‬ ‫שווי שוק $000,84.‬ ‫‪‬‬ ‫000,21+000,84= 000,06 >‬ ‫000,84+000,01‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 15. 15. ‫חזרה לציר הזמן‬ ‫‪Com Rights‬‬ ‫‪Ex Rights‬‬ ‫‪Expiration‬‬ ‫‪Right-On‬‬ ‫‪Day‬‬ ‫מניה המזכה‬ ‫מסחר‬ ‫מניה נסחרת‬ ‫פקיעת‬ ‫את בעליה‬ ‫בזכות‬ ‫ללא הזכות‬ ‫תוקף‬ ‫בזכות אחת חינם‬ ‫הזכות‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 16. 16. ‫בהנפקה שתתבצע במלואה‬ ‫לחברה יהיו:‬ ‫‪‬‬ ‫1+ ‪N‬מניות לאחר ההנפקה, על כל ‪ N‬מניות לפני ההנפקה‬ ‫‪‬‬ ‫(‪.)Rights-On‬‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫לדוג' – 4 מניות הניבו עוד מניה אחת, כלומר סהquot;כ 5.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 17. 17. ‫נגדיר סימנים‬ ‫‪R‬‬ ‫ערך שוק של זכות אחת לפני תאריך הפקיעה‬ ‫‪Mo‬‬ ‫‪‬‬ ‫שווי המניה לפני יום ה- אקס ( כולל זכויות)‬ ‫‪Me‬‬ ‫‪‬‬‫) שווי המניה לאחר יום ה-אקס. (ללא זכות‬ ‫‪S‬‬ ‫מחיר החתימה על מניה חדשה אחת‬ ‫מחיר ההוספה -‬ ‫‪N‬‬ ‫יחס הזכות – מה מספר הזכויות הנדרש כדי לרכוש מניה אחת‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 18. 18. ‫הבהרות‬ ‫ערך שוק‬ ‫גיוס‬ ‫מספר מניות‬ ‫של חבילה‬ ‫החברה‬ ‫בחבילה‬ ‫של ‪ N‬מניות‬ ‫(בערכים כספיים)‬ ‫לאחר הנפקה‬ ‫ב- ‪Right-on‬‬ ‫‪N*Mo‬‬ ‫‪S‬‬ ‫1+‪N‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 19. 19. ‫נוסחת החישוב‬ ‫‪N Mo  S‬‬ ‫‪Me ‬‬ ‫1‪N ‬‬ ‫‪N‬מספר המניות , במקרה זה שווה ליחס הזכויות -‬ ‫כל פרט צריך להוסיף כסף כדי לקנות מניה נוספת‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 20. 20. ‫שווי הזכות‬ ‫ההבדל בן שווי המניה לפני ואחרי ההטבה, הוא שווי הזכות‬ ‫‪Me  S‬‬ ‫‪R  Mo  Me ‬‬ ‫‪N‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 21. 21. ‫דוגמה מספרית‬ ‫41 = שווי המניה לפני יום האקס ‪M o ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪S‬‬ ‫8 = מחיר ההוספה‬ ‫‪‬‬ ‫‪N‬‬ ‫יחס לכל 1 מניה 4 זכויות‬ ‫‪‬‬ ‫נדרש לחשב את שווי המניה ללא זכויות.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 22. 22. ‫שווי מניה ללא זכויות‬ ‫8 ‪N  M o  S 4 14 ‬‬ ‫‪Me ‬‬ ‫‪‬‬ ‫8.21 ‪‬‬ ‫1‪N ‬‬ ‫1‪4 ‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 23. 23. ‫ערכה של זכות בזמן המסחר בה !‬ ‫₪.‪Ex-Rights‬‬ ‫ערך כל מניה 8.21‬ ‫‪‬‬ ‫המשקיע צריך 4 זכויות + 8 ₪ עבור חתימה, כדי‬ ‫‪‬‬ ‫שיהיו לו 5 מניות. ( 1 מניה חדשה + 4 מניות שיש‬ ‫לו)‬ ‫לכן שווי 4 זכויות צריך להיות שווה להפרש בין ערך‬ ‫‪‬‬ ‫המניה ‪ Ex-Rights‬לבין מחיר החתימה (8 ₪).‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 24. 24. ‫החישוב‬ ‫8 ‪M e  S 12.8 ‬‬ ‫‪R  Mo  Me ‬‬ ‫‪‬‬ ‫2. 1 ‪‬‬ ‫‪N‬‬ ‫4‬ ‫‪ = R‬ערך כל זכות‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 25. 25. ‫ריבית‬ ‫מ.נוכחי‬ ‫‪B  A‬‬ ‫‪ r  1  T ‬‬ ‫מ.בסיס‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 26. 26. ‫כתב אופציה ‪Warrants‬‬ ‫נייר ערך המונפק על ידי החברות.‬ ‫‪‬‬ ‫מקנות לרוכשי האופציה את הזכות לרכוש מניות של‬ ‫‪‬‬ ‫החברות המנפיקות.‬ ‫לכל אופציה כזו יש תוספת מימוש.‬ ‫‪‬‬ ‫לאופציה יש תקופת חיים שלאחריה היא פוקעת.‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 27. 27. ‫מניות הטבה‬ ‫הנפקת מניות הטבה היא הנפקה של מניות נוספות‬ ‫‪‬‬ ‫לבעלי המניות הקיימים, בהתאם לחלקם היחסי‬ ‫בחברה, מבלי לקבל תמורה.‬ ‫לדוגמה: חברה מנפיקה מניות הטבה בשיעור של %‬ ‫‪‬‬ ‫005. במקרה כזה, מנפיקה החברה 5 מניות חדשות‬ ‫לכל 1 מניה שכבר הונפקה.‬ ‫מצב זה מגדיל את כמות המניות המונפקת ומביא‬ ‫‪‬‬ ‫לירידת מחיר המניה, בהתאם.‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 28. 28. ‫מניות הטבה‬ ‫הנפקה כזו אינה משפיעה על שיעור בעלותו של בעל‬ ‫‪‬‬ ‫המניות או על מצבו הכספי. חברה עשויה לבצע‬ ‫הנפקת מניות הטבה בכדי להוריד את מחיר המניה‬ ‫ובכך אולי להביא להגדלת המסחר בה.‬ ‫בדוחות החשבונאים של החברה, הנפקת מניות הטבה‬ ‫‪‬‬ ‫מביא לשינויים בתוך ההון העצמי, הגדלת סעיף הון‬ ‫המניות על חשבון קרנות ההון או העודפים, אך ללא‬ ‫שינוי סך ההון העצמי.‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬
 29. 29. ‫דיבידנד‬ ‫תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי‬ ‫‪‬‬ ‫החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת‬ ‫המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי‬ ‫המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה‬ ‫באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות.‬ ‫זכויות שמורות - עמנואל בר‬

Views

Total views

1,041

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

52

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×