فروشگاه شهر کتاب

1,039 views

Published on

Business Process re-engineering for Shahre Ketab.
برای اطلاعات بیشتر به
cmorq.com
مراجعه فرمایید

Published in: Business
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,039
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
332
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

فروشگاه شهر کتاب

 1. 1. ‫ًاصزی‬ ‫سؼیذ‬‫رهضاًی‬ ‫سّزا‬‫سراػتی‬ ‫ًیَضا‬‫صالح‬ ‫حسي‬‫لزتاًی‬ ‫هحوذ‬‫اسذی‬ ‫اهیزرضا‬‫تْار‬1392
 2. 2. ‫ػٌاٍیي‬ِ‫همذه‬‫استزاتژی‬AS-ISTo BeIT ToolsConclusion
 3. 3. ِ‫همذه‬‫را‬ ‫خَد‬ ‫فؼالیت‬ ‫ضْزکتاب‬ ‫ی‬ِ‫هَسس‬‫اسفٌذ‬ُ‫ها‬1375‫کزد‬ ‫آغاس‬ِ‫هجوَػ‬ ‫تٌْا‬ ٍ ‫ًخستیي‬ ،‫ضْزکتاب‬ ‫ای‬ُ‫سًجیز‬ ‫ّای‬ُ‫فزٍضگا‬ ‫ی‬ِ‫ضثک‬‫هٌاسة‬ ‫ضزایظ‬ ‫تْزاى‬ ‫ضْزداری‬ ‫هساػذت‬ ‫تا‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ‫فزٍضگاّی‬‫ایجاد‬ ‫ایزاى‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فزٌّگی‬ ‫کاالّای‬ ٍ ‫کتاب‬ ‫فزٍش‬ ٍ ِ‫ػزض‬ ‫جْت‬‫است‬ ُ‫کزد‬.‫ًظز‬ ‫سیز‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ‫اًتفاػی‬ ‫غیز‬ ٍ ِ‫الوٌفؼ‬ ‫ػام‬ ‫ی‬ِ‫هَسس‬ ‫ضْزکتاب‬‫ضَد‬ ‫هی‬ ُ‫ادار‬ ‫اهٌاء‬ ‫ّیات‬.‫گفتٌی‬‫ّیات‬ ‫اػضای‬ ‫اس‬ ‫یک‬ ‫ّیچ‬ ِ‫ک‬ ‫است‬‫درآهذ‬ ٍ ‫کٌٌذ‬‫ًوی‬ ‫دریافت‬ ‫حمَق‬ ِ‫هَسس‬ ‫اس‬ ُ‫هذیز‬ ‫ّیات‬ ٍ ‫اهٌا‬‫ضَد‬‫هی‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫گًَاگَى‬ ‫ّای‬‫فؼالیت‬ ِ‫تَسؼ‬ ‫صزف‬ ‫ضْزکتاب‬.ُ‫را‬ ‫تْزاى‬ ‫سغح‬ ‫در‬ ‫استاًذارد‬ ُ‫فزٍضگا‬ ُ‫د‬ ‫اس‬ ‫تیص‬ ‫کتاب‬ ‫ضْز‬ ِ‫هَسس‬‫است‬ ُ‫کزد‬ ‫اًذاسی‬.
 4. 4. ‫استراتژی‬‫کار‬ ٍ ‫کسة‬ ‫هذل‬ ‫اس‬ ُ‫استفاد‬ ‫تا‬Bricks & Clicks‫تاساریاتی‬ ٍ ‫ایٌتزًتی‬ ‫فزٍش‬ ‫افشٍى‬ ‫رٍس‬ ‫گیزی‬ ‫ضتاب‬ ‫تا‬ ‫ّوگام‬‫فزٍش‬ ‫تاسار‬ ‫اس‬ ‫ای‬ ُ‫ػوذ‬ ‫سْن‬ ‫تَاًذ‬ ‫هی‬ ‫کتاب‬ ‫ضْز‬ ‫الکتزًٍیکی‬‫تزای‬ ‫را‬ ‫تیطتزی‬ ‫هطتزیاى‬ ‫ًیش‬ ٍ ‫آٍرد‬ ‫تذست‬ ‫را‬ ‫ایٌتزًتی‬‫ًوایذ‬ ‫جذب‬ ‫خَد‬ ‫ای‬ ُ‫سًجیز‬ ‫ّای‬ ُ‫فزٍضگا‬‫فزٍش‬ ‫تزای‬ ِ‫یکپارچ‬ ٍ ‫هتوزکش‬ ‫پزتال‬ ‫یک‬ ‫اس‬ ‫عزح‬ ‫ایي‬ ‫در‬‫گزدد‬ ‫هی‬ ُ‫استفاد‬ ‫آفالیي‬ ٍ ‫آًالیي‬.
 5. 5. ‫ضْزکتاب‬ ‫سایت‬ ‫فؼلی‬ ‫ٍضؼیت‬
 6. 6. ‫سایت‬ ‫فؼلی‬ ‫ٍضؼیت‬‫ضْزکتاب‬(ِ‫اداه‬)..ُ‫فزٍضگا‬ ٍ ‫ضؼة‬ ‫تیي‬ ‫جاهؼیت‬ ‫ػذم‬‫ضؼة‬ ‫تیي‬ ‫ارتثاط‬ ‫ػذم‬‫ایٌتزًتی‬ ‫فزٍش‬ ‫تز‬ ‫تٌْا‬ ُ‫فزٍضگا‬‫دارد‬ ‫توزکش‬
 7. 7. To Be : Integrated system forall branches
 8. 8. Ecommerce Model:To Beِ‫ک‬ ‫ای‬ ِ‫ضؼث‬ ‫تزیي‬ ‫ًشدیک‬ ‫کزدى‬ ‫پیذا‬ ‫اهکاى‬‫اهکاى‬ ‫تا‬ ُ‫،ّوزا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ًظز‬ ‫هَرد‬ ‫کتاب‬ُ‫فزٍضگا‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫دریافت‬
 9. 9. ُ‫ضذ‬ ِ‫گزفت‬ ‫کار‬ ِ‫ت‬ ‫اصَل‬
 10. 10. ‫صفز‬ ‫اصل‬:‫سیستن‬ ‫ساسی‬ ُ‫ساد‬‫سیستن‬ ‫کل‬ ‫یکپارچگی‬‫تکزاری‬ ‫ّای‬ ‫سایت‬ ‫حذف‬
 11. 11. ‫دٍم‬ ‫اصل‬Orchestrate‫کاال‬ ‫ارسال‬ ‫سپاری‬ ‫تزٍى‬:‫کاّص‬ ‫ساسهاى‬ ‫ّای‬ ٌِ‫ّشی‬ ‫اهکاى‬ ‫حذ‬ ‫تا‬ ِ‫ک‬ ‫ایي‬ ‫هٌظَر‬ ِ‫ت‬ِ‫هجوَػ‬ ‫تز‬ ‫هذیزیتی‬ ‫تار‬ ٍ ‫ًثاضذ‬ ٍ‫ًیز‬ ‫جذب‬ ِ‫ت‬ ‫ًیاسی‬ ٍ ِ‫یافت‬‫پیک‬ ‫ّای‬ ‫ضزکت‬ ‫تا‬ ‫تَاى‬ ‫هی‬ ‫کاال‬ ‫ارسال‬ ‫تزای‬ ‫ًگزدد‬ ‫ٍارد‬‫کزد‬ ‫ّوکاری‬ ‫ّا‬ ِ‫هزسَل‬ ‫پستی‬ ‫ارسال‬ ‫ّای‬ ‫ضزکت‬ ‫ًیش‬ ٍ ‫تادپا‬‫دیگز‬ ‫ّای‬ ُ‫پایگا‬ ‫عزیك‬ ‫اس‬ ‫هحصَالت‬ ‫اعالػات‬ ‫دریافت‬
 12. 12. ‫ضطن‬ ‫اصل‬Vitrify‫کاال‬ ‫خزیذ‬ ‫فزآیٌذ‬ ‫اجشای‬ ِ‫کلی‬ ‫ساسی‬ ‫ضفاف‬‫عزیك‬ ‫اس‬ ‫سفارش‬ ‫ٍضؼیت‬ ِ‫لحظ‬ ِ‫ت‬ ِ‫لحظ‬ ‫رّگیزی‬ ‫عزیك‬ ‫اس‬‫ایٌتزًتی‬ ُ‫پایگا‬
 13. 13. ‫ّفتن‬ ‫اصل‬Sensitize‫هطتزی‬ ‫تا‬ ‫ارتثاط‬ ‫هذیزیت‬ ‫سیستن‬ ‫ٍجَد‬:‫اس‬ ‫تاسخَرد‬ ‫دریافت‬ ٍ ‫هطتزی‬ ‫تا‬ ‫ارتثاط‬ ‫سیستن‬ ‫اس‬ ُ‫استفاد‬‫ّا‬ ‫سٌجی‬ ‫ًظز‬ ٍ ‫هطتزی‬ ‫الکتزًٍیکی‬ ‫حضَر‬ِ‫صفح‬ ‫ّز‬ ُ‫درتار‬ ‫هطتزی‬ ‫ًظز‬ ‫ّای‬ ِ‫دکو‬ ‫ایجاد‬ ‫هاًٌذ‬
 14. 14. ‫ّطتن‬ ‫اصل‬Analyze andSynthesize‫عزیك‬ ‫اس‬ ‫کارتزاى‬ ‫ّای‬ ‫خزیذ‬ ‫تزای‬ ‫پَیا‬ ‫هحیغی‬ ‫ایجاد‬:‫سایت‬ ِ‫ت‬ ‫ٍرٍد‬ َُ‫ًح‬ ‫تحلیل‬ُ‫ضذ‬ ‫تاسدیذ‬ ‫صفحات‬ ‫تحلیل‬ِ‫هطات‬ ‫هحصَالت‬ ِ‫ارائ‬ ٍ ‫صفحات‬ ‫هَضَػی‬ ‫تحلیل‬‫َّضوٌذ‬ ‫ّای‬ ‫تخفیف‬ ‫ایجاد‬
 15. 15. ‫دّن‬ ‫اصل‬Personalizationِ‫ک‬ ‫اجتواػی‬ ِ‫ضثک‬ ‫تا‬ ‫آى‬ ‫ارتثاط‬ ٍ ‫ضخصی‬ ‫پزٍفایل‬ ‫ایجاد‬:‫یا‬ ‫کار‬ ‫هحل‬ ِ‫ت‬ ِ‫ضؼث‬ ‫تزیي‬ ‫ًشدیک‬ ‫در‬ ِ‫ک‬ ‫ّایی‬ ‫کتاب‬ ‫هؼزفی‬‫دارد‬ ‫ٍجَد‬ ‫هطتزی‬ ‫سًذگی‬‫کاال‬ ‫ارسال‬ ‫ًَع‬ ‫فزض‬ ‫پیص‬ ‫اًتخاب‬‫کارتز‬ ِ‫ػالل‬ ‫هَرد‬ ‫رًگ‬ ‫ضٌاخت‬ِ‫ػالل‬ ‫هَرد‬ ‫هَسیمی‬ ‫ضٌاخت‬ٍ ‫،اسدٍاج‬ ‫تَلذ‬ ‫رٍس‬ ‫تزای‬ ‫تخفیف‬ ‫ّای‬ ‫کَپي‬ ‫ایجاد‬...
 16. 16. IT Tools‫ضؼة‬ ‫تزای‬ ‫ایٌتزاًت‬ ِ‫ضثک‬ ‫تستز‬ ‫ایجاد‬‫سزٍر‬ ‫ّای‬ ‫کاهپیَتز‬‫هاًٌذ‬ ‫پطتیثاى‬ ِ‫ًسخ‬ ‫ّای‬ ‫اتشار‬:Networked Attached Storage‫هاًٌذ‬ ِ‫ضثک‬ ‫ّای‬ ُ‫دستگا‬:‫هَدم‬ ٍ ‫سَییچ‬ ، ‫رٍتز‬
 17. 17. IT tools‫سزٍر‬ ‫ٍب‬ ، ‫ّا‬ ُ‫داد‬ ُ‫،پایگا‬ ‫ػاهل‬ ‫سیستن‬‫ایجاد‬،‫ایٌتزًتی‬ ‫فزٍش‬ ‫ػولیات‬ ‫تزای‬ ِ‫یکپارچ‬ ‫ٍب‬ ‫تحت‬ ‫افشار‬ ‫ًزم‬‫اًثار‬ ، ِ‫ضؼث‬ ‫در‬ ‫فزٍش‬ ، ‫هطتزی‬ ‫تا‬ ‫ارتثاط‬‫ایٌتزًتی‬ ‫تاالرّای‬ ،‫داری‬‫کاٍی‬ ُ‫داد‬ ‫هٌظَر‬ ِ‫ت‬ ‫هختلف‬ ‫ّای‬ ‫الگَریتن‬ ‫ساسی‬ ُ‫پیاد‬ ٍ ‫عزاحی‬‫تزٍیج‬ ٍ ‫هطتزی‬ ‫سَاتك‬ ‫در‬‫فزٍش‬َ‫جستج‬ ‫ّای‬ ‫هَتَر‬ ٍ ‫اجتواػی‬ ‫ّای‬ ًِ‫رسا‬ ‫تاساریاتی‬ ‫اس‬ ُ‫استفاد‬
 18. 18. ‫گیزی‬ ِ‫ًتیج‬ٍ ‫اًساًی‬ ‫ًیزٍی‬ ، ‫ّا‬ ‫کتاب‬ ‫اس‬ ‫ٍسیغ‬ ‫ای‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫کتاب‬ ‫ضْز‬‫راّکار‬ ‫تا‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫ایي‬ ‫اگز‬ ِ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تثلیغاتی‬ ‫فضای‬‫افشایص‬ ‫تَاًذ‬ ‫هی‬ ‫ضَد‬ ‫ّوزاّی‬ ‫اعالػات‬ ‫فٌاٍری‬ ‫تز‬ ‫هثتٌی‬ ‫ّای‬‫در‬ ‫گیزی‬ ‫چطن‬‫سَد‬ٍ‫آفزیٌی‬ ‫ارسش‬‫تاضذ‬ ِ‫داضت‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫ایي‬‫در‬ ‫تَاًذ‬ ‫هی‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫عزیك‬ ‫ایي‬ ‫اس‬24‫ّفت‬ ٍ ‫رٍس‬ ًِ‫ضثا‬ ‫ساػت‬‫را‬ ‫خَد‬ ‫سَد‬ ‫تپزداسد‬ ‫فزٍش‬ ِ‫ت‬ ‫کطَر‬ ‫سزاسز‬ ‫در‬ ِ‫ّفت‬ ‫رٍس‬‫تخطذ‬ ‫افشایص‬
 19. 19. ‫گیزی‬ ِ‫ًتیج‬(ِ‫اداه‬)‫کطَر‬ ‫سزتاسز‬ ‫در‬ ِ‫ک‬ ‫کارتزاى‬ ‫اس‬ ‫ای‬ ُ‫گستزد‬ ِ‫ضثک‬ ‫عزیك‬ ‫اس‬ِ‫ت‬ ‫ساسهاى‬ ‫ایي‬ ‫آیذ‬ ‫هی‬ ‫تَجَد‬‫ای‬ ًِ‫رسا‬‫لذرتوٌذ‬‫یاتذ‬ ‫هی‬ ‫دست‬‫ػام‬ ‫اّذاف‬ ‫تزٍیج‬ ِ‫ت‬ ‫تَاًذ‬ ‫هی‬ ‫هحصَالت‬ ‫تزٍیج‬ ‫تز‬ ٍُ‫ػال‬ ِ‫ک‬‫تپزداسد‬ ‫خَد‬ ِ‫الوٌفؼ‬‫سزاسز‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫ضْز‬ ‫ضذگی‬ ِ‫ضٌاخت‬ ‫ایٌتزًتی‬ ‫تاساریاتی‬ ‫عزیك‬ ‫اس‬ُ‫گزدیذ‬ ‫آضٌا‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫ایي‬ ‫تا‬ ‫جذیذ‬ ‫افزاد‬ ٍ ،‫گزدد‬ ‫هی‬ ‫تیطتز‬ ‫کطَر‬‫یاتذ‬ ‫هی‬ ‫افشایص‬ ‫ًیش‬ ِ‫هجوَػ‬ ‫ایي‬ ‫ّای‬ ِ‫ضؼث‬ ‫فزٍش‬ ٍ
 20. 20. ‫با‬‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬

×