Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SALBIAH BINTI ONTONG        DB100256NORAFIKA FARRADILA BINTI SHAHROM  DB100269MAHANI BINTI MAHAT         D...
1.2     1.1           Konsep dan Jenis Definisi Kurikulum             Kurikulum        ...
MAKSUD KURIKULUM  “currere”    Latin Laluan/Jejak    laluan dari             satu          ...
SEJARAH PEMBENTUKAN  KURIKULUM     polisiKrisis Pendidikan diAmerika pada awal  abad ke -20          Rek...
1.2     1.1           Konsep dan Jenis Definisi Kurikulum             Kurikulum        ...
Program yangmengandungi aktivitipembelajaran yang     Semua pengalamandisusun oleh guru     pembelajaran yangmembo...
Akta Pendidikan 1996,  [Peraturan-peraturan (Kurikulum  Kebangsaan)] Pendidikan 1997• ….. Suatu program pendidikan ya...
1.2 Konsep Dan Jenis     Kurikulum       • Perkembangan proses kognitif Eisner,   • Kurikulum sebagai teknol...
KONSEP KURIKULUM KHSR• Mata pelajaran yang berorientasikan kemahiran atau pendidikan vokasional seperti menjahit dan ber...
Kurikulum  Terdapat dalam            Rasmi   dokumen rasmi     Kurikulum      IdealMenggabungkan...
1.3 Kurikulum dan Pendidikan  Kurikulum merupakan sebahagian komponen yang menggerakkan prosespendidikan dan berkembang d...
TRANSFORMASIKURIKULUM PENDIDIKANKBSR    • Kurikulum Baru Sekolah Rendah1983KBSR    • Kurikulum Bersepadu Sekolah Ren...
TRANSFORMASI KURIKULUM        KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH            RENDAH       MATA PELAJARAN BE...
1.4 Latar Belakang Falsafah            dan         Liputan Kurikulum                 ...
Fahaman Falsafah Masa Kini• Falsafah mewakili andaian dan spekulasi yang dibuat mengenai aktiviti manusia dan dunia.• Se...
Ontologi (Teori Kewujudan)Meliputi aspek kewujudan tuhan, manusia dan alamEpistemologi (Teori Ilmu)     3       ...
Falsafah             Pendidikan            PerenialismeFalsafah Pendidikan            ...
Falsafah Pendidikan Perenialisme  Mempercayai bahawa ilmu dan nilai adalah          bersifat kekal Ilmu – ke...
Falsafah Pendidikan Progresivisme   Mempercayai bahawa ilmu dan nilai adalah          sentiasa berubah   Tu...
Falsafah Pendidikan Eksistensialisme    Mempercayai bahawa ilmu dan nilai berubah,   tetapi ia perlu dipilih untuk me...
Falsafah Pendidikan Esensialisme    Mempercayai bahawa ilmu sentiasa     berubah,tetapi ia perlu dipilih untuk me...
Falsafah Pendidikan Rekonstruksionisme   Mempercayai bahawa ilmu dan nilai sentiasa    berubah,tetapi   ia perlu ...
FALSAFAH PENDIDIKAN  KEBANGSAAN suatuPendidikan di Malaysia adalahusaha berterusan ke arahmemperkembangkan potensi indiv...
Kepentingan Falsafah  Pegangan dan panduan untuk halatuju  Asas untuk membentuk tujuan, matlamat  dan objektif  Pa...
MATLAMAT KURIKULUM KHSR  Membolehkan murid  memperolehi kemahiran  asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan  ke...
OBJEKTIF KURIKULUMKHSR  Mengetahui dan  mengamalkan langkah  keselamatan semasa  membuat kerja  Memilih alatan d...
OBJEKTIF KURIKULUMKHSR   Mereka bentuk dan   menghasilkan produk yang   mudah daripada pelbagai   bahan kitar ...
OBJEKTIF KURIKULUM    KHSR Membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan Menghasil dan menjaga tumbuhan hiasan,...
OBJEKTIF KURIKULUM    KHSR Mengamalkan sikap pengguna bijak dan bertanggungjawab Meminati bidang perniagaan Mengem...
Pengenalan kepada kurikulum khsr kump 11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengenalan kepada kurikulum khsr kump 11

3,077 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pengenalan kepada kurikulum khsr kump 11

 1. 1. SALBIAH BINTI ONTONG DB100256NORAFIKA FARRADILA BINTI SHAHROM DB100269MAHANI BINTI MAHAT DB100254SAFRAH BINTI MOHAMAD DB100157NORMI BINTI BONARI DB100155
 2. 2. 1.2 1.1 Konsep dan Jenis Definisi Kurikulum Kurikulum 1.4 1.3 Latar belakang Kurikulum dan Falsafah dan Pendidikan Liputan KurikulumPENGENALAN KEPADA KURIKULUM KHSR
 3. 3. MAKSUD KURIKULUM “currere” Latin Laluan/Jejak laluan dari satu peringkat ke satu “Curriculum” peringkat Bahasa InggerisJelmaan/Metamorf osis
 4. 4. SEJARAH PEMBENTUKAN KURIKULUM polisiKrisis Pendidikan diAmerika pada awal abad ke -20 Reka bentuk Jawatankuasa merangka semula Site-specific membentuk program akademik yang diiktiraf untuk sekolah menengah atas Asas kepada pembentukan menjadi kurikulum seluruh dunia
 5. 5. 1.2 1.1 Konsep dan Jenis Definisi Kurikulum Kurikulum 1.4 1.3 Latar belakang Kurikulum dan Falsafah dan Pendidikan Liputan KurikulumPENGENALAN KEPADA KURIKULUM KHSR
 6. 6. Program yangmengandungi aktivitipembelajaran yang Semua pengalamandisusun oleh guru pembelajaran yangmembolehkan murid diorganisasikan untukmencapai objektif yang pelajar-pelajar pada Satu siri unit atau isidirancangkan. setiap peringkat dalam kandungan yang institusi pendidikan disusun sedemikian Hirst, 1975 rupa supaya Abdullah Mohd. Nor dan Ahmad Jaffni Hassan, pembelajaran setiap 1992 satu unit dapat dicapai satu perakuan, sekiranya kebolehanRancangan yang ditentukan dalam unitmenyediakan kesempatan sebelumnya telah Laluan dari satu dikuasai.pembelajaran bagi peringkat ke satumemperolehi pelbagai peringkat atau Gagne, 1974tujuan menyeluruh dan jurusan pengajianobjektif spesifik yang yang diikuti diberkaitan dengannya. sekolah Saylor dan Alexender, Kliebard, 1982 1974 Definisi Kurikulum Oleh Ahli
 7. 7. Akta Pendidikan 1996, [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan)] Pendidikan 1997• ….. Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi rohani, jasmani, mental dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.
 8. 8. 1.2 Konsep Dan Jenis Kurikulum • Perkembangan proses kognitif Eisner, • Kurikulum sebagai teknologi E.W. danVallance,E. • Kurikulum sebagai pengalaman 1971 pengguna • Menstruktur masyarakat • Akademik rasionalisme
 9. 9. KONSEP KURIKULUM KHSR• Mata pelajaran yang berorientasikan kemahiran atau pendidikan vokasional seperti menjahit dan bertukang• Menjurus kepada latihan dan amali• Memerlukan bengkel dan alatan yang mencukupi untuk melaksanakan p&p dengan berkesan
 10. 10. Kurikulum Terdapat dalam Rasmi dokumen rasmi Kurikulum IdealMenggabungkanpandangan Kurikulumpelbagai pihak Tersembunyi Tidak terdapat dalam dokumen rasmi tetapi di ajar
 11. 11. 1.3 Kurikulum dan Pendidikan Kurikulum merupakan sebahagian komponen yang menggerakkan prosespendidikan dan berkembang dari semasa ke semasa…  Perkembangan individu secara menyeluruh (JERI)  Penerapan nilai-nilai murni  Penyebaran ilmu pengetahuan  Pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu  Melahirkan tenaga kerja mahir
 12. 12. TRANSFORMASIKURIKULUM PENDIDIKANKBSR • Kurikulum Baru Sekolah Rendah1983KBSR • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah1993 • Kurikulum Bersepadu Sekolah RendahKBSR (semakan)2003 KSSR 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah
 13. 13. TRANSFORMASI KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN BERCORAK AMALI DAN PENGETAHUAN  KBSR (1983) – KEMAHIRAN DIAJAR DI TAHAP II MANIPULATIF IAITU DI  KBSR (1993) - KHSRTAHUN 4, 5, DAN 6  SEMAKAN KBSR (2003) – KHSR  TRANSFORMASI KURIKULUM – KSSR EDISI 2011
 14. 14. 1.4 Latar Belakang Falsafah dan Liputan Kurikulum Phileosophi “Filo” “Sofia” cmencintai hikmah Mencintai Hikmah Mempunyai unsur nilai pengetahuan, kematangan dan pandangan jauh
 15. 15. Fahaman Falsafah Masa Kini• Falsafah mewakili andaian dan spekulasi yang dibuat mengenai aktiviti manusia dan dunia.• Secara spesifik, falsafah berfokus pada realiti, kebenaran dan nilai.• Bagi pendidik, falsafah membantu kita untuk membuat pilihan atau tindakan yang tepat.• Falsafah juga turut menjadi panduan untuk amalan, membantu dalam keputusan mengenai perkembangan program, pemilihan aktiviti pembelajaran, kurikulum,
 16. 16. Ontologi (Teori Kewujudan)Meliputi aspek kewujudan tuhan, manusia dan alamEpistemologi (Teori Ilmu) 3 Aksiologi Meliputi Bidang (Teori Nilai) aspek Falsafah Meliputiapakah ilmu, aspek nilai,sumber ilmu, sumber nilai,pembahagian pembahagia ilmu dan n nilai danperanan ilmu peranan nilai
 17. 17. Falsafah Pendidikan PerenialismeFalsafah Pendidikan Falsafah PendidikanRekonstruksionis Progresivisme me Aliran Falsafah Dalam Kurikulum Tentang Ilmu dan Nilai Falsafah Falsafah Pendidikan Pendidikan Esensialisme Eksistensialis me
 18. 18. Falsafah Pendidikan Perenialisme  Mempercayai bahawa ilmu dan nilai adalah bersifat kekal Ilmu – keupayaan memikirkan semula idea-idea yang sedia ada dan mantap Nilai – dianggap sebagai mutlak, tidak berubah dan sejagat
 19. 19. Falsafah Pendidikan Progresivisme  Mempercayai bahawa ilmu dan nilai adalah sentiasa berubah  Tujuan pendidikan ialah untuk menyediakan pelajar supaya dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Ilmu – merupakan hasil daripada pengalaman pelajar yang diperoleh melalui kaedahsaintifik. Nilai – adalah relatif dan boleh berubah mengikut
 20. 20. Falsafah Pendidikan Eksistensialisme  Mempercayai bahawa ilmu dan nilai berubah, tetapi ia perlu dipilih untuk membantu kewujudan (memenuhi keperluan) individu Tujuan pendidikan ini ialah untuk memberi ilmu dan nilai kepada individu mengikut potensi masing-masing untuk menjadi manusia yang unik. Ilmu – apa yang difikirkan sesuai untuk pembangunan diri seseorang individu.
 21. 21. Falsafah Pendidikan Esensialisme Mempercayai bahawa ilmu sentiasa  berubah,tetapi ia perlu dipilih untuk memenuhi keperluan orang ramai Tujuan pendidikan ini ialah untuk memupuk warganegara supaya bertanggungjawab serta menguasai kemahiran belajar dan pekerjaan. Ilmu – hasil daripada cerapan dan penakulan serta konsep yang diabstrakkan pelajar.
 22. 22. Falsafah Pendidikan Rekonstruksionisme Mempercayai bahawa ilmu dan nilai sentiasa berubah,tetapi ia perlu dipilih untuk menghindar bahaya dan menjamin keamanan masyarakat.  Tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk semula masyarakat supaya menjadi cemerlang dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Ilmu – hasil daripada pengalaman pelajar yang terkawal dengan bantuan kaedah saintifik. Nilai – adalah relatif dan berubah mengikut masa
 23. 23. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN suatuPendidikan di Malaysia adalahusaha berterusan ke arahmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani, berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, berakhlakmulia, beretanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 24. 24. Kepentingan Falsafah Pegangan dan panduan untuk halatuju Asas untuk membentuk tujuan, matlamat dan objektif Panduan untuk tindakan yang perlu diambil bagi membuat perubahan Panduan dalam membina kurikulum yang bersesuaian Membantu dalam membuat keputusan, memilih aktiviti pembelajaran, dan penyediaan sumber
 25. 25. MATLAMAT KURIKULUM KHSR Membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat- sendiri, mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.
 26. 26. OBJEKTIF KURIKULUMKHSR  Mengetahui dan mengamalkan langkah keselamatan semasa membuat kerja  Memilih alatan dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul  Melakar bentuk asas secara 2D dan 3D  Memahami fungsi dan bentuk luaran produk  Memasang model set binaan dan mengkaji komponen
 27. 27. OBJEKTIF KURIKULUMKHSR  Mereka bentuk dan menghasilkan produk yang mudah daripada pelbagai bahan kitar semula  Mengenal pasti komponen elektrik dan elektronik  Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada alatan, mesin mudah, perabot dan bahagian bangunan
 28. 28. OBJEKTIF KURIKULUM KHSR Membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan Menghasil dan menjaga tumbuhan hiasan, memelihara ikan hiasan dan menanam sayur Merancang dan mengurus jualan secara teratur serta mengamalkan etika perniagaan Mengurus kerja, wang dan perbelanjaan dengan berkesan
 29. 29. OBJEKTIF KURIKULUM KHSR Mengamalkan sikap pengguna bijak dan bertanggungjawab Meminati bidang perniagaan Mengembangkan daya usaha, kreatif dan inovatif Mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik

×