Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ביטוח לאומי עדכוני הדקה ה-90 -חיים חיטמן- 2012

918 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ביטוח לאומי עדכוני הדקה ה-90 -חיים חיטמן- 2012

 1. 1. ‫ביטוח לאומי‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫עדכוני הדקה ה-09‬ ‫מרצה: מר חיים חיטמן‬ ‫משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע"מ‬ ‫‪ahe@ahe-tax.co.il‬‬ ‫2102/21/02-91‬ ‫1‬
 2. 2. ‫חוק אבטלה- (תיקון סעיפי חוק 261, 071)‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫הקלות בזכאות לדמי אבטלה לעובדים יומיים ולעובדים במשרה חלקית.‬ ‫תקופת האכשרה‬ ‫לכל סוגי העובדים השכירים תימנה בחודשים ולא בימים.‬ ‫המשמעות‬ ‫גם מי שעבד מספר ימים ולא חודש מלא, מבוטח בביטוח אבטלה כאילו‬ ‫עבד כל החודש.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫תקופת האכשרה החדשה‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫21 חודשים קלנדרים בעד אחד או יותר מהימים בחודש בתוך‬ ‫81 חודשים בתכוף לתאריך הקובע.‬ ‫החישוב‬ ‫לפי 051 יום לפני היום הקובע- במקום 57 יום ברבע שנה.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫יחס חלוקה בין בני זוג- בעסק עצמאי‬ ‫גבר‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫המבקש להצטרף לעסק האישה- האישור יינתן רק‬ ‫בשנה השוטפת ושנה קודמת.‬ ‫אישה‬ ‫המבקשת להצטרף ביחס חלוקה לגבר- בתביעות זקנה-‬ ‫האישור יינתן לשנה שוטפת ושנה קודמת ותקופה‬ ‫נדרשת להשלמת תקופת אכשרה.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫לדוגמא‬ ‫א. אישה צברה 431 חודשי ביטוח, עבדה 02 שנה עם בן זוגה בעסק.‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫החלוקה תאושר רק למשך 01 חודשים רטרו (השלמה ל-441‬ ‫חודשים).‬ ‫ב. אישה צברה 42 חודשים מגיל 02-81.‬ ‫היום בגיל הפרישה, טוענת כי עבדה עם בעלה במשך 02 שנה.‬ ‫תקופת הביטוח שתאושר לה- 06 חודשי ביטוח בדיעבד.‬ ‫5‬
 6. 6. ‫קצבת זקנה- עקרת בית‬ ‫רקע‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫בתאריך 69.1.1 נכנס לתוקפו תיקון מס 7 לחוק הביטוח הלאומי:‬ ‫עקרות בית שמלאו להן 56 שנה אחרי 69.1.1 ונולדו לאחר ה- 03.21.13,‬ ‫וכן היו תושבות ישראל במשך 5 שנים לפני גיל הזכאות.‬ ‫תיקון 831- מ 02/02‬ ‫גם עקרת בית וגם אלמנה בת קצבה שנולדו לפני 13.1.1 יהיו זכאיות‬ ‫לקצבת זקנה מ- 3102.1.1.‬ ‫6‬
 7. 7. ‫קצבת זקנה- עקרת בית (המשך)‬ ‫התנאי‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫עקרת הבית עלתה ארצה לפני גיל 06, או ילידת הארץ. והיא נשואה‬ ‫לגבר, שהוא מבוטח, ואינה עובדת.‬ ‫אי זכאות‬ ‫אישה נשואה שעלתה לארץ לראשונה מעל הגיל (26-06 לפני תאריך‬ ‫הלידה) -הבעל ימשיך לקבל תוספת בעדה.‬ ‫המוסד לביטוח לאומי‬ ‫ייזום תביעות למבוטחות העונות על הוראה זו.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫העסקת עובדים במשק בית‬ ‫פתיחת תיק ודווח רטרואקטיבי- פתיחת תיק עבור תקופה מעל 21‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫חודשים.‬ ‫עד 21 חודשים רטרו - אם אין קרבה משפחתית, פתיחת התיק כרגיל.‬ ‫פתיחת תיק לתקופה של מעל 21 חודשים רטרו‬ ‫המעסיק נדרש להמציא הוכחות לקיום יחסי עובד מעסיק:‬ ‫• ספחים של המחאות.‬ ‫• דפי חשבון בנק.‬ ‫• הצהרה חתומה של המעסיק ושל העובד על פרטי ההעסקה.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫פתיחת תיק רטרו – עובד זר ע"י מעסיק סיעודי‬ ‫יש להפנות את המעסיק לחברת הסיעוד ולקבל מידע‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫על מועד תחילת העסקתו, פירוט שכר בכל התקופה.‬ ‫החיוב רטרו עבור עובד זר- נומינלי ללא חיוב‬ ‫תקנה 8 א.‬ ‫9‬
 10. 10. ‫פס"ד יוסף מזוז - "הרמת מסך"‬ ‫• בעל שליטה בחברה שלא משלמת דמי ביטוח עבורו‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫כעובד, עלול להיחשב כעצמאי.‬ ‫• ב-01/8/51 קבע ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל‬ ‫990/5273) כי בעל השליטה בחברת מעטים, שלא‬ ‫שילמו עבורו דמי ביטוח במשך שנים, ייחשב כעובד‬ ‫עצמאי ויחויב בהתאם.‬ ‫01‬
 11. 11. ‫פס"ד יוסף מזוז - "הרמת מסך" (המשך)‬ ‫• ביה"ד קבע- אי תשלום דמי ביטוח לאורך תקופה ממושכת,‬‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫הוצאת תלושי שכר ללא תשלום - מלמדות שהסדר העבודה‬ ‫אינו אמיתי כך שבעל השליטה לא היה בחזקת עובד החברה‬ ‫ולכן אין לו מסתור מאחורי התארגנות של החברה.‬ ‫• המוסד לבטוח לאומי – פרסם הוראות, כי בנסיבות מיוחדות‬ ‫אין מניעה משפטית להפוך בעלי שליטה בחברה מעובדים‬ ‫שכירים לעובדים עצמאיים.‬ ‫11‬
 12. 12. ‫‪Artzi, Hiba & Elmekiesse‬‬ ‫תודה על ההקשבה!‬ ‫משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע"מ‬ ‫‪ahe@ahe-tax.co.il‬‬ ‫21‬

×