Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Artzi,Hiba&Elmekiesse
1
‫רו‬"‫דואני‬ ‫ענת‬ ‫ח‬
‫ארצי‬,‫את‬ ‫חיבה‬‫אלמקייס‬
‫בע‬ ‫מיסוי‬ ‫פתרונות‬"‫מ‬
tax.co.il-www.ahe
9....
Artzi,Hiba&Elmekiesse
2
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
‫הקדמה‬.
‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬ ‫עקרונות‬-‫שביעי‬ ‫פרק‬1.
‫דירות‬ ‫השכרת...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
3
‫הקדמה‬
‫כבר‬‫שנים‬‫שממשלת‬‫ישראל‬‫רואה‬‫בהגדלת‬‫היצע‬‫לדירות‬‫להשכרה‬‫כיעד‬‫חשוב‬!!!
‫וכתוצאה‬‫מכ...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫הגדרות‬-
"‫בניין‬"-‫לרבות‬‫מספר‬‫בנינים‬‫שנבנו‬‫באותה‬‫תקופה‬‫ובאותו‬‫אתר‬,‫כחטיבה‬‫אחת‬,‫למעט‬‫חל...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫הגדרות‬-
‫המנהלה‬‫רשאית‬‫לאשר‬‫כי‬‫גם‬"‫חלק‬‫מבניין‬"‫ייחשב‬‫בניין‬‫להשכרה‬‫בהתקיים‬‫התנאים‬‫הבאים...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫ל‬ ‫החוק‬ ‫נוסח‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ההטבות‬ ‫לקבלת‬ ‫התנאים‬"‫להשכרה‬ ‫חדש‬ ‫בניין‬:"
‫מבקש‬‫ההטבות‬‫הינו‬...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫שיעורי‬‫המס‬‫על‬"‫בניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬"-
‫סעיף‬ ‫הוראות‬53‫ג‬(‫ב‬1)‫על‬ ‫כי‬ ‫קובעות‬‫חייבת‬ ‫הכנסה‬...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫דיבידנד‬ ‫חלוקת‬ ‫על‬ ‫מס‬-
‫בהתאם‬‫להוראות‬‫סעיף‬47(‫ב‬()2)‫על‬‫דיבידנד‬‫המחולק‬‫מהכנסות‬‫אלו‬‫יחו...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫הוצאות‬‫פחת‬-
‫סעיף‬53‫ג‬(‫א‬)‫קובע‬‫כי‬‫שעור‬‫הפחת‬‫לדירה‬‫בבניין‬‫להשכרה‬,‫בתקופת‬
‫השכרתה‬‫נקבע‬...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫החוק‬‫מאפשר‬‫לקבל‬‫פטור‬‫ממס‬‫שבח‬‫בביצוע‬"‫שיחלוף‬"‫של‬‫בניין‬‫להשכרה‬‫אשר‬‫סיים‬‫את‬
‫תקופת‬‫המג...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫הוראות‬‫סעיף‬53‫ב‬(‫ה‬()1)‫קובעות‬‫כי‬:
"‫ניתנה‬‫הטבה‬‫לפי‬‫סעיפים‬53‫ג‬‫או‬53‫ד‬,‫או‬‫לפי‬‫סעיף‬85...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫בנוסף‬‫לפטור‬‫הכללי‬‫ממע‬"‫מ‬‫על‬‫הכנסות‬‫מהשכרה‬‫למגורים‬,‫סעיף‬31(1‫א‬)‫נותן‬
‫פטור‬‫ממע‬"‫מ‬‫על‬...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫בתקנה‬19‫א‬‫לתקנות‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬(‫שבח‬,‫מכירה‬‫ורכישה‬)(‫מס‬‫רכישה‬),‫התשל‬"‫ה‬
-1974‫נקבע‬‫כי‬‫...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫החוק‬‫לעידוד‬‫דירות‬‫להשכרה‬,‫נועד‬‫לעודד‬‫בניית‬‫דירות‬‫להשכרה‬‫על‬‫ידי‬‫קבלנים‬
‫ומשקיעים‬‫במטרה...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫מאחר‬‫והפטור‬‫ממס‬‫לפי‬‫החוק‬‫הינו‬‫מוגבל‬‫ביותר‬‫והחוק‬‫דורש‬‫עמידה‬
‫בתנאים‬‫רבים‬‫והוא‬‫ניתן‬‫ר...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
‫האם‬‫במתחם‬‫של‬‫בניינים‬‫אפשר‬‫לבקש‬‫רק‬‫על‬‫חלק‬‫מהבניינים‬
‫להיות‬"‫בניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬"?
‫האם‬...
Artzi,Hiba&Elmekiesse
17
‫רבה‬ ‫תודה‬
‫ארצי‬,‫אלמקייס‬ ‫את‬ ‫חיבה‬
‫בע‬ ‫מיסוי‬ ‫פתרונות‬"‫מ‬
‫טלפון‬03-6134111,‫פקס‬03-61...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Visiones conjuntas
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

קורס קבלנים חוק עידוד- ענת דואני- 1

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

קורס קבלנים חוק עידוד- ענת דואני- 1

 1. 1. Artzi,Hiba&Elmekiesse 1 ‫רו‬"‫דואני‬ ‫ענת‬ ‫ח‬ ‫ארצי‬,‫את‬ ‫חיבה‬‫אלמקייס‬ ‫בע‬ ‫מיסוי‬ ‫פתרונות‬"‫מ‬ tax.co.il-www.ahe 9.7.2013 ‫רו‬ ‫לשכת‬"‫ח‬- ‫רכישה‬ ‫ועסקאות‬ ‫קבלנים‬ ‫מיסוי‬ ‫עידוד‬ ‫חוקי‬ 1
 2. 2. Artzi,Hiba&Elmekiesse 2 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫הקדמה‬. ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬ ‫עקרונות‬-‫שביעי‬ ‫פרק‬1. ‫דירות‬ ‫השכרת‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬2007. ‫מיוחדות‬ ‫סוגיות‬.
 3. 3. Artzi,Hiba&Elmekiesse 3 ‫הקדמה‬ ‫כבר‬‫שנים‬‫שממשלת‬‫ישראל‬‫רואה‬‫בהגדלת‬‫היצע‬‫לדירות‬‫להשכרה‬‫כיעד‬‫חשוב‬!!! ‫וכתוצאה‬‫מכך‬‫מעניקה‬‫הטבות‬‫מס‬‫בגין‬‫השכרת‬‫דירות‬. ‫בין‬‫הטבות‬‫המס‬‫הניתנות‬‫ליחידים‬‫הם‬(‫אשר‬‫ההשכרה‬‫אינה‬‫עולה‬‫לכדי‬‫עסק‬): ‫פטור‬‫ליחידים‬‫על‬‫הכנסות‬‫מהשכרת‬‫דירת‬‫מגורים‬,‫מסלול‬‫מס‬‫בשיעור‬10%,‫פטור‬‫מע‬"‫מ‬‫וכו‬'. ‫בנוסף‬‫להטבות‬‫אלו‬,‫כיום‬‫קיימים‬‫שני‬‫דברי‬‫חקיקה‬‫לעידוד‬‫בניית‬‫דירות‬‫להשכרה‬‫בהיקף‬‫משמעותי‬, ‫כדלקמן‬: ‫האחד‬‫מצוי‬‫בפרק‬‫שביעי‬1-‫של‬‫החוק‬‫לעידוד‬‫השקעות‬‫הון‬,‫תשי‬"‫ט‬-1959(‫להלן‬-"‫חוק‬‫העידוד‬)". ‫והשני‬‫החוק‬‫לעידוד‬‫בניית‬‫דירות‬‫להשכרה‬,‫התשס‬"‫ז‬-2007(‫להלן‬-"‫חוק‬‫השכרת‬‫דירות‬2007)".
 4. 4. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫הגדרות‬- "‫בניין‬"-‫לרבות‬‫מספר‬‫בנינים‬‫שנבנו‬‫באותה‬‫תקופה‬‫ובאותו‬‫אתר‬,‫כחטיבה‬‫אחת‬,‫למעט‬‫חלק‬ ‫מבניין‬. "‫בנין‬‫להשכרה‬"‫הינו‬‫בנין‬‫שאושר‬‫כנכס‬‫מאושר‬,‫שלפחות‬‫מחצית‬‫משטחו‬‫מיועדת‬‫להשכרה‬ ‫למגורים‬‫בתנאים‬‫שנקבעו‬‫בסעיף‬53‫ב‬‫לחוק‬‫ובנייתו‬‫הסתיימה‬‫לאחר‬1988.7.31. "‫בנין‬‫חדש‬‫להשכרה‬"‫הינו‬‫בנין‬‫להשכרה‬‫שאושר‬‫החל‬‫מיום‬1.1.2009. (‫או‬‫אושר‬‫לפני‬1.1.2009‫והושכר‬‫לראשונה‬‫לאחר‬‫מועד‬‫זה‬,‫או‬‫שהושכר‬‫לראשונה‬‫לפני‬1.1.2009 ‫לתקופה‬‫שלא‬‫פחתה‬‫מ‬-5‫שנים‬‫והחלק‬‫שהושכר‬‫בעבר‬‫למגורים‬‫יושכר‬‫ל‬-5‫שנים‬‫נוספות‬ ‫לפחות‬,‫לאחר‬1.1.2009.) ‫שביעי‬ ‫פרק‬1-‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬ 4
 5. 5. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫הגדרות‬- ‫המנהלה‬‫רשאית‬‫לאשר‬‫כי‬‫גם‬"‫חלק‬‫מבניין‬"‫ייחשב‬‫בניין‬‫להשכרה‬‫בהתקיים‬‫התנאים‬‫הבאים‬- (1‫כמות‬‫מינימלית‬‫של‬‫דירות‬‫מגורים‬: -‫א‬‫בבניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬-‫בחלק‬‫המאושר‬‫יש‬6‫דירות‬‫מוגרים‬‫לפחות‬. -‫ב‬‫בבניין‬‫להשכרה‬-‫בחלק‬‫המאושר‬‫יש‬8‫דירות‬‫מגורים‬‫לפחות‬. 2)‫החלק‬‫הנותר‬‫בבניין‬‫אינו‬‫בבעלות‬‫בעלי‬‫התוכנית‬‫או‬‫לקרוביהם‬‫של‬‫בעלי‬‫המניות‬‫בחברה‬ ‫במישרין‬‫או‬‫בעקיפין‬. ‫שביעי‬ ‫פרק‬1-‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬ 5
 6. 6. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫ל‬ ‫החוק‬ ‫נוסח‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ההטבות‬ ‫לקבלת‬ ‫התנאים‬"‫להשכרה‬ ‫חדש‬ ‫בניין‬:" ‫מבקש‬‫ההטבות‬‫הינו‬‫הבעלים‬‫הרשום‬‫הן‬‫של‬‫הבניין‬‫והן‬‫של‬‫הקרקע‬‫שעליה‬‫הוקם‬‫הבניין‬. ‫לפחות‬%50‫משטח‬‫הרצפות‬‫יהיו‬‫מיועדים‬‫להשכרה‬‫למגורים‬. ‫השטחים‬‫כמצוין‬‫לעיל‬,‫הושכרו‬‫לתקופה‬‫ממוצעת‬‫של‬‫חמש‬‫שנים‬‫מתוך‬‫שבע‬‫שנים‬‫שלאחר‬‫תום‬ ‫הבניה‬. ‫מחצית‬‫משטח‬‫הרצפות‬‫של‬‫הבניין‬‫לא‬‫נמכרו‬‫לפני‬‫שחלפו‬‫חמש‬‫שנות‬‫ההשכרה‬. ‫נמכרו‬‫הדירות‬‫שהיו‬‫מיועדות‬‫להשכרה‬‫לפני‬‫שחלפו‬‫חמש‬‫שנות‬‫השכרה‬,‫יהיה‬‫בעל‬‫הבניין‬ ‫זכאי‬‫להטבות‬‫המס‬‫בהתקיים‬‫תנאים‬‫נוספים‬‫שלא‬‫יפורטו‬‫ברשימה‬‫זו‬. ‫נציין‬‫כי‬,‫מדובר‬‫בתנאים‬‫על‬‫פי‬‫החוק‬‫וכי‬‫קיימים‬‫תנאים‬‫נוספים‬‫בהתאם‬‫להחלטת‬‫המנהלת‬ ‫המשתנה‬‫מעת‬‫לעת‬‫ואשר‬‫יוצגו‬‫בהרצאה‬‫הבאה‬. ‫שביעי‬ ‫פרק‬1-‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬ 6
 7. 7. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫שיעורי‬‫המס‬‫על‬"‫בניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬"- ‫סעיף‬ ‫הוראות‬53‫ג‬(‫ב‬1)‫על‬ ‫כי‬ ‫קובעות‬‫חייבת‬ ‫הכנסה‬‫או‬‫ממכירה‬ ‫ריאלי‬ ‫שבח‬‫או‬‫מהשכרה‬‫בנין‬ ‫של‬ ‫יחולו‬ ‫להשכרה‬ ‫חדש‬‫שעורי‬‫הבאים‬ ‫המס‬: ‫על‬‫חברה‬-11%. ‫יחיד‬-20%. ‫חברה‬‫בהשקעת‬‫חוץ‬-18%‫מס‬‫מרבי‬‫או‬‫שיעורי‬‫המס‬‫לחברה‬‫בהשקעת‬‫חוץ‬(10%/15%). ‫שעורי‬‫מס‬‫אלו‬‫הינם‬‫קבועים‬‫ואינם‬‫הוראת‬‫שעה‬. ‫וחלים‬‫ללא‬‫תקופת‬‫הגבלה‬‫בזמן‬!!!!! ‫החוק‬ ‫במסגרת‬ ‫הניתנות‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬-‫שביעי‬ ‫פרק‬1 7
 8. 8. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫דיבידנד‬ ‫חלוקת‬ ‫על‬ ‫מס‬- ‫בהתאם‬‫להוראות‬‫סעיף‬47(‫ב‬()2)‫על‬‫דיבידנד‬‫המחולק‬‫מהכנסות‬‫אלו‬‫יחולו‬‫מס‬‫בשיעור‬‫של‬15%, ‫הן‬‫יחיד‬‫והן‬‫חברה‬,‫וזאת‬‫בכפוף‬‫לאמנות‬‫למניעת‬‫כפל‬‫מס‬. ‫ההסדרים‬ ‫חוק‬ ‫בעקבות‬-‫ל‬ ‫יעלה‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫המס‬ ‫שיעור‬-20%. ‫החוק‬ ‫במסגרת‬ ‫הניתנות‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬-‫שביעי‬ ‫פרק‬1 8
 9. 9. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫הוצאות‬‫פחת‬- ‫סעיף‬53‫ג‬(‫א‬)‫קובע‬‫כי‬‫שעור‬‫הפחת‬‫לדירה‬‫בבניין‬‫להשכרה‬,‫בתקופת‬ ‫השכרתה‬‫נקבע‬‫ל‬-20%. ‫החוק‬ ‫במסגרת‬ ‫הניתנות‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬-‫שביעי‬ ‫פרק‬1 9
 10. 10. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫החוק‬‫מאפשר‬‫לקבל‬‫פטור‬‫ממס‬‫שבח‬‫בביצוע‬"‫שיחלוף‬"‫של‬‫בניין‬‫להשכרה‬‫אשר‬‫סיים‬‫את‬ ‫תקופת‬‫המגבלות‬(5‫שנים‬). ‫השחלוף‬‫יכול‬‫להתבצע‬‫בין‬‫בניין‬‫להשכרה‬‫לבניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬. ‫הטבות‬‫המס‬‫הקובעות‬‫בחוק‬‫ימשכו‬‫לחול‬‫על‬‫הבניין‬‫החלופי‬. ‫החוק‬‫קובע‬‫מספר‬‫תנאים‬‫שיש‬‫לעמוד‬‫בהם‬‫לצורך‬‫ביצוע‬‫ה‬"‫שחלוף‬",‫אשר‬‫ביניהם‬: •‫מכירה‬‫של‬‫מלוא‬‫הזכויות‬‫בבניין‬. •‫תקופת‬‫זמן‬‫מוגבלת‬‫לביצוע‬‫השחלוף‬(12‫חודשים‬). •‫עמידה‬‫בתנאי‬‫שווי‬‫הבניין‬‫החלופי‬‫לעומת‬‫הבניין‬‫המכר‬. •‫תקופת‬‫מגבלות‬‫נוספת‬(5‫שנים‬). ‫להשכרה‬ ‫חדש‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫שחלוף‬ 10
 11. 11. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫הוראות‬‫סעיף‬53‫ב‬(‫ה‬()1)‫קובעות‬‫כי‬: "‫ניתנה‬‫הטבה‬‫לפי‬‫סעיפים‬53‫ג‬‫או‬53‫ד‬,‫או‬‫לפי‬‫סעיף‬85(‫ד‬)‫לפקודה‬‫ולא‬‫נתקיים‬ ‫תנאי‬‫מהתנאים‬‫הקבועים‬‫בסעיף‬‫קטן‬(‫א‬),‫תבוטל‬‫ההטבה‬‫למפרע‬‫ובעל‬‫הבנין‬‫או‬ ‫משכיר‬‫הבנין‬,‫לפי‬‫הענין‬,‫יהיה‬‫חייב‬‫בתשלום‬‫המס‬‫שהיה‬‫חייב‬‫בו‬‫אילולא‬ ‫ההטבה‬,‫בתוספת‬‫הפרשי‬‫הצמדה‬‫וריבית‬‫מתוך‬‫שנת‬‫המס‬‫שלגביה‬‫ניתנה‬ ‫ההטבה‬." ‫נציין‬‫כי‬‫קיים‬‫נוהל‬‫שפרסמה‬‫המנהלת‬‫בנושא‬‫שיופרט‬‫בהרצאה‬‫הקרובה‬. ‫ההטבות‬ ‫ביטול‬ 11
 12. 12. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫בנוסף‬‫לפטור‬‫הכללי‬‫ממע‬"‫מ‬‫על‬‫הכנסות‬‫מהשכרה‬‫למגורים‬,‫סעיף‬31(1‫א‬)‫נותן‬ ‫פטור‬‫ממע‬"‫מ‬‫על‬‫מכירת‬‫אותו‬‫חלק‬‫מבניין‬‫שאושר‬‫כבניין‬‫להשכרה‬,‫במידה‬ ‫שהחלק‬‫היה‬‫מושכר‬‫במשך‬‫חמש‬‫שנים‬. ‫במקביל‬,‫מס‬‫התשומות‬‫בגין‬‫חלק‬‫זה‬‫אינו‬‫מותר‬‫בניכוי‬. ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ממס‬ ‫פטור‬ 12
 13. 13. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫בתקנה‬19‫א‬‫לתקנות‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬(‫שבח‬,‫מכירה‬‫ורכישה‬)(‫מס‬‫רכישה‬),‫התשל‬"‫ה‬ -1974‫נקבע‬‫כי‬‫שיעור‬‫מס‬‫הרכישה‬‫במכירת‬‫זכות‬‫במקרקעין‬‫לאיגוד‬,‫על‬‫ידי‬‫כל‬ ‫בעלי‬‫הזכויות‬‫באותו‬‫איגוד‬‫של‬‫בנין‬‫להשכרה‬‫או‬‫בניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬‫כאמור‬‫בפרק‬ ‫שביעי‬1‫בחוק‬‫העידוד‬‫תהיה‬‫חייבת‬‫במס‬‫רכישה‬‫בשיעור‬‫של‬0.5%‫ובמידה‬‫לא‬ ‫יתקימו‬‫התנאים‬‫הקבועים‬‫בחוק‬‫תובטל‬‫ההטבה‬‫והרוכש‬‫יהיה‬‫חייב‬‫במס‬‫הרכישה‬ ‫אילולא‬‫ההטבה‬,‫בתוספת‬‫הפרשי‬‫הצמדה‬‫וריבית‬‫מתום‬‫שנת‬‫המס‬‫שבה‬‫רכש‬‫את‬ ‫הזכות‬. ‫זוהי‬‫תקנה‬‫חשובה‬‫במיוחד‬‫לאור‬‫הנוהל‬‫שפרסמה‬‫המנהלת‬. ‫מבנה‬ ‫שינוי‬-‫רכישה‬ ‫מס‬ 13
 14. 14. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫החוק‬‫לעידוד‬‫דירות‬‫להשכרה‬,‫נועד‬‫לעודד‬‫בניית‬‫דירות‬‫להשכרה‬‫על‬‫ידי‬‫קבלנים‬ ‫ומשקיעים‬‫במטרה‬‫להוריד‬‫את‬‫מחירי‬‫הדירות‬‫ומחירי‬‫השכירות‬. ‫החוק‬‫מעניק‬‫פחת‬‫מואץ‬‫בשיעור‬‫של‬20%‫וכן‬‫פטור‬‫ממס‬‫שבח‬‫שניתן‬‫ליזם‬‫על‬‫מכירת‬ ‫מלוא‬‫הדירות‬,‫לאחר‬‫שעברה‬‫תקופת‬‫ההשכרה‬‫הנדרשת‬‫בחוק‬. ‫תקופת‬‫ההשכרה‬‫הנדרשת‬‫בחוק‬‫היא‬10‫שנים‬‫לפחות‬‫ובתנאי‬‫שהרוכשת‬‫העתידית‬‫גם‬ ‫היא‬‫תענה‬‫על‬‫התנאים‬‫ושתקופת‬‫ההשכרה‬‫המצטברת‬‫תהא‬25‫שנים‬‫רצופות‬‫לפחות‬. ‫הפטור‬‫ממס‬‫שבח‬‫מותנה‬‫בכך‬‫שהיזם‬‫יענה‬‫על‬‫תנאי‬"‫חברה‬‫בעלת‬‫בניין‬‫להשכרה‬", ‫חברה‬‫תושבת‬‫ישראל‬‫אך‬‫לא‬‫חברת‬‫בית‬‫או‬‫חברה‬‫משפחתית‬‫או‬‫שקופה‬. ‫ישנם‬‫תנאים‬‫נוספים‬‫אשר‬‫ביניהם‬‫הוא‬‫שהדירות‬‫יושכרו‬‫בחוזי‬‫שכירות‬‫לתקופה‬‫של‬‫עד‬ ‫שנה‬‫ולא‬‫יושכרו‬‫לקרובים‬,‫משרד‬‫הקליטה‬,‫משרד‬‫השיכון‬‫ועוד‬. ‫להשכרה‬ ‫דירות‬ ‫לעידוד‬ ‫חוק‬-2007 14
 15. 15. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫מאחר‬‫והפטור‬‫ממס‬‫לפי‬‫החוק‬‫הינו‬‫מוגבל‬‫ביותר‬‫והחוק‬‫דורש‬‫עמידה‬ ‫בתנאים‬‫רבים‬‫והוא‬‫ניתן‬‫רק‬‫כדי‬‫להחליף‬‫את‬‫הבעלים‬‫הראשון‬‫של‬‫הבניין‬ ‫כאשר‬‫החברה‬‫החדשה‬‫תהיה‬‫חייבת‬‫להמשיך‬‫את‬‫תנאי‬‫הסעיף‬.‫ולכאורה‬ ‫החוק‬‫אינו‬‫מעניק‬‫פטור‬‫לחברה‬‫החדשה‬. ‫ניתן‬‫להבין‬‫מדוע‬‫החוק‬‫אינו‬‫ישים‬‫וכי‬‫לא‬‫מבוצעות‬‫בישראל‬‫בניית‬‫בניינים‬ ‫להשכרה‬. ‫להשכרה‬ ‫דירות‬ ‫לעידוד‬ ‫חוק‬-2007 15
 16. 16. Artzi,Hiba&Elmekiesse ‫האם‬‫במתחם‬‫של‬‫בניינים‬‫אפשר‬‫לבקש‬‫רק‬‫על‬‫חלק‬‫מהבניינים‬ ‫להיות‬"‫בניין‬‫חדש‬‫להשכרה‬"? ‫האם‬‫חברה‬‫ויחיד‬‫יכולים‬‫יחד‬‫לבקש‬‫הטבות‬‫במסגרת‬‫פרק‬‫שביעי‬1 ‫לחוק‬‫עידוד‬‫השקעות‬‫הון‬? ‫מהו‬‫המועד‬‫לבקשה‬? ‫האם‬‫ניתן‬‫למכור‬50%‫משטח‬‫הבניין‬‫לפני‬‫תחילת‬‫הבניה‬? ‫מיוחדות‬ ‫סוגיות‬ 16
 17. 17. Artzi,Hiba&Elmekiesse 17 ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫ארצי‬,‫אלמקייס‬ ‫את‬ ‫חיבה‬ ‫בע‬ ‫מיסוי‬ ‫פתרונות‬"‫מ‬ ‫טלפון‬03-6134111,‫פקס‬03-6133113 www.ahe-tax.co.il

Views

Total views

825

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

438

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×