Μηχανισμοί

481 views

Published on

Μηχανισμοί, είναι ένα άρθρο ανασκόπησης.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Μηχανισμοί

 1. 1. Mecanismos Mechanism.Механизма. Механизам. Mécanisme. Механізму. Meccanismo.Mecanisme. Mechanismus. Mexanizmi. Μεραληζκόο. Mekanismi. Mecanwaith. Mechanisme. Mechanizm. Mekanisme. Mehānisms. Mechanizmus. Mekanisme Mehānisms.Mecanismos. Mechanismus. Mecanism. Mechaniz.
 2. 2. Εηζαγσγή.ΜεραληζκνίΑπηό ην έγγξαθν είλαη γξακκέλν κε ηέηνην ηξόπν, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε λαθαηαλνήζνπκε ηελ θαηεύζπλζε πνπ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα ζε έλα γεληθό ηξόπν, ππόνξηζκέλεο ζπλζήθεο, θαη όηη νη κεραληζκνί είλαη ν νδεγόο πνπ θαζνξίδεη ην ηειηθόζπκπέξαζκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε όηη όηαλ μεθηλάκε από έλα ζεκείν, λα βξείηεέλα ζπκπέξαζκα, αλ θαη ζην ίδην ζέκα από κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή, έξρεζηε ζε έλα άιιν, γηαπηό ζα βξνύκε ξηδηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε κηα γξακκή ζθέςεο θαη άιιν, απηή εθαηλνκεληθή αληίθαζε πξνθύπηεη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαιύνπκε ηε δηαδηθαζίαζεκείν από όπνπ μεθηλήζακε, απηό ρξεζηκεύεη γηα λα δείηε ηε γεσγξαθία ησλ ηδεώλ,κπνξνύκε επίζεο λα πνύκε όηη ην έγγξαθν απηό έρεη σο ζηόρν λα βιέπνπκε ηα ζέκαηα ζηεΦπζηθή, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζέκα, γηαηί ζα δείηε κηα πνηθηιία απόαπιά παξαδείγκαηα ηα νπνία θαίλεηαη λα έρνπλ θακία ζρέζε κε ην ζέκα, αιιά ζε γεληθέογξακκέο θαη εηδηθόηεξα, ζα καο δώζεη δηνξαηηθόηεηα γηαηί ζπκβαίλεη απηό πνπ ζπκβαίλεη θαηόηαλ απηό ζπκβεί.Έηζη πεξηκέλνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ ηη έρνπκε εθηεζεί θσο ζε κηα επξύηεξε άπνςε, λαβξνπλ εμήγεζε γηα νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα από έλα ζέκα ηδηαίηεξα, αιιά νπζηαζηηθά γηα λααιιάμνπκε ηνλ ηξόπν θαζνξηζκνύ κηαο απόθαζεο ζε νπνηνδήπνηε ζέκα εηδηθόηεξα.Η ειεπζεξία ησλ ηδεώλ, θπιαθίζηεθε από ηηο πξνθαηαιήςεηο καο, θαη ράξε ζε απηό ηνέρνπκε πιεξώζεη κε θάπνην ηξόπν κηα πςειή ηηκή, θαη όηη ε αλζξώπηλε εθεπξεηηθόηεηα δελππνβιήζεθαλ ζε αιπζίδεο, αιήζεηεο θαη νη δύν αιπζίδεο, αιπζίδεο θαη όρη εηθνληθή θαηθαληαζηηθώλ παξάγεηαη από ηηο ζθέςεηο καο.Με ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ν Θεόο καο παξαδίδεηαη από ηελ θαηαδίθε, ε νπνία έπεζε πάλσ καο,θαη ήκαζηαλ πξννξηζκέλνη γηα αιπζίδεο ηεο ζθιαβηάο, κε ηελ άθεζε ησλ ακαξηηώλ καο, καοδίλεη ηελ ειεπζεξία θαη ηε ζπγρώξεζε, θαη κηα λέα λννηξνπία κε βάζε ην ηη είλαη ρνξεγήζεηκαο, ηε ζθέςε καο γηα ην ζέκα απηό, ηδίσο, καο έθεξε ζε επαθή κε ηελ ειεπζεξία, έλαλ λένηξόπν ζθέςεο, πνπ ειεπζεξώζεθε από ηε ζθιαβηά ζην λόκν πνπ καο θαηαδίθαζε, ηώξα κεηα πόδηα γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ράξεο Σνπ, εκείο ζπκπεξηθεξόκαζηε σο άηνκα λέα αξρή ζηνκπαιό καο αιιαγή, κε απνηέιεζκα κηα λέα δσή, όρη κόλν ζηε ζθέςε, αιιά θαη ζηηο δξάζεηο,νη νπνίεο εκπινπηίδνληαη κε θάζε ηξόπν, θαη ράξε ζε απηό έρνπκε κηα λέα δσή.Αλ κνηάδεη κε έλαλ άληξα πνπ ζπλαληώ ζε απηή ηελ πεξίπησζε κηα ηέηνηα παξαπνκπή, ζαδηαπηζηώζεηε όηη ππάξρεη κηα αξρή, πεξίπνπ κπνξνύκε λα ζπλνςηζηεί σο κηα πξάμε ηνπΘενύ, ε δηαγξαθή, έλα έγγξαθν πνπ θαηέρεη ην ππόβαζξν θαη ηα εξγαιεία {Η Βίβινο }κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν έζηεηιε λα αλαθνηλώζεη όηη ηνηειεπηαίν γεγνλόο, αιιά όηη είλαη ζήκεξα ζε ηζρύ.΢ύκθσλα κε απηό ην ζθεπηηθό, ζέισ λα ρξεζηκνπνηήζσ courier θάλεη ηε δνπιεηά, γηαηίλνκίδσ όηη ζπλδένληαη κε ηε δσή ησλ αλδξώλ, θαη ηα νκόινγα κνξθή, ε νπνία όρη κόλν ζηνλελεζηώηα, επεηδή ράξε ζηε γξαθή, κπνξνύκε λα θάλνπκε ηε δηαθνξά, αθνύ Γηαπαξάδεηγκα, γλσξίδσ ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο, θαη Ιζαάθ Νεύησλα ην έξγν ή ηε δσή θαη ηνηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ, δελ είλαη ηπραίν όηη γλσξίδνπκε θάπνηνλζπγθεθξηκέλα, ηόζν ζην παξόλ θαη ζην παξειζόλ, δεδνκέλνπ όηη θάησ από ηελ ηδέα όηη ηαπάληα θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ ηύρε, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ήηαλ έλα αηύρεκα,αιιά σο έλα έμππλν ζπκπεξαίλσ όηη ζε νξηζκέλα ζέκαηα, ηδίσο, θαη δελ ήηαλ ην απνηέιεζκαηεο ηύρεο ην γεγνλόο απηό ζπγθεθξηκέλα. Ωο παξάδεηγκα ζα ήζεια λα πσ, όηη αλ είκαηπιάληζκα λα ηαμηδέςνπλ ζε θάπνηα ρώξα ζπγθεθξηκέλα, θαη δελ ην θάλσ, θαηά ηύρε,κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ην πξντόλ ηεο λνεκνζύλεο, παξάιιεια ζπλάληεζε ήηαλ κηαπξάμε κνπ, απηόλ ηνλ ηξόπν, όπσο είπα, θαζνξίδεηαη όηη ε ιύηξσζε είλαη κηα πξάμε ηνπΘενύ.
 3. 3. Έηζη, λα πξνζζέζσ όηη αλ δηαβάδεηε απηό ην έγγξαθν, είλαη γηαηί ζα πξέπεη λα είλαη, ίζσοεπεηδή ε ηνπνζεζία ζαο βξίζθεηαη ζηε ρώξα ηεο Ρσζίαο, θαη έγξαςα απηό ην έγγξαθν ζηνβόξεην Μεμηθό, έρνπκε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο, είλαη δύζθνιν λαθαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη δύν άλζξσπνη πνπ δνπλ ρηιηάδεο κίιηα καθξηά, κπνξνύλλα επηθνηλσλήζνπλ αλ δνύκε ην λόκν ησλ πηζαλνηήησλ, δελ ππάξρεη ζρεδόλ θαλέλα από ηανπνία ζα κπνξνύζαλ λα είλαη γλσζηά, αθόκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε όηη εζείο θαη εγώγλσξίδνπκε ηόζν απξόζσπν, από ηελ άιιε, ζα νινθιεξώζσ, γηα λα θαηαλνήζεη ηεζπιινγηζηηθή κνπ, ζα έπξεπε λα γλσξίδεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα κέλα, ηόηε θαηά ηε γλώκεκνπ, απηό δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε γηαηί γξάθσ απηό ην έγγξαθν, ή πνηνο είκαηθαη πνύ κέλσ, αλ είκαη δσληαλόο ή είκαη κέξνο κηαο γεληάο πξηλ από δύν αηώλεο, ή πξηλ από3.000 ρξόληα πνπ ήηαλ παξνύζα ζηνλ θόζκν, ην ζεκαληηθό πξάγκα εδώ είλαη όηη γξάθηεθε,έξρνκαη ζηα ρέξηα ζαο, θαη κπνξείηε λα ην δηαβάζεηε.ΜεραληζκνίΜπνξνύκε λα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη κεραληζκνί ηεο ζθέςεο, ηνποθπζηθνύο κεραληζκνύο θαη κεραληζκνύο γηα ηα αλζξώπηλα, πξντόλ ηεο εθεύξεζεο θαη ηεοεθεπξεηηθόηεηαο, {} ηερλνινγία.Αλάιπζε εγγξάθσλ.1 -. Μεραληζκνί ηεο ζθέςεο.Οη κεραληζκνί απηνί είλαη ε πεγή ησλ ηδεώλ, ξηδσκέλε ζηνλ εγθέθαιό καο, είλαη κέξνο απηνύπνπ νλνκάδνπκε γλσξίδνπκε ή ελ κέξεη, σο πλεύκα, δελ κπνξεί λα εμεγεζεί θπζηθά, θαη νηελ ιόγσ κεραληζκνί ζε ζύλζεηε κνξθή έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ θαηζηε ζπλέρεηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη όια όζα ζρεηίδνληαη κε ηεληερλνινγία, κπνξνύκε λα δνύκε ηελ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο, κε απηό ζεσξνύκε όηη νηζθέςεηο ησλ αηόκσλ, ηδίσο, έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαζπλδεζνύλ, έηζη πνπ ιακβάλνληαη, έλαείδνο ηνπ κπαινύ ζπιινγηθά, όπσο ζήκεξα, αλ πξνζπαζήζακε λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεοαλαδήηεζε δίθηπν, νη κεραληζκνί ηεο ζθέςεο είλαη ε πξνέιεπζε θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ, ηνππθλό ζύλλεθν θαη ε πνηθηιία ησλ ηδεώλ, πνπ πνηθίινπλ σο εθπαίδεπζε έλα άηνκν είλαηκέξνο ελόο απξνζδηόξηζηνπ αξηζκνύ παξαγόλησλ, κεξηθνί από απηνύο είλαη, ηνλ πνιηηηζκόηνπο, ηε γιώζζα, θνζκηθή εθπαίδεπζε, ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ζε απηό ην πνιύπιεπξνζπλδπαζκνύο κάδα είλαη απηό πνπ καο θαζνδεγεί κέζα από ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία καογηα ηελ παξαηήξεζε ζπλάςεη ηηο ηδέεο καο, απηή ε ζύγρπζε ησλ θαισδίσλ απνθαινύλεπθπΐα, λνεκνζύλε είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε, δεδνκέλνπ όηη νη κεραληζκνί πνπ δηέπνπλδελ έρνπλ αθξηβή ηύπν, κπνξνύκε λα δνύκε ηε ινγηθή, σο κεραληζκόο ηεο λνεκνζύλεο,αιιά δελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ινγηθή είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα επζύλεηαη γηαπαξάδεηγκα, ζα, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ επηζπκία γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν, ην αλζξώπηλν πλεύκαείλαη πέξα από ινγηθή εμήγεζε.Πεξηπηώζεηο πξνζζέηνληαο ζηηο ήδε πνιύπινθνπο κεραληζκνύο, βξήθακε όηη απηέο έρνπλζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ γεγνλόησλ, ζε ζύγθξηζε κε θπζηθνύο κεραληζκνύο, αλζξώπηλελνεκνζύλε είλαη πνιύ πην πεξίπινθε από ό, ηη είλαη γλσζηό ηίπνηα.΢πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη ε λνεκνζύλε δελ κπνξεί λα ην εμεγήζεη ζσκαηηθά.2 -. Φπζηθό κεραληζκό.Είλαη θάζε ελέξγεηα ηεο θύζεο ζην πεξηβάιινλ καο θαη ζην ζύκπαλ καο, έρνπλ κηα ζηαζεξή
 4. 4. δηαθύκαλζε θαη ηδίσο έκκεζεο, νη νπνίεο παξαηεξνύληαη ζπζηεκαηηθέο θαηεπαλαιακβαλόκελεο, εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν, ην ζύκπαλ απνηειείηαη από δηαθνξεηηθά θαηπνηθίια κεραληζκνύο, επίζεο πνιύ πνιύπινθε, επεηδή νη πεξηζηάζεηο ππό ηηο νπνίεοιεηηνπξγνύλ είλαη πνιιαπιέο, όπσο έρνπκε πεη είλαη γηαηί ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεοαπνθηήζνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ηόζν δηαθνξεηηθέο όζν ην ίδην ην ζύκπαλ.3 -. Μεραληζκνί αλζξώπηλε εθεύξεζε.Οη κεραληζκνί ηεο αλζξώπηλεο επηλόεζεο πνπ πξννξίδνληαη λα επηηύρνπλ ηα ίδηααπνηειέζκαηα κε ζηεξεόηππν ζπζηεκαηηθά, ηέιεηα θαη αθξηβήο, απηό πνπ ιέκε ζε γεληθέογξακκέο, ηα εξγαιεία θαη ηελ ηερλνινγία, θαη εληόο ησλ κεραληζκώλ ηεο αλζξώπηλεοεθεπξέζεσο έρνπλ επηθνηλσλία, πξνθνξηθή, γξαπηή , θαη επίζεο από ηα ζήκαηα, κεαπνηέιεζκα έλα ζπλδπαζκό όισλ θάλνπλ ην πην πνιύπινθν ζύζηεκα νδεγείηαη από ηελαλζξσπόηεηα.Μεραληζκνί, κεραληθή, ηα κεραλήκαηα.Έλαο κεραληζκόο είλαη κηα απιή κεραλή καδί, απηή ε κειέηε καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκεθαη λα θαηαλνήζεη ηνπο κεραληζκνύο ηεο, ζα πξέπεη λα δνύκε ηνπο εαπηνύο καο πξώηα σοκεραληζκόο πνπ δεκηνπξγεί ηελ άιιε, κεηά από απηό κπνξνύκε λα δνύκε ηνποκεραληζκνύο, απηό είλαη κηα πεξηνρή ηεο θπζηθήο πνπ αλαιύεη ηελ θίλεζε θαη ην ππόινηπνζώκα ηνπ, απηό κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο, ηελ θιαζηθή κεραληθή, εθβαληηθή κεραληθή, ζρεηηθηζηηθή κεραληθή θαη ηελ θβαληηθή ζεσξία πεδίνπ, θαη παξάιιειαβιέπνπκε ηνπο θπζηθνύο κεραληζκνύο, δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα δηαζύλδεζε είλαηπεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν άκεζε ζπλέπεηα λα καο νδεγήζεη ζην απνηέιεζκα, κπνξνύκε λαθαζνξίζνπκε, είλαη όηη καδί, απνηεινύλ κηα πξαγκαηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ηξηώλ, 1 -.κεραληζκνύο ηεο ζθέςεο, 2.-θπζηθνύο κεραληζκνύο, θαη 3 -. αλζξώπηλα κεραληζκνύο, νηηξεηο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ πάλησλ.Μπνξνύκε λα αλαιύζεη ηνπο κεραληζκνύο, ρσξίο πξώηα λα ξίμνπκε κηα καηηά, γηα ηεβηνινγηθή δσή, θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηελ επθπή δσή, θαη ρξεηαδόκαζηε κηα αξρή αλάιπζεζηελ αξρή, αλαθεξόκελνο ζε έλα πνιύ απιό θαη γεληθή γελεηηθή.1 -. Μεραληζκνί ηεο ζθέςεο.Απηά είλαη πνιύπινθν, κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε γλώζε θαη ηε κάζεζεκαο, ηα νπνία δίλνπλ ηε ινγηθή ηα πξάγκαηα, νη κεραληθνί ηεο ζθέςεο είλαη κηα ζεηξά απόδηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα, κε ηελ πνηθηινκνξθία ηεο, σο κηα ηδέα ή έλλνηα.Οη ζρεηηθά πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο, δίλνπκε κηα επηζθόπεζεηεο εθπιεθηηθήο πνιππινθόηεηαο ηνπ ζώκαηόο καο, θαη ζίγνπξα δελ είλαη ιηγόηεξνπνιύπινθε, είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ γνληδίσλ καο, πνπ καο θάλεη λα δηαθέξεη από θάζεάιιν, έηζη κνξθή, ε νπνία ζε θάζε είδνο είλαη δύν εληειώο ίδηα άηνκα, θαη αλ ππάξρνπλ δύνγελεηηθά όκνηα όληα, είηε θπζηθά είηε ηερλεηά, απηά, πνπ θαηά θάπνην ηξόπν γελεηηθάπαλνκνηόηππα, βιέπνπκε όηη είλαη δηαθνξεηηθά ζηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνληαη θαηζπκπεξηθέξνληαη , λα ελεξγνύλ, ελ νιίγνηο, είλαη πην πνιύπινθα όληα κέρξη ηώξα γλσζηά.΢θεθηείηε ην από ηελ άπνςε θαη ηελ πξννπηηθή ελόο παξαηεξεηή, ζε κηα ακεξόιεπηεαλάιπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό δίθαηε θξίζε, πξέπεη λα ζεζπίζνπκε κηα δηαθνξεηηθήπξννπηηθή, γη απηό ζα πξέπεη λα ζέζεη ην δήηεκα ησλ κεραληζκώλ ηεο ζθέςεο, απηό δελέρεη λα θάλεη κε ηνπο κεραληζκνύο ηνπ εγθεθάινπ, αθνύ ζε γεληθέο γξακκέο κπνξνύκε λαπνύκε απηό, ν εγθέθαινο, έλα όξγαλν κε ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηα πάληα, θαη ιεηηνπξγεί ζεέλα ζύζηεκα, αθόκε θαη αθαηαλόεην, ειεθηξηθά ζήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πνιύπινθσλκεραληζκώλ δηαζύλδεζε ζθέθηνληαη, ηδέεο θαη έλλνηεο, ιόγνο γηα απηή ηελ αλάιπζε,δεδνκέλνπ όηη ε αλάιπζε απηή, αλ κηιάκε γηα ηελ θιαζηθή κεραληθή, γηα παξάδεηγκα, δελ
 5. 5. aportaríamos ηίπνηα κε απηό ην έγγξαθν, όπσο αθξηβώο ζπδήηεζε ηεο θβαληηθήο κεραληθήο,ζρεηηθηζηηθή κεραληθή ή θβαληηθή ζεσξία πεδίνπ, ζα είλαη απεζηαικέλνη από απηέο ηηογξακκέο ζθέςεο, ν θύξηνο ζθνπόο δελ είλαη λα δνύκε ηνπο κεραληζκνύο σο αηνκηθήππόζεζε, θαζώο ην έγγξαθν απηό δείρλεη ηελ πνηθηινκνξθία ζην ζύλνιό ηεο σο ζύλνιν, θαηόρη επεηδή ζεσξώ όηη ηα ππνθαηαζηήκαηα κεραληθή ιάζνο, αιιά κάιινλ όηη ν ζθνπόο ηνππαξόληνο εγγξάθνπ είλαη λα παξάζρεη θαη λα δείμεη ηα πξάγκαηα από κηα δηαθνξεηηθήνπηηθή, κε θάπνην ηξόπν λα δνύκε ηη θξύβεηαη ζην γπκλό κάηη, ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο,λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ε ίδηα, δελ κόλνο ηξόπνο γηα λα δείηε κηα λέα αληίιεςε, θαη ηελίδηα ζηηγκή δεκηνπξγνύλ κηα γξακκή πνπ νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο,από ηελ θιαζηθή κεραληθή είλαη θαιά κειεηεκέλε θαη είδακε ηίπνηα από απηό δελ κπνξεί λαθέξεη θάηη λέν, αλ αλάιπζε βαζίδεηαη ζε πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ ηξέρνπζα γλώζε, νηκεραληθνί πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ ίδηα άπνςε, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ησλ ίδηαζπκπεξάζκαηα, γη απηό είλαη ζεκαληηθό λα αλαιπζνύλ πξηλ, βιέπσ ηα πξάγκαηα από κηαάιιε νπηηθή γσλία, θαη όηη, αλ ζέινπκε λα δείμνπκε κηα άιιε άπνςε ρξεηαδόκαζηε θαη άιιαεπηρεηξήκαηα ινγηθά θαη όηη απηά είλαη ζσζηά δνκεκέλν, πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηε ινγηθήζα πξέπεη επίζεο λα είλαη θαηλνηόκεο θαη αθξηβήο, ε γλώκε καο γηα ην ζέκα έρεη θάπνηνβάζνο.΢ε γεληθέο γξακκέο νη άλζξσπνη έρνπλ ηηο γξακκέο ηεο ζθέςεο πνπ καο νδεγνύλ λαθαζνξίζεη θξίζε θαη ε γλώκε καο ζρεηηθά κε έλα ζέκα {x}, όηαλ δηαθέξνπλ απηέο νη γξακκέοζθέςεο, είλαη όηαλ παίξλνπκε κηα δηαθνξεηηθή πεξίιεςε νξηζκέλσλ εθδήισζε {x}, πξάγκαπνπ ζεκαίλεη όηη αλ πξνζζέζνπκε 2 +2- καζεκαηηθώο ην απνηέιεζκα ζα είλαη πάληα 4, αιιάαλ γηα παξάδεηγκα γηα λα θάλνπλ κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγίαο πνηθίιινπλ, γηα παξάδεηγκα 2-2 - ην απνηέιεζκα ζα είλαη δηαθνξεηηθό, ηόηε δηαπηζηώλνπκε όηη αλ κόλν απιά καζεκαηηθάγηα καο λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα λα πξνζζέζεη, ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ινγηθήο ζαείλαη πάληα ην ίδην, όπνπ 2 +2- πάξεη 4, απηό είλαη πην ελδηαθέξνλ όηαλ βιέπνπκεδηαθνξεηηθέο γξακκέο ζθέςεο, είδακε ηνπο κεραληθνύο, πνπ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζενκάδεο, νη νπνίεο είπε είλαη 4, θιαζηθή κεραληθή, ε θβαληηθή κεραληθή, ζρεηηθηζηηθή κεραληθήθαη ε ζεσξία πεδίνπ, ζύκθσλα κε ην όξακα ηνπ πξώηνπ, θαη κε ηα ζηνηρεία θαη ην ζθεπηηθόηεο απηό, ζεσξνύκε επηηπρία, αιιά κπνξνύκε λα δνύκε ην άιιν κέξνο δελ είλαη απόιπηε αλδελ είρε εμειηρζεί ε ηδέα ηεο κεραληθήο, ζήκεξα, ζα έρνπκε κηα γξακκή ζθέςεο πνπβαζίδεηαη ζηε γλώζε καο γηα ηελ θιαζηθή κεραληθή, αιιά ζήκεξα δελ έρνπκε κόλν ηελ ηδέαηεο θιαζζηθήο κεραληθήο, αθνύ όπσο είπακε εκείο κεραληθή ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηοβαζηθνύο άμνλεο, βξίζθνπκε όηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο κεραληθήο, θαη δελ είλαη ην ίδην κε ηηοάιιεο γξακκέο ηεο ζθέςεο δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη κνξθέο γίλνληαη ηύπνπο, κεξηθνί είλαηαπιώο θαιέο ηδέεο πνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί, αιιά είλαη ζεκαληηθό εμεηάζεη όιεο ηηογξακκέο ηεο ζθέςεο, θαζώο απηό αλνίγεη ηηο πόξηεο γηα λα βξείηε παξαιιαγέο πνπ κπνξείλα είλαη γξακκέο ηεο ζθέςεο γηα λα καο βνεζήζεη λα βξνύκε κηα εμήγεζε, γηα νξηζκέλαγεγνλόηα {x}, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, όηη κέζσ ηεο θιαζηθή κεραληθή, δελ κπνξείλα εμεγεζεί, πάληνηε, όηαλ ζηε θπζηθή, ππάξρνπλ αιιαγέο, ζα ρξεηαζηεί πνιύ ρξόλν γηα λαγίλεη απνδεθηή, θαη κεξηθέο θνξέο όηαλ γίλνληαη δεθηέο απηά ηα απνηειέζκαηα, θαη έρνπκεέλαλ άιιν ηξόπν ζεώξεζεο ησλ πξαγκάησλ, θαη επίζεο πάληα ρξεηάδνληαη πνιύπεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα αλαγλσξίζεη ην ζθεπηηθό απηώλ ησλ ηεζζάξσλ κπινθ καδίκεραληθνί δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα επηιύζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηοθπζηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ζπλέπεηα, έρνπκε ηώξα έλα θελό πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί,αιιά εκείο ην παξόλ έρεηε κηα επξύηεξε άπνςε ηνπ ζέκαηνο, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ όηη,θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη κόλν ε πξνζσπηθή κνπ γλώκε, ε νπνία ζε ηειηθή αλάιπζε, απηόείλαη θάηη πεξηζζόηεξν από απηό, αιιά λνκίδσ όηη είλαη ζεκαληηθό θαζώο θαη ε γλώκε ησλάιισλ, εθδεισζεί.
 6. 6. Όπσο είδακε κε ηελ εηζαγσγή, κεραληθνί καο βνεζά λα παξαθνινπζείηε, λα καο νδεγήζεηκέζα από απηό.Ξεθηλήζηε ηελ αλάιπζε καο, κε βάζε ηε δηθή καο αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ, ενπνία ζα θαζνξίζεη ην ρξόλν θαη ηνλ ηόπν, αληίζηνηρα.Αο ειπίζνπκε όηη ζε απηή ηελ αλάιπζε, κπνξνύκε λα θέξνπκε θάηη λέν, κε ινγηθή θαηαίζζεζε, δεδνκέλνπ όηη θαηά θαλόλα, όιεο νη ζπλεηζθνξέο ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο γξακκέοηεο ζθέςεο είλαη γεληθά αιιόθνηα, άιια δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από ό, ηη θαληαζία, νθύξηνο ζθνπόο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ έξεπλα , θαίλεηαη ζηνπο κεραληζκνύο, έλαπαξάδεηγκα γηα ηε ζηήξημε ή ηελ επηηπρή αληέρνπλ ηη παξνπζηάδεηαη.Μεραληζκνί, όρη κόλν πώο λα αλαιύζεη ηνπο κεραληζκνύο, είλαη επίζεο έλαο ηξόπνο γηα λααλαιύζεη πξνζσπηθέο ζθέςεηο καο, ηηο ζθέςεηο θαη καδί ζε απεπζείαο ζύλδεζε, ζακπνξέζνπκε λα κεηαηξέςνπκε ζε εηδηθή αηηηνινγία.Παξαδείγκαηα.Μεηαμύ ησλ αηόκσλ θαη ησλ εζλώλ δηαπηζηώζεηε όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ είλαη νξαηό,απηέο νη δηαθνξέο κε βάζε ηε γιώζζα, ηε ζξεζθεία, ηα ηξόθηκα, θαη ηελ ηζηνξία ηεο, κεηαμύάιισλ, αιιά απηά ηα ηέζζεξα είλαη κέξνο απηνύ πνπ νλνκάδνπκε πνιηηηζκό, όηαλεπηζθέπηνληαη κηα ρώξα απηό δελ είλαη δηθό καο, κπνξνύκε λα δνύκε όηη είλαη δηαθνξεηηθή,όρη κόλν γηα ηα πξάγκαηα πνπ βαζίδνληαη, όπσο είπακε, ηε γιώζζα, ηε ζξεζθεία, ηαηξόθηκα, θαη ηελ ηζηνξία, βξήθακε επίζεο όηη ρηίζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, κε δηαθνξεηηθό ηξόπνηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπο, είλαη δηαθνξεηηθνύο λόκνπο είλαη ξηδηθάδηαθνξεηηθό ζε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπ δξόκνπ θαη ηεο ρώξαο καο επηζθέθζεθε, ην νπνίν είλαηζύλεζεο ζηε ρώξα καο, όρη ζην δηθό ηνπο, δηόηη αλ αλαιύζνπκε απηά ππάξρνπλ δηαθνξέο,κπνξνύκε λα κάζνπκε, ζε πεξίπησζε πώο λα θάλνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, απηό κπνξεί λανθείιεηαη ζηα πιηθά πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζην έδαθόο ηνπο, θαη αλ αθνινπζήζνπκεβξείηε ηνπο ιόγνπο, ην ελδηαθέξνλ πξάγκα είλαη όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο εμεγνύληαη, αιιάθάηη ιίγν αθαηαλόεην είλαη όηη είκαζηε όληα ηνπ ίδηνπ είδνπο, δηακνξθώλεηαη από άιιεοαλεμήγεηεο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί,γηα παξάδεηγκα, ζηελ ίδηα ήπεηξν, όπνπ αξθεηέο ρώξεο, θαη όια έρνπλ ηα ίδηα πιηθά γηα λαρηίζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, δηαπηζηώλνπκε όηη ην ζηπι ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο, γηα παξάδεηγκα,ππάξρνπλ ξηδηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζηπι ησλ ζπηηηώλ ηεο ηαπσληθήο, θαη ην ζηπι ησλΓεξκαλώλ, θαη αυτά με τθ ςειρά τουσ είναι διαφορετικι από τθν αγγλικι, θ πιο βακιά καδιαπιςτϊςετε ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτισ χϊρεσ, τισ εςωτερικζσ διαφορζσ, για παράδειγμα ςτοΜεξικό, ζχουμε περίπου 56 διαφορετικζσ ομάδεσ ικαγενϊν, οι εκνικζσ ομάδεσ ζχουν επίςθσ ζνανκαλό αρικμό των καλά-ςθμαντικζσ διαφορζσ αν ςυνεχίςουμε να εμβακφνουμε, κα διαπιςτϊςετεότι ςτισ πόλεισ, υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των διαφόρων τομζων τθσ ίδιασ περιμζτρου, και με τθςειρά του, κα βρείτε τισ διαφορζσ μεταξφ των γειτόνων ςτθν ίδια ςυγκρότθμα διαμεριςμάτων, ανπροχωριςουμε περαιτζρω, κα βροφμε πολλζσ διαφορζσ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, από ταοποία μποροφμε να ποφμε ότι ζχουν από κοινοφ, τθ γενετικι, τθν εκπαίδευςθ, τθ γλϊςςα, ταζκιμα, οι διατροφικζσ ςυνικειεσ, το ίδιο ςπίτι, και όλα τα πράγματα που ζχουν μια οικογζνεια απόκοινοφ, αλλά διαπιςτϊνουμε ότι ακόμα και τα άτομα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ είναι διαφορετικζσ,αυτό είναι πολφ ενδιαφζρον.΢υλλογιςμόσΔεν υπάρχει καμία λογικι εξιγθςθ, δείτε αυτζσ τισ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για το τι είναι θ λογικι.,Η λογικι είναι μια επίςθμθ επιςτιμθ που μελετά τισ αρχζσ τθσ ζγκυρθσ επίδειξθσ και εξαγωγισςυμπεραςμάτων. Η λζξθ προζρχεται από τθν αρχαία ελλθνικι λογικι (logike), που ςθμαίνει"προικιςμζνοι με λογικι, πνευματικι, διαλεκτικι, διαλεκτικόσ», θ οποία με τθ ςειρά τθσ προζρχεται
 7. 7. από λόγοσ (λογότυπα), "λζξθ, ςκζψθ, ιδζα, επιχείρθμα, λόγο ι αρχι."Η λογικι εξετάηει τθν εγκυρότθτα των επιχειρθμάτων από τθν άποψθ τθσ λογικισ δομισ του,ανεξάρτθτα από το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο τθσ ομιλίασ και τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιείταιςτθν ομιλία του και πραγματικζσ καταςτάςεισ όπου το περιεχόμενο μπορεί να αναφζρεται.Αυτό είναι ακριβϊσ ό, τι κζλετε να πείτε ότι είναι μια λογικι επιςτιμθ "επίςθμθ".΢ε γενικζσ γραμμζσ μπορϊ να προςκζςω, ότι θ λογικι είναι μια ςειρά από κοινά επιχειριματαλογικι, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα, όπωσ ιςχφει και το ςκεπτικό ενόσ ατόμου, και να μασ δϊςειζνα κοινό αποτζλεςμα.Οι μθχανιςμοί τθσ ςκζψθσ, είναι πραγματικά πολφπλοκο και όχι μζροσ τθσ λογικισ, για παράδειγμα,να βροφμε τισ διαφορζσ μεταξφ των κρθςκειϊν, παίρνουμε ωσ βάςθ οι μεγάλεσ κρθςκείεσ τουπλανιτθ μασ, ο Ιουδαϊςμόσ, Χριςτιανιςμόσ, Ιςλάμ, ο Βουδιςμόσ, ο Ινδουιςμόσ, μεταξφ αυτϊνΜποροφμε να βροφμε τεράςτιεσ διαφορζσ, και μερικοί μποροφν να βρουν τουσ αγϊνεσ, αλλάμποροφμε να ποφμε ότι υπάρχουν περιςςότερεσ διαφορζσ από ομοιότθτεσ, αυτό μόνο και μόνο τογεγονόσ μασ δίνει τθν απόδειξθ ότι αυτό που μακαίνουμε είναι ζνασ βαςικόσ παράγοντασ οδιγθςθμθχανιςμοφσ τθσ ςκζψθσ μασ, γιατί από τθ μια πλευρά ζχουμε ςτο Χριςτιανιςμό, μια γραμμικαταδικαςμζνθ ςε ςυγχϊρεςθ και τθν αρμονία μεταξφ των ατόμων, και άλλα τζτοιαχαρακτθριςτικά δεν είναι, επικεντρϊνονται ςε μια άλλθ κατεφκυνςθ, αν πάμε βακφτερα καδιαπιςτϊςουμε ότι θ ίδια γραμμι, για παράδειγμα ςτον Χριςτιανιςμό, μεταξφ εκείνων πουπρεςβεφουν να είναι μζροσ αυτισ τθσ ομάδασ, υπάρχουν διαφορζσ, θ οποία μπορεί ναχαρακτθριςτεί ωσ μια μορφι κυβζρνθςθσ, δόγματα, τισ πρακτικζσ, και πολλοί άλλοι, αν πάμεβακφτερα, κα βροφμε ότι μεταξφ των μελϊν τθσ ίδιασ ομάδα, για να ποφμε το ίδιο τοπικι εκκλθςία,υπάρχουν διαφορζσ, επειδι ζνα μζλοσ ςθμαίνει πζραςμα του δόγματόσ του, ζνασ τρόποσ, και ζναάλλο μζλοσ δεν είναι πλιρωσ κατανοθτι, διαπιςτϊνουμε ότι υπάρχει μια παραλλαγι, αυτό είναιπολφ ενδιαφζρον, διότι μοιραηόμαςτε ζνα ίδιο είδοσ, αλλά δεν μοιράηονται τουσ ίδιουσμθχανιςμοφσ τθσ ςκζψθσ.΢υλλογιςμόσΕδϊ είναι μερικά επιχειριματα, για παράδειγμα, θ κεωρία τθσ δαρβινικισ εξζλιξθσ, αυτι θ κεωρίαείναι αρκετά λογικό για μζνα, από τθν άποψθ με τθν οποία ο Δαρβίνοσ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμαόραμά του, κακϊσ φαίνεται ότι τα είδθ εξελίςςονται και αλλάηουν, με τισ παρατθριςεισ, ςτθςυνζχεια, βρζκθκαν εδϊ, ότι αυτό που είδε πριν από αυτζσ τισ εξελίξεισ, υπιρχε μόνο μια γραμμιςκζψθσ, αυτι είναι θ άποψθ τθσ δθμιουργίασ, αυτό που βλζπουμε είναι ότι, ςφμφωνα με αυτι τθνάποψθ των πραγμάτων, τα μακθματικά, τα οποία κυμαίνονται από 2 2 είναι τζςςερα, επειδι κατάκάποιο τρόπο, πρζπει τϊρα 2-2 είναι μθδζν, είναι οι ίδιοι αρικμοί, αλλά όχι διαφορετικάαποτελζςματα, επειδι οι αρικμοί είναι διαφορετικζσ, διότι αν βλζπουμε ςτενά, οι αρικμοί είναι οιίδιεσ , ζνα ηευγάρι των αρικμϊν 2, αυτό δεν ςθμαίνει ότι πιςτεφω ςε εξζλιξθ, γιατί δεν το κάνω,αλλά το μάκθμα είναι ότι κάτω από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, τθν πολυμορφία επιτυγχάνεται,για παράδειγμα, για μζνα αυτι θ εξζλιξθ είναι ζνα γεγονόσ, αλλά Δεν αναφζρομαι ςτθν εξζλιξθ τωνειδϊν, δεδομζνου ότι δεν πιςτεφω αυτό, αλλά νομίηω ότι ςε ζνα φυςικό και προοδευτικι εξζλιξθτων οργανιςμϊν ωσ άμυνα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, για παράδειγμα, μποροφμε να δοφμε αυτιτθν εξζλιξθ ςτον άνκρωπο, είναι ζνα γεγονόσ, δεν είναι μια ιδζα, αν ςυγκρίνουμε τα χζρια του δφοάνδρεσ από διαφορετικζσ κατοχισ, ζνασ εκ των οποίων είναι υπάλλθλοσ μιασ εταιρείασ που είναιυπεφκυνθ για τθ ςυλλογι ανανάδεσ, αυτό είναι ζνασ άνκρωποσ ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τα χζρια τουγια τθν εν λόγω ςυγκομιδι φροφτων, και εμείσ επίςθσ ζνα άλλο άτομο που εργάηεται ςτθνκαταςκευι των ςυγκεκριμζνων κτιρίων, αν κάνουμε μια εξζταςθ των χεριϊν και των δφο ανδρϊν
 8. 8. παρατθριςετε ότι τα δφο άτομα είναι του ίδιου είδουσ, ίςωσ ζνασ από αυτοφσ ηει ςτθ Χαβάθ, καιζνα ςτθ Βενεηουζλα, αλλά παρά το γεγονόσ ότι από το ίδιο είδοσ, τα χζρια τουσ είναι ςθμαντικάδιαφορετικι, πρϊτο απ αυτοφσ τα χζρια του είναι τραχιά και χοντρό, παχφ δζρμα, και ο άλλοσ,όπωσ τα χζρια του είναι αιςκθτά φορεκεί, ζτςι ϊςτε να τουσ Σα δακτυλικά αποτυπϊματα δφςκολαμπορεί να δει, εάν δει ςε ζνα γενικό τρόπο, και ζχουμε ακριβείσ και ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσγια τα πάντα που ςχετίηονται με τα δφο άτομα, αυτό είναι που πλθροφν ζναν άνκρωπο είναι ότι οπλανιτθσ, που είναι είδοσ, ποια είναι θ δουλειά ςασ είναι, και τα πάντα γι αυτοφσ, το ςυμπζραςματθσ ανάλυςθσ και τθσ παρατιρθςθσ μασ από τα χζρια των δφο αυτϊν ατόμων είναι, ότι δεν είναιίςεσ, θ εξιγθςθ είναι ςωςτι, το αποτζλεςμα του τι ζχετε γράψει ςε περίπτωςθ που κάποιοσ μασηθτάει να κάνει μια ζκκεςθ, anotaríamos καλά ςτθν ζκκεςθ, ότι επειδι οι δφο άνδρεσ εργάηονταικαι να παίηουν ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, το ζνα ζχει μεγαλφτερο πάχοσ του δζρματοσ ςταχζρια, επειδι εργάηεται ςτον τομζα των καταςκευϊν, το ςϊμα ςασ αλλάηει ςτο περιβάλλον ςασ, τοςϊμα και το ςϊμα ςασ προςτατεφεται ωσ τζτοια ζχει μια ιςχυρι ςωματικι εργαςία, τα χζρια τουιταν γεμάτα από τα κλειδιά, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ τουσ, ςεςυνεργαςία με τςιμζντο και τοφβλα τοίχουσ του κτιρίου, από τθν άλλθ πλευρά, επίςθσ, ςωςτάκαταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι το άλλο άτομο, ζχει το φοριοφνται ςτα χζρια, όπωσ για το ζργοτου, το οποίο ςυλλζγει ανανά, χυμόσ από αυτζσ επιδεινϊνεται το δζρμα ςασ, επειδι τα δακτυλικάαποτυπϊματα είναι ςχεδόν μθ παρατθριςιμεσ, για να ςυνοψίςουμε, κα βροφμε τθ ςωςτιαπάντθςθ για τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ ςε οριςμζνεσ πτυχζσμποροφμε να εφαρμόςουμε τθ λογικι, αλλά τι κα ςυμβεί αν θ ανακεϊρθςθ αυτοφ του ηεφγουσ τωνατόμων, είναι λίγο διαφορετικι, s να το κζςω διαφορετικά, ασ υποκζςουμε ότι το τεςτ που κα κακάνει ζνα ηευγάρι των ατόμων που ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςε αεροπορικό δυςτφχθμα, και τα δφο αυτάάτομα δεν είναι γθ, άλλα είδθ είναι διαφορετικά από τα δικά μασ, και αυτό το είδοσ είναι άγνωςτοςε μασ, το ατφχθμα που υπζςτθ ςε ζνα άγνωςτο ιπτάμενο μθχανικι μθχάνθμα, δεν ξζρουμε τίποτααπό αυτά, δεν ζχουν τισ λεπτομζρειεσ κακθμερινι εργαςία, κατά πάςα πικανότθτα το αποτζλεςμανα μασ βάλει ςε εξετάςεισ, όπου αναλφουμε τα χζρια από τα άτομα των άλλων ειδϊν, κατζλθξελζγοντασ, γνωρίηουμε τισ αιτίεσ, επειδι τα χζρια του αυτά τα άτομα είναι ριηικά διαφορετικι, ανκαι φαίνεται να είναι τόςο το ίδιο είδοσ, ο ςυλλογιςμόσ φαίνεται να ακολουκεί μια λογικι ερϊτθςθείναι εδϊ, μποροφμε να εφαρμόςουμε τθν ίδια διαδικαςία ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ καλφτερθαπάντθςθ είναι, όχι.΢υμβαίνει, μποροφμε να ποφμε ότι είναι ζνα λογικό αποτζλεςμα και των δφο εξετάςεων, όχι μόνολογικι, είναι λογικό, τότε κα διαπιςτϊςετε ότι ζχουμε μια γραμμι ςκζψθσ με τθν οποία εμείσ οιίδιοι ςυμπεριφορά.Επιςτρζφοντασ ςτθν εξζλιξθ του Δαρβίνου, Προςωπικά βρίςκω ότι τα λογικά ςυμπεράςματα τουΔαρβίνου, είναι αςυνάρτθτοσ ι εξωπραγματικζσ, αλλά διαφζρουν ωσ προσ τι το τζλοσ εδϊ, γιατίπιςτεφω ςτθ δθμιουργία όλων των πραγμάτων από το Θεό, και νομίηω Ο Θεόσ ζκανε τα πάντα, καιαυτι θ ςκζψθ δεν είναι μόνο ότι κάποιοσ Doctrino μου ςε αυτι τθν πεποίκθςθ, δεδομζνου ότιεκτόσ επιχειριματά μου υποςτθρίηεται επίςθσ ςτο δρόμο μου να αναλφςει αυτό που είδε, και ό, τιβλζπω, εγϊ κα προςκζςω ότι δεν βρίςκω , δεν υπάρχει διδαςκαλία, να ςυναχκεί το αντίκετο,δθλαδι ότι ο Θεόσ δεν είπε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξει ζγιναν ωσ αποτζλεςμα,πιςτεφω ότι ο Θεόσ ζκανε τα πάντα αλλά φυςικά αυτά αλλαγι, υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, αλλάκεωρϊ ότι θ εξουςία μπορεί να κακορίςει αν ζνα είδοσ από εκατομμφρια χρόνια, για να δϊςει μιαεντελϊσ διαφορετικι, ωσ αποτζλεςμα τθσ φυςικισ εξζλιξθσ, που δεν μπορεί να κακορίςει, από τισδιακζςιμεσ πλθροφορίεσ, παρατθρείται ότι τα είδθ προςαρμόηονται ςτισ ςταδιακζσ αλλαγζσ ςτοπεριβάλλον τουσ , αλλά τότε κα διαπιςτϊςετε ότι τα είδθ πιςτεφεται ότι είχε εξαφανιςτεί εδϊ και
 9. 9. εκατομμφρια χρόνια, ανακαλφφκθκαν ςιμερα, και αυτά δεν είναι φυςικά, δεν εξελίςςεται, δθλαδιςυγκρίνοντασ τα απολικϊματα ςτα οποία πρϊτα τα είδθ που πιςτεφεται ότι είχε εξαφανιςτεί, καιτο ηωντανό ηϊο εμπόδιο ςιμερα, εξάλλου, ςχετικά με τθν αναπαραγωγι, μερικά είδθαναπαράγονται με άλλουσ από διαφορετικά είδθ, όπωσ ιπποειδϊν, αλλά δεν φαίνεται επαρκισλόγοσ για να υποκζςει μια διαφορετικι λογικι που ζχω τϊρα.Ακριβϊσ όπωσ μποροφμε να ςυνοψίςουμε ότι οι διάφορεσ κλάδουσ τθσ μθχανικισ, ςτόχοσ,δθμιουργοφν, διαφορετικά αποτελζςματα παρατθροφνται ςτο περιβάλλον μασ ορατό, πρϊτακλαςικι μθχανικι ςε γενικζσ γραμμζσ, με βάςθ τισ δοκιμζσ να δοφμε τι κα ςυμβεί μακροςκοπικάπεριβάλλον, και δεφτερον κβαντικι μθχανικι κάνει διαφορά ςτθ κζςθ ζναντι μικροςκοπικάπράγματα που ςυμβαίνουν, ζτςι ϊςτε ό, τι φαίνεται να διαφωνοφν αν κοιτάξουμε μαηί νόθμα καιλογικι, αυτό δεν είναι επειδι κλαςικι μθχανικι είναι λάκοσ, ι αντίκετα, θ κβαντικι μθχανικι.Εδϊ είναι ζνα άλλο ςκζψεισ κατευκυντιρια γραμμι, οι άνκρωποι είναι οι καλφτεροι εφευρζτεσμζχρι ςιμερα γνωςτι ςε αυτόν τον πλανιτθ, οι επιςτιμονεσ ςτον τομζα τθσ φυςικισ, είναι το πιοςθμαντικό, χάρθ ςτισ παρατθριςεισ του τθν ευρεία επιδείνωςθ των πραγμάτων, υποκζτω κάποιοσζνα φυςικό μθχανιςμό που ονομάηεται εντροπία, Ο μθχανιςμόσ αυτόσ είναι υπεφκυνοσ για όλααυτά ςτακερι επιδείνωςθ, διαβρϊνει ςιδιρου, και τα πράγματα επιδεινϊνονται ςτακερά, με βάςθτθν εφαρμογι τουσ ςε αυτζσ τισ παρατθριςεισ, περαιτζρω, εντροπία καταλογογραφθκεί ωσμζγεκοσ, χάρθ ςε αυτό ςτθν ανάλυςι του για τα πράγματα, παρατιρθςε ότι αυτό ςυμβαίνει ςεόλουσ τουσ τομείσ ςτο ςφμπαν, ζτςι ϊςτε να ζχουμε τϊρα αυτι τθ γραμμι ςκζψθσ ςτο κολζγιο, καιότι αυτοί που κακορίηουν τι πρζπει να διδάςκονται ςτθν τάξθ, ςυμφϊνθςε υπό τθν ζννοια ότι ζχειαυξθκεί αρκετά επιχειριματα και είναι αλικεια, θ οποία εγκρίκθκε ωσ εκ τοφτου τθ διδαςκαλίατου.Από τθν άλλθ πλευρά, και με μια άλλθ κζςθ που ζχω βρεκεί αυτι τθ γραμμι ςκζψθσ, δεδομζνουότι βαςίηεται ςε μια προςωπικι ανάλυςθ των παρατθριςεων ςχετικά με το κζμα, ανακάλυψα ότιαυτό που κατζλθξε να είναι αλθκινό, για μζνα δεν είναι, αφοφ ςε αντίκεςι μου ζχω πολλοφσπόρουσ για να μειϊςει τα πορίςματά τθσ και ωσ εκ τοφτου διδαςκαλίεσ του, εδϊ είναι μερικάπαραδείγματα αυτϊν των διδαςκαλιϊν εντροπικό, αυτό ζχει ιδθ αναφερκεί ςε άλλα ζγγραφα.Σο ποςοςτό πάνω ςτο τραπζηι, το ποςοςτό πζφτει από το τραπζηι και κραφςθ τα διαλείμματα καιτα μζρθ είναι διάςπαρτα ςτο πάτωμα, θ διδαςκαλία είναι κυρίωσ επειδι τα πράγματα ςυμβαίνουντθ ςτιγμι που ςυμβαίνουν, και όχι με τον αντίκετο τρόπο, θ ιδζα είναι ότι επειδι Δεν ρίχνουν τακομμάτια που αποτελοφν τον πίνακα ρυκμό και ο ρυκμόσ πτϊςθσ, θ παρατιρθςθ αυτι ζχουμε ό, τιβλζπουν και να αναλυκοφν πριν από ζνα γεγονόσ είναι ότι υπάρχει επιδείνωςθ τθσ οργάνωςθσόλων των πραγμάτων ςτο ςφμπαν.Κάτι πολφ ενδιαφζρον και κα πρζπει να ςθμειωκεί, είναι ότι αυτό που ςυνάπτουν, γιατί ταπράγματα ςυμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο και όχι με τον αντίκετο τρόπο, δεν είναι επαρκισπαρατιρθςθ, δεδομζνου ότι με βάςθ τα ςυμπεράςματά τουσ ςχετικά με μερικι παρατθριςεισ ενόσγεγονότοσ {x}, αυτό είναι ποςοςτό ςτο τραπζηι για μζνα και βαςίηεται ςε μια πιο ακριβι καιλεπτομερι παρατιρθςθ των γεγονότων, βλζπω ότι ςτθν πρϊτθ κζςθ, αν ςυνζβθ με τον αντίκετοτρόπο το γεγονόσ αυτό, δεδομζνου ότι το ποςοςτό πριν ρυκμόσ ιταν πολφ λάςπθ, κάπου ςεοποιαδιποτε χϊρα, μετά ζγινε ζνα πρόςωπο που λάςπθ ςε μια όμορφθ κοφπα, όχι μόνο ότι, εγϊκα πω ζνα αςτείο, και πιςτεφω ότι αυτό είναι πολφ προςωπικι, όπωσ ςε είδθ γεφςθ είναιςπαςμζνα, νομίηω ότι ο άνκρωποσ που καταςκευάςει το φορτίο, το ζκανε ζτςι, ότι το ποςοςτό πουξζςπαςε για τθ μελζτθ τθσ εντροπίασ, ιταν ζνα πολφ ωραίο ρυκμό, το οποίο χρθςιμοποιικθκε γιαζνα μάκθμα παράλογο, δεδομζνου ότι πριν από τον ζλεγχο του ρυκμοφ κάποιοσ βάλει ςτο τραπζηι ,γι αυτό ςυνοπτικά, ότι πριν από τθ δοκιμι αυτι, φαίνεται ότι αν τα πράγματα ςυμβαίνουν με τον
 10. 10. αντίκετο τρόπο, και πιο περίτεχνα, και πάλι εδϊ τον ιςχυριςμό ότι Immanuel Kant, ζχει απόλυτοδίκιο και ότι ο άνκρωποσ δεν μπορεί να γνωρίηει τα πράγματα είναι, όπωσ ζχουμε απλοποιιςει ταπράγματα λογικά τον κακοριςμό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε, αυτό είναι πολφδιαδεδομζνθ ςε όλεσ τισ διδαςκαλίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ωσ παράδειγμα ςτον τομζατθσ φυςικισ, βρίςκουμε το ίδιο αποτζλεςμα ςε ζνα άλλο ζγγραφο είδε τθ διδαςκαλία κουτί τωνμαρμάρων, που υπερνικϊντασ τισ διαιρζςεισ που είναι τοποκετθμζνα ςε καμία ιδιαίτερθ διαταγι,με αυτι τθ διδαςκαλία παρουςιάηεται ωσ παράδειγμα το τι ςυμβαίνει ςε μοριακό επίπεδο, αυτόςθμαίνει ότι θ εντροπία κυβερνά και οδθγεί ςταδιακά να βρωμίςει γφρω με πιο ςυνεπείσ, το ίδιοκιβϊτιο δοκιμισ κα ζλεγα μάρμαρα, το αντίκετο ςυνζβθ πρϊτα, επειδι οι πρϊτεσ μάρμαρα ζγιναναπό κάποιο υλικό το οποίο δεν ιταν κακόλου γφρο και το ίδιο μζγεκοσ, για παράδειγμα γυαλί, μετάαπό αυτό τθσ ο φλοιόσ ενόσ δζντρου, μζςω μιασ περίτεχνθ διαδικαςία περίβλθμα το οποίοκαταςκευάηεται χρθςίμευςε για τθ δοκιμι, πω επίςθσ ςυνζβθ ότι αντίκετα, όπωσ ςε ζνα ςάκομάρμαρα ιταν κωδικοποιθμζνα, και διαςπϊνται με χρϊμα, αλλά πριν δοκιμισ ιταν τα χρϊματα ςεμια ςυγκεκριμζνθ ςειρά, και βγικαν ςτουσ διαχωριςμοφσ μεταξφ αυτϊν, ζτςι καταλιγουμε ςτοςυμπζραςμα ότι πριν από τθ δοκιμι, το περιςτατικό ςυνζβθ ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν ςυμβαίνει, ιότι οργανϊνονται, πρϊτον, τα μάρμαρα και τθν επακόλουκθ αυτι διαταράςςεται.Μποροφμε να δοφμε ότι θ βιολογικι ηωι ςτον πλανιτθ μασ, φυςικά αρνείται αυτά τα γεγονόταεντροπικό, ωσ οργανικι ηωι, είναι ζνα μοναδικό παράδειγμα τθσ οργάνωςθσ, αν κάποιοσυποςτθρίηει ότι οι δφο προθγοφμενεσ δοκιμζσ ςτισ οποίεσ καταλιγω ςτο ςυμπζραςμα ότι δενυπάρχει καμία τζτοια εντροπία , υποςτθρίηοντασ ότι υπιρξε παρζμβαςθ τθσ ανκρϊπινθσνοθμοςφνθσ, ςτθν παρζμβαςι μου λζγοντασ ότι φυςικά ςυμβαίνει με κάκε ηωντανό οργανιςμό,όπωσ μποροφμε να δοφμε χωρίσ αμφιβολία ότι θ ηωι είναι μια διαδικαςία που προζρχεται απόδιαταραχι ςτθν τάξθ, και όχι με τον αντίκετο τρόπο, αυτό είναι επίςθσ παρατθρθκεί ςε κάκε ορατόφυςικά γεγονότα ωσ τϊρα μποροφμε να δοφμε πϊσ το ςφμπαν μασ ζχει ζναν τρόπο να καταλιξει ςεμια ςυγκεκριμζνθ οργάνωςθ από άλλουσ, όπωσ το βλζπουμε από όπου είχε αερίου και κζμα χωρίσπροκακοριςμζνθ ςειρά κάπου ςε κάποιο γαλαξία, μζςα από φυςικζσ διαδικαςίεσ βλζπουμε πϊσζνα αςτζρι γεννιζται, γεννιζται ζνα ςφςτθμα, και κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το καλφτεροπαράδειγμα αυτισ τθσ εντροπίασ είναι χαοτικι προϊόν τθσ φανταςίασ, αυτό υπάρχει μόνο ςτοανκρϊπινο νου, και γίνεται κακι ανάλυςθ του προϊόντοσ.Ωσ εκ τοφτου μθχανιςμοφσ τθσ ςκζψθσ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να ξεκινιςει μια επιχείρθςθ,μια περαιτζρω ανάλυςθ του κάποιο γεγονόσ {x}, για οποιοδιποτε κζμα, τθσ ςχετικότθτασ τουΑϊνςτάιν, όπου ο χϊροσ είναι υποτικζμενο για να καμπφλθ, όπου ο χρόνοσ και χϊροσ, είναιενωμζνθ και ευζλικτθ ζνα πράγμα, βλζπω ότι το ςυμπζραςμα αυτό το γεγονόσ με τον τρόποκεϊρθςθσ των πραγμάτων δεν βαςίηεται ςτθν πραγματικι φυςικι επαλθκεφςιμα γεγονότα, καιεπίςθσ να επιςυνάψετε το χρόνο και τθ διαδικαςία χϊρο ςασ με ςφνεςθ δεν αναχϊρθςε από τθναρχι, από αυτι τθ κεωρία του ςφμπαντοσ ιδθ ςε εξζλιξθ και τισ αλλαγζσ, κατά τθν άποψι μου,είναι άςτοχθ κεωρία τθσ προζλευςθσ, και βαςίηονται ςε παραδοχζσ και νοθτικϊν αςκιςεων, οιοποίεσ δεν ζχουν καμία βάςθ ςτθν πραγματικότθτα, δεδομζνου ότι θ ιδζα τθσ π.χ. Einstein, τοδιάςτθμα, δείχνει τθν δφναμθ τθσ βαρφτθτασ ωσ ανφπαρκτο, το οποίο εγϊ δεν το νομίηω ςωςτό, ςεαντίκεςθ με ό, τι αναφζρεται από τον Νεφτωνα, ότι θ βαρφτθτα προκαλείται από τθν ζλξθ τθσμάηασ, θ οποία ςυγκζντρωςε από τον Αϊνςτάιν, μπορεί να αποςυναρμολογθκεί εφκολα, χωρίσαμφιβολία, όπωσ ανζφερα ςε ζνα άλλο ζγγραφο, θ βαρφτθτα του Νεφτωνα είναι επιτυχισ, επειδιοι ωκεανοί του πλανιτθ μασ ζχει αποδειχκεί, αφοφ τόςο πολφ νερό αντιδρά ςτθ δφναμθ θβαρφτθτα τθσ ςελινθσ το φεγγάρι, αυτό αποδεικνφει πζρα από κάκε αμφιβολία ότι μια τζτοιαπροςζγγιςθ είναι ότι το διάςτθμα που ωκεί προσ τουσ πλανιτεσ, μου φαίνεται τελείωσ τρελό, διότι
 11. 11. αν ιταν αλικεια που ζκεςε ο Αϊνςτάιν δεν κα ζχουν παλίρροιεσ ωκεανόσ, ο ωκεανόσ δεν κακαμφκεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςελινθσ κακϊσ ο χϊροσ κα ωκιςει τον αντίκετο τρόπο, θκαμπυλότθτα του χρόνου και του χϊρου, οφείλω να ομολογιςω ότι είναι ζνα πολφ πρωτότυπο,αλλά ςτθρίηει ζννοια του χρόνου και του χϊρου, ςε υποκζςεισ αβάςιμθ, δεδομζνου ότι ο χρόνοσκαι χϊροσ, ζλλειψθ προςωπικότθτασ.Από τθν άποψθ τθσ φυςικισ, κζλουμε να λφςουμε τα πάντα με τθ λογικι και τα μακθματικά, και ναδϊςει μια ορκολογικι λειτουργία όλα τα πράγματα, όταν γνωρίηουμε εκ των προτζρων ότι κάτωαπό ειδικζσ ςυνκικεσ, μια ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ {x}, και να μθν καταλιξει ςε ό, τι υποκζτουμεπρζπει να ςυμβεί. Εδϊ πρζπει να διαχωρίςουμε τι είναι δυνατόν, ό, τι είναι πικανό, είναι δφο λζξεισπου μοιάηει το ίδιο, αλλά είναι δφο λζξεισ που ςθμαίνουν κάτι εντελϊσ διαφορετικό.Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι μθχανιςμοί τθσ ςκζψθσ, δεν ρυκμίηονται και δεν περιζχουνζναν τφπο προβλζψιμεσ δράςεισ είναι ποικίλεσ και πολφπλοκεσ, και είμαςτε μακριά από το να είναιςε κζςθ να κακορίςουν τον τρόπο να τουσ ελζγχουν ι δίωξθ τουσ, κακϊσ αυτό είναι ςτθν πρϊτθκζςθ, είναι ανκρωπίνωσ αδφνατο.Φυςικζσ ΜθχανιςμοίΕξετάςτε οριςμζνουσ μθχανιςμοφσ, για παράδειγμα, όπωσ με μια λογικι αλλθλουχία ζχουν ωσ ζναοδθγεί το άλλο.ΧϊροσΎλθΏραΦωσΒαρφτθταΧθμείαΗ ενζργειαΒιολογικι ηωιΟι μθχανιςμοί αυτοί μποροφν να τα δουν ωσ ξεχωριςτά τμιματα αλλά τα ςτοιχεία του ςφμπαντοσςτο ςφνολό του, οι μθχανικοί τθσ μερικά από αυτά μποροφμε να ποφμε ότι φαίνεται να υπακοφειςε κανόνα, με μερικζσ παραλλαγζσ, αν και αυτό δεν είναι κανόνασ, αλλά μπορεί να είναιπροβλζψιμθ, και μακθματικά υπολογίςιμθ, μια τζτοια είναι θ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ, ο μθχανιςμόσαυτόσ φαίνεται να είναι ο κινθτιρασ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και τθν κακολικι αιτία τθσ οργάνωςθσξζρουμε του ςφμπαντοσ,Αν ξεκινιςουμε από τθν αρχι, κα είναι πιο εφκολο να επιτευχκεί μια επιτυχισ κατάλθξθ, μποροφμενα δοφμε το χϊρο όπου ο μθχανιςμόσ παίηεται από τουσ άλλουσ, ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο μποροφμενα ποφμε ότι είναι ο μθχανιςμόσ όπου θ φλθ κινείται χωρίσ αντίςταςθ, αυτό δεν μπορείμακθματικά πλθροφν τισ προχποκζςεισ ι να ποςοτικοποιθκεί, γιατί τθν αντίκεςι του ςτο κζμα πουμποροφμε να ποφμε είναι όχι, και ο τρόποσ με τον οποίο αλλθλεπιδροφν με τθν φλθ είναιανφπαρκτθ, ζνασ μθχανιςμόσ είναι προβλζψιμθ και αμετάβλθτθ, δεν μπορεί να είναι υπολογίςιμθ,όςο μποροφμε να δοφμε ςε ΢ιμερα φαίνεται άπειροσ.Η φλθ, το βλζπουμε αυτό ωσ μθχανιςμόσ που δθμιουργεί όλθσ τθσ φλθσ βρίςκεται ςε ςυνεχιαλλαγι και μεταμόρφωςθ, ςε διαρκι κίνθςθ, από αυτό που μποροφμε να ποφμε ότι ποτζ δεν είναιτο ίδιο ποςό ςτο ςφμπαν.Ο χρόνοσ είναι ο μθχανιςμόσ που επιτρζπει να μασ αφοροφν τα γεγονότα και ουςιϊδεισ αλλαγζσ
 12. 12. ςτθν τροχιά.Σο φωσ που κεωροφμε τον μθχανιςμό τθσ φφςθσ, θ οποία διαδίδει και διαδίδεται με τθν ταχφτθτατου κζματοσ.Η βαρφτθτα είναι ζνασ μθχανιςμόσ, ο οποίοσ μπορεί να περιγραφεί ωσ μία μόνο πτυχι τουκζματοσ, φαίνεται ότι ο μθχανιςμόσ αυτόσ είναι εγγενισ και εξαρτάται από το κζμα, διότι αν τοδοφμε από μια άλλθ οπτικι γωνία, μποροφμε να ποφμε αυτισ τθσ δφναμθσ, θ οποία δεν υπάρχει ςεανεξάρτθτεσ, όπωσ οδθγείται μόνο να ζχει ςθμαςία, με άλλα λόγια το κζμα είναι θ μόνθ με τθδφναμθ τθσ βαρφτθτασ, αυτό ενεργεί ςε μια απόςταςθ και με τθν επαφι.Χθμεία, αυτό το φυςικό μθχανιςμό, όπωσ μποροφμε να δοφμε διαφορετικά ςτοιχεία αντίδραςθόταν ζρχονται ςε επαφι.Η ενζργεια είναι ο μθχανιςμόσ, μποροφμε να δοφμε μόνο ωσ μια πτυχι του κζματοσ, αφοφμποροφμε να επιςθμάνει ωσ κζμα τθν επιτάχυνςθ κακ οιονδιποτε τρόπο το βλζπουμε, κακαταλιξει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα, ότι θ ενζργεια είναι πολφ απλά επιτάχυνςθ τομζα .Βιολογικι ηωι, μποροφμε να το περιγράψουμε ωσ ειδικό μθχανιςμό του ςφμπαντοσ, και ότι απόμόνθ τθσ αυτι μπορεί να τεκνοποιιςει, θ αναπαραγωγι, τθ διατιρθςθ και τθ διατιρθςθ, ωσ ζναμοναδικό χαρακτθριςτικό, κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να μετατρζψει ό, τι ςτισ ευφυείσφυλζσ.Οι μθχανιςμοί αυτοί, όπωσ υποκζτουμε, είναι το προϊόν μιασ μοναδικότθτα, ι ωσ απλά μποροφμενα ποφμε ότι ςτθν αρχι ο Θεόσ δθμιοφργθςε τουσ ουρανοφσ και τθ γθ, όπωσ φαίνεται λογικάςυμφωνοφν ότι ολόκλθρο το ςφμπαν μασ ζχει μια αρχι, ςε οποιαδιποτε μορφι βλζπουμεουςιαςτικά το ίδιο πράγμα, οι πρϊτοι αυτοί οι μθχανιςμοί για να το κζςω αλλιϊσ, κάνουν τουσμθχανικοφσ, που μελετικθκαν από τα είδθ μασ, ςε ζνα πολφ γενικό τρόπο μποροφμε να ποφμεπεριςςότερο ι λιγότερο ακριβείσ, όπωσ το αντιλαμβανόμαςτε. ΢τθ ςυνζχεια, ςτο πρϊτο κενό χϊρο,μια ζκρθξθ που ζχουμε περιγράψει ωσ το Big Bang, αρχίηει θ πολφπλοκθ διαδικαςία τουςχθματιςμοφ του ςφμπαντοσ, θ φλθ είναι κατανεμθμζνθ ςε όλο το χϊρο μετά από αυτό και ςίγουραθ εμφάνιςθ περιγράψαμε το κζμα θ βαρφτθτα αρχίηει τθ διαδικαςία τθσ εςτιάηοντασ ςεςυγκεκριμζνα ςθμεία και ςτον τομζα του φυςικοφ αερίου, με τον καιρό αυτό εμφανίηεται ςε μιαταυτόχρονθ πραγματικότθτα, ό, τι ςυμβαίνει ςε μια ςτιγμι, το κζμα που λζμε του χρόνου, είναιγνωςτι ωσ εγγενζσ χαρακτθριςτικό τθσ βαρφτθτασ , και μια άλλθ πτυχι που ονομάηουμε ενζργεια,δεδομζνου ότι θ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ, το μίγμα των διαφορετικϊν υλικϊν που τροφοδοτοφνταιμθχανιςμό χθμεία, θ οποία ταυτόχρονα ο ουρανόσ φωτίςτθκε, δίνοντασ ζτςι ςτο φωσ, μετά απόαυτό θ μθχανιςμοφσ ςφνδεςθσ πολφμορφο φζρνει θ ηωι.Σων μθχανιςμϊν αυτϊν πρζπει να ςθμειωκεί, δεν υπόκεινται ςε ρφκμιςθ ι ορίηεται μακθματικά,διότι αν κοιτάξουμε προςεκτικά, αλλάηουν ςυνεχϊσ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ ςθμεία δθμιουργοφνπαραλλαγζσ, όπωσ με τον ίδιο τρόπο που ζχουμε πολλά αςτζρια με διαφορετικά υλικά που ταςυνκζτουν, αλλά όλοι κεωροφν αςτζρια, διαπιςτϊνουμε ότι, υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ μποροφμε ναεπιςθμάνουμε ωσ ειδικζσ παραλλαγζσ κα αυξθκεί.ΠαραδείγματαΠαράδειγμα 1. - Η πράγματα που δεν μποροφν να εγκλείουν το υλικό ςε μια απλι εξίςωςθ, Emc, 2,δεδομζνου ότι υπό ςτενι παρατιρθςθ δεν μπορεί να εξθγθκεί από τθν ίδια τθ φφςθ τθσ, πολφλιγότερο παραλλαγζσ ςε ςχζςθ με τθν φλθ ςε ενζργεια.Παράδειγμα 2 -. Η δφναμθ τθσ βαρφτθτασ, μποροφμε να κεωριςουμε ζνα νόμο για μια μακθματικιεξίςωςθ ι ςυμπζραςμα για να περιγράψει με κάκε ακρίβεια, τα ςυγκεκριμζνα πραγματικάπεριςτατικά τθσ υπόκεςθσ, αυτά τα γεγονότα για να τουσ κακορίςει ωσ νόμοσ, κα πρζπει να είναιπαρατθριςιμα και αμετάβλθτθ κακ όλθ τθ ςφμπαν, δεν αποτελεί εξαίρεςθ ςτον κανόνα, αλλά
 13. 13. βρικαμε ότι ακόμθ και ςε αυτζσ τισ εκτιμιςεισ κεωροφν ακριβι, ότι ο νόμοσ δεν μπορεί από μόνθτθσ προςφζρει μια εξιγθςθ για τα γεγονότα, επίςθσ, παρατθροφνται ςτο ςφμπαν, όπωσ τα αςτζριααργότερα ι εξωτερικοφσ γαλαξίεσ, παραλλαγζσ είναι αςυμβίβαςτθ με ό, τι κεωροφμε το νόμο,αυτοί, ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ και το νόμο δεν μπορεί να εξθγιςει τθ ςυμπεριφορά τθσφυςικισ, ςε ςφγκριςθ με τα αςτζρια που είναι μζςα ςε ζνα γαλαξία.Παράδειγμα 3 -. Η εικονικι χρόνοσ τθσ ανκρϊπινθσ εφεφρεςθσ, δεν μπορεί να είναι ακριβισ, επειδιδεν υπάρχει επαρκϊσ ακριβι τεχνολογία που μετρά, κατά τθν άποψθ του φυςικοφ χρόνου,μποροφμε να ποφμε αυτό πθγαίνει χωρίσ διακοπι, όπωσ είναι οι φυςικζσ αλλαγζσ τθσ ςθμαςία ςεζνα μονοπάτι.Σο φωσ κεωροφμε το φυςικό μθχανιςμό τθσ φφςθσ να εξαπλωκεί ςτο διάςτθμα.Μποροφμε να ςυνοψίςουμε αυτά τα φυςικά μθχανιςμοί υπόκεινται ςε ςυνεχείσ αλλαγζσ, και ςεκάκε ζνα από αυτά είναι παραλλαγζσ.Ανκρϊπινα μθχανιςμοφσ.Ανκρϊπινα μθχανιςμϊν, τουσ βλζπουν ωσ μθχανιςμοί τεχνθτι νοθμοςφνθ προϊόν, αυτά είναιςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να επωφελθκοφν από τθ χριςθ του, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθδιευκόλυνςθ του ζργου.Από τισ αρχζσ ανκρϊπινθ εφευρετικότθτα εργαλεία ανάπτυξθσ, όπωσ το δόρυ, το οποίο επινοικθκεγια να διευκολυνκεί το κυνιγι για τθν παροχι τροφίμων, ζχει ςταδιακά εξελιχκεί από τθν εφεφρεςθκαι τθν εφευρετικότθτα, όπωσ εργαλεία ολοζνα και πιο περίπλοκθ, κυρίωσ ςτον τομζα τθσεπικοινωνίασ, αλλά εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ μόνο ςε δφο ανκρϊπινεσ εφευρζςεισ, με αρκετιγια να δείξει ότι θ γραμμι ςκζψθσ, αυτζσ οι δφο εφευρζςεισ είναι κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςεωσκαι θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ, οι κινθτιρεσ χαρακτθρίηονται, ζχοντασ ζνα επαναλαμβανόμενθ καιςυςτθματικι λειτουργία, αλλά μποροφμε να βροφμε παραλλαγζσ λειτουργοφν ωσ κινθτιρεσεςωτερικισ καφςθσ ποικίλουν ςε κατανάλωςθ καυςίμου, ανάλογα με το ποφ ςτον κόςμο πουλειτουργεί, γιατί αν δείτε τι ξοδεφετε για καφςιμα ςτθ νότια Αμερικι διαφζρουν ςε ςφγκριςθ με ό,τι ξοδεφουν ςτο Εκουαδόρ, ότι επειδι λειτουργοφν κάτω από διαφορετικζσ κερμοκραςίεσυψόμετρο και από πολλοφσ άλλουσ παράγοντεσ.Ηλεκτρικοί κινθτιρεσ Ομοίωσ, ςε εργαςτθριακζσ δοκιμζσ δείχνει ότι όχι μόνον θ κατανάλωςθ, αλλάςε μια διαφορετικι κζςθ ςτον ίδιο τόπο όπου ελεγχκεί αυτό είναι μεταβλθτι, ακόμθ και εντόσ τθσμεταβλθτότθτασ που είναι ςτακερι, αλλά με άλλα λόγια ςτακερότθτα ςε θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ,είναι μεταβλθτά.΢υμπζραςμα και Περίλθψθ.Ωσ γενικι περίλθψθΜποροφμε να ποφμε ότι είναι ορατό και κατά πάςα πικανότθτα μια κακολικι παραλλαγι, θ οποίαωσ εκ τοφτου αποτρζπει τθν διατφπωςθ φυςικοφσ νόμουσ με ειδικό χαρακτιρα τθσ ζκταςθσ, όπωσμπορεί να υπολογιςτεί μόνο κζμα φυςικισ.Ακριβϊσ όπωσ θ παραλλαγι αυτι επιτρζπει μια γενικι φυςικοφσ νόμουσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθδεν μπορεί να κεωρθκεί φυςικι φλθ ακριβισ, αυτι θ εξαιρετικά πολφπλοκθ λόγω τθσ πλθκϊραστων περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ υπθρετεί ςφμπαν μασ.΢υγγραφζασΡαοφλ Arturo CortésΌλα τα δικαιϊματα διατθροφνται.

×