Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbriques

64,413 views

Published on

Published in: Education

Rúbriques

 1. 1. RUBRIQUES <ul><li>Les rubriques són un instrument d’avaluació , en el qual s’estableixen criteris per nivells, mitjançant la disposició d’escales, que permeten determinar la qualitat de l’execució dels alumnes en unes tasques específiques. </li></ul><ul><li>Components principals: </li></ul><ul><li>Criteris </li></ul><ul><li>Nivells d’execució </li></ul><ul><li>Valors o puntuacions segons una escala </li></ul>
 2. 2. IMPORTÀNCIA DE LES RÚBRIQUES <ul><li>A cada tasca que s’assigni als alumnes han d’establir-se de forma clara i concreta els criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Assegura de forma precisa el nivell d’aprenentatge que és vol dels alumnes </li></ul><ul><li>Permet al professorat obtenir una mesura més precisa tant del producte com del procés de l’execució dels alumnes en diferents tipus de tasques </li></ul>
 3. 3. IMPORTÀNCIA DE LES RÚBRIQUES <ul><li>Els alumnes tenen una guia de forma explicita per realitzar les seves tasques d’acord a les expectatives del professorat </li></ul><ul><li>Facilita que els alumnes desenvolupin millor els conceptes i destreses que requereixen les tasques assignades </li></ul><ul><li>Les rúbriques s’utilitzen per a múltiples i variades activitats d'aprenentatge </li></ul>
 4. 4. TIPUS DE RÚBRIQUES <ul><li>GLOBAL: La que considera l’execució de l’alumne com una totalitat quan es valora aquesta al comparar-la amb els criteris establerts. </li></ul><ul><li>ANALÍTICA: La que considera en forma específica cada detall de la tasca a realitzar </li></ul>
 5. 5. PROCEDIMENT: PLANTEJAMENT D’UNA RÚBRICA <ul><li>Una rúbrica ha de respondre a les qüestions: </li></ul><ul><ul><li>Per quins criteris es jutjarà la qualitat del treball que ens han de presentar els alumnes? </li></ul></ul><ul><ul><li>En que ens fixarem per jutjar si el treball ha estat satisfactori? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quins seran els diferents nivells de qualitat del treball? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com determinarem de forma vàlida, fiable i honrada la puntuació que hem d’assignar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com cal descriure els diferents nivells de qualitat i com els distingirem dels altres? </li></ul></ul>
 6. 6. PROCEDIMENT: PREPARACIÓ D’UNA RÚBRICA <ul><li>Seleccionar els objectius que fonamenten la tasca o el treball a realitzar </li></ul><ul><li>Identificar tots els possibles criteris que representen els comportaments o execucions esperats pels alumnes al executar la tasca. </li></ul><ul><li>Organitzar els criteris per nivell d’efectivitat </li></ul><ul><li>Assignar un valor numèric d’acord amb el nivell d’execució </li></ul>
 7. 7. RÚBRIQUES: CATEGORIES/NIVELLS <ul><li>Cada nivell ha de tenir descrit els comportament o execucions esperades pels alumnes. </li></ul><ul><li>L’alumne ha de conèixer anticipadament els criteris pels quals serà avaluat. </li></ul><ul><li>Es recomana que l’alumne s’autoavalui utilitzant una rúbrica </li></ul>
 8. 8. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 5: RESPOSTA EXCEL·LENT. 10 - 9 </li></ul><ul><li>Resposta completa </li></ul><ul><li>Explicacions clares del concepte </li></ul><ul><li>Identifica tots els elements importants </li></ul><ul><li>Posa bons exemples </li></ul><ul><li>Ofereix informació que va més enllà del que s’ha treballat a classe </li></ul>
 9. 9. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 4: RESPOSTA SATISFACTÒRIA. 8 - 7 </li></ul><ul><li>Resposta bastant completa </li></ul><ul><li>Presenta comprensió del concepte </li></ul><ul><li>Identifica bastants els elements importants </li></ul><ul><li>Ofereix informació relacionada amb el que s’ha treballat a classe </li></ul>
 10. 10. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 3: RESPOSTA MODERADAMENT SATISFACTÒRIA. 6 - 5 </li></ul><ul><li>Resposta una mica confusa </li></ul><ul><li>Comprensió incompleta del concepte </li></ul><ul><li>Identifica alguns elements importants </li></ul><ul><li>Ofereix informació incompleta del que s’ha treballat a classe </li></ul>
 11. 11. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 2: RESPOSTA INSUFICIENT. 4 - 3 </li></ul><ul><li>No aconsegueix demostrar que comprèn el concepte </li></ul><ul><li>No ofereix una resposta completa </li></ul><ul><li>Omet elements importants </li></ul><ul><li>Fa mal ús dels termes </li></ul>
 12. 12. RÚBRIQUES: CATEGORIES <ul><li>NIVELL 1: RESPOSTA NO ACCEPTABLE. 2 - 1 </li></ul><ul><li>L’explicació és incompleta/ no s'entén </li></ul><ul><li>Omet les parts fonamentals dels concepte </li></ul><ul><li>Presenta concepcions errònies </li></ul><ul><li>Planteja incorrectament els termes </li></ul><ul><li>Intenta contestar però no ho aconsegueix </li></ul>
 13. 13. Exemple de rúbriques Autora: Carmen Escobar
 14. 15. Autores: Montse i Mele

×