Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eines d\'avaluació i exemple

12,493 views

Published on

Eines d\'avaluació i exemple

Published in: Education
 • Be the first to comment

Eines d\'avaluació i exemple

 1. 1. MÈTODES / EINES D’AVALUACIÓ
 2. 2. Estructura PQPI : MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO <ul><li>Competències professionals </li></ul><ul><li>Competències professionals </li></ul>MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS OBLIGATORIS MÒDULS VOLUNTARIS MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL MÒDULS A MÒDULS B MÒDULS C 800 - 1100 hores Mínim: 175 hores <ul><li>Competències bàsiques: </li></ul><ul><li>Àmbit comunicació </li></ul><ul><li>Àmbit social </li></ul><ul><li>Àmbit científico- tecnològic </li></ul><ul><li>(Aspectes bàsics del currículum de l’ESO) </li></ul>
 3. 3. Situacions d’aplicació Competències Situacions d’aprenentatge activitats Mòduls A Identificació de les competències vinculades Evidències (exemples) de les competències Imaginar Informes d’avaluació Mòduls B Dissenyar Docent/monitor Certificació acadèmica Certificació laboral Currículum FIAP Sistemes per avaluar / Criteris d’avaluació
 4. 4. MÈTODES / EINES D’AVALUACIÓ Per Escrit Intervencions orals Procediments globalitzats
 5. 5. Procediment d’avaluació: PROVA OBJECTIVA Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Record </li></ul><ul><li>És fàcil d’aplicar quan tens grans grups </li></ul><ul><li>No permet avaluar competències </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Reconeixement </li></ul><ul><li>Associació </li></ul><ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Avalua diversos temes alhora </li></ul><ul><li>És fàcil de corregir </li></ul><ul><li>Les preguntes poden ser ambigües o ser interpretades </li></ul><ul><li>incorrectament </li></ul><ul><li>Els alumnes poden respondre correctament per atzar </li></ul>Escrit
 6. 6. Ofereixen a l'alumne un enunciat i una sèrie de respostes entre les que es troba la correcta (o les correctes). Les opcions també poden ser de vertader - fals, Es presenten dues columnes d'elements que han de relacionar-se entre elles. Cada element d'una columna ha de tenir una sola correspondència amb un altre de l'altra columna. L'alumne ha d'ordenar o jerarquitzar diferents elements basant-se en algun criteri Preguntes de resposta múltiple Preguntes de relacionar Preguntes d’ordenació
 7. 7. Procediment d’avaluació: PROVA DE DESENVOLUPAMENT Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Adquisició de coneixements </li></ul><ul><li>Ofereix llibertat a l’alumne/a per exposar les seves idees </li></ul><ul><li>La correcció necessita temps </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Elaboració i aplicació relativament fàcils </li></ul><ul><li>Permet analitzar aspectes com: capacitat d’argumentació </li></ul><ul><li>coherència en la redacció, ortografia,... </li></ul><ul><li>Les preguntes poden ser ambigües o ser interpretades </li></ul><ul><li>incorrectament </li></ul><ul><li>Possible influència de la subjectivitat de l’avaluador en </li></ul><ul><li>la correcció </li></ul><ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>Escrit
 8. 8. Procediment d’avaluació: RESOLUCIÓ D’EXERCICIS Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Adquisició de coneixements </li></ul><ul><li>Permet analitzar el procediment seguit i el tipus d’error </li></ul><ul><li>comesos </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Adquisició de procediments </li></ul><ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Fàcil aplicació i correcció </li></ul><ul><li>Cal graduar el nivell de dificultat dels exercicis, per tal que </li></ul><ul><li>s’adeqüi al que s’ha treballat en el període avaluat </li></ul>Escrit <ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>La participació dels alumnes en la correcció pot constituir </li></ul><ul><li>una situació d’aprenentatge mitjançant l’error </li></ul>
 9. 9. Errors típics Suggeriments <ul><ul><ul><li>Estimular que visualitzin la situació mitjançant dibuixos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comentar les estratègies que poden utilitzar per arribar al resultat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar que, mitjançant dibuixos, s’arribi a trobar la resposta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reflexionar sobre conceptes de geometria. </li></ul></ul></ul><ul><li>No saben el concepte de cub. El confonen amb un quadrat. </li></ul><ul><li>No dominen el concepte de “volum” </li></ul><ul><li>No visualizan la caixa en perspectiva. </li></ul><ul><li>No dominen l’algoritme de la multiplicació. </li></ul><ul><li>Fan càlculs sense reflexionar. </li></ul>
 10. 10. Procediment d’avaluació: PROVA AMB INFORMACIÓ I MATERIALS Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Comprensió de nivell mig-alt </li></ul><ul><li>Mostra el grau de domini que ha assolit un alumne en un </li></ul><ul><li>aprenentatge determinat </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Serveix per saber quin ús pot fer l’estudiant amb la </li></ul><ul><li>informació: coneixement, organització continguts, reflexió, </li></ul><ul><li>connexió amb altres continguts </li></ul><ul><li>Requereix saber bé què es demana als alumnes </li></ul>Escrit <ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Cal elaborar un mètode el més objectiu possible per puntuar </li></ul><ul><li>Requereix haver fet algun exercici semblant abans </li></ul>
 11. 11. Procediment d’avaluació: DISCUSSIÓ EN GRUP/PROVA ORAL Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Adquisició de coneixements </li></ul><ul><li>Permet la interacció personal i el feedback immediat </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Permet avaluar diversos participants alhora </li></ul><ul><li>Requereix tècniques d’observació i registre adequats </li></ul>Oral <ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Participants més actius o dominants poden frenar els altres </li></ul><ul><li>És necessari tenir una certa pràctica en el seu ús </li></ul><ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Permet avaluar l’habilitat comunicativa i d’argumentació </li></ul>
 12. 12. Donar un problema i mitjançant el debat discutir les possibles solucions i arribar a una conclusió o resultat Donar un problema i una o vàries solucions al respecte; mitjançant el debat comentar i discutir les conseqüències que pot tenir la solució presentada
 13. 13. Procediment d’avaluació: ENTREVISTA Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Adquisició de coneixements </li></ul><ul><li>Permet el feedback immediat </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Afavoreix la interacció alumne - docent/formador </li></ul><ul><li>Requereix tècniques d’observació i registre adequats </li></ul>Oral <ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Cal tenir previstes les qüestions més rellevants </li></ul><ul><li>És necessari saber bé què es vol avaluar </li></ul><ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Permet conèixer més la persona </li></ul>
 14. 14. Ha mantingut una postura corporal i uns gestos correctes? Ha pronunciat clarament i amb ritme adequat? Per què? Sí/no Ha mirat als ulls del seu interlocutor? Ha saludat adequadament, amb el registre apropiat? Per què? Sí/no Per què? Sí/no Per què? Sí/no Per què? Sí/no S’ha presentat? Ha sabut respondre les preguntes que li han fet amb agilitat? Per què? Sí/no Ha organitzat bé les diferents idees que ha exposat? Ha sabut raonar els seus arguments i opinions? Per què? Sí/no Ha utilitzat un vocabulari adequat a la situació? Per què? Sí/no Per què? Sí/no S’ha acomiadat adequadament? Per què? Sí/no
 15. 15. Procediment d’avaluació: TREBALLS COOPERATIUS Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Adquisició de coneixements </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Ajuda als estudiants a desenvolupar habilitats interpersonals </li></ul><ul><li>Pot ser complex verificar la participació de cada persona </li></ul>global <ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Poden confondre cooperació amb complicitat per diluir </li></ul><ul><li>les seves responsabilitats. Requereix maduresa </li></ul><ul><li>És necessari saber bé què es vol avaluar i un seguiment </li></ul><ul><li>constant per part del docent/monitor </li></ul><ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>
 16. 16. Procediment d’avaluació: PORTFOLI Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Adquisició de coneixements </li></ul><ul><li>Ajuda a l’estudiant a prendre consciència de la seva tasca </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Permet a l’estudiant presentar les seves activitats perquè </li></ul><ul><li>puguin ser avaluades de manera global, integrada </li></ul><ul><li>i consensuada </li></ul><ul><li>Requereix temps de correcció (compartida) </li></ul><ul><li>Aplicació </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Cal dedicar temps a preparar-lo </li></ul><ul><li>Cal esmerçar dedicació en promoure actituds madures </li></ul><ul><li>entre l’alumnat </li></ul><ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>És el mateix alumne qui reflexiona sobre el seu procés </li></ul><ul><li>d’aprenentatge </li></ul>global
 17. 17. Procediment d’avaluació: DIARI DE CAMP Què avalua? Avantatges Inconvenients <ul><li>Ajuda a l’estudiant a prendre consciència del benefici </li></ul><ul><li>personal de la seva utilització com a part del seu procés </li></ul>Tipus d’aprenentatge <ul><li>Fomenta el procés de reflexió i desenvolupament </li></ul><ul><li>d’habilitats metacognitives </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Requereix temps de correcció </li></ul><ul><li>Cal esmerçar dedicació en promoure actituds madures </li></ul><ul><li>entre l’alumnat </li></ul><ul><li>Síntesi </li></ul><ul><li>Avaluació (autoavaluació) </li></ul>global <ul><li>Resistència a dur-lo a terme, ja que implica una </li></ul><ul><li>autoavaluació </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ens cal disposar de tècniques d’observació i registre adequats </li></ul><ul><li>Hi ha mètòdes que no permeten avaluar competències </li></ul><ul><li>Cal saber bé què es demana als alumnes </li></ul><ul><li>Cal elaborar un mètode al més objectiu possible per puntuar </li></ul><ul><li>És necessari saber bé què es vol avaluar i un seguiment constant </li></ul>CONCLUSIONS

×