Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psikologji pp-permbledhje

62,461 views

Published on

Psikologji provime pranuese pyetje-permbledhje

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Psikologji pp-permbledhje

 1. 1. I.Nga wjedk fiala Psika-Iogli ? -Nga dy fiala greke tp,'ro'j ge Ao te thote "pshuif' dhe (logos) shkenc ' Pra shkenca mbi shPirtin . 2.LEnda e studimit tE sPikotogiis ? ;'lk;id;'h"'ilt"'"u#'m%-it""9. l,t:P1*j"^*t'll5l;9"1g::5*:) ;fiIr;?;;;;ilti' p"*"'J",'ielljesh dhe veprimesh ' td cilat me nje emerte pltU*ttt et iguajm psigik apo jet€psigike ' 3.Si ndahen Proceset Psikike 2 -Ne p-;;;;t lektuaie ,Emocjonale, dhe kognetive ' 4. Kur dhe kush Esht€ themelues I psikologiis ? . . fi;f .1"s,;il;;;t"r"g" gi"** wilhehn vunt ne vitin 1879 ne lajpcing te giermanisd . S.Emrat qB kontribuan ne psikotogii jan6: - -fi.-a""J,et*o , Galile iiiilti , froiii ' >cton ootson wilhelm wnt ' etj" 6.Cilat jan degt e Psikotogiis ? :orl-r."iieli; ii"iolo;jike; p;ikologjia eksperimentale.' psikologiia e zhvillimit ' p"ik"l;#" kd*ei'tt" e t sttiltitoit,psikologla shkollore dhe edukimit ' psitologiia industriale d!9 4rglinjerike' S.Citat jan pseudoshkencat mE td njohura ? -Fit;d";it", franologiia, hiramatika dhe grafologiia 9.Prei cilvefactot vatet zhvilimi Ijaes psikike ! . -V*Jt pi"i "ketlre faktoreve : ftashegimit, nethit dhe aktivitetit l0.CiNat jand degit e psikologiis praktike -prL"i"riii^ p.olgoglit" , p-titoros;iu 9.pyt.' psikologjia klinike ' psikologiia thkoffo.J " psitotogi" usttarake dhe psikologiia e sportit ' 1tr.Kash e studionjetlnPsildke ? ;.r #tk ;iej findjes deii te vdekja e studion psikologiia zhv€llimore ' I2.Qka sdudion psikologiia e pergiithshme ? . -St rAion figjsit ttrerneto.e ie psilitel te njeriut td rritur normal dhe t€civilizuar ' www.e-Libraria.com
 2. 2. XS.CX{a studion psikologlia fizjonogiike ? . ;;;;;#rl"i"i"s;t"i#o""i"n" psikoke td cilat e paraqesin sistemin nervor dhe ai endokrin ' 14.Cka studion psikologiia pedagogiike ? l;fi; ;;; psikolosi if,e t6 proceseve edukativo mesimore 15.qka studion psikologiia socja!e ? .114J;;; shtudimin " nOlt i.iite faktorve shoqeror nE sjelljet besimet dhe.. ;";;;it".t " individit ata stuJjojn po ashtu raportet socjale brenda grupeve dhe ndermjet grupeve . 16.Cka studion spikologiia e punOs ? Studion ndikimin e faktrve psikik nc procesin e punes - l?.Cka studjon Psikometria ? -studionmatjeneprocesevepsikikedhetipevetepersonalitet|t"kryesishtmatjete proceseve intelektuale tatre ? te shendetit mental te njerzve. ? dhe te sdmur, Studion kryesisht dy lioje e lehta te njohura si neuroza edhe ato me te 20.Fdrnaendi metodat dhe teknikat e hulumtimit ? -MetodatetEwejturitosev€zhgimit,metodateksperimentale'testi'pyetsoret' itervista, historia e rastit, etj. 2l.Cilat jan6 tlojet e ndryshimeve tB giurminait eksperimental -l*e,gtip"ti."nt t nuq,,tut , Laboratorik dhe eksperimenti me grupe paralele ' 22.sh6no bazat metodologlike td hulumtirnit shkencor -Formimi I problemeve ,perpilimi i planit, percaktimi , perpuntmt ' nxerrJa ' konkludimi dhe interPretimi 23.Citrat jan vegorit e eksperrnentit ? -Jand : Ngacmimi , shprehja dhe perjetimi lS.Cka stduion higie -Merret me sfudimin e www.e-Libraria.com
 3. 3. 24.Qtr<a Quajrm test ? -Qr;r-;t& aetyrash te zhgiedhura sipas parimeve te cakhrara ku e bejn te ;#;;9" n"e urenyr objectivi ti studjojme cilsit e ndryshme personale ose proceset psikike. 26Q'ka masim ftrE test ' anleet , intemist dhe skkallE- ? gelg!L*;i- vetind , giendjen, tunksionin dheshkallen e zhvillimit ne nje tru ffi;-k"t-;bilnim t6intna dhe giurmojm neth gellimit ,mendimit, interesimit "tlrti poprrttutes ( sportistet ) . Me intervist.masiry ,l-ryjen , interesa! ' motivet. '. ,.ilq"t inai riauui"',i Ot " 9et6."t aiugrrortik" Me shkall td vlersimit masim cilsit e caktuara prej te dobetit e deri te me i miri - me subjektin, 30.Cilat jan llojet e ndijimit ? -Ndrjimi i lekur"es ndijimi I shijes ndijimet e te nuhaturit ndijimet d€giimore si dhe ndijimet e td pamurit . 3l.Shkaqet e ndijimit? Per te patur ndijim nevoitet plotsim i kushteve falke , frzjologsike dhe psikike , secila nga ketotilsi vepron n6 shqisa te veqanta te organizmit te njeriut dhe gleniet jashttij, keto cilsi quhenNGACMUES- 32.Yeqorit e ndijirneve ? Ndijimit kan veq-o.tt " q"", ke1o jan : Cilsit e ndrjimeve 'intenziteti 'koluglatja ' burimi shqisor i ndi.1i-eve , pershtatja dhe sensibilizimi i ndijimeve ' www.e-Libraria.com
 4. 4. 33.N8 sa grupe ndahen ndijimet e tAiparngrit-3 -- -Ne ay gtip"', Kromatike dhl Akromatike . Kromatike jan : e kuqja e verdha e kalteii e blerta . Akomatike jane : e bardha e znza dhe nuat'rca te ndryshme tO se p€rhimt€s ndermjette bardhes dhetEzezes . objekteve ne syrin e njeriut Rrezet e drites perplasen ne kore te syrit dhe permes pupiles depertojn ne pjeset tjera te syrit duke u projektuar ne retinen e syrit ku gienden receptoret e te parit ose foto receptoret qe quhen sbkopza ose kunjeza 35.Q'dsht daltonizmri ? -Esht sernundje e syve , mos dallimi i ngyres se kuqe dhe glelbert p.sh semafori . 36.TE d6giuari ? Me an€ te procesit te degiimit merren informacionet tingllore nga jashte Jingujt ndahen ne tone dhe shushurima . 39.Shkaqet e iluzjoneve ? R€ndom ndahen ne dy grupe nd sbkaqe fzike dhe nE shkaqe psikike - 40.Q'jan halucinacjonet ? -Jan dukuri te nalla dhejo normale. hulucinacjonet j an "perceptime " 9e njeriu I perjeton dhe u beson megjithse trupi I jashtem pdrceptues nuk egziston - (pra nutucinacionet 41.Q'0sht vEmendja ? -Esht process psikik me anen e te cilit drejtohen dhe p€rqendrohen proceset psikike nC objektivin e caktuar. Az.Ckaguajm vdmendje ? -Drejtimin e aktivitetit te nj€numri td kufizuar ngacmuesish ndermjet shume ngacmuesve te tjere guhet vemendje. www.e-Libraria.com
 5. 5. 63.Q'6sht ku.ftesa ? -fuir"t" Jtftip.cess psikik e cila q€ndron nc te mbajturii mend 'ruajtjen dhe me von"riprodhimin si dhi njohjen e perjetimeve tona t€dikurshem ' mentale , kujtesa ndiiimore . 65.Ci!at procese perfshin kujtesa ? iil rnfUujtj"" ne mend (Z) Rinjohjen (3) Riprodhimin (perseritjen ) 66.C'ka dshtd kujtesa sentamentale ? -vte tcuites sintamentale kemi te bcjm ateher kur ruhet dhe riprodhohet mardhdniet tona intelektuale p.sh gczimi etj. 67.Q'6shf hanesa ? -Harresa 6sht pamundsi e riprodhimit dhe e rinjohjes sO p6rmbajtjeve te pdrvetsuara dhe zhdukje e giurmeve nervore te tyre 68.Shka9et e harresEs ? -Frenimi paravajtes ose inkibicjon proakti dhe frenimi prapavajtes ose inkibicjon retroaktiv 69.Cdsht t€ menduarit ? !;fi}ffiffiilin "r*i"" psikik i cili eshte drejtuar kah kenaqja e nevojave biologjike-socjale per dije td njeriut per vlersimin e lidhjeve dhe raporteve n6 mes te objekteve dhe dukurive td ndryshme . 70.Cilat jand format e tts menduarit ? -Kemi triforma themelore : nocjoni ose koncepti , giykimi dhe konkludimi ' 7l. C' iisht konkludimi ? {""kt"d*ti esltte CJyktrn i pertunduar QE rrjedh nga lidhja me mardhenjet e gjykimeve te caktuara Tl.Mdnyratk4resore tE konkluduarit jand dy ? -Induktiv dhe deduktiv . 73.Cilat jan operacjonet e td rn€nduarit ? -Operacjonet e te menduaritjan€ :krahasimi , analiza ' sinteza , abstraksioni , perg ithsimi dhe konketizirn i. www.e-Libraria.com
 6. 6. ]r1ff:t'LHJt?'J#1L,"" i t€Inenduarit m" q:: ",1:'li'ne perpieemi te jJ;fiil "gl":titttti an" tatvtrti*it "aefftjet objekteve dhe dukwive ' 1frffi}!,ft1}:', #seve te veeanta te objekteve dhe fenimeneve ose ridhjeve "nd mend" e cilsive ie tyre te veqanta ne nje tersi ' 76.Q'6sht abstraksjoni ? -iishteoperacjoniGmOnduariticiligondronnetevecuaf,it..nemend',tenje cilsiete njeosemeshum"ultii""" ti' "1" i perceptojm ose pertocilat mendojm. 77.Q'6sht P€rgiithsimi ? -iishte oreracjon mendor i cili g€ndron nO tO bashkuarit "ne mend" te cilsive esencjAe te nje tersie,tersi kjo 9€6sht€ nocjon olforike. 81.Q'ka jan ParaftYrirne ? -Jan figura te objektevedhe te fenomeneve te cilat i kemi perceptuar diku e qe tash nuk veprojn me ne orgaret tona shqisore' 82.Cilat.ian paraftyrinret sipas p'ermbajlit.: ? .. +-.;fty;i;;i;atematike, giiosrafike , teknike dhe muzikore ' 83.Q'€sht imagjinata ? -ImagjinataoseFantaziaeshtaiprocesspsikikmeanenetecilitkrrjojrnfigurat6 ;; #;;#; rone, aute u mueshtetur ne paraftyrimet tona te mcparshme ' 84.Ci!at jan forrnat ose Uojet e irnagiinat€s ? -Kemi imagjinuten rpontu,t3-os" ttt puluifotshme dhe ajo e rullnetshme e cila mund t€ jet€ riprodhuese dhe ktjuese ' www.e-Libraria.com
 7. 7. E5.Q'jan ndi.!imet ? :Nd-rffiJ#proces psit it< i cili qendron ne te perjetuarit e nje gendrimi J;l;;;;;piisonal ndaj ngiarjeve njerzve objekteve me nje fale ndaj te g;idra . duhrive me t€ ciiat bie n€ kontakt me jeten e p6rditshme ' 86.Q'€sht temPenannenti ? . i"ri'p"i"*r"tilsht ai dimension i personalitetit I cili paraget para se giithash an€n "**l"r"r" ie personalitetit _ strpejtsin e shfaqjes se emocjoneve intezitetin e tyre zgladen dhe tonin emocjonal I cili dominon ' 87.Lloje e teperarnentit ? ;G htp"k;it kemi kater tipe te temperamentit : sunguining ' kolerik ' melankoli dhe flegmatik . 88.Q'€sht karakteri ? -Karakteri esht stnrktura e personalitetit te njeriut q€perfshin keto cilsi te cilat bazohen n0 andn morale te individit e 9e shprehin vullnetin e tij' i9.Cilaiand:ligishmifit ne procesin e pErceptimit ?. , - ligishmerit nipeiceptim tne te tettdetith.e janc :ligishmeria e grupit te ngalmuesve,nc iersi , tigistrmeria e pdrceptimit te figures dhe baz6s si dhe ligjshmeria e pandryshueshnie tC perceptimit . 90.C'ian disponinret ? _laneli"noi" emocjonale td kendshme ose te pa kendshne tE cllatzgsasin relativisht shum6 por'nuk jan intensive . 91.Sa loje tE disponimeve kemi ? -Disponimet rnuod telen te shumllojshme te giitha ato i ndajm ne dy grupe nd disponime positive dhe nesative . 92.C'far rinddsie ka trensferi dhe ku ka rdndEsiS .- -km vetem ne natyrcn fizike por edhe ne fush veprimin praktik . rendesia e tij vjenjo vetem ne proceset e te mesuarit kujteses e te mdnduarit etj . por n6 vet procesin edukativo-mdsimor , sepse edukimi edhe fillon nga hipoteza X ekziston transferi ne mesim . 93.Prej kujt dshf tr pdrb6r sisterni nervor ? -Sistemi nervor esht I p€rber prej disa pjsesava shumd te vogla 9e guhen qeliza nervore ose neurone . www.e-Libraria.com
 8. 8. 94.Nd sa grupe ndahen neunomef ? -Te giitha Qeli zat nervore ose neuronet ndahen ne tri grupe kryesore : (1).Nervat aferente ose ndijuese (sensitive ) (2)Nervatt eferente ose levizore (rnotorike) (3)Nervat Qendrore ,komisule ose bashkuese . 95.Kush epdrbdn sistemin nervor g6ndror (SNQ) ? SNQ e perben, palca kunizore dhe truri . 96.Citat jand p.iesit e trurit ? - Jane furi I zgiatu,truri i vog0l , truri I mes€m truri I ndermjeme dhe truri i madhE. 97.Cilat jan giendrrat md td r6nd€sishme endokrene ? -Gjendrai meG rendesishme endocrine (giendrrat me sekretim t€brendshem ) jane :giendrat tiroide ose mbrojtse ,giendrat mbi veshkore ose adrenale , giendrat seksuale ose gonadet si dhe hipofiza ose glendrat pituitare . 98.Sa loje asociacjonesh kemi ? -kemi 3 lloje asociacjonesh :asociacjonet e paraftyrimit sipas fcin-iesis .sipas neiajshmeris dhe sipas kontrastit . 99.Kur kerni td bijm me asociacjonet e fginj€sisd ? -Kemi G bejm ateher kw ne,vetdij€n tone shfagen dy flrtyra te cilat I kemi pedetuar menjeher (ne koh ose hapsir ) . 1$0.Kur kerni t6'bijm rirE asociacjonet e ngjajshmdrisd ? -At€her kur ne vetdijEn ton shfagen fityrage i ngiajn shum njdra tjehes ? l0l.A.sociacjoni sipas kontrastit isht6 ? -Kur nje paraftyrim perjetim tjeter e shkakton shfagjen e paraftyrimeve te kunderh. l02.Emdnto teorin e transfer€s ? -Kemi tri teori te transferes :teoria e disiplinds formale , teoria e komponente're indektive dhe teoria e gjeneralizimit . 103.Me gka ka ft bej imagjinata riproilhwese ose reproductive e me gka aio krijuese ? -Imaglinata riprodhuese ka te bej me ate kur ne vet dijen tone krijohen figura e atyre objekteve ose fenomeneve te cilat kan egzistuar apo egzistojn .Nddrsa imagjinata krijuese ka td b€j me krijimin e figurave ne vet dijen ton€ te cila nuk kan egzistuar me par lala esht per kijimin e figurave te reja . www.e-Libraria.com
 9. 9. reja ne psikologii?- L5.Cilat jand ato faza ndPdr te 6 cilat reaiizohet organizimi I gjurmimit lttE'NT-a''e-J'=P r'r ! PorDql'F . ::: .,.. .. : TEST NGA PSIKOLOGJIA . ...,...: ' GPr"j kur deri kur njeriu zhlillohet.ryllgh,: ,^'",'"u-;,-,0'.,'" t ,1 ;,i: :i;;fi':hk'i;;;;' piit"ros't" studion jetdn shpirtdrore td nj eriut prej ptt^ littd,j"t e deri ne vdekje? - 3-Q'kuptorr'menocronin,yglc'*+ie.lt<.a.1eat€ibtWe?".-''"'' -, ; ; il'";#;;*;'ikik:.te"j.'i"t:. -,,^.. i. '' i.i#q,i"l td g;tti;i:;;;;blem"e.me td cjlat merret psikolosiia' - i.pe.*"nai detyrat kryesore t0 psikologlse' --. T.Jepni shembuj ftotfitte pet gdo detyre q€ do te permendni' ..' t.qettimet e PsikologiisE jane: ' S.i;Jr-i" " psitotoljite per studente (arsimiard) eshte" " ., l0.Shpjegoni sf,rurtiilisttfkuptimin e shprehjes "Psikologjia ka hirtorii!'tftitrt"er, por te kaluar te giate"! - . 1i.Kur frlloi periudha e psikJlogjise si shkencd e pavaly:. . :L ^ l2.C1la(shko1l6) Ot"ft#ptitofftik e vE nd plan te pare te kupryarlt e teresisd se dukurive Psikike? 13.Cilit ar"itim psitcotogjik I takon 9e1dd:: I shprehur me keto fiale:"I'{d jepni disa fbmija?te"aotfte de kushte t6 p€rshiatslune' ju sarantoi se nga ata femij e do te knj oj eksperte' pavaresisht nga talenti' nga irashegimia ose nga aftdsite"? 14.Si rezultat I gUse eshte paraqitj a e vazhduestune e disiplinave te osikologiik?' l6.Nd cilen periudhE td jetds nuk mund te aplilcohet metoda e vetdve- zhgimit? l7.Menyrat me te parapelqvera te vdzhgimit'i *ti:d:-1T: ':-,.. t S Perparsite e eksperimentit, krahasuar me metodat e lera;ane: lg.shpjegojeni *" ;;;;ili"nkrete kuptimin e ndryshores (variabl-'" es) se pavanrr dhe t€asaj te varur' I ZO.Dallimi ndermltt'oeto'dtive dhe teknikave psikolo-gjike. e^shte' "' 21.Q'paraqet pyetesori giate anketimit te nji lumri njerzish? Ll.Mlnvra-e t 'ig;#e psikologji.per t€shqyrtuar qethtj: itt ' ndryshme te nlerziteshrc ;; n;id citen siUlltteve u japrm tE zgjidhin delv- ,, ,l ti-a"tOtruara. Cila esnte tio menyrd e sigurt psigologike?-. Z3.Permendni kar akteristikat metrike te testeve te standardizuara " - ' ' ,-tl,i;;t informacioneve qe I sjellin' receptoret ndahen ne: " ' + 25.Perse mesohen "e ptitofogri gjdndrrat me tajitje te brendshme? www.e-Libraria.com
 10. 10. analizatorit. i ' *-':;.;;pjegoni nocionet udijim dhe qdjenja' 35.Q' 6shtd PercePtimi social? li.q'r""t iluzionet, e gka haluciona3ron$? 37.Si quhet mekanizmi psikik I cili ben ktasifikimin e ngacr meve ne strukturdn nervore td njeriut? 38.CiiaeshterenJxiaev6mendjesndpun6nmesimore? 39-Cila esht6 baza kryesore organike -e-te mesuarit? 40.A mund te mesojne edhe kafshet? Ne 9i!p1 forml] 41 .Cilat jand proceset kryesore ne te mbajhrrit rnend? 42.Ci1i eshte *'ft"ku my"tore qe nxendsit-studentet harrojne? 43.Nuindioni OftJpettEt-*"i me nga nje flale fazat e te menduarit -) ) ? krijues. -; 4.A-egziston dallimi ndermj et noeionit ndi enje dhe emocionit? 45'shkruanisameshum6{aleshqipemetecilatemertohenndjenjate ndryshme- 46.Clatjane bazat organike te ndJgnlave]. 47.Kush 1 motivon rxendsit nd frllim te shkollimit fillor? 4S.Benidallimdomethenestetermave:levojd'@thititdhesynim- 49.Q'kuptoni me nocionin homeostazd? 5O.ilustroj eni hierarkine e motiveve sipas A'Masllovit' ' -:-:-- 51.Ilusfoni me shembuj ldentifikimin' lepresionin dhe kompensrmrn' !i.t le nj erezit anij nd neiituate konfl iktuoze? - 53.Kiahasoni nocionet: individ dhe personalitet! 5 4. lnterpretoni "a""1 J ;g" perkufi zimet e. shumta mbi p ersonalitetin' 55.Kur flitet pet p#itti"t't"yesore te psikologjise se personalitetit' mendohet.ne radhe te Pare Per:'^^--^--Si.qf.e jane ciiesite- ose tiparet e personalitetit? 57.Mb i g'bazd,ffipofaati e Llasifikon temperamentin dhe ciiat jane lloj et e tij ? 58.Vini ne spikame cilesite e personalitetit te cilat mund te quhen veti te karaklerit. www.e-Libraria.com
 11. 11. ',' ;'.: ,/ ' :' './. -? +' -) *) sg Cka Daraqet koehcienti I intelegiences 0Q) dhe si llogaritet ai? ' ': ;6Hffi;ii""i*i""i* e intelegjences p6r debil dheper,imbecii ;;;;ffi;;;; siit"t arsimt*i ndaj rxelesvg intelesiene? , 6 At"tci16si sipas Jungut karakterizoine- tipil inhavert? il.Ck" ite"k ptolme me noilonin linamike te pprsonalitetit? Zq.it":tujt perbEhet struktura e personalitetit.sipas Frojdit? 65.Per-cilet 'persona'rnundte themi*e jan€'t'rijues?' i' :r:ri:ri:--'r'i - ' ii.biiail"te karakteristikat themelore te klases si grup? ii.Ci.e .l.tish duhet te ketd -udheheqesi I grupit? ' 68.Q' eshte komunikimi verbal? 69.Q'kuptojme me nocionin sjellje alturiste? i6.i'-otf,ta t.akteristike per udheheqesin autokrat? T l.Numeroni kushtet elementare per punE- ii.biiiarrtte pushimi me I mird per organizmin e njeriut? ?3.Si ta luftojme lodhjen? ;; ft ; ;;lii*e ndeunj et veshtiresive dhe grre gullimeve psikike' ? 5.Permendni disa rea gimE neurotike persoialefrese I keni perj etuar' T6.Permendni menyraime te shpeshta per mj ekimin e grregullimeve psikike? l '-'--' 77.C1l^rjand shkaqet dhe pascjat e alkoolizn:Lit? 78.Q'nenkupton me nocionin delikuerrc0? 7 9.C1?zt lanesemundjet e varsliriiErise? 80.PersitJ<ruajeni personalitetin e narkomanit! St.Me naihmen e ciles disiplinE shkencore mund ta ruajme shendetin mendor?..^-...'"s2.9ru,, roli ka shkolla ne mbrojtj en e sh€ndefjt mendor t6 nxenesve! 83.Qka Paraqesin Psikofl adte 84.Ci1i; teks; ,,g"iit..ut tu e psikologjis€e keni lexuar? 85.Pse pianisti gjat ekzekutimit nE piano shpesh nuk sheh ne duart e veta2 www.e-Libraria.com

×