Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Provimi pranues Grupi A
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja e sakt¨e (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi ...
6. Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik cos(3x − π
4 ) = sinx jan¨e:
a){x : x =
3kπ
2
+
3π
16
∨ x = 2kπ −
π
8
, k ∈ Z};
b)...
Provimi pranues Grupi B
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja e sakt¨e (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi ...
6. Zgjidhja e ekuacionit eksponencial 9|3x−1|
= 38x−2
¨esht¨e:
a)m = −
2
7
; b)m =
2
3
; c)m = −
2
3
; d)m =
2
7
7. Zgjidh...
DETYRAT E PROVIMIT PRANUES 2007
GRUPI A
1. Të njehsohet vlera e shprehjes
( ) 8
2
1
:4232 2
2
1 22
0
3
!
#
$
%

'
+!(!+ ()...
DETYRAT E PROVIMIT PRANUES 2007
GRUPI B
1. Të thjeshtohet shprehja
6
12
6
1
362
2
!
+
!
+
!
+
! x
x
x
x
x
x
.
2. Njehsoni ...
Universiteti i Prishtines
FSHMN
Departamenti i Matemtikes- 2006
A
1. Te thjeshtohet shprehja
2 2
2 3
2 3 1 3
:
1 1 1
x x x...
Universiteti i Prishtines
FSHMN
Departamenti i Matemtikes- 2006
B
1. Te thjeshtohet shprehja
3 3 2
4
1 1
. .
1 1 1
x x y y...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma A _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1
2
log (3 2) 0x ! është
(a)
2
,
3
# $
!% '
( )
(b) (1, )% (c)
2
,1
3
# $
 '
( )
(d...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma A _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1
2
log (3 2) 0x ! është
(a)
2
,
3
# $
!% '
( )
(b) (1, )% (c)
2
,1
3
# $
 '
( )
(d...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma B _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1
4
log (3 7) 0x ! është
(a)
7 8
,
3 3
# $
% 
' (
(b)
7
,
3
# $
!)% 
' (
(c)
8
,
3
...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma B _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1
4
log (3 7) 0x ! është
(a)
7 8
,
3 3
# $
% 
' (
(b)
7
,
3
# $
!)% 
' (
(c)
8
,
3
...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma C _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2
0,( 0).ax bx c a! ! # Me cilën nga shprehjet
vijuese është e barabartë shpr...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma C _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2
0,( 0).ax bx c a! ! # Me cilën nga shprehjet
vijuese është e barabartë shpr...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma D _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Zgjidhja e sistemit të barazimeve
3 14
2 6
3 9
x y z
x z
y z
! ! #
$
! %
$ ! '
është:
(a) (1,3,2) (b) (1,3,3) (c ) (...
Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri
Afati i dytë i provimit - Forma D _________________
Të zgjedhet përgjegjja...
7. Zgjidhja e sistemit të barazimeve
3 14
2 6
3 9
x y z
x z
y z
! ! #
$
! %
$ ! '
është:
(a) (1,3,2) (b) (1,3,3) (c ) (...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: A
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Shprehja
1 − 2 cos2
α
sin α cos α
¨esht¨e e barabart¨e me
(a) ctg α − tg α
(b) tg α − ctg α
(c) − tg α − ctg α
(d) tg α...
10. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa
¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨e...
C¸el¨esi i provimit A
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Zgjidhjet e ekuacionit irracional
3
3 + x2 − 1 = 2
jan¨e
(a) 5, −5
(b) 6, −6
(c)
√
26, −
√
26
(d)
√
10, −
√
10
7. Zgjid...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: B
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional
5 +
3
x2 + 1 = 3
jan¨e
(a) 8, −8
(b)
√
63, −
√
63
(c) 7, −7
(d)
√
7, −
√
7
6. Vlera e...
C¸el¨esi i provimit B
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Vlera e shprehjes
x2
− 25
x2 − 3x
:
x2
+ 5x
x2 − 9
¨esht¨e
(a) (x−5)(x+3)
x2
(b) (x+5)(x−3)
x2
(c) x2
+2x+3
x2
(d) x2
+...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: C
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Zgjidhja e sistemit
x −3y = −19
−2x +z = 14
2y −3z = −8



¨esht¨e
(a) (2, −3, 1)
(b) (−4, 5, 6)
(c) (7, 1, −2)
(d...
10. Zgjidhja e ekuacionit
2x−2
− 2x−4
= 3x−3
− 3x−4
¨esht¨e:
(a) x = 4
(b) x = 3
(c) x = 4
(d) x = 5
www.e-Libraria.com
C¸el¨esi i provimit C
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
5. Zgjidhja e sistemit
x −3y = −19
−2x +z = 14
2y −3z = −8



¨esht¨e
(a) (2, −3, 1)
(b) (−4, 5, 6)
(c) (7, 1, −2)
(d...
10. Zgjidhja e ekuacionit
2x−2
− 2x−4
= 3x−3
− 3x−4
¨esht¨e:
(a) x = 4
(b) x = 3
(c) x = 4
(d) x = 5
www.e-Libraria.com
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: D
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik
log4
1
2
x − 3 log4 3
¨esht¨e
(a) (7, 13)
(b) (8, 14)
(c) (6, 12)
(d) (8, 13)
6. Sh...
10. Zgjidhja e ekuacionit
2x−1
− 2x−3
= 3x−2
− 3x−3
¨esht¨e:
(a) x = 4
(b) x = 2
(c) x = 3
(d) x = 4
www.e-Libraria.com
C¸el¨esi i provimit D
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Shprehja
1 + cos 2α
sin 2α
¨esht¨e e barabart¨e me
(a) tg2
α
(b) ctg2
α
(c) ctg α
(d) tg α
7. Vlera e shprehjes
3 − x
x...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: E
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional
3
3 + x2 − 1 = 2
jan¨e
(a) 5, −5
(b) 6, −6
(c)
√
26, −
√
26
(d)
√
10, −
√
10
6. Vlera...
10. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik
log1
3
(5x − 1) 0
¨esht¨e
(a) −∞, 2
5
(b) 1
5 , +∞
(c) 1
5 , 2
5
(d) 2
5 , +∞
www....
C¸el¨esi i provimit E
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Vlera e shprehjes
1 −
3x2
1 − x2
:
x
x − 1
+ 1
¨esht¨e
(a) 1 + 2x
(b) 1+x
2x+3
(c) 1+2x
1+x
(d) 1 + x
7. Zgjidhja e eku...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: F
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
6. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik
log2(2x − 1) log2 9
¨esht¨e
(a) 1
2 , 5
(b) 3
2 , 7
(c) 3
2 , 6
(d) 3
5 , 8
7. Le t...
C¸el¨esi i provimit F
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik
log2(2x − 1) log2 9
¨esht¨e
(a) 1
2 , 5
(b) 3
2 , 7
(c) 3
2 , 6
(d) 3
5 , 8
7. Le t...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: G
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik
log4(5x − 1) log4 7
¨esht¨e
(a) 8
5 , +∞
(b) 1
5 , 8
5
(c) −∞, 2
5
(d) 1
5 , +∞
6. ...
C¸el¨esi i provimit G
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2
+ bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese
¨esht¨e e bara...
Matematik¨e
Test provimi pranues, Forma: H
Emri:
Nr. indeksit:
Drejtimi:
Data:
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rre...
5. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 0), B(6, 2) dhe C(4, 4) ¨esht¨e
(a) (x − 5)2
+ (y − 2)2
= 36
(b) (x ...
C¸el¨esi i provimit H
T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara).
Rrethimi i ...
6. Zgjidhja e ekuacionit
2x−1
− 2x−3
= 3x−2
− 3x−3
¨esht¨e:
(a) x = 4
(b) x = 2
(c) x = 3
(d) x = 4
7. Vlera e shprehjes
3...
FSHMN sh.kompjuterike-teste
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FSHMN sh.kompjuterike-teste

36,946 views

Published on

FSHMN shkenca kompjuterike - teste

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/ja5Ck ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

FSHMN sh.kompjuterike-teste

 1. 1. Provimi pranues Grupi A T¨e zgjedhet p¨ergjegjja e sakt¨e (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjigjes s¨e sakt¨e sjell¨e 3 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e prgjegje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. Emri(Emri i Prindit)Mbiemri: ; Drejtimi: ;Piket Shifra: 1. Vlera e shprehjes 1 − 4x2 x2−1 : x x+1 − 1 ¨esht¨e e barabart¨e me: (a) 3x2 +1 x−1 (b) −3x2 −1 x−1 (c) 1 x−1 (d) 1 x+1 2. Zgjidhja e sistemit t¨e barazimeve x + 2y = 7 3x + z = 3 5y + 7z = 15 ¨esht¨e: (a) (3, 0, 1) (b) (1, 3, 0) (c) (0, 1, 3) (d) (3, 1, 0) 3. T¨e caktohet koeficienti p n¨e ekuacionin x2 + px + 12 = 0 n¨e qoft¨e se nd¨ermjet rr¨enjeve t¨e tij ekziston relacioni x1 − x2 = 1. (a)p = −7; (b)p = 7; (c)p = 0; (d)p = ±7 4. N¨e qoft¨e se A = {x ∈ Z : x2 10} dhe B = {x ∈ N : x2 17} at¨eher¨e B/A ¨esht¨e e barabart¨e me: a){0, 1, 2, 3}; b){4}; c){−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3}; d)skazgjidhje. 5. Zgjidhja e ekuacionit eksponencial 9|3x−1| = 38x−2 ¨esht¨e: a)m = − 2 7 ; b)m = 2 3 ; c)m = − 2 3 ; d)m = 2 7 1 www.e-Libraria.com
 2. 2. 6. Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik cos(3x − π 4 ) = sinx jan¨e: a){x : x = 3kπ 2 + 3π 16 ∨ x = 2kπ − π 8 , k ∈ Z}; b){x : x = π 2 + 3π 16 ∨ x = kπ − π 4 , k ∈ Z}; c){x : x = kπ 2 + 3π 16 ∨ x = kπ − π 8 , k ∈ Z}; d){x : x = kπ 2 − 3π 16 ∨ x = kπ + π 8 , k ∈ Z}; 7. T¨e gjendet numri real m n¨e menyr¨e q¨e drejt¨eza x + 4y + m = 0 t¨e kaloj¨e n¨ep¨er pik¨eprerjen e drejt¨ezave 3x − 2y = 0 dhe 3x − 4y + 12 = 0. a)m = −28; b)m = 28; c)m = 0; d)m = 3 4 8. Zgjidhjet e ekuacionit iracional 14 + 3 √ x2 − 7 = 4 jan¨e: (a) ± √ 15 (b) ± √ 3 (c) ± 4 (d) ska zgjidhje 2 www.e-Libraria.com
 3. 3. Provimi pranues Grupi B T¨e zgjedhet p¨ergjegjja e sakt¨e (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjigjes s¨e sakt¨e sjell¨e 3 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e prgjegje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. Emri(Emri i Prindit)Mbiemri: ; Drejtimi: ;Piket Shifra: 1. Zgjidhja e sistemit t¨e barazimeve x + 2y = 7 3x + z = 3 5y + 7z = 15 ¨esht¨e: (a) (3, 0, 1) (b) (1, 3, 0) (c) (0, 1, 3) (d) (3, 1, 0) 2. Zgjidhjet e ekuacionit iracional 14 + 3 √ x2 − 7 = 4 jan¨e: (a) ± √ 15 (b) ± √ 3 (c) ± 4 (d) ska zgjidhje 3. Vlera e shprehjes x2 − 36 x2 + 3x : x2 + 6x x2 − 9 ¨esht¨e e barabart¨e me: (a) 1 x2 (b) −3x2 −1 x2 (c) (x−6)(x−3) x2 (d) 1 x+1 4. T¨e caktohet koeficienti p n¨e ekuacionin x2 +7x+p = 0 n¨e qoft¨e se nd¨ermjet rr¨enj¨eve t¨e tij ekziston relacioni x1 − x2 = 1. (a)p = −12; (b)p = −7; (c)p = ±12 (d)p = 12 5. N¨e qoft¨e se A = {x ∈ Z : x2 12} dhe B = {x ∈ N : x2 20} at¨eher¨e A/B ¨esht¨e e barabart¨e me: a){0, 1, 2, 3}; b){−3, −2, −1, 0}; c){−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3}; d)skazgjidhje. 3 www.e-Libraria.com
 4. 4. 6. Zgjidhja e ekuacionit eksponencial 9|3x−1| = 38x−2 ¨esht¨e: a)m = − 2 7 ; b)m = 2 3 ; c)m = − 2 3 ; d)m = 2 7 7. Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik sinx + sin3x = 0 jan¨e: a){x : x = 2k + 1 π 2 ∨ x = kπ 2 , k ∈ Z}; b){x : x = k + 1 π 2 ∨ x = kπ 2 , k ∈ Z}; c){x : x = 3k + 1 π 3 ∨ x = 3kπ 2 , k ∈ Z}; d){x : x = k − 1 π 2 ∨ x = 3kπ 2 , k ∈ Z}; 8. T¨e gjendet numri real m i till¨e q¨e pik¨eprerja e drejt¨ezave mx + 2y − 1 = 0 dhe 2x + my + 3 = 0 ti takoj¨e drejt¨ez¨es x − y − 3 = 0 a)m = − 4 5 ; b)m = 1 3 ; c)m = − 4 3 ; d)m = 3 4 4 www.e-Libraria.com
 5. 5. DETYRAT E PROVIMIT PRANUES 2007 GRUPI A 1. Të njehsohet vlera e shprehjes ( ) 8 2 1 :4232 2 2 1 22 0 3 ! # $ % ' +!(!+ () * + , - . ( 2. Tëthjeshtohet shprehja 2 1 1 1 1 1 1 a a a ! + ! ++ . 3. Të zgjidhet ekuacioni .5 2 13 2 4 1 x x x x = ! !+ ! 4. Me induksion matamatik vërtetoni barazimin : 3 )2)(1( )1(...433221 ++ =+++!+!+! nnn nn 5. Pa e zgjidhur ekuacionin 0256 2 =+! xx , te njehsohet 3 2 3 1 xx + . 6. Të zgjidhet ekuacioni iracional 1614 +=!!+ xxx . 7. Të zgjidhet ekuacioni eksponencial 3421 53537 ++++ !=! xxxx . 8. Të zgjidhet ekuacioni logaritmik 12log)12(log4 =!+ xx . 9. Vërtetoni identitetin trigonometrik ! ! ! ! ! 2 2 sin 1 2cos 2cos1 2cos1 sin2 =+ + + . 10. Të caktohet parametric ,p ashtu që drejtëza 03453 =!+! pxy e pret boshtin Oy në segmentin 3 . www.e-Libraria.com
 6. 6. DETYRAT E PROVIMIT PRANUES 2007 GRUPI B 1. Të thjeshtohet shprehja 6 12 6 1 362 2 ! + ! + ! + ! x x x x x x . 2. Njehsoni vleren e shprehjes 62)8 4 3 253212( !+! . 3. Një numer është për 24 më i madh se numri i dytë . Nëse dihet se shuma e tyre është 100 , të caktohen ata numra . 4. Të zgjidhet sistemi I ekuacioneve ! # $=$ =+ 143 532 yx yx 5. Të zgjidhet ekuacioni 75142 +=+!+ xxx . 6. Të zgjidhet ekuacioni 164210 =! xx . 7. Të njehsohet xclog nëse pxa =log , qxb =log , rxabc =log . 8. Të paraqitet grafiku I funksionit 11 +!= xy . 9. Të thjeshtohet shprehja °°° °°° 780cos1860sin405cot 1140tan390cos750sin 10. Të zgjidhet ekuacioni 2 1 sincos 44 =! xx . www.e-Libraria.com
 7. 7. Universiteti i Prishtines FSHMN Departamenti i Matemtikes- 2006 A 1. Te thjeshtohet shprehja 2 2 2 3 2 3 1 3 : 1 1 1 x x x x x x x ! + # # +$ % + + # # ' 2. Nje nume reshte per 15 me i madh se numri tjeter . Te caktohet te dy numrat nese trefishi i numrit te madh eshte per 3 me i madh se dyfishi i numrit te vogel. 3. Te zgjidhet mosbarazimi 6 2 3 x x ! ! ! 4. Te zgjidhet sistemi i barazimeve 3 2 7 3 10 2 5 11 x y x z y z + =! + =# $ = $% 5. Te zgjidhet barazimi iracional 2 2 1 8 3x x+ + ! = 6. Te zgjidhet barazimi eksponencial 3 5 5 20x x! ! = 7. Te zgjidhet barazimi logaritmik 16 4 2log log log 7x x x+ + = 8. Te zgjidhet barazimi trigonometrik 5 sin sin 2 4 x x= 9. Te njehsohet syprina e sipërfaqes se trekendeshit barabrinjës nese dihet brinja a=16cm. 10. Te njehsohet syprina e sipërfaqes se trekendeshit ABC nese A(-2,1), B(2,-2), C(8,-6). www.e-Libraria.com
 8. 8. Universiteti i Prishtines FSHMN Departamenti i Matemtikes- 2006 B 1. Te thjeshtohet shprehja 3 3 2 4 1 1 . . 1 1 1 x x y y y y y x x ! + + + ! ! + ! 2. Nje nume eshte per 11 me i madh se numri tjeter . Te caktohet te dy numrat nese trefishi i numrit te madh eshte per 4 me i madh se katërfishi i numrit te vogel. 3. Te zgjidhet mosbarazimi 1 3 2 2 x x ! ! 4. Te zgjidhet sistemi i barazimeve 10 6 8 x y x z y z + =! + =# + =$ 5. Te zgjidhet barazimi iracional 2 2 20 22x x+ + = 6. Te zgjidhet barazimi eksponencial 10 2 4 16x x ! = 7. Te zgjidhet barazimi logaritmik log 100x x x= 8. Te zgjidhet barazimi trigonometrik sin sin 2x x= 9. Te njehsohet syprina e sipërfaqes nese eshte dhene brinja a=15cm dhe lartësia e ndertuar ne ate brinje ha=14cm. 10. Tregoni se pikat A(o,5), B(2,1), C(-1,7) i takojne nje drejteze. www.e-Libraria.com
 9. 9. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma A _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(1,0), (3,2), (1,4)A A A është: (a) 2 2 ( 1) 5x y! # (b) 2 2 ( 1) 2x y ! # (c) 2 2 ( 1) ( 2) 4x y! ! # (d) 2 2 ( 2) ( 1) 4x y! ! # 2. Vlera e shprehjes 2 2 4 1 : 1 11 x x xx $ % $ % ! ! ' '! ( )( ) është e barabartë me: (a) 2 3 1 1 x x ! (b) 2 3 1 1 x x ! ! ! (c) 1 1x ! (d) 1 1x 3. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a # * Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 2 2 1 2 ?x x (a) 2 2 2b ac c ! (b) 2 2 2b ac b ! (c) 2 2 2b ac c ! (d) 2 2 2b ac a ! 4. Shprehja 2 1 2cos sin cos + + + ! , është e barabartë me: (a) ctg tg+ +! (b) tg+ (c) ctg+ (d) tg ctg+ +! 5. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 2 7 3 3 5 7 15 x y x z y z # - . # / . # 0 është: (a) (3,0,1) (b) (1,3,0) (c ) (0,1,3) (d) (3,1,0) 6. Në testimin e matematikës morrën pjesë 13 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 4 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 715 (b) 517 (c) 175 (d) 157 www.e-Libraria.com
 10. 10. 7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 2 log (3 2) 0x ! është (a) 2 , 3 # $ !% ' ( ) (b) (1, )% (c) 2 ,1 3 # $ ' ( ) (d) 2 0, 3 # $ ' ( ) 8. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 22 1 3x* ! + janë: (a) 10x + , (b) 26x + , (c) 10x + , (d) 26x + , 9. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a-! (d) 2 1 4 a -# $ ! ' ( ) 10. Zgjidhja e barazimit 3 5 4 5 2 3 3 2x x x x! ! ! ! * + * është: (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 www.e-Libraria.com
 11. 11. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma A _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(1,0), (3,2), (1,4)A A A është: (a) 2 2 ( 1) 5x y! # (b) 2 2 ( 1) 2x y ! # (c) 2 2 ( 1) ( 2) 4x y! ! # (d) 2 2 ( 2) ( 1) 4x y! ! # 2. Vlera e shprehjes 2 2 4 1 : 1 11 x x xx $ % $ % ! ! ' '! ( )( ) është e barabartë me: (a) 2 3 1 1 x x ! (b) 2 3 1 1 x x ! ! ! (c) 1 1x ! (d) 1 1x 3. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a # * Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 2 2 1 2 ?x x (a) 2 2 2b ac c ! (b) 2 2 2b ac b ! (c) 2 2 2b ac c ! (d) 2 2 2b ac a ! 4. Shprehja 2 1 2cos sin cos + + + ! , është e barabartë me: (a) ctg tg+ +! (b) tg+ (c) ctg+ (d) tg ctg+ +! 5. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 2 7 3 3 5 7 15 x y x z y z # - . # / . # 0 është: (a) (3,0,1) (b) (1,3,0) (c ) (0,1,3) (d) (3,1,0) 6. Në testimin e matematikës morrën pjesë 13 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 4 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 715 (b) 517 (c) 175 (d) 157 www.e-Libraria.com
 12. 12. 7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 2 log (3 2) 0x ! është (a) 2 , 3 # $ !% ' ( ) (b) (1, )% (c) 2 ,1 3 # $ ' ( ) (d) 2 0, 3 # $ ' ( ) 8. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 22 1 3x* ! + janë: (a) 10x + , (b) 26x + , (c) 10x + , (d) 26x + , 9. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a-! (d) 2 1 4 a -# $ ! ' ( ) 10. Zgjidhja e barazimit 3 5 4 5 2 3 3 2x x x x! ! ! ! * + * është: (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 www.e-Libraria.com
 13. 13. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma B _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(0,2), (1,3), (3,3)A A A është: (a) 2 2 ( 2) ( 1) 5x y! ! # (b) 2 2 ( 1) 7x y! # (c) 2 2 ( 3) 7x y ! # (d) 2 2 ( 1) ( 2) 5x y! ! # 2. Vlera e shprehjes 2 2 2 2 36 6 : 3 9 x x x x x x ! ! është e barabartë me: (a) 2 1 x (b) 2 ( 6)( 3)x x x (c) 2 ( 6)( 3)x x x ! ! (d) ( 6)( 3)x x! ! 3. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a # $ Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 3 3 1 2 ?x x (a) 3 3 3abc a b ! (b) 3 3 3abc b a ! (c) 3 3 3abc c a ! (d) 3 3 3abc c b ! 4. Shprehja 2 2 sin cos 1 1 ctg 1 tg % % % % ! ! është e barabartë me: (a) 1 (b) 2 sin % (c) sin cos% % (d) sin cos% % 5. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 3 14 2 6 3 9 x y z x z y z # ' ( # ) (! # * është: (a) (1,3,2) (b) (1,3,3) (c ) (1,3,4) (d) (1,3,5) 6. Në testimin e matematikës morrën pjesë 14 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 5 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 1001 (b) 2002 (c) 999 (d) 1000 www.e-Libraria.com
 14. 14. 7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 4 log (3 7) 0x ! është (a) 7 8 , 3 3 # $ % ' ( (b) 7 , 3 # $ !)% ' ( (c) 8 , 3 # $ )% ' ( (d) 7 0, 3 # $ % ' ( 8. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 7 2 1 1x! ! * janë: (a) 37 2 (b) 37 (c) 37x * + (d) 37 2 x * + 9. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a,! (d) 2 1 4 a ,# $ !% ' ( 10. Zgjidhja e barazimit 4 6 5 6 2 3 3 2x x x x! ! ! ! - * - është: (a) 4 (b) 7 (c) 9 (d) 11 www.e-Libraria.com
 15. 15. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma B _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(0,2), (1,3), (3,3)A A A është: (a) 2 2 ( 2) ( 1) 5x y! ! # (b) 2 2 ( 1) 7x y! # (c) 2 2 ( 3) 7x y ! # (d) 2 2 ( 1) ( 2) 5x y! ! # 2. Vlera e shprehjes 2 2 2 2 36 6 : 3 9 x x x x x x ! ! është e barabartë me: (a) 2 1 x (b) 2 ( 6)( 3)x x x (c) 2 ( 6)( 3)x x x ! ! (d) ( 6)( 3)x x! ! 3. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a # $ Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 3 3 1 2 ?x x (a) 3 3 3abc a b ! (b) 3 3 3abc b a ! (c) 3 3 3abc c a ! (d) 3 3 3abc c b ! 4. Shprehja 2 2 sin cos 1 1 ctg 1 tg % % % % ! ! është e barabartë me: (a) 1 (b) 2 sin % (c) sin cos% % (d) sin cos% % 5. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 3 14 2 6 3 9 x y z x z y z # ' ( # ) (! # * është: (a) (1,3,2) (b) (1,3,3) (c ) (1,3,4) (d) (1,3,5) 6. Në testimin e matematikës morrën pjesë 14 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 5 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 1001 (b) 2002 (c) 999 (d) 1000 www.e-Libraria.com
 16. 16. 7. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 4 log (3 7) 0x ! është (a) 7 8 , 3 3 # $ % ' ( (b) 7 , 3 # $ !)% ' ( (c) 8 , 3 # $ )% ' ( (d) 7 0, 3 # $ % ' ( 8. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 7 2 1 1x! ! * janë: (a) 37 2 (b) 37 (c) 37x * + (d) 37 2 x * + 9. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a,! (d) 2 1 4 a ,# $ !% ' ( 10. Zgjidhja e barazimit 4 6 5 6 2 3 3 2x x x x! ! ! ! - * - është: (a) 4 (b) 7 (c) 9 (d) 11 www.e-Libraria.com
 17. 17. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma C _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a! (d) 2 1 4 a !# $ % ' ( 2. Shprehja 2 1 2cos sin cos ) ) ) * është e barabartë me: (a) ctg tg) ) (b) tg) (c) ctg) (d) tg ctg) ) 3. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 2 7 3 3 5 7 15 x y x z y z + , - . + , / .+ , 0 është: (a) (3,0,1) (b) (1,3,0) (c ) (0,1,3) (d) (3,1,0) 4. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 22 1 3x+ , janë: (a) 10x , 1 (b) 26x , 1 (c) 10x , 1 (d) 26x , 1 5. Vlera e shprehjes 2 2 4 1 : 1 11 x x xx # $ # $ % % + ' (' ( është e barabartë me: (a) 2 3 1 1 x x + (b) 2 3 1 1 x x (c) 1 1x (d) 1 1x + 6. Zgjidhja e barazimit 3 5 4 5 2 3 3 2x x x x + , + është: (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 www.e-Libraria.com
 18. 18. 7. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a! ! # Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 2 2 1 2 ?x x! (a) 2 2 2b ac c $ (b) 2 2 2b ac b $ (c) 2 2 2b ac c $ (d) 2 2 2b ac a $ 8. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 2 log (3 2) 0x $ % është (a) 2 , 3 ' $() * + , (b) (1, )( (c) 2 ,1 3 ' ) * + , (d) 2 0, 3 ' ) * + , 9. Në testimin e matematikës morrën pjesë 13 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 4 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 715 (b) 517 (c) 175 (d) 157 10. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(1,0), (3,2), (1,4)A A A është: (a) 2 2 ( 1) 5x y$ ! (b) 2 2 ( 1) 2x y! $ (c) 2 2 ( 1) ( 2) 4x y$ ! $ (d) 2 2 ( 2) ( 1) 4x y$ ! $ www.e-Libraria.com
 19. 19. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma C _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a! (d) 2 1 4 a !# $ % ' ( 2. Shprehja 2 1 2cos sin cos ) ) ) * është e barabartë me: (a) ctg tg) ) (b) tg) (c) ctg) (d) tg ctg) ) 3. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 2 7 3 3 5 7 15 x y x z y z + , - . + , / .+ , 0 është: (a) (3,0,1) (b) (1,3,0) (c ) (0,1,3) (d) (3,1,0) 4. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 22 1 3x+ , janë: (a) 10x , 1 (b) 26x , 1 (c) 10x , 1 (d) 26x , 1 5. Vlera e shprehjes 2 2 4 1 : 1 11 x x xx # $ # $ % % + ' (' ( është e barabartë me: (a) 2 3 1 1 x x + (b) 2 3 1 1 x x (c) 1 1x (d) 1 1x + 6. Zgjidhja e barazimit 3 5 4 5 2 3 3 2x x x x + , + është: (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 www.e-Libraria.com
 20. 20. 7. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a! ! # Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 2 2 1 2 ?x x! (a) 2 2 2b ac c $ (b) 2 2 2b ac b $ (c) 2 2 2b ac c $ (d) 2 2 2b ac a $ 8. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 2 log (3 2) 0x $ % është (a) 2 , 3 ' $() * + , (b) (1, )( (c) 2 ,1 3 ' ) * + , (d) 2 0, 3 ' ) * + , 9. Në testimin e matematikës morrën pjesë 13 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 4 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 715 (b) 517 (c) 175 (d) 157 10. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(1,0), (3,2), (1,4)A A A është: (a) 2 2 ( 1) 5x y$ ! (b) 2 2 ( 1) 2x y! $ (c) 2 2 ( 1) ( 2) 4x y$ ! $ (d) 2 2 ( 2) ( 1) 4x y$ ! $ www.e-Libraria.com
 21. 21. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma D _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 4 log (3 7) 0x ! është (a) 7 8 , 3 3 # $ % ' ( (b) 7 , 3 # $ !)% ' ( (c) 8 , 3 # $ )% ' ( (d) 7 0, 3 # $ % ' ( 2. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 7 2 1 1x! ! * janë: (a) 37 2 (b) 37 (c) 37x * + (d) 37 2 x * + 3. Shprehja 2 2 sin cos 1 1 ctg 1 tg , , , , ! ! - - është e barabartë me: (a) 1 (b) 2 sin , (c) sin cos, ,- (d) sin cos, ,. 4. Vlera e shprehjes 2 2 2 2 36 6 : 3 9 x x x x x x ! - - ! është e barabartë me: (a) 2 1 x (b) 2 ( 6)( 3)x x x - - (c) 2 ( 6)( 3)x x x ! ! (d) ( 6)( 3)x x! ! 5. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a/! (d) 2 1 4 a /# $ !% ' ( 6. Në testimin e matematikës morrën pjesë 14 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 5 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 1001 (b) 2002 (c) 999 (d) 1000 www.e-Libraria.com
 22. 22. 7. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 3 14 2 6 3 9 x y z x z y z ! ! # $ ! % $ ! ' është: (a) (1,3,2) (b) (1,3,3) (c ) (1,3,4) (d) (1,3,5) 8. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(0,2), (1,3), (3,3)A A A është: (a) 2 2 ( 2) ( 1) 5x y ! (b) 2 2 ( 1) 7x y ! (c) 2 2 ( 3) 7x y! (d) 2 2 ( 1) ( 2) 5x y ! 9. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a! ! ( Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 3 3 1 2 ?x x! (a) 3 3 3abc a b (b) 3 3 3abc b a (c) 3 3 3abc c a (d) 3 3 3abc c b 10. Zgjidhja e barazimit 4 6 5 6 2 3 3 2x x x x ! ! është: (a) 4 (b) 7 (c) 9 (d) 11 www.e-Libraria.com
 23. 23. Provimi pranues nga matematika Emri dhe Mbiemri Afati i dytë i provimit - Forma D _________________ Të zgjedhet përgjegjja e saktë (duke rrethuar vetëm njërin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i përgjigjes së saktë sjellë 4 pikë. Nëse rrethohet përgjegjja e gabuar, zbritet 1 pikë, ndërsa nëse nuk rrethohet asnjë përgjegje, numri i pikëve mbetet i pandryshuar. 1. Zgjidhja e mosbarazimit logaritmik 1 4 log (3 7) 0x ! është (a) 7 8 , 3 3 # $ % ' ( (b) 7 , 3 # $ !)% ' ( (c) 8 , 3 # $ )% ' ( (d) 7 0, 3 # $ % ' ( 2. Zgjidhjet e barazimit iracional 3 2 7 2 1 1x! ! * janë: (a) 37 2 (b) 37 (c) 37x * + (d) 37 2 x * + 3. Shprehja 2 2 sin cos 1 1 ctg 1 tg , , , , ! ! - - është e barabartë me: (a) 1 (b) 2 sin , (c) sin cos, ,- (d) sin cos, ,. 4. Vlera e shprehjes 2 2 2 2 36 6 : 3 9 x x x x x x ! - - ! është e barabartë me: (a) 2 1 x (b) 2 ( 6)( 3)x x x - - (c) 2 ( 6)( 3)x x x ! ! (d) ( 6)( 3)x x! ! 5. Le të jetë 2a gjatësia e brinjës së katrorit në figurë. Sa është syprina e sipërfaqes së hijëzuar? (a) 2 a (b) 2 2 a (c) 2 (4 )a/! (d) 2 1 4 a /# $ !% ' ( 6. Në testimin e matematikës morrën pjesë 14 nxënës. Sa grupe të ndryshme prej 5 nxënësve mund të formohen prej tyre? (a) 1001 (b) 2002 (c) 999 (d) 1000 www.e-Libraria.com
 24. 24. 7. Zgjidhja e sistemit të barazimeve 3 14 2 6 3 9 x y z x z y z ! ! # $ ! % $ ! ' është: (a) (1,3,2) (b) (1,3,3) (c ) (1,3,4) (d) (1,3,5) 8. Ekuacioni i rrethit i cili kalon nëpër pikat 1 2 3(0,2), (1,3), (3,3)A A A është: (a) 2 2 ( 2) ( 1) 5x y ! (b) 2 2 ( 1) 7x y ! (c) 2 2 ( 3) 7x y! (d) 2 2 ( 1) ( 2) 5x y ! 9. Le të jenë 1 2,x x zgjidhje të barazimit 2 0,( 0).ax bx c a! ! ( Me cilën nga shprehjet vijuese është e barabartë shprehja 3 3 1 2 ?x x! (a) 3 3 3abc a b (b) 3 3 3abc b a (c) 3 3 3abc c a (d) 3 3 3abc c b 10. Zgjidhja e barazimit 4 6 5 6 2 3 3 2x x x x ! ! është: (a) 4 (b) 7 (c) 9 (d) 11 www.e-Libraria.com
 25. 25. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: A Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(1, 0), B(3, 2) dhe C(1, 4) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 3 (c) (x − 1)2 + (y − 2)2 = 4 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 6 2. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x2 1 + x2 2? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 3. Vlera e shprehjes 1 − 3x2 1 − x2 : x x − 1 + 1 ¨esht¨e (a) 1 + 2x (b) 1+x 2x+3 (c) 1+2x 1+x (d) 1 + x 4. Zgjidhja e ekuacionit 2x−4 − 2x−6 = 3x−5 − 3x−6 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 5 (c) x = 6 (d) x = 7 www.e-Libraria.com
 26. 26. 5. Shprehja 1 − 2 cos2 α sin α cos α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) ctg α − tg α (b) tg α − ctg α (c) − tg α − ctg α (d) tg α + ctg α 6. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 3 + x2 − 1 = 2 jan¨e (a) 5, −5 (b) 6, −6 (c) √ 26, − √ 26 (d) √ 10, − √ 10 7. Zgjidhja e sistemit x +2y = 10 −x +3z = −23 4y −z = 9    ¨esht¨e (a) (2, −6, 3) (b) (8, 1, −5) (c) (−1, 0, 2) (d) (4, 1, 1) 8. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 91 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 10 (b) 14 (c) 17 (d) 46 9. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log1 3 (5x − 1) 0 ¨esht¨e (a) −∞, 2 5 (b) 1 5 , +∞ (c) 1 5 , 2 5 (d) 2 5 , +∞ www.e-Libraria.com
 27. 27. 10. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 www.e-Libraria.com
 28. 28. C¸el¨esi i provimit A T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(1, 0), B(3, 2) dhe C(1, 4) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 3 (c) (x − 1)2 + (y − 2)2 = 4 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 6 2. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x2 1 + x2 2? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 3. Vlera e shprehjes 1 − 3x2 1 − x2 : x x − 1 + 1 ¨esht¨e (a) 1 + 2x (b) 1+x 2x+3 (c) 1+2x 1+x (d) 1 + x 4. Zgjidhja e ekuacionit 2x−4 − 2x−6 = 3x−5 − 3x−6 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 5 (c) x = 6 (d) x = 7 5. Shprehja 1 − 2 cos2 α sin α cos α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) ctg α − tg α (b) tg α − ctg α (c) − tg α − ctg α (d) tg α + ctg α www.e-Libraria.com
 29. 29. 6. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 3 + x2 − 1 = 2 jan¨e (a) 5, −5 (b) 6, −6 (c) √ 26, − √ 26 (d) √ 10, − √ 10 7. Zgjidhja e sistemit x +2y = 10 −x +3z = −23 4y −z = 9    ¨esht¨e (a) (2, −6, 3) (b) (8, 1, −5) (c) (−1, 0, 2) (d) (4, 1, 1) 8. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 91 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 10 (b) 14 (c) 17 (d) 46 9. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log1 3 (5x − 1) 0 ¨esht¨e (a) −∞, 2 5 (b) 1 5 , +∞ (c) 1 5 , 2 5 (d) 2 5 , +∞ 10. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 www.e-Libraria.com
 30. 30. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: B Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log2(2x − 1) log2 9 ¨esht¨e (a) 1 2 , 5 (b) 3 2 , 7 (c) 3 2 , 6 (d) 3 5 , 8 2. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x2 1 + 1 x2 2 ? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 3. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) (4 − π)a2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) a2 2 4. Zgjidhja e sistemit 2x −3y = 20 x +4z = 19 −5y +2z = 16    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, 0, 4) (c) (7, −2, 3) (d) (3, 1, −1) www.e-Libraria.com
 31. 31. 5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 5 + 3 x2 + 1 = 3 jan¨e (a) 8, −8 (b) √ 63, − √ 63 (c) 7, −7 (d) √ 7, − √ 7 6. Vlera e shprehjes x2 − 25 x2 − 3x : x2 + 5x x2 − 9 ¨esht¨e (a) (x−5)(x+3) x2 (b) (x+5)(x−3) x2 (c) x2 +2x+3 x2 (d) x2 +x+5 x 7. Shprehja sin4 α + sin2 α · cos2 α + cos2 α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) 1 (b) 0 (c) sin2 α (d) cos2 α 8. Zgjidhja e ekuacionit 2x−3 − 2x−5 = 3x−4 − 3x−5 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 4 (c) x = 5 (d) x = 6 9. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 105 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 12 (b) 13 (c) 15 (d) 53 10. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 2), B(1, 3) dhe C(3, 3) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 10 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 6 (c) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 5 www.e-Libraria.com
 32. 32. C¸el¨esi i provimit B T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log2(2x − 1) log2 9 ¨esht¨e (a) 1 2 , 5 (b) 3 2 , 7 (c) 3 2 , 6 (d) 3 5 , 8 2. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x2 1 + 1 x2 2 ? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 3. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) (4 − π)a2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) a2 2 4. Zgjidhja e sistemit 2x −3y = 20 x +4z = 19 −5y +2z = 16    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, 0, 4) (c) (7, −2, 3) (d) (3, 1, −1) 5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 5 + 3 x2 + 1 = 3 jan¨e (a) 8, −8 (b) √ 63, − √ 63 (c) 7, −7 (d) √ 7, − √ 7 www.e-Libraria.com
 33. 33. 6. Vlera e shprehjes x2 − 25 x2 − 3x : x2 + 5x x2 − 9 ¨esht¨e (a) (x−5)(x+3) x2 (b) (x+5)(x−3) x2 (c) x2 +2x+3 x2 (d) x2 +x+5 x 7. Shprehja sin4 α + sin2 α · cos2 α + cos2 α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) 1 (b) 0 (c) sin2 α (d) cos2 α 8. Zgjidhja e ekuacionit 2x−3 − 2x−5 = 3x−4 − 3x−5 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 4 (c) x = 5 (d) x = 6 9. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 105 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 12 (b) 13 (c) 15 (d) 53 10. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 2), B(1, 3) dhe C(3, 3) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 10 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 6 (c) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 5 www.e-Libraria.com
 34. 34. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: C Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x3 1 + x3 2? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 2. Vlera e shprehjes x + z z − x + y x · z2 x2 − yz ¨esht¨e (a) z2 x (b) x z2 (c) z x (d) x y 3. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 120 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 60 (b) 24 (c) 21 (d) 16 4. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4(5x − 1) log4 7 ¨esht¨e (a) 8 5 , +∞ (b) 1 5 , 8 5 (c) −∞, 2 5 (d) 1 5 , +∞ www.e-Libraria.com
 35. 35. 5. Zgjidhja e sistemit x −3y = −19 −2x +z = 14 2y −3z = −8    ¨esht¨e (a) (2, −3, 1) (b) (−4, 5, 6) (c) (7, 1, −2) (d) (4, 0, 1) 6. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 24 + x2 + 2 = 3 jan¨e (a) √ 7, − √ 7 (b) 3, −3 (c) 2, −2 (d) √ 23, − √ 23 7. Shprehja tg x · sin 2x ¨esht¨e e barabart¨e me (a) sin x (b) cos x (c) 2 cos2 x (d) 2 sin2 x 8. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) a2 2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) (4 − π)a2 9. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 1), B(2, 5) dhe C(3, 4) ¨esht¨e (a) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 9 (c) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 7 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 www.e-Libraria.com
 36. 36. 10. Zgjidhja e ekuacionit 2x−2 − 2x−4 = 3x−3 − 3x−4 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 4 (d) x = 5 www.e-Libraria.com
 37. 37. C¸el¨esi i provimit C T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x3 1 + x3 2? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 2. Vlera e shprehjes x + z z − x + y x · z2 x2 − yz ¨esht¨e (a) z2 x (b) x z2 (c) z x (d) x y 3. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 120 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 60 (b) 24 (c) 21 (d) 16 4. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4(5x − 1) log4 7 ¨esht¨e (a) 8 5 , +∞ (b) 1 5 , 8 5 (c) −∞, 2 5 (d) 1 5 , +∞ www.e-Libraria.com
 38. 38. 5. Zgjidhja e sistemit x −3y = −19 −2x +z = 14 2y −3z = −8    ¨esht¨e (a) (2, −3, 1) (b) (−4, 5, 6) (c) (7, 1, −2) (d) (4, 0, 1) 6. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 24 + x2 + 2 = 3 jan¨e (a) √ 7, − √ 7 (b) 3, −3 (c) 2, −2 (d) √ 23, − √ 23 7. Shprehja tg x · sin 2x ¨esht¨e e barabart¨e me (a) sin x (b) cos x (c) 2 cos2 x (d) 2 sin2 x 8. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) a2 2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) (4 − π)a2 9. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 1), B(2, 5) dhe C(3, 4) ¨esht¨e (a) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 9 (c) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 7 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 www.e-Libraria.com
 39. 39. 10. Zgjidhja e ekuacionit 2x−2 − 2x−4 = 3x−3 − 3x−4 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 4 (d) x = 5 www.e-Libraria.com
 40. 40. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: D Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x3 1 + 1 x3 2 ? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 2. Zgjidhja e sistemit 3x −2y = 0 −x +5z = −2 6y −7z = 18    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, −3, 4) (c) (1, 4, −5) (d) (2, 3, 0) 3. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 14 + 3 x2 − 7 = 4 jan¨e (a) 3, −3 (b) √ 34, − √ 34 (c) 4, −4 (d) √ 15, − √ 15 4. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 0), B(6, 2) dhe C(4, 4) ¨esht¨e (a) (x − 5)2 + (y − 2)2 = 36 (b) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 10 (c) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 www.e-Libraria.com
 41. 41. 5. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4 1 2 x − 3 log4 3 ¨esht¨e (a) (7, 13) (b) (8, 14) (c) (6, 12) (d) (8, 13) 6. Shprehja 1 + cos 2α sin 2α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) tg2 α (b) ctg2 α (c) ctg α (d) tg α 7. Vlera e shprehjes 3 − x x + 2 − 1 · x2 + 1 2x − 1 − x 2 ¨esht¨e (a) 3 2 (b) 5 2 (c) −3 2 (d) −1 2 8. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 9. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 136 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 13 (b) 17 (c) 20 (d) 68 www.e-Libraria.com
 42. 42. 10. Zgjidhja e ekuacionit 2x−1 − 2x−3 = 3x−2 − 3x−3 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 2 (c) x = 3 (d) x = 4 www.e-Libraria.com
 43. 43. C¸el¨esi i provimit D T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x3 1 + 1 x3 2 ? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 2. Zgjidhja e sistemit 3x −2y = 0 −x +5z = −2 6y −7z = 18    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, −3, 4) (c) (1, 4, −5) (d) (2, 3, 0) 3. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 14 + 3 x2 − 7 = 4 jan¨e (a) 3, −3 (b) √ 34, − √ 34 (c) 4, −4 (d) √ 15, − √ 15 4. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 0), B(6, 2) dhe C(4, 4) ¨esht¨e (a) (x − 5)2 + (y − 2)2 = 36 (b) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 10 (c) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 5. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4 1 2 x − 3 log4 3 ¨esht¨e (a) (7, 13) (b) (8, 14) (c) (6, 12) (d) (8, 13) www.e-Libraria.com
 44. 44. 6. Shprehja 1 + cos 2α sin 2α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) tg2 α (b) ctg2 α (c) ctg α (d) tg α 7. Vlera e shprehjes 3 − x x + 2 − 1 · x2 + 1 2x − 1 − x 2 ¨esht¨e (a) 3 2 (b) 5 2 (c) −3 2 (d) −1 2 8. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 9. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 136 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 13 (b) 17 (c) 20 (d) 68 10. Zgjidhja e ekuacionit 2x−1 − 2x−3 = 3x−2 − 3x−3 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 2 (c) x = 3 (d) x = 4 www.e-Libraria.com
 45. 45. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: E Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 91 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 10 (b) 14 (c) 17 (d) 46 2. Shprehja 1 − 2 cos2 α sin α cos α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) ctg α − tg α (b) tg α − ctg α (c) − tg α − ctg α (d) tg α + ctg α 3. Zgjidhja e sistemit x +2y = 10 −x +3z = −23 4y −z = 9    ¨esht¨e (a) (2, −6, 3) (b) (8, 1, −5) (c) (−1, 0, 2) (d) (4, 1, 1) 4. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 www.e-Libraria.com
 46. 46. 5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 3 + x2 − 1 = 2 jan¨e (a) 5, −5 (b) 6, −6 (c) √ 26, − √ 26 (d) √ 10, − √ 10 6. Vlera e shprehjes 1 − 3x2 1 − x2 : x x − 1 + 1 ¨esht¨e (a) 1 + 2x (b) 1+x 2x+3 (c) 1+2x 1+x (d) 1 + x 7. Zgjidhja e ekuacionit 2x−4 − 2x−6 = 3x−5 − 3x−6 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 5 (c) x = 6 (d) x = 7 8. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(1, 0), B(3, 2) dhe C(1, 4) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 3 (c) (x − 1)2 + (y − 2)2 = 4 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 6 9. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x2 1 + x2 2? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 www.e-Libraria.com
 47. 47. 10. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log1 3 (5x − 1) 0 ¨esht¨e (a) −∞, 2 5 (b) 1 5 , +∞ (c) 1 5 , 2 5 (d) 2 5 , +∞ www.e-Libraria.com
 48. 48. C¸el¨esi i provimit E T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 91 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 10 (b) 14 (c) 17 (d) 46 2. Shprehja 1 − 2 cos2 α sin α cos α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) ctg α − tg α (b) tg α − ctg α (c) − tg α − ctg α (d) tg α + ctg α 3. Zgjidhja e sistemit x +2y = 10 −x +3z = −23 4y −z = 9    ¨esht¨e (a) (2, −6, 3) (b) (8, 1, −5) (c) (−1, 0, 2) (d) (4, 1, 1) 4. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 3 + x2 − 1 = 2 jan¨e (a) 5, −5 (b) 6, −6 (c) √ 26, − √ 26 (d) √ 10, − √ 10 www.e-Libraria.com
 49. 49. 6. Vlera e shprehjes 1 − 3x2 1 − x2 : x x − 1 + 1 ¨esht¨e (a) 1 + 2x (b) 1+x 2x+3 (c) 1+2x 1+x (d) 1 + x 7. Zgjidhja e ekuacionit 2x−4 − 2x−6 = 3x−5 − 3x−6 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 5 (c) x = 6 (d) x = 7 8. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(1, 0), B(3, 2) dhe C(1, 4) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 3 (c) (x − 1)2 + (y − 2)2 = 4 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 6 9. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x2 1 + x2 2? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 10. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log1 3 (5x − 1) 0 ¨esht¨e (a) −∞, 2 5 (b) 1 5 , +∞ (c) 1 5 , 2 5 (d) 2 5 , +∞ www.e-Libraria.com
 50. 50. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: F Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 2), B(1, 3) dhe C(3, 3) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 10 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 6 (c) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 5 2. Zgjidhja e ekuacionit 2x−3 − 2x−5 = 3x−4 − 3x−5 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 4 (c) x = 5 (d) x = 6 3. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x2 1 + 1 x2 2 ? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 4. Shprehja sin4 α + sin2 α · cos2 α + cos2 α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) 1 (b) 0 (c) sin2 α (d) cos2 α 5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 5 + 3 x2 + 1 = 3 jan¨e (a) 8, −8 (b) √ 63, − √ 63 (c) 7, −7 (d) √ 7, − √ 7 www.e-Libraria.com
 51. 51. 6. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log2(2x − 1) log2 9 ¨esht¨e (a) 1 2 , 5 (b) 3 2 , 7 (c) 3 2 , 6 (d) 3 5 , 8 7. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) (4 − π)a2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) a2 2 8. Vlera e shprehjes x2 − 25 x2 − 3x : x2 + 5x x2 − 9 ¨esht¨e (a) (x−5)(x+3) x2 (b) (x+5)(x−3) x2 (c) x2 +2x+3 x2 (d) x2 +x+5 x 9. Zgjidhja e sistemit 2x −3y = 20 x +4z = 19 −5y +2z = 16    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, 0, 4) (c) (7, −2, 3) (d) (3, 1, −1) 10. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 105 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 12 (b) 13 (c) 15 (d) 53 www.e-Libraria.com
 52. 52. C¸el¨esi i provimit F T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 2), B(1, 3) dhe C(3, 3) ¨esht¨e (a) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 10 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 6 (c) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 5 2. Zgjidhja e ekuacionit 2x−3 − 2x−5 = 3x−4 − 3x−5 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 4 (c) x = 5 (d) x = 6 3. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x2 1 + 1 x2 2 ? (a) b2 −2ac a2 (b) b2 −2ac c2 (c) 2ab−c2 c2 (d) 2ab−c2 b2 4. Shprehja sin4 α + sin2 α · cos2 α + cos2 α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) 1 (b) 0 (c) sin2 α (d) cos2 α 5. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 5 + 3 x2 + 1 = 3 jan¨e (a) 8, −8 (b) √ 63, − √ 63 (c) 7, −7 (d) √ 7, − √ 7 www.e-Libraria.com
 53. 53. 6. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log2(2x − 1) log2 9 ¨esht¨e (a) 1 2 , 5 (b) 3 2 , 7 (c) 3 2 , 6 (d) 3 5 , 8 7. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) (4 − π)a2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) a2 2 8. Vlera e shprehjes x2 − 25 x2 − 3x : x2 + 5x x2 − 9 ¨esht¨e (a) (x−5)(x+3) x2 (b) (x+5)(x−3) x2 (c) x2 +2x+3 x2 (d) x2 +x+5 x 9. Zgjidhja e sistemit 2x −3y = 20 x +4z = 19 −5y +2z = 16    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, 0, 4) (c) (7, −2, 3) (d) (3, 1, −1) 10. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 105 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 12 (b) 13 (c) 15 (d) 53 www.e-Libraria.com
 54. 54. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: G Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Vlera e shprehjes x + z z − x + y x · z2 x2 − yz ¨esht¨e (a) z2 x (b) x z2 (c) z x (d) x y 2. Zgjidhja e ekuacionit 2x−2 − 2x−4 = 3x−3 − 3x−4 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 4 (d) x = 5 3. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) a2 2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) (4 − π)a2 4. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 24 + x2 + 2 = 3 jan¨e (a) √ 7, − √ 7 (b) 3, −3 (c) 2, −2 (d) √ 23, − √ 23 www.e-Libraria.com
 55. 55. 5. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4(5x − 1) log4 7 ¨esht¨e (a) 8 5 , +∞ (b) 1 5 , 8 5 (c) −∞, 2 5 (d) 1 5 , +∞ 6. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x3 1 + x3 2? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 7. Zgjidhja e sistemit x −3y = −19 −2x +z = 14 2y −3z = −8    ¨esht¨e (a) (2, −3, 1) (b) (−4, 5, 6) (c) (7, 1, −2) (d) (4, 0, 1) 8. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 1), B(2, 5) dhe C(3, 4) ¨esht¨e (a) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 9 (c) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 7 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 9. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 120 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 60 (b) 24 (c) 21 (d) 16 10. Shprehja tg x · sin 2x ¨esht¨e e barabart¨e me (a) sin x (b) cos x (c) 2 cos2 x (d) 2 sin2 x www.e-Libraria.com
 56. 56. C¸el¨esi i provimit G T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Vlera e shprehjes x + z z − x + y x · z2 x2 − yz ¨esht¨e (a) z2 x (b) x z2 (c) z x (d) x y 2. Zgjidhja e ekuacionit 2x−2 − 2x−4 = 3x−3 − 3x−4 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 4 (d) x = 5 3. Le t¨e jet¨e 2a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) a2 (b) a2 2 (c) (1 − π 4 )a2 (d) (4 − π)a2 4. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 3 24 + x2 + 2 = 3 jan¨e (a) √ 7, − √ 7 (b) 3, −3 (c) 2, −2 (d) √ 23, − √ 23 5. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4(5x − 1) log4 7 ¨esht¨e (a) 8 5 , +∞ (b) 1 5 , 8 5 (c) −∞, 2 5 (d) 1 5 , +∞ www.e-Libraria.com
 57. 57. 6. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja x3 1 + x3 2? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 7. Zgjidhja e sistemit x −3y = −19 −2x +z = 14 2y −3z = −8    ¨esht¨e (a) (2, −3, 1) (b) (−4, 5, 6) (c) (7, 1, −2) (d) (4, 0, 1) 8. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 1), B(2, 5) dhe C(3, 4) ¨esht¨e (a) (x − 1)2 + (y − 3)2 = 5 (b) (x − 2)2 + (y − 3)2 = 9 (c) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 7 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 9. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 120 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 60 (b) 24 (c) 21 (d) 16 10. Shprehja tg x · sin 2x ¨esht¨e e barabart¨e me (a) sin x (b) cos x (c) 2 cos2 x (d) 2 sin2 x www.e-Libraria.com
 58. 58. Matematik¨e Test provimi pranues, Forma: H Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Zgjidhja e sistemit 3x −2y = 0 −x +5z = −2 6y −7z = 18    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, −3, 4) (c) (1, 4, −5) (d) (2, 3, 0) 2. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4 1 2 x − 3 log4 3 ¨esht¨e (a) (7, 13) (b) (8, 14) (c) (6, 12) (d) (8, 13) 3. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 136 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 13 (b) 17 (c) 20 (d) 68 4. Shprehja 1 + cos 2α sin 2α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) tg2 α (b) ctg2 α (c) ctg α (d) tg α www.e-Libraria.com
 59. 59. 5. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 0), B(6, 2) dhe C(4, 4) ¨esht¨e (a) (x − 5)2 + (y − 2)2 = 36 (b) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 10 (c) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 6. Zgjidhja e ekuacionit 2x−1 − 2x−3 = 3x−2 − 3x−3 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 2 (c) x = 3 (d) x = 4 7. Vlera e shprehjes 3 − x x + 2 − 1 · x2 + 1 2x − 1 − x 2 ¨esht¨e (a) 3 2 (b) 5 2 (c) −3 2 (d) −1 2 8. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 14 + 3 x2 − 7 = 4 jan¨e (a) 3, −3 (b) √ 34, − √ 34 (c) 4, −4 (d) √ 15, − √ 15 9. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 10. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x3 1 + 1 x3 2 ? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 www.e-Libraria.com
 60. 60. C¸el¨esi i provimit H T¨e zgjedhet p¨ergjegjja korrekte (duke rrethuar vet¨em nj¨erin nga opcionet e ofruara). Rrethimi i p¨ergjegjjes s¨e sakt¨e sjell 4 pik¨e. N¨ese rrethohet p¨ergjegjja e gabuar, zbritet 1 pik¨e, nd¨ersa n¨ese nuk rrethohet asnj¨e p¨ergjegjje, numri i pik¨eve mbetet i pandryshuar. 1. Zgjidhja e sistemit 3x −2y = 0 −x +5z = −2 6y −7z = 18    ¨esht¨e (a) (−1, 4, 5) (b) (2, −3, 4) (c) (1, 4, −5) (d) (2, 3, 0) 2. Zgjidhja e inekuacionit logaritmik log4 1 2 x − 3 log4 3 ¨esht¨e (a) (7, 13) (b) (8, 14) (c) (6, 12) (d) (8, 13) 3. N¨e nj¨e turnir shahu jan¨e luajtur 136 parti shahu. Secili shahist ka luajtur me t¨e gjith¨e shahist¨et e tjer¨e. Sa shahist¨e mor¨en pjes¨e n¨e turnir? (a) 13 (b) 17 (c) 20 (d) 68 4. Shprehja 1 + cos 2α sin 2α ¨esht¨e e barabart¨e me (a) tg2 α (b) ctg2 α (c) ctg α (d) tg α 5. Ekuacioni i rrethit i cili kalon n¨eper pikat A(0, 0), B(6, 2) dhe C(4, 4) ¨esht¨e (a) (x − 5)2 + (y − 2)2 = 36 (b) (x − 3)2 + (y − 1)2 = 10 (c) (x − 3)2 + (y − 4)2 = 9 (d) (x − 2)2 + (y − 1)2 = 4 www.e-Libraria.com
 61. 61. 6. Zgjidhja e ekuacionit 2x−1 − 2x−3 = 3x−2 − 3x−3 ¨esht¨e: (a) x = 4 (b) x = 2 (c) x = 3 (d) x = 4 7. Vlera e shprehjes 3 − x x + 2 − 1 · x2 + 1 2x − 1 − x 2 ¨esht¨e (a) 3 2 (b) 5 2 (c) −3 2 (d) −1 2 8. Zgjidhjet e ekuacionit irracional 14 + 3 x2 − 7 = 4 jan¨e (a) 3, −3 (b) √ 34, − √ 34 (c) 4, −4 (d) √ 15, − √ 15 9. Le t¨e jet¨e a gjat¨esia e brinj¨es s¨e katrorit n¨e figur¨e. Sa ¨esht¨e syprina e sip¨erfaqes s¨e hijezuar n¨e figur¨en? (a) (1 − π 4 )a2 (b) (4 − π)a2 (c) a2 (d) a2 2 10. Le t¨e jen¨e x1 dhe x2 zgjidhje t¨e ekuacionit ax2 + bx + c = 0 (a = 0). Me cil¨en nga shprehjet vijuese ¨esht¨e e barabart¨e shprehja 1 x3 1 + 1 x3 2 ? (a) 3abc−a3 b3 (b) 3abc−c3 b3 (c) 3abc−b3 a3 (d) 3abc−b3 c3 www.e-Libraria.com

×