Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FIEK provime pranuese teste.

32,521 views

Published on

FIEK provime pranuese teste.

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/kfekx ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

FIEK provime pranuese teste.

 1. 1. ( : 馬 ョ 割 ヾ 1     ¨、 一 ¨ ´  一 ¨r     ・ 岬 ガ 引 ψ     一 ¨ / = 、 C     、 , ノ Vi   l 一 2 一 :r kc ёslltё : C 卜4 9 b 4 一 o C o 二 4 d 0 二 = 炒 マ Tё tlⅢ Shbhtt shPrtill■ デギ景チ冽」fに │ a │) rt t-1. tt + I C tr - l, tt ;. --l ・0 `′ ― ″ │′ ■ ′7 n Zttidl」 れC Cku`tc onit l:":+3]・ 到:+5:輸ご a 35 `:=~1~コ T b 一= 一 12ζ ・ ‐~15~ C 12= `=~ 1焉~ 月秦想日   っヽ ZgJidh;ei e iriek rcionit 4 5 r =l :, r: .l l irtni:: -4 4 一 5 ヽ■ b 4 一 5 ゴヽ C ■ 一 う 、 一一 ヽ ハFu  4 I D 一 一一 ■     一 予 マ Z」 idhjet c ckuacionit kut Itatik ,2-■τ-28=0 J alnC b r'=7, r.-ui C Lr =-". ir=+ 口 .. -.? - .t!t - ,I ir - www.e-Libraria.com
 2. 2. ヾ 7,glidhh, e ekuacionit irac iorrrl 4*3J*4 =2x-l eshte: a b Y=14 ■=― 14 C 一   d 、=7 ■‐ 7 了 き V Zgidlり a c cktiac Onit clsponcncial V7T=√雨 ёshtё : 3 43 ,=― ―, tl 可 b C 判 下 ・ 〓ヽ d 一つ 〓 夕 Q 亀11:結lrF!ょ ,limimlik a 、=拒 +l b ■=│カ C .r=, lrJi 椰 ` l κ_J』 _│ 曇ヾ ● Zjdttd d¨b呻ml=+≒壁キ0 」tl'lC: f [1,3)∪ [5+∽) [l,3Ju(5, +cc) C (l , 3) r-, [s, a z.1 d II,1)t'(5,+rrJ) こ 1 Zttidi」 Ct e inckuaci。 1]it 2■ -71≦ 5 janё : @ C 〆   一 [-1, [― │、 61 6) C [l,6〕 d 「l,6リ www.e-Libraria.com
 3. 3. ′ リ ヽ ヽ 一 ` ,ド f銅 Zgidet e inekuacion it l(].]aorttr l: l:r- - jr+i>uJilt']a' 夕 ヽ {― rr」 ,!′ 2) D (-,r). ii2)J(1 , +,r) ^ 〔lノ 21) d (l.+∽ ) e s istenr it tt eliilici(rrlr';c II 3 は   一一    〓 山 ]″に Z ′ 、 押 a ヽf=-3 1,‐ 5 b I - -.1 . r.- .-5 r =.i. t,- -5 G r =-.1. r. -5 鰭郎 eJ(Lrxc ior'revc [ ,〓6 7一0 r ゝ   I 御P P 肛 a 〓 1 一 つ 一 〓ヽ b ^ ・ 一 ヽ ・ 〓一 つ 一 一〓ヽ C ¨ ■ く ・ 〓一ヽ = 電 ヽ D 一 く リ 〓 ー , 一 ′ 一 〓F Zgrdhjci e el(uacionit tligonr-rnte ltik cos I 'l ct)s 2- =() rre irrte rvalin It), 2;r], jane: a ン 一ヽ, ´ 一生 3 b ´ン 下D ″ 下 D C π 一メ 一 ヽ 一 d 5, 7,~■~ 7 4 媚 ;-r tC ir e le一■シ 下 ・ r 一 γ 5 llE qolie se t.qd = :- cosa tsh td: a に 一日 饂 う 一 T コ ー 一 C 同 一曖 d 13 12 つ 言 ザ だ 曾 唱4 nヽ www.e-Libraria.com
 4. 4. a Te■ehsOhen mad〕 ёJに ″drら にvTrita百 hak nc・ sejanё dllё nё : αI=4,ど =7,α ″=si D C 16 6 腱」ぶ■i:I∬iClllё Siに 9 dhc″ にv =tt jumuri, `Z =-9,α ″=_1125 dhe`S;,=_l・ 104 ■ 一 3 C d 一べ T 当   bi C 」 ,,-r,r:: n=4,q_5 ″=さ ,9'4 ″=5,ィ _5 で . 7 ′ν 1lⅧ [精 踏Ψf露][∫ 鷺 SI獣 ‖ ヽ たこ5,″ =] │ │ 菌 弓 〓 身 層 f社ぢlI」 J星IT:ξ,ぼ a'abn nё Pё r pよ つt n Mに P 一    で   一  ′ し -r+4y-19=O ■-4ノ _l ll‐ o :1 .',l_l -r-.{-y+19=() t Koordinatat e qenclr€s dhe rrez:ja e rTel.lrit-rr + 1,1 -g1-g|t-74=0 Jan d: a   可 驚 じ 一  c コ ー dl 0(4,3),″ =7 1 1 硼 1 1 www.e-Libraria.com
 5. 5. r √ F Л r F r ノ EkuaciOni i fcthit qendra e te cillt」 endさtDё Pikanノ 0,-5)dhe i Cili kalon nё pё T qendIじ ne sistemit koordinatiVこshtё : C χ 十 ッ 2-8'+10ッ = ・ レ // C -r' + y' - l8r + i0y =l- b +y 2+8ダ +10ν =χ d x2 +yi -i8r-10y=6 12 Nこ qona se cosα =号 ,α kё nd ne kuadralin c師■atellcr mntt cShtC a √ 丁 C 平 / b 面 丁 d 5V14 14 ■ つ Z」 id司 ::『 f坦 コ「li鷲11‖:1:lTellt/1ipnd a π 一 つ ´ ,r=0-,r= V C ェ=0、 ェ=l二 、ェ=2π , b r = 0-,r' = it-x=?r d 、=」 1、 ェ=π 、=27つ 14 -Vlere e shPrehjes sfi2a ctga - cos ?a eslrte ゞ a s1n !u C c′ gα b `gα d 1/ θ B"shketio e zgjidhjeve tE inekuacionit -_?:-:>0.eshte: r+l a 百→て里 (--'o- -: l'-,' (z- - ) b (3切 d [2、 ∽ ) -B*lrkeri, e zgjidhjeve tE inekuacior:it lr'--.-31 < 9 . Eshte: .lr @ , )t+z-:(t -o)= ''' ,rn,r,I l+! - r)- o.- = =o a 百 4)1/ C (―,3) 篠ヽ b (‐",-3)∪ (4,∽ ) d (1, 0つ ) イ a l-t=1.-v=2 C I=3,y=4 t′// 7 ノ も 卜 =ミ ッ=l ld x=2, y=l う Z』 idh」 et e siStemit tё Ckuacioncvc lちたrl]8,jalnじ a 百丁は力/ IC I(6,⇒ b (2、 6) ld (4,4) イb` ヽ ノ Enj"hsoh.., dif.renca d e vargut aritmetik. nese janE dhend a, = j' a,' = -lQ a ど=3 1C d=2 blピ =j` こ ld ど=-2 Tё rllehsohet madhesitё αl dhc S6,tё Varwt l:Υ[lrlllseianddhё nё 、)ガ a q=喘デIC ら=27,S6=号 │ │ % ツ b at =27, So = 164 d q=36,S6=半 www.e-Libraria.com
 6. 6. rttЧ l101ト t5TtGィ レ81Sl ιQ′ "′ ('メ } / ろ ゑ轟 il れ 碑¨¨¨レ・gィざ,′・ Sa eshte vlera e shprehjEs Jλ ○ 澤 7 0 3 一 4 0 X ι 径が過 d 4 〇 一 3 Tこ Jjesh10het shPre1la ノ⊇で マ ) フυ ヽ 1+κ ‐ C 1+,2 ■ b χ 1+χ ~ d _上望i /t r つ Zttid"aさlkuaciOni:│。 gajtnn■ ~ 10g2(■ +1)+│。 g,(工 ■3)-10gュ (■ +9)=log2 2 ごshtё : / a C 工 =D ノ b 1 1 一 D 〓エ d l 工 =― ― D __ θ 電 r騨ド詢¨y= a :r = -l C ェ=-2 b jr=0 イ、外/ ェ=2 Zgtdhje re cilil ekuacion kuadLatikjanE. -l=-r=ITenJet: .rr =)-lvf. -rl =)+lV) じ .r2-t0-r+ifl70 C エ ? -10,.-lo = o b 2+10.+30=0工     ´ d r2+10._30=0 0 Z」 idlje tё ekuacionil kuadratik 調JanC: a -rr.r = -5tJJ3 C Ⅲ=平 t b =手 、 d :c,-, = 5 1J43 〇 Z」 idhJa e ekuacio面 t iraciOnal √ 再 =l+√ ёshtё : a 工 =l フ X=:′ ゾ b ェ=2 d ェ=4 Э Zgjidhja e ekuacionit (4x -l)) +(3.:c-2)r - (5.r - 3)'7 = O eshte a .2 5 C 一う 一 , 一 〓エ ソ / つ 二 ξ υ 〓エ d .7 9 Dittona」 a e drltёkё ndeshi ёshに グ=25,ndё rsa sypHna c tj ёsbiё S=ノ 6S B」可ёt C tl」 janc: a α〒5, b=2イ C /‐ α=7 b=Jll b α =5, ιt=25 夕 α=7, b=2ィ レイ / / ~ ― 10ン EL*.iooi i d..liezEs q*kalon neper pikat -a(r,s) aire 8(- l,+)' estrte: ⊃ χ-4ノ キ19=0 / C -r-4.u-29=0 b -r+4y+19=0 d x- 1y+?9 =0 , , ,     1 / ′ www.e-Libraria.com
 7. 7. 1 〓 コ J   ↑2 ¨ ザ e     F´げ H H 日 は じ a ¨劃 弘 2F ィ賃「 1 ' 3 40 C , 10 」 3 一 40 d 3 一 0 2 Tё th」 cshtOhct shprchJa (ザ ー毒)(:― 青)= a χ+ツ ~Z C メ~ツ ーZ b χ+y tt z り χ― ッ十Z , D Zttidコ a c ehaCiOnlt 10gant面 k log 2x =2 1-10g5 ёshtё : a χ=上 し/ 2 C′ ェ=2 b/ 1 一 4 ´ 一一イ d χ=3 '4` ZglidhJa c ckuacionlt cksPonenclal ′ 4 一 3 / 1 1 1 ヽ 一ヽ ノ 6 一 9 / 1 ヽ 〓 a χ!=1,χ 2=・ C x, =-1, Yr=-( b =1, xz=4 じ )t =-1, '., =4 ZttidhJe tё Cilit ekllncionkuadratlkjanё 口ё両計均=:十 i{F,χ 2=:j{「 a 3x2 +2x-l:0 C 3x2_2x-1=0 0 3x2 -2x +1= O ど υ 3x2 +2x +l = O (^_, 2画 idttc tё ckuacioit kuadrttik χ√ +2 2x+3 2x-3 2-χV5 janё : a 鉤,=士√ C       χ!,= 15 b 石2=士√ V 3= √ 7 ZttidhJa c ekuacionlt iracional 2χ -3=V'χ +4+17 eshtё : a χ=5 C χ=-12 b ェ=12 d χ=21 σ Zttidll」 a c ekttacionit 8χ -1 4x-1 2x+3 χ+2 ёshte: a 2 X=一 5 C l χ=― 5 b 2 一 5 一〓χ K 9 ) l χ=― ― 5 9 Pcrimetj i drcJtekCndesЫ t cshtё V 24:ι77' G」 atesia e drcJtekendёshit ёshte tri llerё mё e madhe se ttё reSiaNJehsO brittё t e drcJtёkё ndeshit ⊃ 28 一 9 〓α ,ら =手 C α=l,b=発 b α=iル =手 d α=1,ら =手 10 Te caktohet koeficienti i drejtimit dhe segmenti qe fonnon drejt€za x + 4y - 1 - 0 me boshtin O/. a 1 l た=テ ク'=~テ C λ=_1、 ′η=上 4 4 b た=― :, =― : d λ=>=: 0 )ι 入―メι) www.e-Libraria.com
 8. 8. 11 PikEprerja e drejtezes x -2y =10 me nethin x1 + 1,1 -2x+ 412 = 0 dshte: a r(-2.-+) L'' C r(2.-+) b P12,4) d PO,3) 12 Tヾёqo■ёse cosα =― │:,α kёnd ne kuadrantin c dyte,atё hcrё r.・ α eshta a √ T C 上 √ b V富 7 d 7 √ 13 Zgjidhjet e ekuacionit tri gonometrik sin 3x + sin;r = 0 ne intervalin [0,"] .j*e a x=0,χ F:,x=/7 C π ″ χ=7'χ =7'X=π b x=0,χ =:卜 χ=77 d χ=0,χ =:lχ =:多 14 VLra c shprehJcs sin3 α +sin α cos2 α ёshtё a σなα 衡 ℃ フ sm α b rgα d sin2cz く フ Bashkdsia e zglidhjeve tE inekuacionit ./ rl-36r>0, eshtd: D ;r e [-6,0] u.' [6,+"o) r_ χ∈[6,0)∪ [6,■つ) b ,r e [-6,0] u (6,+"o) ノ .n e (-6,01u [6,+oo) 16 Bashk6sia e zgjidhjeve tE inekuacionit V l;'-zl > 2,r-to , esnte' 0 .:r e (- -,-al ′ .x e (- -,4] b x e (- "o,81 ゴ 7 x e (* -,-81 17 Zttidtta c siStCmit tё ekuacioneve {:1:]1[:1子 lttI、::│=6,cshtё υ C・ ― :,y=: ノ レ 3 1 X=~了 'y=―τ b l 一 5 〓ツ 3 一 5 〓χ J ρ 3 l χ=了 'y=~τ 18 Zgjidhjet e sistemit tE ekuacioneve ェ 4 ッ ~ 5 'Janc: 2x+3ッ =23 a t=4,y=-5 C x=4,y=5 b / χ=-4,ソ =5 ′ α x=-4,y=-5 19 Te njehsohen madhEsitd d dhe a,, td vargut ! aritrnetik, ndse jan€ dhene ar = 4, ,920 = 1030 0 グ =5,α20=99 ι d ='7 , azo = 957 b d =8; azo =99 ノ d=4,azo=199 20 Tε ttChSOhCn madhesitё αl dhc″ ,tё vargut 田COmCtrik,nese」 anё dhenё 9=5,α ″=250,S″ =312 a ar=4,n=$ ar: Q, n= ( b ar=),n={ グ a, =J, 1= $ www.e-Libraria.com
 9. 9. しッ1片 11 Zg,idhjet e ekuacionit togadtmik ,tou,(;') = 9 j2rrs :,χ =3) = b)χ =― :,I=2 c)x=8,χ =0 q) x--2.4,x=2 12 Bぉl■kesia e zttidlnJevc te inckuacionit 生 =_2■ +l≦ ,三l csllta 24 2 4 a) xe(--,+*) b) -t e (2,+ "o c),≧ 24 ( ,)c← ∞,2 13 Baslよesia c zttidllJCVe tё lllckuacionit 品 却 動 し _ a; xe(t, s) b)χ c← 1,5) 3〉 C〔 ,⇒ ∪0,5) 9) xe( "o, l)u(5,10 14 Bas駄eJa e zttidttCVC tё hckuadoHt l努lbleshじ 碑 剣中→澤2 b) x e (- "o, - 2l]u [3 t, +.o), ; + z c) re (- oo, +no),x+2 $-x e(2,2), x+2 15 9 sin a - 3cosa Ne qofte se =2,atcllerё 2sina + cosa a)r.・ α = √ 丁 1 1 一 o , 〓αな b ジ αヨ g) tga = 1 一 2 16 Zgjidhjet e ekuacionit tligonometrik sin2 x + cos 2x - ¨Cna l 一 4 a)χ =(:+2たπ,た =0, 1, ′ ` ― り = :+た ろ た=Q」″ C) il= 子+″π,た =0,士 L Oχ = :+け =Q」″ 17 Syprina e trekendeshit me kulme nd pikat A(-2, -4), B(2,s), c(r0,2) eshre: 3ソ S=60 両ёsi katrOrc b)S=5V7nJё si katrorc l C)S=30可 ёSi katrorc 9)S=139 11Jё si katore 0 0 Nga tufa c drc」 tёzaVe 21+3ッ +え (″ +3ッ +6)=O te Caktohet drcJteza e cila kalonneperpiken Pll,1を a) 7x-4y+3=0 b) x-2y-)=0 T-',*t=o $ 2x-y-3=0 19 Distanca nderlllJct qcndrNc te rrallё vc ←-7)2+(ッ +3ソ =16 x2+J72_2χ +2ッ ー11=O ёshtё _ a) r? = J50 il d=sJi c)ど =2 ( ヽウ =2V10 20 PikepLerjet e elipsave x2 +9y'-45:0; x'+9y2 -6x-27 =0 iane pikat: ^fizr), (-z,rt) 1 b10,2),0,-2 oO,0,← L⇒ 9)ll,-1),(-7,4 www.e-Libraria.com
 10. 10. _イ マ・3-3Z_千 ブノハ /') f- -l- - -l I ― ‐ グ2-6ヽ 各 2+ト な≠〕り 可 ≠   ご 勺 ι 一 努 州 7 ′ ヽ ダ 〓 「 L ヽ ′ / ′ V↑ヽ′ , ノ ノ ー ヽ 7   一一 ミミ │ 」 ` ヽ サ d= ′ ′ f ノ ー ′ / Y 〃け ヴ 一 ■ ′ ′ ノ ウ ↓ L 偽 % k l   r ヽ ノ ノ 粕   タ ´ 幌   な = ν   午 れ ヌ         ′′ 5   ん 仁 イ│ ヽ y ― Ъ ―′ チ争 (々 ´う(― %千2)一 fθ - OYし ・ 211・ ifl夕 。 `2)´ 67 t l-8-17111Fノ ゝ3を べも十1夕/tん ナ(「 」 www.e-Libraria.com
 11. 11. τ .uase=l(pEwc ygE=Ib9ЩS' ul。 9=′J01Э山:patuSO10」sIIШ:l10Aフ し n u [口 ozgz=′(qf口 。00τ=′(2 ulo001=ど(pruco,=d(o l,!t!yl.ruuadatt{seES'zurcog?lqs?[1 eEuud.(S'Erlaflasaqppura?urrxcl?lqs? ?t[erPPu?{}qs?Pu?.{e]l?elrlBIErelN uOτζ=ど(qtucat=dr(E ssz=T(PI8€=it(c elqseZ=b'g= roqrcr1a11u1auroelB ln8re^.?la.JEdale,cuuelflElqseeurnqs IOP=t(qo0Et='s(? 0z(pLz@釧ЧS。 景 ¨`:―`0`: イllЭ uj〕:」 2un82AouЭΛ7uua11!』Шn民ιI LZ-(e l=【 I-0+z([+→ (p I=z(I+0+【 I―→ ● 91Ч '0■ :u。ロマ■upuЦO」 OuO=6+イ81+χ08-τκ6+`rs S'SdII●IIuO:。211■g トチ十:[(q I=そ (1+う +【 [χ) (2 (o'r-)?(o'e)k(n (0`Olを(0`Z→レ(q lBIId?uPt rouqqsoqerrjg=71-t-r+r,t+rx llqtar.raFfrerda;tl4 o`I→υ(o`る→[(q(0`Olを(I― `0ど(2 う =,(P `ヽヽ、、ヽ発=,. :9111S2 0=E―イζ―X9。qpO=6+イレーχZ 。噂11lppいopul四】,I =p(c ツ フy=P(e Is=ィ(p半=イ ・ :glqqgyuafur:qeu2tulnle8u :nuaqrara,(E,r)J,(:,,)" .(,.r, 1e1rdeuaurln:1aurlrqsepug{ar}eErs?uE'J tt='t@EE=Lt(p 0=イ`I=ズ(Pg=l('6=x(c ?*t(e,8)s,(t_,Z)y n>1gytrtuaru?esptusorrreplEurproo)τ[ S=イ`Z=χ(q7=t'9=x(e uso.-[(p炒τ尋(o :OШ,Wq●I●qo,lЧs。 II 器GI撃← www.e-Libraria.com
 12. 12. ,. ■ 〓           一 ・ 2 El:uacioni i r,e thir me qenriEr la oikan .S(j,a) qde ra!:on di'ejtEzen 2.r-.y+ j=0, :sht.: a ←+3)2+し 2)]=奪 う C ∈-3):■ 6,-2)2=望 ) (■ +3)=+し _4)2=望 ) b (■ -3).+6, 1): 1/ ギ T , 〓 d Nと qonё sc cOsα =7 αkё nd nckuadranun eにntё ■どatё herё cOs■ ごshは つ a VT ) C b 5 丁 d 13 Zgidhjet e ekuacion jr rrigonometnli : sinr+cos-r'= l+siDf,r . n6 inlenrlin t^ 'l lu. ,ul . J 3ne: a I=0,=二 、=二 /4 2 C ヽン 一ユ 一一 ■ π 一 1 〓エ π ■ ‐ ― つ b 、=0■ =二 │ π 一 つ ・ 〓 d 、=Ov=上 ェ=二 │ 4 一 VIera e shP β 一αな S コ ■     一 [赫 獄   一月 eshtё : a 0 sin(a + p) b lプ d ぼ(α β) θ BashkEsia e zgjidhjeue rd inekuacionir .t-l-^ .. -- -su-ishtr: r+l a {― Ll〕 iC (― ′ _― l]∪ (1‐ 4) b [―"-1)∪ 11′ ) ld 卜Llj/ 1-6-3〕 ∪[1,¨ ) Basl*isia e zgjidhjeve ra inekuacionir l,-r +;..1 > 6 . dshtd: a (ス 刊可うマ1可 L→ C b ( ,-6]∪ [-3-2] d (一 、-6〕 ∪[1,") 、こl:J=2/ ■ =)、 =) ´ ― ・ _ ∩ lt       一   O o m         一一    一一 康   ウ ン S       一    + 置   ヽメ   打 hj   i t d 田 Z ekuacloneve ёshtё : a F=b y=4 C ― b ェ=-3 ν=― │ d 恥 υ ● Zgjidhjet e sistemit te ekuacionere 51 fr 5y . janE: 1t.-___ l 6.r l0 v a / 1 一 5 1 一 , / 1 ヽ C い,5) b (5.?) d 一 ヽ , イ ー ー ヽ 琥 Te njehSohen madhesire n dlre S,, te vargr.rt- arirmetik. ndse jand dhdnE dr =4, d =5, a,_49 a n=9, Ss =l6i C り 出ο=3/ b n=10, Sro =25i d ″=9,S9=255 儡 ` ヽ ノ l a nJehsohen madhesite a,.dhe n. tE va._qut gje ometrik, n6se jand dhdn€ q = -6, o,, = -? i6. S,, - - 136 a a, =-i- r7=i C α I =6. n=j b ら-6,″ =3ヴ d .1t=-6, n=6 〓′′ 多 ′′ ● 〇 www.e-Libraria.com
 13. 13. 蓋ュぁh.」 酔ここψ 「 c助 ギ 1 ‐ ` CL ド 一 3 C 5 一 13 υ ● 一 一・ ぃぃ 一 b 8 一 d 書/ン r― ) 工■J log3(3・ 二′)十 ヽ二│ こshtё : b血 eヒPOnendJ 3` ~1-1:)~2~・ ・ 9:J =213 1 cshlё : a b 2ヽ 工 ~― ソ C -r+l -;------- ' -r- + _ri- /ソ 一 一 ´ d 詢 一 一 ・ [〓 一 rl 1 ェ=-2 C I=2 V=~1 d '=1/ メ 一 ト ド ■=1/ C ヽ =-1 工=2 d I=~2 ●~ 9、 2-5=ヽ -86=0 C 9、 1-54て ゥ 86=0 式 ノ TT」j軍1ll」]ギ l a 一b 9.rr+i4.t-36=0 d 9.rr +5-l.i+86=0 a b 工にュ C 8: ivf -t'.. = -l-Z」 idliJe tё CkuaciOnit kuadranヽ (5,+S)2+7‐ 0 」ane: 拒=平 / d 8t i7J1 ''- ) a b ヽC( ,コ / C Ic(2_+■) 一/ ¨ Z」 ldhJゴ e ekuadOnlt i ■+2-II-21=2、 こshtё : ′ Zgidh」 a e ekuacionit rc(コ℃,2) d xc[2,十∞) a b l 工 =一 7 / I 一 7 一〓エ C ι ・ 1 一 ^ D 一 一 μ d 1 ■ D 〓ヽ a Q10,7)[he C,← S,' C ¨ eCユ 。 「 ⇒ 0 ノ Jan『 dhenё dy kulme /(2,-2)dhe おt6,0,lё t『∵旦:アだl二Tal∫ 111::4BC t(FIPnnae d ― Clに " b q①,7ソCC,棒 '~り C -2、 十 V+11=0 ′// 丁 巧 ―H‐ 0~Ekuac10ni l dreJtと zё S qこ kJon nOPё T Pikё n ル′(4,一 ⇒dhC ёShi norTnJe nё drltezじ n ェ■2)-1=O ёShtこ : a -Zx-Y+ll=0│ 0 0 1x +7Y +ll = 0 d '` ■しt・・r、 ■ ■ナさl``‐ www.e-Libraria.com
 14. 14. 午'3 ¨ ノ               メ ノ / ↓   一 C> --l x=2.4,x=l Zttidll」 et e ekuaCiOnit10garimik χ4J げ=ウ janё ll ) OX=:,X=3 b)xcl,+→ ¨ 喬χc← ∞,+塾 12 Bashkdsia e zgjidhjeve te lneloaclonlr 3l -Zx *r.3x-8 _ r dshte: 3 4 γ ¨ Ы xc← 1.5〕 ↓ 一 C> 13 14 百五sはesia e zttidllJCVe te lnekuaoonI xll-2x)(3x+2)>O ёshtё : 4,2+9 Basはёsia e z」 通巧eve tё heklladO● t ёshte e mc: ヽ 21J写 l 2 b) 0 a)二 重 ⊃鴇 q b)χ =士 等+力π,た =0,士 LI χ=士 ;「 +たπ,た =0,士 t ´ 0 ZttidlllCt C COS X― COS │ ckuaCiOnit tigonOll■ etrlK 2x=l iand │ ― r とニギ │た =Qi与 21π ,χ F土 :+2た π )n」 esi`at10rcb)S=13 17 硫t;WすWITTpu k q; S:i00vT njesi katrore l,rcit E7.av e18 :二燿 藍[1:鼻ふ]」e[鮮1湯 l)ッ +4=0 に ジ `+1=υ ノ=5 グ=●輛 ←3,2),0,2) oIelLE4it G Lrtq uJ'r!v v*_'-'- iltr,r"" "d.t,"let qelrdrave te lratlrdve x2 +y2 +2x -2Y -ll = 0 ,2 +ul _4x+6y- I7 =0 eshte 19 C)グ =2 0   一 り3 一 2 4 / 1 1 1 、 つ ン 13,2)20 嚇 tC dr.tёZё S χ+2ッ ー7=O mc elipsё n χ2+4y2=25; janё Pikati ¨ 9)0,1),← 1,-2 www.e-Libraria.com

×