Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomik provime pranuese +skripte

83,791 views

Published on

Ekonomik provimi pranues +skripte

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Si mund te fitohet zgjellja tek derivateet?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ekonomik provime pranuese +skripte

 1. 1. -@/ .l ',.-.'lJi eJ .Jli:l ii liir .+ il-iilr/ -"ri lifll B ;llil c *1iiff c . 7| *=t l '.- LT iTi t ii.C f-i * F?i I i{ idhjei e ekuacicnii keir 1,25:c2 -3,J5x -5 = 0 jand : ( d).r=1;r=-J D)x=t,)::c=l,l) J 4 ?<.r<5 c):c> 5 .L Cila prej parabolave €Fret bdshiin o"teffi /=3r2 +3.r:-1 ; b)y=xz +2r+2; c) y =-3r1 +4x-?. Cila prej drejtd,zave nuk e prei lai<oren y = " + * j =6-x b) y =:, -i c) y = 2x-3 . d b) Y = -x +i , )t = 0,15x -3;J .5_2a)!=-x+Z,y=-x-2; y = -2x +7, y = o,Sx +2 Cildn perqindje t€shumds s€ tyre e pernelnO 6umrat SOSOO?fre SItCO: Progresioni (vargu ) aritmetik eisrrte on#e @dhe diferencdn d. = 7.Cila €shi6 shuma e dhjet€ gjymtyrdve kufizave) id para td tii :' Sro = 3E5 b) Sro = 420 c) Srn = 455 ' Frogi'es.ioni (vargu ) gjeoineirik dsn@ 65 dhe koeficientin q = 1,05 . Cila €shi€shurna e dhjel6 gjymtyreve ' .--1""" i) Sro = 859,79 b) S'n = 840.43 14000 euro , i dhdnd me Syi interes te n = 1 0 vjet€ €shid :' ' fto= 22804,52 b) Kro = 23683.91 c) Kio = 21490.51 ili prej numrave paraqet a?J 4 J 2 .^ vlerdn e Y=-'1 b) 12 Pdrgatiii : Faton Hyseni, inxh. i din. i rnaiemalik€s -,+rv(tJ+<b 7ZV*{ /K_l 4 I t www.e-Libraria.com
 2. 2. +1-1)ri +oJ ( /r2 t&or 3F,^, - (- )+) = ( JE= I | "l L,._-.. ( Jo1 = 4t+ QZ*. 3 =Lqt r Te r -l 'i.- L, - - (-, . 0.[-- cL - ed . rl $,i:cx- >o ct : tXl-qC Iwww.e-Libraria.com
 3. 3. -- FAKLI LlEfl f; KGr'j'f, idir'( p.Q-cvl Ll I F FnAt'l u E5 ll i ri4llM rlii4E ,if,j.., ., .-Ll".ionit kairor 0,75:" +2,25:r' jand : E. : ;:a :::.; ...r e) r>4 b) -4<r<0,25 Q)t-8- a) y= -x2 +2r-0,75; c)y=-0,2)Y'-):c+I 1 @-v = 2(x +l) b)y-t-t dGiteza norntale : - 1 1 e y = lx -2, y =Zx +2; @t = -i' +t, Y = 2Y-3; )- c)y=0,5x+2,Y=1:::i Cilen PArqindje iffirat3o45odhe a) zr-v",asza @ 3ffi,95:a,, , "),, esn-anenfiastrrtyEn e Par€ a1 = 6 oii,.-aoniTvarou ) ariimdik dshte dnene me g1yrilryr t'' I t' arl"=iit"r""Jan j,= b.cit. dsht6 shurna e dhjeto gjymiyr€ve kuiizave) ie Para te iij : cl^ - rl?n c) Sro = 3E5 il miyrdn e Par-i a1 ! id,i#r"Jl;.;ti; ;'= r,o+ . cit" 6sht6 shurna e diriet€ sjv-rntvrdve a) Sro = eZS,98 b) S't = 859.'19 €rii vieior Che t roituli=;rn vietor p6r n = 10 vietd 6shtd : a) Kro = 241e0,49 o = 23683,91 einlrel numrave Paraqet vlei-€n x=-2: ;? diGt;t-telFte i'u n ks i o n i t -), Y = -1,5r' - lx' + 3r - 5 ne P6icatit! : Faton llysenr' in:hi. i die. i matsmatikEs www.e-Libraria.com
 4. 4. oc) !-lcl C., I 'tl- I clll!ll arI - i--*xijLrerj EK.r3rrlOtuili{ D. P,Q.C!',i i.4 I i-- RAi.l u E$ * g 1,1 algtirlETi Ki 1 iei e ekuacionii katror 1-vt +..v - 6 = 0 jane : . J,, a'Jx=2;x=-5 trT Zo'|tdh',a e iobarazis4 -{:c+2<-3r+6 €shtd: c) x<-4 f) x>-+ c')r<-6 Cila prej rJrejliizave nuk e pret paraboll6n I = xz " 6ilv=x-1a) Y=-E u)Y=* UtJ'' ekuacionesh itijza paralele : a) 2x - y =l b)3r -2Y = 5 @- 5'r+ a-r = O . 2x+Y=3 2x-3Y=2 =7 cili cift ekuacionesh it€za normale : y -- xl4, y =-x -2; b) Y -2x+1, Y =3:c+2, c)y=-2r+2,Y=2x+4 = C'tla-n perqindie i€ shurn6s se tyre e inri numrat ?4t100 dhe 51000 : ar 34%.66% 6I szs'.,6896 c) 36%, 64% ) id Para td Progresionii a) ar=-1 , d=6 (bD ar=2, d=5 c) ar=3, d=4 St=137257 6shi5 shurna e gjymtyi-dve ( kufizave ) td Para a) a,=4 . q=5 b) a1=r , q=6 G)) ar=l , cl=7 - Ka-iiffi0o euro , i dh€ne me 5% inieres td rb€r€ vjetor dhe l<aoitalizim vietor p€r n = 9 vietd 6shte : a)Kq=43033,9C O)@ ill-E€ nuir,ra-'/e paraqet 'rlerdn o derivaiit te pai'e t€fr-rnksionit y =4x3 -3x' +2-'r+I0 n4 x=L: Pdrsatiti : Fatcn HYseni, inxh. i tiip. i riiaietnatlkEs w' €g qg www.e-Libraria.com
 5. 5. i'r-r:; ii ,'.;,7 ,i'.7 O) e 5' Y/'?z:i nn A."'rysidil-a.jt4 , ^< u) -'- - " -)-.- .'r1<-i:<-l a) Y = -v!:::--:-:-- il" of o'",t"za're nuk e Prei lakoren -L1-t- '/ x+ b) Y = x:1i €-reke{a1PY19te. 6 ) = -o,25 x + t, ffim;-rat-sqo oi: one z:-ffil;;aw-a : ;v'eare al = i aie oiterence# i ii,"kdfizave)-!? - ^ac) 510 - l- Sro = 499 S,o = 3Q9?9 ^-r noq,^ = tJ/ c,vu o) K,o ---2af994? K,o = ?4379;f a) K'01?9ellE9 ffiurete=efi Tl"iC#-"" "+ r aqet v rer€ s . 3 ,.5*-'t ne x=-'i Y ='6'' +---]----------- . ffi Hg ,l;+3. gd +-"r#"F Lf;2:i-q+:-tt Faq ffi= {rffi'#'#"rc rff'{** EmB +f,tu"* Lr*'.fl ff--,,*.€f'{f:ry www.e-Libraria.com
 6. 6. Provimi elrin b pranues ne n€drejtdzdn b;c+2v -i = 0 qii ajo i6 kalojd ndpdr pik6n A(2,-1)' b) b=3 rreihii: x2 -6:c+y2 b) Q(-4,-3), r=5 I ci b=-'2 {fi "urroqendren clhe i-rezen e a) Q(4,3), r=4e ,2 1 .Y.' Shkruaj disa ierma a) 2,6,'l 8,54,... o.. ^,/ -. n -oy-L--u. //^ !'Z)c-t12,+t, te vargui aritmetik ndse iane dhiind : a1=2, d=3' ,r' ($.>z,s,alt, c)2,8,14'20' " ... ,) _ _, !l ,t - -t I " r^ -6r+9 -9x2 +27 x -27 cl ' [ = rr-,_9x! -2'1x -27.-',/ -t c) x+ 4v =2)' -t-x+Y=J) b) x=1, J 16 v=-I ^ 1d4 Pergaiiii : lnxh. i dip. Faion HYseni imatematikEs '-i '/, { o) Gjeje ,'I') dhe lr nese A= x-3 . ,(./ le zgjtd net eKuaclonl . ._2a) r = );J Td zgjidhet sistemi i ekuacioneve : a) x=2, y=-t G1eni12% t€ numrit 120. t// ,:' ^J ra + b) 144 7+6x - .-3+5.r -OJO --1 . . A' = *t -6x-gfJ) ' A) =xr +9.t2 -27x+27 5 Tesit I .! .-- Maiei-na'rikc-Fak.El';cn,rrnik ) 21.- ) ./ t- www.e-Libraria.com
 7. 7. .4---) Shkruaj clisa terma te vargut aritmetik ndse jand dlrrine : ar= - 6, 0=3. ,i :i / A/ // ,/ )/^ I t o- ) '--i Te zgjid het ekuacioni : . 16 4) 'l-- J Tii zgjidhet sistenri i ekuacioneve a x=1, y=3 5 4;r+3 4-6x _r+-=--- 416 3 ' 16 -. - rl I - -t I .. -, r I .y-Lt) ..-_1 ,,- ? J_ J c) -6,3,6,9,... 6) ,t - Fir' + 5.r + 12 ) J u) ,' -:,1 Y-! 0,25 P€rgaiiii : Faton HYseni inxir. i dip. i maiematikds k c: a -:i 3tft'l'bl ,F ll a[, Pi-ov'iriri i.iin b b) b= -5 cihe rrezen e rreihit . x' + yt -2x -- 0 . b) O(0'1)' r=2 a) -6, Cakio prodhimin e polinomeve : (.r-3)(;r'? -3r- 4). :) rr + 6x2 -5x+12 b) xr-6.rt -5x-12 Testi li p ianues ne lvlaieni a'tik6-Fah. El'iononr ik ) ne ekuacionin 3y-5t+4o-3 = 0 ashiu q6 drejiiza e pret 1.c) 1 a c)Q(-1,0), r=3 ren I- | (t -u,-r,0,='^21-''-1'- e' - 2.t + -'l b) | ? Gjeni 0,25% t€; numrii 100. a) 25 b) 2,s c) ffi/'#www.e-Libraria.com
 8. 8. I e 3'ii ,' '|-il'.i Provirni pra[iues ne [/'1ei3nr aii ke-Fak. Ekoncmil( ) '?- drejiez; ..; - cr Ldr;-.J,q. -l = 0.Td cieniei l"losiici=nii -'/ i ,/ ,-i-+ i,'Y.-. .J -' 1 bt k=1 :p.('l ,0) '4 i clreltirrrii k cllie Prerja e saj ./ a (Qrlix j - ti . L.-/- .ri-l 0)t "t '),' c) Q(-3,-4), r=6 . a,=1 re . -- I I wl J:" ,, ^ _ '...) l) a, 3r2 + 10; -r 8 b) x=7 1 49 c) iekuacioneve: 3(x-y)=s(x+3)-13.] 2(2:c -3Y - 10) = S1,1, * 2r1 r Y---') v=2 Gjeni 40% td numrii 80' a) 0,32 I )r-'t ./ -/tt lr b) s,2 G;' " Pijrqaiiii : Faion HYseni tnxf]. i Aip. i matenratik€s e #ffi*e7 a rs -*# Fh*< ff- "s ,s #c%ff,* EI l[i) cut,o qendren clhe a) A(-3,a), r=4 rrezen e rreihii : x' + Y2 - 6:c +3Y -- 0 ' b) o(3,-a), r=s Shl,ruaj disa terma te progresionit gjeornetril< n6se jan6 dh€nd /bs.zs.t25,o2s.-. b) 5,10,15'20' " I "/ 4- Cakto prodhimin e polint-'meve : (-;c-2)(-3-r-4) ' a) -3xr -10-t-B b) 3'rt -10'r+8 5. Td zgiiclhet ekuacioni , t6, u) -!3:l = -7 - 3.r + 13 a) :c -- 49 Td zgjidhet sistemi 7_ ffffiffi#&tRi F *.i ffiffsB€-#ffirtJ g-FF st'aag FJ g Pruf,e a 'it Fflf.ffi www.e-Libraria.com
 9. 9. To<'fl li? pi-anues ne llatei naiik€-Fak.El<onoiniK ) a ne ekr-racionin - 5.r + i.y -3+4tz =0 ashtu q€drejteza e pret 5 (f, o .: ci 'cr i ;iliD ll r- ll ..r lL P rorr-itti i eiTln 1 Ca l,rio q--nd ren dhe rrezen a) Q(0,21, r=2 J oi a = -'2 e rrethit . ,rt +,-= -4-r=0. b) a(2 0), r=1 c) a = 13 c)a(0,-2), i-J 4- 5. Shkruaj disa terma a) 2,5,8,11 ,... Te zgjidhet a) :c=3 .._22 2 hl ,, - - - -' -'3'9'27' te progresionit gjeometrik neise jane dhene : q=3 , o. I 6,C+,... afz, (ej, Cakio prodhimin e polinomerre : (-r: + 3)(;r - 7) . {,tt -z -a) x'-/r--Jx-lI lo) ,r--/.Y +i,Y-zI "_?- e_-'Yei<uactolit . Y_---= ) 812 rr' llb) x=2.. ,r c) :ct +7x? -3x-21 ? r) =1 x =1, / =2 .1C) -Y = -'2 6- T6 zgjidhei sisterni iekuacione're: 3.r+4/ = l1l +x+3y = 1Q) b) ;c= 7. a) r=-1, y---2 Gjeni 0,37% td numrit 1000. ,(a) ?,t / b) 37 c) 0,37 P5rgaiiti : Faioll HYseni lnxh. i dip. i maiematikes www.e-Libraria.com
 10. 10. 2. '' 7 ! Tesli lV rovi m i pi-a n u es ne N4 aierri aii ke-Fafi'E l'lo no m i k ) 3 drejiize 5;;-.r' + 3 = 0 'TJ gjendet koeficienii i drejtir"nii k orciinaiSs. @n=u;A(0,3) Cakio qenCrdn r-lhe rrezen e rreihit : xt + 1" -1 = 0 a) Q(1 ;1), r=2 b) aQ'z)' r=2 3. Shkruaj clisa terma te progresionit gjeometrik n5se jan6 dh6nd /-:, (u);+,zo,roo soo'. b) 4'e'14'1e' " r--, "i/-- < 4- Cakto proclhimin e poltnomeve (-4'r -r J"r^ b) 2.'rl +13r-15 4x i'f,-t/ r'r 'l -+--tl = ---:- -/l/J- /': /@,)*=rs -1 d he Dre rj;. - il c) K=J , ,-.t I,r/ c) 12,5 j'- ! J. a) -zr2 - 13.r - 15 Td zgjidhet ekuacioni : 1 ^d) IJ E- T6 zgjiclhet sistemi i ekuacioneve @, *=t' '=' 7 G1eniD,25'k td numrii 500' a) 125 5r-7Y-t:0'lI lir = iU -:/ J L .- - 1 e) - ltr !=: ,Q,,,, or,n ariii : Fatoi'l HyseniI sr 5e.. -' inxh. i diP. i maiemaitx=> i' , .) ,4i 'l tl ' o 4'-e (0 -"'+13'r-15 .=4-# irt # ,'r" ffitd ef Sr I e*=+ www.e-Libraria.com
 11. 11. e -.] :.-i"Ft :P--_t -:=t= Fili i:", lilr_ru it- |- r. FA}{U LTITI E KO rr"Ciiil ii F P, OV I isl I P,:]"A. ii U E S t't = illa t f I'i.erTi f-E rjet e eliuacionil kali-oi' 12 - 36 = 0 jend : -t2) Zgjidhja e jobarazisE kairore :r= - 4 > 0 dshi€: ,fr)- - r--- -"r, , 2< -/-- -, -t'(?;t'o ) b)x< (-2.2') .... c):e (--cc,+m) 3./ Ciiaprejdrejtezave epreti-reihin +? +y' =4' zJ1.- l r"! ?, .- - r- D) x+.y = 2^1 2 c) t+ y =tg !) Cili gift ekuacicnesh paraqet dy cjrejidza paralele : 2x-3y+4=D r-4y+3=0 - - r', r I - n Zt*y-t=O b)a) (c))-;-r3y+5=0 2x-6v+4=rJ Q Cili girt ekuacionesh paraqet dy drelldza normale : tt) y =2x +j, y = -2x+l; c) y = --v+1 , y =2x -7 6. -) Cildn pdrqindie td shumds sd tyre e p6rbeind numrat 22400 dhe 12600 : 1 a) 58%,42% C6) o<y",e6% c) 68%,32% 3J So=78 €shtd shuma e gjashtd gjymtyr6ve (l<ufizave )t€ para t6 progresionii ariimeirk : ^ a) a1= -1, d=3 6D ar=3, C=+ c) ar= -5, d=5 8,/ Ss=4665 dshtd shuma ..' oieometrik : e pesd g]ymiyrdve ( kufizave ) t€para t€prr:grssionii 1 a) a1=5, q=4 b) s1={ , q-5 6t ar=3 . q=6 V Kapitali K = 25000. : . eLrro , i dhene me 10% interes td pdrb€r6 vjetor dhe kapiralizim vjeior, p€r n = 8 viete Ashtd : |^, a) lG = 63859,34 dfifio = 53589.72 c) Ka = 53053.25 lV Cili prej numreve paraqet vlerdn y = :x'-:x' +_5-y+ 2 n6 .r = -l : )L e derivatii td par€ td funksicnit c)3a) 12 b))t0 Fergatli'i : Faton fiiyseni, inxh. i dip. i rnaiematik,Ss t<2 r..r t)l .l$,fr Eiz www.e-Libraria.com
 12. 12. FAKULTETi EKONCflN]i{ F, PROVItqlI PP,A.I.JUEs ili ifiATEE,i.qTiKE €ekuacionil kalroi' :r? - 36 = 0 ian€ : < (.-:s,-Z)r-t (2;+,n ) ,)t s (-2.2) ,.. c): e (-co,+'-: ) Ciia prej drejtdzave e pret i-rethin -y?+y2=4. zl : r ,.i,,, -/=o b)x+y=2^12 c):t+Y=1.0 Cili cift ekuacionesh oaraqet dv ,:reitdza paralele : 2x-3y+4=0 x-4y+i=A b):;-2y+1=0 2x+y-7=0 -:c +3y +5 = 0 2x-6y+4=0 Cili ciri el<uacionesh paraqei dv dreitdza normale : d) y =2x +3, y = -2x +r; @y = -:t*2, I =!, -z; c) y = -.v +l , / =2x -1 Cild,'t pa,rqindie td shumds se tyre e pdrbdjnd numrat 2?400 dhe 12600 : a) 58% .42% (6 oaY". soy. c) 68% ,3,2% So=Zg esnte shuma e gjashtd gjymtyreve ( kufizave ) td para te progi'esionit a) ar= -1 . d=3 ar=3. d=4 C) s1= -5, d=5 S."=+6OS esnte shuma e pes€g]ymiyrdve ( kufizave ) td para i€ prcgresionit eometrik : a) ar=5 . o=4 bl a,=4 . o=5 (c)'t ar=3 , q=6 ReFrEli-i<;-5ct00. : . euro , i dh6nd me 10% inieres td pdrberd vjt--tor dhe kaoiializim vieior pdr n = 8 vietd 6shid : = 53589.72 c) lG = 53053,25 @tleren rt ueiivatit t€pard i6 runksicntt v=:Y5-ax2 +5.r+2 nd -Y=-l : ) -!. P€rgatli.'i : Faion HYseni, inxh. i diP. i rnaiernatikds www.e-Libraria.com
 13. 13. 1:)' 6 t;.,j=.5: r?cio{ri::::: shtncS i !::nE.o:r::rie: '-'6fr ir r.'rolucicn-::, ri rncr.rscirl n€'rngli di:e ai aciiri!: n'i -ia'-'cl lg dl r:'iclucioni ind'.:st:i'-i n: 'r'ngli :. r: ioi'J:i:ni P':liti!: ni icanci I -f f'f - t:risir e ti a-i:ii'.rr'": rjeri:or;, o'ri:rale r]bc iaPir-riicr: ejb:: si (rethc); R =,r / ttr "'-;--F:"Gi"; ii ' ' q$"'"-''''*-t 'L 3'# F Filc:car tsl -'- i. Sist:r-sr i iderc, i'ooc:Piets d-Le bi':djtve ci i:b€rbtc r:aii:i-dt i: LEielesc7i t€ snrpev: tt HtU* c r(-u!-rr. tioc.;rori ql::ic( -.-- t * ffiO r Ya1tr ==i ((:f ., i1.ur lj€ bu.J:e t kl sr'loiE:.n'it ini le .BaC53 s:se tE ard'hu:at' "b:-het se I:a: *riA, BA W I L a. suicit ,'- #ffi)' €A 1r,-< , -. -: '' gi[H *p '€iFI U ^*;1";;.i,':"-. ,,. 6.i dt fic it Y eth," ib:lancuer Ciii eshtc aelesi i vgri.le i sul'-c:it td rji bi-acsi (ne tbo)? €shlg ge lEsi i veri.la I su-l'3.51c te 4e Et=tr'rL t!!surr./: R Hii Bh ,. qiE : . a. iie r: c sllctqyera, s, -€.f* W rt b. irii !i b izEe s *?,St ..ffiL t da .",.r;6i i trrid:srhdE i des.lt ).' q"{ 'q i$ @ sn:diuri i kujd:sshda i tregrt _,,1'/ R;q Y3 d ,/!. ,. ^,"?q.ki?tflf;;'.,---.,"", ffi # df e". B*io,. tE !-ote(esit (l-"1313t!t q = ja. Eu'rime id r:ocEs "* En /flr f a-rtore (burl-ne) t: prodUr:rlt dg*'-- ,.-orln qJ ekooomrEE.c a;+11'f11uer{1'to)' qq$ -:-t- m Ei:cro.-nia bya aE grurin e sL-k-:rcrve(n-e (!o) : * '; ( t' / t U' '/' 4''.,/ I '-' a. rrinor. (7,, ,':1; 1ti,.i^,tI h, @ shoqerore - Lol l'te vojst oj:r:zore,ani (,,etbo): I ' 4 ii lrir:uuri "'-l I i: ., ) @l rd gl.:.rfrzuur. ," '1';^il--el" t r - --d oaoaf =o u€perpu'ije me br:'irlct -. ...,", " "i_.--= .,L"lt Flai;iclte-rr ikerk-ess's n:!oo se od 9f:,d r::.:se gm.hi iojE produH adi.l':o[ ng sssi-Ei e otsdI td tij' ( a.) t'o 6l to r-r, ,!_:rr_..- .i;5 ,! rrr?r! i p€r i'iu -----lD N, Y*";t;f.t*t veqc'Llrt shji:sve cihe t€ bLeiSsyc tE '/e9r-atg a'J': b astukd're-orol o ' perg..1i.3jur p;'eije'"e: si' !:-sh ilhe 9i:.r: ,: ^ . r i : "9 l" ,-Ll r',uLw.t ".-7t 't7,r-t' ---Gt,",.*@"#o,.',lio'*oo zsii'lijcr q: bijci ia: i;:t' 'E'l;''id:t lt bi=*"'' -"' /^ - E/ ro GII io si. i ''' ''"t-j ' f; .- | / ,ft,/ a/t-.,t, -l-..$ 1 -:-:..,r,/,):,i ti iiJ E) ltfl (] illl i'r iil n'JCr, t),1 I xl lt i, rt' l;; fril r ": lli!, m?.u, "-A,e* sd€ ,.e'49 reA- R'p ftrc t+' HJ Ws€>'. UH ffi/ g#- ## #tu# * Kq &* Effi- -*-ffi R+ qq$ iti ' r),e ,. .,,,.i, l4r_ /,(r a /,rf-,-(.4-, -1,'. ,'/- :' .:.a '.' ' ,"1- Ii. l''t7 c// eE l t.,/4 A l,ti t..i ,E-EA ,,,. -lifl-'#,1-:;- ttj fti.EE{5:l F.l E i.-= 4-:9 b-" i ( i;.,', www.e-Libraria.com
 14. 14. (it el Caj2t.C2it; i1.Sec:oicgjio'-sii'- =tk.ztc= {@))lircc"r:c: l2 t.ii; z ) t 'b) lJor,,rce ',1 ?) !ts;i-',:ci.l =; 9z ,^--:*^-- ;,-a-' ,r c iinc; l(u ii'j.siz tiitt.c 1a"- iz ;'-ni :z: ?e: 'b)liehr#tt e:'z v cr ! crir,r-,eril< : l j€h j''r il:q ,;3.r. f<r::ir:rz. i: icrc z ):uci=:e j"nz 6,ri("no.. itt. (e sck':z) qr./r-i;.---,!l i -ir,_--,! c) A:;r;zre (lM " r.C i,/ lLe-Lrnrc'Ct'Ez: M#o#-rr-#fu -= _ i - <4;-2?L^** ut ='3 t( " 5 *frfle,*"z*gas*Y- '/t) .ci;i rce l<z;o :niira - 1 7 -1 = '-.1j). :;jrctr3z; e zi<uocioni l<uadrorii<: ^ r r O-.1 2.7---. +'-'--L-w v .^/,1 =.._ l_l L t3 =(3 ":) b € 2oL .aer I vi;z: t- 4? r'tt' p e;- 3 'riir : 9 (tt,ca. /ot' ponjc hurc . .rs5'=13*'- -/-1 -_. -A<l -'-'-41 et mz iiliz.=z i"' a 0/c5" ioee{ { | rei nc 67" ini:r- I .-. (ploi:o) : ' linesr;i'.e d't iz I Sl(rr) i zoc ./- , -,O; ( -z-n ciY er:.!ic::vc 1 I fi. f ^1;+"ii or:j 50.C€O zsrc cip-oonohe .aAj =z1ao (e :ol<ie) t b) aaz=o c) 45040 li).1(oo;loli ,i'z'iz:'z l-ooco d <ieconoh '=1" a9' :u jziz iniecz=? .. .-,1! eg" "2"'r-r" '!S)[e :gjiihai :i::cmi i elc'rocjonii' .:1 t c1 -1 -/ 'L-1- x''L- | ; ,_;,-, , :-'*1' !';L- | p. c.'l;o.i Po:ir:r r:cior: kc ;c ci . l-.1 - r'l Ll: r-J4 I t-v L2' L''-6**5=0J GgE2- kE n ir) U.V. . LlLr.ur'f,uuuri) 2z='i /OL = www.e-Libraria.com
 15. 15. /,1)Loka.to z rannco-:;ve rzzon' ,V1c{ci'rurnin qc Yic,*i-os-e+<-j-o--gredHmii) -iz :ie-;a. ,/>" /t' | 1Ol!.rct.: eic-hkuir': pe;ioren pzr' c.|-P:r ni er-iinri.r . niz icbci<e Q) 6izc.ien e lerieve ie Farc.t"r Fc'a '--i .a{ i r-/ i::i.S- : ; 1 :-; r ;:'- 1::j:; :--j l- i .-'j l: S' i -.;" i1 j:-.i-:j- i 'i"-:- .:t.): ;:: ::>:t -: s j..-: :- ; :--j .. --- ?;: vi,,. i ;i-a;iLte5 i,i ici'l:.:il;z;i;', i . irl.:.vo.io; nja-r:or: jcne ;z: olT: kuiirccr t/ 91i z i:clilrir:-r:.. {3 :.:i(;:l Y,/ 2.Slrzr:inei 7u'oiikz z=:tiz n-,2 mirz;e uchzhiger ncc C;.2'ra:-:t: o) -i-O 15) lo (e:ckte) -?.Kul :iczr:ir,rzi jcne ir':e ;e ia.acha :a ie o) Su T:c:i [4'1 Deiicii (e :ak;a) ,:.pc=ia e;i::i{rc.'re qe l'.c:rs-rmc:oc:i jcne i:' co;icrn : l'kurr....^ (c : oi'.ie)'b; Of..+." 5. Koroorcro.i 't.=te geroje= j=i: : <I>-" kuii:uer (e :oldr) . t b) Te pokuii:ucr 6.?,ocorii ne trte: g:ilimii ihe:cii:z ." '-. 6E> d.. iia (e srir:e)E:u71.-,.r b) I:hir-zjie c) i:luk l:cne ;-ccc ri l/ o€h,:r:; cf--f i 4 @,<ot.oio z cil': mbz;e; polt a :hr-rca : :r jc jia edhz p<- ;crdhini; quhe; I /[:p_.d=-,/, I u=r U l-/ i"-o''- t' '' '-" +J'y'.. kz;rli: ;t^ - :1 -:: - ii =ic-lnz Jaa=c ?; I tt,lrl l1t,,i,iti 1 nje :ni-zi r:.: n c ;e eti. f "- sa'<t ) L,.' www.e-Libraria.com
 16. 16. 23 -! ii (j -LI 'i /_ - (_) Tesii 3 ,a. l g.1i t: jeni n:ri,-''et j''r''iciii: rr-i'-r'oral:? (i) po ; o.i .tu ,,rXr,loo n:3ul!ai qi e 'i-31iojni sj:lljer rote q'J.ec r4i t'1-'1+1e' Ptr,adsu;si i sociaii'zrji ie h:!5bgm u:ooi:i :sE:d: /i) n; P:i.-:!.2 b. Tcr,uzo KamoasDt14 ItL.L 1@ .28 -J- {Dt- -,Or".Eii eshre oje PasqyrE e cila prczarior pasurhE e cdirnanles @1 io., -i,@'t6t 'io'l* "tt'* o€para rd rsaLkavE dle ii sbefbi-Beve ' o. J'J I ffi: Lli;hiu akor'esoocdon rire kosroa ooorrur'e? TL-/ @eo _j=- 'ii lo r€l dctlacioa€./ ' c. st3qlhclon K-u{ le ardhuret e parasiriku-aia Saad i€ baraber-ua mc shpec-aneet e pla-nji:-kua-ra' cili ilo-i i bu<-betit -...-.'1.1.Per41Lr-!.. a- dehcitar b suficitrr ,,rffi,:l:til::."-*"ve.oubri!-e si rjhe str,oiljzi',jr e eko.olljie ii ckoac.o,.D€ r tsegri i sigurotr: , v.l bezu @ q"u"tio "-t. oi4rl'arqei www.e-Libraria.com
 17. 17. /fi,/ R.iiniioni ii:ja) k: ii 5ej rrre k'ik'sai dh' vlerisinin s sjellje';: : li q-ndim:ve -/ -"ira !:: t: '':':;ij: nJ nlE :lrcq:t e. 90 f,c.,j Jo C,:I.-:r,, kr-akerisri'r'i lt'IlT-"-rt*;l;: cihz.: c'johuri';e:hktncor: (oatho)? ' '' bindj:re 6] :i;iliiri.i:i3n'-:cl:v3',r"'/E'-(E-.,1 " & :'{:Xii-:'il ::"iio'r'.nvi'it' or'' ekspeei nent:r ;z fl 1'r.-ta iaeor: dttr Politilc d njoh!ril' ai'e pirtc;l e p:rurutt"'- 14: ) Zt'lit11i i inior'riatikEs e:hre faz: c rc c :llrilliiirit ti: '-,/' a ekononise @ tttt-t::t dhc t:lTrologiitE . ia!:i l Kes .r?) r<"",. /sho:nrime) te Pxnd"'shuesrme (fiI::e) jl're: t=2 --'-:' '.""..i;rdh. lsnda e Par€ L' € nxu:;lJIp'oar;mi'l ' " ":3,' T ;:,ff jJ: ;iTl[(i'.["];, ", n /€ :;**"tU:1 nje'le*'c dhe Pasurine r -' Dar.qe! (.rstho): / niE leier mc tirull Pronestc v/r iu-tivitet rnobilizues tE btanestt fitim ngi. Prooasia , i' __L Sa:ia: p;pdu-tc-:ve qa shiiisit cfrojnE pEr t.rne te ndrysir-'ne' ,,,,hr rJ* aJ|--t? ci ajd !:cb€ dh' ve:ld t: caktuer -..- .'A Aktoni ',, @i D,J c. o Nj: Trje c-:I::]r't"f"'j'r?.]., ,: *"ui, ne ,.=s I i I'ii'll"- "-o'L' rt millir nd ues -l-' #l .;i;9 'ke'kuai te m3ili( ne rcs ' Ne ekonomin€ e ptanifikurr sasia c r' miravd materiale dhe e sh€rbimeve pircakiohet (r''Eiho): r sioas ir-"diles - 'g *:,[l*:Hi*::':lT"i:?::" -. /ff.-l Sis,.-i y':rl ekonornik i talon: t-/ - .;.r"mii:kcnodlli s "' ' ii.,.-i, tton"n.lt m!icionr,l b. sisicmit :kor'omtx l: t<tt.r'"*'* @5' sts'-cmt' '= ''-"' '" " -- - ng ekonomi r. k:nsiderohe: ii N: ',<Isht.l . r:nishr"c tJ :hvillimit etonomik nCerh lT ja mE a'kive e q:" ense ,iri".i, t:: -t-ono*ite sE trcs'jl Po |l* ta { Il.l ixiir',:,n n: oronl J 6) po .{A:-, lo i/t ni vendin ton! c r*bl;Ch qsvcria qcndrore' -EF ;ts !s -c!t a ffiiEe"/ Rtrffiqg .e#- rq www.e-Libraria.com
 18. 18. ',1 esn 4 " e i::. sh-!:'r:-i (r-ei.lo): !. i/e prin "SfEE:ft j i Utoou -- i/ ftt , _-' (_/ ' I /',^ . (:_. ,,;,';ffi" io"'' 'bo*'''*i::::::::?,il"edbia e ns:rij:ve dbe "etin e lvlstlll esoie ugrrr:! a! --':-' ' ., : i:!lrehu.- o: c_is: iin:lie. ijlrtzve, i tid-lur rrr: e=3r:i'rel ci: ' -''lioi:oji eChe de ior '-'iinii l; eviioheE iiur q:liirnr-n qi e'i!e sole'l !t lur'r do ti ishte (4r r^,'-',^imi ishteiil ei e!:oucni filloi: "''"'". *o, f-tn t k-apitaliziJi Iiberal @ psg==*:*t-c. @) K-.rk... por:q].:t (T'rl:] : ;-t " !I;t "'; mira;e qe e cid:iJroo l:o$umat:n @) s:sioe e r: milav: -o: :",:"*;lJ:.t i sabhem dile i eftd te blei :Y "*;.a e i€ mir'!'/e q: otobeq !e trcg' 6_,poLT^ h ta:gu - .rr edhe nig-J:dhe tJetra 10. tvt:r-Jdrrloiet nE prodtr'im dcfirroher: '" i. - '1 '-t"; r ajJi'*r nci{ "',',:",';:1",:;: ;#;L " pLlxis ..-- <@X' .i raport iprodhues"c 1o;;;r";;-#;*oicve oe erodjrhr i-4 si ruPoct aidis forcave Pi .A. e kristoo dal|jini cidis GNP cibe GDP? ,@ Po b. Jo g,-zr,.si "L z'3i"iitj: dhe Ltlslc. oponune? -@ Po -i- io ;i.derohet si shtTllj e sisieEut ri inicialiv€s sE lir-i tg tr€-q'rt' Sist:rd iqra.,.i::ve a iluad t: l:c$tdcroncu:t ""1!!- e ''''-- ,tz1 L----'/.?', ( =- .-i.- u IILI t q o O-J /11; A,J' (.ty "1i' tJ. l/' q ./l ' 1,.' '/ .l 1 1 i2t - www.e-Libraria.com
 19. 19. . ( z.) nDrniksi siudion pil-l€ir'shi anen ekonoiiike i:i jei!s shoqerorb sL Giroqdii dh= i'.'rshiei e|lonomike ie bashke'"ep j-imii i€ Ekononti|rsi pirgiiih€sisni percakiohei si shilenca qa slircJion aiok l-rufizua ra ndaj ne'zojave l.onkun-rese. l'le uemer i5 ekoncmiksii qdndrclne il,:rLceplet oasui-i 'ihe rnii-loenie' 9+rg?le]€i-onamiksiz Ekonornihsi ncjahet ne.dy pjese : Eikfoel'ongqL dhe makoglgllo$ (Q. , 9k. studicn mikroekonornia e g}ta maki'oakonomla ? ArlaIQgkQ nq n-.r ia nrerrei me silicljmin e sjelljes sd ,agjent6ve el<onomik : i,^^^,,-..r^7;.,-, ti.^rta ia hiznr':ii ci .lha t-.i :fliensive oeverirarg n-: masdn ci!t"l'oniumaloEv-rfit*a,re i5 biT.nesii si dhe td agjensive qeverirare rilloAtiY-P'.;: ti= ' v-eprirniaria e tyre lidhet me a lo ki''i-iin e burinteve dhe funl"lsionirnin e sekiordve t€ vegante tir ekonomise. i'.16 qenddr t,3 vemendies se rnjkroekonomisb jend tregjet e -. mallrave apo sherbimeve te veganta dhe kushle; e ekuilibrit ld tyre' NlakroekCncnria merrei me stu,:iimin e sjelljes se! ekonomisd kombdtare ne teresi, me :-+ fiffir e agr"gaierre ekonomik, si prod ukii i p6rgjithshdm, puhtizdnia toiale dhe papundsia, niveli i pdrgjithshdnr i qmimeve dhe inflacioni, bilarrci i brendsirem dhe i jashtem makroekonomik, etj. f aktorelt e prodhimii Burimei ose fakiorcji e prodhimit sikurse quhen ndryshe, zakonishte i klasifikojmti nd iri grupe : Puna, Toka dhe @[ -f) cif i risht<! problemi ekonomik kryesor i gdo shoq6iie ? Problerni i aiokimit td burimeve te kufiTuara r,nidis nevojave konkuruese e iaktikisht i€ pakr-rfizuara id shoqdrisd, perben problemin ekonoinrk kryesor td gdo shcqdrie. Pr-oblemi ekonomik kryesor lidhet me 'rr-i pyetje kryesore, cilat jand ato ? Aio jand ;.Qiard i5 prodhohei ( dne n5 qiard sasie )? Si td procjhohei? Per k3 td prodhohel? ,# , i Ciidt janei iipet e sistemeve ekonomilte ? -O Sisternet ekonomike jani :rra,iicionale, li koma$-!Crs ( tgfleqlikuara )dhe id 9.!,a! o-!L1-Li sel iegL-r t fa e tregon edhe vetd emri ( percall.timi )n; nj5 ekoncmi iracjicionale burimei shperndairen sipas ir;ciiias. IJd nje ekonomi te komanduar ( i5 planifii,ruai') shpernrjarja bdhel nga oi-ganet e pianiiikii:ri shleleror, kurse n5 nj5 el'lonomi ii-egu shpernclarja b,ehei sipas ligie"'e tii kerkes5s dhe oferids. i: -. G) l/jul / i --f--/- -'/ L'-u I w ' 7 r,1-o t qHe i,il +93 n-4. A { t>zY,rfl www.e-Libraria.com
 20. 20. 43 /i ) Cka eslrte rrllsi':ja or.oi-Luite i: Z:/ _: -:,,.=- K,ostcja cpoiillitt -'atei. rne aiqka, rga e cila JU hiqni dor-:-per t i3 cii€n kent ne,..' ,e shuinE. Kostoja cpoi-iune ncirysile quhei i :, - /1 . ;, --j]- l:-t1h7 o' <:'/q. ,4FP,( l.le,LL '.9) 9xa paraqet KLiTril Imundsslve ,i r,:J;:l;,4 ' "f7 Kuiiii i munddsive ie procihirnit shpreh lionrbinirire i5 ndrysh sh€i-bime're qe muncl t+ o.ai";a njd vend 9jat5.nid periudhe i4 dhdne kohe' pErdorur ie gjiiha buriinei ne Jltpoti"ion dhe rne iek'nifiai i'n€efiqente i3 prodhimit "i,C, tt " kuptoni me rriije ekc-.'nomike ? l'lj€zgjerim i qdndi-ueshrlin i mr-inCesive ie prodhimit quhet rriija ekonomike Rriija ekonomii.re kushtdzonei nlu ,tiiiu " burimeve cj.m.th. e iokes,€ kapiialii dhe e pun€s' ose pdrmiresimi cilesor i lYra. F.nqu .tono-ike nanfupion pdrgjiihdsisht rritjen e burimeve' para se gjlihash rriiien e proclhinrit ie mallrave ka pital +e-si.sd+-marr:je,s q g-lirj:j-'--k--'-" Slriyllat e siper, arrjes sd lird jan€ : prona private' sisiemi i qmimeve dhe konkurrenca' {D rfi. C*a quajm6 in'.eres L?' [!3. Qfarii Pdrgjesjiisi Qeveria b- t,) ekcnomik vetjak ? ekorromitd Deshira pdr tii arriiur fitimin m! td cilen ekonomist6t e cluajn€ interes maclh dihtS nxitesi kryesor ne ekonomil'l vetja k- te mund tt! p6rmbush qeveria nt! ekonomi ? mund td peirmoush kdio pdrgjegjdsi ekonomike : Mbrojijen e'sistemit iei tregut- Sigurimin e te mirave dhe sherbimeve Qejndrirnin ndaj efekieve i6 jashtme' Ndihmai p6r aia qd kanei nevoje. Ndihmai p6r gruPe te caktuara. Stabilizii-nin e el"o nomise- publike. dhe shitesve i6 veqani6 konsumaiorei jand ie gatshdm dhe id aftii id blejnd dhe me njd qmim te dheind. 2 (f-' er. kuptoni me ekonomi tii ti'egui ? G. c'iisht6 kbrkesa ? -Kerkesa eshtd sasia e produkiit qd nti njti kohd nd nj€ veni t5 cakiuar 15) Eka i.hotei ligji i kErkesSs ? Ekonomia e tregui esi-rtd aio ekonomi ku vqndimet 9 blgfelve Jurnf,eu"pro;n6"p€r t'iu pdigjiEjur pyetjeve gfa16' si cjhe kush Lidhja miciis sasis€ se k5rkuar dhe gmimii shpiehei nga lJgii i k'Eikeses: S?"1' ketil lisjl kui- .qmimei e produkie',.e ut-n, ."=i" q€ blerbsii janE t6-gatshdm dhe ne. gjendje id blejnii rrilei dhe kui.qmimet rriien, sasia e k€rk.rar pakdsohet, me kusht qi; iaktorSi e Cilai tjere te rnbeten le PanclrYshuar' www.e-Libraria.com
 21. 21. 'rj,t... Ciie t ja n- fakior:t q= ndil"rcjne ie ka rr.es a r i'l! hrve soret jan+ : (1) ie arJhtirai e !':onsumaior:t't (ri ,.:l]11' l;: J= ;; r'..;. i = ii =' p io i+ "' u' : I : I 31 1:1 ?'"i=T?ll'.' :]::,: :il,{ zev?rruu5Lr'}" " '- t'"'".;;i"tJre,l.,'tS j shijei cihe prefeierr qrnii-nei, eij, (4) numi'i il'lon sasine e nj<i produkii qd shii€si| janS ne gjencij: t5 oii-o'lnd p€i. ncryshme, giai3 nje p"nuCn"'iA tik'i'-'ur. kohe' !:ui-fakiorei e tjei-: Qka ihoiS ligji ioferies ? Liclnia midis sasisd s€ofruar dhe qmimii shprehe-t-nca li3ji i ofertels' Sipas I-<€tij Ii-lji' shirdsit do id ofrojn6 nji-:.;;; te rnadhe p.r Jr''iiiJ-r,ur gmimei niten' rlhe e kundSrta Cilet janS faktordi e prodhinrii qii ndikojn6 te ofeita ? Mekrvesoretjan6:(1)qmimelefaktore'reteprodhirnii'(2)tek'nologjiaeperclorur' (3) qmimet e mallrave id lil'h;;;' [j piiU"t " ofruesve' (5) numri i ofruesve.' '"" " [u r .,,c l:€n tI:- "l 191 i-- r i'r ll .-t Q'eshtii ofei-ia ? Oiena Pe r-faqasotr sliitje nre gmirne 're nuk ndrlrshojne. @t t:f {r) Q'dslri-a ekuilibri ? - :I l*'" 5"J#'B"i: ll#ru':':il :': : "i i1 i= il'i x* : ":* :::: "t nn* 11, lx?iX ; J il1; [;, I "' i:; :,f;,? ..'... {42 Qka p6i-faqiison gmimi i e}<uilibrii ? ' : QmimiiekuilibriipdriaqdsonErnimin,pertdcilinsasiaekerkuardheajo'eofruarjane tei barabar;.a' Q'€shte. Themi se me sasine disekuilibri ? a) Q'iishis elas'ticite ii i kEr-kesds ? Elasiiciieii ik6rl<esijs iregon se ne 9'inase ne sasine e kdrkuar td tij' ekziston disekuilibri, kur sasia e k6rkuar nuk dshid e barabarte ..-*-'.'. ndryshimi i qmirnii td njii piodukii ndikon nd njd treg e ofrua r. Qka iregon elasiiciieti i oferi6s ? Eias'rrciieri i ofen€s mai shkallen J-ndiE$nmd'ltd ie! ndryshimii td sasisti se ofruar i5 ru" ..ffi llur qmimi i k€tij malli nciryshon' -251 Cilai janei burimei e td ardhurave '''E individii ? , / Burimet e te arcnural'in l"iiu.', ina ' te uicf,u'-ai nga puna dhe id ai'cihurai nga Jpa s una. elb ir. "cd.'9 t www.e-Libraria.com
 22. 22. iri slrkalld : pErcakijr-ni i q€llimeve shpenzimeve. l( A?o/ €f qJ nriil:ojne n': k u rsir-ne i e ind iv e iiiirnii (percin'Jja e shiuai')clire likuicliteti' buxlleii i balancuar, n'l".€i't',-ihe. sLrficit ? lein financiar, qi p.Srmrlerjh ie ardhur-ai dhe shpenzimei pdr nje pelirJ ffir;i;;:;;i ka shpenzime tr barabana.T'":€..99i:,:1'-1'1"-t^:'f*"ii:*'l] koh e. ;;i';I,;i;;;;;;'i i;. 'hpenzimet j?i5 Te t' l'ii1 '1.1Hu'' t;]unet5; ;:_1::i;:;!r"r. r<i,ri; ",.1n"'i.l ii.;r.lrdjn6 shpenzii,ier ka surtcii. +i ",,-,,th,i*,;f: Termi sipermarrds perdoret pdr kddo qd ka nd pronesi nje biznes te vogdl ose te .lJf.'' ,l'"u e drejion " *pt"n n6 te. Ky term per her6 td p-ard dshid perciorur nga elionomisti lrunr"t,ziun F,upii. s"iarflyrl!-800 p6r td pdishkruar njd veprimiari shum6 td renddsishme ekonomrKe- ..,(-. konomisU/Sei siParmarr;si n z 4l) Si e pelcakionte e --l ' / - llul llul r - P"'le r v !v f'v r- -. - /->, W !e f'n.,,n rirma ? ->'--" . Fi.rrna dshid njd agjent€ ekonomik' e gila ba1fr.f",91,:r-S:l',t:l gjiihd fakioidi e prochirnit ( ickeln' -pun-n' Kaplialrn dne anesite irilluar nje produkt ose shdrbim' i cili paracaktohei pdr shitie' __. ,tail Si beihet hariimi i bLrxheiit ? {fl) cilat janE pbrpare!siie kryesore i6 kieditii ? Zakoni:;ht procesi i.hai-tirnii td buxheiii, kalon n€ tin.n.iuru, vleresirni ite ardhurave dhe planifikimi i Qka siguron krecliii i konsurnaiorii ? Krediti ikonsumaiorit siguron nd gastin e duhur para' paguiren me vonci, ne td ardhmen' iei mira. ose sh6rbime, tii cilai siguria, fondei PEr raste ie. qd para(et iregu. dhe bashkerendon td sipermarr€se ) P€i-td (32J A,to jand : zotdrirni i menj€hershem, fle.ks ibiltieti' jasht6zakonshrne, kostoja me e lar[5, blerja impulsive' Peir kei p6rdcrel termi sipeii'marrds ? Sei shpjegonie se si..-'ermarrdsi 6shtd njei perscn i aiiei p6r id marrd vendirne' qe i [r"" .ie pe"i"rim nrd efekiiv id burimeve ekonomike' Q'rrugd duhet td ndjekd njE sipeirmari-i:s qi! iii ket6 sukses nii veprimtarin'e e tl? peita arritL,r sukses, sipdrmarr6si ndjek kdto rrugd : it - ia.t"t e muncishme, i6 papritura cihe iii pdrshtatshme r-.'- Ndrvshimei e kushie're td iregui' : -, Parmiresimin e nj3 produlci os9 l19c1si, ::r- pioanirnin e njd produkii ose shcirbimi aliernaiiv' ',-, Niohjen e pi-irjei'e i5 popullsise' -l! .t trE%€ii.l,:r *s www.e-Libraria.com
 23. 23. @rr,re:lriE o:jei..ii'ri irryesurr inie firrna 1 ' -d'-'/ P Ji'gjiih esishi, si objel'riiv liryesor i nje frrir-rre i<onsiderohei rn Ciiai jand iicjei e iii-rnave ? .:;irJ ".] i'l d bazd i€ kriierii ligjcr ie orgarrizii'nii t6 iyre, llojei e fiima're jan iirmai nre oriat<e ( bishkdpronai-i! ) dhe korporaiat ( shcqdriid ak: Q k a j a n i: fl rm a i i n d i v i d u a I e, i[m :: 151 e nqk S d h t-f'g!gi t u!1 Fir-ma rndividuale iishid njd birnas ne pron€si t€ nje! perscni ie veidm dhe ':ii-ejtohei vEem?reJil-J. - Finnai me.ortqke ianE lloji i dy1€ i zakonshem i organizir-nii te bi'riesit qe krijohei me :.'OToIe rna shume pronar€dhe drejiohel po prej tyre KciDorsiat iane form-i e orgarriz,mir ii biznesit ne pronesi ij sl-rume prcnarave,qe q nh-eifr:n-C,-ysne aksionare. I"',apiiali i nje korporate ,.iormohet ndpErmjei shiijes s5 aksioneve prandaj aio shpesh quhen shoqelGksionare' ,/ Qka 6shtd aksicni '? ,_ L Aksioni 6sht6 nj6 tiiull pronesie ndaj njd pjese G pasurisd s6 shoqerise, nje iet€r me vlerei qe v6rteton se nj6 indiuid ka investuar ne shoqeri vleren norninale te aksionii dhe se ka id drejidn te marre pjesd n6 fitimin e shoqerise, nd pdrpuiirje nre l:ete rrlei-e nominale.' r Cilai jand Ilojet e aksioneve ? Ekzi:;tojne ire lloje kryesore td aksioneve : 918-arua+ a d lqSl:l 9 l-" i" ko nv e riuq q h-!n e-' Qka eshiti obligacioni ? aksione te zakonshme,.-----''..- 3liiigrQ--ie ?' I 41. '.-1 L_i . It'l_-/ Obligacioni 6shtd njd leieir me vlerd qei isjell mbajtdsii ie tij te ardhura i€pdrviishme' nei baz€td pdrqindjeve fikse te caktuara nte oar€' Si quhen mbajtiisii e obligacioneve ? lVleqenese parcl e paguara pdr nj€ obligacion ns fakt iane rle hua, mbaji€sii e *,* obl:gacioneve quhen krediior r *'4Uulisqq'v''""'.,".i",fl€.' o.B -{S( 42. cka Sshid divid:nti ? . r'' efr * ff &€ --, Y'- -- .- d-' ffiie a s# ^#ji r Te ardhurat qe sigurohen nga aksionei q$en dtvdea -gft* - g;€Y' 4$€.,#$. b;" ff ,s.#. Qkaqrrajmriinvestiiore , V'"'/t #tr "#-ryJ€,r,/ $gF=FfF"#*erouQka quajmti ii:vasiiiore ? Xr" ? Aia qe biejnJ ai:sione per te pasur pjesS ne fiiimet cir+ r-i:ijen e n;e l:c'pi.$-' fBn # koh5 ie gjaie, quhen invesiiicre .. : -yW " "g|g:h5 ie g1ird, quhen invesiiicre. : g# * " -g .9. i .ssq , dF** %ff ndyY ,a.s " qq# -( 'da. E}. x3 -E* :l$ lSiFP .' www.e-Libraria.com
 24. 24. QLla jan 3 s Pei':ula+'criii ? Aia qi blejne cse shesin spekrriaior0' Qka bshiii korr'rabilit:ii ,-i ,, t "L. r - i; aksione Pet '' kaPur nje fiiirn r'^'."' rni!"imit te iniormffiit'lrr'' lfljfi:'I"'"' r :;:fi i:[:jf ;iHHli:t''i,';"]l!11"1;?il'1';''il;J*"'"nue"'";-+o=owrrrt -.^^.:t ;rhte "fotograild e '31c' '";""n-t n: iunct te nj4 viii. i*,i ,e nie pei-iudhe' zaKonlsrrr r r- rul! -- I . , ..t..t^+',+ 2tuliu ra ' rrv r - ' -' -': -rrri<hfie t6 kontabiliietit ? | +f -1 citat jan6 dok.umerriet mi: te rEndesishme 1ra e rezuilaiii Dokumenie't me ta ranoesisirri- I ie kon'tabiliteiit janb : biianci dhe pasq) i'zq financiar' Qka 6shtd biianci i flrmbs ? ' - +-r -ai na P.je momeni. B i i a n ci i n f l"=t-":11 ;l fl""t tj|"#il: i"Jiil: j:? ii'iu,i"i u' e te' u j t"-'ff:', ?l"t'Ji';ttti ",,' e' i" r..t i "' d h e p a s i vi n' Cili iisht6 parimi 'rhe-melor i biiancii t6 fiimbs ? P a ri.m ih e m e rol i'f ': i::;i'ff :.".*';.i :'J:f' : #"t! 1: niajie te bilancit ) rne Pas kohe tti dh€nti, P sh' md 31 cihjeior 200b' ahgnohet ne anen e-'o/: t--/ .il Qka tregon pasqyra e re2uliatii financiar ? pasqyra e rezuriatii il:Til:,:ffi:f,ffii:'rff::h sjata nj€ periuche kohe p sh gt"itt'"ia vi'ri me ie ardhura o Qka dsht6 Prodhueshmi:r'ia ? gxa esrrt- '"' -' ' r^r'+:";taiin e oerciorimii i3 bu.ime'ia--' p ro cr h u e s h m e ri a 6 s h id n1 e' :?n-:'"=-KJ i|n"j:,!l'", l"jlf.ffi ;;l'il ; ; ir:e;ffiprocrhueshmeria 6shid-nrd ':?'":'"=.KJilr1'?lll i"j!l'f]:llt::",llt"JJ.i:ll ia mutul. prodhueshmerlfr€,'* ^..,.rh,,rra ) per guu nJest Ld rrrPur( r- F- rrr,.lnuesrirrrs' .. ekonomisi-t ilogati:ttt,, 'afJri ,a'inputii t6 pErdorur iE matur prodhueshm_erit,s-ii"inr"iu I par- qeo mirave dhe sh€rbimeve. ,t ^,,r^, *i ?ra -. ------1 l?# : r,lii pi"a,r.ti (9giP99)39 ' - =!----- nr t loitt rodhueshmeria ="=;' per prod Qka shPreh funksioni i Prodhimit ? Funksioni i prodhimii shpreh iidhjen midis produriii ie Proih'lar' 52. Qka 6shi6 inputi ? ,, . --;, . .i.-,ar12cria e tokes, liirai e lnpuli dshi6 qdo burim qd futet 'nd lloc-::in e procihirnii : siperfada e tc karburaniii' shpenztmet per makineriie' etl E - sasisa s€inpute"'e ie p€i-d o rr-ri'a Che ffiE%* -H* x www.e-Libraria.com
 25. 25. iriga kush varet prodirtte:irrriria a nji ver,''1i ? prcrjhr-r:shnr;ria-e i-rie lildl l:=l:t n!n ' - :;il;;t cil*si= e makin eri't= cJh'- e pajrslc '': -.-t,it ,;t-ii i neacoilrrrii ie brlrirrrave - flvill'iri'_ ' l-- - iiushiet e bi;nesii' kaPila! Ciiai jand si.rkaqei e 16nies s! pi-odhu=shnrdrisd ? ciiai lane :rtr'a'-r!' - - . . .--i-,<hin13i ni fcrcin e punEs koeiOja e shka.rer e renie.s ,n 111i:::,::il'":1*"df,,?'il;l;;;l:i;f:illl;:;:[f ;iJ,';Shkauei e r=nies '" t::i::;:l:;il:,;,';6 *;o;tJrrn pLrbi't: rraresiri'i i.*'='.--rgiite ptL':':'], ^ "r-arr,imii, siraiellrre e vier:ruaia te i i kiri'"ir-neve Per qh,,{aalei e 13IliE> .'' .' .'l I ; i,r,reslir-r rii ne kapiiarrrr .p, -," ;;;;rara te biznesii, fiiimei Jaae e eiierglis'. lll-t",Ta' . ".*roi;',. siraieSjite :h'rillim, rr'rja tie'n:'l::":,^ or:r,riatcl ;?rlt['i;..it"'"n 'upo'i 'n- alo afaiEjat"r i:' Qka kr-rpiojm6 r':r e l'losio tb prodhimi" -.-^^..iarg, .e knien lirri : Nie kosro rE p,"dli:l:,:::l,J:fFi5':i,l::"=""'ve nl.neiar3' qe kryen firrna pei iE prociiruar nib ta mtre u>c prodhrrnii te nje pi-odukti ose Sa llole td kostos kriichen nd irnd giaiS I #; " 16 i(osto)'e : nr''" ln"1ni li::jfi-* :: -::"1;J=; 1:, : ,. {K/) r r^t.lo IKT ) eshte e barz ko ttolu e perg jithshrr€J,,. l;' ;'p ;a : t(i=i(F *t,'''v koston e norysnuesnme ( n'v / r'* - Si formuloh.et ligji i te ardhurave "Ottt6t" t . :,. Ekonom ster " f1,TIl?l;:: u :'.ilfi:;'i"r"jilfi::i:3#jnll,: :JJ.:"rn ;,H;IT:,J[:.JJ.'.l?#il:i-.oJi"l",.rn" :'iffi:I".i$:;; i';'i; e'te ardnu'a'';e o.Ii" ,.*", 'tie qorie -' ?H;,:' Y,hliii',J?'tj ie'.iogeion't lntitat. ) ku P:'odhirni ;te 59. Qka iisht6 mcncpoli ? F j at a m o n o p o i, 1" 1 n#;.3 ::li'J'#:r. l:"J :f ?.'":r' 1 tnote me shiie . P'1i,lt^.,..,o i'=1 ! t: i gjii[ p-.lutttt e rrie dege thof€ ivetJm "! Il':::;j:.::veime e cila prcditcn utt= nie shitdsi le vei€m ne d=ga '.1-^,.;..,." si : mUngaSu " s"l;,*"=ilitt=nca e Pei's=sav? 60. Ciii eshid tipai'i themelor i monqpolit ? Tioari i:her-nelcr r mono poltt-,,::'t:". "f';::t:i.r: l'/onopoli karekiertzc'€lu-,3"r," pe; ,e ndikuar mbi zevendbsuesve ie e iei hYries' ' '- 'uqi ti-egta'e- ? - 'i'' "'^'per i- ndrkr-rar n: cmimin e prcdhimi; 61. Qra kriptojnte,T,l,].,i-j,"''"n=rini -qe ka iirma h/e f'-iqi ireg[ar€fi'LliiL'rlrir- o. --- ""cise s€tii. n -i Hi#i ;:i;'nri:i ndiTsnimit te sasrse se tri '. e d +i.,z'..*.S www.e-Libraria.com
 26. 26. 92. Qka Peira cie so n P aiEnia ? ,f"ng"':; f p tn nb sug't pei- I7 vie" ) Faterria penaq€s''rr . te drejii: eks''il''-rzive ie-91lXnt'u' nga shie 13 saj mundSsin€ p ." or";o'il';;';;J-trrgt'-,,uini" produki p€r n Kur ngc-cih clisk'iinrinirni i gmii'neve n3 kush,e''' e nronopolii D i s f'.ri nr i n i m rn i ml,r''11 i :;: " : l,? j;.. I n Jlj$;":''i,f ".tilj'J:;: tr! nclrlsh€m' p?'- ):,,? rritet fiiimi i iirmSs. cliskriminuese eshte qe te encds monoPoiisiike ? ' 64. Ciiat jand tipai'et krl;esore tei !<onkurr Ato jand : numri i madh i firmav"l 11",':[',H ,iJll;lllifill?XJ u"t''uar i emimii' i"iititiu reiative e hyries' kopkurrence 1o r 6i Cka tishte oligoPoli ? '-,''' ""- Y '- . io td-plotd -oe p6n_aqg;o1 atd lioj tregu ku -' oligotoli bsh-l6 rli€lloi i tonkurrence:]l;-5?i"n;**;;ltt. tFnde'lidRiria' '' l sundoirrd njti;'i"; i';;g"i;irmash' vendimet e tei cileve iane te nc- - ...4i. Qiiliinii i qmime'ie .a o ,.D tt c r_ Cilat jahd iiParet kryesor te n.le '' ekzisten'ca a-nj6 nurnri 1e v-oo9l Tiparei krye-sore i€nie irgei;lfgll,*itin.lffio,.u", ndervariisia ne Kontrellin-eTioarei krye-sore i€nie-ii-eou olrgcporr5trr' ,l""'' ;; ndervirdlia ne .kontrollin e iih".'i,^J,""iu'ai'i.-ni *9. dll:51:l1j"?i"i:X!t#; iv'r. ;" "e'r'iir6si nd des-;' ir[-.rn. standardizimi ose diferenctm' ' p'"'"f i:l# nvrlu nt" veshiirdsi nd deg-a' ilft;';, *;"kurr"ntu ndpErmjet rdklames dhe cttas 67. Qka kuPtojmd me ren'td ? '. Me rent6 kupiojm6 gdo pages6 p6r p6rdorimih zYrd., e71' 66. Qka 6shiE renta ekonomike ? pione; oPfte kjo shtdPi' fabrikd' zotdruesi i nj6 fakiori' nevojshme P€r ia nxitur Reniaekonomikepeirfaqi:'sonnj6t€ardhur..to,marrenga cfaredo qoftii ky rarto'e' J'lna'^u'iitut 'po iore mbi sasinti e ioteruesin qe ta oirole reie fakiore pdr pdrdoiim 69. Qka kuPtojmd me kaPital ? Me kapital kupto.imE mallra ie qtn.d'Y"tl:i'^-od nnt njera anE paraqiien si produkie teorocesevetacartualaIJ'oJnitit"on"ngu"u;]ti"ia'siinpute'sifa'<torprodhirni l::'::t:"^".:.:i:'?:ffi iT:in"'J'H1il*:il;*Lh;'::::$U;";l':::orlmar ptuulrIlrrr' rLre"* - '1 --^;h, '.. i..i5t.!i,"" ;i p.-oJutt teshme ie procihuar' 70. Ciliit iane elemeniei kryesore ie kaPitalit ? Elemeniei knyesore te dhe inventai'i ( ProCul<ti flapiialii janci : Pajisje t i gaishdm, Prodhimi ne ,lhe makineriiS, ndeir-iesat proces, l6nda e ParE )' prodhuiSa www.e-Libraria.com
 27. 27. 71. Ciiii iregues pdi-rloien pdr tnasen e kapiiali!- ? Si tre,3ues ie mases se kaPiiaiii nj€ momeni id clh€nd i'.clra ) dhe tij giaii nje nj-;sie td dhinii kohe 72. Qka Pdriaq3scjne sindikatai ) ,ailt. /€c c.o .'i Sind ikaiai inieresa'ie e nivelii ie a pag€s,jhe permiresirnin e kushteve ie pLllres' nga nj6 person nul< perjashion kcnsumin e saj nga p"rsona i6 tjer-d, quhei e mird pt-'rbliker..rblike. Cilai jand objekiivai kryesore id nje sindikaie ? Ob:=kli'rat kryesore id nji sindikate jane tre : (1) pirrn'resirni i kornpensrmii Le punes' duke prirfshird taru pagat'snlellfirit"] ^a-"tVe' etj; (2) permiresimi i kushteve te f unes, (3) permiresimi i perspektivave te plrnezentes ,..1i:,.:;-,,.... _ .. Pei.se6shteenevojshmende!r.hyi.jaeshteiiinse-[oa1p..p];!,.. Shie'ri dLrhei iS ncldrhyje ne ekonomi pikdrisht per shkak te "deshtimeve" te iregut' '..'-.. Qka kuptojm6 me "cleshtime" tii iregui ? - - -' - ' ' 'r ';i ' Mle-'rd6s htime':,to iregul kuptojm6 id gjiiha papersosmeriie- q'mekanizniilie treEr-rt;lqe p".g"i; ;riitjen e reiuliateve bptimale' Cka ndnkupion alokimi ( shpdrnclar-ja )optimal iburimeve ? Alokimi oolimal iburimeve nenl'lupion anrtibii'e p'kds md optirnale te deshiruesl'me "a r<rrUa" e lviuniesive'rJ Prodhimii (KUIP ) Kur nj6 e mird, quhei e mi16 private dhe kur e mird publike ? Njil e mird, konsumi is6 ciles nga njd person perjashion konsumin e sai nga persona ii iieid, quhet e'mire Privele ' Njd e mird, konstrmi ise ciles '. . -:: 75. -t 6. 77. 78. Qka janei iaksat ? Taksat janil td hYra ( shteiii. I 79. Venciosja e iaksave mbJshieiet n6 disa parime' cilai jand aio ? 80. Ci.lai jani liojei e iaksave ? Llojei e iaksave jane : Prcgiesi're' pro po rcio n a le Che reg re s i'ra Disa nga parimei jand : parimi i perfiilmii' qilTi i aftisise p€r te paELrar' manciei pui,-i ictilt;.ive horizonlale dhe parirni i drejtdsive veriikale' id ardhui-a ) monetare nd clobi i-i veprimtarisd financ-tare te rnat sirre iri ( SA UZ mai * €eE " e-h q #P= www.e-Libraria.com
 28. 28. www.e-Libraria.com
 29. 29. ot. LIllet ij-'ra li iailsa'ie jani : '/,l0al I, e!i,:izat, i;iinr€i nrbi r vo3el, iaiinri rnli Pa:i:rine, Qka esh'.1 Par-aja ? Par-a.ja dshtJ qdo ohjei'lt cse pagesa. Pra munri rnirat dhe shiirbimel. A2. Cila.t.land iunksionei e paras4 ? oi. 84. f(ombeiare e SHBA-s6' ta'risai ml-ri qaiiiullirnin (q6 zbaiohei iiiirnrn, fatiirri mbi ie ai-tihui-ari 'ieiialt iaksa i<ombelare' taiimi nri iojrai e siandard pergjith€sishi i pranrl;r qi shilrt Jleta gjitnc*Z qe pranchei piirgjiih€sisht Funl<sionet e Parase Jane : - Paraja si rnjei li6mbimi - paraja si mjet llogarie ( mai€se - parala si mjei kursimi ( ruajtdse Qka dshii banka ? ' Banl'ra dshte nj€firnrd,'qd kryen shdrbinre te -caktuara' qe k:anO i6 bdjnii me kalimir e mjeleve le lira financiar" tgJ"t' qe i kursejni: aio iek ata qd kand nevoje per ta' Qka iishtd Sistemi iRezerves Federale? r' - sisremi i Rezerves Federaie ose ,'Fed,r;,bi9 quhef zakolisi-rt 6shtd Eanka.een'jroi-e 85. Cilai jan6 llojet e bankave ? Bankat m6 td pdrhapura jane : bankat tregtare dhe td kursimeve' Cilatjand funksicnei e Banktis Qendrore ? ti Bankat qendrore te vendeve t6 ndryshme ttlt"j.l?.:it1i'lnksione bazii : -" - - gunku Qendrore ka td drejidn e en'reiimit i5 parase- - Banka Qendrore .n!io.n'.i banl<d e bankave tii nivelit te dyie ( ose bank'at ii-egtare, bankal e kursimit )' - aaii<a Qendrore shdrben edhe si banke e qevense- - Banka Qendrore negullon oieri€in moneiare' . ;;il; o"noto'" ndSrhynd dhe rregullon iregjet moneiare' 87. Qka iishtei tregu moneiar'? nid bashkEsi insiitucionesh dhe agjentdsh ekonomik' "'Ltr."" "t" vlere aiatshkudra si bonot e ihesarit' eij' k'-t Tregu rnoneiar P6rfshin€ realizohet shiija dhe bierja 88. Qxa janS letrai me vlere ? Lelratmevlerdpeiriaq€sojneformat6akiiviieieveidncryshmedheparaqiiensi . aksion-., obtigacione,.oln;ihesari, eij. Leirai me vlere qei kand afai maiui-imi dei-i niti . vii quhen afaishkunra,'Kurse aio me afai maiurimi mbi njd vii, aiatEjata' 10 www.e-Libraria.com
 30. 30. --sO , tL:/.oS- .s,rn e 1a 9L{& -A1- - , 2^s- = q ) o.-ta, I =_c. S',-= zo.,r! (*-n Je^ s^t=5 ft "rr lt " ] S^>--=Bl*-5l S,r-=€. az- = As- q6 - G:io C q]eb 4^, o q.ove-$ ,jo.o9-<). or B r-7 : 2- al *- hy.= --3K y .- s- rZK + Gh.:S- ' 3/ ^-r,-ckL,rr.11rrI --.1n71 Zf 6q I *f r<;z^ f*td.". c] -1f -u-.V= ,t .-2- | ' 3( -{ =s- -e- '. c) ---""-"-a::=.=, .. - ^-_3: -9f '4.5*$q=.c?= - . -+ /-L I .r At - ;, ; "^ -r2-''- - 't Til:ft T A ==4 ^ ,.'Y *:= *qj'z- 6' L={www.e-Libraria.com
 31. 31. o:i. Ciiai jai',5 kaiegcriiS !<iTlsci'e i5 iregr''i nrcneiai- ? r--iy jani i:.eiegcriie ki-y=soi-e i5 90. Qka P5nacieson eiisPc-i a Ei.'.s p,.r i-ii p-'-iaqason l:.u i-se ii-nPc rii blei-jen Valutat e nd ryshme . perfaq€son grnimin e 94. Qka 6shiS.tregu valuior ? Tregu valuior pSriaqison nj6 ii'eg rne vaiuial e huaja. |iegut n-roneiar : ke*.esa Cle 9ka imporii ? ofeiia shiijen e mal[-ave dlre sherbirneve ti rl.jii vei-i: e malirave clhe sherbimer,'e nga vendei e ijeia' I 91. Qka =shi5 bilanci i oagesava ? gilanci i pagesave €shie njd koncepi i. p6r6jiihshdrn !€-:hp':l toralin e gjiihE transaksicneire te n1e vendi me vendei e tjera giat6 nje r"iii Bilanci ipag-esave jE"''np nr.enyri: ie pdrmbledhur inioi-i-nacion pdl' eksportet dhe importet' ie ai'dhurai e vendeve, p€r aktiviteiei * u"ndo.,,ru jashiS, l6vizjei nd erko nrbeiar-e. t5 kapiialit, td ardhurai e te nuajve, p+i atiiuiter=r e blera b_renda vendit, i.ransaksionet zyriate te Bankes Qenclrore 'ine shtelit, lransferirnei e njeanshme' etj' 9?. Ci!ai janei pjeset liryasoie iei bilancii te pagesave ? Bilar.rci i pagesave pdrbJhet nga kat€r pjes€. kapiialit. moipdrpuihja statisiil<ore dhe rezervai 93. Qxa €sht6 kui-si i kembimii ? kryesore : ilogaria korenie, llogaria e 7yd.are. specifik, ku realizohei kdmbimi i valutds vendase k€mbehen n€.tregr-rn valuior n<i baz6 id kursit te k€mbimii' i nje valule te slrprehur nd njd valutd tjeidr' ' ''1r 95. Qka dshtii efigenca ekonomike ? Efigencaekonornike,sipaspercaktimit,tti.ekonomistiitdmirdnjohr-rriiaiianVilfredo pareio, pariaqSson ate siiuai€ ku prodhimi inje nralii t€dhdnd nuk mund ie rriiei pa ,rur-pioirni.,-rin e nje malli ijeie r dhe kur konsunri i nj€konsui-naiori nr-rk nrund ld rritet . pa pa.kesuar konsumin e njd tjeiri' 96. Cilat janS objekiivat makroekononrike ? Oojektivel makroekonomike janei : - Pundzdnia e Plot€ - Qendrueshmeria e gmimeve - Riime i5 pershtatshme te rritjes afatgjat:i - Zhviliim ibalancuai" iajcnal -. Eilanc i ekuilibruar- pagesash' 97. Cilat jan€ dy i'loncepiet m6 id r5nd3sishme makioekonomike ? Aio janii : kdrkesa agregaie ( AD ) dhe cferia agregaie ( AS )' 4.6. cBq :!qi-.+v it 11www.e-Libraria.com
 32. 32. X-2-Y'>--8 - '?- '-,' --? +.2- 2-r +) * - -Zy.: -e /: C-21 5r = -4v fzs- -=-Ao---.-, s<- -'z-.7 = -" I - =*.- z_Ko$ €*-z_ y '(-n-') '=3 [-z-f-r- t-z-]s-t-z-") -L( == C_ K -.2. .-^o _ z_ =-2 -3 - 4r- - - (/. L"q,* .w rr^e- 5l tnpr'es bqeuer *'d<rr' +c- cqq.lt*'ott-. t<-.r = b-+ -=- 1e-o c'e q,( - S- s {4t L,r- = z.,ere,(,r + t- ^rJ 4o.- c, 1.4 eo , os 1fF /2 ^r. = t- ooo' z rg+gi1-4 4 ,.tr r, www.e-Libraria.com
 33. 33. s9. 'ri. Ekspoiii neio pdrfaqdson Ciferencen i nr po i-i-'ve g jatd p ei'i ud ir e s pei-l''a iese' , ,_-_-._!^ a 100. Cl:: eshig keri-(esa agi=leie ' Ciii ri.;hi* llr-isiiti il1''e sor i ckuliibrii maki-cglion':i'nil': ? .. ,-^t^ ! Eai-aziiiti i oiei-ies agragais me keli':=::n agieEat' ( AS=AD ) p ii eku il ibi-ii niaiii-oei':onor-nih Qka eshiS exsPoi-ii neto -i midis r'leres se eksPot'i: li€rkesa agregaie, piriaq€son sasin-e e pdrgjiihshme te mallr-ave dhe sh-:rbimeve ' per-fundirniare qe konsrrrnatoret, fii-rnat, qeveria apo id huaji jand i€ gaish5ni te Olejn6 'pir gdo ni'rel ti clh€ne g,r-rimi' n€njd kohS iti dh€nd' 101. Cilai jand komponen'r6t e ktirkesds agregale ? ., l.,.onrponeniit e kerileses agregaie janei. :,.kcnsumi ( C ), irvesiimei ( I ), shpenzir-net qeveritare per mallra dhe sh-5rb-ime ( G idhe ei(sporii neto (Nx ) ,. 102- Cka eshid oferta agrega+.e ? -.1 lor.n" agregaie i re{er-ohet-vdllimit total i5 produktit qei prodtruesit i"::- t-1::f,ff1: ;;;:;;;;;;;ia "ti";"a n;"tres me nivele te ndryshme qmir-rresh,'ne nje pe-rrirdhe ie dhdn6 kohe. 103. Qka kuPtojnr6 me inflacion 2 ' .Meinilacicnkuptojnreingriijene.'razhdueshnle.teniv-olittSpdrgjithsh€rntegmimeve. Ndryshimi i nivelit ie imimeve maiet me normen e inflacionit' .. 104. Citat janiJ ilojet e inflacionii ? Nd pdigjithdsi ne ieorine ekonomike, inilacicni klasifikohet ne ire liategcri : - lnflacioni imoderuar - infi.acioni galoPant - HiPerinilacioni 105. C-ilai jane kosigj e papuni:sise ? - F.osi:ot e papun€sisei i klasifikojm6 nd dy grupe a) Kosici ekonomike i€ PaPun6sis6 b) l(osioi sociale ie papr-rntisise' 105. Cilai jand llojet e papun6sisS ? Llcjet e paoun€sisd jand : 1. Papundsia e iEr-kimii ( fi-iksionale ) 2. PaPr-indsia strukiuiore 3. PaPirndsia ciklil'le 4. FaPunesia serona l:' *-E flE FA' !F,I ,g T2www.e-Libraria.com
 34. 34. .'_ s-ZxL-s-+X _zts_sx >__3-.11-3x z-- -,r-s- a0x4-rD rc-4 lAz*+/tGTl {(rr 4c)[:4,s2 l:t"n ^-4 1, c.c*- Xt*.t g. t"b "^eLilKq {'? t=3 v<-$^-q.-c ,rrJ- .* q." t_r:y= o- 6) x1y=.s Qx+y=5 1 , y -- xtt-;+a 6, Ct'^ Zr#{ -V-ao-ovre-q gono..2d- '' ,] @ly =-.a b" 1={ 'Y ='-( Q 1 Y-=-o,asx-,. T = -t',1s.+t co*+-(-o,r)+ 1 .z= I oy ar-a.3 T.;A1tJt q;c, clrt www.e-Libraria.com
 35. 35. 1i7. Qka eshie likuiclieti -l iirle likuicjiiei kuptojrni lehtJsin€ cihe shpejt€sinii e kihirnii i ira nsaksione sh. Lil':uidiieii mai faklin se sa lehie e keniju i'i kiheni kursii-nei tuaja i12", !ka esh'.e noi- a e inflacionii ? - f,lorma e inflacionii shpreh ri'rrnin n6 p€i-qincije td ri-iijes s€ nivelri id pergjithshdm i-i qrnimerie gjate njd peri'-rr-lhe td dhiind kohe ' i19. Ql:a rlshie cjefjacioni e 9l-la desiniiacioni ? ': Defiacioni pasqyron procesin e rdnies se gmimer''e mesaiare nen niveiin e periudhes paraardhese.Ndryshedeflacionimundi€percakioheisiinfiacionnegaiiv- besinflacioni pu.qyron procesin e reinies se gmimeve mesalare, por d'lke rnbetur rnbi ni,,,elin e periudh!s pareardheise. Pra, gjatd situaiarre d esinflacio niste inflacioni .. vazhdon id ket6 vlera pozititre. 120. Kur ka filluar inten'enimi i shieiii nei ekonomi ? lntervenimi i shietit nej ekonomi ka filluar'pas krizes se madhe ekonomil'ie, ie'vi-ieve ' 1329/1 93s. :. .- : r.'- . :- -';,. I'--,i...l 121 . Qka dshte Norma I'Jalyrore e PapunEsisE ? NormaNaiyror.eePapundsise(NNP)6sht6ajonormepapunesjen6teciL6niregjei . e pun6s .ine te te mirave jand td balancuara. Pra, NNP dshte ajo normE e _paoun€sise, nrj t6 ciliin forcai influencuese. td gmimeve, paga'/e, infiacionii jand t€ ''balancuara. 122. Si quhet gjendja ekonomike ku geirsheiohet inflacioni ilar-ie me papuneisin6 ? Gjenclja ekonornil.:e ku gershetohet inflacicni i larte-i nre papun-asinii rnasi'ze,.quhei siagflacicn. 123. cilat jan6 rrrlget kryesore per te realizuar kufizimin e iregtise sd lire ? Dy jand rrugSt kryesore pei- ii realizr-rar'kuf i'im,n e treSiiid se lire : kuciat dhe tariiat 124. Qka piirfaqiisojni: kuotat e 9ka tarifai ? 125. Qka quajmi: sh6rbi:-ne Publike ? A.riikuji qd nuk mund l'i siguroj sisiemi i ie mira e sherbinte Publike. Kuoiat pdr-faqdsojne njd kufizim t6 vendosur nga shieti ne sasine e nje malli i5 vegantii qd imporiohei nga njd rzend ijeitir nd verldin p3r'.raiis' taiifat p6,'faqdsojng taksa te vencjosura mbi mallrat e imporiii' iregut cihe qe qevei-ia duhei i'i sjguroj, quhen .14 www.e-Libraria.com
 36. 36. @ Qr 6S ff = lroj a;,= 0,, Hl 8{+rT6 {,t1 s>- (V=lo f lrvl ,i,, ) s r(t G") { s" o q ,k L- t!/" ) (l* (rt'. = lQoeo {g-<c rt ,61''l www.e-Libraria.com
 37. 37. 't7ii. Qka eshiS cnriml ? ilmirir quajrne vieien e rnaliii ie shpiehur ne Para. Cilat jane q:liirnei me iii rinci€sishme ie prolitit<3s ekoncniik ^4.cr" ] 3I tIl Puriisinii iplole, gmimet e qilndi'ueshi-ne dhe i-riija e|-'oncrmil'le j nr6 i€ i'rindijsishrne ii pcliiikJs er(omomike t5 qer,'eiis5 1?8. Ciiai jantl pdrparisiie e bizneseve td vogla -i Eiznesei e,/o!la kan€kilo perpardsi : ?/ - Aftesia p€r td plotdsuar nevoja tei veqanta. Ari6sia pdr i'u pdrshiaiur ndi-yshirneve. -:: - ^!-^ *)1 . tLr. rcr e'd p=;do:'en huat afaishkr-ri.t;'a ? i:t' . H|at afaishliur-ira percjo.en per te financuar kosion e perdiishme id zhvillimii tE ' biznesii, sig jand : pa! ai, lSnclet e para dhe treEiimi. i 30. Cilat jan6 fo:-rnai e financimit afaishkr-rridr ? Format m 'ii ie zakonshme tei iinanoimit afaishkuridr janO : krediii iregtar, hr-rat nga insiiiucionet financiare dhe huat nga iiTiiestiior6t. - *:* : '''r-'-' -.':^:: '. - j f if . Kur financimi iishtd afatgjatii ? Financimi eishid afatgjaid kur parald do te perdor:en pdr nj5 vit ose rnj shumd koh€ . . . P.sh. nddrtimi i nj€fabrrike, blerja e pajisjeve, pdrpjekjet e medha pdr kdrkirne jand - projel'rte q6 kdrkojnd iinancirn afaigjate. 132. Cilai janci burimei e financim!i afatgjaie ? Eurimet e Takonshme te financirnit afatgjatd jand : fitimet e mbajiui-e, huat a iatgjaia dhe shiija e aksionerze. . 133. Qka 6shtd hipoteka ? Forma me e zakonshme e huas dshtii hipoieka, q6 eishtd nji: pasuri e garantuar me pasuri te paiundshme ( tok6 ose nddriesd ) '1 34. Qka ilshtd br-rrsa e leirava m-. viere ? i Bursa e lelrave me'.,lere eishiti njd ireg ku komisionarei iakohen piir id blerd duke shiiur aksionet dhe obligacionet piir llogari td klienidve i6 tyre. 135. Qka eshi6 obiigacioni ? ' ._ Crbligacicni ishre leiiii'm= vlei:, qd emeiohei nga firma apo nje eni huamari'e s per i: ' .siguruai bui'ime financiai-e afatgjata pir kr.rei-jen e veprimiarise se saj. JIT *& Fa :t :d l5www.e-Libraria.com
 38. 38. a)v S33oo SS4o O r- 311' ot- ' JS{ o?_ l?:"-' , 33Js6 ' 4oo q+/ ?.t^.'o 41--i <- 0 4=L Jlo S.= *tQr t qr) :i r) tQnn: Qlrt @ l)4 , q= +(qnt ert{ r,l-r)d):+ @g,t(,a-.,)t)'z- Qr io.,4- ( o, www.e-Libraria.com
 39. 39. -i .jil. Si r'raiel siancjarC i ijaiasJs s5 njE vand! SianCarii ijtiesis s= nie iienrji matei nle sasine . te mii-ave dh ,lhe mr:nd.ie prodhcj veiroi pir q;neiarei e uei. 137. Qka iisnti noi'nla e iazari'5s Sasia e Tezen/a,ie, qi iiirlichei id mbajn€bankai, shprehei ciepo'iiave te pdrgjiihshme ii iyre clhe quhei notrna e rezzrrls' 138. Qka janei id ar-dhui-ai kcrnbeitare ? Te ai-dhui-ai iromb€iara jan€ti-eguesi nr€ ir,indesishdm i..rclqliate';e cihe i sukseseve ie ekolomise s6 n1d regjioni apo te nje '.,endi gjaie njd lerir-rdhe ie cakiuar ilohore, pe rkat,4sisht brenda njd viii. Te ardhurai kombeiaie paraqesin VlerJn e krijuar td re ie cildn njd bashkEsi shoq€rore ( shteti ) e prodhon gjatri nj6 periucjhe te cakiuar kohore ( p.sh. njti vii ) Tk=osh-vb i ao pand'drprere nd njd bashirdsi 140. Cilai jani! llojei e i-ipi'odhimii slroqeiror ? Llojet e riprodhimit shoqdror jane : - Riprodhirni shoqdror i thjesht6. . Riprodhimi .shoqdror i zgjeruar ( i shiuar ). Riprodhirni shoqiror i zvogeiluar ose dekadent. 141. Qka quajmii mali ? lvlall quajmd aid prodLrkr' nd ireg prlr t'u Shiiur. Qka qr-rajmd riproclhim shcqiiror ? Riprocjhim shoqeror quajmd procesin e prodhimii shoq€rore prej viiit nei 'rit. t5 le punes njer€zore qd i dedikchei ii'egut, d.rn.ih. qd nxirrei 142. Cilai janri vetiid kq;esor-e iei mallii Veiiti kryesore id mallit jane : . a) Vlera e perdorimii b) Vlera e mallit. Qka risht6 geku ? Qeku dshtd njd urdhtiiresd rne shkrii-n, Iigjdi'ishl e percakiuai' me anen e si ciles personai qJ kanri para id ceponuara nei llogarind ri-jedhdse i6 tyi-e kryejnd pagesa i5 -,J- .^L - ^I tr.t I yJt ll c. fi'D Qka dshtd kar,rbiati 7 - :l ..-'/'' Karnbiali eshtd nje ddshni e '"eganie me shkrim, ligjtirishi e percakiuar rne anen e se ciies personi qri iSshon aiei ( irasanli )obligohet se n€ afaiin e cakiuar do t'i paguaj personii td cailiuar ( reniit;niii ) shurn€n e caktuar iE parasi!. eE A+ t5 ge,E B Lg 11 ? . tlJ www.e-Libraria.com
 40. 40. @ =-Q-x+ tl X=o -2x = - { ?*=+ ( t<-- ?= / P- o )= v._ oi{/ r L l-., Lr*Q-e @ , /= www.e-Libraria.com
 41. 41. -: ., 1_1J i. !..;1 tsirie i:val"'liit -l Y r'. ,"i,rin ti e:lil r''ase ,li-rJ. .a P3rasa se nj3 moneeaia liEl;rre e ,;andi ni ki-ahasii-n z'rogeiimit, i-, re arin dhe r-,irka:i:sisht valuiai iiera' ir.a iishid i'e"'aivirrri ? , l" /,L Ravalvii'ni pe'r'aci3i aie nrasS iE poiiiikes devaivimir'r e Parase' moneiare t5 nie vendi qe #' ""^ia'ne kat'.eia'i ? - ' .. . [].i:i:'ij"':i;,.xT;?5:li;,ltT.:i{Ti'ff :ixiT[:::;;::Ui,13,,,i=-"r krihasim rne ndermairjen e zakonshme peroeri td k6sai F avaresre ' i 'i48. Qka esnie L! u>LI : Trusti Pafaqei nddimarrjen Prodhimtarisb' enorme ' e cila mbizoteron ne degen e cakiuar t€ Tg Qka jirnd koncei'ne't .. L.^+Ar.re nei perberje t5 tri cilave hyjn€ me Koncerner j,"? *li:..ff;,n;llili;JJ"";i:t;'rl"fi;"" ii"'"t+'""nl'"e te ndrvshme re dhiet'i13 e qinCra nc boids kaPiialisie' (lSo. Qka iishtd fletaksioni 2 )r shurneln e Freraksioni asirte-.iiijeji:#;n""':l:;"::: fr:':I:L!i",nliS'i'['5; ,..;;'"'l' .t dePonuar tb Parase tlc rr rwH"''' aksionit' ,z g c- '!J t9 Pirgaiiii: Fa.ioc i-lysent ' Ferizai,Gusht 2O07 t n x h i n i e r t a o t 9 y i i l, "t^t!, i'f,fiiiliix dhe SiuCe nt i Falulteltt g Iigq g "g Li www.e-Libraria.com
 42. 42. y'nhotoc.n' *.tu,liodc'icn 4€reme I I +1 ). 3. o. t'r -l Testi I . LrrC;es s-i socioiogiisd ;i:ik*:c! r k:.':E larec;:i: : l ii dz r:rol,.:cionet- ai rndus=rl ia.a.n?li ch.:i :cli;:k:i F:rnc!. ./0. iaTcluclonl Incusii]al ne.r.nl:l c. revollcion,: politik ri Fraicgl. . : ' T:r€sia e re arntur1ve ojerdzo;:, r::at:iale dhe si:in€rirf cjrhersi iirerto): a. Relieiion .a .-.'.-(o,. Kultura r, -.-c. lrlozoll Sisrcni i id.cve, koncspreve che b bdje';e qd i shd:'rc: rc:lkimit t5 L:rte:csav: :d 3:.r:ev: . ca!:;uara shoq€rore qu-her lTl€c f-c GJ ) Ku! nj; buxher ka shpenzin:et aE ii ia€dha sesa id ardhur:g thuhet se ka: -+t:J a. suficir @ a.ti"i, c. eshtg i balancuar Cili :shre cet€si i vdnerd. i suk:esir :i njd bb'resi (;:eti.o)? . a. ideid e sh-kdicye:a, b. faci nE b iares (EJ snrd.lrtr l kujdessllcl:l l i::3Jt Puna. toka cihe krpiratijar:€: r. Burime id inle;esir (k1r;tri:s) b. Burirne iE rent€s @ Fektor€ (burirne) td Frcdti!::il Shpdmdarja a€ ekonomin€ e rrzur isrii.zole: (r.'&o): @ sipas lig'eve t€ kirkes-is ihe rS oier-'Es b. sioas redirEs c. nEp€rrnjel organeve iE planii'iiinit shceti;ci N€ ;kocor'.rieE e pl'onifikuar cor.riroc (:.elLo): a. orona orivate f,6] .rona shtetEroce v/':. prcns 5hoqaior: Ekoaomia hlrn nd zrL:Din :.s <::c:r':i-::Ito): .r*, s. E 9 a. narlTor? /,1: LgZi sl]oqerore 10. Ne vo.1ac n_ier€zore jari (iie:ho): r- td kuilzuen *b. ia pakufizuare $ :iodher cd pdryur1e =e:uil;el t I - Etrsticiteri i kiil<:sEs i:gon se rg i:tr:'j r,:se 9r:i-'-j i :rji :iccu-;i a,Jikoil 3a :ai:r: : '-'i'-:r :: ij ,f p^'!1 ^- +o- io <:- 12. Nd:kononi,'r€ : r::Eui veed.i;c: sili::s', e dis :: c!3::s1: i:' '":ta-:lie :ru-': !r:iili"::rli:i :ir: :u F;:,:i,i... it.--.r-,/-. .i- k;s! ile ci:5. ,li.' P o J-^ r^ I J. )e -...---il l,llL-aeic:.cr-ir;:'cd:,.- -;-j'-: -r'-i -j-i jr-i " :--i:1:aa::i.::::cs::. ----"--F;--:'-'---r'!q't"--:!'rr! $..: i'o f .".. Jo www.e-Libraria.com
 43. 43. '-'i 3'CiI at -1 ane rneto da't : :1"::T'"' :i":itlli::- -- --'---3-.lr4etociate ekonomt;iti -" ;;.;+;1" dhe sintezds ' I{etoda e anauzEr:l'::'*';--,"t'^innir - '" "' - e- l{eloda iJ"*"'o"tt 9l" u't1-"::t"nit "" " - e 'ietoda I'"*er*t' u]1" :To:1t^T-"n""" ' ir'letoda e anaiogjis€ dhe hitpo'rezes ,t.cilat jane faktordt e prodhimit mat:}?I", Mieret e punls , dhe obiekti i 4'Faktordt e prodhlmiimaterial ian€: Hur Punds' -_P-YTJE--__ EYRJqNEEKON ox{I :9-Y,o:,l'"ff ,ry,l'*'#'lli*!11'*11''.1111::':':;'.::,:;:;ilT":f5i: iilliii:*:::;grr':*:i:'i:IJ""#i'*i"0""'Punandahe'in€ il;".,#ffi;;" an"-Pu"e j oProdhues e' 6.Qka quajme ,'J1l:^llP"Htilitl'u ,,o vegla, p-aisje ,insturmente-etj' Me ane lX"r:'":b::1.:'t'Hl'#;J ;'' o'"'"'r' Jpioot'i'it duke vePruar mDt . 9:S1":-!un::' 7'Qka quajmE "Pf"I]"',"JJ:':lou,.ri. rE navtr€s mbi t€cil€n vepron njeriu l;3lti';:"*::T?T':ff qe ;;i; pei'h'lt ne'ojave te veta 8.eka quajme t:t:ll:"ronX"jrir.rrr. me vetit€g 11,1s punuese dhe.sE bashku 8.Nierzird rne P€rvojat il;;i;i;; ou'Es i q'ajm€ forca prodhuese {pAcE i www.e-Libraria.com
 44. 44. ' - ?5-'OPinoini- ' -" "ndonje CnlP l?o'{-"i::.{:' I-' --'::'-" " . --- --=- -:'-""" -li siPas venbanim€ve'i ' 26'Si nda'het o-^o{l-u,-''",",-eve ndahet n€FASHAT dhe QYTET. iZ.p"pt[i sipas vendmanimeve ndanet r --'irR!?i#'#?3ii1;;;;;=;il" lre i a"ii"i"e *lili;' tone {PAGE } www.e-Libraria.com
 45. 45. -,----r'S=qL. es1it6'gjuha?---.------ - -,u Ut*a-afrelS nile-r procifiI1a-'-: .- ::- ii:ci,rla_+!L"_!9:'jll'"9.{1,Te 3"ns9re- -_ .- - .---.-:--- -=: -'-J ---:--:' -' " -- - - T2hvi i l i m i t ku lturor - ' ::.: m€t€hershme te -' - t9=9Ka-qe-!Ie ie'Jglfli-- - " - l?+Ki :,e.T-". i; ;lHni *a t i Ei ala"u I i ilr e s)-€ shte' I i dhj t! idhje e komunitetit'tE -, -- - i s.R;l t a;*i (l ;1id-isht Ral i *i *11: - -- -"- is R;ligj ioni (latini sht Kelr gr arc-re """""''; ;1 ;mente praktike rituale (t€ caktuar shoq€ror' t€kainit' te fisit q-€ perm'-. ""n, niE lloi sYstem besiraeshcaktuar shoq€r-or' te kalnlt- re rrsrl L{c -- nje 'loj system besiraesh il;;ii;l;i-Jteril"^T"-1::,::lt,.T-"T1,.iiXl*r*KryqUaIlt Ie Xl l>ril-r rr; "-", --.:--",- -.a i-,n.rt r.r-re ritUaiin. o"5 i; ;. d.elggl'"5ryf i5""'n fl'ig'"'''---_- --,-iiuuu,;3u;g;eF",1&:ll:*',l.lil}jf,iffif*."i;;'.$$;,J:f;i;l ;*i -- llff:l':IlfJ;'iigd.,;ft'P4rti9qile-q15ju9:i": ol"ll"9il:.' "'=:--- -" -:- - -- briiior.gjia-, Sociologiia eq' :::: ' 20'r 'ga rrj:grr .rr3]a- fi:U;'r;T;".*os-fryme. erE forrunE) €sirte njE bindje se - :: J'J5# :lii:Ti-"ff ,"# ffi ;;' ; ".11 :: :-1 m e th E n E s e r e gi i th a fer,or.'enet j an€ rezuliat "'ipi"':"t'" i' padulcii'eni ci percaktojnE rijecli'jen e rrgjarjeve dhe fatin e n;erzeve' 21.ir'{e qka ka t€ b€.1e nro;ali dhe kush nen'et nre st''rcimin e tij ? 2i.l,4orali ka te bEjd lr,t o1'**"'ilt'uit'si*in e sjelijeve e re gdndrimeve t€ cilat konsiderohen si tti *i"'"t' ti l':1t::J:,:l:E lJ*:ll:Iff."'cilat konsiderohen sl :.t.1=tt'o Lrr.- ',r rL r!-i-1- pir td kund€rren.Me il t, ;;;' ; ilet m ardh€nj e nj erzore ": t^ ldik:l1^ti srudumin e moralit t""ti;;;i;bline filozofike Erika' 22. Qka eshte.e drejta? : e qE i ruljerr shteti dhe q€ 1;.;'i;t"*eshte sisiemi i rregullave dhe i normav 1 p€rcaktohen PreJ tU' 'rtr:'#,::lE ffii. ' i€ buku::Es' shpesh quhet loj€e lire e mend;t'6ve' ndrfturim€ve, ndjen-lave, ffi;;#i;Jnlti*purte"e t€mbrenrltsme te " - 'ni "ril-rt, imagjinatd krijuese' ii.ic.l:Xr',iliT"'51'r:lll1:' i ideve,lo'l':1'.:'^1he i bindj€r'e qE i sh.rben ;;i;t,? inrdresave tE grupeve shoqerore te cakruara-. 25.C'eshte oPinibni Publ ik? {PAGE } www.e-Libraria.com
 46. 46. -_+------.e; --. -' --8.veprare5,u:.t^,***tlr#,u;,.f"-,a-*l;l5;;t;Fbjaibdlirt,, V e o r a t €ll.e! r -r!..s,-r):.-:: J i;t i.-, aFtrt ez;t ;-F bj aibd li I t" : l,itianifesi i partisE kon -*jr::?fitil";fiiili;:--Ylats'metod'es's-ocloregj!!-e"'-- -' - iiizslEvrrs.ial-dhe-''Ioutal-eJ9r-t-4g-Ig!9jgtlllellgiot":-----'- -- =- *-s.c1l;il;;e ;P; " tmiJ lrr|emitt' :::_1i0.9:'tei:.t ;."*;n,il]i,;iY5Yi|1ttt?r-'=l- -' - - -' : - :- ---- ::.--i6.}-.;tut "vtatE.VpS-gr-t jFrts;- -- -.--.---;:=::;;;h; rn.mri"e' - --':----" "Ekonomia un" 'iila;#;';'pt;u;-t;o1;ist;;T;aha fr1'md ti' - -- = ka P ita lizm it" ' ii,'tfl#;" '*uii[arame t-i$ ose meliTt'*'-I-" ^^Ernr+i t.insrirucron" Jtt:::.'ji': regulluar jerel.r_l_::.:t:i. orelniri*i, t€mardhdn-ieve miciis njerz€ve per te r l2.Cka ka p€r cetrrp-o1t,.'.,llnroo,r": cjhe realizo-i inreresa te cakiuare fJr:i:i::[^.1'''':JiHi;'i;, ffi;I'i" "v k'umundet ''!e shuj eij l;.Sfi"i.iffti:llu.ion m€i tuqishern poiirik.i crii krijon sigurin€ dhe. srab l !t erin n €sh oq€ri, dKii;H + i:: il,f 3,:"'i1: TJ::i :il::;:.*'srabillterin n€shoqeri' Derls rrrr!'rr muna te ekzi stoj shteti. ;:;t#; te pei"Ltu"u*:.] l?-Pi :: :l:: ""k l 14.Cilat ian€format dhe tipat e shtetit? t+.Format shtetit jan€:4"i*tfttlftt F epublika ntiErsa tipat e shtetit jane: i;i^.;;;;;', E'ua"r dhe Kapiiatis apo Socialist' i5'Qka9'n"l.l:'^":,'^:.,y,1;t[{]*.theksojn€ngja jshm€rinE."y"' l,:,H::l""Xl"J l'#i "'l ; t; eiu ar -d ail im et e t'v r e si1 e' <i oI e | 9 9 dvti : ;;;;" p-'o""t i akomodimit' iS.Biiir;f,'1ffi'x':,ilff?ilil", shoq3rore e ciia mirret me studimin e poPulsisE' {PAGE } www.e-Libraria.com
 47. 47. PYTJE : . --'-'.'*,::f ;::;3?l i*li*;1tii3'Ji'a!ff:i:l;"';--i.Fjala sociologj:. - - .. z^'* .r^ *- +r.iinF i'.=;;i"finii. e'ihte Shk6irca.mbiI ..r r er 4 J J " "' - - -t r.n. e_.Qg_d.o_ms_tlr.ry_qg_qgq1, lggl gPre D I ,"'sr -----sreke'LOGOS-shrence-'-2-e-q-u-l-tt'-i"i'ii.t-.+oiNrr=--^- - -=;:o?;qlel"!:rGii4d1 :I il iT"j --- '3:Definicioni i sociolodjis€? i.S "ii"f "g i t dsht€ sli-liencd :l: gel*:-: l-t-+* r i *r i cr zh'i l l i rnin dhe3.Socloiogta c:"" t, lidhjet- zh'illirni _ __nioai!l* il !-"_._r e"'.- r1. 1 i sj| 1=1 9 ry1:-- funksioninrin e tYre' ' iire te rend€Sisheni? 4.Cilat -ian e aglensal l.egl.;tr" .ne t" tendatitirem jane: : Familja " Shkolla ' lIoshatarEt ' I'1as-nrediat dhe e Shteti. 5.Cilat ian€gruPet etnike? ;.il;:;;;'-"e'j ane : P o PULLI dire KO{BI' 5.Cilat iane metodat e sociologjis€? 5.Metoiat e sociologiis€jan€: c lvletoda e tE viejturit o ]r4etoda e inien'ist6s dhe an]<etes o M..odu e eksPerimentinrit dhe ' '' - o Metoda statistikore' 7.Kur lindi Og,vs Konti dhe cila €sht€ vepra e tij? T.Oevst konti lindi nE vitin 1798-i S57 kurse vepra e tij dshte "Kursi i Fiiozo{ise Pozitive"' 8.Cilat jan€ vePrat e Karl Marksit? {PAGE } www.e-Libraria.com
 48. 48. '.'t..3 117;le+i*5' " iiteye ?"' | ' :, .':-r.: -..rrlidsioriirit t9- kapi!gliz-:r-. . -.''- - ) '' -;t':.'t"fuo.s 81- cilzi' i"e' *I:?'i. ;....- -.,,.-. -.L!4v J-: ..:.-. -.-.. : : : _. .:. --.,,.--..:-'-.;; ;' - :.1- ;'.-. :..;: --. : -.' -= -i';' : 1 : l.--- .-:+ -'-' t944 nE SH'E'A: www.e-Libraria.com
 49. 49. Yenii e r€lJrcve dh€ sr.pqe, ' kzPii=1i q1e www.e-Libraria.com
 50. 50. I ! -/ sis-'euinrngle-'9iY en e Isedjs, ' si clre 5blbr,ale www.e-Libraria.com
 51. 51. ---.-_--61:- cil at -jea€-kategorit -e-pages-?--"- V,.__-____i). i,ueu . .. -. b)-Paea 'rioicinale reqle ---c) 'paga--relatiye €'3. qk€ c-u"ag.n r=e-uh:hirin I kepitilit ? -l-d-vTZ j a--e-rE*iau-"ii*e--kEFital-rr-i:bp?i-sfe-rdn-c-piddh"itrit-dh-€-_-" -ue -c-a:'kuliimii , si dlre .fezz r.iera perb€rse ku edhe fiton fo:'uat .€ Y€ta g-ieg jese, e quajn proc€ss clkllli apc rrethg jerin te i<aP!-"al it . i:aPi'ue1i theneior ?el- Cz.;sh-"e p-iesa e iipitatit Prothues c-e p!.irr e s d!:€n€r1i€iresa qe hYng prodhisii.. eshre avancuar De r'rjetet e -uei"s i shr ' ne Proc es in e blerjen e 65. C€shie kaPiteli qa::k'uliues ? pjesa e kapi,tali.r prodhues qe eshte ellancuar ne lendeve ie D€r, sjeteve djekse, karburant etj' . - -€+.-Sesb++-ee*+u+E! ? konsriniinii' vjeiersisi, harxlriri- I ejeeenteve te'kapitalit thenelor e qua-in alortizin. ,'; ' E.DlPt. E1(T* AA9ll www.e-Libraria.com
 52. 52. 1t- r -ri * ies se DaDunsis nuk eshte rritja tre e tr€ cene se str!'ak f rritjes se p€pu _----"hp'.ejr-"-.tuqi;li*";;;;;-"a-rr-itia '-e-kapitalit-por--zvoelini-" ---'--'- relaiive I kepitalit varieble' ateher.kete fugi o"":1:t "t-". rerert ' e o-uajl supe:'pcpul'1si r-elative -:- -.'- ' 5?- QPsh-ue ragroekclcnia ?. Halioekonoria esh-ue s'uuCisi nai fulsicnin e ekoncrcis:si -u€rsi. Ajo nirret ne nivelir' .e ejithdl'arshen -ue prcdhiaii ;;;;""t"'te pr:nsiri! ' ie cni4ir <iie re -tresiis se jasht'e' =iboekcncT;a ? ilie tregjet e cr inet indiji-i d.gai e-,-F-?F LIa .U I58. Qeshte s*"udion ne hcl is i noi-y shne qo pager e koh.e punt paSeli e cope tij. 60.-cil'ai jao€'ici:let e PaEes f a) b) www.e-Libraria.com
 53. 53. 49.'cilat.iiiu uetodat e prodhirit te. - -' 50.-9ta .quaju' nbivlere apsulutd ? '--:-.. "-- - :"-"-- t' ' -.-__--:.IlD$I.r"-q--fitohet roe.-rritjen-.e-shkal1es- se-kunsunit-te--. 'n-{/--- , ....--{gql-F-"-P}nl9fe-Pfrtej-kohes se domosdoshne te punes e quajm ''u"'/' H- aPsulute' ::: . r,''j 5 t.;-G'a-a-u-d J i- rb-iViAr iE lEf i-v e ? s. relative punes €es ate mbivler ue rritjen e -c-e pro<ihbhei jo lne zejal-ien e dites se intenziieti-L t€pun€s se Durtorit poi !,-/ ./ ne shkurij.ojn e kohes se ooscs&sh-me t.e -Dunes pei rjpeo<ihisin e kundervleres se fuqis puntcre :_ .t!l sy' CesLte supe==bivie:ra ? realiziri I nje rblviere ei<stra e c-ua ja suPe:-nbivler€' Ir' 53, Ce'shte air'"r=,u1i-ri ? ne fjalen akuoulis te kapitaLit'kuptojm ndarjen e nje pjese te mbivi.ter.es ne fondj.n e ek':-u:liri-'- cihe avancinin e saj te vazhd:rshero,ne pr&esin e vetrritjes se'tij' ' - iL gre-eshte pirpodnrsi i-tljislii kapitelit indivi&'"]? Procesi e pro<ilrini'" te pancerprer ne nderrar-rje kapitalisre ku prej nje cikli ne tjeier i03sa e pro<ii:kteve te prodhuar pertr.ihen: ne nivei ie njeji ,..perke'Lesisht -"e paridlyshushen- www.e-Libraria.com
 54. 54. -:----.---4e-1-rErilt-:,ieToflr-bi"":rii--*:rtf ="-i-- a) nanilaktura'o.rPanike.i -:r. b) nenifak'r".:re $ererog;ene' 41 ,' .'Q€shte laPii=ii v-aaie,rjqte! .e $::'t rt' :.at.ti' ::jli'-:j 'j rel irat, t ;i. I',.L'-a-:14- - - -.ry 45. Ciiat ja::E i<usb-r'et .l ie fuclis P'.si-ucra? rullcli puntcli. .. : 46. pr:ntore ? vlerz. Perioruese e F' P ' vlesa t6 f,u eis Eunicse' . :. 47. -;Qka.c-uajn sbivlerE ? nga fuqia. PtJ-rr-uor € , c-e e rreg'een ka ronobol ne a) b) ")b) -uQ te .i".i T iire'iu:'id!!-lbht che ..- ,, .: ,',. :' jer exc::cbiki-ihl€ - -1'- iets'ryar I 'ciIat jalE vetit k:1'esore te fuo-is www.e-Libraria.com
 55. 55. : peras ne treg'. " u'' cilat janE sbklqet e deflecionit ? " rJl' : .' '- -1:-: 't Loi-'none'{have , zv'oelirnj ] krecis ' rritja e f-9h: tU' ' 'r l:2ftf:olechave , zvo-ellrni I krecis ' rriga e 1t-"':*: l'*" l 3,Li:ffi''rrFx;'*'=';:;;"1 *-*it' briokimi l rbndeve', ti *onut=t. 't . ". - +99:9rfP:---'-'---' - ---- --- ----- . , '- ]v1-: i'-o!eizi.e llsore " 1".:ry::11T-Fii:*':;'ff-:i I vleres'i= - q'Tr[' pz:zs eeelev:endi ne Lr?bs:rr Ee a-:-:n clle YaruL'L Ys- ' 39. ' 'Qesbte rer':-]v;ci ? 40. GeI.!J o u ury v-v---- ' :e punes !0e pege, mi:-eve kapital'e ne prone private ohe t i"tli.tl.i. rL1€rr rs'biproduktin ne foro fitisi' kepiteli feidel . : -___:__.__._.. _. -____ _. v.z_ - *a.r-m fi llp.itare d i.apital'it kala-u apo 'iz' ; iorn filiestare'-e !''apr L4'! r r' ' n c-urs e e.-- " iiacitaf i fajcie esn-"t l- r 1 ., lluc www.e-Libraria.com
 56. 56. .. ..a) b) 31. Qk2 quajm Qiziu I nallit ? Qr:r:-.n quaiin vleren e maliitre shlrehur nE pa.ra ' aPo vieren e mallit te ::."-:. ..r+.rl.,' r" . : u-"rsfolnrrrirne:fonnmbiieiare: .'l;i'---:-i.;i ..i;r'-'':r";.: '- www.e-Libraria.com
 57. 57. 1_B: :ii: i i* !.!l_qj :l - ri p ro.d-h i rnit-s h o qerir r -?__,_ _ __... _ a) riprodhimi.shoqeror I thjesht _. . - _ . _ ___!). "p-re-$!-o-e J- zgs pttat -. ") ripro. Shoq; I zvogluar - - ----,-- ig.-qitsht€..p rod u kti f-domosdoshem-? '''- - ' ' - -' '-- masa b te mirave materiale Qe-Eevojifef pdr plbresimiii e nevojir; "' . - n li ..... .- . normale te nje.orccihuesi te drejpercirejr e quajm product shoqeror . '1."!"-t .! 2C,CEshte puna e. domosdoshme ?,rr sasia e punes se harxiru:r per prodhimin q Froduktit te domosdoshem t ,,.t/' - quhet pune e dorncsdcish$€: - --'- --- 21. CEshte koba e punes se domosdoshern ? ne qenE se sasia e punes se ciomosdoshem e harxhuar per picdh!::iin e pioduktit te dorr:csCoshem naiet ine gjai€sin e kohes se kesaj pune quhet rnbikohe e aiehei ketb b'quajnr kohe te domoscioshr.,e . 2?. Q€shte mbiprcdukti ? procihlmi I teprices se te mirave materiale e qua-im nbiprodukr. 2-:. Q€shte mbipuna ? puna e harxhu3r gja-,-e n-rbikohes se punes per. prochimin e mbiprodukrin e quajm mbipur'. "' 24.'Q€shte mbikoLa e punes ? koha e punes g!ate seciles prodhohet mbiprodukri PUnes. Ecc Dlpl.Mciroi'g::hl !rud.pordiFl.U.p. ,Jt,t !i f .rJ www.e-Libraria.com
 58. 58. -'= b/i{-"it-*iir i lti elev etz rtrrei - - -'. "- -'- .' -' " --:i- ;#;j;=;F ;6p;#;; J ni"ai'"i'1t' ?TL?d'' - -', 6 ""nili;t"h"il5tt" sbkences e telrnologts e) orga;ri-ljnri I PuPes. jjtrCgitrgf-PgFi!,i-.'.- 7) ma:dheniet ne Prodhiril 1-4. cilanjan€ sirukiura e prodbirnii sbcqeror i roduktil-shbq eror-?*' - <--l-l N vlbren e ba:'n:r a) siru-ictr:.,-a natYrote dl€ vlerore 15. cke;aae tri'arairurat koabEtere ? m us a € + P:TP: I'll "J*T";T,TI?T"I*: j' Altr r.Ea vitet e klluar h'to.tm TI{-=PSE-ry' 16. cilat jane shperndarja e te ardbu:-ave !:o:-abetare'? a) shPemdarje Pnm-ore dhe bi shPemdaYja sekon''ere' i?.-ediaie'iiPioafini iloo'eror ? .orodhi-'rhoql'o; oStjro procesul e picdl'lirrit te panderpre n3 nj€ ;btktt .hfi.rtt" Poi viiit ne vit www.e-Libraria.com
 59. 59. :.--.:-.-'- : _- --'- " "_'--- ' . stiiat i "g-etpedaqq1;-e-5-i!-e.-eko n o m is poI i t! ke-bi sh ko h ore J . p) -Al.&sC-Fa:-sheli (1842-1 924) Ui lofin nahard (1883-19a6 ) "j luul entoni iamuelson (191 prodb.EB ro'atenar.i " - 9. ciia'. ls.nE.fator-et e prodhlrnit ? .'l ---l-pruia'e nieriut si falcior subielciv , ' . - Paraqei nje fcrm te vec-aiit te liqiit te pergiithshem ie'shpemdarjes propccioiale te fcndit ie gii 'r-"nb arsh e::: shoqeror te punes' deget dhe u.p;-t tit e.ndryshroe te prodhiinit ne ekonon-'ii: e riegui' d pjese e ligjit ie vleres eshre OFERTA <lhe KERSESA' b) rn-ietet.e punes c)-objekti I Punes 1C.si cdahei Puna ? a) pu::a pro<ihuese b) pu-najbpridhuese ii.qitshtE iigii I vleres ? lz.qesbte Produldi shoeeror ? plodhuara mbrenda nje vlb ne n3e shooeror. produtcri:r shoqerbr duiet &liuar nga pasruia naiyroie dhe pasuna shoqerore. I, ' www.e-Libraria.com
 60. 60. 2.crtJi" :' ?ufi€i:, , ,') 'l-e I ir.ic:;irt,il slrprclrj:r: -./.!.r lfiiJril c- .t'fi I ..- 7'...:.ji.lhjct c irrci:u Irtr:ill'it n t iL ar .t. it ..t Jr +h II tl I i:rrrt: It t. rl I :r(l!l 1 ) ckrr.rc .(r.'l"t Ni. qolit sc .'lg r! '': ,{tthcri! :;irr,r iisirtij: -: , .....:-..;..,,,:.-.,,r:.,,.,j.., ....: :1 , i. I :. .. ' Tgjhllrici i cktracio ' 3sin:.t - 7 cris www.e-Libraria.com
 61. 61. I i' iT t, /i '., .: IT Lt i'i ! I r?, ,"x'iJ -. ;i; ..rl*;;i ^ j r.: -ri.: :.-.r:, )i!!aj t_i^rn:!a: r : .,1 :r - i:+T:. ii'.. www.e-Libraria.com
 62. 62. I I I I l ! I I rriirc ll -ll It cl: t r;rC irrrtc'. '; l' I {l .vJ t'=) I I inrit I I .t'- !.r,.l. j" .}. /-r:jitllrict c si:;t [ .t+ -" 'l 'l .r - .r' t :1nc 'i ! .l Il:rutcior;i i. rlctirit i cili k:rlt'rr rrijpir' -t IiLxt t:)llr..l)r. ,rr'i tir 'lh': lilrl' I'l i"lrt:' i t_ i . .t- --i----'I i .. 'l't giurrtlct tcrttri t'' tllic rrtrtsi ''r i procrlsiortit cictrrrl'irrit' rr'i ttollt' ::c: n.t I -. t. j':.'t r; ': ; -. i.l. il ! ': i-. .'j. '. I i-ti' _l _ li.. ; i r-'. lr,llrc ri.'r r.1.. I i rllrc I.-'. --'l il. t' .llrt r-i. -ii (.,' -r'): ; {r' !i} ' -r:t )J.gjr rllr.!;r I r: & i:;irti:: V - tr.t'- ; t I -{} - frll. www.e-Libraria.com
 63. 63. t. l I i,'$ ,4 Iti ir ! ,-'l,,ji.ii'i,: ektr:rciorr t.:..1i,-';i1; [6.,: + cvc { [. -, I: 1:illl i _7. t0 b. , l I lil J. _', - ') c I .. - ,) cl .r=-;,J!--.5 l '.-i--. rl rl..t 7- g.j iilhjcr c sistc::; itl tt f.."=lo clitr:rcicnc vc {t.. ,{r, ? r g J:tnt' I I I I I I i__ a (:,-s),(z], 'i) b (-', t,r'+, 'll c (2, s) , [-r j. r{) @ 12, s), [ru, r{l -i. ,rr t T I I ilr I I I I Zglrl:rjct ,r' - ,'J .r = i c cl: u;rciolt 0 nt intcrl'.l I I I it trigononrctrik 2 tg.r srir 'alin [U,2n], jute '. "' ,a ., -i^ - : l' lr 0 d u, -t o !l ili,Srrlif su lgrl tshtt sin<:=i ! i I I I i I _t r. 'l ,,.=[r;z.J , rrilrcrd ffi 4, 1 L LJ 3 lt c -_1 1 d 4 1 a u,=10,r! =7 15 'l:l rrjclrs,rhcrr rn:r,'llrcl :rlitrttctik rrcsc j:rrr'i til a. = 105 , rr = li siti rr, rllru rrf tii r':rlgtrl hirri: i tilrc S, = E4(! o I u, =Q,d =7 c / i ('t =0 ' ci'.=17 d .t ar=10,d=l't j www.e-Libraria.com
 64. 64. r1 !.'o' TgjiOtti. c cku;rcicrri :.ft; ",:j*':i 1,,:', 4'1. cl:spottcuci:rl 4x+a b tl .r --T -il c l@ 1 {! F{t,' .Zrj idhj I c ckrracioni ishrc: -s logrrritnrik log,.r 7 = 3 a G) -t. = .'l .u5..F c {=J-'/ u d .,.= _i6 -; a b c Zgj idl)jct c i:rclrtracit JilIe " il - 14.' 9r - 30 - ,., t)tt ---- r -t't'I .{ - 'l (- I , ll r-.r ['l . 6l (-1, l)u('l , 6) F e [-?, ll/]l [-],I l/3) :' (-?., I l/lJ Ew nt*.,1s 1C ;.i*i;irEr::-.:rri -:.- :r.g ir ll3-2.rlzla.t-91 b c d rnit kuadirtik --:8. a b -_:- lA 9 ; www.e-Libraria.com
 65. 65. '-l-- -- -31 ;--:--=:-: :: : L----.=:;--"-- I i il .. 1 'J: I ;r. ii i.'LgY.g:= :.:: illlr.i':i ": (:l:tt:ic:it:tt .rr .:. l?.t - ii - C jrri: ---F.:--:_-+=-'it i I I i I I I I lir::r'jtlrlili ?iI t -[ il irl --1 d c! il 1200 :i) ; I I [' i-r i r::','- it__ t/lcil c sl;lrr'clii:: r:ttt i:;lt it: ('3)'t.'1)'crili c I 4.rl ctr -.ll- rI +@ 500 _-.1---.-.'---_ 600 -(l t'- -lt 'l'ii I ltjcshtohct sliPre w b l I c it -r" I "s J 11 cl lil =trt-s +.r) t lt) tshrii: al -.x bl . c 6 /i i..- J : Zgj idlrj i c ckttacicn 2(.r : l)(.r + 3) + 'r('t 14. ZUiidlict e iick j:rniJ: a 6 d jl "- 5 ..1 ,==ll |--.;_--_ti .r;4T I ! , .l il .* r'l' I [): Lacion ir q _ j.1 =l j.r - n !.- :__----".------- .'.+;;1,:i.;-. I iiefrfi{+:i;!.,; j ',+,ii.;#;+,ai.Ef1#j . ---. . -: .,_:-t-:: -.:?.t:r,_:ii:iwww.e-Libraria.com
 66. 66. I :--',"' lpYrJE n"konoti :lt::::: lt,roo.u..n,, nno s. t ""3., jinn'.,0'oftTqhrplatesNormal'dot t','f"'-" "- I PYriE Subject: I - ittui'o" !Kt';t r sa Chnnge Nurnber: l5 il;3;;ft;, lsrunoonle:56:oo i^rii"'"a ev, lru.ltt s" i:l'***=;'l'' | ;f,Ht"oTi o,o',oo elof Ust ComPlete irinti Number of Pa ttlni n zsl,Adnrini stlatorAppli cationgs Kgvrvords: i :::'lll'J8,,.' l,'u',ooo 14:23:oo Number of N -- liumbpr of 1,711 (4PProx.) 9,755 (aPP;c::') www.e-Libraria.com
 67. 67. e publike {PAoE } www.e-Libraria.com
 68. 68. 6i.Fiala kredi rrjedh nga "BE-SiMIT" qd d'rn'th bt niardhenjeve ekonomik l<thimit. 64.Cka qujamE fond shot 64.Masae gjithmbarshm pdr sigurimin e Produkt quajrne tbnd shoqEror' 65.Qka kr.rPtojild m.e o: 65.Me ofertd kuPto.lme infromon blerdsin Pdr 66.Qka kuPtojmd me re 6 6.lv{e -kdllseSikuPto;me produkteve PdrkatEse n€ .. 67.Cilat jab shtYllat e si 6T.ShtYllat e e si .- Prona Private j -sistemi i gmim . Konkurenca 68.Ciiatjane rolet e qev 68.Roiet e qeverisE janE . Ruajtja e sistem . Sigurimi i oti ' Ndibma PEr nev . Stabilizimi i eko 6g.Ckajane taksat dhe 6g.iaksatjan€ t0 hYra shtetit.Llojet tYre jan€: o ?0.Cilat j anEP€rgiegj€s :-+::+i-.11"_'-..' .: iala latine "CREDO" q€ka kuptirnin.e i *i o^'.q:, *:!:'1. ::.':7;f.'riliX'*,,';-lementet krYesore jane : r iror? .1""* se giall6 dhe td materiaiizuar qd p€-rdoret ;tHj, *fi.;;L 't''oqetot' mbrenda nj€viti ! T' I-l1 ..o PGrPj o Regresslv :t ore dhe . e oroduktdve td ofruar n€ treg me- g'rast.shit€si :ii;;tJh. ernimin e mallit td ofruar n€ treg' '? mas€ monetare qd 6sht6 e gatslme pdr blerjen e arrjes se lird? es sE lirE j an6: e dhe tE tregut jtar dhe omlse. lse / :ianE [ojet e tyre? i .tilt;, a"Uf tii veprimtaris€ financiare tE i i ekonomike tE qeveris€? {PAGE } www.e-Libraria.com
 69. 69. , - '^.-=,-",- -"nl0,,.r',tarEt e fiziolcratizmit? ! '. rL^ +;; (6 54 Me eka ja'E 'nan'.m.e1;otl;;1lj;;#;;;*. ou;.t,in e prodhimit dhe td 54.Mendirntardt e ttztoKraitzllrrt J4rr' 'rqrr rr'- - -J i qarkullinrit. 1 -* 5 : e il r, :'l :: ::i:: I P;i'fi? iJffi iililJ:,l?! i'n"lli.,' *' i n'ii mi'i 55.Q€llimi krlesor t avar, ;' s6.C' far] dege dshtd ndEiimtaria? il.^:;;;;;;ia dsrrtd de! sh€rbYese' i 57.I(ur r'r paraqit ndarja tbknike e punds? 57.Ndarja teknike t pund'u pttuqit ne prodhimir' zejtar' I 5S.Si shprehet ekonomiaisipas Arisotelit? ' 5 8. S ipas Ari sotel it "u'+ilf:f,'liiii iJ'n* *-P-M-P ( mal li-paraj a-mall i- paraja). ' i 5g.Ciia esht6 kategorit dr'ut'o" e tregui monetar? 59'Kategoria kr)'esore tffi ton"tlr eshtd shp€mdarj a' I 6 0. Ck a qu aj m d t d ardhula ko mb etare 9n "- t-1,'-t-: in:,titt "t 60.T€ardhura Lu'luett'fq"tjme "leren e-rikrijuar td njd vendi apo bashk€sie shoqerore o'l[il";':i "itiie urarrural tomba'" Ilogariten kur prej plbdutiit'l,oqe'o'iil'i;i;il;ti; "b'*' rK=PsH-lg ql !I" p"i3:"l lllX".'j ifftJ:;'jj[li$.lr*.,. "oo,*l .oonomr!:':e i3 6l.Bilanci i tregtisE :t JP::*.]-'"f:,::" -'. ;"'i"aft r€cakluar kohore q€ ft"#ffi; 'o"iat"lt*'e p€rfshira nd nj€pertu zakonisht eshte nje vit': '1 I 62'Qkap d r fshin b *:tj !ir|rlt# $rn. u or t' e tras aks i on ev e eko nomik e t€ 62.Bilanci i Pagesave I ,ip,.t u." hd vler€ " ;Fil:1;i'i;;";;'"" tjera n€ periudh tE caktuar koirore.Formula i ^ BP=FP-OP BP-bil-anci i Pagesat'e ! f o-f itlmi i PergjithshEm OP- L''olgiet e botds : 63.Nga cila lal rrjedh {ala kredi dhe cilat janE elementet ktlesore? l! tPAcE ) www.e-Libraria.com
 70. 70. I az.Cili eshte pdrfaqesutsleminent i frzikr.atizmit? 4 { +i. f erf.qer".s etninent i i i'ziLratitmit dshtd Adam S mitlr' 43.Cka kuptojme *t notfonin inflacion? , , 43.Me nocionin innttiol iuiiol*e t-t'iqtn e vazhdueshnre t€grnimdve' I ;t+.i(u nrbdshtetet riprodirimi shoqdror..i,tgl.t].":l?t ++. ni p r"ir,i * i't''oqe'o''i'lj J# tCn tiEtei n€fonf,rn e Akumui i'rit' 45.Cila €shtd forma dot{nut'" e tregut nE kapitalizmin liberai? 45.Forma domiuuese t i;;;i*P-alizmin liberal dshte konkurenca e I plote. i i . . , 'reh{ shp€mdarja 9 faktordve td prodhimit? 46.Me ndihrnen e kuJt KD .^ r--.r-^+ *. -rtihrnEn e e trol i?ii."r:lilii"";?'#il;;;;;#; krvrret me ndihm€n e e tresut 47.Si kr-ijohet vlera e nrallit?+/.Qr Nrrrvl,-' "--- r.n€ sferen e prodhimit. il xl,:i : ;xlil f'H:'i1ilffi;;;ffij *: :i:lls'J#i? ii hl?[illl"ifli:ffi ["riffi;.';" i"'tu*ti*it eparaqiti David Rikardoja. me an€ t€ Prodhimit' 50.Qmimi i mairave ,ip^, .rt"re, Pdrdoruese te mallil' 51.Kur ka filluar inten' ' 5.1.lntervenimi i shtetit ekonomike te viteve 19 11933. i2.Cili eshte objekti si 52.Objekti i studimit te kdrkesat e konsumato rimi i shtetit nE ekonomi? e i'f.on.*i ka filluar pas kizes s€madhe , r cii^ .l* io*u ra'i'o" : lT:', 1*1t*111ili1rtff*"ffi::53.Cila eiht€ forma k4'9gt": ilffiii)'Jrii.rr,r"i;, dsht. Firnia me crtak' 53.For:rla krYesore e ltrnr it te mikroekonomisd? ilffi;#;G Dobia menaxheriale dhe {PAOE ) www.e-Libraria.com
 71. 71. ,'ly 34 Qka l""j,f 1l.1ill:i:::*, fizik ose jr.rridik qe blejn rna'in p€r ne',,oja 34.i(on$rrnatot quaJme persolr'tt,4rr vJv J!'^'---- I lionsumues. I I 35.Qka quajnE kapitai kfnstant dhe kapitalvariabdi? 35.Kapital konstant A"'.1tpn p.;tt'" e kapitalit te av-ancuar nd blerjen e mjeteve td prodhimit'K'pili'"t'itunr qua}; kapitalin e avancuar pF'r bleijen e fuqisd Plrntore' i i 36.Si shprehet struktura prganike e kapitalit? 36.Struktura organrKe t ff;il*6;et nd raportiii inidis kapitalit konstsrrt ;i.fi',f,:JlJ::#;:,1+,nzik ose juridik qd brejn marrra me qeriim pdr t'i .i rishitur. dhe i<apitalit variabdl' 4 L C i I at j ane probl'met lth"melore tu ltf ii:. l::tihimit? ; i;;il;,'tt tmtto'd ne lEmin e prodhimit janE: di';ilil";^ eiprodhimit t i M.to,t" e Pioclhimit dhe ^t Qh ni; rn rlnrin, a) Strulitura eiProdhimit 1 f z.Qfa quajrnd aliumulii te lepitalit? 37.Aku'rurim te r.p,t.rr,'qiiile "i^t:." e njE pjese td mbivleres nd fondrn e akuraulirnit ant oe "u*"ili#itqi' i'^ia;'i'lnt ne procesin e vetEritj€s sE tij. i - 'i i 38.Cita 6shtd fonna me 7 Paorgani^t1:tt:il^'^'"-,lottn P"'":'::1 .- , - 38.Forma md e paorganli*-i-g-qqgff p- L1cit9 PY{9r'e-91F1-e'-tr-qgq ' ' pavarur Primar i fuqis€ Puntore' r 'istences sd shoq€ris njerzore? I 3 'ilf,"TIii:';:ifpffi "': *J"" esr'te niiroarr ;'ri sh o qero r i zgjdruar. i ! i! 40.Si p€rcaktohet gmimi i mallrave? 40.Qnrirni i mallrave oeitffi tipas vlirds pdrdoruese t€ rnallit' c) ShPdrndarjh' {PAGE } www.e-Libraria.com
 72. 72. rl.Prodhi rl natYral qua ni.rtot. nuk $i dedikof 24.Cka quajrnd Prodhirnr ?.l.PLodhinii mallLash qu e rilrrne td procihimit ku produktet ",?Y::ti ar' rvrrrrv '- r'---'' irejt nga prcdhi;'i nd tregut Por shkojn drejtPdrt mallrash? il ;e fonnd td pLodhimit kupt-odl:ktet e punes tE pun€s sE njeriut q€ i dedikohet tregut peitu shitur (M-P-M)' tg {PICE } lionsum. 25.lr4all quajm€ atE odrkat€sisht q€qitet nd 'Z6.Citat.1ane vdtitd kry njerzore -anin n€ konsuil lipJ*i" tregut'iorrnula (lt{-P-x{)' 25.Qka quajmE mall? re tE mallit? 26.Vetit€ krYesore tE itjane: ) Vlera e PErdo i dhe ) Vlera e mallit' 27 .Qka quaj md Pun€konfaete?- li FIiJL'liffi iJ #"ffi::;"1: T;^1131Y p,-ntori p €r pro dh irni n e nj E ! l'r'une rlurr^rrlv r--'"-ld nevoj konkrete td njeriut' produkti i cili Plotdson n1t 28.$ka quajme Pun€ab ;Til ", p€rgjith€si dhe si e tillE ajo krijon vler€n 28.Pun€abstralce qua.;m e nrallit. ?g.Qkaquajme koh€shr 29.Kohd shoqdrisht t€o shpenzohet Pdr Proo-nt: produkti,rit"t dhe intes 3O.Cilat jand kategorit.el 3 0.Kategoritd ekonomtk 3lTregu €sht€vePrtmra sh€rbim6Ye P€r sht!e te 32.Cl(a Eshte gmimi? 32.Qminri dshtd vlera e risht te d-omosdoshme tE punds? . .. - ^: ;:a"tft*.,, pun€s quajm€ atd lcoh€ pr:ne qe . rii *tifi sipas kushteve normalepra me shoq€risht mesatar' lit e shPrehur n€Para' onomilce? janE: ' / ltllera etregut e / Qmimi i tregut' 3l.Qka Esht€treg? e cila rninetme blerjan e pioduktEve e t€' €tejshme. www.e-Libraria.com
 73. 73. I PSH=rK+A| fl- I oet bruto-Drddukti shoqdror dhe cilatjand elementet? l7.cl<a paiaqer bruto-prciduldi shoqdror dhe cilat jand elementet'/ iz.ir.,,oproiutti shoqerbr paraqet shumdn vlersore te prodhimit cihe te ,neiUin.,eu. prodhuese teite giitlre subjekt€r,e ekonomike dhe prodhusve inJi.,iuor te ie gjithe sektirreve. *on:*i o,:o',tttj!,:t,. Lt^:::l:T-' 0""" te fetg 4fttflt"J t€ prodhlmtarisd materiale nd ekonomin€ kombetare' Elernentit e BPSH janE:l - - o vlera e riprodhlmit (shpenzimet materiale dhe amonizimi) dhe o tU n.atturat toJnletar" (fondet konsumues dhe akumulimi)' I8.Si shprehet formula bruto-produkti slioqdror? lS.Formula e BPSH 6sh BPSH=SHI{+TI{ I 9.Qka quajme PriProdli m shoqeror? 19.fuprbdhirn shoqeroi mirave materiale dhe td bashk€si shoqdrole. jmd procesin e prodhimit td panddrpler t€ td e te tjera te prodhirnit prej vitit ne vit te nje 20.Cilat janE strukturat riprci$imit? 2O.Stlukturat e ri ' Riprodhimi ' Riprodhimi ' Riprodhimi oqEror i tliieshtd oq6ror i zgiEruar dhe oqEror i zvogluar. ? l.Cilat jane fdzat e Pro shoqdror? 2l.Fazat e prodhimit sh qdrorjan€: o Prodhimi o SfiPdrndarja dlte o Konsumi' I I ' 22.Cilat jan€ format e p/pdhimit shoq€ror? 22.Fonnat e prodhimit sfroq€ror janE: ' 'i Prodhin:i na$'fal dhe 'i Prodhimi i mailrave. I ?3.Qlca q r-raj nrd prodhirninatyral? i I I I I rl I l----' :r "iii.+, .',. -.. . . ..::::i-. . .+;,,i-:1,.'{+ , ', .:r:_;:. } - ". ' ,., .,|':-...r.i .:.-,: ! ..i {PAAE } www.e-Libraria.com
 74. 74. 9.Qka quajm€ mardhe{e 9. Ivlardherij e td Prodhrm't oroanimit si dhe rnardh ane kenibim' l0.Cka quajniE Produi+ t I0.Sliikur nga asPektt.t P prodhimit? {t ;,fi#;;;i rn e Prodrru,esv' *:j l1::l*'::'lu4J'rv vvlr'-" - ' .. .nt, shpdrndarje, iionsunr et midis njerzve ne Prodhl domosdosh€rlr? iii'it":ont*ejt Produkt td 9"t::.1::::ollus)r! rr' 'vJI/-'-- -J r clotsimin e nevojave td rnateriale qo nevoitet P€r 1 s€ domosdoshme? sE domoSdoshme e shPenzuariar p€r Pro.ohir:niir:nin e nj6 irra ["ft, e quajme kohe te Pun€s s€ o : ' le q€ Prodhr'resi i mase !e t€mirave maier:a. .te mUifiof.ret me an6 te mbiPuads' quajnrd at6 nrasd td mtra tij. I i.Qka qr.rajmd Pund te nrosdoshme? :iifi#;;t€rdoret p€r prodhimin e njd produkti I I .Sasia aPo rTlasa e quhet Pun€ e domosd l2.Qka quajm€ l:oh' lt,, l2.Meqense sasra e Pun produkii natet me kohd' domosdoshme' 13.Qka quajrnE mbiPro I 3.lvlbiProdukt quaJme drejtpdrdrejt i Prodhon l4.Qka quajm€ Prod 14.Masa e gjithm n€njE bashk€si shoq shoqdror. l5.Perbeija e Produkti Eror? l5.Produkti shoqdror . StrukturEs na shoq€ror? I ilr" tir""" materiale dhe shdrbirndv e t€prodhu ara : ffiil; ;j;'p*i"ar" kohore quhet prociukt :bdhet Prej: ,?'ioJ"l"rt"t nE td mira prodhuese dhe . i:Hli',""?,11t"'(qd p€rb€het prej amortizimit dhe at€ arcih'rrave . komb€tare)' I :li ri.l !..^: 1 6.Si shprelret fonr:ula ie.prog*t":l:l""ttI 6.Si shprehet fonnula ie.prodllKil srelltrlur : io.i"t"i"r^ e PLoduktitlshoq€ror dshtd: i,*o--o* I r:$ --{'.+u' | : {PA.E } www.e-Libraria.com
 75. 75. HYRJP hl' !'KUlurYrr I l.Clta 6shtd el<ouomia politil<e? I . Eko n o r' i a p o I itke dsh isi s'tn(e;cd li tl:try I tYll,",:t :r:i:.T:: ::?:fl :1 'te r@ 4.Cilat jane faktordt e it material? i:Fiffi:,t;5fiL:Iffi;;il;#;p;;", Mjetet e pun6s ' drre ob-iercti i : r:.Hllil'.i: :Tffi I ilil; ii ;,; ; n€ pro dh i rn, sh p ern d arj e' ko nsu m dlie l<drnbim. i joprodhuese. -=gr punds. t€ cilavbe njeriu sh objektin e Pun€s. 5.Qka quajme pun€ dhe.ii ".d-th::i,t ".iniitftn* t0 r'jeriut qe; !;a si rezult" ll,:.1.,d_ ,. 5.Pund quajrn€ atd v lftT;;i:T il ,;;il;4ffi',;a"ur'r'r-m siiciqEror.Puna ndahet nd Pund p::odhuese dhe P 6.Qka quaime mjete td 4u1"16'Qka qualme TJt":i1",?;inn. ",o vegla, paisje 'insturmente etj' Me ane 6.Mjete td pun€s quaJm?' -.. -:- ^ --^,-.i,nit J,,ke veo*rar mbi " i', pt"""trt JfiJaii*iiduke veprrrar mbi 7.Qka quajmE oujet<r 1e iqYner] .usD : "tg ntut"ri" tE naytres mbi tE cil€n vePron erlu T.Objeli,t t€Punes qua/.JuJerr ." y",.]] ---J |.., , rve te veta. r. r.ji.t e purn€s rne q'dilim qd t'ia p€rshtat nevo;a I 2.i(ur u thetnelua ekonofria politike? 2.Ekonomia politike " thP;til;;-lulzimin e shkollds kalsike me teoriket ffi;:il; s*iiti, viii"" Peti dhe David Rikardo' ;.TiJiffi; i*iiiiitiii"" Peti dhe David Rikardo' I 3.Cilat jand metodat e ekbnomis€politike? i.Vi.,"a* e ekonomisd {olitike jand: . llletocla c analizps shekf&" dhe sintezEs . nl"i"O^ induhcibriit dhe ded'rlccicn!t . ttl.toan e venerjmit dhe el<sperimentimit . rtl"i"o" e analollisE dhe hitpoiezEs www.e-Libraria.com
 76. 76. I I m.ndimin, bindjen qd mund td ketd shoqdria ose ndonje gltrp shoqeror pt''pethq" shoqdrore id ndryshme'' I ?6.Si nclahet populli sipal venbanin 26.Poptrlli sipas t'tnd'najiteut nauntt ne FASHAT dlie QYTET' i 27.Qka quajmd shtet ligidr? 27.Shteti q€ vepron ''pu'lligent te tij quhet shtet ligior' I 28.Qka jand normat? i ,, - . r -,r^i-,.i -i-'ion rnnF ;;.il;il;lun-ir"*"'u, hegulla qe i drejtojn€ sjelljen ton€' I I I I I i I I .:::!.--.-.i I I :.:. :r' I www.e-Libraria.com
 77. 77. | ., . I7.I(ush e pdrb€n kultur€{r dhe kush.m,errtl.t: t1":T1",::ilj 17.I(ultur'€n e PErbdjn td 91t l;itha ato siellijellje qd njeriut nuk ia dhanatyra por qe r /' rur t'ur "" v uvr vvrrr'- Taion'l'n t*potogli^' Histo ria' Etnolo gj ia' i l<rijoi vef .I(ultr"rrdn e.stt, . Psiliologj ia, Sociologjia et1' IS.Qka eshte giuha? i lS.Gjuha€shte ncl€r elerlentet.me qensore td kulturds dhe jd nddr prodriktet lS.Giuha eshte ndet elellenLsL rrr' Yvrr'rvre nre tE hel-shme te zhviiliniit l<ulturor' l9.Qka estrte..tigionif i ,. - .. r-r::,:- i lg.Religjioni (latinislit Rpligiare+e lidhes) eshte tidhie e komunitetit ie cakt'ar shoqdror, td ktl"i;,'il;;#ffib* 1r1*a"1t praktike rituale (te krv'ouarit te lu ishterit, n.f i-i1t *u'iimane; esht nje.iloj system besimesh r-r -r----' I besimin ne raport me ritualiir' qd do ure th€nd e tlielcon Deslmlll IItr rdyvrr 'rv rrre 20.Nga rrje.dh lala enin{i"a'ofu ?O.Fjala Animizdn lCttflitftt Aheriros-frymE'..ei€ fortuad) eshte nje bii:dje se qclo gje n€ natvre k' ;;;ii;;;itmen e "ete. qe do me th€nd se tE giitha fenomenet jane ,.r"I;;i{ thpi#t* ie ptaukihem qe pdrcaktojn€ rrjechjen e ngiarjeve dhe fatin e nJeizeve' 2l.Me qka ka td b€jd 'oo[tti ant kr:sh merret me studirnin e tij ? 2l.N,Iorali ka tE bej€*."t r,**", lft. vlersimin e sjelljeve e te qenrlrimeve: te cilat konsiderohen si;;fi;" ose si tE kqdija nd shoqdri qe do'me th€nE t bejne ato v€rtet mardidffi-ni""o'"o" niito;ne p€r te kunddr-t€n'Vie ,rudu*in e moralit *toLi ne aitiplinE fiiozofike Etika' -- -'--' ' ' I 22. Qka€sl1td e drejta? | .-^:.^ ^t;i -w.ietr shrpti dhr 22.E drjetaeshte sisteni i negullave dhe i normave qd i nxjen shteti dhe q€ percaktohen Prej trj' I I 23.Qka €shtd arti? | 23.Artiesht€ kijim i t€ fukur€s' shpesh quhet loi€ e lire e mend'in:Eve' pdrft uri rndv e, "dj tlj ;[;;;ti t"ei t arti i*pul'eut td rirbrencir sm e t€ njeriut, irnagj inatd krijubse'-l I ?a.Qka e'shtP ideol ogj i af ?4.ldeologiia €shtE s)'stbm i ideve, i koncepteve dhe i bindjEve qd i shdrbett lealizinrit G ini€r'esave te grupeve shoqErore te eaktuara" 25.q'eshte oPinioni Pu$titz | 't {PAGE } I I I I I iI --.5:.:.1;.-ii::i..;'. .. | .; .i,..;- .. .,j.'j- j'ri':lii..... .- ::') ' ','."",'-.i, "-'- ..i. . :.... . ..,:.:: I r. www.e-Libraria.com
 78. 78. g./eprat e l(arl Marksit j "l{a n ifesi i Parttse tiot l0.VePrat e Maks Vebe "Eliononria dbe shoq'd i 2.Qka ka P€r detYr Po t2.Politika ka Pdr deqt nd: ,r-nir,." dhe "Tezat e Fojerbahut"' g.Cilat janE vePrat eEmi !.Veprat e Emil Di'rken Dyrkemit? i'Nantjt e Punds n'd sho Jr,ii "nr.gutlat e nretod.issociologjilie" ' "i .f .rn.nt"'t. tE jetiis religlioze' ,.Vs1[r,r;rsja" dhe "For l0.Cilat jane vePrat e --v Veberit? ian€: i' "61i1<o Protestante dhe fryma e liapitalizmit"' te regulluarame ligi ose m€nyr tjetEr t€ . . ",iait "i.itru" pL td t"gulluarjetdn shoqdrore' .lho 'eelizoi interesa td caktuara ;i;;ilt:, mundet t€shuj etj' shoqdrore, re evitoj ko ilde, te shuaj 13.Cka €sht€ shteti? t i.shteti eshte instituci t€ perfaqesoj stabilitetin nd shoqdri, mardh€njdve tE P€ I 4.Format Sirtetit jand: tipat e shtetit? ;I*rktffi; Republika nddrsa tipat e shtetit jans:l4.Cilat jan€ for:nat SlilavoPronar, Feudal dhe KaPitalis aPo Socialisi' l5.Qka quhet Proces i modirait? ia.*it J"ffi.et e ryre si te dorEs sd dyt6' tret€qr'rhet Proces I onsloer rodimit. me i tuqishem politik i cili k'rijon si.qT:^:l: i*fit'it . "iltnai 'e nje sisterni te sjeiijeve cihe #.iil;;;J.it=ti nut mr:nd te ekzistoj shteti' " iilJ.yti'-" theksojn€ tgi ^j :hle1l"-,:yt"'I5.kur Pjestaret e gruP bashk-€Punojnd, duke i I 6.Cfar diciPline dshte Demografia? ;;li;;;;q^"t€shoqErore e cila mirret me studrm''r t6.Demografia dshtE e populsis€. {PAGE } www.e-Libraria.com
 79. 79. I PYTJFI 4 socibr-o-dlr I l.Nea rliedli lala socioiof,ji dhe kusli e p€rdori pdr herrd t€ par6? i i;;i't t"""'lgi'''l'art "Ej lt'' LatinoSoClETAs-shoqeridhe !ala erelte LOGOS-shkencd 'iie io tt rhdnd se lglo]ogjiu dshtd Slrl<enca mbt ii.*;'U*t. pdr herd tejire e p€rdori OGYST KONTI' j.i 2.N€cilin shekuil lindi sdciologjia? :.i".i"f "Sf ^ lindi ne sheitcullin XiX ' I 3.Definicioni i sociolodjiie? 3fi';iGi; ltrr€tr*tile shoqdrore e pergjithshrne e cila rniiret me studirnin e shoqdrisE ttie gitftt ftnomtneq iidhjet' zhvillimin dhe Iunlcsionimin e tYre' i I 4.Cilat jan€agjensat me ie rendesisheni? 4.Agiensat m€te rendesibhdm.;ane: c Familja : . Shkolla i ' j'IoshrtarEt " N{as-mediat dhe ' Shteti' : -.: 5.Cilat jane gruPet etnike? i.Ct"pi, to.ri.e jand: POPULLI dhe I(OMBI' metodat e sociologiisd? sociologjisd jand: Ivietoda e t€ vrejturit Metoda e intervist€s dhe anketds Metoda e eiksPerimentimit dhe ' Ir4etoda staiistikore. 6.Cilat jand 6.Metodat e B c o o I I '7.Kur lindi OgYs Konti ilhe T.Ogystkonti lindi n€vitin Filozofisd Pozitir'e" cila €sht6 vePra e tij? i 1798-i857 kurse vePra eftj €sht6 "Kursi i 8.Cilat jane -Tr I ir,iarksit?vePrat e tial' i I I I {PAGE ) www.e-Libraria.com
 80. 80. 3 .Funet',: huadhenesit per. njetet qua:jn karat. I r:.r sisietin . troDeial.t. '.t... ;Jin ". hedis, . si dbe -.-$l www.e-Libraria.com

×