Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Antoni Laporte_Palafrugell

“Museus participatius: de l’hermetisme a la complicitat”. Conferència d’Antoni Laporte a les Jornades tècniques: Recursos per als museus i el patrimoni en la nova economia, organitzades pel Museu del Suro i Retecork a Palafrugell, febrer 2013.

“Museos participativos: del hermetismo a la complicidad”. Conferencia de Antoni Laporte en las Jornadas técnicas: Recursos para los museos y el patrimonio en la nueva economía, organizadas por el Museo del Corcho y Retecork en Palafrugell, febrero 2013.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Antoni Laporte_Palafrugell

 1. 1. Museus participatius:de l’hermetisme a la complicitatAntoni Laporte, ARTImetriaantonilaporte@artimetria.comwww.artimetria.com
 2. 2. “If you don’t have access,you are the object of culturerather than the subject of culture ”rather than the subject of culture.Fintan O’Toole (2006)“Si no tens accés,ets l’objecte de la culturaenlloc de ser‐ne el subjecte.”enlloc de ser ne el subjecte.Fintan O’Toole (2006)
 3. 3. Declaració dels Drets HumansArticle 271. Tota persona té dret a prendre partlliurement en la vida cultural de la comunitat,,a fruir de les arts i a PARTICIPAR en el progréscientífic i en els beneficis que dell resulten.
 4. 4. A què ens referimquan parlem de participació?
 5. 5. Les enquêtes auprès des ménageset sur l’emploi du tempsconstituent la source principalede données sur la participation culturelle.Pàg. 44http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework‐cultural‐statistics‐culture‐2009‐fre.pdf
 6. 6. La participació com a assistència dels visitantsPersones segons assistència a museus, Espanya 2010–2011Persones (milers) %Han visitat en l’últim any 11 897 30 57%Han visitat en l’últim any 11.897 30,57%Fa més d’un any 13.959 35,87%Mai o casi mai 13.059 33,56%TOTAL 38.916 100,00%Font: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010–2011.http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/Presentacion.html
 7. 7. Museus, visitants, ciutadaniaOferta: només en el període 2000–2010 el cens de museus ha passat de1 125 a 1 479 el que suposa un increment del 31 5%1.125 a 1.479, el que suposa un increment del 31,5%.Consum: el nombre de visitants s’ha incrementat de manera extraordinària.Segons dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,g y pels visitants dels museus espanyols han passat de 42,45 millons en 2000a 57,49 millons en 2010,el que suposa un increment del 35,4% en deu anys.Tanmateix, la demanda de museus per part de la població espanyolano ha augmentat en la mateixa proporció.En efecte, segons l’enquesta de pràctiques culturals de 1990,, g q p q ,un 28,3% de la població espanyola major de 16 anyshavia visitat un museu en els últims 12 mesos.Aquesta proporció ha augmentat al 30 6% en 2010 11Aquesta proporció ha augmentat al 30,6% en 2010–11,segons les dades de l’última enquesta.2,3 punts percentuals d’augment, p p gsón un magre balanç en les polítiques d’ampliació de públics.
 8. 8. Mesurar i comparar dades internacionalsMeasuring culture as an importantfactor in human wellbeing.Pàgs. 8−10I t è l d l b tInterès per la mesura del benestar.Complementar el càlcul delGross National ProductGross National Product(Producte nacional brut)amb el càlcul deamb el càlcul deGross National Happiness(Felicitat nacional bruta)http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/fcs‐handbook‐2‐cultural‐participation‐en.pdf
 9. 9. Young Foundation (2010)The State of HappinessPoden les polítiques públiques treballar a favordel benestar i la resiliència de la població?Els impactes i la significació de les arts i la cultura –com a part de un ecosistemade creativitat i innovació– actualment són àmpliament considerats que van mésenllà dels valors intrínsecs i afecten temes… tals com la cohesió social, l’innovacióeconòmica, la regeneració, l’economia creativa i del coneixement, estratègies dehttp://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-State-of-Happiness.pdfeconòmica, la regeneració, l economia creativa i del coneixement, estratègies decaptació d’inversió estrangera, turisme i qualitat de vida.
 10. 10. Enzo Grossi • Giorgio Tavano Blessi • Pier Luigi Sacco • Massimo Buscema (2011)The Interaction Between Culture, Health and Psychological Well-Being:D Mi i f h I li C l d W ll B i P jData Mining from the Italian Culture and Well-Being Projectpsychological general wellbeing indexhttp://www.fondazionebracco.com/archivio/pdf/The_interaction_between_Culture_health_and_psychological_wellbeing.pdf
 11. 11. The Arts and Individual Well-Being in Canada (2013), examina quines connexionsi t i t l ti it t lt l d l d i l b t lexisteixen entre les activitats culturals dels canadencs i el benestar personal.Les dades d’aq est info me most en q e hi ha est etes co elacions ent e 18 acti itatsLes dades d’aquest informe mostren que hi ha estretes correlacions entre 18 activitatsculturals i 8 indicadors relatius a la salut i el benestar, tals com salut, salut mental,voluntariat, sentir-se estressat i la satisfacció global amb la vida.
 12. 12. http://www.hillstrategies.com/content/arts-and-individual-well-being-canada#toc-attachments
 13. 13. http://www.hillstrategies.com/content/arts-and-individual-well-being-canada#toc-attachments
 14. 14. La participació activa dels visitants, de la comunitat
 15. 15. Què entenem per participació de la comunitat?Q p p pParticipació de la comunitat té a veure amb involucrar a lespersones en el desenvolupament dels serveis i espais que utilitzeno pels que es veuen afectats.Per participació de la comunitat entenem que les persones tenenun paper actiu en el teu projecte i concretament prenen part en elsprocessos de decisió.http://www.hlf.org.uk/HowToApply/furtherresources/Documents/Thinking_about_community_participation.pdf
 16. 16. 5 nivels de participació de la comunitat:1. Informant: explicant a la gent el teu projecte. Aquesta ha de ser una de les 1eresp g p j qcoses a fer i ha de ser considerat com una preparació per a una participació mésactiva.2. Consultant: oferir a la gent que expressi alternatives en el teu projecte Il’ l d fl’oportunitat que li donin forma.3. Decidint: creant oportunitats perquè la gent prengui decisions I tingui influènciaen la direcció del projecte.4. Actuant: creant oportunitats perquè la gent desenvolupi I doni el servei en elprojecte, tenint un rol en la conservació del patrimoni o en les activitats educatives.5. Recolzant a altres que prenen la iniciativa: empoderar a la gent perquè tingui ladirecció del projecte, l’executint I donin el servei amb independència.http://www.hlf.org.uk/HowToApply/furtherresources/Documents/Thinking_about_community_participation.pdf
 17. 17. http://www.hlf.org.uk/HowToApply/furtherresources/Documents/Thinking_about_community_participation.pdf
 18. 18. Nivells de participació en les artsBrown, A. S. (2004). The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation. Hartford,CT, Connecticut Commission on Culture and Tourism. Accessed at:http://www.wolfbrTown.com/images/articles/ValuesStudyReportComplete.pdf
 19. 19. Nivells de participació en les arts1. Inventiva: hi intervenen la ment, el cos i l’esprit en un acte de creació artísticaque és únic I idiosincràtic, sense tenir en compte el nivell de habilitat/compteènciaque és únic I idiosincràtic, sense tenir en compte el nivell de habilitat/compteènciatècnica.2. Interpretativa: acte creatiu d’expressió personal que dóna vida I incorpora valor auna obra d’art preexistent.3. Curatorial: acte de seleccionar, organitzar i col·leccionar art per a la satisfacció dela pròpia sensibilitat artística.4. Observacional: engloba aquelles experiències que un individu selecciona o4. Observacional: engloba aquelles experiències que un individu selecciona oconsenteix, motivat per alguna expectativa de valor.5. Ambiental: experimentar alguna forma artística que un individu no s’ha proposatconscientment I que ocorre per casualitat.q pBrown, A. S. (2004). The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation. Hartford,CT, Connecticut Commission on Culture and Tourism. Accessed at:http://www.wolfbrTown.com/images/articles/ValuesStudyReportComplete.pdf
 20. 20. Brown, A. S. (2004). The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation. Hartford,CT, Connecticut Commission on Culture and Tourism. Accessed at:http://www.wolfbrTown.com/images/articles/ValuesStudyReportComplete.pdf
 21. 21. Brown, A. S. (2004). The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation. Hartford,CT, Connecticut Commission on Culture and Tourism. Accessed at:http://www.wolfbrTown.com/images/articles/ValuesStudyReportComplete.pdf
 22. 22. Valors associats a la participació en les arts
 23. 23. Valors associats a la participació en les arts1. Cognitiu: ús del cervell, activació de la imaginació i aprenentage d’habilitats cognitives.2. Estètic: el més intrínsec a l’art i segurament el més subjectiu. Dóna plaer i benestar.stèt c e és t sec a a t segu a e t e és subject u ó a p ae be esta3. Físic: activitat física associada a determinades arts com la dansa, però no només. Tocarun instrument musical o treballar l’argila per tornejar un vas. El cos aprèn noveshabilitats i permet arribar a un estat de consonància entre el cos i l’esprit.4. Emocional: el cas de la música és segurament el més evident, però qualsevol formaartística permet expressar emocions i sentiments.5. Socio-cultural: connexió de l’individu amb la comunitat via el patrimoni material i5. Socio cultural: connexió de l individu amb la comunitat via el patrimoni material iimmaterial. També pot suposar una manera d’aproximar-se a altres cultures. Art ésmemòria i diàleg.6. Polític: l’art permet expressar opcions i alternatives polítiques, injustícies i reclam dellibertat.7. Espiritual: algunes persones se senten transformades o renovades o l’experiènciaartística els hi suposa una recàrrega de la pròpia energia.8. Identitari: formació de la identitat personal: autoestima, orgull, dignitat.Brown, A. S. (2004). The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation. Hartford,CT, Connecticut Commission on Culture and Tourism. Accessed at:http://www.wolfbrTown.com/images/articles/ValuesStudyReportComplete.pdf
 24. 24. Brown, A. S. (2004). The Values Study: Rediscovering the Meaning and Value of Arts Participation. Hartford,CT, Connecticut Commission on Culture and Tourism. Accessed at:http://www.wolfbrTown.com/images/articles/ValuesStudyReportComplete.pdf
 25. 25. Example 3: Viewing Human Sculpture in the Streetexample of Ambient Arts Participation
 26. 26. http://www.lateralthinkers.com/Comment/Never%20Mind%20the%20Width.pdf
 27. 27. Classificació de les motivacions dels visitants a museussegons Morris Hargreaves McIntyresegons Morris Hargreaves McIntyreMorris Hargreaves McIntyreJerarquia d’implicació del visitantPirámide de necessitatshumanes de Maslowq pEspiritualEvasióAutorrealitzacióContemplacióEstímul a la creativitatPlaer estèticEmocionalPlaer estèticEstèticaSobrecogimiento i meravellar-seEmocionar-se, comoure’sRellevància personalExperimentar el passatConeixement EstimaNostàlgiaComprensióIdentitat culturalInterès acadèmic o professionalAfi ióIntelectualAficióCreixement personalEstímul per als nens i nenesInteracció socialOciSocialSocialOciVeure, ferInclusió, hospitalitatAccésComoditat, seguretat, calor Seguritat FisiologiaMorris Hargreaves McIntyre (2005)http://www.lateralthinkers.com/Comment/Never%20Mind%20the%20Width.pdf
 28. 28. Alguns exemples
 29. 29. http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/epidemia_ca.html
 30. 30. http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/epidemia_ca.html
 31. 31. http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/epidemia_ca.html
 32. 32. Walker Art Center, Minneapolis
 33. 33. John Holden (2006) des d’una perspectiva britànica ha identificat una “crisi” en lespolítiques culturals des del moment que es dóna una desunió entre tres conjunts devalors fonamentals i coexistents –intrínsec, instrumental i institutional– I alerta sobreel perill de posar un èmfasi desproporcionat només en els usos instrumentals de lael perill de posar un èmfasi desproporcionat només en els usos instrumentals de lacultura. Holden diu:El lí i é b l l i l d iEls polítics es preocupen més sobre els resultats instrumentals de caireeconòmic i social, però el públic i la majoria de professionals tenen tot unaltre conjunt de preocupacions. Com a resultat d’això la relació entre elaltre conjunt de preocupacions. Com a resultat d això la relació entre elpúblic, els polítics i els professionals ha esdevingut disfuncional. El sistemacultural s’ha convertit en un diàleg de sords i sovint malcarat entre polítics iprofessionals, mentre que els mitjans de comunicació juguen un paperdestructiu entre els polítics i el públic.Holden, J. (2006). Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why culture needs a democratic mandate.Holden, J. (2006). Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why culture needs a democratic mandate.London: Demos.http://www.demos.co.uk/files/Culturalvalueweb.pdf?1240939425
 34. 34. Moltes gràcies

  Be the first to comment

  Login to see the comments

“Museus participatius: de l’hermetisme a la complicitat”. Conferència d’Antoni Laporte a les Jornades tècniques: Recursos per als museus i el patrimoni en la nova economia, organitzades pel Museu del Suro i Retecork a Palafrugell, febrer 2013. “Museos participativos: del hermetismo a la complicidad”. Conferencia de Antoni Laporte en las Jornadas técnicas: Recursos para los museos y el patrimonio en la nueva economía, organizadas por el Museo del Corcho y Retecork en Palafrugell, febrero 2013.

Views

Total views

413

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×