Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De la idea al projecte_ARTImetria2011_cat

Com fer possible un projecte escènic

 • Be the first to comment

De la idea al projecte_ARTImetria2011_cat

 1. 1. Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya COM FER POSSIBLE UN PROJECTE ESCÈNICCurs bàsic de gestió i producció de projectes escènics 1. De la idea al projecte Foto: ARTImetria. Antoni Laporte Joaquina Bobes antonilaporte@artimetria.com joaquinabobes@artimetria.com Barcelona, abril 2011
 2. 2. DE LA IDEA AL PROJECTE.Sumari 1. EL PROJECTE, L’EINA. Perquè cal un projecte? Què és un projecte? Objectius i destinataris. 2. EL CICLE DE VIDA DEL PROJECTE. Fases. 3. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSI Definició de la idea. Identificació de l’oportunitat. Justificació de la factibilitat. 4. L’ESTRATÈGIA, EL CAMÍ A SEGUIR. FASE DE DEFINICIÓ Visió i missió. Objectius i línies estratègiques. Públics. 5. EL PROGRAMA, EL PLA D’ACCIONS. FASE DE CONCRECIÓ. Accions. 6. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓ Model de gestió. Espai. Recursos humans. Recursos econòmics. 7. L’AVALUACIÓ, LA MESURA DELS RESULTATS. FASE DE VALORACIÓ Criteris. 8. EL FORMAT DEL PROJECTE. Estructura de l’informe. Format i estil. 2
 3. 3. EL PROJECTE,Foto: Karlik danza_Teatro del  L’EINA.Silencio_ Madre_Coraje.
 4. 4. EL PROJECTE, L’EINA.Perquè cal un projecte? Tenim una idea. Per què un projecte? 1. El projecte = una guia per a l’acció. Escriure el projecte per a nosaltres mateixos. El que no està escrit no existeix. El projecte ens permetrà tenir en compte tots els elements que intervenen. 2. El projecte com a instruments per aconseguir complicitats, recursos, publicitat,... 4
 5. 5. EL PROJECTE, L’EINA.Què és un projecte?Projecte = mitjà per al canviD’una situació actual –idea– a una situaciódesitjada o projectada –projecte–. Un projecte és una activitat o Objectius: funcions: planificades, conjunt d’activitats Formació, creació, recuperació,… executades i supervisades Planificació, execució i les quals, amb recursos supervisió. específics i finits, té per Recursos limitats. objecte crear un producte o servei únic segons un calendari Temps limitat. establert. Cada projecte és únic. 5
 6. 6. EL PROJECTE, L’EINA.Què és un projecte?El projecte fa que la ideasigui mesurableNomés es pot gestionar allò que es pot mesurar. 1. Segmentar Mercat/Públics 2. Planificar Accions 3. Quantificar Recursos 4. Temporalitzar Calendari 5. Avaluar Indicadors 6
 7. 7. EL PROJECTE, L’EINA.Objectius i destinatarisCadena de valor Creació Producció Distribució ExhibicióDestinataris Objectius Tinc una idea i He desenvolupat He portat a Distribueixo vull una idea i vull terme una una producció i desenvolupar-la. portar-la a producció i vull vull exhibir-la. terme. distribuir-la. AAPP. Tercer sector. Empreses. Tercer sector. Empreses. AAPP. Empreses. AAPP. AAPP. 7
 8. 8. EL PROJECTE, L’EINA.Objectius i destinatarisCadena de valor Font: Estudio del impacto inducido por las Ferias de Artes Escénicas del Estado en la industria escénica. http://www.cofae.net/deusto2010.pdf 8
 9. 9. EL PROJECTE, L’EINA.Objectius i destinatarisQuè n’esperen els destinataris? Excel·lència artística. 1. Administracions públiques Rendibilitat social. 2. Tercer sector Beneficis econòmics. Visibilitat. 3. Empreses Prestigi. … 9
 10. 10. http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf 10
 11. 11. ELLa Vuelta al Mundo en 80 Días. CICLE DE VIDA DEL PROJECTE.Compaía La Bicicleta.
 12. 12. EL CICLE DE VIDA DEL PROJECTEFases Fases Idea Concepte Diagnosi Disseny Estratègia Definició Acció Programa Concreció Recursos Estructura Organització Resultats Avaluació Valoració 12
 13. 13. LA FASE DEKarlik danza Teatro del Silencio. IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. DIAGNOSIMadre Coraje.
 14. 14. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSIDefinició de la ideaQuè tenim? Concepte Què és? Objectius Per què es vol fer? Per a qui es farà? Públics Com es farà? Accions On es farà? Lloc Qui ho farà? Recursos Amb què es farà? Cronograma Quan es farà? Indicadors Com s’avaluarà? 14
 15. 15. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSIIdentificació de l’oportunitatPer què aquesta idea i no unaaltra?Identifiquem l’oportunitat: Idea innovadora? Anàlisi… Respon a una necessitat? del sector. Hi ha interès? del mercat. Capacitat potencial d’atracció? de la competència. Algú fa alguna cosa semblant? 15
 16. 16. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSIIdentificació de l’oportunitat. Preguntes Nombre i tipologia de teatres? Sector. Companyies? Finançament? Hàbits i pràctiques culturals? Mercat. Dades de consum? Estudis d’audiència? Què fan els altres? Competència. Què fan els altres que fan coses semblants? Ningú fa res semblant? Departament de Cultura: Estadístiques http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0 c0e1a0/?vgnextoid=0515fcd88a5fa010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0515fcd88a5 fa010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 16
 17. 17. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSIJustificació de la factibilitatHem identificat l’oportunitat?Procés a seguir: Idea revisar No Oportunitat? Sí continuar 17
 18. 18. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSIJustificació de la factibilitatEs pot portar a terme?Justifiquem la factibilitat: Anàlisi… Localització? de l’espai. Competències de l’equip? de l’equip promotor. Recursos disponibles? dels recursos econòmics. Recursos potencials? de la capacitat de finançament. 18
 19. 19. LA IDEA, EL PUNT DE PARTIDA. FASE DE DIAGNOSIJustificació de la factibilitat. Preguntes Tenim un lloc? Coneixem un lloc? Espai. Coneixem les nostres necessitats espacials? Qui som? Quines són les nostres Equip promotor. competències? Necessitem algú altre? Tenim els diners? Recursos econòmics. Algú ens deixa diners? Hem de demanar diners? A qui li podem demanar diners? Capacitat de finançament. Per què ens els ha de donar? Som prou atractius? 19
 20. 20. L’ESTRATÈGIA, EL CAMÍ A SEGUIR. FASE DE DEFINICIÓ www.atriumviladecans.com ATRIUM, Viladecans.
 21. 21. L’ESTRATÈGIA, EL CAMÍ A SEGUIR. FASE DE DEFINICIÓDefinició del marc conceptual: Visió, missió, atributs. Objectius. Línies estratègiques. Públics. 21
 22. 22. L’ESTRATÈGIA, EL CAMÍ A SEGUIR. FASE DE DEFINICIÓVisió i missió Visió. Planificar no significa saber quina decisió he de prendre demà sinó quina decisió he de prendre avui per aconseguir el que vull demà. Peter Drucker Missió. La raó de ser d’un projecte: Ambiciosa. Clara. Senzilla. Compartida. Atributs. 22
 23. 23. L’ESTRATÈGIA, EL CAMÍ A SEGUIR. FASE DE DEFINICIÓObjectius i línies estratègiques Objectius. Allò que volem assolir. Com fixar-los amb èxit? Objectius SMART ESpecífics. Mesurables. Assolibles. Realistes. Temporalitzables. Línies estratègiques.L’estratègia marca el camí triat entre els objectius i els resultats. Segmentació. Posicionament. 23
 24. 24. L’ESTRATÈGIA, EL CAMÍ A SEGUIR. FASE DE DEFINICIÓPúblicsProcés de segmentació Públic Anàlisi mercat Segmentació Selecció objectiuCriteris per a la segmentació Geogràfic. Demogràfic. Psicològic. Estil de vida. 24
 25. 25. EL PROGRAMA, ELPLA D’ACCIONS. FASE DE CONCRECIÓ Foto: ARTImetria. Casal Agramuntí.
 26. 26. EL PROGRAMA, EL PLA D’ACCIONS. FASE DE CONCRECIÓAccionsLa materialitzacióde la idea: Objectius Estratègies Accions Activitats, Procés: programes, oferta Coherent. a crear, produir, distribuir, exhibir. Viable econòmicament. Realitzable temporalment. 26
 27. 27. EL PROGRAMA, EL PLA D’ACCIONS. FASE DE CONCRECIÓAccions Accions: Tot allò que es veurà al llarg del curs: El procés de producció d’espectacles. Màrqueting. Comunicació. Distribució. 27
 28. 28. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓ Fira Teatre al carrer de Tàrrega. Foto: ARTImetria.
 29. 29. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓL’organització dels recursos: Model de gestió. El lloc. Recursos humans. Recursos econòmics. 29
 30. 30. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓModel de gestió Model de gestió. Decisió sobre la fórmula jurídica. Quin és l’objectiu? Concurrència a subvencions: associació. Captació de patrocini: fundació. Activitat econòmica: societat cooperativa, societat limitada. 30
 31. 31. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓModel de gestió Espai. Adaptació de 1. Identificació de les necessitats espacials. l’activitat als Si existeix espais 2. Identificació dels espais disponibles. disponibles. 3. Distribució funcional dels espais disponibles. Definició de 1. Quines són les activitats i tasques. Si no existeix les necessitats 2. Quins són els requeriments espacials. espacials del projecte. 3. Descripció dels espais necessaris. MIREM Mapa Informatizado de Recintos Escénicos y Musicales de España http://www.artenetsgae.com/mire/TodosLosMarcos.htm 31
 32. 32. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓRecursos humans Recursos humans. 1. Tasques a realitzar: descripció, temporalització.Dimensionament 2. Identificació dels perfils necessaris.de l’equip 3. Identificació de la càrrega de treball. 4. Assignació dels recursos a cada tasca.Disseny de 1. Assignació de tasques.l’organigrama 2. Com es relacionen les persones. 32
 33. 33. L’ESTRUCTURA, LA GESTIÓ DELS RECURSOS. FASE D’ORGANITZACIÓRecursos econòmics Recursos econòmics.Capacitat per generar Previsió d’espectadors−usuaris.ingressos propis Decisió sobre preus de l’oferta. Subvencions: el projecte es susceptible d’adaptar-se a alguna línia prevista?Capacitat per atreure Patrocini: el projecte és susceptible d’atreurerecursos aliens finançament privat i/o corporatiu? Impacte previst, prestigi, excel·lència percebuda, etc.Pressupost d’ingressos Estimació dels ingressos, tant propis comi despeses aliens, i de les despeses. 33
 34. 34. L’AVALUACIÓ, LA MESURA DELS RESULTATS. FASE DE VALORACIÓ
 35. 35. L’AVALUACIÓ, LA MESURA DELS RESULTATS. FASE DE VALORACIÓL’avaluació dels resultats: Indicadors de gestió. Sistemes d’avaluació. Memòria. 35
 36. 36. L’AVALUACIÓ, LA MESURA DELS RESULTATS. FASE DE VALORACIÓCriterisCriteris per a la mesura del’assoliment dels objectius: Indicadors de gestió. 1. Un indicador serveix per mesurar la distància entre els objectius i els resultats aconseguits. 2. Un indicador, per tant, es presenta en termes de fracció. Indicador = 100 * (resultat / objectiu) Exemple: taxa d’ocupació = 100 * (espectadors / aforament) 36
 37. 37. L’AVALUACIÓ, LA MESURA DELS RESULTATS. FASE DE VALORACIÓCriterisCriteris per a la mesura del’assoliment dels objectius: Avaluació dels públics. 1. Avaluació i seguiment de la crítica i els mitjans. 2. Avaluació dels públics. Nombre de públic. Satisfacció del públic. 37
 38. 38. EL FORMAT DEL PROJECTE.
 39. 39. EL FORMAT DEL PROJECTEI finalment, què presentem? Estructura de l’informe. Format i estil. 39
 40. 40. EL FORMAT DEL PROJECTEEstructura de l’informeEl destinatari ha de ser alcentre de l’informe. Nomésaixí aconseguirem: Com? Presentació senzilla Animar a la lectura. i atraient. Generar Plantejament empatia/complicitat. personalitzat. Transmetre el missatge. Discurs coherent i sòlid. Convèncer sobre els Argumentació beneficis del projecte. lògica. 40
 41. 41. EL FORMAT DEL PROJECTEEstructura de l’informePer on començar?Escenari possible: Falta de temps del lector. Moltes propostes per llegir. Desconfiança: un projecte més!!! Posem-li-ho fàcil. • Síntesi del projecte: tens 5 minuts!. Per començar… • Interessar al primer cop d’ull. • Convèncer des del començament. Resum executiu • Reproduir l’estructura de l’informe. 41
 42. 42. EL FORMAT DEL PROJECTEEstructura de l’informeCom continuar? Ayudas a procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia 2012. Creadors: Sinopsis o resum del projecte.Projecte: memòria explicativa i detallada de Currículum artístic acreditat.l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció,que inclogui: Cronograma. 1. Objectius artístics i culturals del Pressupost detallat de despeses i ingressos. projecte; principis o valors pedagògics en Fundamentació de les raons per les quals sol·licita la el cas que sigui un programa formatiu. residència. 2. Metodologia de treball. 3. Programa detallat amb el calendari d’execució i d’explotació. 4. Descripció de l’equip. 5. Descripció de l’espai i de les infraestructures necessàries. Premi de projectes d’arts escèniques Lleida 2010 6. Pla de màrqueting o, si no, pla de Projecte: descripció del projecte, característiques comunicació. tècniques, trajectòria/currícula de la companyia /creadors. 7. Pressupost de les despeses detallades i Pressupost i pla d’explotació. dels ingressos previstos. RECOMENDACIONS: . Optar per presentacions simples i de fàcil manipulació. . No enquadernar el projecte. . Presentar el projecte preferentment en Din A-4 . No fer despeses innecessàries en la presentació del projecte, no es un valor afegit. 42
 43. 43. EL FORMAT DEL PROJECTEFormat i estilFormat: Índex/sumari. Jerarquia de títols. Estructuració de les idees. Annexos. Maquetació. Extensió: molts fulls no són sinònim de qualitat. 43
 44. 44. EL FORMAT DEL PROJECTEFormat i estilEstil:Discurs coherent i coordinat. Qüestió de sentit comú: idees ordenades. Posar-se en el lloc de qui ho llegeix per primera vegada.Redacció clara i concisa. Paraules curtes, frases curtes. Evitar paraules irrellevants. Juntar paraules que van juntes. Utilitzar vinyetes. Verbalitzar abans que nominalitzar. Seleccionar paraules específiques. 44
 45. 45. Moltes gràcies per la seva atenció Foto: ARTImetria. Antoni Laporte Joaquina Bobesantonilaporte@artimetria.com joaquinabobes@artimetria.com

×