Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GJYKATA KOMUNALE PODUJEVE                                            C.No.295l...
ARSYETIMIL Prapavija1.  Padit€si pohon se nd 1997 ai ka blerd apartamentin nd Podujeve.        Ai  perfundoi njd ...
ndonje kontrate nd lidhje me Apartamentin. Radomir Dackovic nepermjet te personit te   autorizuar Safet Mehana (plotfuqi...
(shih paragrafin 6). Sipas vendimit td datds 07.06.2012 Gjykata aprovoi kerkesen dhe   imponoi masa sigurie mbi Apartam...
Dinaresh. Ne kontrat€ eshtd e cekur qd ajo ka fituar te drejtat e saja prondsore mbi   Apartamentin n€ baze te kontratd...
22. Sipas paditesit mbas luftes Radojevic e thirri atd dhe  i  tha qd ai i kishte marrd pajisjet  fotografike te Blakq...
kerkuar nga paditesi Blakqori, Safet Mehana filloi procedurd kund€r Radomir Dackovic  per njohjen e t€ drejtave te    ...
Ligjit rnbi qarkullimin e pasurise se paluajtshme (GZ SRS 15/74, ne37. Sipas Neni 10 te  pajtim me Nenin 64 te ketij lig...
percaktoi se ligji  i            aplikuesh€m ne Kosovd eshte [..] ligji i cili ka hyre ne fuqi nd Kosov€   ...
ne posedim ne 1999 dhe e perdori ate (pdrfshire duke e dhene me qera) deri 2009 kur   Safet Mehana lidhi kontrate trans...
prones e kishte braktisur ate. Njd person i till€ mund te fitojd te drejten e pronesisd pas 10   vjet€sh.48. Rifat Blak...
e pronesisd mbi pronen e kontestuar sepse sig     ligji  parasheh posedim te pand€rprere dhe  te pakundershtueshem ...
nga Neni 463.2, Ligji mbi Procedurdn Kontestimore, Gjykata mund td vendosd vetdm mbi    shpenzimet te cilat jane vertet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(2012.07.03) jud rifat blakqori against slobodan radojevic (mc po).alb

565 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

(2012.07.03) jud rifat blakqori against slobodan radojevic (mc po).alb

 1. 1. GJYKATA KOMUNALE PODUJEVE C.No.295l2010GJYKATA KOMUNALE PODUJEVE, nep€rmjet gjykatdses kryesuese te EULEX-iIVerginia Micheva-Ruseva, me asistenc€ t€ procesverbal mbajteses Nexhmije Mezini dhep€rkthyesve nderkombetar per gjuh€n Shqipe Zeqir Shabani dhe per gjuhen Serbe MarioRosini, ne geshtjen e paditesit Rifat Blakqori nga fshati Letance, Komuna e Podujeves teperfaqesuar nga avokatet Dobrica Lazic dhe Mentor Neziri kunder te paditurit SlobodanRadojevic nga Podujeva, tani me adresd t€ panjohur, te perfaqesuar nga avokatja VahideBraha pdrfaqesuese e perkohshme, nd padine mbi njohjen e te drejtds se pronesisd, mbasgjykimit kryesor te mbajtur me3.07.2012, leshon kete AKTGJYKIM1. Padia e Rifat Blakqorit nga fshati Letance, Komuna e Podujeves kunder Slobodan Radojevicit nga Podujeva, tani me adresd te panjohur n€ Serbi, rreth percaktimit te te drejtave te pronesisE, nd kdtd mdnyrd aprovohet.2. I padituri Slobodan Radojevic nd kdtd mdnyrd obligohet te njohd se paditdsi ka fituar pronesine me and t€ parashkrimit fitues, mbas dhjete vjet mbajtje ne mirdbesim dhe ne menyrd td ligjshme, te drejten e pronesise mbi apartamentin Nr2 ne Podujeve qe ndodhet ne mrgen "ZahirPajaziti" Nr2 (m€ perpara rruga INA) me siperfaqe prej 42m2.aJ. Paditesi Rifat Blakqori nd kiitii mdnyrd lejohet td regjistroje te drejten e pronesisd te tij mbi apartamentin ne regjistrin e te drejtes mbi pronen e paluajtshme.4. Kerkesa e paditesit per kompensim t€ shpenzimeve te gjyqit nA kAft mi)nyrd aprovohet dhe i padituri Slobodan Radojevic duhet ti paguaje padit€sit Rifat Blakqori shumen prej 495 (katerqindendntedhjet€epese) Euro nga te cilat 355 (treqindepesedhjeteepese) Euro shpagim pdr shpenzimet e b€ra ne keto procedura dhe 140 (njqindedyzet) Euro shpagim per shpenzimet e bera me shqiptimin e mas€s sd sigurise ne geshtjen c.nr.44l20l0 te te nj€jtit gjyq brenda pesembedhjet€ (15) ditesh nga dita qe ky aktgjykim merr formen e prer6. Nese slobodan Radojevici nuk e pdmbush aktgjykimin, aktgjykimi do t i nenshtrohet permbarimit te dhunshem.
 2. 2. ARSYETIMIL Prapavija1. Padit€si pohon se nd 1997 ai ka blerd apartamentin nd Podujeve. Ai perfundoi njd kontrate blerese me shkrim me Slobodan Radojevic e cili legjitimoi veten si pronarin te apartamentit nE baze te kontrates me shkrim te kryer ndermjet tijd dhe pronares td me hershme Ruza Dackovic. Paditesi pagoi gmimin bleres dhe qd prej 1999 ishte n€ posedim te apartamentit. Ne 2001 i vellai regjistroi biznesin ne adresen e apartamentit dhe nd 2006 paditesi ia leshoi me qira personit te quajtur Bekim Biljali i cili e rekonstruktoi banesdn ne bar-kafe dhe zhvilloi biznesin aty se bashku me partnerin e quajtur Safet Mehana.2. Ne nderkohe apartamenti ne fiale ka qene objekt i nj€ tjet€r kontrate blerese. Ne 2009 partneri i qiraxhiut Safet Mehana kreu kontratd blerese me Radomir Dackovic (t€ birin e Ruza Dackovic) pdr te njdjtin apartament. Per shkak te imponimit t€ masave td sigurise qe braktisnin transaksionet per Apartamente, kontrata nuk eshte vdrtetuar ne gjykate .3. Apartamentet ne Podujev€ kane qend dhe ende nuk jand te regjistruar ne sh€nimet e librit te kadastrave apo ne regjistrin e te drejtave per pronen e paluajtshme. Esht€ e pamundur te ndiqet se kush €sht€ apo ka qend pronar i regjistruar i nje apartamenti.II. Padia4. Ne 8 Dhjetor 2009 Rifat Blakqori deponoi padi tek Gjykata Komunale e Podujev€s kund€r Slobodan Radojevic per njohjen e te drejtds te pronesise mbi apartamentin Nr2 qd ndodhet ne mrgdn "zahir Pqaziti" Nr2 (me perpara rruga rNA) me siperfaqe prej 42 m2 (kdtu e tutje Apartamenti). Baza e padise eshtd qe Rifat Blakqori pohon qe ai bleu kdte Apartament nd 1 Maj 1997 nga Slobodan Radojevic dhe i ka paguar ati gmimin bler€s. Kontrata nuk €shte v€rtetuar ne Gjyq per shkak te ligjit Diskriminues te implementuar nd I990-tat qe ndalonte transferim nddretnik prone. Te drejtat prondsore te paditesit nuk kane qene te regjistruara ne librin e shenimeve kadastrore. Paditesi k€rkon shpagim pdr shpenzimet procedurale.5. I padituri Slobodan Radojevic nep€rmjet td pdrfaq€sueses te perkohshme Vahide Braha, juriste nga Prishtina nuk kund€rshtoi padin€ dhe u pajtua n€ aprovimin e padisd per pronesi.III. Historiku Procedurial6. Padiau deponua prane Gjykates Komunale te Podujeves ne 08.12.2009. Seanca nuk u zhvilluan. Gjykatesit qd iu caktua g€shtja, duke vepruar sipas detyres zyrtare, leshoi vendim qe impononte masd sigurie mbi pronen e kontestuar qe ndalonte verifikimin e
 3. 3. ndonje kontrate nd lidhje me Apartamentin. Radomir Dackovic nepermjet te personit te autorizuar Safet Mehana (plotfuqishmeria dshte e vdrtetuar nd Gjykatdn Komunale te Podujevds ndn w.nr.272912009) apeloi pdr imponimin e mases t€ perkohshme. Gjykata e Qarkut n€ Prishtine me nje vendim te dates 05.05.2010 shfuqizoi vendimin e gjykatds td nivelit td par€ dhe e ktheu geshtjen mbrapa tek gjykata e nivelit t€ pard pdr rigjykim. Qe ateher€ nuk ka pasur zhvillim procedurash ne gjykaten Komunale te Podujevds.7. Ne 21 Qershor 2011 Kryetari i Gjykatds Komunale nd Podujeve i kerkoi Misionit Evropian per Sundimin e Rendit dhe Ligjit ne Kosove (EULEX) td mare p€rsiper g€shtjen per shkak t€ kompleksitetit te kontestimit. Kerkesa td ngjashme jan€ dorezuar nga Kryetari i Gjykat€s gjithashtu lidhur me kat€r geshde te tjera te lidhura me kete kontest te regjistruar ne gjykate nen numrat c.nr.35212010,35512011, 4412010 dhe 58712009. Sipas vendimit te gjykat€sit te EULEX-it te dates 10.1 L20ll, duke vepruar me plotfuqind te deleguar nga Presidenti i Kdshillit td Gjyqtareve te EULEX-it me vendimin e tij te 18.07.201 l, geshtja u mor persiper nga EULEX-i sepse ka dyshim tE bazuar qe drejtdsia lokale nuk ka qene ne giendje q€ ne menyre te duhur te shqyrtojd geshtjen m€ perputhje me kerkesat e nen. 5.1(c) (ii) te Ligjit mbi Juridiksionit (Ligti Nr. 03/L-53).8. Me vendimin e Gjykat€sit te EULEX-iI td cilit ju caktua gdshtja me date 30.01.201,2 paditesi u njoftua te permiresoje padine duke deponuar vleren e padise, deshmite dokumentare te pdrmendura ne padi si dhe te paguaje koston e gjyqit, te cilen ai e beri ne 09.02.20t2.9. i padituri, Gjykata u informua nga policia e Kosoves qe Pas tentatives qe te vihet ne dijeni adresa e te paditurit ishte e panjohur. Ai nuk kishte pdrfaqesues t€ autorizuar q€ do te pranonte dokumentet dhe ta p€rfaqesonte at€ ne gjyq. Ne perputhje me Nenin 79.3 tE Ligiit mbi Procedurdn e Kontestuar (Ligji Nr.03/L-006) Gjykata i caktoi atij perfaqesues te perkohshem, Znj. Vahide Braha, juriste nga Prishtina. Vendimi i Gjykates u publikua ne Gazetdn Zyrtare te Kosov€s me 03.04.2012.10.Nd vijim td seancds p€rgatitore ne 07.06.2012 dhe dy seancave degjimore te gjykimit kryesor ne 07.06.2012 dhe 03.07.20T2 procedurat perfunduan.11. Paralel me g€shtjen prezentd mbi njohjen e te drejtes te prondsise, padit€si ka deponuar k€rkese p€r imponimin e masave te sigurise mbi Apartamentin me 04.11.2009 ne Gjykaten Komunale td Podujev€s. Kerkesa u regjistrua ndn c.nr. c.rn.9012009. Gjykata pranoi kdrkesen dy herd dhe mbas ankeses nga i padituri Gjykata e Qarkut te Prishtinds dy here e rrdzoi vendimin e gjykates te nivelit te pard dhe e ktheu geshtjen per rigfykim. Gjat€ rigjykimit td trete geshtja u regjistrua ndn c.nr.4412010. Sipas vendimit md 20.09.2011 Gjykatdsit te EULEX-iI qe vepron sipas delegimit te nga Presidenti i Keshillit te Gjyqtareve td EULEX-it, geshtja 4412010 u mor persiper dhe u caktua Gjykatesit te EULEX-it pasi qe kushtet e Nenit 5.1 (c) ii te Ligjit te juridiksionit te p€rzgjedhjes td geshtjeve dhe shperndarjes t€ geshtjeve te Gjykatesve dhe prokuror€ve ishin plot€suar
 4. 4. (shih paragrafin 6). Sipas vendimit td datds 07.06.2012 Gjykata aprovoi kerkesen dhe imponoi masa sigurie mbi Apartamentin duke kufizuar gfaredo tjetdrsimi apo ngarkese me te drejte. Ky vendim ende nuk eshte perfundimtar pasi qe mund te jete subjekt i ndonj€ apeli por u ekzekutua pernjehere.IV. Shqyrtimi ligjor dhefaktikPretendimet e paldve:12. Paditesi deklaron se nd Mars 1997 ai ka blere apartament nga Slobodan Radojevic, apartament Nol me vendndodhje ne katin perdhes, ffuga e JNA-se (tani mrga Zahir PaJazitl) ne Podujevd. Disa javd me vone Radojevic-i i qaset atij dhe i propozon q€ te bler€ apartamentin fqinj No2, Apartamenti i kontestuar, pdr td cilin ai shpjegoi qe e ka blere nga Ruza Dackovic. Paditesi pranoi dhe u pajtuan ne gminim bleres prej 90 000 DM. Sipas marreveshjes Blakqori pagoi kestet por Radojevic-i kerkoi 20 000 DM me teper pasi Blakqori nuk mundi te paguaj plotesisht kestin e fundit. Paditesi nuk e pagoi shumen e kerkuar. I padituri mbeti nd zoterim te Apartamentit deri te konflikti i armatosur ne 1999 kur ai u largua nga Kosova. Pas luftes paditdsi mori zot€rimin mbi Apartamentin. Me von€ ai ia dha me qira Bekim Biljalit. Biljali e perdori ate si kafene s€ bashku me nj€ person tjet€r Safet Mehana p3r 2.5 vjet dhe i paguante atij qira mujore. Nd nddrkoh€ Blakqori ish informuar nga Organizata e Strehimit Publik ne Podujevd q€ kishte nje kontratd blerjeje t€ kryer nd€rmjet nje personi Serb dhe Safet Mehanes p€r Apartamentin dhe ai u kerkua qe te prezantonte te gjithe dokumentet e tije lidhur me zot€rimin e Apartamentit. Me deshmitd q€ ai i prezantoi Organizatds te Strehimit Publik thimi gjykaten nd Podujev€ dhe i kerkoi zyrtareve te gjykates te mos vazhdojne me kontrat€n e Mehanes. Padit€si po ashtu esht€ hetuar nga Policia e Kosov€s pasi qd Safet Mehana u ankua qe Blakqori i ka uzurpuar Apartamentin. Policia mbylli hetimet pasi qd oficeret policor pergjegjes i kontrolluan dokumentet e posedimit. Me kerkesen e tij gfyqi i Podujeves imponoi mase sigurie mbi Apartamentin duke ndaluar ndonj€ transferim prone. Deri nd ate kohd asnjd nuk nderpreu te drejten e posedimit. Ai kishte paguar faturat dhe taksat per Apartamentin.13. I padituri nuk u shfaq para Gjykatds. Nuk u bene pretendime.Faktet:14. Gjykata administroi deshmi me shkrim si dhe deklarata te d€shmitarit.15. Ne mbeshtetje te pretendimeve t€ tija paditesi i parashtroi gjykates kontraten me shkrim te kryer ndermjet Ruza Dackovic si shit€se dhe Slobodan Radojevic si bleres me date I6.ILI993 me te cil€n Ruza Dackovic shiti Apartamentin per shumen prej 175 000
 5. 5. Dinaresh. Ne kontrat€ eshtd e cekur qd ajo ka fituar te drejtat e saja prondsore mbi Apartamentin n€ baze te kontratds blerese Nr 360-82 te datds 03.03.1993 td kryer me Kuvendin Komunal t€ Podujeves dhe te vdrtetuar nd gjyq ndn Vr.nr.602l93 me 18.11.1993. Kontrata e 16.11.1993r €shtd ndnshkruar vetdm prej Ruza Dackovic dhe jo nga Slododan Radojevic, dhe nuk dshte vdrtetuar ne gjyq. Gjykata ka mare vetem kopje t€ kontratds, dokumenti origjinal eshte te i padituri, sipas pretendimeve te padit€sit.16. Me I Maj 1997 Slobodan Radojevic dhe Rifat Blakqori kryen kontrate blerese me shkrim per Apartamentin. Ne kontrate eshte e theksuar me shkrim q€ Slobodan Radojevic vepron si perfaqesues legal i Ruza Dackovic qe ka blere Apartamentin nga Kuvendi Komunal i Podujeves me kontraten 360-82103.03.1993 t€ vertetuar ne gjyqin Komunal te Podujev€s ndn numdr 620193. Ne kontrate po ashtu thuhet se Radojevic autorizim ligjor td perfaqdsojd Dackovic dhe ne emer te saj€ te ja shese Apartamentin Rifat Blakcorit per shumen prej 90 000 DM. Sa i perket pageses u pajtuan qe n€ diten e nenshkrimit te kontrates Rifat Blakcori i dha Slobodan Radojevic 5 000 DM, dhe me marreveshje, ne 18.05.1997 Rifati do ti jape Slobodan-it 20 000DM, dhe n€ 01.01.1998 do td paguaj kestin e fundit 65 000DM. Kontrata nuk ishte vertetuar ne gjyq.17. Ne 18.05.1997 Blacqori i pagoi Radojevic-it 20 000DM, sipas d€fteses td ndnshkruar nga Radojevic.18. Ne 01.01.1998 Blackqori i pagoi edhe 20 000DM te tjera Radojevic-it. Ne d€ftesen e ndnshkruar nga Radojevic eshtd cekur " Slobodan Radojevic ka pranuar 20 000DM deri tash dhe totali prej 45 000 DM mbetet qe te paguhet pas Vitit td Ri.19.Ne 01.01.1998 Blackori dhe Radojevic nenshkruan marrdveshje shtese ku thuhet se Blackori obligohet t€ paguaj 85 000 DM deri n€ 1.02.1998 qd permban po ashtu interes prej 30o/o pdr muaj ne DM t€ shumes te mbetur. N€ rast se ai deshtonte nd permbushjen e ketij obligimi ai do t€ humbte te drejten te bleje apartamentin dhe ai duhej te kompensoje Radojevic-in me 100 000 DM te tjera ose me pasuri e paluajtshme.20. Ne 16.02.1998 Blackcori i pagoi 35 000 DM te dera Radojevic-it.21. Nd 25.03.1998 Blacqori i pagoi Radojevic-it shumen tjeter prej 16 000 DM. Rodojevic nuk u pajtua qe kjo ishte kesti perfundimtar dhe kdrkoi 20 000 DM md shume. Blakori nuk pagoi asgje me teper. Radojevic vazhdoi td jetoje ne Apartament me familjen e tij€ deri nd Qershor 1999 kur braktisi Kosov€n dhe kune nuk u kthye mbrapa. Sipas padit€sit marrdveshja fillestare ishte qe Radojevic ne nd€rkohe do te vazhdonte te jetonte ne apartament me familjen sepse Blackori nuk kishte nevoje te perdore Apartamentin.t Ka nje mosperputhje ndermjet dates l8.l 1.1993 t€ verifikimit te dokumentit nismdtar bleres dhe dates kurkontrata e transaksionit per apartamentin ne fiale eshte kryer ndermjet Ruza Dackovic dhe Slobodan Radojevicte then6 si 16.11.1993. Pa dyshim aty ka gabim teknik sa pdr dat€n e 16.11.1993 sepse data e kryerjes tekontratds sd transaksionit duhet te pasoj€ daten e verifikimit t€ kontrat€s bler€se.
 6. 6. 22. Sipas paditesit mbas luftes Radojevic e thirri atd dhe i tha qd ai i kishte marrd pajisjet fotografike te Blakqorit dhe n€se i deshte mbrapa ai duhej ti paguante atij 65 000 DM. Ky ishte kontakti i fundit ndermjet tyre.23.Pard ne hollesi kontratat blerese te kryer nddrmjet Ruza Dackovic dhe Slobodan Radojevic sidomos duke marr€ ne konsideratd mungesdn e dokumentit origjinal, Gjykata, duke vepruar me kerkesen e paditdsit, ddgjoi si deshmitar juristin qe pergatiti kete kontrat€ Z. Aziz Podgorica, tani kryetar i gjykates Komunale td Podujevds. Sipas deshmitarit ai kishte pergatitur tekstin e kontrates me kerkesen e Radojevic. Ai kujtohet qei dha tekstin e shtypur Radojevic-it i cili pastaj, lazyr5n e tije. Ruza Dackovic kurre nuk erdhi ne zyren e tije dhe kune nuk n€nshkroi kontraten nd prezencdn e tije. Deshmitari kujtohet qe Radojevic-i pdrmendi qe Ruza Dackovic ishte e paralizrar dhe kjo ishte pse ajo nuk mund te vinte ne zyren e juristit. Kur pergatiste tekstin e kontrates ddshmitari pa kontraten me numdr ref. 6021% te 18.11.1993 qe tregon qd Ruza Dackovic ishte pronare e apartamentit. Para ddshmitarit nuk €shtd ber€ pagese e gmimit bleres.24.ParE ne holldsi kontraten blerese te kryer ndermjet Slobodan Radojevic dhe Rifat Blakcorit ne I Maj 1997 Gjykata, me kerkesen e padit€sit, d€gjoi si deshmitar Raxhep Fushdn, jurist nga Podujeva. Sipas Z. Fusha ai perpiloi kdt€ kontratd ne prezence td paleve dhe te d€shmitarit te permendur ne kontrate, Rama Blakcori. Deshmitari kujtohet se Slobodan-i i tregoi atij kontraten origjinale te kryer nd€rmjet Kuvendit Komunal dhe Ruza nd 1993 per blerjen e Apartamentit, si dhe origjinalin e autorizimit ligjor te Ruza-s qe autorizonte Slododan Radojevic-in te perfundoje kontraten blerese ne vend td saje. Sipas deshmitarit Slobodan-i kishte autorizim gjeneral te l€shuar nga Ruza te shese Apartamentin dhe kjo leter e autorizimit ishte v€rtetuar ne giyq. Deshmitari nuk mbajti ndonje dokument me te por ja ktheu te tera Slobodan-it. Ddshmitarit i kujtohet se nga njerezit prezent ne zyren e tij€ u pdrmend qe Ruza nuk jetonte ne Apartament pasi ishte ldne Kosoven vite me pare. Deshmitari e njihte Slododan-in se ai ishte oficer policie ne Podueve dhe e dinte qe ai jetonte me familjen ne Apartament vite me pare se permbyllja e kontrates ne T997. Autorizimi ligjor, i permendur nga deshmitari, nuk i eshte prezantuar Gjykates dhe perveg ketij ddshmitari nuk ka deshmi tjetdr q€ njd autorizim ligjor i tilld me te vertete ka ekzistuar.25. Ne 2000 faturat e elektrikut pdr Apartamentin jane paguar nga paditesi.26. Ne 2001 i vellai i paditesit regjistroi biznesin nd adrese t€ apartamentit. Po ashtu ai pagoi faturat e elektrikut deri ne Prill2002.27.Me date 05.06.2006 Rifat Blacori lidhi kontratd qeradhenie me Bekim Biljallin dhe dha Banesdn me qera pdr 5 vjet.28. Md date 02.1T.2009 djali i Ruza Dackovic, Radomir Dackovic dhe Safet Mehana lidhen kontratd me shkrim mbi blerjen e Banesds me gmim 55 000 eurosh. Meqenese kontrata nuk ishte vdrtetuar nd gjykat€ per shkak te nje mase sigurie qe ishte akoma ne fuqi,
 7. 7. kerkuar nga paditesi Blakqori, Safet Mehana filloi procedurd kund€r Radomir Dackovic per njohjen e t€ drejtave te tij prondsore te banes€s. Lenda esht€ regjistruar me numrin c.nr.35212010 nd Gjykaten Komunale ne Podujeve. Sig u tha me lart lenda u mor nga EULEX-i dhe u gjykua nga nje gjykatds i EULEX-it.Ligji i aplikuesh€m:29.Padia u ushtrua ne dhjetor 2009 sipas Ligjit Nr. 003/L-154 per Pronesine dhe t€ Drejta te Tjera Sendore (Gazeta Zyrtare Nr. 57104.08.2009, nd fuqi qe nga data 20.08.2009). Ne Nenin 2 paragrafi 2 te ketij ligji thuhet se "Titullari i nje te drejte sendore mund te paraqese kete te drejtd kundrejt cilitdo person, perveg ndse me ligj parashihet ndryshe".30. Gjatd kohes se fakteve pdrshkruar me lart ne paragraflet 15-28 ishte ne fuqi Ligji mbi manddheniet themelore juridike-prondsore (GZ RFSJ, Nr. 6/80)2. P€rvetesimi i gdo te drejte prondsore ne Kosovd €shte rregulluar me ane te ketij ligji nga viti 1980 deri me date 19 gusht 2009. Perveg kesaj, u adoptuan dhe hyn€ ne fuqi edhe ligje te tjera mbi transferimin e kontratave td pronave te paluajtshme per territorin e Kosovds3.31. Sipas Nenit 20 te Ligji mbi Manedheniet Themelore Juridike-Pronesore, e drejta e pronesisd mund te fitohet sipas vete ligjit, ne bazlte veprimit juridik dhe me trashegim.32. Neni 21 liston m6nyrat se si te drejtat pron€sore mund te arrihen permes ligjit- krijimin e nje sendi td ri, me bashkim, me p€rzierje, me nddrtim ne token e huaj, me parashkrim fitues.33. Sipas Nenit 28 para 2 mbajt€si me mirebesim dhe i ligjshem i sendit te paluajtshdm, mbi te cil6n tjetri ka te drejten e pronesise fiton te drejten e prondsise mbi k€te send me parashkrimin fitues me kalimin e kohds prej tre vjetesh.34. Sipas paragrafit vijues 4 te G njejtit nen mbajtdsi me mirebesim i sendit te paluajtshem, mbi te cilin tjetri ka te drejten e pronesise fiton t€ drejten e pron€sise mbi kete send me parashkrimin fitues me kalimin e kohes prej 20 vjetdsh.35. Me tej Neni 72 percakton se "Posedimi eshte i ligjsh€m nese bazohet ne bazen e plotfuqishme juridike qe nevojitet per te fituar te drejt€n e pron€sisd dhe nese nuk eshte fituar me forcd, mashtrim apo keqp€rdorimin e besimit". Para 2 percakton se "posedimi esht€ me mirebesim nese bartesi nuk e ka ditur apo nuk ka mundur te dije se prona t€ cilen ailajo mban nuk esht€ e saj/i saj". Para 3 pdrcakton rregullin e supozimit: "Mir€besueshmeria e posedimit supozohet". 36. Fitimi i te drejtave td pronesis€ me ane te veprimit juridik rregullohet nga Neni 34 iLigJit mbi marredheniet themelore juridike-prondsore. E drejta e prondsise konsiderohet e tille me dorezimin e sendit ne posedim te fituesit apo pdrmes dorezimit te dokumenteve nd baze te te cilave fituesi mund te dor€zoid kete send. fy Ug ishte n€ fuqi deri ne momentin kur hyri n€ fuqi ligji i ri Nr. 003/L-154 p€r pronesine dhe te drejta te tjera sendore ne gusht 2009 Shiko para4l-42 te ketij aktgjykimi
 8. 8. Ligjit rnbi qarkullimin e pasurise se paluajtshme (GZ SRS 15/74, ne37. Sipas Neni 10 te pajtim me Nenin 64 te ketij ligji kjo dispozite ishte e aplikueshme edhe nd Kosove) kontrata per transferimin e td drejtave te prones se paluajtshme duhet te behet me shkrim dhe se nenshkrimet e paleve kontraktuese duhet t€ vertetohen nga giykata. Me tej, Neni 33, Ligii mbi ma:redheniet themelore juridike-prondsore (GZ RSFJ 6/80) parasheh kerkesa shtese per vlefshmerin€ e kontrates sd transaksionit - e drejta e pronesise mbi pasurind e paluajtshme fitohet me regjistrimin ne librin publik, regjistrat e kadastrds.38. Fitimi i t€ drejtave td pron€sisd permes trash€gimise parashihet nga Neni 36, Ligji mbi marredhdniet themelore juridike-prondsore - e drejta e pronesise mbi sendin fitohet me ane te trash€gimit nd momentin e hapjes s€ trashegimisd, po qe se me ligi nuk eshtd caktuar ndryshe.39. E drejta e pronesise pushon me kalimin e sendit ne pronesine shoqerore apo kur personi tjeter fiton td drejtdn e pronesisd mbi kdte send apo kur sendi braktiset apo shkaterrohet (Nenet 44 - 47).40. KCtu duhet t€ p€rmendet per sqarim se me Ligiin mbi ndryshimet dhe shtesat e bera Ligjit mbi Qarkullimin e Pasuris€ se Paluajtshme (GZ KSAK, Nr. 45181) nga 1986, Neni 32a, u parapand edhe dispozita diskriminuese etnike-- "ndalohet qarkullimi i paluajtshm€risd ku qytetaret dhe personat civilo-juridik€ kand te drejtdn e pronesise nese qarkullimi i paluajtshmerise behet per shpdrnguljen e pjesdtareve te kombeve e te kombesive nga territori i Krahines Socialiste Autonome td Kosoves". Sipas paragrafit 2 G G njejtit nen ndalesa e qarkullimit td paluajtshmerisd nga paragrafi eshte zgafx deri me datd 31.12.T990.41. Ne 1989 kufizimet e transaksioneve u vazhduan me Ligjin mbi ndryshimin dhe shtesat e Ligiit mbi kufizimin e transaksioneve te prones se patundshme (Gazeta Zyrtare SRS4, Nr. 30/1989). Sipas nenit 1 te ketij ligji "transaksionet e pronave t€ paluajtshme mes personave fizikd [...] ne rajonin qd rrethohet nga territori i RS te Serbise, pa territorin e Vojvodinds, kufizohen p€r periudh€n kohore prej 10 vjetesh nga dita kur ky ligj hyri ne fuqi". Sipas Nenit 3 te ketij ligji Ministria e Financave- Drejtoria per veprimin juridik te Pronds lejonte transaksione te pronds se patundshme nga Neni 1 "ndse ka vleresuar se transaksioni nuk ka efekt ne ndryshimin e strukturds se popullsise kombetare, apo nd emigrimin e an€tardve te njd kombi td caktuar, apo respektivisht te nje komb€sie, dhe kur transaksioni nuk provokontrazira, apo pasiguri dhe pabarazi kundrejt shtetasve te ndonje kombi tjeter, respektivisht ndonje kombesie tjetdr". Neni 5 deklaron td pavlefshem gdo transaksion i cili eshLtd arritur ne kundershtim me kete figj.42. Ky ligi ka qene ne fuqi deri ne shpalljen e Rregullores s€ LINMIK-ut 1999124 mbi ligjin e aplikueshem ne Kosove (12.12.1999, nd fuqi nga data 10.06.1999). Shpallja e ligjit SRS ose Republika Socialiste e Serbise. Ne Republiken Socialiste te Serbise ekzistonin dy provinca autonome- Voivodina dhe Kosova.
 9. 9. percaktoi se ligji i aplikuesh€m ne Kosovd eshte [..] ligji i cili ka hyre ne fuqi nd Kosov€ me datd 22.03.1989 ligj i cili nuk eshte diskriminues dhe q€ perputhet me standardet humane nderkombetare [..].P€rfundimet ligjore I. Pranueshm€ria e padisi)43. Ligii Nr. 003/L-154 mbi Prondsin€ dhe te Drejta te Tjera Sendore nuk parasheh ndonjd kufizim te perkohsh€m per te ushtruar padi pron€sore n€ gjykat€. Gjykata ka arritur ne perfundimin se padia nuk i nenshtrohet ndonje afati parashkrimi. Paditesi Rifat Blakqori ka interes ligjor td parashtroje padi sepse ai pretendon te jete pronari i Baneses por nuk mund te regiistroje te drejtat e tij pronesore nd regjistrat kadastral€ sepse kontrata qe ai kishte lidhur me shitesin e Banes€s nuk ishte vertetuar ne gjykate. Perveg atij edhe njd person tjeter pretendon tejete pronari i se njejtes Banesd. Per k€te arsye gjykata vendos se padia 6shtd e pranueshme dhe se do td shqyrtohet. il. Pdrfundimet mbi andn meritore44. Q€shtja kryesore ne kete lendd eshtd nese paditesi ka fituar td drejtat e prondsisd s€ apartamentit.45. Gjykata konsideron fakte relevante si n€ vijim: Ruza Dackovic bleu Banesdn nga Kuvendi Komunal i Podujeves ne 1993 me and te nj€ kontrate me shkrim vertetuar ne gjykatd. Nd baze te kesaj ajo fitoi te drejta prondsie mbi Banesen. Shenohet se nd ate kohe (1993 dhe me vone deri nd te tashmen) te drejtat e pronesise mbi kete Banesd nuk u regjistruan ne regjistrin kadastral. Ne te njejtin vit, 1993, ajo nenshkroi nje kontrat€ me shkrim me Slobodan Radojevic per shitjen e Banes€s. Nuk eshte e qarte se gfare ndodhi pas kesaj dhe kur ajo u largua nga Banesa por deri ne vitin 2009 as ajo dhe askush nga trashegimtardt e saj nuk pretendoi ndonjd te drejte lidhur me kete Banese. Eshte vertetuar gjithashtu se ne 1997 Slobodan Radojevic propozoi paditdsit tia shiste atij Banesen. Ai u legjitimua si pronari i Baneses nd bazd te kontrates qe kishte nenshkruar me Ruza Dackovic dhe n€ bazdte kontrates qe ajo kishte lidhur me Kuvendin Komunal per te blerd Banesen (ai kishte origjinalin ose nje kopje te k€saj kontrate dhe ia ka treguar ate bleresit dhe avokatit Fushas). Palet kane lidhur kontrate me shkrim e cila eshtd nenshkruar nga te dy dhe qe nuk dshte vertetuar ne gjykate. Blakqori pa paguar gmimin pdr td cilin jand pajtuar fillimisht dhe madje edhe 6000 DM md shume por shitesi nuk eshte pajtuar me shumen e te hollaVe dhe kerkonte md shum6. Ai vazhdoi t€ jetonte ne Banese deri ne qershor 1999 kur filloi bombardimi nga NATO-ja dhe ai u largua nga Kosova. Ai nuk u kthye me kurre dhe nuk pretendoi kun€ te drejta kundrejt Banesds. Paditesi mori Banesen5 Nga deklaratat e deshmitarit Fusha nuk eshte e qarte n€se Radojevic kishte origjinalin apo kopjen e kontrates.Sipas te njejtit deshmitar Radojevic kishte autorizim nga Ruza per t€ shitur Banes€n por ky pretendim nukmbeshtetet nga prova t€ tjera.
 10. 10. ne posedim ne 1999 dhe e perdori ate (pdrfshire duke e dhene me qera) deri 2009 kur Safet Mehana lidhi kontrate transaksioni me shkrim me djalin e Ruza Dackovic, Radomir Dackovic.46. Kontrata me shkrim mes Ruza Dackovic dhe Slobodan Radojevic e dates 16.11.1993 nuk transferoi t€ drejtat e pron€sise mbi Banes€n sepse ndnshkrimet e paleve kontraktuese nuk ishin vertetuar n€ gjykatd. Askush nuk i di shkaqet e k€saj6. Megjithate Slobodan Radojevic mori Banes€n ne posedim, dhe jetoi aty me familjen e t1j7, kishte dokumente pronesie te Ruza Dackovic per Banesen dhe ne 1997 i propozoi padit€sit qd ta blinte ate. Kontrata me shkrim lidhur ne 1997 mes Slobodan Radojevic dhe Rifat Blakqori nuk transferoi td drejtat pron€sore tek bleresi Rifat Blakqori. Slobodan Radojevic nuk kishte te drejta pronesie mbi Banesen dhe keshtu qd nuk mund te transferonte te drejta te tilla Rifat Blakqorit. Kontrata nuk ishte v€rtetuar nd gjykate dhe per kete arsye nuk permbushi kushtet parapard nga Neni 10 Ligji mbi qarkullimin e pronds se paluajtshme. Per me teper vdrehet se nuk ka patur regjistra kadastral€ per Banesa dhe asnjd nga dy kontratat nuk kand mundur te regjistrohen. Kjo kontratd ka ddshtuar qe t€ beje Rifat Blakqorin pronarin e Banesds. Por Gjykata konsideron kete kontrate si baze ligjore p€r fitimin e te drejtave t€ pronesis€ pas posedimit td prones per nje kohe te caktuar nen disa kushte t€ caktuara. Ketu Gjykata p€rkujton nenin 28 para 2 G Liglit Ligii mbi marredhdniet themelore juridike-prondsore ku thuhet se mbajtdsi me mirebesim dhe i liglshem i pronds se paluajtshme, mbi te cilin tjetri ka te drejtdn e pron€sise, fiton te drejten e prondsise mbi ket€ prond me parashkrimin fitues me kalimin e kohes prej dhjete vjetesh.47. Ne teorind ligiore parashkrimi fitues p€rcaktohet si metod€ kur pronesia e pron€s t6 patundshme fitohet p€rmes posedimit real, td hapur, kundershtues dhe te vazhdueshem te prones duke perjashtuar pronarin e saj t€ vertete per periudhen kohore paraparunga ligji. Sipas dispozitave te Ligiit mbi marredhdniet themelore juridike-prondsore per t€ fituar prone n€ ketd m€nyre jane t€ nevojshem elementet e meposhtem- posedimi, mirebesimi, bazaligore posedim, kalimi i koh€s se parashkrimit prej l0 vjetesh, prona eshte braktisur dhe 6shte nj€ person tjeter i cili fiton t€ drejten e pronesise. Neni 72 paral i Ligji mbi Manedheniet Themelore Juridike-Pron€sore specifikon se posedimi esht€ i ligjshem nese bazohet ne baza ligjore te vlefshme qe nevojitet pdr te fituar te drejten e pronesise dhe nese nuk eshtd fituar me forc6, me mashtrim apo keqperdorimin e besimit. Para 2 i tE njejtit Nen specifikon se posedimi eshte ne mirebesim "po qe se mbajtdsi nuk di apo nuk mund te dije se prona qe ailajo mban nuk eshte prone e tljle saj". Mirebesueshmdria e posedimit supozohet. Mbajt€s ligjor dhe ne mirebesim konsiderohet personi i cili ka blere pronen sipas nje kontrate me shkrim e cila nuk eshte vdrtetuar ne gjykatd dhe ky person nuk ka qene ne dijeni se bleresi nuk ishte pronari i pron€s. Pdr m€ teper pronari i vertete iu tigli I aplikueshem ne ate kohe nuk ndalonte kontratat mes kosovareve dhe serbdve, shih paragrafin 4l-43, porkerkonte nje leje nga Ministria e Financave n€ Beograd. Shiko deklaratat e deshmitarit Fusha dhene ne Gjykate me date 03.0i.2012
 11. 11. prones e kishte braktisur ate. Njd person i till€ mund te fitojd te drejten e pronesisd pas 10 vjet€sh.48. Rifat Blakqori lidhi kontrate me shkrim p€r Banesen me Slobodan Radojevic ne maj te vitit 1997. Kontrata nuk u vertetua ne gjykate per shkak te [gjit diskriminues qd ishte ne fuqi ne ate kohe.8 Blerdsi konsideroi Radojevic si pronarin e Banes€s sepse ai jetonte aty se bashku me familjen e tij dhe ai kishte kontraten e shitblerjes me shkrim me Ruza Dackovic per t€ njdjt€n Banesd, ai kishte gjithashtu edhe kontraten pdrmes sd ciles Ruza Dackovic kishte blere banesen nga Kuvendi Komunal. Ne ate koh€ nuk ishte e mundur qd td verifikohej ne regjistrin kadastral kush ishte pronari i regiistruar i Baneses sepse n€ ate koh€ regiistrohej vetern toka. Blakqori pagoi gmimin per te cilin ishin marrd vesh. Pronari i vdrtet€ i Banesds e kishte braktisur ate (me shume gjasa ne 1993) dhe nuk pati kune pretendime per prondn. Ne qershor 7999 Radojevic u largua nga Banesa dhe Blakqori mori pdrsiper posedimin. Ai ka pasur banesdn n€ posedim t€ vazhdueshem deri nd nentor 2009 kur njd nga trashegimtaret e e Ruza Dackovic, djali i saj Radomir Dackovic, pretendoi te jete pronari i Banesds kur lidhi kontrate shitblerje per Banesen me Safet Mehana. Dh€nia me qera e nje vendi nje qeramarresi nuk perjashton mbajtjen ligjore. Fakti q€ Blakqori dha Banesen me qera Bekim Biljalit nuk do te thote se ai pushoi s€ ushtruari te drejtat e tij te posedimit kundrejt banesds. N€ fakt ai e mbante ate permes qeramarresit.49. Ne baz1 tE ketyre fakteve dhe ne pajtim me Nenin 28 para 2 tC Ligjit mbi Marr€dh€niet Themelore Juridike-Prondsore Gjykata arrin ne perfundimin se Blakqori ka fituar te drejtat e pronesise kundrejt Banesds permes parashkrimit fitues duke e mbajtur ate ne posedim per me shume se 10 vjet (nga qershoi 1999 kur ai mori ne posedim at€ deri ne ndntor 2009 kur u kontestuan te drejtat e tij). Nuk dsht€ e nevojshme q€ padit€si te vertetoje mir€besimin e tij sepse ai supozohet te jet€ i tille (fakt qe duhet te merret si i vertetd nga giykata) pdrveg rastit kur i padituri vdrteton te kunderten. I padituri nuk kunddrshtoi mirebesimin e padit€sit.50. Ligii i Ri per Pronesind dhe te Drejta te Tjera Sendore hyri n€ fuqi ne gusht 2009, pasi paditesi kishte fituar te drejt€n e pronesisd mbi Banesdn. Megjithate ligji i ri parashikoi dispozita te ngjashme lidhur me parashkrimin fitues. Neni 40 para 2 parasheh se "Personi i cili e ka dtrjetd (10) vjet ne posedim te panderprere nj€ paluajtshmeri dhe n€se ai eshte regiistruar si posedues prondsor ne kadaster e fiton pron€sine ne paluajtshm€rine ose nd ndonjd pjese te saj, nd qofte se brenda ketij afati nuk eshte regjistruar ndonje kunddrshtim lidhur me regjistririiin". Me tej neni 287 parasheh se "P€r fitimin e pronesise ne nje paluajtshmeri eshtd i nevojshem regjistrimi ne Regjistrin per te drejtat ne paluajtshmerite, nese Regjistri eshte themeluar dhe ka filluar veprimtaria e regjistrimit". Ne baze tE ketyre teksteve Gjykata konsideron se edhe ndbaze te ligjit t€ ri paditesi do te fitonte td drejten8 Shih paragrafin4l-43
 12. 12. e pronesisd mbi pronen e kontestuar sepse sig ligji parasheh posedim te pand€rprere dhe te pakundershtueshem per dhjetd vjet be rast se regjistrat e pronds nuk kane funksionuar.51. Konventa Ewopiane e td Drejtave td Njeriut (pas kdsaj Konventa) dhe precedentet e Gjykates Ewopiane td te Drejtave te Njeriut jand te aplikueshme drejtpdrdrejte n€ Kosov€ ne pajtim me Nenet 22 dhe 53 t€ Kushtefut€s se Republikds se Kosoves dhe si te tilla jane pjese e ligjit kombetar. Gjykata duhet te v€zhgoje gjithmone ndse legjislacioni vendor pdrputhet me Konventen dhe jurisprudencdn e saj dhe per me tepdr, sidomos n6 kete lendd nese doktrina e parashkrimit fitues esht€ ne kundershtim me te drejten e posedimit nen Nenin te Protokollit 1 td Konventes duke patur parasysh se ai transferon pronesi t€ dobishme nga njeri individ nd tjetrin. Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut pranoi ne lend€n J.A.Rye (Oxford) Ltd v. Mbretdris€ sd bashkuar (aktgjykimi i dates 15.1 1.2005) se nd sisteme ku nuk ekziston regjistrimi i detynreshdm i prones interesi publik mund te justifikoje parashkrimin fitues. Parashkrimi fitues konsiderohet si e drejte mbi njd toke ku ka pasur parashkrim fitues dhe si mjet penguar pretenduar per marrjen serish ne posedim. Ne kete aspekt Gjykata permend edhe Stabbings dhe td Tjerdt v. Mbretdrisd sd Bashkuar, aktgjykim i dates 22.10.1996 kur Gjykata Evropiane lidhur me qdllimin legjitim per te penguar pretendimet per te marrd serish posedimin mbi nje prone, shenon se: "Periudhat e parashkrimit ne lend€ te l€ndimeve personale jand karakteristik€ e perbashket e sistemeve ligjore vendord te Shteteve Kontraktuese. Ata sherbejn€ si qellime te rendesishme te ndryshme, perkatdsisht per te siguruar siguri ligjore dhe perfundim, per te mbrojtur te pandehur te mundshem nga padi te cilat jane ushtruar para shume kohesh te cilat mund te jene te vdshtira pdr tu kundershtuar dhe parandaloje drejtdsine gje e cila mund te ndodhe nese gjykatat duhet t€ vendosin mbi ngjarje t€ cilat kane ndodhur ne t€ kaluaren e larget dhe nje gje te till6 duhet ta bejne nebaz| provash te cilat jane bdre te pabesueshme dhe jo kompetente per shkak se ka kaluar kohe e gjat6".52. Ne pajtim me Nenin 2 para 2 te Ligjit Nr. 003/L-154 Ri per Pronesine dhe t€ Drejta te Tjera Sendore i padituri duhet te njoh€ t€ drejtat e pronesise te paditesit.53. Ne baze td ketij aktgjykimi dhe n€ pajtim me Pjesen 2.1G Ligjit Nr. 2002/5 mbi krijimin e regjistrit t€ te drejtave te prones se paluajtshme, paditesi lejohet t€ regjistroje t€ drejtat e tij te pronesise lidhur me Banesen n€ regjistrin e te drejtave te prones se paluajtshme ne Podujeve, duke ndjekur procedurdn parapar€ ne Pjesen 3 te te njejtit Ligj. [/. Shpenzimet e Gjykatds54. Ne padine etij paditesi kerkon kompensim td shpenzimeve td tij. Duke patur parasysh rezultatin e ketij kontesti dhe ne pajtim me Nenin 452., Ligji mbi Proceduren Kontestimore i padituri detyrohet t€ kompensoje paditesin per gdo lloj shpenzimi n€ ket€ ldnde. Meqendse avokatet e padit€sit nuk ia parashtruan Gjykates nje kerkese ku duhet te ishin td paraqitura te gjitha shpenzimet per te cllat ata kerkojn€ kompensim, sig parashihet
 13. 13. nga Neni 463.2, Ligji mbi Procedurdn Kontestimore, Gjykata mund td vendosd vetdm mbi shpenzimet te cilat jane vertetuar ndbaze te dokumenteve te dosjes se ldnddse, n€ veganti taksa gjyqesore e parapaguar nd shumen prej 205 Euro si dhe shuma prej 150 eurosh per p€rfaqdsuesin e perkohshdm t6 te paditurit, gjithsej shumdn prej 355 eurosh. 55. Ne pajtim me Nenin 314.2 te Ligiit mbi procedurdn Kontestimore, nd keto procedura kontestimore €sht€ Gjykata organi qe vendos se cila pal€ do te paguaje shpenzimet per caktimin e masr5s se sigurise ne lenden numdr c.w.4412010 td Gjykatds Komunale Podujeve. Duke aplikuar negullin e pergjithsh€m parapard nga Neni 452.lte Ligjit mbi procedurdn kontestimore i padituri detyrohet te ktheje t€ hollat paditdsit edhe per shpenzimet e bdra per caktimin e masds sd sigurisd mbi Banesen ne shumen prej 140 eurosh nga td cllat 20 euro jane takse gjyq€sore e parapaguar dhe 120 euro shpenzime te parapaguara per p€rfaqesuesin e caktuar p€rkohesisht.56. Siq u deklarua md lart, sipas Nenit 143.1te Ligiit mbi Proceduren Kontestimore, eshtd vendosur si ne dispozitivin e ketij aktgjykimi.MJET LIGJOR: Ne pajtim me Nenin I76J G Ligjit mbi proceduren kontestimore paletmund te ushtrojn€ ankese kunddr ketij aktgiykimi permes Gjykates Komunale nd podujevene Gjykat€n e Qarkut n€ Prishtine brenda pes€mbedhjete (15) ditesh nga dita kur palet janepajisur me nje kopje te ketij aktgjykimi. Gjykata Komunale Podujevd C. Nr. 295/2010Perpiluar ne gjuh€n angleze,Gjuhe e autorizuar Kryetare e Trupit Gjykues Verginia Micheva-Ruseva RePtrblika KsjYkatdse e EULEX-it - I tiJ$ll,*Tf"1i$:e Neni 463.2 Ligii mbi Procedurdn font.rtir$r"ifarasheh se la ka p€r detyre te specifikoje n6 kerkese tegiitha shpenzimet per te cilat kerkon riktliifrifte/te holave dhe t€ parashtroj€ prova per keto shpenzime pervegrasteve kur keto prova gjenden n€ dosjen e l€nd6s,

×