‫ﺟﻤﻌﻪ 03 اردﯾﺒﻬﺸﺖ4831 ﺑﺮاﺑﺮ 02 ﻣﺎه ﻣﻪ 5002‬
 ‫اﺑﺘﺪا از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﺎدﮔﯽ quot;دﻗﯿ...
‫درآن ﻫﻨﮕﺎم، ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دوروزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ دﺑﯿﺮی ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی درﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ‬
‫ﺟﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﺮوز ﭘﺮوﯾﺰ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺟ...
‫ﻧﯿﺰ درﺟﻬﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﺮدن، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﺰاﯾﻤﺮﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ،ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم، ﺑﻪquot;ﺟﻨﻮن و ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻗﻄﻌﯽ‬
‫ﻣﻠﯽquot; اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪ...
‫6. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺛﺎﺑﺖ، اﯾﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮای ﻣﺤﻮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد.‬


‫1 –ﺟـﻨﺎح ﺑـﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای ادﻋﺎی اﯾﺠﺎد ...
‫ب - اﺻﻞ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ دروغ ﮔﻔﺘـﻦ!‬
‫ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺑـﺎره quot;اﻣﻀـﺎء ﺑـﺎزیquot; )ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ( ادﻋﺎی ﻣﻦ ﭘﺲ از 5/1 ﺳـﺎل، ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻣ...
‫دﻗﯿﻘﺎ اوج آﻣﺎل ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺻﻠﯽ دراﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در quot;‬
‫آﻟﺰاﯾﻤﺮﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎره 4 ﺻﻔﺤﻪ...
‫ﭼﻪ ﺧﺒﺮاﺳﺖ و ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدمquot;! ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ:quot; آﻗﺎی دﮐﺘﺮﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪquot;! ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد‬
‫ﺑﺮآورﻧﺪ: ﺷﯿﺎد ...
‫ﭼﻬﺎر – ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و ﺟﻨﻮن زا و ﻣﺮگ آﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ آﺷﭙﺰی ﻓﺮدی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮود ﻓﻮﻻد وﻧﺪ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ‬
              ...
‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪوquot; اﯾﺮان را ﻣﺴﺎوی ﻓﻮﻻد وﻧﺪquot; ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، اﺧﯿﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه‬
‫quot;ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮیquot...
‫ﮐﺎﻣﻼ آزاد در ﻧﯿﺎز ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺎ دﯾﻦ دﯾﮕﺮ‬
             ...
‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت وﻃﻦ، دراﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺑﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و او را واﻗﻌﺎ رﻫﺒﺮ‬


              ...
‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ی ﺣﻘﯿﺮ، ﺑﻬﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻬﺎن در ﺑﯽ اﻃﻼع ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ، ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ از اﻋﻤﺎل و ﻧﯿﺎت‬
‫واﻗﻌﯽ، ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان، آن ﭼﻨﺎن...
‫درﺟﻪ ﭼﻨﺪم آﻧﻬﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ روزاﻧﻪ، ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺰرﯾﻖ‬
‫ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. ب ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alzaimer Melli8

1,115 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,115
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alzaimer Melli8

 1. 1. ‫ﺟﻤﻌﻪ 03 اردﯾﺒﻬﺸﺖ4831 ﺑﺮاﺑﺮ 02 ﻣﺎه ﻣﻪ 5002‬ ‫اﺑﺘﺪا از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﺎدﮔﯽ quot;دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ quot;‬ ‫را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻟﻄﻔﺎ از اداﻣﻪ ﺧﻮد داری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻮ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﺿﺎع‬ ‫quot;اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنquot; ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ، ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻐﯿﺮ از quot;ﻣﺮداﺑﯽ ﺷﺮم آورquot; ﺑﺪان ﻧﻤﯿﺘﻮان داد ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺮای درک‬ ‫وﻟﻤﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺮوط ﺑﺎﻻ، ﺿﺮوری اﺳﺖ .‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ دارم ، اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد. ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ،‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﺑﺮ رﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ،درﺳﺎﻟﻬﺎی ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ام ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن‬ ‫داده اﺳﺖ، آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮشquot;ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺣﻘﺎرتquot;را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺪ روزی ﻗﺮارﻧﻤﯿﮕﯿﺮم. ﻧﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫دارم ﻧﺎﻣﯽ را ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﻢ ﺑﺮﻣﻦ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ روش ﮔﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺎرﺷﻢ را . ﺧﻮد را دﺧﺘﺮ و ﻧﻮه‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی، ﺧﻠﻒ، ﻣﺒﺎرز و ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻌﺒﻮداﻧﻢ، اﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺗﯿﻦ ﻓﻘﯿﺪ، رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی آرﯾﺎ ﻣﻬﺮ،‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﻮﯾﺘﻢ، ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ و آﻏﺎز ﺣﻘﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن،‬ ‫ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ام، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺎد اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﺎﻫﺮﻧﻔﺲ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻖ ﯾﮏ رای ﺧﻮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻻﻏﯿﺮ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎره 4 ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ، اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ، ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ و ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد ، ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ و آن اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ازﻋﻤﺮ، ﭘﺮ از درد و رﻧﺞ، ﻧﺎﺷﯽ از درک و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ، ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻣﺴﺌﻮل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.‬ ‫اﯾﻨﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻧﻈﺮﯾﻪ ام quot;ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻠﯽ quot; ﺷﻤﺎره1 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 01‬ ‫آﭘﺮﯾﻞ 1002 ﺑﺎ ﻣﻔـﻬﻮم، ﭼـﺮاﺑﺪﺑﺨﺖ و اﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ )ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ و‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد درﺳﺎﯾﺖ )‪ (www.rastakhiz.org‬اﺷﺎره ورزم.‬ ‫1‬
 2. 2. ‫درآن ﻫﻨﮕﺎم، ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دوروزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ دﺑﯿﺮی ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی درﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ‬ ‫ﺟﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﺮوز ﭘﺮوﯾﺰ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺟﺎاﻧﺪاز ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺟﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او در آﻧﺰﻣﺎن ﮔﻮﮔﻮش، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻘﻮل‬ ‫ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ رادﯾﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ درﺗﺎرﯾﺦ 03 دﺳﺎﻣﺒﺮ 2002 درﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﯾﮏ ﺷﻨﻮﻧﺪه،،quot; ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫quot; ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ.. ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻠﺤﺎظ ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاد، ﻫﻤﺼﺪاﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم..quot; اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻠﺤﺎظ ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاد، ﻫﻤﺼﺪاﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم quot;‬ ‫و ﻣﯿﺰان وﺟﺪان ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﻠﻢ ﺑﻤﺰدان ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ درﺷﺮف اﺣﺪاث ﺑﻮد.‬ ‫دراﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻻﯾﻞ quot;ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻠﯽ quot; ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اراﺋﻪ، ﻫﺮ روز ﻃﺮح اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ، ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را،quot;ﻧﺨﻮاﻧﺪن و ﯾﺎ درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻧﺪن، درﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪن ، ﻋﺪم‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺳﺌﻮال و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮑﺮدن ،درﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن، ﻋﺪم ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﺎﻃﯽ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮدن، ﻋﺪم‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ، اﺳﺎرت درﻓﺮﻫﻨﮓ رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن از دﯾﮕﺮان، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن‬ ‫ﺑﺠﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ quot; ﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽquot; ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺗﺪارک ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. quot; ﺑﺮﺷﻤﺮدم و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻬﺮه‬ ‫ﻫﺎی اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺜﻼ quot;ﻣﺒﺎرز ﺑﺎرژﯾﻢquot; اﺟﺎزه ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ را دارﻧﺪ، ﺑﻪ دو‬ ‫ﺷﺮط:‬ ‫ﯾﮏ – ﺿﺪﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮدن.‬ ‫دو –ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺬف وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ را ، ﻧﺒﺮدن .‬ ‫در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ، راه ﻧﺠﺎت، ﻓﺮﯾﺐ quot;ﺟﻨﺎح ﺑﺎزی و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ quot; و quot; زﻧﺪان ﺑﺎزی quot; دروﻏﯿﻦ رژﯾﻢ را‬ ‫ﻧﺨﻮردن و ﻋﺪم ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، ﺻﻮرت ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ اﻣﺎﻧﭙﻮر، ﺟﺎاﻧﺪاز ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺟﺎﻧﯽ، در ﺳﯽ. ان. ان را ﯾﺎد‬ ‫آوری ﮐﺮده، ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دروﻏﯿﻦ رژﯾﻢ را، ﻧﺸﺎن ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻦ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ quot;وﻟﯽ‬ ‫ﻓﻘﯿﻪquot; داﻧﺴﺘﻢ .‬ ‫ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ام، ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺑﺪﺗﺮﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﺎﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ:‬ ‫اﯾﻨﮏ ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی ﻣﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻋﻤﺪا ﺑﺪﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎ وﺟﺪان ﺣﺮﻓﻪ ای اش را ﯾﺎد آوری ﻧﻤﻮدم. ﮐﯿﻬﺎن اﯾﻨﮏ درﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ، دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن،‬ ‫ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮری زاده و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﻮل آن ﻣﺮﺣﻮم quot;ﺟﻮﺳﻮاری quot; و ﺟﺎاﻧﺪازی اداﻣﻪ‬ ‫دارد. ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻤﺮوزﭘﺮوﯾﺰ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﺑﻪ رژِﯾﻢ درﻫﻤﯿﻦ دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫ﺑﺰرگquot; اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽquot; ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻮاﺳﻄﮕﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﻟﻬﺎی رژﯾﻢ، ﺑﻨﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﯿﺎوش‬ ‫اوﺳﺘﺎ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد! ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪرﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و دﻫﻨﺪه ﻃﺮح ﺷﺮم آور quot;ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺮوﯾﺪ و رای ﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﻣﺎ ازﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رای ﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖquot;.‬ ‫درﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ، وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان درﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻐﺎزه ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اش، درﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن از‬ ‫زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻒ، ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺰد، دﻻﻟﯿﻬﺎﯾﺶ را ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺟﺎدارد. اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد، اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰۀ quot;اﻧﺴﺎﻧﯿﺖquot;؟؟ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﺠﺮه ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺎرس ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫اراﺋﻪ ﻣﯿﺰان quot;اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶquot; ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آور ﺷﻮم ، ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﯾﻦ ﻏﻔﺎری،‬ ‫اﯾﻦ روﺷﻨﺪل ﺷﯿﺮ دل ﻣﺒﺎرز را، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد! اﮔﺮ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دو روزﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﺻﻠﯽ و ﻧﮑﺒﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺮوز ﺻﺪﻫﺎﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس، ﻫﺰاران ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺜﻼ‬ ‫ﻣﺒﺎرز، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎرﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچ، ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ اﻋﻼم وﺟﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ، اﯾﻨﮏ ده ﻫﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫2‬
 3. 3. ‫ﻧﯿﺰ درﺟﻬﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﺮدن، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﺰاﯾﻤﺮﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ،ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم، ﺑﻪquot;ﺟﻨﻮن و ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻗﻄﻌﯽ‬ ‫ﻣﻠﯽquot; اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪﯾﮏ ﺧﺼﯿﺼﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ، اﻓﺰون ﻧﻤﺎﯾﻢ:‬ ‫ﺑﻌﺪازﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ، ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﻏﺬاﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ وزارت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت رژﯾﻢ، ﻣﺴﺘﻘﺮ دراﮐﺜﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪن و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ‬ ‫ﺧﻮردن، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ quot;ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲquot; ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺮای، ﻣﻠﺖ اﺳﯿﺮ و اﮐﺜﺮا آﮔﺎه داﺧﻞ و‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﺣﺎل و آواره در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ. دراﯾﻦ رژﯾﻢ ، ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ،quot; ﺟﻨﺎح ﺑﺎزی‬ ‫و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽquot; ﺑﺮای ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻓﺮﯾﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و دﻧﯿﺎﺑﻮده اﺳﺖ وﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ او، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ او داده ﮐﺎرﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از رﯾﺎﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﯾﻨﮏ ﺑﻪ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺣﮑﻢ دار، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻤﻌﻨﯽ رای دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺨﺮه و ﺷﺮم آور ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮﻣﻦ، وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی 41 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ، اﺟﺎزه رای‬ ‫ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﻋﻤﻞ رای دادن را، ﺗﻘﺎﺿﺎی اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮوﺋﯿﻦ، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻓﻌﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﭘﻨﺎه و ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی اﯾﻦ رژﯾﻢ،‬ ‫ﻣﯿﺪاﻧﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎ اﻧﺪازان ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺟﺎﻧﯽ و ﻓﺮﯾﺐ اﺻﻼﺣﺎت، درداﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن ﺑﻄﻮرﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،ﻣﺴﺌﻮل، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺪﻫﻢ، ازآن دو ﺷﺮط اﺟﺎزه ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎرژﯾﻢ، ﺷﺮط دوم، اﯾﻨﮏ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ‬ ‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم،ﻫﻤﮕﯽ و ﺑﺨﺼﻮص quot;زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﯾﮋهquot; و ﮐﺎﻣﻼ دروﻏﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎ‬ ‫اﻧﺪازان رژﯾﻢ درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر quot;ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن درداﺧﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢquot;،‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺻﺤﻨﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدن، اﮐﺘﻔﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﯾﺮا دراﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﺳﻪ اُرﮔﺎن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎرﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪو دﻗﯿﻘﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﯿﺰان ﺣﻘﯿﺮی ﺳﺮان‬ ‫ﻏﺮب را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:‬ ‫ﯾﮏ – ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رژﯾﻢ.‬ ‫دو – وزارت اﻃﻼﻋﺎت رژﯾﻢ.‬ ‫ﺳﻪ – ارﺑﺎب اﺻﻠﯽ، رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻫﺮﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﺷﺪﻧﯽ ، ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻪ اُرﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺎن quot;آﻟﺰاﯾﻤﺮﻣﻠﯽquot; ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﺮان‬ ‫ﻏﺮب ﺑﺎﻣﺮدم دﻧﯿﺎ، ﻫﺮﮐﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ:‬ ‫1. ﺟﻨﺎح ﺑﺎزی و اﺻﻼح ﺑﺎزی‬ ‫2. زﻧﺪان ﺑﺎزی‬ ‫3. اﻣﻀﺎء ﺑﺎزی‬ ‫4. ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎزی‬ ‫5. اﯾﺠﺎدﺳﭙﺎه ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی اﻧﺘﺤﺎری دراﯾﺮان وﺟﻬﺎن‬ ‫3‬
 4. 4. ‫6. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺛﺎﺑﺖ، اﯾﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮای ﻣﺤﻮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد.‬ ‫1 –ﺟـﻨﺎح ﺑـﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای ادﻋﺎی اﯾﺠﺎد quot;اﺻﻼﺣﺎتquot;، درﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮑﺴﺎن، ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻮد،‬ ‫درﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ، ﭘﯿﺪاﯾﺶ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی quot;ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺧﻞ ﻧﻈﺎمquot; ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫رﻓﺮاﻧﺪوم داﺧﻞ رژﯾﻢ، از رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ، آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺟﺎﻧﯽ، ﻃﺒﺮزدی، اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ، ﺑﺮادران‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی، ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن، ﺟﻮان ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﯽ و ﻗﺒﻼ آﺧﻮﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻮن اﺷﮑﻮری ،‬ ‫ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری و آﻏﺎ ﺟﺮی و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ درﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده اﻧﺪ: ﮐﺘﺎب و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻦ!‬ ‫دراﻧﻮاع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎو ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن، و اﻟﺒﺘﻪ داﺋﻢ اﻟﻤﺮﺧﺼﯽ ﺑﻮدن.‬ ‫2- زﻧﺪان ﺑﺎزی ﻣﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دروﻏﯿﻦ ﺑﻮدن ، اﺳﺎس quot;زﻧﺪان ﺑﺎزیquot; اﯾﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی رژﯾﻢ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ای‬ ‫دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی از ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم دارم ﮐﻪ اﺧﯿـﺮا ﺑﺎ روﺷـﺪن دﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﻌـﺎﺷـﺮﺗﻬـﺎی ﺟـﺪﯾـﺪش ﺑﺎﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮ زاده، ﺑﺮ ارزش وﯾﮋه اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻦ،‬ ‫اﻓﺰون ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﺪارم. ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪارک، ﻣﺪرک اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی ازدﺳﺘﺨﻂ ﻃﺒﺮزدی‬ ‫اﺑـﻠﻪ، ﺑﻤﺎﻧـﻨﺪ ارﺑﺎﺑﺎﻧـﺶ، اراﺋـﻪ ﻣﯿﺪﻫﻢ. اﯾﻦ ﻣﺪرک ﭘﯿﺎم درﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ، ﺑﺎ دﺳﺘﺨﻂ او در ده ﺻﻔـﺤﻪ‬ ‫اﺳﺖ. ﺑـﺮای ﺳﻬـﻮﻟﺖ اﺛﺒـﺎت ﻧﻈـﺮم، ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻌﻼوه اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﭘﺎﺳـﺪار، ﮐﻪ وﻗـﺎﺣـﺘﺶ ﺟﻬـﺖ‬ ‫ﺗﻮﻫﯿـﻦ ﺑـﻪ ﺷﻌـﻮر ﻣﻠـﯽ ﺑـﻬﻤـﺮاه رژﯾـﻢ، ﺗﺎﺑﺪاﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻢ درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺖ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد، را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻢ. درﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم، ﺷﻤﺎره 0903 و درﺗﺎرخ‬ ‫1/7/28 ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﻮدک اداری ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره و زﻣﺎن 6 ﻣﺎه ازﺷﺮوع ﺳﺎل را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ! ﻧﺸﺎن از‬ ‫آن دارد ﮐﻪ ﺑﻄـﻮرﻣـﺘﻮﺳـﻂ روزاﻧـﻪ ﺣـﺪاﻗـﻞ 61 ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان‬ ‫اﺳﺖ!! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ، درﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ آزادی وﺟﻮد ﻧﺪارد! و اﮔﺮ دروغ اﺳﺖ، اﺳﺎﺳﺶ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫quot;زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدنquot; دروغ اﺳﺖ! ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘـﺎب اﻣﯿـﺮ اﻧﺘﻈﺎم و اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺪا‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﭘﯿﺮو ﮐﺘﺎﺑﺶ، دراﻋﻼﻣﯿـﻪ اﺧﯿـﺮش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺮوان ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿـﻦ ﺑﺎﻗـﺮ زاده ﺷﯿـﺎد، آﻧـﺎً ﺑﻌﻨـﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد! دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، اﮐﺒـﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎص ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ = ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺎن ﺷﺮط اول و ﺗﮑﺮارﺷﺪه درﺻﻔﺤﻪ اول و ﻻزﻣﻪ quot;ﻗﻬﺮﻣـﺎن زﻧﺪان ﺷﺪنquot; ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫آﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺋﯿﺴﺖ! اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺎ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﻮدن را دارﻧﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ‬ ‫ﻫﻤﻮاره اﺳﺎس دروﻏﯿﻦ ﺑﻮدن، اﯾﻦ quot; زﻧﺪان ﺑﺎزﯾﻬﺎ quot; را ﻣﺴﺘﻤﺮا ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ!‬ ‫3 -اﻣﻀﺎء ﺑﺎزی ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دراﯾﺮان، درﭘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ‬ ‫ای و ﺑﻤﺐ اﺗـﻢ، ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻃﯽ 01 ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده از 51 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 0002 ﭘﯿﮕﯿﺮ‬ ‫آن ﻣﯿﺒﺎﺷـﻢ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺻﻔﺤﻪ 4 ﺷﻤﺎره 9 ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ام: دﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﻬـﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿـﺎن اﻋﻤﺎل اﯾﻦ‬ ‫ﺟـﺎﻧﯿـﺎن ﺑـﺮ دو اﺻـﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:‬ ‫اﻟﻒ - ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ: quot;ﻧﺒﺮد اﺳﻼم ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳـﻼم اداﻣـﻪ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ‬ ‫راه ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﺳﻼﺣﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﯿﭻ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ روﯾﮕﺮدان ﻧﺸﺪ.quot;‬ ‫4‬
 5. 5. ‫ب - اﺻﻞ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ دروغ ﮔﻔﺘـﻦ!‬ ‫ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺑـﺎره quot;اﻣﻀـﺎء ﺑـﺎزیquot; )ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ( ادﻋﺎی ﻣﻦ ﭘﺲ از 5/1 ﺳـﺎل، ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻣـﺠﻠـﺲ‬ ‫آﺧـﻮﻧﺪان در روز 51 ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﯿﺪ! ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ای، دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اداﻣـﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﺗﮑﻤـﯿﻞ ﭼـﺮﺧـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ اﺗـﻤﯽ ﻧﻤـﻮدﻧﺪ! ﻟﻄﻔـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿـﺪ، اﯾﻦ ﺟﺎ، اﯾﻦ ﻧﻮﮐﺮان رژﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﻨﻔﺲ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺪﻋـﯽ quot;ﺧـﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮانquot; ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﺳﯿﺮ، quot;ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎی ﺻﻐﯿﺮquot; ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ! ﺻﻐﯿﺮ‬ ‫ﻫﺎﺋﯿﮑﻪ اﺟﺎزه اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿـﻢ ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻟﺰوم، دارای ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ، اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮدﺷﺎن و‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!‬ ‫4 -ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎزی درﺻﻔﺤﻪ 8 ﺷﻤﺎره 9 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 31 ﻧﻮاﻣﺒﺮ 3002 quot;ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎزیquot; را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﯿﺎن‬ ‫داﻧﺴﺘﻢ. اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآوری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن 52 ﺳﺎل اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮدو اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ‬ ‫ﺑﺮای ازﭘﺎ درآوردن رژﯾﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد، رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو، ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ آرزوﻣﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ، ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ آرزو‬ ‫و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ! زﯾﺮا ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ اﻧﺪازد!‬ ‫ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ 8 ﺳﺎﻟﻪ quot;ﺑـﺮﮐﺖquot; ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ!‬ ‫5 - ﺳﭙﺎه ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی اﻧﺘﺤﺎری اﻣﺎ اﯾﺠﺎد، quot;ﺳﭙﺎه ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی اﻧﺘﺤﺎریquot;، ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼﺣﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ دراﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ، دﻧﯿﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ ﺳﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﻃﻼع و رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺣﻘﯿﺮ و ﻧﺎدان ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺸﺮﻧﺮﻣﺎل را ﻧﺪارد! زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺟﻨﮓ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪدرﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ، دﻧﯿﺎ و اﻓﺮادش،ﺟﺒﻬﻪ روﺑﺮوی،اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎﻟﺬت، ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ آﻧﻬﺎ، آﺧﻮﻧﺪان‬ ‫ﺟﺎﻧﯽ، ورودش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ! در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻠﯽ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ، ﻟﻤﺲ ﺗﺮورﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ،ﻫﻤﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﯾﻨﮏ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ دﻧﯿﺎ، ﺳﻼح‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، 11 ﻣﺎرچ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺮورﻫﺎی روزاﻧﻪ درﺳﺮاﺳﺮدﻧﯿﺎ، ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪو‬ ‫ﺑﻄﻮرﺿﻤﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎﺟﺮای آﺷﮑﺎرﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺮورﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری‬ ‫درﺗﻬﺮان را ﮐﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪﯾﺪه اﺳﺖ ! ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻣﯽ‬ ‫آوردﻧﺪ، ﺑﻪ quot; ﺗﺌﺎﺗﺮالquot; ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ!‬ ‫6- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ رژﯾﻢ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج، ﯾﻌﻨﯽ quot; ﻣﺤﻮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮدquot; ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﺪود دوﺳﺎل اﺧﯿﺮو ﻣﻌﺮﻓﯽ quot;رﺳﺘﻮران ﺳﻠﻒ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ ﻏﺬاﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽquot; درﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ،اﯾﻦ quot;ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽquot; ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ، ﺳﻪ اُرﮔﺎن اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ، آﺧﻮﻧﺪان، ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﻓﺮادی ﺣﯿﺮت آور وﺷﯿﺎد وﻟﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺒﺎرز ﺑﻮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت،‬ ‫5‬
 6. 6. ‫دﻗﯿﻘﺎ اوج آﻣﺎل ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺻﻠﯽ دراﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در quot;‬ ‫آﻟﺰاﯾﻤﺮﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎره 4 ﺻﻔﺤﻪ 3quot; ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ام، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﻧﯿﺎز ﻣﻠﯽ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، ﯾﻌﻨﯽ، quot; ﻣﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی، آﺑﺮوﻣﻨﺪی، ﺷﮑﻮه وﺷﺎدیquot; ﺑﻨﯿﺎن، ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﯿﻞ ﻣﺎﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﮑﯽ و زﯾﺒﺎﺋﯽ راﻧﯿﺰ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ درﻧﺴﻠﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ دودﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد.‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ رژﯾﻢ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﺗﻀﺎد‬ ‫اززﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن، اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ رواﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ وﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ quot;ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽquot; را در دل و روان اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﮐﻪ درﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ:‬ ‫اﻟﻒ – ﻣﺠﺮﯾﺎن، آﻧﭽﻨﺎن ﺷﯿﮏ و ﻣﺘﻨﻮع ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ!‬ ‫ب – ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان )ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﻧﻪ ﺑﺪوران ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬ ‫ﭘﻬﻠﻮی( ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ج – ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ آوردن ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه ام، ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ادﻋﺎ ﻫﺎ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:quot; ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ‬ ‫ﻣﺘﺸﺨﺺ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ، دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺮده ﺑﻮدم. او دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻠﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر، ﮔﻠﺪاﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺖ. آب ﻫﻢ ﺑﻪ داﺧﻠﺶ رﯾﺨﺖ، اﻣﺎ ﮔﻠﻬﺎرا از ﺳﺮ ﺑﺪاﺧﻞ آب ﻓﺮوﮐﺮدquot;!‬ ‫اﯾﻨﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد، آﺷﭙﺰ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه و ﺳﻪ ﻏﺬای اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازم:‬ ‫ﯾﮏ - ﻏﺬای ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ! ﺣﻘﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد، ﺑﺎدی ﮔﺎرد ﮐﯿﺎﻧﻮری، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺷﮑﺎن ﺗﺸﮑﺮی ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ‬ ‫ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﺧﯿﺎل ﻫﻤﻪ را ﻧﯿﺰ راﺣﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺧﻮدش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ) ازﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ دو ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( و آﻧﭽﻨﺎن دﻣﻮﮐﺮات، ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم ﻧﯿﺰ، ﺷﻐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ!! اﯾﻦ‬ ‫ﻏﺬا ﺑﻪ درد، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺪاران وﺑﺎدی ﮔﺎردﻫﺎ، ﻣﯿﺨﻮرد. ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ!‬ ‫ﭘﺲ اﺳﺎﺳﺎ quot; ﺷﺎﻫﯽquot; ﺧﺮد و ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ!! اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯿﺶ، ﻃﻠﺐ ﭘﻮل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ، از رﻋﺎﯾﺎﯾﺶ!‬ ‫دو- ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎده وﺗﻬﻮع اﻧﮕﯿﺰ! ﺑﻪ آﺷﭙﺰی، ﺷﯿﺎدی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎم،quot; ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎﻟﻘﯽ‬ ‫ﯾﺰدیquot; ﮐﻪ در دور اول ﺷﯿﺎدی اش ﺑﺎﻋﻨﻮان quot; دﮐﺘﺮاﻫﻮرا ﺧﺎﻟﻘﯽ ﯾﺰدیquot; ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ quot; ﻫﺨﺎquot; ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم، اﯾﻨﮏ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ quot; دﮐﺘﺮ اﻫﻮرا ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﺮزآﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﯾﺰدیquot; ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ! ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺎدی اش در دور اول، ﻣﺒﺎرزه آﺷﮑﺎر وﻣﮑﺮرﻧﻤﻮدم، ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﯽ ﺳﻮاد را quot;دﮐﺘﺮquot; ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﻧﺎدان و ﯾﺎ درﺧﺪﻣﺖ او ﻣﯿﺪاﻧﻢ. ﻣﻌﺘﻘﺪم، اﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎده‬ ‫اﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ دروﻏﻬﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺮ ﭘﺎرﺳﺎل او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪو دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن ﺷﯿﺎدی ﺟﺪا ﺗﻬﻮع آور اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ اﻫﻞ، رﻗﺺ و آواز، دﻋﺎﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﻫﻮم‬ ‫quot;ﻫﺨﺎquot; و ﻣﺎچ و ﺑﻮﺳﻪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺮوان آﻧﭽﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻔﮑﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺎد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ،‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:quot; وﻗﺘﯽ آﺗﺶ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد راﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮوم ﺑﺒﯿﻨﻢ آن ﺑﺎﻻ‬ ‫6‬
 7. 7. ‫ﭼﻪ ﺧﺒﺮاﺳﺖ و ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدمquot;! ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ:quot; آﻗﺎی دﮐﺘﺮﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪquot;! ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد‬ ‫ﺑﺮآورﻧﺪ: ﺷﯿﺎد ﺧﻮش ﻟﺒﺎس ﭘﻮﻟﺖ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟ او ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:quot; آﺧﻮﻧﺪان ﺗﺎﻗﺒﻞ از ده ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.quot; اﯾﻨﮏ دﻗﯿﻘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪان را ﺗﮑﺮارﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪquot;ﺗﺎده ﺻﺒﺢ 62 ﺧﺮدادﻣﺎه آﺧﻮﻧﺪان رﻓﺘﻪ اﻧﺪو‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.quot; اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻫﺨﺎﺋﯽ” و quot; رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎن ﺟﻬﺎنquot; ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺶ از ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺟﻬﺎن و اﻣﺪادﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄ ﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ﭘﯿﺮوان ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺶ ﺧﻮد، ﻧﺪارد!‬ ‫ﺳﻪ- ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﮑﻢ ﭘﺮﮐﻦ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه! ﺑﻪ آﺷﭙﺰی ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ quot; دﮐﺘـﺮquot; و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺎ‬ ‫اﺣﺴﺎن درﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان ﻓﺮدا، ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻠﻤﻢ راﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارم، ﻓﻘﻂ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ، ازﺧﺎﻧﻢ اﺣﺴﺎن دراﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج دراﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮرد، اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺒﻼ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﻃﺮﺣﺸﺎن آﻧﻬﺎراﻓﻘﻂ‬ ‫quot;ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰquot; ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ:‬ ‫•‬ ‫ﻃﺮح اول، ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ quot; ﭘﺸﯿﺰ quot;ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺧﺮدﻫﺎ، رژﯾﻢ، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ از‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ، ﺟﺪاً ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ: quot; اﯾﻦ ﭘﺮوژه‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺟـﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ﻗﺎﻧـﻮﻧﯽ اﺳﺖquot;!!‬ ‫•‬ ‫ﻃـﺮح دوم ، ﻣﻌـﺮوف ﺑﻪ ﻃـﺮح quot; رﻓﺮاﻧﺪوم ﺧﺎﻣـﻮش quot; ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻤﺪت 52 دﻗﯿﻘﻪ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﺮاغ ﺑﺮﻗﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ!ﺗﺎ رژﯾﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ! رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ 52‬ ‫دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ 052 ﺳﺎل ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد، ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد!‬ ‫•‬ ‫ﻃﺮح ﺳﻮم ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ اﺣﺴﺎن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ. quot; اﯾﺮاﻧﯿﺎن روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ 3 ﺗﺎ 5‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﻬﺎﺑﺮوﻧﺪو ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ رژﯾﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺪاﻧﺪquot;؟ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه quot;ﺷﻮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺪارﯾﻢquot;ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﺪ! اﻣﺎ ﺑﺎ دوﮐﺎرازﺧﺎﻧﻢ اﺣﺴﺎن،‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی از ﮔﻮﮔﻮش ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رﻫﺒﺮی ﻧﺠﺎت اﯾﺮان)ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﮔﻮﮔﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺟﺎﻧﯽ، درﺣﺎل‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.( و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﺮزدی، در 92 آﭘﺮﯾﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪار در quot;داﺧﻞ‬ ‫زﻧﺪان اوﯾﻦ quot; ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺸﺎن، درﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ quot;ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮوﯾﺰ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽquot;‬ ‫ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪ! دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در quot;ﻣﻄﺮب ﺑﻮدﻧﺶquot; ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ! زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﯿﺮواﻧﺶ، درﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات اﻟﺒﺘﻪ quot;ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی quot; ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی quot; ﭘﺎﺳﺎدوﺑﻞ quot;‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. او ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺖ quot;ﻫﺨﺎquot; ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮآورده ﺑﻮد ، وﻗﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻃﺮح ﯾﮏ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم quot;ﮐﺮﺳﯽquot; ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎده روی درآﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ quot;ﻓﺘﺢ اﷲquot; ، ﻣﺮدم از روز‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ! ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ، ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ : quot;ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮدquot; .‬ ‫آﺷﭙﺰان اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ، ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ، از ﻧﻈﺮﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان دارﻧﺪ، ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﺣﺴﺎن ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻮش را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد و ﺷﺎﮔﺮد آﺷﭙﺰی ﭼﻮن‬ ‫اﯾﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰی ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم را ، ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد!‬ ‫اﯾﻦ آﺷﭙﺰ ﻫﺎ ، از quot; ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی quot; ﺧﻮد،ﺑﺮای آﺷﭙﺰﯾﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﭘﻮل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ﭼﻬﺎر – ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و ﺟﻨﻮن زا و ﻣﺮگ آﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ آﺷﭙﺰی ﻓﺮدی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮود ﻓﻮﻻد وﻧﺪ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ‬ ‫quot;دﮐﺘﺮquot; و اﺧﯿﺮا زﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﺮی ﺻﻔﺎری.‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ‬ ‫quot; ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺎل quot; ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ درﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ رﺳﯿﺪن، ﻏﺬاﻫﺎی ادﻋﺎﺋﯽ ﺷﺎن، ﺟﻨﮓ‬ ‫وﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻠﯿﻮﻧﯽ و ﻗﺮﻧﻬﺎ دراﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورد! زﯾﺮا ﺑﻪ اﺻﻄﻼح quot;دوﮔﻬﺮهquot; اﺳﺖ. ازﯾﮏ ﺳﻮ‬ ‫ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻨﺎﻣﻬﺎرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ، اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم، ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ quot; ﺧﻮاﻫﺮ وﻣﺎدر‬ ‫اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوان آن و اﻋﺮابquot; را ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ! دراﯾﻦ ﺻﻮرت آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ، دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ دارﻧﺪ؟ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺎز اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد، ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ، ﺑﺪاﺳﺖ. ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯿﮕﺬارد )ﮐﻪ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﺸﺎن ﺟﺪا درﺧﻮر ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ.( و ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر، آﺧﻮﻧﺪان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،‬ ‫ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﺧﻮﻧﺪان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ! ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻠﯽ‬ ‫درﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﺑﺎﻻ، دراﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد! اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﻬﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺤﺶ رﮐﯿﮏ،‬ ‫ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻣﺎ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪاﻧﺸﺪه ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ، اﯾﻦ quot;آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽ quot; ﻣﻌﻨﯽ اش ﭼﯿﺴﺖ‬ ‫؟ ﻣﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، اﯾﺪه quot;ﻣﺎرﮐﺴﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽquot; ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ راﺑﻤﻮﻗﻊ و ﻗﺒﻞ از آﻟﻮده ﺷﺪن و ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﺰاران،‬ ‫ﺑﯽ ﮔﻨﺎه درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان quot; ﻫﺨﺎ quot; ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، quot; ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻫﻮراﺋﯽ ﻫﺨﺎﺋﯽquot; دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺻﯿﻐﻪ‬ ‫اﯾﺴﺖ؟ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ازﻓﻮﻻدوﻧﺪ درآﻣﺪه، quot;ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽquot; اﺳﺖ! و ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺮدی روزاﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎدش زده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻬﻤﺖ، quot;ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺶquot; دروغ ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﺘﺎرش‬ ‫ﻣﻌﺮف ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮی و دروﻏﮕﻮی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ! او ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ quot;ﻓﺘﺢ اﷲquot; را quot;ﻫﺨﺎ ﭘﺨﺎquot; و ﺷﯿﺎد ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ، ده ﻫﺎ ﺑﺎر‬ ‫ﺗﮑﺮارﮐﺮده،اﮔﺮ اوﻫﻢ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ای را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ، 5 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد!ا و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ آﺷﭙﺰﻫﺎی ﻓﻮق،‬ ‫ﻫﺮ روز ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻧﮕﻬﺎی آرﺗﯿﺴﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ. زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: quot;ﮐﺎرﻧﺠﺎت اﯾﺮان ، ﮐﺎری آرﺗﯿﺴﺘﯿﮏ‬ ‫اﺳﺖquot;.ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 21 آﭘﺮﯾﻞ! ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻓﺮﻗﻪ ای درﺣﺪquot;ﻣﺮاد و ﻣﺮﯾﺪی quot; ﺑﻪ ﭼﻨﮓ‬ ‫آورد و از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﯾﺪان، ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدش، درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﯾﺪان quot;ﻣﺤﻮ در رﻫﺒﺮquot; ﺑﭙﺮﺳﺪ، ﻣﮕﺮ ﻣﺎ درﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﯽ‬ ‫ﭘﻮﺷﯿﺪ؟ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ زﻧﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺧﺘﻪ در 5 ﻣﻪ ﺑﻪ quot;رﻫﺒﺮشquot; ﮔﻔﺖ: quot;ﭼﻘﺪرﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﮐﺖ و‬ ‫ﺷﻠﻮار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ، درﻫﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﺑﺎر ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﮐﻮری ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎنquot;! و‬ ‫quot;رﻫﺒﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﺮquot; ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ و ﺧﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ! ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ اﮔﺮ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ:quot; ای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﺮان ﺑﺎنquot; اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ و ﮐﻤﺪ ﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺖ درﭼﻪ اﺑﻌﺎدی‬ ‫اﺳﺖ؟ ﺑﻮدﺟﻪ اش از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺮج ﻣﺒﺎرزات ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ quot; ﺳﺮﺑﺎز روح‬ ‫اﯾﺮانquot; درﺟﺒﻬﻪ quot;ﮐﺸﺘﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪquot;، ﺑﻐﯿﺮ از ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺑﺎزی، ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آﺷﭙﺰ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺪﻋﯽ quot; ﻋﻘﻞ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهquot; ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺮ دﯾﮕﺮاﯾﻦ quot; ﻟَُﺮِ از ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻧﯽquot;، ﮔﻮش و زﺑﺎن ﺑﺮﯾﺪن، ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﮐﺮدن و‬ ‫ازﻓﺎﺻﻠﻪ 005 ﻣﺘﺮی ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ quot; ، اﺳﺖ ! وﺟﺪاﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ واﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﻦ‬ ‫رﻫﺒﺮ ﻣﺠﻨﻮن، ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻓﺤﺸﻬﺎی ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، quot;ﺑﭽﻪ ﺑﺮادرت quot;، ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ درﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺤﺎﺷﯽ،‬ ‫ﺑﻨﺎم اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ! ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ، quot;ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽquot;‬ ‫8‬
 9. 9. ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪوquot; اﯾﺮان را ﻣﺴﺎوی ﻓﻮﻻد وﻧﺪquot; ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، اﺧﯿﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ آﺷﭙﺰ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه‬ ‫quot;ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮیquot; اﯾﺮان ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. او ﭘﺮی ﺻﻔﺎری ﻧﺎم داردو ﻣﻦ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زن در ﻫﺮ دوره ای ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﺪ. او ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 29quot; ﮐﻨﯿﺰquot; و درﺧﺪﻣﺖ ﺟﻮﺟﻪ‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ارﺳﯽ ﺑﻮد و اورا ﻧﯿــﺰ quot;اﺳﺘﺎد quot; ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﺮد، درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﺨﻂ ﺧﻮدش در‬ ‫62 ﻓﻮرﯾﻪ 39 ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ quot;ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽquot; ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﺧﺎص را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﻧﻮﺷﺖ :quot;دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن‬ ‫را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪquot;.ﻓﻘﻂ دوﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺎﮔﺮدیquot;اﺳﺘﺎدquot;ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﻢ درآﻣﺪ وﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼف، ﻧﻈﺮﯾﺎت‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﮐﯿﻬﺎن و دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن، ازﻣﻦ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮد، ﺗﺎﺑﺎاﯾﻦ quot; دو اﺳﺘﺎدشquot;ﺑﺎواﺳﻄﮕﯽ او ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه‬ ‫ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﭼﻮن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ، درﺗﺎرﯾﺦ 12 ﻣﻪ 2002 اﺳﺎﺳﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد! ﻫﻢ او ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:quot;اﺳﺎﺳﺎ‬ ‫اﻫﻞ دروغ ﻧﯿﺴﺖ quot;! ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻨﮏ quot;ﮐﯿﺴﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏquot; اﯾﻦ quot;اﺳﺘﺎدquot; ﺟﻨﻮن و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ را درﭘﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺮی، اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ دﺳﺘﺨﻂ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ! او ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: quot;ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﺎن و روان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖquot; ﺑﺮوی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ آورد ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؟ ﺣﺎﻻدﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ،‬ ‫quot;ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽquot; را ﮐﻢ دارد! زﯾﺮا ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﭘﻮزش ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ! ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻠﺖ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺎﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ و ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ آﺧﻮﻧﺪان ﺟﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮑﺮرﺷﺎن ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج دردﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﺖ!‬ ‫)آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎره 4(‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮان ﺑﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎ ﻓﺤﺸﻬﺎی رﮐﯿﮏ و ﺗﻬﻤﺖquot; ﻋﻀﻮ درﺑﺎرکquot; ﺑﻮدن، ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ‬ ‫را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺪ اﻗﻞ درﺑﺎره ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻮر ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ! ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮم اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد، ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫رﺟﺎﻟﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ام را ﺑﺎﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ:‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎر ﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ام ، ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن را ﯾﮑﺴﺎن و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺪاﯾﺸﺎن، ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿﺪاﻧﻢ. ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺎﻟﻬﺎ درﻏﺮب زﯾﺴﺘﻦ، ﻣﺮا ﺑﻪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ:‬ ‫ﯾﮏ- دﯾﻦ quot;ﻧﯿﺎزquot; اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز دراﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن و ارﺿﺎء اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻣﻼ آزادﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ، ﻧﯿﺎزی‬ ‫ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ درﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد! آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ، درﻣﺤﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص، آزادﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی دﯾﮕﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ،‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد و آﮔﺎﻫﯽ ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺪرن ﺗﺮی ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﻮد. وﻟﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ، از ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮ ، آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻇﻠﻢ دﯾﺪه از اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ! ﻣﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﻢ: آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺑﻪ دﯾﻦ، ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوت آﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ‬ ‫ﻫﺎرا ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟ از رﺳﻮاﺋﯿﻬﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از آﺧﻮﻧﺪان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯽ و ﭘﺎﺑﻮﺳﯽ‬ ‫را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ؟ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی، ﺑﺎﺳﯿﻨﻪ ﺧﺰﯾﺪن و اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮی را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ؟ ﻣﺎﺟﺮای quot;ﮔﻠﻪ‬ ‫وﭼﻮﭘﺎنquot; ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ quot;ﺻﻐﯿﺮی و وﻻﯾﺖquot; اﺳﻼم و آﺧﻮﻧﺪان، ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺮق دارد؟ اﮔﺮ ﻣﺎ راﺳﺖ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ و درﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ، ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ‬ ‫9‬
 10. 10. ‫ﮐﺎﻣﻼ آزاد در ﻧﯿﺎز ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺎ دﯾﻦ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد. اﺳﻼم و زرﺗﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!) آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎره 5 (.‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت دﻧﯿﺎ درﻗﺮن 12 و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎن‬ ‫ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﺎرزان راه ﻧﺠﺎت وﻃﻦ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن‬ ‫اﯾﺮان، اﻋﺮاب، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ﻗﺮآن وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ، آﻧﻬﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮان ﻣﯿﺸﻮد، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻓﺤﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و‬ ‫اﺳﻼم و اﻋﺮاب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد. زﯾﺮا اوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ، اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ، ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ و ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن‬ ‫اﯾﺮان و دوﻣﯽ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ وآﺗﺶ اﻓﺮوزی ، ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ را درﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ، دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ،‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪﮔﺎن ﻧﮑﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﯿﻪ روزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﯿﺮ، ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺸﺎن ، ﺑﺎﯾﺪازﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن و دﯾﻦ ﺷﺎن، آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻧﺠﺎت وﻃﻦ اﺳﺖ.‬ ‫وﻃﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻼم ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ، ﺳﺮﺑﻠﻨﺪو رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺎﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪا ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫دو- ﻣﺸﺮب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس quot; ذاﺋﻘﻪ quot; آﻧﻬﺎﺳﺖ! اﮔﺮ درﺷﺮق ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده، درﻏﺮب ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ درﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن روﯾﺖ و ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺒﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای‬ ‫ﺗﺌﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ، درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻋﯿﺎن، ﺷﺪه ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻬﻤﻪ،‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ واﻧﻮاع ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ادﻋﺎ ﻫﺎی ﻫﻤﻮاره اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﯾﺸﺎن درﻋﻤﻞ،‬ ‫ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺮﺑﺎد دﻫﻨﺪه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد؟‬ ‫زﯾﺮا ﻣﺸﺮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ذاﺋﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ذاﺋﻘﻪ دﯾﮕﺮی را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ!‬ ‫*****‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻨﻬﺎی ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫درادﻋﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﺸﺪت ﺑﯽ اﻃﻼع و ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﮐﻮر ﻣﺎﻧﺪن، ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ درﺗﻔﮑﺮ و ﻫﻮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮای اداﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ دروﻏﯿﻦ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر، ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯿﻮرزم:‬ ‫1‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دراﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.‬ ‫زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزی اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ، از ذاﺋﻘﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد. اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر، ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤـﺎل اﺳـﺖ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ، ﺑﻮﯾﮋه ﭘﯿﺮوان ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎد‬ ‫دﯾﺮﯾﻨﻪ ام، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ادﻋﺎی quot;ﻣﺒﺎرزﺑﻮدنquot; ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺎرز واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. ﻓﻘﻂ‬ ‫2‬ ‫ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﯾﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮل درﻫﺮﮐﺸﻮری، ﺧﺮج اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ادﻋﺎﯾﺶ اﺳﺒﺎب و و ﺳﯿﻠﻪ quot;دﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اشquot; ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫01‬
 11. 11. ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت وﻃﻦ، دراﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺑﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و او را واﻗﻌﺎ رﻫﺒﺮ‬ ‫3‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ، روز ﻓﺮار از ﭼﻨﮕﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺳﺎرت، ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺎرت‬ ‫ﺷﺮق ﺑﻮﯾﮋه اﯾﺮان درﭼﻨﮕﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن، ﺑﺮای ﻓﺮار از ﭼﻨﮕﺎل، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ!‬ ‫4‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق آزاد، ﻧﺸﺪه اﻧﺪ! ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺨﻮاﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺑﻨﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺟﻌﻞ و ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ، ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺰ و درﺷﺖ را ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮل‬ ‫5‬ ‫رژﯾـﻢ و ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و دﻻﻻن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن، داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮز از quot; ﺷﯿﺎد ﺣﻘﯿﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ایquot; ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی، اﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان، اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. او ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎ دروغ quot;ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽquot; آزاد، ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ و اﮐﺒﺮ ﮔﻨـﺠﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﻌـﻠﺖ quot;ﺳـﺮﻓﻪ ﺷـﺪﯾﺪquot;، ﺑـﺮای ﻓـﺮﯾﺒﻬﺎی ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﯾﺎﺟﻤﻌﯽ، آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ quot;ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮquot; ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ، ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎن،‬ ‫6‬ ‫ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ و واﻟﺮی ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻼﮐﺘﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ، از ﺣﺰب ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎن، ﮔﺮﻫﺎرد اﺷﺘﺮودر از ﺣﺰب ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ و ﺷﯿﺮاک ﻫﺰار‬ ‫ﺑﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺮ از واﻟﺮی ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد. درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎاز آﻧﭽﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ درﺣﺎل‬ ‫آﻣﺪن اﺳﺖ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﻧﺎم اﯾﺮان ﻓﻘﻂ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﻢ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻪ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮورﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ در داﺧﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ،‬ ‫ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺑﻨﯿﺎدش ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﮐﻪ ﭼﺎورز را ﺗﺜﺒﯿﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮد، ﺟﺎﻧﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دراﯾﺮان، اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ، ﺑﺎﻧﮕﺎه ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ، ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮا و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ، ﺑﯽ اﻃﻼع از اوﺿﺎع دﻧﯿﺎ، ﺑﺎ‬ ‫7‬ ‫دوﻟﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻘﯿﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ، ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد، ﺗﻔﺎوت ﺟﺒﻬﻪ‬ ‫ﮔﯿﺮی درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﭼﺎﭘﯿﺪن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دوﻟﺘﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻋﻤﻞ، ﺑﺮای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی‬ ‫رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ، درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، درﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﺷﺮق و ﻏﺮب، از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن، در quot;اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽquot; ﻣﺎ، ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ،‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮدﻣﺎن، ﻗﺒﻞ از ﻓﺎﺟﻌﻪ 75 ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ی ﺣﻘﯿﺮ، ﺑﻬﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻬﺎن در ﺑﯽ اﻃﻼع ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ، ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ از اﻋﻤﺎل و ﻧﯿﺎت‬ ‫واﻗﻌﯽ، ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان، آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان‬ ‫وﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﺳﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻼع ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، درﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه،‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﺎزه ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﻣﺮوز ﺧﻮاب درﻏﺮب، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ. اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻘﯿﺮان، آن روز اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻬﺎم، quot;ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺿﺪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮquot; ﺑﻌﻠﺖ، ﻣﻌﺎﺷﺮت‬ ‫و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و quot;ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺎزیquot; ﺑﺎ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ !‬ ‫واﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ، ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ، ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺸﺪت و‬ ‫8‬ ‫روزاﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ quot;ﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽquot; اﺧﯿﺮ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎل و روز ﻣﺎو اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از واﻗﻌﯿﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫را، ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ آن ﻣﺮدﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﻪ، اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ درﺟﻬﺎن ﻓﻌﻠﯽ! ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد، ﻣﻨﺤﺼﺮاً، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻫﯿﺘﻠﺮ اﺳﺖ! ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺧﻼﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم: ﺗﻔﺎوت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫رﻫﺒﺮی در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻟﻬﺎﯾﺶ را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت، ﺑﺮای ﻣﻠﺘﺶ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و ﮐﺸﻮری‬ ‫آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ. وﻟﯽ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﺎﻧﯽ، ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻮل ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﮑﺮد و ﮐﺸﻮری‬ ‫آﺑﺎد را ﺑﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد! اﯾﻨﮏ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک: ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﻨﻮن ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را درآﻟﻤﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪ.دﻗﯿﻘﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺟﻨﻮن ﺿﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن)ﺑﺎﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن( ﺑﻌﻼوه ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ درﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﺳﺖ، quot;رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽquot; ، در ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن و اراده رﻫﺒﺮﺷﺎن، ﺑﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد . ﭘﺲ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،‬ ‫دﻗﯿﻘﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را درﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﯾﻢ. دﻧﯿﺎی آﻧﺮوز ﻧﯿﺰ، ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ را‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ درﭘﯿﺶ ﺑﻮد، اﻋﻤﺎل ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ. دﻗﯿﻘﺎ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ 62 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ، اﻧﮑﺎر ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻗﺮاردادﺑﺴﺘﻦ ﻧﻮﯾﻞ ﭼﯿﻤﺒﺮﻟﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ‬ ‫وﻗﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد، ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ و اداﻣﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی آﺷﮑﺎرش ﺑﻌﻠﺖ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻗﺮارداد وquot; اﻣﻀﺎء ﺑﺎزیquot; و quot;ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺎزی quot; ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن؟ او آﻣﺮﯾﮑﺎ و‬ ‫دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ ، ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻓﺮدای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪل ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ دﯾﺮوز ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫اﻣﺮوزﺷﺎن اﺳﺖ و ﻻ ﻏﯿﺮ! اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، درﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﺎ درﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ، ﺧﻮب و ﺑﺪ وﺟﻮد دارد. درﺑﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ را‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺶ از 0052 ﺳﺎﻟﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارﻧﺪ، اﻓﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن‬ ‫درﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ، ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺎﺣﻬﺎﺋﯽ، ﺑﻮﯾﮋه اﺧﯿﺮا ﺑﺎﻃﺮح دروﻏﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ، ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ را در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﮐﻼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ،‬ ‫ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارده، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ، اﻟﻒ ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺎن و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﯿﺎران‬ ‫21‬
 13. 13. ‫درﺟﻪ ﭼﻨﺪم آﻧﻬﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ روزاﻧﻪ، ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺰرﯾﻖ‬ ‫ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. ب ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺤﺎد، ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ دوﻟﺘﺸﺎن،quot; اﺋﺘﻼف ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﯽquot; ! ﺑﻨﺎﺑﺮﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ و دراﺻﻞ ﻣﻠﯽ اﺷﺎن، دارﻧﺪ!‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل واﻗﻌﯽ، اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ دراﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺸﺮی،‬ ‫ﯾﮑﯽ از آﻏﺎز ﮔﺮان ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ، ﺑﻮده اﻧﺪ، اﯾﻨﮏ، ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﻃﻼع ،‬ ‫از ﻣﯿﺰان ﺟﻨﻮن و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻫﺪف آﺧﻮﻧﺪان، ﺑﺮای ﻣﺤﻮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ، درﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ،‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ quot; ﺗﺤﮑﯿﻢ اراده ﻣﻠﯽquot; ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن quot;رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽquot; ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮورﯾﺴﻢ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﺸﻮﻧﺪ وﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ، ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪه، ﻃـﻼﺋـﯽ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه، اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻓﻘﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی آرﯾﺎ ﻣﻬﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ:‬ ‫quot;اﻣﻨﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد quot;.‬ ‫31‬

×