Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regalo sa Guro (Maikling Kuwento)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Regalo sa Guro (Maikling Kuwento)

 1. 1. Regalo Sa Guro(Maikling Kuwento)
 2. 2. Nalulungkot si Ben. Nangitanong ng ina kung ano angdinaramdam niya ang kanyangsagot ay, "Kasi po ang mga kamag-aral ko ay may pampasko para saaming guro. Ako lang po ang wala.
 3. 3. Alam ng butihing ina na ang bagay naito ay mahalaga sa anak dahil mahal nitoang kanyang guro. Sa palagay naman niya,mauunawaan ng guro na silay dukha, at satotoo lang, alam naman niyang hindinaghihintay ang guro ng regalo kahitkanino. "Halika, anak, at may ikukuwento, akosa iyo. Kuwento ito ng manunulat na siPablo Cuasay. Kapag narinig mo aymalalaman mo rin ang dapat mong gawin."
 4. 4. At nagkuwento ang ina... Dalawa na lamang araw at ipipinidna ang pinto ng paaralan dahil sa pasko.Sa paaralan ay may punong-kahoy napamasko na puno ng palamuti at mgailaw. Itoy puno ng mga alaalang laan ngmga bata sa kanilang mga guro atkamag-aaral. Ang lahat ay maligaya. Ang buongdaigdig ay nadaramtan ng kaligayahan.Malapit nang isilang ang Mananakop.Ang lahat ay may ngiti sa labi - may awitsa papawirin.
 5. 5. Ngunit may kaawa-awang nilalangna nalulungkot. Siyay si Nestor. Bakit?Ang lahat niyang kamag-aral ay mayalaala sa pinakamamahal na gurosubalit siyay wala. Paanong di gayoysi Nestor ay ulila sa ama at ang ina aymaralita. Ang inay walang kaya upangisunod sa kagustuhan ng kanyangbunsong anak.
 6. 6. "Inang," ang hikayat ni Nestor, "Akolamang ang walang alaala kay Bb. Mirasol.Ang lahat - sina Ador, Florante, Ramon atOrlando - ang bawat isa sa kanila ay maypamasko sa aking guro. Ako ay bukod-tanging wala.“ Nestor," ang butihing ina ay sumagot,"makinig ka. Alam ng iyong guro na tayoydukha. Siyay di naghihintay ng alaalanggaling sa iyo. Huwag mong ikalungkotiyan. Talos kong si Bb. Mirasol aynakauunawa sa ating kalagayan."
 7. 7. Si Nestor ay walang kibo. Maaga siyangnahiga ngunit hindi makatulog. Siyay nag-iisip. Kung mayroon lamang siyangpagkakakitaan, kahit kaunting salapiupang ibili ng kanyang pampasko!Katapusang araw na kinabukasan. Si Nestor ay nag-isip nang nag-isip.May gumuhit sa kanyang gunita. Mayroonsiyang naisip na maiaalay na alaala kayBb. Mirasol. Ito kaya ay kasiya-siya?Magustuhan kaya ng kanyang guro?
 8. 8. Siyay bumangon. Tinungo angmunting hapag sa silid at sa malamlam nailawan ay isinulat sa malinis na papel angkanyang regalo. Pinagbuti niya angkanyang pagsulat, ulit-ulit na binasa atpagkatapos ay tiniklop at ipinaloob sasobre. Sinarhan niya ito, ipinaloob saisang aklat at nahigang muli. Mayroon nasiyang alaala. Anong tuwa niya! Atnakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan siyay pinukaw ng ina,"Nestor, bangon na. Tatanghaliin ka sapagpasok."
 9. 9. Si Nestor ay nagmamadaling nagbihis,kumain at tumungo sa paaralan. Hindiniya nalimutang dalhin ang kanyangpapasko sa kanyang guro. Sa lansangan ay gayon na lamang angkanyang tuwa! Mayroon na siyangpampasko! Ito kaya ay mabuting alaala?Iyan lamang ang kanyang nakaya at galingsa kanyang puso. Nang dumating siya sasilid-aralan ay kay-daming nga batangnanonood sa Christmas tree. Buong-ingatna ibinitin ni Nestor ang kanyangpampasko sa guro.
 10. 10. Nakinig siya sa lahat ng bilang ngpalatuntunan ngunit ang laging umuukilkilsa kanya ay ang tanong na, "Maibigan kayani Bb. Mirasol ang aking alaala?" Ang katapusang bilang ng palatuntunanay pamumudmod ni Santa Claus ng mgapapasko. Sumasal ang puso ni Nestor nangkatapusay ibinigay ni Santa ang sobreniya kay Bb. Mirasol. Tila kilala ni Bb.Mirasol ang kayang sulat. Tinitigan angmga titik bago binuksan ang liham.Samantalang binabasa ang liham, siNestor ay nagmamasid.
 11. 11. Matapos ang palatuntunan umalis na siSanta, pati lahat ng mag-aaral na nagpaalamkay Bb. Mirasol. Ang kahuli-hulihay si Nestorna tinawag ng guro. "Nestor, pumarito ka.Akoy may sasabihin sa iyo." "Nakita mo ba kung gaano karami ang mgaalaalang tinanggap ko? Akoy galak na galakpagkat iyay tagapagpakilala na akoyminamahal ng aking mga tinuturuan. Sapumpon ng mga alaala ay bukod at tangi angiyo na pinakamahalaga sa lahat. Ang iyongalaala ay di pangkaraniwan. Iyay nagbigay saakin ng labis na kagalakan."
 12. 12. Namangha si Nestor, di yatat angkanyang alaala ang pinakamahalagasa lahat! Ito ang sabi ng kanyangguro. "Salamat po, at maligayangpasko." ang sabi ni Nestor bago siyaumalis. Siya ay tuwang-tuwa. Dahil sa labis na kaligayahan ni Bb.Mirasol, kanyang binasa muli angliham.
 13. 13. Minamahal kong Guro: Inyo pong pakaasahang akoymagpapakabuti. Susundin ko po ang inyongmga utos. Akoy mag-aaral ng leksyon tuwina. Pagpipilitan ko pong ako ay magingpangunahing mag-aaral sa inyong klase. Itopong pangakong ito ang papasko ko sa inyo. Nagmamahal, Nestor
 14. 14. "Ang ganda, Nanay, ng kuwento ninyo.Ngayon po ay alam ko na rin kung anoang dapatkong iregalo kay Bb. Padilla." Tuwang-tuwa rin ang ina sakatalinuhan at kagalingan sa pag-unawang anak. Habang tinatanaw niya ang batana naglalakad patungo sa paaralan,nagpapasalamat siya sa Maykapal sapagkakaroon ng isang mabait atmaunawaing anak.
 15. 15. Proyekto sa Filipino Ipinapasa ni: Arsel John M. Dela Cruz III-Star Ipinapasa kay: Mr. Dante ApiladaMaraming salamat po sa panonood at pakikinig! :))

×