Successfully reported this slideshow.

Stanovy

775 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stanovy

 1. 1. Stanovy občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra ČI.1Názov združenia je Akademická rankingová a ratingová agentúra.Oficiálnou skratkou názvu je ARRA. ČI. 2 CieľCieľom občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra (ďalejlen „agentúra") je: • poskytovať verejnosti informácie o kvalite jednotlivých vysokoškolských inštitúcií na Slovensku, zaviesť spôsob hodnotenia a zvyšovania kvality vzdelávania poskytovaného vysokoškolskými inštitúciami na Slovensku, • vytvoriť nezávislé hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného v jednotlivých študijných programoch a odboroch na vysokých školách na Slovensku, • vytvoriť nezávislé hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách na Slovensku, • pravidelne zostavovať poradie vysokých škôl, príbuzných fakúlt a odborov podľa kvality poskytovaného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja (ďalej len "ranking"), • prideľovať vysokým školám rating podľa kvalitatívnej úrovne ich jednotlivých činností, • poskytovať vysokým školám poradenstvo v oblasti zabezpečenia a zvyšovania kvality ich činnosti. ČI. 3 ZakladateliaZakladateľmi agentúry sú: • Mgr. Renáta Králiková. M. A., Nejedlého 5. 841 02 Bratislava, • Mgr. Juraj Barta, Komenského 3, 949 01 Nitra, • Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., Robotnícka 7, 831 03 Bratislava, • prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., Račianska 95, 831 02 Bratislava. ČI. 4 Vznik a zrušenie agentúry 1) Agentúra vzniká dňom registrácie týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 2) Agentúra je občianskym združením jej zakladateľov podľa zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Stanovy o. z. ARRA Strana 1
 2. 2. 3) Agentúra zaniká: a) rozhodnutím valného zhromaždenia o zániku, b) zlúčením agentúry s iným občianskym združením, c) v prípade naplnenia § 12 ods. 1 zákona o združovaní občanov. ČI. 5 SídloSídlom agentúry je Bratislava.Adresa sídla je: ARRA Michal Fedák Ivana Bukovčana 16 841 08 Bratislava 49 ČI. 6 Členstvo 1) Členmi agentúry sú zakladatelia agentúry (čl. 3). 2) Valné zhromaždenie môže na návrh ktoréhokoľvek člena uznesením rozhodnúť o prijatí nových členov agentúry; valné zhromaždenie tak koná z vlastného podnetu a so súhlasom navrhnutej osoby. 3) Členom agentúry podľa ods. 2 tohto článku sa môže stať fyzická osoba a právnická osoba. 4) Členstvo v agentúre zaniká: a) vystúpením, b) smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, c) zánikom právnickej osoby. d) uznesením valného zhromaždenia. 5) Člen agentúry má právo: a) zúčastňovať sa na činnosti agentúiy v zmysle týchto stanov a ďalších vnútorných predpisov agentúry, b) nahliadať do dokumentácie agentúry a žiadať vysvetlenie. 6) Člen agentúry má povinnosť : a) dodržiavať ustanovenia stanov agentúiy, vnútorných predpisov agentúiy, ako aj všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike, b) dbať o dobré meno agentúiy, c) hospodárne nakladať s majetkom agentúry. Čl. 7 Orgány agentúry 1) Najvyšším orgánom agentúiy je valné zhromaždenie. 2) Agentúra si na napĺňanie svojich cieľov vytvára aj tieto orgány: a) správna rada, b) odborná rada.Stanovy o. r. ARRA Strana 2
 3. 3. Čl. 8 Valné zhromaždenie 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 2) Členmi valného zhromaždenia sú členovia agentúry podľa čl. 6 týchto stanov stanov. 3) Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú pravidelne podľa rokovacieho poriadku valného zhromaždenia. 4) Na čele valného zhromaždenia je predseda. Volí ho valné zhromaždenie spomedzi svojich členov. Funkčné obdobie predsedu valného zhr omaždenia je 3 roky. Predseda valného zhromaždenia plní okrem iného aj úlohy podľa ods. 10 tohto článku. 5) Valné zhromaždenie zvoláva predseda. V prípade potreby je ktorýkoľvek člen valného zhromaždenia oprávnený zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia tak, že to oznámi ostatným členom spolu s navrhovaným termínom a programom zasadnutia najmenej 5 pracovných dní vopred. 6) Na zasadnutia valného zhromaždenia sa môže prizývať výkonný riaditeľ a tiež zástupca správnej rady a/alebo zástupca odbornej rady. Tým nie je dotknuté právo podľa Čl. 9 ods. 10 týchto stanov. 7) Valné zhromaždenie najmä: a. volí zo svojho stredu predsedu valného zhromaždenia a odvoláva ho, b. schvaľuje zmenu alebo doplnenie týchto stanov, c. menuje a odvoláva členov správnej rady, d. menuje a odvoláva Členov odbornej rady, e. menuje a odvoláva predsedu odbornej rady, f. menuje do funkcie na základe výberového konania a po prerokovaní v správnej rade výkonného riaditeľa združenia, g. odvoláva z funkcie výkonného riaditeľa z vlastného podnetu alebo na návrhjsprávnej rady, h. schvaľuje po prerokovaní v správnej rade návrh odbornej rady na kritériá hodnotenia kvality vedy a vzdelávania na vysokých školách, i. schvaľuje po prerokovaní v správnej rade návrh odbornej rady na spôsob určenia poradia škôl a fakúlt v rankingu, j. predkladá správnej rade návrh ročného rozpočtu agentúry, ktorý vypracúva výkonný riaditeľ, na prerokovanie a vyjadrenie, k. po vyjadrení správnej rady schvaľuje ročný rozpočet agentúry7, 1. predkladá správnej rade na schválenie návrh výročnej správy agentúry a návrh správy o hospodárení, ktoré vypracúva výkonný riaditeľ, m. schvaľuje svoj rokovací poriadok, n. schvaľuje ďalšie vnútorné predpisy agentúry, ak tieto stanovy neurčujú inak, o. členovia valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť s hlasom poradným na zasadnutiach iných orgánov agentúry, p. môže požiadať predsedu správnej rady o zvolanie zasadnutia správnej rady,Stanovy o. z. ARRA Strana 3
 4. 4. q. prijíma uznesením nových členov a ruší uznesením členstvo v agentúre. 8) Valné zhromaždenie rozhoduje uzneseniami. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia vo veciach podľa čl. 8 ods. 7 písm. a - g, k - m a písm. q je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov valného zhromaždenia. Na prijatie uznesenia v ostatných veciach potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia. Rokovací poriadok valného zhromaždenia môže upraviť aj ďalšie oblasti, v ktorých je na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov valného zhromaždenia. 9) V osobitných prípadoch je možné použiť aj korešpondenčné hlasovanie elektronickou formou. Korešpondenčné hlasovanie sa zásadne nepoužije v prípade personálnych a finančných otázok. 1 Podrobnosti o korešpondenčnom hlasovaní upraví rokovací poriadok valného zhromaždenia. 10) Rozhodnutia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetky orgány agentúry, pre ich členov a zamestnancov agentúry. 11) Predseda valného zhromaždenia: a. je štatutárnym orgánom agentúry, b. koná v mene agentúry podľa ČI. 12 týchto stanov, c. zastupuje agentúru navonok, d. vedie rokovania valného zhromaždenia, ktoré zvolal, e. môže poveriť svojím zastupovaním niektorého z členov valného zhromaždenia v rozsahu písomne vymedzených kompetencií. 12) Schôdzu valného zhromaždenia vedie predseda, prípadne člen, ktorý ju zvolal. í 3) Valné zhromaždenie predloží správnej rade na jej požiadanie správu o ktorejkoľvek oblasti Činnosti agentúry. 14) Členom valného zhromaždefiia prislúcha podľa schválenia správnej rady za ich činnosť primeraná odmena. Majú tiež nárok na refundáciu výdavkov spojených so svojou činnosťou súvisiacou s činnosťou a reprezentovaním agentúry." ČI. 9 Správna rada 1) Správna rada dozerá na hospodárenie agentúry, na transparentnosť jej vnútorného chodu a na primerané dosahovanie cieľov. 2) Funkčné obdobie členov správnej rady je 4 roky. 3) Správna rada má najviac 10 členov, ktorých menuje valné zhromaždenie. Na zvolenie člena správnej rady je potrebný písomný súhlas navrhovaného s členstvom. Člen správnej rady nemusí byť členom agentúry, po zvolení za člena správnej rady sa však riadi stanovami a ďalšími vnútornými predpismi agentúry; tento záväzok potvrdí člen správnej rad) písomne. 4) Člen správnej rady nesmie byť členom iných orgánov agentúry7.1 Napríklad menovanie a odvolanie členov orgánov agentúry, návrh rozpočtu, výska odmien členomorgánov alebo iným osobám a pod.2 Zákon c. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradáchStanovy o. z. ARRA Strana 4
 5. 5. 5) Členstvo v správnej rade zaniká odvolaním, vzdaním sa členstva, smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo uplynutím funkčného obdobia. 6) Správna rada sa schádza pravidelne, najmenej dvakrát ročne na jarnom a jesennom (výročnom) zasadnutí. Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Predseda správnej rady zvolá mimoriadne zasadnutia správnej rady, ak ho o to požiada najmenej 1/3 jej členov alebo valné zhromaždenie. Podrobnosti o rokovaní správnej rady určí jej rokovací poriadok. 7) Správna rada: a. schvaľuje svoj rokovací poriadok, b. volí spomedzi svojich členov predsedu správnej rady, c. prerokúva a vyjadruje sa k návrhu valného zhromaždenia na ročný rozpočet agentúry, d. prerokúva pred schválením vo valnom zhromaždení návrh odbornej rady na kritériá hodnotenia kvality vedy a vzdelávania na vysokých školách a spôsob určenia poradia vysokých škôl a fakúlt v rankingu, e. schvaľuje výročnú správu agentúry a správu o hospodárení, ktoré jej predkladá valné zhromaždenie, a vyjadruje k nim stanovisko, f. môže požiadať valné zhromaždenie o predloženie správy o ktorejkoľvek oblasti činnosti agentúry, g. navrhuje jedného člena odbornej rady. 8) Rokovanie správnej rady vedie jej predseda. 9) Správna rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie správnej rady je platné, ak počet hlasov za návrh uznesenia je väčší ako počet hlasov proti. Počet členov správnej rady, ktorí sa zdržali hlasovania, sa počíta do celkového počtu prítomných, nieje však rozhodujúci pre prijatie uznesenia. 10) Každý člen správnej rady má právo podľa svojho uváženia zúčastňovať sa s hlasom poradným na zasadnutiach iných orgánov, nahliadnuť do účtovných dokumentov agentúry a na požiadanie sa oboznámiť v primeranej lehote aj s hodnotiacimi správami a podkladmi, na základe ktorých boli vypracované. 11) Členstvo v správnej rade je čestné. Členovia správnej rady majú nárok na refundáciu nevyhnutných výdavkov spojených s ich činnosťou v správnej rade. 2 ČI. 10 Odborná rada 1) Odborná rada zodpovedá za odbornú kvalitu, dodržiavanie a rast úrovne všetkých odborných Činností agentúry. 2) Odborná rada má najviac 12 členov. Funkčné obdobie členov odbornej rady je 4 roky. 3) Členov odbornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Na voľbu člena odbornej rady je potrebný písomný súhlas navrhovaného s členstvom v odbornej rade. Člen odbornej rady nemusí byť členom agentúry, po zvolení za člena odbornej rady sa však riadi stanovami a ďalšímiStanovy o. z. ARRA Strana 5
 6. 6. vnútornými predpismi agentúry; tento záväzok potvrdí člen odbornej rady písomne. 4) Členmi odbornej rady sú významné osobnosti z pedagogických, vedeckých a umeleckých kruhov s výrazným vedeckým, pedagogickým alebo umeleckým prínosom, rešpektované verejnosťo i akademickou obcou. Členmi odbornej rady môžu byť aj osobnosti zo zahraničia. 5) Členom odbornej rady nesmie byť predstaviteľ vysokej školy zriadenej podľa platného zákona o vysokých školách , ktorého funkčné obdobie ešte plynie, a to vo funkcii rektora, prorektora, predsedu akademického senátu vysokej školy alebo fakulty, dekana alebo prodekana fakulty. Členom odbornej rady nesmie byť ďalej predseda Slovenskej akadémie vied, podpredseda Slovenskej akadémie vied, člen orgánu reprezentácie vysokých škôl podľa § 107 zákona o vysokých školách , alebo člen Akreditačnej komisie vlády SR zriadenej podľa zákona o vysokých školách . Ďalšie obmedzenie členstva môže ustanoviť valné zhromaždenie uznesením. 6) Odborná rada sa schádza pravidelne, najmenej štyri razy do roka. Zasadnutia odbornej rady zvoláva jej predseda. Predseda odbornej rady zvolá mimoriadne zasadnutia správnej rady, ak ho o to požiada najmenej 1/2 jej členov alebo valné zhromaždenie. Podrobnosti o rokovaní odbornej rady určí jej rokovací poriadok. 7) Členstvo v odbornej rade zaniká odvolaním, vzdaním sa členstva, uplynutím funkčného obdobia, smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo začatím funkčného obdobia v ktorejkoľvek funkcii podľa ČI. 10 ods. 5 týchto stanov. 8) Odborná rada: a. schvaľuje návrh svojho rokovacieho poriadku a predkladá ho na schválenie valnému zhromaždeniu, b. vypracúva návrh záväznej metodiky hodnotenia kvality vedy a vzdelávania a predkladá ho po vyjadrení správnej rady na schválenie valnému zhromaždeniu, c. vypracúva návrh kritérií na hodnotenie kvality vedy a vzdelávania na vysokých školách a predkladá ho po vyjadrení správnej rady na schválenie valnému zhromaždeniu, d. vypracúva návrh spôsobu určenia poradia vysokých škôl a fakúlt v rankingu a predkladá ho po vyjadrení správnej rady na schválenie valnému zhromaždeniu, e. prideľuje na základe kritérií prerokovaných v správnej rade a schválených valným zhromaždením rating vysokým školám a fakultám, čím ich začleňuje do zvolených kategórií, f. schvaľuje zloženie komisií prehodnotenie jednotlivých vysokých škôl fakúlt, odborov, programov, predsedom takejto odbornej komisie je vždy člen odbornej rady,3 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v menízákona č. 209/2002 Z. z. a zákona c. 401/2002 Z. z.Stanovy o. z. ARRA Strana 6
 7. 7. g. zhromažďuje a spracúva hodnotiace správy poverených komisií, zostavuje na základe schválených kritérií návrh rankingu a ratingu vysokých škôl a fakúlt a schvaľuje správu o svojej činnosti, ktorá je súčasťou výročnej správy agentúry, h. vyjadruje sa k etickému kódexu hodnotenia výskumu a vzdelávania na vysokých školách a k iným vnútorným predpisom agentúry, i. na požiadame valného zhromaždenia predkladá najneskôr do 30 dní správy o príslušných oblastiach svojej činnosti. 9) Rokovanie odbornej rady vedie jej predseda. 10) Odborná rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie odbornej rady je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov vo verejnom hlasovaní rozhoduje hlas predsedu odbornej rady. 11) Členom odbornej rady prislúcha za ich činnosť primeraná odmena, ktorú na návrh predsedu odbornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Odmenu predsedovi odbornej rady navrhuje valnému zhromaždeniu výkonný riaditeľ. Členovia odbornej rady majú nárok na refundáciu nevyhnutných výdavkov spojených s ich činnosťou v prospech agentúry. ČI. 11 Výkonný riaditeľ a sekretariát 1) Výkonný riaditeľ je vedúcim zamestnancom združenia. Uzatvorenie pracovnej zmluvy na výkon jeho funkcie je podmienené predchádzajúcim súhlasom a vymenovaním do funkcie valným zhromaždením. 2) Výkonný riaditeľ zodpovedá valnému zhromaždeniu za hospodárenie a chod agentúry v rozsahu poverenia, zabezpečuje prípravu a distribúciu podkladov pre zasadnutia j e j orgánov, materiálne ich zabezpečuje a zúčastňuje sa na nich. 3) Výkonný riaditeľ sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi agentúry, uzneseniami valného zhromaždenia a pokynmi jeho predsedu. Rozsah právomocí výkonného riaditeľa určí valné zhromaždenie osobitným uznesením. 4) Výkonný riaditeľ zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými orgánmi agentúry a ich členmi. Na požiadanie príslušných osôb zabezpečí zvolanie zasadnutia jednotlivých orgánov agentúry. 5) Výkonný riaditeľ zodpovedá agentúre za všetky škody, ktoré jej spôsobí prekročením svojich právomocí nad udelené oprávnenia. 6) Výkonný riaditeľ riadi sekretariát agentúry, ktorý sa skladá z jej zamestnancov. 7) Výkonný riaditeľ zodpovedá aj za internetovú stránku agentúry. Po schválení valným zhromaždením na ňu umiestňuje príslušné materiály. Súhlas valného zhromaždenia s umiestňovaním materiálov na internetovskú stránku agentúry je obligatórny. 8) Odvolanie výkonného riaditeľa z funkcie podľa čl. 8 ods. 7 písm. g) môže mať za následok okamžité skončenie jeho pracovného pomeru.Stanovy o. z. ARRA Strana 7
 8. 8. ČI. 12 Konanie v mene agentúry 1) V mene agentúry koná predseda a členovia valného zhromaždenia tak, že príslušný dokument podpíše predseda valného zhromaždenia a najmenej jeden jeho ďalší člen. 2) V mene agentúry môžu konať aj ďalší členovia valného zhromaždenia alebo výkonný riaditeľ v rozsahu stanovenom uznesením valného zhromaždenia. 3) Rozhodnutie orgánov agentúry podľa týchto stanov vždy zavazuje agentúru, jej orgány a členov týchto orgánov iba v rámci agentúry a v rozsahu jej činnosti. 4) Výkonný riaditeľ agentúry zastupuje agentúru v rozsahu stanovenom uznesením valného zhromaždenia. Ak koná výkonný riaditeľ v mene agentúry vo veci, v ktorej na to nemá oprávnenie, alebo ak koná v rozpore s rozhodnutím valného zhromaždenia alebo iných orgánov agentúry7, jeho konanie agentúru nezaväzuje a je povinný nahradiť všetky vzniknuté škody včítane preukázaného ujdeného zisku. ČI. 13 Majetok a hospodárenie agentúry 1) Agentúra sa pri svojom hospodárení riadi záväzným rozpočtom, ktorého návrh vypracúva výkonný riaditeľ a predkladá ho valnému zhromaždeniu. 2) Príjmy agentúry tvoria najmä dary fyzických a právnických osôb, grantv neziskových alebo iných organizácií zo Slovenskej republiky i zo zahraničia, dotácie z verejného sektora a príjmy z vlastnej činnosti a výnosy z majetku agentúry. 3) Výdavky agentúry sa môžu Čerpať výlučne len na plnenie jej cieľov, najmä na materiálne zabezpečenie hodnotenia kvality výskumu a vzdelávania, nákup odbornej tlače a literatúry, úhradu členského v domácich a zahraničných organizáciách združujúcich inštitúcie s príbuzným predmetom činnosti, zabezpečenie chodu agentúry7 vrátane služobných a pracovných ciest členov orgánov a zamestnancov agentúry, odmeňovanie jej zamestnancov, odmeny členom jej orgánov a odmeny ďalším spolupracovníkom. 4) Každý zamestnanec agentúry, orgán agentúry alebo člen takéhoto orgánu je povinný pri svojej činnosti dbať na hospodárnosť a účelnosť vynakladania prostriedkov agentúry-. 5) O nakladaní s majetkom agentúry7 rozhoduje vždy valné zhromaždenie agentúry. ČI. 14 Prechodné a záverečné ustanovenia 1) Agentúra sa riadi týmito stanovami. Až do registrácie stanov na ministerstve vnútra riadi chod agentúry, koná v jej mene a zastupuje jej orgány prípravný výbor zložený z jej zakladateľov, príp, osoba poverená prípravným výborom.Stanovy o. z. ARRA Strana 8
 9. 9. 2) Členov prvej správnej rady menuje najneskôr do 6 mesiacov od vzniku agentúry valné zhromaždenie. Správna rada sa na svojom prvom zasadnutí zíde bezodkladne po menovaní a zvolí si svojho predsedu. Prvé zasadnutie správnej rady zvolá predseda valného zhromaždenia. 3) Členov a predsedu prvej odbornej rady menuje valné zhromaždenie. Prvé zasadnutie odbornej rady zvolá jej predseda tak, aby sa konalo pred prvým zasadnutím správnej rady. 4) Do vymenovania výkonného riaditeľa plní jeho povinnosti poverený zakladateľ agentúry. 5) V prípade zániku agentúry rozhodne o spôsobe naloženia s jej majetkom valné zhromaždenie, pričom zároveň určí aj likvidátora. 6) Všetky zmeny a doplnenia týchto stanov sa musia prijímať nadpolovičnou väčšinou všetkých členov valného zhromaždenia a po registrácii na Ministerstve vnútra SR budú tvoriť neoddeliteľné, chronologicky číslované dodatky k týmto stanovám.Stanovy o. z. ARRA Strana 9
 10. 10. Dodatok č. 1 k stanovám občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra registrovaným Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-24503 z 26.10. 2004 Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Akademickej rankingovej a ratingovejagentúry na zasadnutí dňa 19. januára 2006 bol schválený doplnok stanov združeniav častiach: článok 2 - Cieľ, článok 6 - Členstvo, článok 8 - Valné zhromaždenie, článok 9 -Správna rada, a článok 10 — Odborná rada takto: I. V čl. 2 sa v poslednej vete mení text „činnosti." na „činnosti," a zaň sa vkladá nasledujúci text v znení: „ stimulovať súťaživosť medzi jednotlivými vysokými školami a ich fakultami." Znenie čl. 6 ods. 1 sa mení takto: „1) Prvými členmi agentúry sa stávajú jej zakladatelia (čl. 3)." V čl. 8 ods. 7 písm. h) sa slová „návrh odbornej rady" nahrádzajú slovami „a v odbornej rade" a vypúšťa sa slovo „na". V čl. 8 ods. 7 písm. i) sa slová „návrh odbornej rady" nahrádzajú slovami „a v odbornej rade". V čl. 9 ods. 4 sa za slovo „agentúry" vkladajú slová „s výnimkou odbornej rady". V čl. 9 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „odbornej rady". V čl. 10 ods. 2 sa číslica „12" nahrádza číslicou „15". V čl. 10 ods. 5 sa text „podpredseda Slovenskej akadémie vied," nahrádza textom „podpredseda Slovenskej akadémie vied a" a zároveň sa vypúšťa text „ , alebo člen Akreditačnej komisie vlády SR zriadenej podľa zákona o vysokých školách3". 9. V čl. 10 ods. 6 sa v tretej vete slovo „správnej" nahrádza slovom „odbornej". 10. V čl. 10 ods. 8 písm. b) sa slovo „vypracúva" nahrádza slovom „prerokúva" a vypúšťajú sa slová „a predkladá ho po vyjadrení správnej rady na schválenie valnému zhromaždeniu". II. V čl. 10 ods. 8 písm. c) sa slovo „vypracúva" nahrádza slovom „prerokúva" a vypúšťajú sa slová „a predkladá ho po vyjadrení správnej rady na schválenie valnému zhromaždeniu". 12. V čl. 10 ods. 8 písm. d) sa slovo „vypracúva" nahrádza slovom „prerokúva" a vypúšťajú sa slová „a predkladá ho po vyjadrení správnej rady na schválenie valnému zhromaždeniu". 13. V čl. 10 ods. 8 sa vypúšťa znenie písmen e) - h), pôvodné označenie písmena i) sa mení na e). 14. V čl. 10 ods. 11 sa v poslednej vete slovo „refundáciu" nahrádza slovom „náhradu". 15. V čl. 13 ods. 1 sa vypúšťa slovo „záväzným" a za slovo „zhromaždeniu" sa vkladajú slová „na schválenie".
 11. 11. Dodatok č. 2 k Stanovám občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra schválený na zasadnutí Valného zhromaždénia ARRA dňa 28. júna 2009 Čl. 1 Zmeny a doplnenia stanovStanovy občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra sa meniaa dopĺňajú nasledovne: 1. V čl. 2 písm. d sa slovo „kvality" nahrádza slovom „úrovne". 2. V čl. 2 písm. f sa po slovách „vysokým školám" vkladá text „,výskumným inštitúciám a iným organizáciám". 3. V čl. 2 sa za písmeno f vkladajú nové písm. g, h a i nasledujúceho znenia: g) popularizovať vedu, výskum a vedeckú kariéru, h) organizovať semináre, konferencie a školenia, i) vydávať odborné periodické a neperiodické publikácie. 4. Čl. 5 sa mení nasledovne: „Sídlom agentúry je Bratislava. Adresa sídla je: ARRA Bárdošova 2/A 831 01 Bratislava". 5. V čl. 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová „výkonný riaditeľ a tiež". 6. V čl. 8 ods. 7 písm. h sa vypúšťajú slová „v správnej rade a". 7. V čl. 8 ods. 7 písm. i sa vypúšťajú slová „v správnej rade a". 8. Čl. 8 ods. 7 písm. j sa znie nasledovne „schvaľuje ročný rozpočet agentúry". 9. V čl. 8 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta „Podrobnosti o korešpondenčnom hlasovaní upraví rokovací poriadok valného zhromaždenia." 10. V čl. 9 ods. 3 v druhej vete sa vypúšťa slovo „písomný". 11. V čl. 9 ods. 3 v tretej vete sa slovo „nemusí" nahrádza slovom „nesmie" a vypúšťa koniec vety „;tento záväzok potvrdí člen správnej rady písomne". 12. V čl. 9 ods. 6 sa slovo „dvakrát" nahrádza slovom „raz" a vypúšťa koniec vety „na jarnom a jesennom (výročnom) zasadnutí". 13. V čl. 9 ods. 7 sa vypúšťajú odseky c a d a nasledujúce sa premenovávajú podľa abecedného poradia na c, d, a e. 14. V čl. 9 ods. 7 novom písm. c sa vypúšťa koniec vety ,„ a vyjadruje k nim stanovisko". 15. V čl. 9 sa pridáva nový ods. 10 nasledujúceho znenia „10) V osobitných prípadoch je možné použiť aj korešpondenčné hlasovanie elektronickou formou. Korešpondenčné hlasovanie sa zásadne nepoužije v prípade personálnych a finančných otázok. Pôvodné odseky 10 a 11 sa premenovávajú na odseky 11 a 12. 15. V čl. 10 ods. 3 druhá veta sa vypúšťa slovo „písomný". 16. V čl. 10 ods. 3 tretia veta sa vypúšťajú slová „;tento záväzok potvrdí člen odbornej rady písomne". 17 V čl. 10 sa vypúšťa ods. 5 a nasledujúce odseky sú prečíslované podľa numerického poradia. 18. v čl. 10 sa podľa nového poradia vkladá nový ods. 10 nasledujúceho znenia
 12. 12. „10) V osobitných prípadoch je možné použiť aj korešpondenčné hlasovanie elektronickou formou. Korešpondenčné hlasovanie sa zásadne nepoužije v prípade personálnych a finančných otázok. 19. Čl. 11 ods. 1 druhá veta znie „Uzatvorenie pracovnej zmluvy na výkon jeho funkcie je podmienené predchádzajúcim súhlasom valného zhromŕaždenia." 20. V čl. 11 ods. 7 sa vypúšťa text „Po schválení valným zhromaždením na ňu umiestňuje príslušné materiály. Súhlas valného zhromaždenia s umiestňovaním materiálov na internetovskú stránku agentúry je obligatórny." 21. V čl. 11 ods. 8 sa slová „môže mať" nahrádzajú slovom „má". 22. Čl. 12 ods. 1 znie „V mene agentúry koná predseda valného zhromaždenia." 23. V čl. 12 ods. 2 sa za slová „uznesením valného zhromaždenia" vkladá text „a uvedenom v písomnom plnomocentve". ČI. 2 Záverečné ustanoveniaTento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia valným zhromaždením a účinnosť dňomregistrácie na Ministerstve vnútra SR.V Bratislave dňa 28. 6. 2009
 13. 13. Dodatok k Stanovám občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra schválený na zasadnutí Valného zhromaždenia ARRA dňa 30. marca 2010 Zmeny a doplnenia stanovStanovy občianskeho združenia Akademická rankingová a ratingová agentúra sa meniaa dopĺňajú nasledovne: 1. V čl. 2 sa za písmeno i vkladá nové písm. j nasledujúceho znenia: j) uskutočňovať výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied a scientometrický výskum vo všetkých vedných oblastiach. Záverečné ustanoveniaTento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením ARRA a účinnosťdňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.V Bratislave dňa 8. 4. 2010

×