Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prílohy 2007

1,024 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prílohy 2007

 1. 1. SprávaHodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt (2007) (c) ARRA, Bratislava 2007 1
 2. 2. Prílohy 2
 3. 3. Zoznam prílohPríloha 1 Frascati manuál, rozdelenie fakúltPríloha 2 Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnoteniaPríloha 3 Knižné publikácie a èasopisecké publikácie mimo WoK, váhovanie, spôsob zberu údajova spôsob zahrnutia do hodnotenia HUM a SPOLPríloha 4 VV1b a VV1c (poznámka: do hodnotenia vstúpili len pre HUM a SPOL spôsobomvysvetleným vyššie)Príloha 5 Experimentálne hodnotenie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyPríloha 6a SV1 – SV4, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6b SV6 – SV8, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6c VV1 – VV3a, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6d VV4 – VV6, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6e VV7 – VV10, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 7 Poradie fakúlt a univerzít z roku 2005 a 2006Príloha 8 Hlavné výsledky študentského prieskumuPríloha 9 O autoroch a o správePríloha 10 ¼udia v ARRA 3
 4. 4. Príloha 1 Frascati manuál, rozdelenie fakúltFakulty slovenských verejných vysokých škôl boli rozdelené do skupín pod¾a Frascatimanuálu na základe vedných odborov takto:  prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a informatika, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí,  technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technicky zamerané vedy,  medzi lekárske vedy (MED) sa zaraïujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovate¾stvo a zdravotníctvo. (V minuloroènej správe bolo ošetrovate¾stvo a zdravotníctvo omylom zaradené do skupiny sociálnych vied. Ïakujeme docentovi Martinovi Kanovskému za upozornenie na tento omyl.)  pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria po¾nohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy,  spoloèenské vedy (SOC) tvorí psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo, politické vedy, ošetrovate¾stvo, zdravotníctvo, iné spoloèenské vedy.  humanitné vedy (HUM) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy. Pre niektoré z fakúlt vysokých škôl nie je zaradenie do urèitého odboru vedya techniky jednoznaèné, vzh¾adom na ich rôznorodos• – ich rôzne súèasti (napríkladkatedry) vykonávajú èinnosti, ktoré patria do rôznych odborov. Príkladom sú filozofickéfakulty, ktorých èinnos• patrí aj do odboru humanitných, aj spoloèenských vied. Dopríslušného odboru vedy a techniky boli preto zaradené pod¾a prevládajúcej èinnosti.Pokia¾ sa na nás obráti dekan urèitej fakulty alebo odborná verejnos• s tým, ženavrhuje, aby fakulta, ktorú vedie, bola zaradená do iného odboru, takýto návrh ARRAzváži.Poznámka: V septembri 2007 prebehla nasledujúca úprava zaradenia fakúlt – Fakultazdravotníctva a sociálnej práce TU, Fakulta zdravotníctva PU a Fakulta sociálnych vied 4
 5. 5. a zdravotníctva UKF boli preradené do skupiny MED a Fakulta riadenia a informatiky ŽU do skupiny TECH. Tabu¾ka P1: Zaradenie fakúlt (resp. vysokých škôl) do oblastí pod¾a ARRAŠkola Skupina Fakulta SkratkaAkadémia umení AUAkadémia umení HUM Fakulta dramatických umení DramUm AUAkadémia umení HUM Fakulta múzických umení MuzUm AUAkadémia umení HUM Fakulta výtvarných umení VýtvarUm AUEkonomická univerzita EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta hospodárskej informatiky HospInfo EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta medzinárodných vz•ahov MedzVz•ah EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta podnikového manažmentu PodnMan EU BAEkonomická univerzita SPOL Národohospodárska fakulta NárHosp EU BAEkonomická univerzita SPOL Obchodná fakulta Obchod EU BAEkonomická univerzita SPOL Podnikovohospodárska fakulta PodnHosp EU BAKatolícka univerzita KUKatolícka univerzita HUM Filozofická fakulta Fil KUKatolícka univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag KUKatolícka univerzita HUM Teologická fakulta Teol KUPrešovská univerzita PUPrešovská univerzita HUM Fakulta humanitných a prírodných vied HumPrír PUPrešovská univerzita MED Fakulta zdravotníctva Zdravotnícka PUPrešovská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil PUPrešovská univerzita HUM Gréckokatolícka bohoslovecká Greckokat PUPrešovská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag PUPrešovská univerzita HUM Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravosl PUSlovenská po¾nohospodárska univerzita SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita AGRO Fakulta agrobiol. a potr.zdr. Agro SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita AGRO Fakulta biotechnológie a potravinárstva BiotPotr SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita SPOL Fakulta ekonomiky a manažmentu EkonomMan. SPUSlovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a krajinnéhouniverzita AGRO inžinierstva Záhrad SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita TECH Mechanizaèná fakulta Mech SPUSlovenská technickáuniverzita STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta architektúry Archit STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta elektrotechniky Elektr STUBA Fakulta chemickej a potravinárskejSlovenská technická univerzita TECH technológie FCHPT STUBASlovenská technická univerzita TECH Materiálovotechnologická fakulta MatTechn STUBASlovenská technická univerzita TECH Stavebná fakulta Stav STUBASlovenská technická univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj STUBA 5
 6. 6. Technická univerzita Košice TUKETechnická univerzita Košice SPOL Ekonomická fakulta Ekonom TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta BERG Ban TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektr TUKETechnická univerzita Košice HUM Fakulta umení Umení TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta výrobnej technológie VýrTech TUKETechnická univerzita Košice TECH Hutnícka fakulta Hutn TUKETechnická univerzita Košice TECH Stavebná fakulta Stav TUKETechnická univerzita Košice TECH Strojnícka fakulta Stroj TUKEŠkola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita Zvolen TUZVTechnická univerzita Zvolen AGRO Drevárska fakulta Drev TUZVTechnická univerzita Zvolen PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekolenv TUZ Fakulta environmentálnej výrobnejTechnická univerzita Zvolen TECH technológie EnvirTech TUZVTechnická univerzita Zvolen AGRO Lesnícka fakulta Les TUZVTrenèianska univerzita A.Dubèeka TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka TECH Fakulta mechatroniky MechTron TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka TECH Fakulta priemyselných technológií PriemTechn TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka SPOL Fakulta sociálno-ekonomických vz•ahov SocEkon TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka TECH Fakulta špeciálnej techniky ŠpecTechn TUADTrnavská univerzita TVUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ZdravSoc TVUTrnavská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil TVUTrnavská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag TVUTrnavská univerzita SPOL Právnická fakulta Práv TVUTrnavská univerzita HUM Teologická fakulta Teol TVUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského HUM Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanj UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta managementu Manag UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta sociálnych a ekonomických vied SocEkon UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta telovýchovy a športu TV UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta Farm UKUniverzita Komenského HUM Filozofická fakulta Fil UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JessenLek UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta Lek UKUniverzita Komenského SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKUniverzita Komenského SPOL Právnická fakulta Práv UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UKUniverzita Komenského HUM Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta RímsKat UKUniverzita KonštantínaFilozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied Prír UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied Soc UKFUniverzita Konštantína Filozofa HUM Filozofická fakulta Fil UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Ekonomická fakulta Ekonom UMB 6
 7. 7. Univerzita Mateja Bela HUM Fakulta humanitných vied Hum UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Fakulta politických vied Polit UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied Prír UMBUniverzita Mateja Bela HUM Filologická fakulta Filolo UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Pedagogická fakulta Pedag UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Právnická fakulta Práv UMBŠkola Skupina Fakulta SkratkaUniverzita Pavla JozefaŠafárika UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Fakulta verejnej správy VerSpr UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika MED Lekárska fakulta Lek UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Právnická fakulta Práv UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UPJŠUniverzita sv. Cyrila a Metoda UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda SPOL Fakulta masmediálnej komunikácie MasMed UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda PRIR Fakulta prírodných vied Prír UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda HUM Filozofická fakulta Fil UCMUniverzita veterinárskeholekárstva AGRO UVLVysoká škola múzickýchumení VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Divadelná fakulta Divadelná VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Filmová a televízna fakulta FilmTel VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Hudobná a taneèná fakulta HudTan VŠMUVysoká škola výtvarnýchumení HUM VŠVUŽilinská univerzita ŽUŽilinská univerzita TECH Elektrotechnická fakulta Elektr ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta PEDAS Pedas ŽUŽilinská univerzita PRIR Fakulta prírodných vied Prír ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta riadenia a informatiky Riadenia ŽUŽilinská univerzita TECH Fakulta špeciálneho inžinierstva ŠpecInž ŽUŽilinská univerzita TECH Stavebná fakulta Stav ŽUŽilinská univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj ŽU Filologickú fakultu UMB hodnotí ARRA posledný raz, pretože bola zlúèená s Fakultou humanitných vied UMB (od 1. 9. 2007). 7
 8. 8. Príloha 2 Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnotenia Rozdelenie indikátorov do skupín Indikátory, ktoré ARRA používa, sú zoradené do nieko¾kých vecne kompaktných skupín. V tejto èasti podávame pre preh¾ad rozèlenenia indikátorov do skupín. Samotný názov skupiny dostatoène vyjadruje dôvody, preèo do nej dané indikátory patria. Tabu¾ka P2: Zoznam kritérií použitých ARRA v správeOblas• Oznaèenie Opis VV1A Poèet publikácií vo WoK za roky 1997-2006 na tvorivého pracovníka VV1a Poèet rôznych èasopiseckých publikácií mimo WoK za rok 2006 (pri fakultách SPOL a HUM) VV1b Poèet rôznych knižných publikácií mimo WoK za rok 2006 (pri fakultách SPOL a HUM) VV2 Poèet citácií vo WoK za roky 1997-2006 na tvorivého pracovníka VV2a Poèet citácií vo WoK na jednu publikáciu vo WoK za roky 1997-2006 VV3 Poèet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoò 5 citácií, za roky 1997-2006, na tovrivého pracovníka VV3a Poèet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoò 25 citácií, za roky 1997-2006, naveda avýskum tovrivého pracovníka VV4 Poèet denných doktorandov v roku 2006 na jedného profesora alebo docenta VV5 Roèný priemer poètu absolventov doktorandského štúdia v rokoch 2004-2006 na poèet profesorov a docentov VV6 Poèet doktorandov denného štúdia delený poètom denných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia VV7 Grantové prostriedky z agentúr KEGA a VEGA na tvorivého pracovníka v roku 2006 VV8 Grantové prostriedky z agentúry APVV na tvorivého pracovníka v roku 2006 VV9 Prostriedky zo zahranièných grantov a štátnych programov na tovrivého pracovníka VV10 Celkové grantové prostriedky z agentúr na tvorivého pracovníka SV1 Pomer poètu študentov denného aj externého štúdia na jedného uèite¾a v roku 2006 SV2 Pomer poètu študentov denného aj externého štúdia na jedného profesora alebo docenta v roku 2006štúdium a SV3 Pomer profesorov, docentov a ostatných uèite¾ov s PhD ku všetkým uèite¾omvzdelávanie SV4 Pomer profesorov a docentov ku všetkým uèite¾om SV6 Podiel prihlásených uchádzaèov k plánovanému poètu miest v roku 2006 SV7 Pomer zapísaných a prijatých študentov v roku 2006 SV8 Podiel zahranièných študentov Poznámka: Kritérium SV 5 bolo v tohtoroènom hodnotení vynechané pre nedostupnos• dát. 8
 9. 9. Kategória „Veda a výskum“Skupina „Publikácie a citácie“Patria sem: - indikátor VV1A, pre fakulty skupín HUM a SPOL bol doplnený o VV1a a VV1b, - indikátor VV2, - indikátor VV2a, - indikátor VV3, - indikátor VV3a.Podrobnejší opis indikátorov je v tab. P2.Skupina „Doktorandské štúdium“Patria sem indikátory: VV4, VV5 a VV6.Skupina „Grantová úspešnos•“Patria sem indikátory: VV7, VV8, VV9 a VV10.Kategória „Štúdium a vzdelávanie“1Skupina „Študenti a uèitelia“Obsahuje indikátory: - SV1 (Poèet študentov v dennej a externej forme štúdia v roku 2006 delený poètom uèite¾ov; body sa pride¾ujú pod¾a poètu uèite¾ov na 100 študentov), - SV2 (Poèet študentov v dennej a externej forme štúdia delený poètom profesorov a docentov; body sa pride¾ujú obdobne ako pri indikátore SV1), - SV3, - SV4.Skupina „Záujem o štúdium“Obsahuje indikátory: SV6, SV7 a SV8.Metodika hodnotenia fakúlt a vysokých škôl Indikátory uvedené vyššie sú zvolené tak, aby ich vyššia hodnota zodpovedalavyššiemu výkonu. Napríklad jedným z indikátorov je poèet študentov pripadajúcich najedného profesora alebo docenta. Èím je tento poèet vyšší, tým je menejpravdepodobné, že profesori a docenti sa môžu študentom venova• individuálne.1 Ak sa v rámci tejto kategórie indikátorov hovorí o študentoch, zoh¾adòovali sa iba študenti bakalárskeho amagisterského štúdia tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Jedinou výnimkou je indikátor SV10, kde sú zahrnutí– pod¾a dostupnosti dát – aj študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia. Ak nie je výslovne uvedené (napr.financovanie), študenti sa berú do úvahy ako neprepoèítaní pod¾a koeficientov MŠ SR. 9
 10. 10. Z h¾adiska individuálneho prístupu, ktorý považuje ARRA pre študenta za vhodnejší, jepreto lepšie, ak má tento indikátor menšiu hodnotu. Ak sa však vezme do úvahy jehoprevrátená hodnota (poèet docentov a profesorov na sto študentov), zodpovedávyššiemu výkonu fakulty v tomto indikátore zase vyššia hodnota. Do poètu študentovboli zahrnutí denní aj externí študenti. Diplom študentov v externej forme štúdia je takýistý ako diplom študentov v dennej forme štúdia. Kvalita vzdelávania jedných aj druhýchby mala by• rovnaká, preto by sa študentom v dennej aj externej forme štúdia maliuèitelia venova• rovnako. Fakulta, ktorá dosiahla v urèitom indikátore najvyššiu hodnotu, má priradených100 bodov. Ostatným fakultám sa priradí poèet bodov lineárnou interpoláciou, prièomnula bodov zodpovedá nulovej hodnote. Urèitá fakulta konkrétnej vysokej školy sa hodnotila v skupine, do ktorej bolazaradená pod¾a manuálu Frascati. Celkové poradie fakúlt v rámci danej skupiny saurèuje jej priemerným bodovým ziskom v skupinách indikátorov. Celkové poradie vysokých škôl v danej skupine pod¾a manuálu Frascati je danépriemerným poètom bodov jej fakúlt.Ilustrácia metodiky hodnotenia fakúlt a vysokých škôlPríkladom na hodnotenie fakúlt v skupine HUM pod¾a manuálu Frascati a v skupineindikátorov „Publikácie a citácie“. Ak si usporiadame fakulty pod¾a poètu bodovv poslednom ståpci dostaneme toto poradie: 1. HumPrír PU 74 2. Fil UK 50 3. Fil PU 35 4. Fil TVU 29 5. Evanj UK 25 6. Hum UMB 9 7. Fil KU 7 8. Fil UCM 6 9. RímsKat UK 4 10. Teol TVU 2 Pravosl PU 2 Greckokat PU 2 13. Fil UKF 1 DramUm AU 1 Divadelná VŠMU 1 Teol KU 1 Filolo UMB 1 VýtvarUm AU 1 10
 11. 11. FilmTel VŠMU 1 20. HudTan VŠMU 0 Umení TUKE 0 VŠVU 0 MuzUm AU 0 V tejto tabu¾ke má Prešovská univerzita štyri fakulty, Vysoká škola múzickýchumení, Akadémia umení a Univerzita Komenského majú po tri fakulty, ïalšie univerzitymajú dve a menej fakúlt v skupine HUM. Ak spoèítame priemerný bodový zisk štyrochfakúlt Prešovskej univerzity a vydelíme ho ich poètom, dostaneme 28,25 bodu. Poradie univerzít v skupine HUM a v skupine indikátorov „Publikácie a citácie“ jedané priemerným ziskom bodov ich fakúlt. Takto by sme prišli k poradiu univerzítv rámci skupiny HUM v skupine indikátorov „Publikácie a citácie“: PU 28,25 UK 19,75 TVU 15,5 UCM 6 UMB 5 KU 4 VŠMU 0,66 AU 0,66 UKF 0,33 VŠVU 0 TUKE 0 Druhá èas• predchádzajúceho príkladu bola len ilustratívna. V skutoènosti ARRAnezostavuje v rámci skupiny HUM poradie univerzít v jednotlivých skupinách indikátorov.Postupuje tak, že v rámci danej skupiny HUM priradí body všetkým fakultám zo skupinyHUM za jednotlivé skupiny indikátorov. Pre každú fakultu potom sèíta body za jednotlivéskupiny indikátorov. Potom spoèíta priemer pre všetky fakulty danej univerzity a pod¾atoho zostaví poradie univerzít v skupine HUM (a podobne v ïalších skupinách pod¾amanuálu Frascati). 11
 12. 12. Príloha 3 Knižné publikácie a èasopisecké publikácie nezaradené do databázy WoK, váhovanie, spôsob zberu údajov a spôsob zahrnutia do hodnotenia HUM a SPOLIlustrácia metodiky Najprv ARRA na konkrétnom prípade ukáže, ako prebieha pride¾ovanie bodov zapoèet publikácií. Pre fakulty v skupine HUM sa najprv nájdu poèty publikácií v databázeWoK za obdobie 1997 – 2006 a predelia sa poètom tvorivých pracovníkov každejz fakúlt. Potom pod¾a tab. 3 hlavnej èasti správy ARRA a fakultných správ sa spoèítapoèet bodov pre fakultu za èasopisecké publikácie mimo WoK a celkový poèet bodov sapredelí poètom tvorivých pracovníkov. To isté sa urobí s knižnými publikáciami fakultyzo správy fakulty a s tab. 4 hlavného textu.Tab. P3: Poèty bodov pridelené fakultám zo skupiny HUM za publikácie v období 1997 – 2006v èasopisoch zahrnutých do WoK (ståpec A), za publikácie v roku 2006 v recenzovaných èasopisocha pod. (ståpec B) a za knižné publikácie v roku 2006 (ståpec C). A Fakulta pub/tp B cl/tp C kn/tp Divadelná VŠMU 0 2,54 0,28 DramUm AU 0 5,58 0,00 Evanj UK 0,44 7,11 15,61 Fil KU 0,08 4,33 1,17 Fil PU 0,4 4,28 1,56 Fil TVU 0,39 9,81 2,17 Fil UCM 0,04 2,77 1,02 Fil UK 0,52 2,85 1,13 Fil UKF 0,01 2,46 1,44 FilmTel VŠMU 0 5,1 0,07 Filolo UMB 0 3,13 1,08 Greckokat.PU 0 9,1 2,66 HudTan VŠMU 0 1,53 1,02 Hum UMB 0,1 2,52 1,02 HumPrír PU 0,33 6,05 1,41 MuzUm AU 0 1,27 1,35 Pravosl.PU 0 9,83 3,28 RímsKat UK 0,07 6,67 2,67 Teol KU 0 2,01 1,93 Teol.TVU 0 8,26 3,16 Umení TUKE 0 0,41 0,09 VŠVU BL 0 0 0,00 VýtvarUm AU 0 2,43 1,07 12
 13. 13. V ståpci A sú publikácie za obdobie 10 rokov. Ak ståpec A vydelíme 10, vidíme, ženapríklad na Fakulte humanitných a prírodných vied PU pripadá na jedného tvorivéhopracovníka asi 0,033 publikácie vo WoK na jeden rok. Na Filozofickej fakulte KU je topribližne 0,08 publikácie vo WoK za jeden rok. Tieto èísla ani na pomerne ve¾mi úspešných fakultách nie sú ve¾mi vysoké. Pod¾anepublikovaných analýz ARRA a na základe diskusií s kolegami z viacerých fakúlt je tospôsobené tým, že aj na úspešných fakultách len menšie, intenzívne pracujúce skupinypublikujú v èasopisoch zaradených do WoK. Pod¾a tab. 3 hlavnej èasti správy ARRA sa za jednu publikáciu v recenzovanomdomácou èasopise pride¾ujú 4 body, takže po prepoèítaní na tento typ publikácií sapridelia Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na jedného tvorivého pracovníkapribližne 0,71 na rok. Na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity sa takto dostanúpribližne 2,45 publikácie na rok. Pod¾a tab. 4 textu hlavnej èasti Správy 2007 sa za uèebné texty (skriptá)pride¾ujú 4 body. Ak predelíme údaje v ståpci C èíslom 4 dostaneme približné poètytakéhoto ekvivalentu. Z tab. P3 tejto prílohy vidno ihneï, že v publikáciách vo WoK sú úspešnejšiefilozofické fakulty UK a TVU, v èasopiseckých publikáciách mimo WoK všetky fakulty (svýnimkou VŠVU) a v knižných publikáciách je úspešná Filozofická fakulta TVU. V nasledujúcom kroku pridelíme jednotlivým fakultám body za všetky tri typypublikácií. Pri publikáciách vo WoK postupujeme nasledovne. V ståpci A nájdemenajvyššiu hodnotu. Je òou èíslo 6,01. Touto hodnotou predelíme všetky èísla v ståpciA a každý výsledok násobíme 100. To isté urobíme v ståpcoch B a C. Dostaneme takståpce oznaèené ako „A body“, „B body“ a „C body“ v tab. P4. Koneèný poèet bodov je súètom hodnôt v ståpci „A body“ a v ståpcoch „B body“a „C body“ s váhou 0,1. Kritérium VV1 je jediné kritérium, kde môže fakulta získa• viacako 100 bodov. 13
 14. 14. Tab. P4: Výpoèet bodov za poèet publikácií vo WoK a mimo WoK pre skupinu HUM A ABCFakulta pub/tp B bcl/tp C kn/tp A body B body C body ABC bodyDivadelná VŠMU 0 2,54 0,28 0 26 2 0 3DramUm AU 0 5,58 0,00 0 57 0 1 6Evanj UK 0,44 7,11 15,61 85 72 100 3 102Fil KU 0,08 4,33 1,17 29 44 7 1 34Fil PU 0,4 4,28 1,56 76 44 10 1 81Fil TVU 0,39 9,81 2,17 75 99 14 2 86Fil UCM 0,04 2,77 1,02 9 28 7 0 12Fil UK 0,52 2,85 1,13 100 29 7 1 104Fil UKF 0,01 2,46 1,44 3 25 9 0 6FilmTel VŠMU 0 5,1 0,07 0 52 0 1 5Filolo UMB 0 3,13 1,08 0 32 7 0 4Greckokat.PU 0 9,1 2,66 0 92 17 1 11HudTan VŠMU 0 1,53 1,02 0 16 7 0 2Hum UMB 0,1 2,52 1,02 19 26 7 0 22HumPrír PU 0,33 6,05 1,41 63 62 9 1 70MuzUm AU 0 1,27 1,35 0 13 9 0 2Pravosl.PU 0 9,83 3,28 0 100 21 1 12RímsKat UK 0,07 6,67 2,67 13 68 17 1 21Teol KU 0 2,01 1,93 0 20 12 0 3Teol.TVU 0 8,26 3,16 0 84 20 1 10Umení TUKE 0 0,41 0,09 0 4 1 0 0VŠVU BL 0 0 0,00 0 0 0 0 0VýtvarUm AU 0 2,43 1,07 0 25 7 0 3Poznámky Výpoèet bodov za indikátor poètu publikácií (VV1) je najzložitejší, pretože saskladá z troch súèastí. Pri ostatných indikátoroch je to podstatne jednoduchšie – je toako prechod zo ståpca „A pub/tp“ do ståpca „A body“. V porovnaní so Správou 2006, v ktorej sa brali do úvahy len publikácie vo WoK,sa zlepšili výsledky tých fakúlt, ktoré majú vo WoK menej publikácií. V tab. P3 to vidnookamžite, ak porovnáme ståpce „A body“ (berú do úvahy len publikácie vo WoK) a „ABCbody“ (berú do úvahy všetky publikácie). Nárast poètu bodov je najvyšší u Evanjelickejbohosloveckej fakulty UK, èo je oèividne spôsobené prekvapivo vysokou hodnotou 15,61v ståpci „C kn/tp“.Je potrebné prizna•, že metodika ARRA obsahuje v istom zmysle „skryté váhy“.Predstavme si, že máme jediný indikátor a dve fakulty. V prvom prípade majú pre obefakulty hodnotu indikátora rovnú 25. Obidve fakulty získajú 100 bodov a súèet bodovbude 200. Nech v druhom príklade máme zas dve fakulty a jediný indikátor. Pre prvúfakultu má indikátor hodnotu 15 a pre druhú 0. V tomto prípade získa prvá fakulta 100 14
 15. 15. bodov, druhá fakulta 0 bodov a súèet bodov za tento indikátor bude 100 a nie 200 akov predchádzajúcom prípade.2Alternatívou k tejto schéme by bolo rozde¾ovanie poètu bodov za daný indikátor tak, abypoèet bodov pre danú fakultu bol úmerný hodnote indikátora pre túto fakultu a abysúèet bodov bol pre každý indikátor rovný 100. Technicky to je rovnako jednoduché akov našej súèasnej schéme. Pre možnosti porovnávania so správou ARRA z minulého rokuostaneme v predkladanej správe pri staršej schéme.Ilustrácia k metodike hodnotenia fakúlt v danej skupine pod¾a manuálu Frascativ skupine indikátorov „Publikácie a citácie“ je podrobne uvedená v Tab. 9Tab. P5: Výpoèet bodov fakúlt HUM za skupinu indikátorov „Publikácie a citácie“ Fakulta VV1 ABC VV2 VV2a VV3 VV3a spolu priemer Divadelná VŠMU 3 0 0 0 0 3 1 DramUm AU 6 0 0 0 0 6 1 Evanj UK 102 13 10 0 0 125 25 Fil KU 34 0 0 0 0 34 7 Fil PU 81 30 25 39 0 175 35 Fil TVU 86 31 26 0 0 143 29 Fil UCM 12 2 15 0 0 29 6 Fil UK 104 83 52 11 0 250 50 Fil UKF 6 0 0 0 0 6 1 FilmTel VŠMU 5 0 0 0 0 5 1 Filolo UMB 4 0 0 0 0 4 1 Greckokat.PU 11 0 0 0 0 11 2 HudTan VŠMU 2 0 0 0 0 2 0 Hum UMB 22 6 19 0 0 47 9 HumPrír PU 70 100 100 100 0 370 74 MuzUm AU 2 0 0 0 0 2 0 Pravosl.PU 12 0 0 0 0 12 2 RímsKat UK 21 0 0 0 0 21 4 Teol KU 3 0 0 0 0 3 1 Teol.TVU 10 0 0 0 0 10 2 Umení TUKE 0 0 0 0 0 0 0 VŠVU BL 0 0 0 0 0 0 0 VýtvarUm AU 3 0 0 0 0 3 1Poznámky V ståpci VV1 ABC sú poèty bodov za publikácie vo WoK aj mimo WoK (pozri tab.P5), ståpec VV2 obsahuje body za poèet citácií na jedného tvorivého pracovníka, VV2abody za priemerný poèet citácií na jednu publikáciu (to je dôležitý parameter viazanýs kvalitou prác), VV3 poèet prác citovaných viac ako 5-krát na tvorivého pracovníkaa VV3a poèet prác citovaných viac ako 25-krát na tvorivého pracovníka.2 Na tento problém nás pred èasom upozornil prof. Slabeycius z Trenèianskej univerzity A. Dubèeka. Ïakujemedodatoène. 15
 16. 16. V ståpci oznaèenom ako „spolu“ je súèet predchádzajúcich 5 indikátorova napokon v ståpci „priemer“ je tento súèet delený poètom indikátorov. Toto deleniepoètom indikátorov zavádzame preto, aby jednotlivé skupiny indikátorov maliporovnate¾nú váhu, nezávislú od poètu indikátorov. Indikátory VV2 – VV3a zvýhodòujú fakulty, ktoré publikujú v èasopisochzaradených do databázy WoK. Citácie na publikácie mimo databázy WoK sme nezaradilido analýzy, pretože ich nemožno získa• z verejne dostupných zdrojov. V tomto sasituácia ale môže zmeni•, staèí sa pozrie• na databázu prístupnú po menách autorov nastránke http://www.scholar.google.com . Ak táto alebo podobná databáza umožnív budúcnosti vyh¾adávanie pod¾a inštitúcií alebo krajín, môže to zmeni• situáciu. Posledný ståpec v tab. P5 umožòuje zostavi• poradie fakúlt zo skupiny HUM pod¾askupiny indikátorov „Publikácie a citácie“. 16
 17. 17. Príloha 4 VV1b a VV1c (v hodnotení len pre HUM a SPOL)VV1bMED Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 12,00 10,03 10,00 7,70 8,00 body pre èasopisecké publikácie 6,00 5,10 mimo WoK na tvorivého pracovníka 3,84 3,83 3,78 4,00 2,33 2,00 0,00 JessenLek UK Farm UK Zdravotníctva PU Lek UK Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVUAGRO Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 14,00 11,81 11,61 12,00 9,81 9,54 10,00 9,19 8,00 body pre èasopisecké publikácie 5,78 mimo WoK na tvorivého pracovníka 6,00 4,00 2,00 0,00 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVL 17
 18. 18. HUM Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 Pravosl.PU 9,83 Fil TVU 9,81 Greckokat.PU 9,09 Teol.TVU 8,26 Evanj UK 7,11 RímsKat UK 6,67 HumPrír PU 6,05 DramUm AU 5,58 FilmTel VŠMU 5,10 Fil KU 4,33 Fil PU 4,28 body na èasopisecké publikácie mimo Filolo UMB 3,13 WoK na tvorivého pracovníka Fil UK 2,85 Fil UCM 2,77 Divadelná VŠMU 2,54 Hum UMB 2,52 Fil UKF 2,46 VýtvarUm AU 2,43 Teol KU 2,01 HudTan VŠMU 1,53 MuzUm AU 1,27 Umení TUKE 0,41 VŠVU BL 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 18
 19. 19. PRIR Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 6,00 5,68 5,03 4,96 5,00 4,00 3,15 3,10 3,10 body pre èasopisecké publikácie mimo 3,00 WoK na tvorivého pracovníka 1,95 2,00 1,00 0,73 0,00 FMFI UK Prír UCM * Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 19
 20. 20. SPOL Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 25,34 Eur.Št. SPU 9,94 9,73 PodnHosp. EU BA 8,97 8,46 Obchod EU BA 8,23 8,06 HospInfo EU BA 7,89 6,72 VerSpr UPJŠ 6,12 5,38 Pedag PU 5,13 4,21 Práv UK 4,00 body pre èasopisecké publikácie mimo 3,93 WoK na tvorivého pracovníka Pedag UMB 3,93 3,69 PodnMan EU BA 3,50 3,17 MasMed UCM * 2,87 2,82 NárHosp. EU BA 2,74 2,41 Pedag UK 2,13 2,03 Polit UMB 1,72 1,44 Práv UMB 0,06 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 20
 21. 21. TECH Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 Vyr Tech TUKE 13,67 EnvirTech. TUZV 9,63 Elektr STUBA 9,04 Mech SPU 8,48 Stav STUBA 8,21 MatTechn STUBA 7,86 Stav TUKE 7,76 ŠpecInž ŽU 7,27 Elektr TUKE 7,00 Hutn TUKE 6,66 Stroj TUKE 6,56 body pre èasopisecké publikácie mimo WoK na tvorivého pracovníka MechTron TUAD 6,31 PriemTech TUAD 6,11 Stroj STUBA 5,82 Stroj ŽU 5,80 ŠpecTechn TUAD 5,73 FCHPT STUBA 4,63 Archit STUBA 4,48 Stav ŽU 4,01 Ban TUKE 3,93 Riadenia ŽU 3,60 Elektr ŽU 3,43 0,00 5,00 10,00 15,00 21
 22. 22. VV1cAGRO Body pridelené pre knižné publikácie 2,50 2,02 2,00 1,62 1,50 1,25 1,24 body pre knižné publikácie na tvorivéhho pracovníka 1,00 0,69 0,43 0,50 0,00 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLMED Body pridelené pre knižné publikácie 6,00 5,65 5,00 4,00 body pre knižné publikácie na 3,00 tvorivého pracovníka 2,00 1,47 1,35 1,08 1,00 0,44 0,40 0,25 0,00 JessenLek UK Farm UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva ZdravSoc TVU Soc UKF PU 22
 23. 23. HUM Body pridelené pre knižné publikácie Evanj UK 15,61 Pravosl.PU 3,28 Teol.TVU 3,16 Rímskat UK 2,67 Greckokat.PU 2,66 Fil TVU 2,17 Teol KU 1,93 Fil PU 1,56 Fil UKF 1,44 HumPrír PU 1,41 MuzUm AU 1,35 body pre knižné publikácie na Fil KU 1,17 tvorivého pracovníka Fil UK 1,13 Filolo UMB 1,08 VýtvarUm AU 1,07 HudTan VŠMU 1,02 Fil UCM 1,02 Hum UMB 1,02 Umení TUKE 0,09 FilmTel VŠMU 0,07 VŠVU BL* 0,00 DramUm AU** 0,00 Divadelná VŠMU 0,28 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00* Údaje sú za rok 2005.** Údaje neboli nájdené za roky 2005 a 2006. 23
 24. 24. PRIR Body pridelené pre knižné publikácie 5,00 4,68 4,50 4,00 3,50 3,00 body pre knižné publikácie na 2,50 tvorivého pracovníka 2,00 1,50 1,22 0,89 1,00 0,78 0,58 0,47 0,50 0,36 0,31 0,00 Prír UPJS FMFI UK Prír UCM* Ekolenv TUZ Prír UK Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 24
 25. 25. SPOL Body pridelené pre knižné publikácie 5,74 Pedag UKF 3,46 3,00 MasMed UCM* 2,87 2,61 Obchod EU BA 2,28 2,00 Pedag PU 1,94 1,93 SocEkon UK 1,93 1,65 VerSpr UPJŠ 1,64 1,59 Pedag UMB 1,35 body pre knižné publikácie na 1,33 tvorivého pracovníka NárHosp. EU BA 1,31 1,26 EkonomManSPU 1,19 1,15 Ekonom UMB 1,14 1,11 PodnHosp. EU BA 1,07 1,01 Polit UMB 0,73 0,72 Práv UMB 0,64 0,52 Pedag KU 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 25
 26. 26. TECH Body pridelené pre knižné publikácie VýrTech TUKE 3,46 EnvirTech. TUZV 2,20 MechTron TUAD 1,79 Stav STUBA 1,57 PriemTech TUAD 1,49 Elektr TUKE 1,39 Mech SPU 1,38 Ban TUKE 1,37 Hutn TUKE 1,25 MatTechn STUBA 0,96 Stroj STUBA 0,86 body pre knižné publikácie na Archit STUBA 0,75 tvorivého pracovníka Elektr STUBA 0,70 Stroj TUKE 0,65 ŠpecTechn TUAD 0,58 Stav TUKE 0,57 Stroj ŽU 0,56 FCHPT STUBA 0,48 Stav ŽU 0,44 Elektr ŽU 0,24 ŠpecInž ŽU 0,15 Riadenia ŽU 0,09 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 26
 27. 27. Príloha 5 Experimentálne hodnotenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bola zriadená v roku2003 a k 31. októbru 2003 už mala svojich prvých študentov (pod¾a roèenky Ústavu preinformácie a prognózy školstva). Pod¾a manuálu Frascati je zaradená do skupiny MED.Jej bonifikaèný faktor je 10/4 = 2,5. Základné údaje o pedagógoch a študentoch sú nasledujúce: Poèet denných študentov k 31. 12. 2006 25 Poèet externých študentov k 1. 9. 2006 4942 Poèet pedagogických pracovníkov 237,1 (prepoèítané vrátane externých) Poèet profesorov a docentov 96,8 Poèet uèite¾ov s PhD. 169,1 Poèet vedeckých pracovníkov 13 Poèet tvorivých pracovníkov 247,1 Plánovaný poèet študentov v 1. roèníku 1000 Poèet prihlásených do 1. roèníka k 1. 9. 2108 2006 Poèet prijatých študentov do 1. roèníka 1992 Poèet zapísaných študentov do 1. roèníka 1992 Poèet študentov s iným štátnym 199 obèianstvom Tieto údaje poskytla pre ARRA Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety. Ako súkromná vysoká škola nie je povinná zverejòova• o sebe to¾ko údajov akoverejné vysoké školy, a teda tieto údaje nie sú verejne dostupné a verifikovate¾né. PretoARRA hodnotí Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety lenexperimentálne v prílohe. Táto vysoká škola má v súèasnosti dve fakulty a pä• katedier, ale v roku 2006bola jednofakultnou, a preto ju ARRA hodnotí ako celok. Pri urèovaní poètu publikácií a citácií v databáze WoK postupovala ARRA tak akopri ostatných fakultách zo skupiny MED. 27
 28. 28. Do publikácií VŠZaSP Sv. Alžbety sa zapoèítavajú tie práce, publikované v rokoch1997 – 2006 a zachytené v databáze WoK, pri ktorých je ako jedno z pracovísk aspoòjedného z autorov uvedený názov tejto vysokej školy. Najèastejšie sú v databáze WoKuvedené názvy St Elisabeth(s) Health Univ a St Elizabeth(s) Health Univ. Nezapoèítavajúsa teda práce, ktorých autori sú v súèasnosti pracovníkmi tejto vysokej školy, ale ako ichpracoviská sú uvedené iné inštitúcie ako napr. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práceTrnavskej univerzity alebo Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. V prípade, žeautor uvádza ako svoje pracoviská viacero inštitúcií, z ktorých jedna je Vysoká škola sv.Alžbety, práca sa zapoèítava. Pod¾a týchto kritérií má VŠZaSP sv. Alžbety nasledujúcepublikaèné a citaèné záznamy: publikácie vo WoK 23, s bonifikaèným faktorom = 57,5 citácie vo WoK 76, s bonifikaèným faktorom = 190, práce s viac ako 5 1, s bonifikaèným faktorom citáciami = 2,5, práce s viac ako 25 1, s bonifikaèným faktorom citáciami = 2,5Z týchto údajov vychádzajú nasledujúce hodnoty indikátorov pre vedu a výskum:VV1 = 57,5/247,1 = 0,23VV2 = 190/247,1 = 0,77VV2a = 190/57,5 = 3,3VV3 = 2,5/247,1 = 0,01VV3a= 2,5/247,1 = 0,01Tieto údaje možno porovna• s údajmi pre fakulty zo skupiny MED. Vzh¾adom na to, že ARRA nemá informácie o poètoch absolventovdoktorandského štúdia ani o grantovej úspešnosti vysokej školy, nevieme urèi• hodnotyindikátorov VV4 až VV10. Ak chceme aj napriek tomu Vysokú školu sv. Alžbety zaradi•do hodnotenia ARRA v skupine MED, musíme vysokej škole prideli• v chýbajúcichindikátoroch priemerné hodnoty. V tomto prípade by sa Vysoká škola sv. Alžbety zaradilana šieste miesto hodnotenia v skupine MED a predbehla Fakultu zdravotníctva 28
 29. 29. Prešovskej univerzity a Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa. Tabu¾ka P6: Výsledky univerzít v skupine MED pri experimentálnom zaèlenení Vysokej školy sv. Alžbety do hodnotenia publikácie uèitelia a záujem o a citácie doktorandské granty Priemer Poradie MED priemer študenti štúdium (VV1- štúdium (VV4- (VV7- bez VŠ sv. bez VŠ sv. (SV1-SV4) (SV6-8) VV3a) VV6) VV10) Alžbety Alžbety1 Univerzita Komenského 81 80 53 40 60 62,9 63,3 12 Trnavská univerzita 62 38 97 100 4 60,3 60,7 23 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 71 62 51 36 46 53,2 53,5 34 VŠ zdravotníctva soc. práce sv. Alžbety 63 58 21 46 38 45,1 n.a. n.a.5 Univerzita Konštantína Filozofa 31 57 1 42 33 32,6 32,9 46 Prešovská univerzita 25 41 1 22 - 17,5 17,7 5 Tabu¾ka P7: Výsledky fakúlt v skupine MED pri experimentálnom zaèlenení Vysokej školy sv. Alžbety do hodnotenia publikácie uèitelia a záujem o a citácie doktorand- granty priemer poradie MED priemer študenti štúdium (VV1- ské štúdium (VV7- bez VŠ sv. bez VŠ sv. (SV1-SV4) (SV6-8) VV3a) (VV4- VV6) VV10) Alžbety Alžbety 68,8 69,2 11 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 81 85 32 52 94 64,3 64,6 22 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 73 79 85 24 60 Fakulta zdravotníctva a 60,3 60,7 33 sociálnej práce Trnavská univerzita 62 38 97 100 4 55,7 56,0 44 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 89 75 42 45 27 Univerzita Pavla Jozefa 53,2 53,5 55 Lekárska fakulta Šafárika 71 62 51 36 46 VŠ zdravotníctva soc. práce VŠ zdravotníctva soc. 45,1 n.a. n.a.6 sv. Alžbety práce sv. Alžbety 63 58 21 46 38 Fakulta sociálnych vied a Univerzita Konštantína 32,6 32,9 67 zdravotníctva Filozofa 31 57 1 42 33 17,5 17,7 78 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 25 41 1 22 - 29
 30. 30. Príloha 6 Podrobné výsledky v grafoch a tabu¾kách a. SV1-4, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaSV 1Skupina AGRO Poèet študentov na uèite¾a 25,0 20,0 19,2 19,0 18,9 16,1 15,0 13,4 2005 2006 10,0 8,8 2007 5,0 0,0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPUSkupina MED VeterLek. UVL Poèet študentov na uèite¾a 50,0 44,7 45,0 40,0 35,0 30,0 26,4 2005 25,0 22,0 2006 20,0 2007 15,0 11,3 9,0 8,7 10,0 6,8 5,0 0,0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 30
 31. 31. Skupina HUM Poèet študentov na uèite¾a Greckokat.PU 28,8 26,3 Fil UCM Teol KU 24,9 Fil UKF 24,6 23,6 Hum UMB Fil KU 23,0 HumPrír PU 22,4 21,5 Pravosl.PU Fil TVU 18,0 Teol.TVU 17,4 15,1 Fil PU 2007 Fil UK 12,9 2006 RímsKat UK 10,4 2005 Filolo UMB 9,4 Evanj UK 7,0 VýtvarUm AU 6,4 Umení TUKE 6,3 VŠVU BL 5,7 Divadelná VŠMU 5,0 FilmTel VŠMU 4,7 MuzUm AU 4,5 HudTan VŠMU 3,9 DramUm AU 3,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 31
 32. 32. Skupina PRIR Poèet študentov na uèite¾a 30,0 24,4 25,0 21,0 20,8 20,4 20,0 2005 15,0 14,0 2006 11,8 2007 10,6 10,0 6,9 5,0 0,0 Ekolenv TUZ FMFI UK Prír UK Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír UPJŠ Prír ŽU 32
 33. 33. Skupina SPOL Poèet študentov na uèite¾a Manag UK 61,4 SocEkon TUAD 60,1 Eur.Št. SPU 49,4 47,4 MasMed UCM 39,7 Pedag KU 38,1 Práv UK Obchod EU BA 32,9 Pedag UMB 29,7 VerSpr UPJŠ 29,4 28,9 Pedag PU 26,8 Pedag TVU SocEkon UK 26,4 Práv UPJŠ 25,1 24,9 2007 HospInfo EU BA 24,6 2006 PodnHosp. EU BA 2005 23,9 Pedag UKF 23,4 Pedas ŽU Ekonom UMB 22,7 PodnMan EU BA 22,7 NárHosp. EU BA 22,3 22,3 MedzVz•ah EU BA 22,1 EkonomManSPU Práv UMB 20,8 Práv TVU 20,7 Ekonom TUKE 20,6 Pedag UK 18,7 16,1 TV UK 13,3 Polit UMB 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 33
 34. 34. Skupina TECH Poèet študentov na uèite¾a 27,4 ŠpecInž ŽU 27,3 Ban TUKE 25,0 MechTron TUAD 23,5 VýrTech TUKE 22,6 Stroj TUKE 22,1 MatTechn STUBA 17,1 Elektr TUKE 17,0 Mech SPU 16,6 EnvirTech. TUZV 16,0 PriemTech TUAD 15,7 2007 Riadenia ŽU 2006 14,8 Stav ŽU 2005 13,7 Elektr STUBA 13,3 Stav STUBA 12,9 Elektr ŽU 12,7 ŠpecTechn TUAD 12,3 Hutn TUKE 12,0 Stroj ŽU 11,6 Stav TUKE 11,3 Stroj STUBA 10,4 Archit STUBA 8,1 FChPT STUBA 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 34
 35. 35. SV 2Skupina AGRO Poèet študentov na profesora alebo docenta 90,0 80,0 70,0 60,5 60,0 50,0 46,4 2005 42,5 2006 38,0 40,0 2007 30,0 24,6 21,8 20,0 10,0 0,0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet študentov na profesora alebo docenta 200 188,2 175,6 180 160 140 120 2005 100 2006 80 69,5 2007 60 40 31,8 31,0 24,3 20,6 20 0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 35
 36. 36. Skupina HUM Poèet študentov na profesora alebo docenta 164,6 Teol KU 115,0 Greckokat.PU 96,6 Fil UKF Fil UCM 89,2 87,9 Hum UMB 78,8 Fil KU 64,5 HumPrír PU 62,4 RímsKat UK 49,4 Pravosl.PU 44,1 Fil PU 40,3 Fil TVU 2007 Filolo UMB 39,8 2006 32,9 2005 Fil UK 29,6 Teol.TVU 26,5 Umení TUKE 25,2 Evanj UK 14,7 VŠVU BL 13,8 VýtvarUm AU 12,5 DramUm AU 12,1 FilmTel VŠMU 11,0 MuzUm AU 9,7 HudTan VŠMU 9,0 Divadelná VŠMU 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 36
 37. 37. Skupina PRIR Poèet študentov na profesora alebo docenta 140,0 120,0 101,9 96,0 100,0 80,0 2005 61,7 2006 60,0 55,3 2007 47,8 40,0 27,0 24,7 20,0 15,0 0,0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 37
 38. 38. Skupina SPOL Poèet študentov na profesora alebo docenta SocEkon TUAD 226,6 Eur.Št. SPU 186,7 MasMed UCM 164,2 Manag UK 155,0 Pedag KU 140,7 VerSpr UPJŠ 121,3 Pedag PU 113,2 Práv UK 100,9 97,5 Pedag UKF Ekonom UMB 93,3 90,7 HospInfo EU BA Ekonom TUKE 88,5 88,3 Obchod EU BA 83,3 2007 Pedas ŽU 79,8 2006 Pedag UK 2005 PodnHosp. EU BA 79,3 Pedag UMB 72,4 MedzVz•ah EU BA 71,8 Práv UMB 71,7 Pedag TVU 71,0 EkonomManSPU 62,8 59,9 PodnMan EU BA SocEkon UK 59,5 57,7 Práv UPJŠ NárHosp. EU BA 53,8 52,9 Práv TVU TV UK 50,5 36,4 Polit UMB 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 38
 39. 39. Skupina TECH Poèet študentov na profesora alebo docenta 87,5 ŠpecInž ŽU 86,4 Ban TUKE 71,7 MechTron TUAD 69,2 Riadenia ŽU 66,5 Stroj TUKE MatTechn STUBA 65,4 64,6 VýrTech TUKE 47,0 Stav ŽU 42,4 Elektr TUKE Mech SPU 40,0 37,4 2007 EnvirTech. TUZV 2006 35,0 PriemTech TUAD 2005 33,3 Stav STUBA 32,8 Elektr ŽU 31,0 Archit STUBA 29,6 Stav TUKE ŠpecTechn TUAD 29,3 28,3 Elektr STUBA 27,3 Hutn TUKE 27,3 Stroj ŽU Stroj STUBA 26,3 12,6 FCHPT STUBA 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 39

×